Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

INICIJATIVA DA SE IZMJENAMA PORODIČNOG I KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA ZABRANI FIZIČKO KAŽNJAVANJE DJECE U PORODIČNOM OKRUŽENJU, U USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA ZA SMJEŠTAJ I BORAVAK DJECE, U ŠKOLSKOM SPORTU, AMATERSKIM I PROFESIONALNIM SPORTSKIM KLUBOVIMA

16.12.2016.


Vijeće za djecu Bosne i Hercegovine predstavilo je inicijativu za izmenu i dopunu zakona, s ciljem uvođenja izričite zabrane svakog fizičkog kažnjavanja djece koja bi bila primjenjiva na sva životna okruženja djece.

Mirsada Bajramović, Direktorica udruženja zemlja djece iz Tuzle, istakla je da se inicijativom predlaže uvođenje izričite zabrane fizičkog kažnjavanja djece u porodičnom okruženju, u ustanovama i institucijama za smještaj i boravak djece, u školskom sportu, amaterskim i profesionalnim sportskim klubovima.

"Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencije o pravima djeteta koja izričito zabranjuje fizičko kažnjavanje djece, tako je u skladu sa tim u preporukom 2012. obavezna da sukladi svoje zakonodavstvo i da izričito zabrani fizičko kažnjavanje djece. Ovom inicijativom tražimo da se uskladi krivično zakonodavstvo, porodično zakonodavstvo, zatim zakonodavstvo u oblasti socijalne zaštite i zakonodavstvo koje se tiče sporta, jer smo svjedoci da se nažalost fizičko kažnjavanje djece pojavljuje također i u amaterskom ili profesionalnom sportu", istakla je Bajramović.

U skladu s tim, Vijeće za djecu BiH traži uvođenje izričite zabrane tjelesnog kažnjavanja djece u privatnom i javnom prostoru, u porodično i krivično zakonodavstvo u BiH kojom se izjednačava pravni položaj djece i odraslih u vezi s fizičkim napadom, posebno vodeći računa da djeca predstavljaju ranjivu kategoriju kojoj je potrebna posebna zaštita.

"Usklađivanje zakonodavstva BiH sa zahtjevima međunarodnog prava je preduslov njene integracije u Evropsku uniju", zaključilo je Vijeće za djecu BiH

Inicijativa kojom će se unaprijediti socijalna i dječija zaštita djece koja su žrtva zloupotrebe i različitih oblika eksploatacije predviđa da se omoguće jednake beneficije i jednaka prava svoj djeci u oblasti socijalne zaštite, da se ukine diskriminacija koja trenutno postoji u zavisnosti od mjesta življenja djeteta i da se pojedine kategorije djece, koja su isključena, a koja nisu prepoznata u zakonskoj regulativi kao što su djeca koja su žrtve nasilja prepoznaju kao korisnici socijalne zaštite.

Na sjednici Vijeća djece BiH je istaknuto kako je predloženo da se ovom inicijativom brišu ograničenja koja se odnose na broj djece u porodici koja ostvaruju pravo na dodatak na djecu, po redosljedu rođenja djeteta.

Inicijativom koja se odnosi na usklađivanje krivičnog zakonodavstva o zabrani seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja Vijeće za djecu traži da se dijete definiše kao osoba do navršenih 18 godina, istakla je Milena Jurić iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Jurić je navela da ova inicijativa predviđa i ukidanje mogućnosti amnestije i pomilovanja za počinitelje krivičnih djela spolnog nasilja nad djecom. Važna preporuka ove inicijative je i uspostava posebnog registra počinilaca krivičnog djela seksualnog nasilja nad djecom kako bi ova lica bila pod stalnim nadzorom nadležnih institucija.

Istaknuto je da je neophodno pooštriti kaznenu politiku za ovakva kaznena djela i da se podigne starosna dob za dobrovoljni pristanak djeteta na seksualne odnose sa 14 na 16 godina.

Također, preporučeno je preduzimanje potrebnih mjera kako bi se obezbijedili uslovi za poštivanje prava djeteta na privatnost.

Ahmed Pjano, direktor programa u organizaciji Save the Children, istakao je da je uloga ove organizacije pružanje podrške inicijativi Vijeća za djecu koja se odnosi na zabrani fizičkog kažnjavanje.

"Trudićemo se da pružimo maksimalnu podršku ovoj inicijativi kako bi što prije došli do zakonskog rješenja, odnosno izmjena pozitivnog zakonodavstva u kojem će eksplicitno stajati da je tjelesno kažnjavanje djeteta zabranjeno u svim okruženjima uključujući i porodicu, čime će se BiH na taj način pridružiti i drugim članicama Vijeća Evrope koje su vež zabranile tjelesno kažnjavanje", rekao je Pjano.

Do oktobra 2016. ukupno 51 zemlja u svijetu zakonski je zabranila fizičko kažnjavanje djece u svim okruženjima uključujući i porodicu, a u našem okruženju to su uradile Hrvatska, Albanija, Makedonija i Slovenija.

BiH kao članica Konvencije od 1993. godine napravila je značajni iskorak u zaštiti djece od nasilja, potpuno zabranjujući fizičko kažnjavanje djece u školama, kazneno-popravnim isntitucijama, te zabranom izricanja fizičkog kažnjavanja kao izricanja kaznene mjere za počinjeni zločin. Međutim, kada je u pitanju zabrana fizičkog kažnjavanja u porodici, te u alternativnim smještajima i centrima za dnevnu brigu potrebno je dodatno usklađivanje i dopunjavanje zakonodavstva uz izričitu zabranu korištenja fizičkog kažnjavanja u odgojne svrhe u svim zakonima i na svim nivoima, poručili su iz organizacije Save the Children.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 15.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772