Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko/ Propisi Kantona Sarajevo / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON O REPUBLIČKOJ UPRAVI

("Sl. glasnik RS", br. 118/2008, 11/2009, 74/2010, 86/2010 - ispr., 24/2012, 121/2012, 15/2016, 57/2016 i 31/2018)

 

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom osnivaju se ministarstva, republičke uprave i republičke upravne organizacije i drugi republički organi uprave (u daljem tekstu: organi uprave), uređuju načela njihovog djelovanja, poslovi uprave, unutrašnja organizacija organa uprave, uređenje organa uprave, unutrašnji nadzor, sukob nadležnosti, rješavanje o žalbi, izuzeće, odnos organa uprave sa drugim organima i organizacijama, prenošenje i povjeravanje poslova uprave, javnost rada i odnosi sa građanima, sredstva za rad organa uprave, državni službenici i namještenici (u daljem tekstu: namještenici), kancelarijsko poslovanje i druga pitanja od značaja za osnivanje, organizaciju i rad republičke uprave.

Član 2

(1) Republička uprava (u daljem tekstu: uprava) je dio izvršne vlasti Republike Srpske koja vrši poslove uprave u okviru prava i dužnosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika).

(2) Poslove uprave obavljaju ministarstva i drugi republički organi uprave.

Član 3

(1) Organi uprave formiraju se zakonom.

(2) Djelokrug organa uprave određuje se zakonom.

Član 4

(1) Rad organa uprave podliježe nadzoru Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada).

(2) Narodna skupština Republike Srpske (u daljem tekstu: Narodna skupština) nadzire rad organa uprave preko nadzora nad radom Vlade i članova Vlade.

Član 5

(1) Rad organa uprave podliježe kontroli koja se ostvaruje vršenjem upravnog i drugog nadzora, sudskom kontrolom i drugim oblicima kontrole, u skladu sa zakonom.

(2) Sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih upravnih akata organa uprave obezbjeđuje se u upravnom sporu.

Član 6

Pojedini poslovi uprave zakonom se mogu povjeriti jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim organizacijama (u daljem tekstu: nosioci javnih ovlašćenja).

Član 7

(1) Rad organa uprave je javan.

(2) Fizičkim i pravnim licima dostupni su podaci, dokumenta, izvještaji i informacije organa uprave, osim u slučajevima određenim zakonom.

(3) Organi uprave dužni su da javnosti omoguće uvid u svoj rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama.

Član 8

Djelatnost organa uprave zasniva se na načelima: zakonitosti, samostalnosti, odgovornosti, stručnosti, nepristrasnosti, političke neutralnosti, efikasnosti, djelotvornosti, blagovremenosti u odlučivanju, poštovanju stranke i javnosti rada.

Član 9

(1) Zabranjeno je političko organizovanje i djelovanje političkih organizacija u organima uprave.

(2) Zabranjeno je državnim službenicima i namještenicima (u daljem tekstu: namještenici) da u obavljanju svojih poslova izražavaju i zastupaju svoja politička uvjerenja.

Član 10

(1) Za štetu koju svojim nezakonitim ili nepravilnim radom organi uprave prouzrokuju fizičkim i pravnim licima odgovara Republika.

(2) Nosioci javnih ovlašćenja odgovaraju za štetu koju svojim nezakonitim ili nepravilnim radom prouzrokuju fizičkim ili pravnim licima u vršenju povjerenih poslova uprave.

Član 11

Sredstva za rad organa uprave obezbjeđuju se u budžetu Republike.

II - ORGANI UPRAVE

Član 12

(1) Poslove uprave obavljaju ministarstva, republičke uprave i republičke upravne organizacije.

(2) Ministarstva se osnivaju za jednu ili više povezanih upravnih oblasti, zavisno od vrste, značaja i obima tih poslova i potrebe obezbjeđenja strategije razvoja Republike.

(3) Za obavljanje određenih poslova uprave iz djelokruga ministarstava, koji zbog svoje prirode, cjelovitosti i načina obavljanja zahtijevaju određenu samostalnost i posebno organizovanje, formiraju se organi uprave u sastavu ministarstava (sekretarijati, zavodi, direkcije, fondovi, agencije i centri).

(4) Za stručne i sa njima povezane upravne poslove, čija priroda zahtijeva veću samostalnost od one koju ima organ uprave u sastavu ministarstva formiraju se upravne organizacije.

(5) Uprave su organi koji neposredno izvršavaju zakone i druge propise i odlučuju o pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica.

(6) Sekretarijati su organi uprave koji vrše pretežno stručne poslove, uz mogućnost vršenja određenih upravnih i drugih poslova.

(7) Zavodi su organi uprave koji vrše stručne i sa njima povezane upravne poslove uz primjenu naučnih metoda i saznanja.

(8) Direkcije su organi uprave koji vrše pretežno stručne i sa njima povezane upravne poslove.

(9) Agencije su organi uprave koji vrše stručne i sa njima povezane upravne poslove, koji se vrše uz primjenu tržišnih principa, odnosno prižanje usluga i obezbjeđuju unapređivanje i razvoj.

(10) Centri su organi uprave koji obavljaju pretežno stručne poslove.

Član 13

(1) Uprave i upravne organizacije mogu, u skladu sa zakonom, imati svojstvo pravnog lica.

(2) Izuzetno, organi uprave, uz saglasnost Vlade, mogu u okviru svog djelokruga pružati usluge fizičkim i pravnim licima uz odgovarajuću naknadu.

Član 14

(1) Za obavljanje zakonom utvrđenih poslova iz djelokruga organa uprave mogu se izvan sjedišta formirati područne jedinice organa uprave.

(2) Formiranje, nadležnost i status područne jedinice utvrđuje se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Član 15

Ministarstva su:

a) Ministarstvo uprave i lokalne samouprave,

b) Ministarstvo pravde,

v) Ministarstvo finansija,

g) Ministarstvo prosvjete i kulture,

d) Ministarstvo unutrašnjih poslova,

đ) Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite,

e) Ministarstvo porodice, omladine i sporta,

ž) Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva,

z) Ministarstvo trgovine i turizma,

i) Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite,

j) Ministarstvo saobraćaja i veza,

k) Ministarstvo nauke i tehnologije,

l) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodo-privrede,

lj) Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju,

m) Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica i

n) Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

Član 16

(1) Ministarstvo uprave i lokalne samouprave obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: sistem i organizaciju državne uprave, sistem javnih službi, izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva, davanje mišljenja o usklađenosti akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa uprave sa zakonom i drugim propisima, studijsko-analitičke i analitičko-kadrovske poslove, plate zaposlenih u organima republičke uprave, poslove državljanstva, lični status građana, upravni nadzor, poslove inspekcijskog nadzora u oblasti uprave, poslove upravnog rješavanja u drugom stepenu, sastavljanje podnesaka u sudskim i drugim postupcima, poslove koordinacije reforme javne uprave, poslove centralne pisarnice i korespondencije za potrebe republičkih organa uprave, političko-teritorijalnu organizaciju Republike, organizaciju i usavršavanje političko-teritorijalnog i izbornog sistema Republike, skupštinski sistem, političke organizacije, udruženja građana, fondacije, studijsko-analitičke i statističko-evidencione poslove koji se odnose na lokalnu samoupravu, izradu izvještaja o izvršenju politike jedinica lokalne samouprave za prethodnu godinu, obustavljanje od izvršenja odluka organa jedinica lokalne samouprave, administrativni nadzor nad radom organa jedinica lokalne samouprave i zakonitošću akata, administrativno-stručne poslove, uključujući i informaciono dokumentacione, kojima se obezbjeđuje planiranje, praćenje i izvršavanje programa Ministarstva, poslove koji se odnose na evropsku integracionu strategiju i politiku u oblasti uprave i lokalne samouprave, usklađivanje propisa sa zakonodavstvom EU u oblasti uprave i lokalne samouprave i druge poslove u skladu sa zakonom.

