Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojen Prijedlog zakona o visokom obrazovanju, utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, Zakona o zaštiti potrošača u RS, Zakona o muzejskoj djelatnosti

25.11.2016.


Vlada Republike Srpske usvojila je 24. novembra 2016. godine na 101. sjednici u Banjaluci, Informaciju o postupanju Ministarstva odbrane BiH u postupku prodaje sekundarnih sirovina.

Kako se navodi u Informaciji, ministar odbrane BiH Marina Pendeš donijela je Odluku o prodaji sekundarnih sirovina, od 11.10.2016. godine, te Odluku o izmjeni Odluke o prodaji sekundarnih sirovina, od 31.10.2016. godine, kojima je predviđena prodaja sekundarnih sirovina definisanih Sporazumom o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane, od 27.03.2008. godine i Zbirnim pregledom stanja sekundarnih sirovina pripremljenih za prodaju na četiri ključne lokacije skladištenja na dan 31.12.1015. godine.

Slijedom toga, a na osnovu Odluke o prodaji sekundarnih sirovina, od 11.10.2016. godine, Ministartvo odbrane BiH objavilo je Javni oglas za prodaju sekundarnih sirovina Ministarstva odbrane BiH, od 03.11.2016. godine.

U informaciji se dalje navodi da je ovakvo postupanje Ministarstva odbrane BiH sporno jer je Ministarstvo stvarno nenadležno za donošenje odluka kao opštih podzakonskih akata, pogotovo kada se uzme u obzir da se u kontekstu Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini, radi o prodaji pokretne vojne imovine koja je u vlasništvu BiH.

Takođe, u Informaciji se navodi da je vidljivo da entiteti koji su korisnici sredstava od prodaje nisu učestvovali u određivanju početnih cijena sekundarnih sirovina, niti u izradi Javnog oglasa.

"Smatramo da je Odluka o prodaji kojim Ministartvo otuđuje državnu imovinu i koja pri tome nije donesena po osnovu zakona već internog pravilnika nezakonita i neprihvatljiva u svakoj iole pravnoj državi", stoji, između ostalog, u Informaciji.

Povodom ove Informacije, Vlada Republike Srpske je zadužila Ministarstvo trgovine i turizma da Informaciju sa svim prilozima dostavi savjetu ministara BiH i Ministarstvu pravde BiH radi ocjene zakonitosti sporne Odluke o prodaji sekundarnih sirovina, stavljanja van snage i poništavanja Javnog oglasa koji je objavljen na osnovu sporne odluke.

Ministartvo trgovine i turizma zaduženo je da sa predmetnom informacijom upozna i Pravobranilaštvo Republike Srpske, te da po ovom pitanju organizuje sastanak predstavnika Ministartsva trgovine i turizma i zamjenika ministra odbrane BiH za upravljanje resursima.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog zakona o visokom obrazovanju.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, po hitnom postupku.

Predloženim izmjenama i dopunama važećeg Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima ("Sl. glasnik RS", br. 57/2016), prema stavu obrađivača, pristupilo se radi usklađivanja Zakona sa Zakonom o republičkoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008, 11/2009, 74/2010, 86/2010 - ispr., 24/2012, 121/2012, 15/2016 i 57/2016), kojim je Republička uprava civilne zaštite stekla status samostalne republičke upravne organizacije. Takođe, mijenja se naziv osnovnih organizacionih jedinica van sjedišta ministarstva, tako što se naziv: "centar javne bezbjednosti" zamjenjuje sa nazivom: "policijska uprava", a brišu riječi: "stanica javne bezbjednosti".

Osim toga, u pogledu potrebnog radnog iskustva za izbor direktora policije umjesto tri predloženo je pet godina radnog iskustva, na radnim mjestima za koja su predviđeni čin glavni inspektor ili viši čin.

Predmetnim zakonom, između ostalog, predlaže se i da se radnici zatečeni na radu u Ministarstvu, a koji na dan stupanja ovog zakona imaju više od 20 godina efektivnog radnog staža na poslovima stručne spreme oslobađaju od obaveze polaganja stručnog ispita.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj.

Razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi da se pojedine odredbe potpunije i preciznije definišu iz razloga što su se u primjeni pokazale kao nedorečene, neprecizne i neprimjenljive. Jedan od razloga za izmjenu i dopunu Zakona je i otklanjanje manjkavosti u praksi, koje se odnose na utvrđenu nadležnost u vršenju nadzora nad primjenom Zakona.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti.

Ovim zakonom preciznije je definisana zbirka u sastavu, kao stručno obrađena cjelina muzejske građe unutar ustanove koja obavlja muzejsku djelatnost, kao i unutar drugog pravnog lica.

Jedna od novina u ovom zakonu odnosi se na proceduru osnivanja i početka rada muzejskih ustanova, u smislu da je propisano da ministar rješenjem imenuje komisiju koja utvrđuje ispunjenost uslova za osnivanje i početak rada muzejske ustanove.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Elektroenergetskog bilansa Republike Srpske za 2017. godinu.

Ukupno planirana proizvodnja električne energije za 2017. godinu iznosi 7.606,87 GWh. Plan proizvodnje električne energije za 2017. godinu je veći za 5,72% od plana proizvodnje za 2016. godinu, prvenstveno zbog ulaska termoelektrane Stanari u stalni rad (termoelektrana Stanari je u periodu januar-maj 2016. godine bila u probnom radu), i povećanja proizvodnje električne energije u malim elektranama koje su obuhvaćene sistemom podsticaja obnovljivih izvora energije.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava "Food Valley", Srebrenica na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za realizaciju zajedničkih projekata Vlade Republike Srpske i opštine Srebrenica, u iznosu od 100.000,00 KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 24.11.2016.