Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donijeta Odluka o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika

Vlada Republike Srpske usvojila je, 12. januara 2016. godine, na 107. sjednici, održanoj u Banjaluci, Informaciju o kapitalnim projektima i drugim investicijama u zdravstvenom sistemu Republike Srpske za 2016. godinu. Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, u iznosu od 472.093,81 KM, za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 251...

Više

ZAKON O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU FBIH: VSTV navodi da do obezbjeđenja ustavnih garancija nezavisnosti pravosuđa i VSTV-a, Zakon u dijelu sastava i nadležnosti te izbora članova Vijeća ne bi trebalo mijenjati

Visoko sudsko i tužilačko vijeće /VSTV/ BiH smatra da bi otvaranje pitanja sastava i izbora članova VSTV-a, te njegove nadležnosti na način kako to sada predlažu politički faktori moglo dovesti u pitanje temelje nezavisnosti pravosuđa u BiH.

Više

ZAKON O UREĐENJU PROSTORA I GRAĐENJU: Za produžetak roka za legalizaciju neophodna je izmjena Zakona

Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Banjaluka, tokom prošle godine, podneseno je više od 8.200 zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Ukupno je od 2008. godine, kada je prvi put počeo proces legalizacije, podneseno više od 19.500 zahtjeva, od čega je do sada okončano više od 8.000 postupaka. Trenutno je aktivno više od 11.500 predmeta za legalizaciju.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O PENZIJSKO INVALIDSKOM OSIGURANJU: Propisuje se novi bodovni sistem za obračun visine starosnih penzija

Prijedlog zakona o penzijsko invalidskom osiguranju propisuje novi bodovni sistem za obračun visine starosnih penzija, rečeno je Domu naroda parlamenta Federacije BIH gdje se nalazi ovaj akt. Prijedlog zakona, utemeljen je na Strategiji reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, i prema mišljenju resornog ministra, trebao bi omogućiti pravičniji penzioni sistem.

Više

MINISTARSTVO FINANSIJA: Javni poziv za 21. emisiju obveznica

Na osnovu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012 i 52/2014), a u skladu sa Odlukom o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017) i Odlukom o dvadeset prvoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017) Ministarstvo finansija objavljuje javni poziv za upis i uplatu dvadeset prve emisije obveznica Republike Srpske javnom ponudom svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima.

Više

ISPLATA DRUGE TRANŠE IZ PROŠIRENOG ARANŽMANA SA MMF-OM USLOVLJENA IMPLEMENTACIJOM PRIHVAĆENIH MJERA

Naglasio je da druga tranša treba da iznosi oko 155 miliona KM, a po uhodanom ključu dvije trećine novca pripadaju FBiH, a jedna Srpskoj. Razmatranje prvog pregleda u vezi sa proširenim aranžmanom MMF-a nije na rasporedu sastanaka Izvršnog odbora ove finansijske institucije.

Više