(2) Ministarstvo uprave i lokalne samouprave vrši i upravne i druge stručne poslove republičke uprave koji nisu ovim zakonom dati u nadležnost drugih republičkih organa uprave i po svojoj prirodi ne mogu se svrstati u djelokrug poslova tih organa.

Član 17

Ministarstvo pravde obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: ostvarivanje nadležnosti Republike u oblasti pravosudnih organa i notarijata, izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva, upravni nadzor nad radom pravosudne uprave i notarijata, izvršenje krivičnih sankcija, inspekcijske poslove koji se odnose na izvršenje krivičnih sankcija, unutrašnju organizaciju rada kazneno-popravnih i vaspitno-popravnih ustanova, kontrolu rada službi očuvanja bezbjednosti, kontrolu ostvarivanja, poštovanja i unapređivanja ljudskih prava lica lišenih slobode, stručnu pripremu prijedloga za pomilovanje i amnestiju, prijedloge ustanove za uslovne otpuste osuđenih lica i prekide po molbama osuđenih, premještaj osuđenih lica u odgovarajuće ustanove, polaganje pravosudnih ispita, obradu zahtjeva domaćih i inostranih sudova u vezi sa pružanjem međunarodne pravne pomoći, stručna mišljenja u pogledu međunarodnih ugovora koji se odnose na pružanje pravne pomoći u građanskoj oblasti, mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i zakona kojima se uređuju pitanja sa elementom inostranosti, stručna mišljenja u pogledu zakonskih projekata na zahtjev drugih ministarstava i drugih ovlašćenih organa, poslove koji se odnose na organizaciju i rad javnih pravobranilaštava, advokature i drugih službi pravne pomoći, upravljanje projektima u oblasti zemljišnoknjižne administracije i registracije zemljišta i uspostavljanje i održavanje informacionog sistema zemljišnih podataka, izvještaje i informacije na osnovu izvršenog nadzora u pogledu sudskog poslovnika, komunikaciju sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, edukaciju sudija i tužilaca, kreiranje kadrovske politike i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 18

Ministarstvo finansija obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: sistem finansiranja opštih društvenih potreba, sistem poreza, taksi, doprinosa i drugih dadžbina, igre na sreću, razvojne fondove, sistem finansijskog poslovanja, odnosno sistem plaćanja i platni promet, obračunski sistem, devizni sistem, bankarski sistem, sistem osiguranja imovine i lica, hartije od vrijednosti i tržište kapitala, sticanje i raspoređivanje ukupnog prihoda i dobiti, izradu i izršenje republičkog budžeta i godišnjeg obračuna budžeta, kompenzacije, premije, regrese, naknade, investicije iz sredstava Republike, praćenje stanja i ostvarivanje mjera u oblasti deviznog sistema, kreditnog i bankarskog sistema, tržišta hartija od vrijednosti i osiguranja imovine i lica, analizu i konsolidaciju planova budžeta jedinica lokalne samouprave i vanbudžetskih fondova, računovodstvo, reviziju i finansijsko izvještavanje, poslove i aktivnosti iz oblasti interne revizije, uspostavljanje i održavanje baze podataka, republički trezor, upravljanje novčanim tokovima, dnevno praćenje novčanih sredstava, obaveze i potraživanja, planiranje obezbjeđenja nedostajućih sredstava, koncentraciju finansijskih sredstava radi obezbjeđenja finansijskog tržišta, poboljšanje likvidnosti finansijskog sistema kojim se vrši finansiranje na nivou Republike, upravljanje javnim dugom, vođenje evidencije, planiranje, ugovaranje i praćenje spoljnog duga i donacija, vođenje evidencije, planiranje i praćenje unutrašnjeg duga, izrada zakonskih i podzakonskih propisa, kojima se uređuje oblast javnih investicija, državne pomoći i javno-privatnog partnerstva, izrađivanje strateških razvojnih programa, obavlja studijsko-analitičke i druge poslove koji se odnose na pripremu, odabir, praćenje i ocjenu javnih ulaganja, prikupljanje, sistematizovanje i ažuriranje podataka o novim i tekućim projektima, selektovanje i analiza istih, sačinjavanje i predlaganje prioriteta investiranja u javnom sektoru, identifikovanje mogućih izvora finansiranja, obavljanje poslova vezanih za uspostavljanje i vođenje mehanizma za upravljanje sredstvima vezanim za tehničku pomoć i fondove Evropske unije, obezbjeđivanje monitoringa i realizacije mjera neophodnih za uspostavljanje evropskih standarda u finansijaskom sektoru u skladu sa ekonomskim kriterijumima vezanim za proces stabilizacije i pridruživanja sa Evropskom unijom, planiranje i praćenje realizacije međunarodne pomoći, sistematizovanje podataka o realizovanim i ugovorenim međunarodnim kreditima i donacijama, planiranje i praćenje međunarodne pomoći, kontrolu ostvarivanja prihoda republičkog budžeta, nadzor nad namjenskim korišćenjem republičkih sredstava, davanje mišljenja na ugovore koji se odnose na promet nepokretnosti, zaključuje ugovore kao ugovorna strana sa pravnim i fizičkim licima u skladu sa propisima o prometu nepokretnosti i propisima o notarima, uknjižbu stvarnih i vlasničkih prava na imovini koja je vlasništvo Republike u zemljišnim knjigama i katastarskim operatima, sistem planiranja i plana razvoja Republike i programe razvoja u skladu sa tim planom, izradu dugoročnih i kratkoročnih prognoza o uslovima i mogućnostima privrednog i društvenog razvoja, strategiju i politiku razvoja privrednih i društvenih djelatnosti, demografski razvoj, strategiju i politiku regionalnog razvoja i sistem podsticanja bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih područja, makroekonomske bilanse, mjere i instrumente razvoja, ekonomske i socijalne politike, praćenje realizacije mjera ekonomske politike, praćenje i ostvarivanje plana razvoja Republike i dejstvo mjera tekuće ekonomske politike, izradu ekonomskih i financijskih analiza o problemima razvoja i poslovanja pojedinih privrednih i društvenih djelatnosti i preduzeća, izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 19

