Zastava Srbije

IZDANJA I PRETPLATA | Pravna baza Paragraf LEX / Šta dobijate pretplatom? / Isprobajte BESPLATNO / Zakažite besplatnu prezentaciju / Opšti uslovi


POSEBNA PRAVILA I OPŠTI USLOVI NA ELEKTRONSKU ZBIRKU PODATAKA -
PRAVNA BAZA "PARAGRAF LEX ONLINE" (Verzija BA)(48)

Zaključnicom, pretplatnik se pretplaćuje na određeni paket dokumenata. Svaki paket dokumenata je različito vrednovan i izražen u poenima, i sadrži određene tipove dokumenata. Svakom tipu dokumenta, iz izabranog paketa, se pristupa upotrebom dodijeljenih poena. Svaki dokument je vrednovan određenim brojem poena u okviru izabranog paketa. Svakom tipu dokumenata, bez obzira na izabrani paket pravne baze Paragraf Lex Online, se može pristupiti posredstvom Interneta, na sajtu www.paragraflex.com.

(49)

Nakon potpisivanja zaključnice, pretplatniku se dostavlja aplikacioni kôd putem email-a ili sms porukom na mobilni telefon koji je pretplatnik naveo u zaključnici. Ukoliko ovi podaci nisu navedeni u zaključnici, aplikacioni kôd se šalje pretplatniku poštom na adresu iz zaključnice. Pretplatniku, aplikacioni kôd služi za kreiranje i registraciju naloga, pri čemu je u obavezi da popuni određene podatke (korisničko ime, šifra i drugi podaci) kako bi pristupio Paragraf Lex Online-u.
Poslati email, od strane kompanije Paragraf, koji sadrži aplikacioni kôd, može kod pretplatnika stići junk, spam ili drugi sličan folder neželjene pošte, što je pretplatnik dužan blagovremeno provjeriti u cilju izbjegavanja nesporazuma.

(50)

Pretplatnik koji je zaključio pretplatu stiče:
• pravo dobijanja aplikacionog kôda
• pravo da koristi bazu podataka kako bi preuzeo dokumenta i to na način da je jedan nalog namijenjen jednoj osobi osim ako nije drugačije naznačeno u zaključnici
• mogućnost pristupa relacijama između dokumenata i korišćenja svih funkcionalnosti baze podataka
• mogućnost popusta na druga izdanja i aktivnosti kompanije Paragraf
• pravo štampanja kupljenih dokumenata samo za svoje potrebe, kao i pravo da ih zadrži u svojoj arhivi bez prava dalje distribucije
• pravo, na ponovno dostavljanje (ili resetovanje) aplikacionog kôda ili šifre, u slučaju gubitka, a na zahtjev pretplatnika, slanjem putem email-a ili sms-a na email ili mobilni
telefon koji su korišćeni pri registraciji licence ili potpisivanju zaključnice.

(51)

Pretplatnik ne smije dodijeliti korisničko ime i šifru za pristup Paragraf Lex Online, većem broju lica nego što ima dozvoljenih prava pristupa po nalogu, a u skladu sa zaključenom pretplatom.
Kompanija Paragraf ima pravo da od pretplatnika zahtijeva, a u cilju zaštite neovlašćenog korišćenja van fizičke lokacije, da pretplatnik dostavi određeni broj IP Adresa sa kojih će pristupati pravnoj bazi Paragraf Lex Online.
Nije dozvoljeno da se više korisnika, nego što taj nalog ima registrovanih licenci, istovremeno uloguju na isti nalog. Svaki korisnik je dužan da se pravilno odjavi po prestanku korišćenja Paragraf Lex Online-a, kako bi izbjegao odbijanje ponovnog logovanja na sistem.
Ukoliko se pokuša više nego dozvoljenih, istovremenih, logovanja na jedan nalog, kompanija Paragraf će takvo ponašanje smatrati neovlašćenim pokušajem pristupa Paragraf Lex Online-u i zadržava pravo da onemogući pristup bazi. Ukoliko se ovakvo ponašanje ponovi sa istog naloga, kompanija Paragraf može, svaki put, onemogućiti sve pristupe sa tog naloga, u vremenskom periodu od 12h do 24h. U slučaju dalje zloupotrebe korišćenja naloga, pretplatnik gubi pravo na povlašćene cijene i ostale privilegije.
Pretplatom na veći broj licenci, svaka licenca sadrži odgovarajuči broj poena. Poeni se ne mogu dijeliti između licenci niti između verzija Paragraf Lex Online, lokalizovanih za Srbiju (SRB), Crnu Goru (MNE) i Bosnu i Hercegovinu (BA).

