Zastava Srbije

VLADA FBIH: Predlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica upućen u hitnu parlamentarnu proceduru

Vlada Federacije BiH je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, predložila da Predlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, uzrokovanih pandemijom korona virusa, bude donesen u Parlamentu FBiH po hitnom postupku, u skladu sa članom 191. Poslovnika Predstavničkog i članom 186. Poslovnika o radu Doma naroda, koji predviđaju da zakon može biti donesen i po hitnom postupku samo ako uređuje odnosi i pitanja za čije uređivanje postoji neodložna potreba i ako bi njegovo donošenje u redovnom postupku moglo izazvati štetne posljedice za Federaciju FBiH.

Više

ZAKLJUČAK O OGRANIČENJU I ZABRANI KRETANJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske, u kojem je objedinio do sada donesene zaključke u vezi sa ograničenjem i zabranom kretanja.

Više

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O ROKOVIMA I POSTUPANJU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME VANREDNOG STANJA ZA TERITORIJU RS: Prestaju teći rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, prijedloga za pokretanje vanparničnog postupka, ili postupka izvršenja isprava ili drugih podnesaka koji su vezani rokom

Za vrijeme vanrednog stanja prestaju teći rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, prijedloga za pokretanje vanparničnog postupka, ili postupka izvršenja isprava ili drugih podnesaka koji su vezani rokom.

Više

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O ZABRANI IZAZIVANjA PANIKE I NEREDA ZA VRIJEME VANREDNOG STANjA: Za kršenje ove uredbe kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM, pravno lice novčanom kaznom od 3.000 do 9.000 KM, a odgovorna osoba u pravnom licu biće kažnjena novčano od 1.000 do 3.000 maraka

Zabranjuje se iznošenje ili prenošenje lažnih vijesti ili tvrđenja kojima se izaziva panika ili teže narušava javni red ili mir, ili onemogućava ili značajnije ometa sprovođenje odluka i mjera državnih organa, drugih institucija ili organizacija koje vrše javna ovlaštenja.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA IZAZVANIH PANDEMIJOM KORONAVIRUSA: Udruženje poslodavaca smatra da su mjere Vlade FBiH nedovoljne za očuvanje radnih mjesta i privrede

U Udruženju poslodavaca FBiH smatraju da mjere za podršku privredi sadržane u Prijedlogu zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, predstavljaju izvjestan napredak u odnosu na ranije donesene mjere, ali su još uvijek nedovoljne.

Više

ODLUKA O NAČINU IZMIRENJA POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSA ZA MART 2020. GODINE U RS: Vlada RS će izdvojiti sredstva za uplatu poreza i doprinosa za oko 40.000 radnika

Glavni koordinacioni tim apelirao je na poslodavce u RS da ne otpuštaju radnike i poručio da oni koji to budu činili neće moći računati na pomoć institucija RS.

Više

POJAŠNJENJE ZA POSTUPANJE PO ZAKLJUČKU O ZABRANI KRETANJA LICA IZMEĐU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U DANE VIKENDA

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o zabrani kretanja u dane vikenda broj: 15-2/20 od 03.04.2020. godine.

Više

KONSULTACIJE O NACRTIMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA IZGRADNJU AUTOBUSKIH STANICA I IZGRADNJU JAVNE RASVJETE U DIJELU JAVNOG PUTA: Konsultacije traju do 13. aprila 2020. godine

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske sačinilo je Nacrt Pravilnika o uslovima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta i Nacrt Pravilnika o minimalno-tehničkim uslovima za izgradnju i upotrebu nosača javne rasvjete i niskonaponske mreže na dijelu javnog puta.

Više