Ministarstvo prosvjete i kulture obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjoškolskog i visokog obrazovanja i obrazovanja u saobraćaju; ispunjenost uslova za osnivanje i prestanak rada predškolskih ustanova, ustanova obrazovanja i kulture; donošenje osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, nastavnih planova i programa za osnovno i srednje obrazovanje, odobravanje i davanje dozvola za izvođenje studijskih programa na visokoškolskim ustanovama; strateško planiranje svih nivoa obrazovanja, utvrđivanje standarda i normativa, te drugih uslova za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada; odobravanje udžbenika, utvrđivanje obrazaca godišnjeg plana rada škole, odobravanje stručnog napredovanja i usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača; nadzor nad zakonitošću rada obrazovnih ustanova, osiguravanje finansijskih i materijalnih uslova za rad obrazovnih ustanova, obezbjeđivanje obrazovanja učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i obezbjeđivanje cjeloživotnog učenja; kreiranje upisne politike u skladu sa potrebama tržišta rada i u skladu sa strateškim pravcima razvoja obrazovanja; učenički i studentski standard i studentsko organizovanje; obezbjeđivanje sredstava za stipendiranje studenata u Republici i u inostranstvu, koordinaciju međunarodne razmjene učenika, studenata i akademskog osoblja; nostrifikaciju i ekvivalenciju inostranih školskih svjedočanstava, priznavanje stranih visokoškolskih diploma, obrazovanje učenika i građana Republike na radu u inostranstvu, pripremu programa obrazovne saradnje sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, te međunarodnim sporazumima u oblasti obrazovanja; izdavanje ovlašćenja za rad auto-školama; obavljanje bibliotečke, književne i izdavačke djelatnosti; staranje o nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima; prirodu i ekologiju, nacionalne parkove, proglašavanje zaštićenih zona, staranje o muzejima, galerijama, spomenpodručjima; filmsku umjetnost, muzičku, likovnu i primijenjenu umjetnost, arhitekturu, dizajn, udruženja građana koja se bave kulturnim djelatnostima; predlaganje budžeta za kulturu na nivou Republike. praćenje, pripremu, analiziranje utroška finansijskih sredstava i predlaganje realokacije i izmjene na osnovu toga; utvrđivanje vizije, misije, kulturne politike i strategije kulture, organizaciju i koordinaciju aktivnosti na izvršavanju programskih aktivnosti iz oblasti kulture; obezbjeđivanje razvoja i uvođenje savremenih sistema, metoda i tehnika u oblasti kulture, saradnje sa ustanovama iz oblasti kulture, davanje stručnih uputstava budžetskim korisnicima iz oblasti kulture, saradnje sa drugim organima, organizacijama i pojedincima iz oblasti kulture, međunarodnu saradnju u oblasti kulture; izrađivanje zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva; obavljanje informativno-dokumentacijske i izdavačke djelatnosti, kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 20

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja stručne poslove koji se odnose na zaštitu od ugrožavanja Ustavom utvrđenog poretka i ugrožavanja bezbjednosti Republike, zaštitu života i lične bezbjednosti građana, zaštitu svih oblika svojine, sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela i prekršaja, pronalaženje, lišavanje slobode i predaja izvršilaca krivičnih djela i prekršaja nadležnim organima, održavanje javnog reda i mira, obezbjeđenje održavanja javnih skupova, zaštita ličnosti i objekata koji se posebno obezbjeđuju, kriminalističko-tehnička vještačenja, bezbjednost i kontrola saobraćaja na putevima, promet, prevoz i inspekcijski nadzor u vezi sa prometom i prevozom eksplozivnih materija, prevoz opasnih materija, zaštita od požara, vođenje statističkih i operativnih evidencija potrebnih za obavljanje poslova Ministarstva u skladu sa važećim zakonima i propisima, pružanje pomoći radi otklanjanja posljedica kojima se ugrožava bezbjednost lica i imovine u većem obimu i saradnja sa drugim policijskim organima u Bosni i Hercegovini, vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na određivanje i evidentiranje jedinstvenog matičnog broja, prebivališta i boravišta građana, lične karte, putne isprave, registraciju motornih i priključnih vozila, vozačke dozvole, kontrola nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije, školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova za potrebe organa za unutrašnje poslove, utvrđivanje i organizovanje funkcionalnih sistema veza Ministarstva, poslove primjene informacionih tehnologija, planiranja i razvoja baza podataka i aplikacija, materijalno-finansijske i imovinske poslove za potrebe Ministarstva, kadrovske poslove, poslove nadzora nad zakonitot[ću rada i primjene propisa iz oblasti upravnih-unutrašnjih poslova, poslovi koji se odnose na rad agencija za obezbjeđenje ličnosti i objekata, poslove strategije i planiranja i evropskih integracija, postupanje po predstavkama građana, poslove civilne zaštite, saradnju sa drugim organima uprave i institucijama Republike i Bosne i Hercegovine, izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 21

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi sa promocijom, unapređivanjem, kontrolom i zaštitom zdravlja stanovništva, javnog zdravstva, zdravstvenom zaštitom, zdravstvenim sistemom, farmacijom, socijalnom, porodičnom i dječjom zaštitom, kroz: praćenje savremenih dostignuća u razvoju javnog zdravstva u svijetu u cilju razvoja javnog zdravstva u Republici; planiranje i pripremanje strateških planskih dokumenata u oblasti javnog zdravstva; harmonizaciju i ispunjavanje uslova u procesu evropskih integracija u oblasti javnog zdravstva; saradnju sa vladinim, nevladinim, filantropskim institucijama i organizacijama, privatnim fondacijama i zajednicom u oblasti javnog zdravstva; podsticanje i održavanje međunarodne saradnje; organizaciju raznih vrsta sastanaka u oblasti javnog zdravstva i međunarodne saradnje; funkcije Instituta za javno zdravstvo (praćenje, procjena i analiza zdravstvenog stanja stanovništva; praćenje i proučavanje zdravstvenih problema i rizika po zdravlje; aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti, informisanje stanovništva o značaju očuvanja i unapređivanja zdravlja; obavljanje bakterioloških, parazitoloških, virusoloških, seroloških, hemijskih i toksikoloških pregleda i ispitivanja u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica, vode, vazduha, predmeta opšte upotrebe; planiranje, kontrola i evaluacija poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; vođenje evidencija, zdravstvene statistike i obavljanje istraživanja u oblasti javnog zdravstva; analizu i praćenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; utvrđivanje potrebnih mjera u elementarnim i drugim većim nepogodama i nesrećama; obavljanje poslova iz oblasti zaštite zdravlja stanovništva i okoline od zračenja); pripremu i sprovođenje zdravstvenih politika i zdravstvenih strategija; procjenu rezultata primjene zdravstvenih politika i zdravstvenih strategija, planova i programa; obavljanje normativnih poslova i upravnih postupaka iz nadležnosti Ministarstva; utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu kadra, prostora i opreme za početak rada zdravstvenih ustanova; vođenje Registra zdravstvenih ustanova; sprovođenje procedure izbora organa zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika; davanje mišljenja na statute zdravstvenih ustanova; davanje saglasnosti na pravilnike o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ustanova; razmatranje i usvajanje godišnjeg plana rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika; razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika; unapređivanje sistema kvaliteta zdravstvene zaštite; organizaciju zdravstvenog sistema; nadzor nad radom zdravstvenih ustanova; planiranje i primjenu zdravstvenih tehnologija u zdravstvenim ustanovama; stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; vrste i trajanje specijalizacija i supspecijalizacija, programe specijalizacija i supspecijalizacija; dodjelu zvanja primarijusa; nostrifikacija diplome o završenoj specijalizaciji i supspecijalizaciji zdravstvenog radnika i nostrifikacija diplome o završenoj specijalizaciji zdravstvenog saradnika; primjenu i nadzor nad odobrenim programima i projektima i prezentaciju rezultata njihovog sprovođenja na domaćim i međunarodnim konferencijama; saradnju sa institucijama i drugim organizacijama u zdravstvenom sistemu, strukovnim udruženjima zdravstvenih radnika, međunarodnim zdravstvenim organizacijama i nevladinim organizacijama iz oblasti zdravstva; organizovanje polaganja stručnih ispita za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike; obavljanje studijsko-analitičkih poslova u vezi sa primjenom novih koncepata i modela organizacije zdravstvene zaštite koji su sprovedeni u zemljama Evropske unije; pripremu detaljne projektne dokumentacije u skladu sa najboljim praksama Evropske unije i Svjetske banke i UN organizacija, uključujući i planove nabavki i finansijske aranžmane na osnovu najboljih iskustava u svijetu; pripremu strategija implementacije i implementacionih planova za odobrene programe i projekte; pripremu krajnjih korisnika (zdravstvene ustanove) za implementaciju programa i projekata; implementaciju programa i projekata; nadgledanje i ocjenu rezultata implementiranih programa i projekata na osnovu definisanih indikatora praćenja; prezentaciju rezultata implementacije programa i projekata na domaćim i međunarodnim konferencijama; predlaganje novih programa i projekta za unapređivanje zdravstvenog sistema Republike; planiranje i finansiranje zdravstvene zaštite; analizu, planiranje i praćenje finansiranja zdravstvene zaštite; praćenje i analizu finansijskog poslovanja zdravstvenih ustanova; pripremu i izradu zdravstvenog računa Republike Srpske; praćenje stanja u oblasti zdravstvenog osiguranja; sprovođenje javnih nabavki u Ministarstvu; planiranje i programiranje kapitalnih ulaganja i investicija u sektoru zdravstva; praćenje proizvodnje i prometa lijekova, hemikalija, biocida i medicinskih sredstava; planiranje, koordinaciju i preduzimanje mjera radi obezbjeđenja kvalitetnih, sigurnih i efikasnih lijekova i korišćenja lijekova i medicinskih sredstava u sistemu zdravstvene zaštite; ostvarivanje prava iz socijalne, porodične i dječje zaštite; planiranje i funkcionisanje sistema socijalne, porodične i dječje zaštite; planiranje i ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne zaštite; programe sanacije, adaptacije i opremanja ustanova socijalne zaštite; razvojne programe usmjerene na unapređivanje sistema socijalne, porodične i dječje zaštite; nadzor nad stručnim radom ustanova socijalne i dječje zaštite; planiranje i koordinaciju dodatnog stručnog usavršavanja radnika socijalne djelatnosti; uvođenje standarda stručnog rada i usluga koje se pružaju u ustanovama socijalne zaštite; učešće u izradi, pripremanju i sprovođenju strateških dokumenata i programa iz oblasti socijalne, porodične i dječje zaštite; podsticanje i unapređivanje porodično-pravnih i socijalno-zaštitnih oblika zbrinjavanja djece, omladine i punoljetnih lica bez porodičnog staranja; praćenje i podsticanje razvoja programa socijalne, porodične i dječje zaštite; socijalne rehabilitacije i osposobljavanja lica sa invaliditetom; praćenje stanja socijalne ugroženosti i socijalnih potreba stanovništva; podsticanje i koordinaciju socijalno-humanitarnih aktivnosti; saradnju sa nevladinim i drugim domaćim i međunarodnim organizacijama čija je djelatnost u vezi sa oblašću socijalne, porodične i dječje zaštite; usklađivanje i predlaganje zakona i podzakonskih propisa u skladu sa pravnom tekovinom Evropske unije; obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.

