Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA REPUBLIKE SRPSKE: Rok za komentare i sugestije 14. decembar 2020. godine

U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo privrede i preduzetništva, a u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Prijedlog zakona o slobodnim zonama Republike Srpske.

Više

NACRT ZAKONA O PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI U FBIH: Propisana je kategorizacija poduzetničkih zona prema veličini ukupne površine, prema tipu aktivnosti koje se obavljaju unutar zone i prema stepenu aktivacije raspoložive površine poduzetničke zone, ali je jasno regulirana i oblast upravljanja poduzetničkim zonama

Primjenom Nacrta zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH, treba stvoriti pravni osnov koji će omogućiti svim nivoima vlasti u FBiH sistemski pristup u planiranju razvoja poduzetniče infrastrukture, ali i cjelokupnog poslovnog okruženja u Federaciji BiH, ukazao je federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić nakon što je Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio Nacrt zakona o poduzetničkoj infrastrukturi

Više

UREDBA O ČINOVIMA SUDSKE POLICIJE U FBIH: Usklađivanje sa odredbama Zakona o Sudskoj policiji u FBiH

Federalna vlada donijela je Uredbu o činovima sudske policije u Federaciji BiH kojom je uređen izgled činova službenika Sudske policije i oznake kadeta, postupak dodjele, unaprjeđenja i oduzimanja činova, interni stručni ispit, imenovanje i način rada komisije i druga pitanja vezana za proceduru sticanja činova, interni stručni ispit i unaprjeđenje službenika Sudske policije.

Više

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GARANTNOM PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDI ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID 19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Rok otplate povećan na sedam godina. Maksimalan iznos za mikro preduzeća povećan na 50.000 KM, za mala preduzeća na 200.000 КM, a za srednja preduzeća 400.000 КM

Ministarstvo finansija Republike Srpske je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2, koja je utvrđena na sjednici Vlade, izmijenila pojedine stavke u Garantnom programu s ciljem bolje iskorištenosti kreditnog potencijala i većeg obuhvata ciljne grupe klijenata.

Više