(52)

Ukoliko naknadno, tokom važenja licence Paragraf Lex Online, pretplatnik zaključi proširenje te licence nekim dodatnim Paketom, koji sadrži dodatne tipove dokumenata ili dodatne poene, pretplata na taj dodatni Paket traje do isteka, odnosno obnove te licence. Cijena pretplate na dodatni Paket, se ne mijenja bez obzira na datum isteka licence na koju se nadograđuje.

(53)

Kompanija Paragraf zadržava pravo da licence, dodijeljene bez naknade, isključi u svakom momentu.

(54)

U slučaju promjene korisnika kod istog pretplatnika, novi korisnik je dužan izmijeniti podatke iz registracije.

(55)

U svim slučajevima korišćenja Paragraf Lex Online-a koji bitno odstupaju od "normalne upotrebe" u skladu sa ponašanjem dobrog privrednika, pretplatnik mora dobiti pismenu saglasnost kompanije Paragraf, a u posebnim slučajevima i od autora.

(56)

Kompanija Paragraf ima pravo da vrši potrebne izmjene na Paragraf Lex Online-u.
Pri obnovi licence, pretplatnik ima pravo da izabere drugačiji izbor Paketa, odnosno tipova dokumenata u skladu sa ponudom, čime gubi pravo pristupa Paketu, odnosno tipu dokumenta koji nije obnovio.

(57)

Kompanija Paragraf pruža tehničku podršku pretplatniku u vezi sa korišćenjem Paragraf Lex Online, u skladu sa svojim tehničkim i organizacionim mogućnostima, a pretplatnik potpisivanjem zaključnice prihvata minimalne zahtjeve za korišćenje Paragraf Lex Online, koja su sastavni dio opštih pravila.

(58)

Ukoliko pretplatnik ne produži licencu, podliježe redovnoj proceduri onemogućavanja daljeg pristupa Paragraf Lex Online (deregistracija). U slučaju naknadne uplate ili zaključenja pretplate, pretplatnik stiče pravo ponovnog pristupa Paragraf Lex Online.
Pretplatnik može produžiti važenje licenci u svojoj pretplati, na jedan od sljedećih načina:
a) potpisom zaključnice za obnovu licence ili
b) direktnom uplatom iznosa cijene licence/i prema važećem cjenovniku kompanije Paragraf na dan uplate.
U slučaju obnove licence na način iz tačke b) ovog člana posebnih pravila, pretplatnik potvrđuje da je upoznat sa važećim opštim pravilima.

(59)

Zaključenjem pretplate, pretplatnik dobija određen broj poena koje troši tokom pretplatnog perioda. Dobijeni broj poena se smanjuje preuzimanjem dokumenata, koje se vrši tako što pretplatnik otvori željeni dokument (klikom na njega), iz Paragraf Lex Online pri čemu svaki dokument nosi određen broj poena, prikazanih u cjenovniku.
Broj poena se automatski umanjuje pri svakom pristupu istom dokumentu i smatra se novim preuzimanjem tog dokumenta. Ukoliko je neki dokument sastavljen iz više dijelova, pristup svakom dijelu tog dokumenta će se smatrati zasebnim preuzimanjem.
Ukoliko pretplata po važećem cjenovniku obuhvata i korišćenje Mobile/Tablet verzije aplikacije, tada se troše isti poeni korišćenjem bilo koje verzije.