Član 22

Ministarstvo porodice, omladine i sporta obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: analiziranje demografskih kretanja, praćenje i predlaganje mjera pronatalitetne politike, promovisanje porodičnih vrijednosti i odgovornog roditeljstva, razvijanje i podržavanje projekata i programa udruženja usmjerenih na dobrobit djece i porodice, vođenje Registra sigurnih kuća, prikupljanje, obrađivanje i evidentiranje podataka o nasilju u porodici, te nasilju, zlostavljanju ili zanemarivanju djece, predlaganje programa i učešće u edukaciji stručnjaka koji rade sa djecom, mladima i porodicama radi podizanja kvaliteta porodičnog života i demografskog razvoja Republike, sprovođenje aktivnosti na unapređivanju mjera za podsticaj rađanja djece i planiranja porodice, promovisanje međugeneracijske saradnje, promovisanje i praćenje primjene konvencija koje se odnose na zaštitu i prava djece i porodice, aktivnosti na zaštiti od nasilja u porodici, međunarodnu saradnju u oblasti podizanja kvaliteta porodičnog života, demografskog razvoja i prava djeteta, pružanje stručne i administartivno-tehničke pomoći radu Savjeta za djecu Republike, Savjeta za demografsku politiku Republike i Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici; sistemsko praćenje stanja, problema, potreba i stavova mladih u Republici, brigu o sprovođenju i unapređivanju omladinske politike, poboljšanje socijalnog statusa mladih, podršku razvoju omladinskog organizovanja, vođenje registra omladinskih organizacija, realizaciju omladinskih projekata, obezbjeđivanje uslova za aktivno učešće mladih u društvu, razvoj neformalnog obrazovanja mladih i omladinskog rada, obezbjeđivanje adekvatne ponude i standardizovanog pristupa u organizovanju slobodnog vremena mladih, osnivanje i razvoj omladinskih centara, podsticanje i ostvarivanje međunarodne omladinske saradnje, razvoj mobilnosti mladih, informisanje mladih, pružanje stručne i administrativno-tehničke pomoći u radu Savjeta za mlade, unapređivanje i razvoj volontiranja i podršku razvoju volonterske infrastrukture; stvaranje uslova za razvoj sporta na nivou Republike i njegovo pravno regulisanje, izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva, izradu dugoročnih i kratkoročnih planova, strategije i programa razvoja sporta Republike i obezbjeđenje sredstava za njihovu realizaciju, praćenje realizacije strateških i programskih zadataka, utvrđivanje kriterijuma za raspodjelu sredstava i praćenje namjenskog utroška tih sredstava, ostvarivanje međunarodne saradnje samostalno ili preko zajedničkih organa BiH, stvaranje uslova za unapređivanje stručnog rada, utvrđivanje stanja sportskih objekata i potreba za novim, stvaranje pretpostavki za korišćenje sportskih objekata i terena, registraciju sportskih organizacija i drugih organizacija u oblasti sporta, prikupljanje i obradu statističkih podataka i vođenje ukupne informatike u sportu, koordinaciju rada granskih sportskih saveza Republike i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 23

