Zastava Srbije

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GARANTNOM PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDI ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID 19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Rok otplate povećan na sedam godina. Maksimalan iznos za mikro preduzeća povećan na 50.000 KM, za mala preduzeća na 200.000 КM, a za srednja preduzeća 400.000 КM

09.12.2020.


Ministarstvo finansija Republike Srpske je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2, koja je utvrđena na sjednici Vlade, izmijenila pojedine stavke u Garantnom programu s ciljem bolje iskorištenosti kreditnog potencijala i većeg obuhvata ciljne grupe klijenata.

Donošenju Odluke je prethodila sveobuhvatna analiza dosadašnje realizacije i postignutih efekata, koju je Ministarstvo finansija obavilo uz konsultacije sa bankama, mikrokreditnim organizacijama uključenim u program i privrednim subjektima, korisnicima kredita.

Izmjene Odluke se odnose na povećanje roka otplate sa četiri na sedam godina. Maksimalan iznos za mikro preduzeća ovim bi izmjenama bio povećan sa 30.000 na 50.000, za mala preduzeća na 200.000 КM, a za srednja preduzeća 400.000 КM.

Posredstvom Garantnog fonda, Republika Srpska će i dalje garantovati tim preduzećima za 70 odsto svakog pojedinačnog kredita, ne samo za obrtni kapital, već i za tehnološko unapređenje, kako bi bio olakšan nastavak poslovanja u uslovima pandemije.

Garantni program, kao dio ukupnih mjera Vlade Republike Srpske i Ministarstva finansija, doprinosi oporavku privrede od ekonomskih posljedica pandemije. Najosjetljivija su mikro, mala i srednja preduzeća koja imaju problema sa kolateralom i teško dolaze do banaka. Zbog toga su u dijalogu sa bankama i mikrokreditnim organizacijama uključenim u program, kao i sa privrednim subjektima potencijalnim korisnicima kredita, identifikovana pitanja koja su se u praksi pokazala kao ograničenje za bolju iskorišćenost Garantnog programa.

Jedna od izmjena je brisanje uslova pozitivnog poslovanja privrednih subjekata sa 31.12.2019. godine. Istovremeno, zadržan je uslov uredne otplate kreditnih obaveza na datum 16.03.2020 (tražilac kredita, i dalje, ne može biti subjekt čiji je kredit na pomenuti datum bio u statusu neizmirenja obaveza).

Izmjenama je dozvoljeno refinansiranje postojećih kredita, samo pod uslovima: da se obaveze po tim kreditima uredno izmiruju, da se novim kreditom iz Garantnog programa dobijaju povoljniji uslovi za klijenta, te da je potreba refinansiranja uzrokovana uticajem pandemije.

Ugovorom o garantovanju zaključenim između Garantnog fonda Republike Srpske i banaka, odnosno mikrokreditnih organizacija biće utvrđena dodatna ograničenja u vezi sa kreditima koji se odobravaju za namjenu refinansiranja.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Tijana Grujić, 04.12.2020.

Naslov: Redakcija