Zastava Srbije

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O ROKOVIMA I POSTUPANJU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME VANREDNOG STANJA ZA TERITORIJU RS: Prestaju teći rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, prijedloga za pokretanje vanparničnog postupka, ili postupka izvršenja isprava ili drugih podnesaka koji su vezani rokom

07.04.2020.


Za vrijeme vanrednog stanja prestaju teći rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, prijedloga za pokretanje vanparničnog postupka, ili postupka izvršenja isprava ili drugih podnesaka koji su vezani rokom.

To piše u Uredbi sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 32/2020 - dalje: Uredba). Uredbu je potpisala predsjednica Srpske Željka Cvijanović, u skladu sa ovlaštenjima koja je dobila Odlukom Narodne skupštine o proglašenju vanrednog stanja.

Kako je navedeno, izuzetno rokovi ne prestaju teći samo u hitnim postupcima koji su propisani ovom Uredbom. Primjera radi, hitnim postupcima u parničnoj, vanparničnoj i izvršnoj materiji smatraju se: postupci iz porodično – pravnih odnosa roditelja i djece, postupci za zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radu, postupci zadržavanja duševno bolesnih lica u zdravstvenoj ustanovi, postupci upisa poslovnih subjekata u registar…

- Rokovi za podnošenje prijedloga oštečenog za krivično gonjenje u krivičnom postupku i za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupka od oštećenog, prestaju teći za vrijeme vanrednog stanja – piše u Uredbi,.

I u ovom slučaju postoje hitni postupci za koje rokovi i dalje teku, kao što su postupci u kojima se određuje pritvor ili traži određivanje pritvora, postupci koji se vode za krivična djela izvršena za vrijeme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem, postupci u kojima postoji opasnost od zastarjelosti krivičnog gonjenja i slično.

Takođe, za vrijeme vanrednog stanja, prestaju da teku i rokovi u upravnim sporovima, a izuzetak su oni postupci u kojima postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, javni red i mir, postupci u kojima je potrebna zaštita imovine veće vrijednosti, te postupci koji se provode radi hitnog i efikasnog funkcionisanja organa državne uprave.

Sudija ili predsjednik vijeća može na ročištu ograničiti ili privremeno, djelimično ili u cjelosti isključiti prisustvo javnosti. Prestankom važenja ove Uredbe nastavljaju da teku svi rokovi koji su prestali teći stupanjem na snagu ove Uredbe, i u njih će se uračunati vrijeme koje je proteklo prije stupanja na snagu ove Uredbe sa zakonskom snagom – piše u Uredbi koja je stupila na snagu 7. aprila 2020. godine, a na potvrdu Narodnoj skupštini biće podnesena kada parlament bude u prilici da se sastane.

Inače, Uredbu je predložila Vlada RS, odnosno Ministarstvo pravde, a na inicijativu VSTS BiH i Advokatske komore Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Srpskainfo, Slobodan Popadić, 06.04.2020.

Naslov: Redakcija