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: crnu metalurgiju, proizvodnju i preradu obojenih metala, preradu nemetala, metaloprerađivačku djelatnost, mašinogradnju, proizvodnju saobraćajnih sredstava, brodogradnju, proizvodnju električnih mašina i aparata, namjensku proizvodnju, proizvodnju baznih hemijskih proizvoda, preradu hemijskih proizvoda, proizvodnju proizvoda od gume i plastike, industrijsku preradu drveta, proizvodnju finalnih proizvoda od drveta, proizvodnju i preradu papira, preradu kaučuka, grafičku djelatnost, proizvodnju tekstilnih prediva i tkanina, proizvodnju gotovih tekstilnih proizvoda, proizvodnju kože i krzna, proizvodnju kožne obuće i galanterije, sakupljanje i primarnu preradu industrijskih otpadaka, izradu i sprovođenje politika, strategija i zakona koje imaju za cilj podsticanje razvoja i promociju malih i srednjih preduzeća i preduzetništava, uređivanje načina obavljanja zanatsko-preduzetničke djelatnosti, izradu informativno-analitičkih dokumenata iz ove oblasti, izvještavanje o sprovođenju ovih dokumenata, izvještavanje o postignutom napretku u ovoj oblasti (EU akt o MSP, evropske integracije i slično), podršku izgradnji i jačanju institucionalne infrastrukture za razvoj i promociju MSP i preduzetništva u Republici, pružanje administrativne podrške radu Savjeta za razvoj MSP i preduzetništva Republike, planiranje i sprovođenje procedura u vezi sa podsticajnim sredstvima za razvoj i promociju MSP i preduzetništva, podršku izgradnji preduzetničke i poslovne infrastrukture u Republici (poslovne zone, inkubatori, tehnološki parkovi, inovacioni centri, klasteri i drugo), podršku očuvanju starih zanata u Republici, podršku razvoju ženskog i socijalnog preduzetništva, kandidovanje i učešće u implementaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije i drugih izvora, saradnja sa relevantnim institucijama iz ove oblasti, formiranje baze podataka i registara iz oblasti MSP i preduzetništva, uspostavljanje preduzetničkog portala, podsticanje ulaganja sredstava u domaća preduzeća u oblasti industrije, vođenje elektroenergetske politike, planiranje i vođenje elektroenergetske strategije, elektro-energetsko bilansiranje i dugoročno planiranje, praćenje sigurnosti i kvaliteta snabdijevanja električnom energijom, razvoj unutrašnjeg tržišta električne energije, eksploataciju resursa u svrhu proizvodnje električne energije, razvoj i izgradnju elektroenergetskih objekata, dodjelu koncesija za istraživanje, gradnju i eksploataciju energetskih objekata, promociju i vođenje energetske efikasnosti, promociju obnovljivih izvora električne energije, učešće u aktivnostima u područjima energetike i korišćenja prirodnih resursa na međunarodnom planu, proizvodnju i preradu nafte i naftnih derivata, prirodni gas, proizvodnju i promovisanje upotrebe biogoriva, bezbjedan cjevovodni transport gasovitih i tečnih ugljikovodonika, preduzimanje mjera radi obezbjeđenja sigurnosti snabdijevanja naftom i gasom, izradu srednjoročne i dugoročne strategije za energente (naftu, gas i biogorivo), analizu stanja i poslovanja preduzeća iz oblasti energetike, predlaganje mjera za podsticanje razvoja sektora nafte, gasa i biogoriva, dodjelu koncesija za izgradnju novih objekata za transport nafte i gasa, istraživanje i eksploataciju tečnih i gasovitih ugljikovodonika (sirova nafta i gas) i drugih prirodnih gasova, geološka istraživanja i eksploataciju prirodnih i tehnogenih mineralnih sirovina: metaličnih, nemetaličnih - obuhvatajući i resurse za proizvodnju građevinskih materijala, radioaktivnih mineralnih sirovina, sve vrste soli i sonih voda, podzemne vode (pitke, industrijske, mineralne, termalne, termomineralne) i geotermalne resurse, verifikaciju rezervi mineralnih sirovina i vođenje njihovog katastra, vođenje katastra istražnih i eksploatacionih odobrenja, dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa, vođenje katastra dodijeljenih koncesija u oblasti energetike, rudarstva i geologije, nadzor nad radom javnih preduzeća i ostalih preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom iz resorne nadležnosti, mjeramamjerama ekonomske i razvojne politike podsticanja razvoja i konkurentnosti resornih privrednih oblasti; stimulativnim mjerama i neposrednim kontaktima sa zainteresovanim ulagačima podsticanje ulaganja sredstava zainteresovanih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima, praćenje uticaja mjera ekonomske politike na kretanje industrijske proizvodnje, proizvodnje u energetici i rudarstvu u cjelini i po pojedinim granama i značajnim preduzećima, učešće u izradi i donošenje tehničkih propisa iz resornih nadležnosti i njihovo usklađivanje sa zakonodavstvom EU (acquis communautaire), učešće u izgradnji i razvoju sistema ocjenjivanja usaglašenosti i ostalih oblasti infrastrukture kvaliteta (metrologija, standardizacija, akreditacija i sl.) u Republici i BiH, učešće u procesima evropskih integracija i projektima vezanim za njih u oblasti industrije, energetike, rudarstva, geologije i infrastrukture kvaliteta, izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 24

Ministarstvo trgovine i turizma obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: promet robe i usluga u zemlj, izdavanje dozvole domaćim pravnim licima za iznošenje sredstava izvan BiH u svrhu obavljanja privrednih djelatnosti u inostranstvu i inostranstvu, turizam i ugostiteljstvo, zanatstvo, djelatnost lobiranja, funkcionisanje jedinstvenog tržišta, uticaj privrednog sistema i ekonomske politike na tržištu robe i usluga, odnos ponude i potražnje, strategiju i politiku razvoja trgovine i turizma, opštu turističku informativno-propagandnu djelatnost, snabdjevenost tržišta, cijene robe i usluga, planiranje razvoja, zaštitu i održivo korišćenje turističkih prostora, istraživanje turističkog tržišta, zaštitu potrošača, preduzeća i druga pravna lica u oblasti prometa, turizma i ugostiteljstva, samostalne radnje i druge oblike samostalnog privređivanja u svim privrednim i drugim djelatnostima, osim samostalnog privređivanja u djelatnostima u kojima je zakonom utvrđen djelokrug drugog republičkog organa uprave, vođenje prvostepenog upravnog postupka, poslove upravnog nadzora, finansijsku pomoć za pravna lica koja su u nadležnosti ministarstva, pružanje informacija putem medija i drugih vidova informisanja o radu, učešće u izradi i donošenje propisa iz resorne nadležnosti i njihovo usklađivanje sa zakonodavstvom EU (acquis communautaire), učešće u procesima evropskih integracija i projektima vezanim za njih u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva, formiranje i ustanovljavanje baze podataka i odgovarajućih registara po oblastima iz nadležnosti Ministarstva, izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 25

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite obavlja upravne i druge stručne polove koji se odnose na: radne odnose radnika i njihova prava iz rada u svim oblicima rada, izuzev radnika koji imaju status državnih službenika, zarada i ostalih primanja po osnovu rada, zapošljavanje, profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje invalida, zaštitu na radu, međunarodne konvencije iz oblasti rada, kolektivni ugovor, privremeno zapošljavanje radnika u inostranstvu u koordinaciji sa nadležnim organima BiH, ostvarivanje prava radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu, njihov povratak i zapošljavanje, penzijsko i invalidsko osiguranje za sve oblike rada, saradnja sa drugim organima i organizacijama radi razvoja i unapređivanja evropskih integracionih procesa, zaštitu boraca, vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca i umrlih vojnih invalida oslobodilačkih ratova, zaštitu civilnih invalida rata i članova porodica civilnih žrtava rata, upravne i druge poslove u vezi sa vojnim evidencijama učesnika Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, uređivanje i održavanje spomenika i spomen-obilježja i vojničkih grobova, obilježavanje važnih istorijskih događaja oslobodilačkih ratova, izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 26

