Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 22.11.2016.

VLADA FEDERACIJE BIH: Utvrđen Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta FBiH za 2016. godinu, Prijedlog zakona o stečaju . . . dalje

JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O HRANI 25. I 29. NOVEMBRA 2016. GODINE . . . dalje

NACRT ZAKONA O STEČAJU: Novi Zakon omogućava blagovremeno pokretanje stečajnog postupka, finansijsko i operativno restrukturiranje dužnika, skraćivanje trajanja i smanjenje troškova stečajnog postupka. Propisan je način imenovanja stečajnih upravnika uz poštovanje principa ravnomjernosti i ravnopravnosti, kao i starosna granica za stečajne upravnike i visina njihovih naknada . . . dalje

NACRT ZAKONA O HRANITELJSTVU FBIH: Ovim zakonom predviđena je naknada za rad hranitelja, koja ima za cilj unapređenje finansijske pozicije i ekonomsko osnaživanje hraniteljske pozicije . . . dalje

NACRTI ZAKONA O BANKAMA I O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE: Novim zakonima se zadržavaju i osnažuju nadležnosti Agencije u oblasti nadzora nad bankama, i dodjeljuju nova, kompleksnija ovlašćenja za restrukturiranje banaka, u skladu sa direktivama EU i dobrom međunarodnom praksom . . . dalje

BUDŽET RS ZA 2017. GODINU: Stavka za plate zaposlenih u javnom sektoru biće umanjena s obzirom na to da je umanjena pozicija minulog rada sa 0,5 na 0,3 odsto . . . dalje

BIH NA CRNOJ LISTI EU ZBOG NEISPUNJAVANJA OBAVEZA IZ AKCIONOG PLANA FATF: BiH je nedavnom uredbom objavljenom u Službenom listu EU okarakterisana kao zemlja sa strateškim nedostacima u dijelu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i koja predstavlja znatnu prijetnju finansijskom sistemu Unije