Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će u saradnji sa nadležnim organima entiteta, Brčko distrikta BiH i kantona nastaviti aktivnosti u cilju unapređenja kvaliteta te...

Više

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU RS: Ustavni sud BiH utvrdio da je poljoprivredno zemljište državno, a ne entitetsko

Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da je Ustavu Bosne i Hercegovine (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009...

Više

NACRTI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI RS: Propisana nova prijava za evidenciju ukupne imovine u svrhu utvrđivanja poreske osnovice metodom upoređivanja i metodom unakrsne procjene

Nacrt zakona o poreskom postupku Republike Srpske i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske usvojeni su na 8. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Više

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU: Ukoliko se utvrdi povreda prava na suđenje u razumnom roku stranke će biti obeštećene od 300 do 3.000 KM, osim u posebnim slučajevima, kada je više lica oštećeno, naknada može iznositi i do 20.000 KM po predmetu

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na predstojećoj sjednici razmatraće Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kojim se, između ostalog, predviđa da će...

Više

U PRIPREMI PREDNACRT ZAKONA O ZNAKOVNOM JEZIKU NA NIVOU FBIH

Vlada Federacije BiH je prihvatila inicijativu Udruženja gluhih i nagluhih Federacije BiH, upućenu putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, za donošenje Zakona o...

Više

UTVRĐENE CIJENE RODNOG LISTA, UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU I VJENČANOG LISTA U FBIH

Federalna vlada utvrdila je cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama...

Više