Ministarstvo saobraćaja i veza vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na: drumski saobraćaj, bezbjednost drumskog saobraćaja, tehničku ispravnost motornih vozila i izdavanje odobrenja za rad stanica za tehničke preglede motornih vozila, javne puteve (autopu-teve, magistralne puteve i regionalne puteve), raspodjelu međunarodnih bilateralnih dozvola za prevoz robe u međunarodnom drumskom saobraćaju, izdavanje licenci za vozače i vozila u međunarodnom drumskom saobraćaju; željeznički saobraćaj, bezbjednost željezničkog saobraćaja, željezničku infrastrukturu, industrijske željeznice, gradske željeznice i žičare, verifikaciju preduzeća za proizvodnju željezničke opreme, odobravanje prototipnih uređaja i uvrštavanje u saobraćaj novih željezničkih vozila; vazdušni saobraćaj, aerodrome, avio-preduzeća, udruženja i asocijacije u oblasti vazdušnog saobraćaja; riječni i jezerski saobraćaj, bezbjednost riječnog i jezerskog saobraćaja, uređenje plovnih puteva, plovne objekte i njihovu registarciju, vodnu infrastrukturu (luke, pristaništa, tovarišta i drugo), izdavanje uvjerenja o osposobljenosti za upravljanje čamcem, saobraćajne saglasnosti i odobrenja za uplovljavanje brodova; kombinovani saobraćaj i pretovarne usluge; sistem veza; radio veze; poštanski, telegrafski i telefonski saobraćaj; telekomunikacije, telekomunikacionu infrastrukturu radiodifuznog sistema; praćenje i usmjeravanje razvoja svih vidova saobraćaja i telekomunikacija; koordinaciju reforme saobraćaja prema pravilima Evropske unije; predlaganje zakona i donošenje podzakonskih akta iz oblasti saobraćaja; koordinaciju pri izradi dugoročnih i srednjoročnih planskih dokumenata razvoja saobraćaja Republike; izradu strateških infrastrukturnih projekata i investicionih programa iz oblasti saobraćaja i drugih infrastrukturnih radova koji su od značaja za održivi razvoj Republike, a koji se u potpunosti ili djelimično finansiraju sredstvima budžeta; pružanje informacija putem medija i drugih vidova informisanja o svom radu, izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva i druge poslove u skladu sa zakonom

Član 27

Ministarstvo nauke i tehnologije vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: razvoj i promociju naučnoistraživačke djelatnosti; strategiju naučno-istraživačkog razvoja Republike, podsticanje osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja i drugih vidova naučnoistraživačkog rada; osnivanje i obavljanje djelatnosti naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih organizacija; razvoj i osposobljavanje naučnoistraživačkog kadra, obezbjeđenje infrastrukture za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti, naučnu publicistiku, sistem naučnog informisanja i komuniciranja; učestvovanje u međunarodnoj naučnoistraživačkoj djelatnosti; vođenje baze podataka o naučnoistraživačkim organizacijama i kadrovima; strategiju tehnološkog razvoja Republike zasnovanu na jedinstvenom naučnotehnološkom sistemu i znanju, podsticanje razvoja i unapređivanje tehnologija, a posebno informaciono-komunikacionih tehnologija, transfer tehnologija, podsticanje i promociju razvoja infrastrukture za razvoj tehnologija i tehnopreduzetništva, podsticanje uvođenja savremene opreme, učešće u međunarodnim programima, projektima i skupovima novih tehnologija, inovacije, nadzor u oblasti razvoja tehnologije; vođenje baze podataka o tehnološkim kapacitetima Republike, razvoj inovacionog sistema Republike, razvoj informacionog društva; stipendiranje talentovanih đaka i studenata; praćenje razvoja nauke i tehnologije u Evropskoj uniji i usklađivanje naučnoistraživačkog i inovacionog sistema Republike sa strateškim dokumentima, standardima i normativima Evropske unije radi ispunjavanja uslova u procesu evropskih integracija; izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 28

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: praćenje realizacije Strategije razvoja poljoprivrede i Strategije ruralnog razvoja Republike, definisanje, sprovođenje, praćenje i ocjenu mjera za podsticanje razvoja poljoprivrede i seoskih područja, usklađivanje domaće poljoprivredne politike i propisa sa propisima EU i sa drugim međunarodnim standardima, sprovođenje obaveza iz trgovinskih sporazuma, organizovanje finansijske, računovodstvene i izvještajne funkcije za plaćanje iz državnih i međunarodnih sredstava podrške, organizovanje i sprovođenje aktivnosti iz oblasti zemljišne politike, zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, zaštite i unapređivanja zdravlja bilja od štetnih organizama, sprečavanja unošenja i širenja karantinski i ekonomski štetnih organizama, izdavanje rješenja i saglasnosti iz oblasti zaštite zdravlja bilja, registracije sredstava za zaštitu i ishranu bilja, izdavanje dozvola za uvoz, proizvodnju i promet sredstava za zaštitu zdravlja i zaštitu bilja, kontrolu proizvodnje bilja, sjemena i sadnog materijala, izdavanje dozvola za uvoz, proizvodnju i promet bilja, sjemena i sadnog materijala, davanje stručnih savjeta, prenošenje novih znanja i praktičnih vještina poljoprivrednim proizvođačima, uvođenje novih tehnologija i tehnika proizvodnje sa ciljem tehničkotehnološkog unapređivanja poljoprivrednih gazdinstava, zaštitu životne sredine, osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača za upravljanje poljoprivrednim gazdinstvom, učestvovanje u izradi poslovnih planova, razvojnih i investicionih programa za različite načine upravljanja (konvencionalna, organska, integralna proizvodnja), informisanje poljoprivrednika o mjerama usmjerenim za realizaciju poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, prikupljanje podataka o pojavi štetnih organizama u biljnoj proizvodnji i davanje preporuka o načinu zaštite od biljnih štetočina, vođenje glavne matične evidencije domaćih životinja, evidencije proizvođača kvalitetnopriplodne stoke, novonastalih rasa i križanaca stoke kao i pčela, izdavanje uvjerenja o porijeklu i proizvodnim osobinama kvalitetnopriplodne stoke, izradi stručnih uputstava i metodologije rada na sprovođenju mjera selekcije stoke i primjeni mjera za unapređivanje stočarstva, učestvovanje u sprovođenju projekata i programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja finansiranih od vladinih, nevladinih i međunarodnih organizacija i iz drugih izvora, pružanje stručne pomoći u okviru mjera za razvoj seoskih područja i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u tim područjima, učestvovanje u prikupljanju informacija za potrebe poljoprivrednog informacionog sistema, sistema poljoprivrednoknjigovodstvenih podataka i drugih podataka iz oblasti poljoprivrede, učestvovanje u organizovanju i izvođenju stručnih skupova, manifestacija i konferencija, sajmova, izložbi i slično, učestvovanje u postavljanju i izvođenju ogleda u oblasti poljoprivrede, pomoć u osnivanju i radu različitih oblika udruživanja poljoprivrednika i poljoprivrednih zadruga, pripremu pisanih materijala za potrebe poljoprivrednika, oglašavanje u medijima i posredstvom interneta, izradu zapisnika na terenu za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, obavljanje i drugih poslova u okviru poljoprivrednosavjetodavne djelatnosti, očuvanje genetskih resursa, sredstava za ishranu bilja, poljoprivredno zadrugarstvo, funkcionisanje sistema protivgradne preventive, praćenje i ocjenu svih aktivnosti, prehrambenu industriju, industriju stočne hrane i pića, preradu duvana, zdravstvenu zaštitu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla, sjemena za vještačko osjemenjavanje i predmeta kojima se može prenijeti zarazna bolest, hranu za životinje i komponente za proizvodnju hrane za životinje, registraciju i rad veterinarskih organizacija, registraciju farmi životinja i pijaca, bezbjednost hrane, registraciju i rad objekata za proizvodnju namirnica životinjskog porijekla. registraciju i rad objekata za proizvodnju hrane za životinje, neškodljivo uklanjanje leševa i otpadaka životinjskog porijekla i objekata za njihovu preradu, proizvodnju i promet lijekova i bioloških sredstava za upotrebu u veterinarstvu, vođenje registara i baze podataka u veterinarstvu i izdavanje veterinarske dokumentacije. praćenje. usklađivanje i sprovođenje utvrđene politike i smjernica i obezbjeđivanje izvršavanja zakona i drugih propisa u oblasti veterinarske djelatnosti, edukaciju veterinara, unapređivanje mjera zdravstvene zaštite životinja, ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima i organizacijama Federacije BiH i BiH, upravljanje i gazdovanje šumama i šumskim zemljištem. zaštitu šuma. vršenje opštih. regionalnih šumskorazvojnih i lovnih planiranja, praćenje sprovođenja planskih dokumenata i vođenje njihovog registra. obezbjeđenje informacija o stanju na tržištu drvnih i ostalih šumskih proizvoda, utvrđivanje neophodnog minimuma šumskih drvnih sortimenata lokalnim preduzećima za mehaničku preradu drveta sa područja sa kojih ti sortimenti potiču, inventuru i praćenje, informacioni sistem i održavanje baze podataka, pripremu šumarske politike, propisa i standarda u oblasti šumarstva i lovstva, definisanje strategije razvoja i programa u šumarstvu i lovstvu, definisanje finansiranja šumarstva i lovstva i izradu prijedloga budžeta, praćenje utroška sredstava posebnih namjena za šume, davanje saglasnosti i mišljenja na planove gazdovanja šumama i lovištima, kontrolu izvršenih radova korisnika šuma i izradu godišnje analize aktivnosti koje je preduzeo korisnik šuma sa ocjenom rada korisnika šuma i prijedlogom mjera u pogledu daljeg korišćenja šume i šumskog zemljišta u svojini Republike, uključujući i obavezu održavanja, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u svojini Republike, uređivanje odnosa i uslova proizvodnje, prometa i upotrebe šumskog sjemena i šumskih sadnica, šumarsku ekologiju, zaštitu šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih uticaja, očuvanje šumskog genofonda, međusektorsku i međuresornu saradnju, stručnu koordinaciju poslova koji su u vezi sa privatnim šumama i mjere podrške vlasnicima šuma u privatnoj svojini, saradnju u primijenjenim istraživanjima, sprovođenju standarda i prenošenju znanja u šumarstvu, promociju interesnih grupa u procesu planiranja i održivog gazdovanja šumskim resursima svih oblika svojine, predstavljanje sektora šumarstva u odnosu na okruženje, sprovođenje integralnog upravljanja vodama u skladu sa zakonom, organizovanje upravljanja vodama, donošenje planova, programa i strategija, organizovanje praćenja i sprovođenje neophodnih mjera da bi se spriječila derogacija površinskih i podzemnih voda u skladu sa zakonom i direktivama, propisivanje uslova vodosnabdijevanja, prikupljanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, utvrđivanje postojanja javnog interesa za korišćenje javnog vodnog dobra, utvrđivanje pripadnosti vodnom dobru i odlučivanje o statusu pojedine vrste vodnog dobra, vođenje integralnog informacionog sistema Republike, utvrđivanje posebne mjere bezbjednosti, raspodjelu i koordinaciju korišćenja i namjenskih utrošaka vodnih naknada na području Republike, dodjeljivanje obavljanja određenih dužnosti organizaciji iz oblasti voda koje su propisane zakonom ili drugim propisom, izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 29

