Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Podržan budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu, usvojen Zakon o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su 15.12.2016. godine na sjednici u Sarajevu u prvom čitanju budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu. Bez rasprave je usvojen Zakon o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Više

ZAKON O UREĐENJU PROSTORA I GRAĐENJU: Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske načelnicima i gradonačelnicima u Srpskoj i RUGIP-u uputilo Instrukciju za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata. Nelegalni graditelji do 31. decembra 2016. godine mogu podnijeti samo zahtjev čime izvršavaju zakonsku obavezu, dobijaju priliku da legalizuju svoj objekat, a zakonom propisani dokazi se pribavljaju u daljem postupku

Građani koji žele da legalizuju bespravno sagrađene objekte trpe zbog nesnalaženja, nestručnosti i proizvoljnog tumačenja Zakona o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015 i 3/2016 - ispr.) u lokalnim zajednicama, rekla je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske, Srebrenka Golić.

Više

NOVI ZAKONI O BANKAMA U RS I FBIH: Udruženje banaka BiH navodi da su pojedini članovi prijedloga zakona u sukobu sa drugim zakonskim rješenjima

Usvajanje novih zakona o bankama u RS i FBiH negativno će se odraziti na privredu i građane, odnosno na njihovo kreditiranje, upozorilo je Udruženje banaka BiH. Bankari su istakli da eksperti komercijalnih banaka nisu bili dovoljno uključeni i konsultovani pri izradi ovih zakona i da je trebalo uvažiti primjedbe i sugestije koje Udruženje banaka, u skladu sa zaključcima svoje skupštine, ima na ove entitetske zakone. Skupština Udruženja banaka sugerisala je da neki članovi i prijedlozi zakona o bankama nisu u skladu sa onim što je moguće brzo primijeniti i da su u sukobu sa drugim zakonskim rješenjima.

Više

NACRT ZAKONA O SIGURNOSTI I ZAŠTITI NA RADU: Predviđeno osnivanje vijeća za sigurnost i zdravlje na radu na federalnom nivou, u kojem će biti predstavnici sindikata, poslodavaca, Vlade i eksperata iz radnih odnosa. Oni će davati prijedloge i sugestije, prevenirati mogućnosti nastanka povreda i šteta na radu

Zastupnički dom Parlamenta FBiH odobrio je većinom glasova Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu. Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača obrazložio je da u okviru cjelokupne reforme radnog zakonodavstva, te usklađivanja s promjenama i međunarodnim standardima, treba donijeti novi zakon o sigurnosti i zaštiti na radu.

Više

NACRT ZAKONA O TURIZMU U FBIH: Nacrt zakona reguliše planska dokumenta koje Federalna vlada treba da donese, način rada turističkih agencija, te uspostavu jedinstvenog registra agencija i turističkih vodiča u FBiH. Jedna od novina vezana je za polaganje ispita za turističke vodiče

Zastupnički dom Parlamenta FBiH podržao je Nacrt zakona o turizmu u FBiH. Obrazlažući Nacrt zakona, resorna federalna ministrica Edita Đapo je podsjetila da je Zakon o turističkim zajednicama i promociji turizma proglašen neustavnim u julu 2014. godine. Resorno ministarstvo je nakon detaljnih analiza zaključilo da bi, osim na tom zakonu, trebalo raditi i na Zakonu o turističkoj djelatnosti ("Sl. novine FBiH", br. 32/2009), koji je već bio zastario, dodala je ona.

Više

INICIJATIVA DA SE IZMJENAMA PORODIČNOG I KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA ZABRANI FIZIČKO KAŽNJAVANJE DJECE U PORODIČNOM OKRUŽENJU, U USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA ZA SMJEŠTAJ I BORAVAK DJECE, U ŠKOLSKOM SPORTU, AMATERSKIM I PROFESIONALNIM SPORTSKIM KLUBOVIMA

Vijeće za djecu Bosne i Hercegovine predstavilo je inicijativu za izmenu i dopunu zakona, s ciljem uvođenja izričite zabrane svakog fizičkog kažnjavanja djece koja bi bila primjenjiva na sva životna okruženja djece.

Više

UREDBA O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU VERIFIKOVANJA POTRAŽIVANJA I GOTOVINSKIH ISPLATA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U RS: Rok za verifikaciju stare devizne štednje do 28. februara 2018. godine

Ministarstvo finansija Republike Srpske obavještava lica koja do sada nisu izvršila verifikaciju stare devizne štednje, a čija sredstva su bila deponovana u bankama sa sjedištem na teritoriji BiH i za koje je obaveza vraćanja prenesena na Republiku Srpsku, da to mogu da urade od 15. decembra 2016. godine u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772