Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog sporazuma između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine o učestvovanju u programu Pravosuđe 2021 - 2027. godine

12.02.2024.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o upotrebi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine ostvarenog zaključno sa 31. 12. 2021. godine.

Ovom odlukom definirano je da se Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine dodijeli 4.000.000 dok će v1adama Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske biti doznačeno po 3.000.000 KМ za podršku razvoju i unapređenju sektora komunikacija u Bosni i Hercegovini.

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine zatražila je ranije sredstva za nabavku opreme za studijske i produkcijske kapacitete zа proizvodnju signala u HD rezoluciji i otplatu prava na emitiranje Evropskog prvenstva u nogometu 2024. i Ljetnih olimpijskih igara 2024. godine koji se odigravaju u periodu juni - august 2024. godine.

Vijeće ministara BiH prethodno je upoznato sa zaključkom 14. sjednice Komisije za promet i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane 18. 1. 2024. godine, koji se odnosi na raspodjelu finansijskih sredstava za podršku javnim emiterima.

STRATEŠKI PLAN RURALNOG RAZVOJA BiH DO 2027. GODINE

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za period od 2023. do 2027. - okvirni dokument, koji je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih poslova. Ovim dokumentom utvrđuju se strateški ciljevi postepenog usklađivanja poljoprivrede i ruralnog razvoja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Evropske unije (ZPP EU) i privlačenja investicija.

Vizija strateškog razvoja poljoprivrede u petogodišnjem periodu je unaprijeđen, konkurentan i klimatski otporan poljoprivredno-prehrambeni sektor s većom produktivnosti i boljom tržišnom orijentacijom, koju prati veća digitaliziranost i inovacije, održivo upravljanje zemljišnim i drugim prirodnim resursima, prosperitetna i očuvana ruralna područja u Bosni i Hercegovini privlačna za život i privređivanje svih stanovnika, a posebno mladih.

Indikativni finansijski okvir za realizaciju Strateškog plana predstavlja zbir sredstava planiranih u strategijama razvoja poljoprivrede Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH, uključujući i sredstva na državnom nivou planirana za implementaciju mjera Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, agencija, uprava i ureda na nivou BiH i procjene sufinansiranja iz drugih izvora.

Ukupan budžetski okvir Strateškog plana je 1,78 milijardi KM, a iz ostalih izvora se očekuje mobiliziranje dodatnih 533 miliona KM, što zajedno čini 2,24 milijarde KM za pet godina njegove implementacije. Finansijska sredstva će biti osigurana od Federacije BiH (42,7 %) i kantona (14,4 %), Republike Srpske (18,1 %), Brčko distrikta BiH (3,5 %), državnog nivoa (1 %) te dodatnih 20,3 % od grantova EU-a i drugih donatora.

Tokom perioda realizacije planira se povećanje budžetskih izdvajanja za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja po prosječnoj stopi od 4,6 % godišnje, tako da bi sredstva raspoloživa u 2027. godini (394 miliona KM) trebala biti veća za 20 % u odnosu na početnu 2023. godinu (329 miliona KM).

BiH PRISTUPA PROGRAMU EU-a PRAVOSUĐE 2021 – 2027.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine o učestvovanju u programu Pravosuđe 2021 - 2027. godine, s ciljem jačanja pravosudne saradnje nadležnih institucija BiH i zemalja članica EU-a.

Učešće u ovom programu omogućit će unapređenje i ubrzanje provedbe ključnih reformi u sektoru pravosuđa u BiH i stvoriti uvjete za intenziviranje procesa evropskih integracija.

Cilj Programa je olakšavanje nediskriminirajućeg pristupa pravosuđu za sve i efikasna pravna zaštita u krivičnim postupcima, uključujući jačanje neovisnosti sudstva, razvoj odgovarajućih policijskih, carinskih i drugih tijela za provedbu zakona, uz pružanje adekvatne obuke i unapređenje borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Pristupanje Programu predstavlja provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u dijelu koji se odnosi na jačanje institucija i vladavine prava.

Ministarstvo pravde će Prijedlog ovog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika uime BiH ovlasti šef Misije BiH pri EU-u.

SARADNJA BiH I SLOVENIJE U OBLASTI DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog memoranduma o razumijevanju i saradnji u oblasti digitalne transformacije između Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Ministarstva digitalne transformacije Republike Slovenije, Vladinog ureda za informacijsku sigurnost Republike Slovenije.

Cilj je unapređenje bilateralnih odnosa i jačanje saradnje nadležnih institucija u BiH i Slovenije u području digitalne transformacije, usluga elektronske komunikacije, upravljanja IKT sistemima i pružanja elektronskih usluga javne uprave.

Intenziviranjem saradnje u ovom području želi se doprinijeti povećanju ekonomskog i društvenog prosperiteta bh. stanovnika, uz dostizanje visokog nivoa zaštite potrošača, konkurentnosti i transparentnosti na tržištu elektronskih komunikacija.

Prijedlog memoranduma o razumijevanju bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, za njegovo potpisivanje predložen je ministar komunikacija i prometa BiH.

OMOGUĆENO REGISTRIRANJE OLDTIMER VOZILA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Pravilnik o cijeni dokumenata o vozilu i cijeni oznaka za obilježavanje vozila, kojim se definira visina naknade za registriranje oldtimer vozila i korištenje prenosivih registarskih tablica, što do sada nije bilo propisano i stvaralo je probleme fizičkim i pravnim licima.

Visina novčane naknade za izdavanje i korištenje prenosive registarske tablice, kao i za registarske tablice za oldtimer vozila iznosi 20 KM.