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: integralno planiranje i uređenje prostora, primjenu Prostornog plana Republike, upravni nadzor, reviziju i davanje saglasnosti na prostorne planove jedinica lokalne samouprave i posebnih područja, na urbanističke i regulacione planove, reviziju prostorno-planske dokumentacije, razvojne programe i investiciono-tehničke dokumentacije od posebnog interesa za Republiku, stručno i finansijsko učešće u izradi prostorno-planske dokumentacije lokalnih zajednica, urbanističko planiranje, građenje, uspostavljanje jedinstvene centralne baze podataka o prostoru Republike, davanje ovlašćenja pravnim i fizičkim licima za obavljanje djelatnosti u djelokrugu Ministarstva, ispitivanje i stručno osposobljavanje, uređenje građevinskog zemljišta, proizvodnju građevinskog materijala, razvoj i usluge u oblasti građevinarstva, stambenu izgradnju i njeno finansiranje, stambeno zadrugarstvo, stambene odnose, sticanje svojine nad stambenim zgradama i stanovima u zajedničkoj svojini, održavanje i upravljanje stambenim zgradama i zajedničkim dijelovima stambenih zgrada, finansijska pomoć za pravna lica koja su u nadležnosti ministarstva, druge poslove iz stambeno-komunalne djelatnosti integralnu zaštitu i unapređenje životne sredine i prirode uopšte, istraživanje, planiranje i upravljanje kroz mjere zaštite životne sredine, zaštitu ozonskog omotača, praćenje klimatskih promjena, sveobuhvatnu zaštitu dobara od opšteg interesa, prirodne resurse, prirodno i kulturno nasljeđe, stručno i finansijsko učešće u restauraciji, rekonstrukciji i konzervaciji prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa u Republici, učešće u izradi i realizaciji programskih akata na međunarodnom i domaćem nivou iz oblasti zaštite životne sredine, ostvarivanje i koordinaciju stručne saradnje i razmjene iskustva sa međunarodnim i domaćim organima i organizacijama i nevladinim organizacijama u oblasti zaštite životne sredine stručno i finansijsko učešće u zaštiti i održavanju Nacionalnih parkova Republike, učešće u realizaciji projekata finansiranih od strane međunarodnih finansijskih organizacija u oblasti zaštite životne sredine stručno i finansijsko učešće u zaštiti i održavanju Nacionalnih parkova Republike, izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva učešće u procesima evropskih integracija kroz projekte i programe finansiranja u oblasti prostornog planiranja, građevinarstva i ekologije, te druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 30

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sistem zaštite raseljenih lica, izbjeglica i povratnika; ostvarivanje prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u skladu sa Konvencijom o statusu izbjeglica iz 1951. godine i Protokolom o statusu izbjeglica od 1967. godine; obezbjeđenje pune pravne zaštite ovih lica u skladu sa Aneksom 6. i 7. Opšteg okvirnog Sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini; statusna i imovinska prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika; obezbjeđivanje alternativnog smještaja za izbjeglice, raseljena lica i povratnike; prava izbjeglica u Republici; rekonstrukciju i izgradnju, upravljanje i održavanje objekata za smještaj raseljenog socijalno ugroženog stanovništva; učešće u obnovi, rekonstrukciji i izgradnji stambenog prostora, infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata u svrhu povratka i resocijalizacije; projektovanje, nadzor u oblasti obnove, rekonstrukcije i izgradnje iz nadležnosti Ministarstva; programe resocijalizacije socijalno ugroženih kategorija izbjeglica, raseljenih lica i povratnika; koordinaciju rada sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za raseljena lica i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine i međunarodnim organizacijama koje realizuju programe resocijalizacije izbjeglog i raseljenog stanovništva, izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva, kontrolu ostvarivanja, poštovanja i unapređivanja ljudskih prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika i pružanje stručne pomoći u ostvarivanju tih prava, reintegraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju u Republiku Srpsku na osnovu Sporazuma o readmisiji i druge poslove predviđene zakonom.

