Zastava Srbije
Vesti slike

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Planiraju se naredni koraci na unapređenju krivičnog postupka

Ostvareni napredak na unapređenju rada krivičnih odjeljenja sudova, s posebnim naglaskom na procesnu disciplinu, bila je tema u fokusu susreta sudija iz Norveške i Nizozemske, predstavnika VSTV-a BiH sa predstavnicima sudova u Bijeljini, Zenici i Sarajevu, nadležnih tužilaštava i predstavnika advokature.

Više
Vesti slike

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog sporazuma između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine o učestvovanju u programu Pravosuđe 2021 - 2027. godine

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o upotrebi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine ostvarenog zaključno sa 31. 12. 2021. godine.

Više
Vesti slike

ZAKON O KORIŠTENjU OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE: Zakon donosi nove prednosti za energetski sektor, građane i privredu u FBiH

Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Sl. novine FBiH", br. 82/2023) FBiH donosi nove prednosti za energetski sektor, građane i privredu. Zakonom se uvodi novi sistem za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora kroz transparentniju dodjelu poticaja baziranu na tržišnim principima (aukcijama). Također, uvodi se mogućnost da građani koji su do sada tradicionalno bili samo potrošači, postanu i proizvođači električne energije (tzv. “prosumeri”), kao i da se udružuju u “zajednice obnovljive energije” i tako nastupaju zajednički na tržištu.

Više
Vesti slike

NACRT ZAKONA O LIKVIDACIJSKOM POSTUPKU FBIH: Nacrt zakona upućen u parlamentarnu proceduru

Vlada Federacije BiH utvrdila je, na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde Nacrt zakona o likvidacijskom postupku i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Predlagač je u razlozima za donošenje potpuno novog teksta zakona, između ostalog, naveo da se izradi pristupilo uzevši u obzir sve činjenice koje ukazuju na praznine i nedorečenosti u postojećem zakonu, kao i preporuke proizašle iz konkretnih slučajeva u sudskoj praksi.

Više