(60)

Ukoliko pretplatnik potroši dobijene poene:
• može dokupiti potreban broj poena ili
• na pitanje kompanije Paragraf može prihvatiti ulazak u minus. Potrošene poene “u minusu” kompanija Paragraf fakturiše pretplatniku periodično (mjesečno, tromjesječno).

(61)

Suma poena, koje pretplatnik zaključenjem pretplate dobija, se mora utrošiti tokom pretplatnog perioda. Ukoliko se ne utroši, preostali poeni ili poeni koje tokom pretplate pretplatnik dokupi, propadaju i ne mogu se prenositi u novi pretplatni period, niti pretplatnik može potraživati njihovu vrijednost od kompanije Paragraf. Kompanija Paragraf zadržava pravo da, tokom pretplatnog perioda, mijenja vrijednost dokumenata izražen brojem poena, o čemu je dužna obavijestiti pretplatnika. Ukoliko pretplatnik nastavi da koristi Paragraf Lex Online, smatraće se da je prihvatio izmjene. U suprotnom, pretplatnik može otkazati ugovor, a kompanija Paragraf je dužna vratiti srazmjeran dio vrijednosti neiskorišćenih bodova pretplatniku u novcu.

(62)

Pretplatnik je saglasan da je odgovoran za sve aktivnosti koje se odvijaju pod njegovim nalogom/nalozima i za bezbjednost svoje šifre.

(63)

Ukoliko pretplatnik izgubi šifru ili primijeti da neko neovlašćeno koristi njegov nalog, dužan je, bez odlaganja, obavijestiti kompaniju Paragraf, putem emaila na support@paragraf.rs ili putem telefona tehničke podrške koji se nalaze na sajtu kompanije Paragraf, kako bi lozinka odmah bila promijenjena i pretplatnik zaštićen od dalje zloupotrebe.

(64)

Kompanija Paragraf može onemogućiti pristup Paragraf Lex Online-u u jednom od sljedećih slučajeva:
• zloupotrebe naloga od strane pretplatnika
• ukoliko pretplatnik kasni sa uplatom pretplate iz zaključnice
• postojanja bezbjednosnih razloga koji nameću potrebu da pretplatnik promijeni i odredi novu šifru nakon čega se nalog ponovo aktivira
• isteka pretplate

(65)

Pretplatnik je dužan da plati cio iznos naveden u zaključnici. U slučaju djelimične uplate, a u toku pretplatnog perioda, trajanje pretplate i broj poena su srazmjerni iznosu djelimične uplate.
Ukoliko je pretplatniku uskraćen pristup njegovom nalogu iz razloga što nije platio iznos u roku navedenom u zaključnici, pa nakon onemogućavanja pristupa pretplatnik naknadno plati cjelokupan iznos, kompanija Paragraf će mu ponovo omogućiti pristup nalogu, u trajanju srazmjerno neiskorišćenom vremenu u odnosu na pretplatni period.

(66)

Pretplatnik je saglasan da kompanija Paragraf ima pravo da loguje sve sesije, a sve u cilju prikupljanja i obrade informacija korisnih za unaprjeđenje Paragraf Lex Online.

(67)

Kompanija Paragraf ne odgovara za “pad” servera treće strane na kome je postavljen Paragraf Lex Online ili se dogode nepredviđene okolnosti, bez krivice kompanije Paragraf, a na šta ona ne može da utiče, kao ni za podešavanja na računaru korisnika (tj. mreži), od čega zavisi mogućnost pristupa serveru na kome se nalazi Paragraf Lex Online.

(68)

Kompanija Paragraf će pretplatniku preporučiti upotrebu određenog browsera za ostvarivanje najbolje funkcionalnosti Paragraf Lex Online, a ukoliko pretplatnik izabere drugi browser, kompanija Paragraf ne odgovara ako, izabrani browser, nije optimizovan za korišćenje aplikacije pravne baze na način na koji je kompanija Paragraf to projektovala.

(69)

Sva posebna pravila koja važe za Paragraf Lex Online, važe i za pretplatnike koji mu pristupaju sa mobilnog telefona / tableta. Razlika je jedino u uređaju sa koga se pristupa.