Ostale naknade su na nivou iz 2009. godine i kreću se od 5,00 KM za izdavanje potvrda o vlasništvu vozila i registraciji te za izdavanje i korištenje oznaka za obilježavanje vozila - stiker naljepnice, kao i za registarske tablice za obavljanje pokusne vožnje, dok naknada na ime izdavanja knjižice potvrda o korištenju prenosivih tablica iznosi 10,00 KM. Visina naknada za izdavanje registarske tablice za motorno vozilo iznosi 20,00 KM, a naknada za registarske tablice za priključno vozilo, motocikl i bicikl s motorom 10,00 KM. Na istom nivou kao i ranije ostale su naknade za registarske tablice za vozilo DKP-a, misije, i međunarodne organizacije u BiH i iznose 30,00 KM, kao i za registarske tablice za privremeno registrirano vozilo 50,00 KM.

Visina novčane naknade za izdavanje svih ovih oznaka u slučaju njihovog gubitka, krađe, uništenja ili oštećenja u tolikoj mjeri da ne mogu više služiti svrsi identična je visini naknade za njihovo izdavanje.

Novčane naknade uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora BiH. Od ukupno prikupljenih sredstava 30 % predstavlja prihod budžeta institucija BiH, a 70 % pripada nadležnim tijelima za registraciju motornih vozila.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH” kada prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica (“Službeni glasnik BiH”, broj 76/09).

ZAŠTITA IMOVINE I IMOVINSKIH INTERESA BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Pravobranilaštva BiH o pokrenutom postupku prinudne naplate štete po Odluci Evropskog suda za ljudska prava iz 2012. godine u predmetu Murtić i Ćerimović protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 6495/09, sa odgovarajućim zaključcima usmjerenim na zaštitu interesa BiH.

Na sjednici je zaduženo Pravobranilaštvo BiH da u roku od 15 dana Vijeću ministara BiH dostavi cjelovitu informaciju o svim pokrenutim sporovima protiv Bosne i Hercegovine koji se vode pred sudovima u inozemstvu, a koji mogu imati finansijske implikacije. Cilj je pravovremeno poduzeti mjere na zaštiti imovinskih interesa Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo vanjskih poslova će u saradnji s Pravobranilaštvom putem Ambasade BiH u Švicarskoj Konfederaciji angažirati advokata za zastupanje Bosne i Hercegovine u postupku prinudne naplate potraživanja, koju je pokrenuo povjeritelj UNA TRUST&INVESTMENT GMBH, na osnovu sudskog platnog naloga službe za prinudnu naplatu Bern-Mittellandu u Švicarskoj Konfederaciji.

Pravobranilaštvo BiH sarađivat će s angažiranim advokatom na zaštiti imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine u ovom postupku.

U Informaciji se konstatira da su sve obaveze ро presudi Evropskog suda iz 2012. godine u cijelosti izvršene te da se predmetna presuda odnosi samo nа dva aplikanta koja su pokrenula postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava i ishodovali presudu u predmetu Murtić i Ćerimović protiv BiH od 19. 6. 2012. godine, а ne na sve dioničare Agrokomerca, kako to pogrešno tumači kompanija UNA TRUST&INVESTMENT GMBH, koja predstavlja 2.767 dioničara Agrokomerca. Odbor ministara Vijeća Evrope je 6. 3. 2014. godine usvojio konačnu rezoluciju kojom je potvrđeno da je Bosna i Hercegovina izvršila sve svoje obaveze ро presudi u predmetu Murtić i Ćerimović protiv BiH od 19. 6. 2012. godine.

ODOBRENA SREDSTVA ZA VOĐENJE SUDSKOG POSTUPKA PRED VIŠIM SUDOM U KALIFORNIJI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Pravobranilaštva BiH, donijelo je u novom tekstu Odluku o izvorima finansiranja i načinu izvršavanja finansijskih obaveza, u iznosu do 70.000 KM, u svrhu vođenja sudskog postupka pred Višim sudom u Kaliforniji u predmetu tužitelja Daniela Čavića protiv Yugobanke a.d. Beograd, A New York Agency.

Sredstva se odobravaju na teret budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, a u svrhu vođenja sudskog postupka kojim se traži proširenje presude Višeg suda Kalifornije, Okrug Orange.

Presudom ovog suda iz 2019. godine obvezana je Yugobanka a.d. Beograd, A New York Agency na isplatu 738.772,23 USD tužitelju, s kamatama od 203 USD dnevno od dana presuđenja stvari. S obzirom na to da ovaj dug nikada nije namiren, tužitelj Daniel Čavić, pozivajući se na Aneks C Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, zahtijeva od Višeg suda Kalifornije da presudu proširi i na namirenje duga obveže i države sukcesore bivše SFRJ, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Pravobranilaštvo BiH je ugovor o zastupanju u ovom predmetu zaključilo s američkom advokatskom kancelarijom DLA Piper, na osnovu zaključka Vijeća ministara BiH iz novembra 2023. godine, kada je usvojena Informacija o Prijedlogu za izmjenu presude Višeg suda Kalifornije, Okrug Orange.

PREGLED REALIZACIJE ZAKLJUČAKA VIJEĆA MINISTARA BiH

Vijeće ministara BiH razmotrilo je pregled realizacije zaključaka koje je donijelo u periodu od 1. 1. do 30. 9. 2023. godina, odnosno na 38 sjednica, od čega 24 redovne i 14 vanrednih.

Pregledom je obuhvaćeno 36 institucija, koje su od ukupno donesenih 614 zaključaka realizirale 543 ili 88 %, dok 73 zaključka nisu realizirana.

Pregled realizacije zaključaka, koje je pripremio Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, praćen je odgovarajućim zaključcima kojima se želi ubrzati realizacija zaključaka i na taj način unaprijediti efikasnost rada Vijeća ministara BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 09.02.2024.

Naslov: Redakcija