Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O STEČAJU: Novi Zakon omogućava blagovremeno pokretanje stečajnog postupka, finansijsko i operativno restrukturiranje dužnika, skraćivanje trajanja i smanjenje troškova stečajnog postupka. Propisan je način imenovanja stečajnih upravnika uz poštovanje principa ravnomjernosti i ravnopravnosti, kao i starosna granica za stečajne upravnike i visina njihovih naknada


Nacrt zakon o stečaju, koji je 18.11.2016. godine utvrdila Vlada FBiH, kroz 299 članova, razvrstanih u osam tematskih cjelina, uređuje predstečajni i stečajni postupak, pravne posljedice njihovog otvaranja i provođenja, reorganizaciju stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj.

Potpuno novi zakon pripremljen je nakon analize postojećeg rješenja u oblasti provođenja stečajnog postupka, te uz uzimanje u obzir svih činjenica koje ukazuju na određene nejasnoće i nepreciznosti u postojećim odredbama.

Potreba za postizanjem konciznog, sadržajnog i, nadasve, praktičnog zakonskog rješenja u ovoj oblasti predstavlja korak ka ispunjenju ciljeva u otklanjanju pravnih i drugih prepreka za investiciona ulaganja u Federaciji BiH koja treba da donesu značajna novčana sredstva i nova radna mjesta. Donošenje ovakvog zakona predstavlja i korak naprijed u realizaciji zadatih ciljeva kojima se postiže ekonomski i finansijski napredak.

Treba istači da je i Evropska komisija donijela preporuke o novom pristupu stečaju, čiji bi cilj bio podsticanje reorganizacije nelikvidnih privrednih društava kroz finansijsko i operativno restrukturiranje, kako bi bila spriječena insolventnost i nastavljeno poslovanje društva. Nova zakonska rješenja o postupku stečaja stvaraju uslove u kojima bi stečaj predstavljao lijek za poslovno oživljavanje subjekata koji imaju strukturne probleme koje ne mogu sami da riješe, a imaju radni ili bilo koji drugi kapacitet koji ih može pokrenuti.

Predloženi tekst Zakona nije značajan samo za unaprjeđenje poslovnog ambijenta u Federaciji BiH, već će značajno olakšavati i rad sudova.

Važeći Zakon o stečajnom postupku donesen je 2003. godine i pretrpio je dvije neznatne izmjene i dopune, dok su ekonomske i socijalne prilike u Federaciji BiH znatno promijennjene. Nadalje, potpuno nove okolnosti u razvoju poslovnog okruženja same po sebi nameću potrebu za donošenje novog zakonskog rješenja, s težištem na afirmaciji oživljavanja posrnulih privrednih subjekata. To je posebno naglašeno u predloženom zakonskom tekstu uvođenjem potpuno nove zakonske norme o postupku reorganizacije poslovnog subjekta kroz predstečajni postupak, čiji je cilj otklanjanje problema u poslovanju privrednog subjekta.

Radi postizanja kvalitetnog zakonskog rješenja, uzete su u obzir mnoge primjedbe i preporuke proizašle iz konkretnih slučajeva u sudskoj praksi, posebno one koje su se odnosile na neprecizne formulacije pojedinih zakonskih normi, pri čemu je dolazilo do mnogih sporova u primjeni i odugovlačenju postupka. Posebna pažnja prilikom izrade Nacrta zakona posvećena je disciplinovanju rada stečajnih upravnika, kao bitnih sudionika samog postupka, od čijeg profesionalnog postupanja u mnogome zavisi efikasnost i blagovremenost ovog postupka.

Analiza stanja u ovoj oblasti ukazala je na probleme u provođenju stečajnog postupka u Federaciji BiH. Jedan od glavnih je neblagovremenost pokretanja postupaka, što se događa najviše zbog neodgovornosti osoba ovlaštenih za zastupanje stečajnog dužnika, kao i nedostatka sredstava kod stečajnog dužnika, a i povjerilaca za uplatu predujma za otvaranje stečajnog postupka.

Također, ne postoji organ koji bi vršio nadzor nad primjenom odredbe koja se tiče blagovremenog pokretanja postupka i koji bi izricao sankcije stečajnom dužniku, odnosno organu ovlaštenom za zastupanje stečajnog dužnika usljed neblagovremenog pokretanja postupka. To, dalje, dovodi do nedovoljne stečajne mase, te niskog stepena namirenja povjerilaca. Konstatovano je i da su troškovi provođenja stečajnog postupka visoki u odnosu na vrijednost stečajne mase, te da on predugo traje.

S obzirom na sve ove probleme, novi Zakon o stečaju omogućava blagovremeno pokretanje stečajnog postupka, finansijsko i operativno restrukturiranje dužnika, skraćivanje trajanja i smanjenje troškova stečajnog postupka.

Propisan je način imenovanja stečajnih upravnika uz poštovanje principa ravnomjernosti i ravnopravnosti, kao i starosna granica za stečajne upravnike i visina njihovih naknada. Zaštićena su prava povjerilaca, unaprijeđen i pojednostavljen proces reorganizacije, te određen organ koji bi vršio nadzor nad primjenom zakonske odredbe koja se tiče blagovremenog pokretanja postupka i koji bi izricao sankcije stečajnom dužniku, odnosno organu ovlaštenom za njegovo zastupanje usljed neblagovremenog pokretanja postupka.

U predstečajnom postupku, čiji je cilj finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata, omogućeno je nelikvidnom privrednom društvu da zaključi nagodbu s povjeriocima u cilju lakšeg i povoljnijeg izmirenja novčanih obaveza. Time se izbjegava stečaj privrednog društva i omogućava nastavak poslovne djelatnost, a povjerioci bi bili namireni bolje nego u stečajnom postupku koji dugo traje i puno košta.

Propisano je da je Finansijsko informatička agencija nadležna, odnosno ovlaštena da pokrene prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, odnosno organa ovlaštenog za zastupanje stečajnog dužnika ako on ili organ ovlašten za njegovo zastupanje ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od nastupanja platežne nesposobnosti.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 18.11.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772