Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 30. 09. 2016.

NARODNA SKUPŠTINA RS: Prijedlog dnevnog reda 14. redovne sjednice Narodne skupštine RS . . . dalje

VLADA RS: Donjet veći broj odluka . . . dalje

VLADA FBIH: Utvrđeni nacrti zakona o bankama, o sigurnosti i zaštiti na radu, prihvaćena informacija o potrebnom umanjenju broja zaposlenih prilikom izrade Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, do 31.12.2016. godine produžen moratorij na novo zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAZNICIMA RS: Kolegijum Narodne skupštine zadužio Vladu RS da pripremi i u skupštinsku proceduru uputi Prijedlog zakona . . . dalje

NACRT ZAKONA O BANKAMA: Nacrt zakona omogućava tijelu koje će ubuduće biti nadležno za restrukturiranje, odnosno Agenciji za bankarstvo FBiH, da raspolaže širim spektrom djelotvornih mjera, odnosno instrumenata koji omogućuju blagovremenu i efikasnu intervenciju nad problematičnom bankom . . . dalje

NACRT ZAKONA O SIGURNOSTI I ZAŠTITI NA RADU: Odredbe novog zakona su usklađene sa Konvencijom o zaštiti na radu i radnoj sredini i Preporukom o zaštiti na radu i radnoj sredini Međunarodne organizacije rada, kao i odredbama revidirane Evropske socijalne povelje koje se odnose na pravo radnika na sigurne i zdrave uvjete rada, a koje je BiH ratificirala . . . dalje

NACRTI ZAKONA OIZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIJSKIM  FONDOVIMA I O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA: Propisivanje strožih uvjeta za vlasničke i upravljačke strukture društva za upravljanje investicijskim fondovima, te osiguravanje zabrane stjecanja vlasništva ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira i obavljanje funkcija kriminalcima i s njima povezanim osobama i saradnicima . . . dalje

• IZMJENE PRAVILNIKA O CIJENI LIČNIH DOKUMENATA: važenje Pravilnika produženo do 31. marta 2017. godine, što znači da cijene dokumenata neće biti mijenjane. Cijena lične karte je 18, vozačke dozvole 60, a kod pasoša se kreće od 30 za maloljetne do 50 KM za punoljetne osobe