Član 31

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju obavlja upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na: privlačenje stranih ulaganja u Republiku; stvaranje povoljnijih uslova za strane investicije i pomoć potencijalnim investitorima; promovisanje privrednih potencijala Republike u inostranstvu; promociju izvoza; koordinaciju aktivnosti u vezi sa izradom i primjenom strategije ekonomskog razvoja; uspostavljanje sistema i normativno uređivanje procjene uticaja propisa, ocjena opravdanosti uvođenja novih formalnosti, vođenje i unapređenje registra odobrenja u privredi, saradnju sa poslovnim udruženjima, organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu u cilju unapređenja poslovnog okruženja, saradnju sa međunarodnim organizacijama radi koordinacije donatorske pomoći; vođenje registra donacija u javnom sektoru; podsticanje razvoja i unapređenja prekogranične saradnje, razvoj zajedničkih projekata, praćenje sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (u daljem tekstu: SSP); koordinacija aktivnosti u vezi sa ispunjavanjem obaveza Ministarstva koje proizlaze iz procesa stabilizacije i pridruživanja, koordinacija djelovanja predstavnika Republike u zajedničkim tijelima BiH i Evropske unij e koj a se uspostavljaju na osnovu SSP i praćenje njihovog rada; međuresorna priprema institucija Republike i koordinacija učešća predstavnika Republike u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom; priprema i revizija strateških dokumenata i akcionih planova vezanih za ispunjavanje obaveza u procesu evropskih integracija; ostvarivanje i koordinacija saradnje sa drugim tijelima u BiH, te institucijama, organima i tijelima Evropske unije, njenim državama članicama, državama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji; koordinacija usklađivanja zakonodavstva Republike sa propisima Evropske unije; učešće u izradi normativnih akata u cilju njihovog usklađivanja sa propisima Evropske unije i pravnim aktima Savjeta Evrope; stručna podrška radnim tijelima Vlade, ministarstvima i drugim republičkim organima uprave i organima lokalne samouprave i koordinacija njihovog rada u procesu usklađivanja zakonodavstva; razvijanje saradnje sa Narodnom skupštinom u zakonodavnom postupku po pitanju usklađenosti nacrta i prijedloga zakona sa propisima Evropske unije; organizacija, operativna koordinacija aktivnosti ministarstava u Vladi u cilju obezbjeđenja adekvatnog učešća Republike u programiranju sredstava Evropske unije i drugih donatora koji su na raspolaganju BiH; koordinacija aktivnosti ministarstava u Vladi u sprovođenju projekata u okviru programa korišćenja sredstava Evropske unije i drugih donatora; saradnja sa institucijama BiH i EK u BiH u cilju učešća Republike u pretpristupnim i pristupnim fondovima Evropske unije; koordinacija i organizovanje obuke za jačanje kapaciteta za pripremu i sprovođenje projekata u okviru IPA i drugih programa podrške za predstavnike ministarstava u Vladi i potencijalnih korisnika; predlaganje mjera za poboljšanje apsorpcionih kapaciteta BiH/Republike u okviru dostupnih programa podrške, izradu strateških i analitičkih dokumenata kada je riječ o poziciji Republike u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji, kao i drugih dokumenata za potrebe Vlade i Narodne skupštine; praćenje rada mješovitih komiteta BiH za saradnju sa zemljama u inostranstvu i koordinacija učešća predstavnika Republike u njihovom radu; unapređivanje regionalne i institucionalne saradnje sa regijama Evrope i svijeta, kao i saradnje sa domaćim institucijama; iniciranje, pripremanje i predlaganje sporazuma i protokola za uspostavljanje i razvoj međuregionalne saradnje i praćenje njihove primjene; vođenje registra sporazuma, protokola i memoranduma o saradnji sa subjektima u inostranstvu; učestvovanje u pripremanju međunarodnih ugovora i sporazuma o saradnji iz oblasti ekonomskih odnosa; koordinaciju predstavljanja Republike u inostranstvu; normativno uređivanje organizovanja i rada privrednih predstavništava Republike u inostranstvu; praćenje realizacije programa i planova rada privrednih predstavništava, te preduzimanja mjera i aktivnosti za njihov koordinisan i efikasniji rad; koordinacija aktivnosti u okviru članstva Republike u Skupštini evropskih regija; saradnja sa domaćim, regionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama.

Član 32

Republičke uprave su:

a) Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove,

b) Poreska uprava,

v) Republička uprava za inspekcijske poslove,

g) Republička uprava civilne zaštite,

d) Republički devizni inspektorat i

đ) Republička uprava za igre na sreću.

Član 33

(1) Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: poslove premjera; osnivanje i obnovu katastra nepokretnosti, praćenje i obezbjeđivanje ažurnosti katastra nepokretnosti, katastra komunalnih uređaja, osim poslova koji su zakonom preneseni u nadležnost jedinica lokalne samouprave; učešće u finansiranju premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti, kao i kontrola i nadzor nad naknadama i izvršenim uslugama u skladu sa ovlašćenjima datim posebnim zakonima; katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta, komasaciju zemljišta i premjeravanje zemljišta za posebne potrebe; daljinsku detekciju, topografsko-kartografske djelatnosti, kartografisanje teritorije Republike, izdavanje kartografskih i drugih publikacija i davanje saglasnosti na izdavanje kartografskih publikacija; vođenje tehničke arhive originala planova i karata, osnovnih geodetskih radova, izdavanje i oduzimanje geodetskih licenci, izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike za potrebe premjera; Centralnog adresnog registra, registra prostornih jedinica, izrada metodologije i geodetskih podloga za popis stanovništva; Geoinformacionog sistema uprave (GIS) i infrastrukture geoprostornih podataka Republike; vođenje evidencije o geografskim nazivima; ovjeru geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima; svojinsko-pravne i druge stvarnopravne odnose na nepokretnostima u svojini nosilaca javnog prava; imovinsko-pravne odnose na zemljištu i zgradama; eksproprijaciju, uzurpaciju, agrarne odnose; prestanak državne svojine, uspostavljanje ranijih svojinskopravnih odnosa na zemljištu u svojini nosilaca javnog prava denacionalizacija; vođenje evidencija o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima; imovinsko-pravne poslove u vezi sa nepokretnostima na kojima Republika i jedinice lokalne samouprave imaju pravo svojine; nadzorne, normativno-pravne i analitičke poslove; realizaciju međunarodnih projekata u oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova; pružanje usluga iz djelokruga Uprave u okviru međunarodne saradnje i druge poslove u skladu sa zakonom.

(2) Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je samostalna republička uprava.

Član 34

(1) Poreska uprava obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: utvrđivanje obaveza obveznika na osnovu njihovih knjiga i evidencija kao i drugih dokaza, uključujući sve činjenice na osnovu indicija, zahtijevanje od obveznika i drugih lica da predoče dokumente i druge informacije neophodne za sprovođenje i izvršavanje poreskih zakona, istraživanje činjenica i prikupljanje dokaza o mogućim prekršajima i krivičnim djelima iz oblasti poreza, izdavanje prekršajnog naloga, podnošenje zahtjeva za vođenje prekršajnog postupka, podnošenje izvještaja nadležnom tužilaštvu, objavljivanje podataka o utvrđenom, a nenaplaćenom porezu i imena obveznika putem medija, predlaganje sudovima preduzimanje radnji za sprovođenje i izvršenje poreskih zakona, vođenje evidencije o obveznicima, obavještavanje obveznika na njihov zahtjev o postojećim porezima, postupcima i uslovima plaćanja poreza, obavještavanje obveznika o njihovim pravima i obavezama povodom inspekcijskog nadzora, edukovanja u vezi sa poreskim zakonima, prosljeđivanje informacija, uključujući poreske tajne koje su otkrivene tokom prikupljanja podataka ili se za njih saznalo tokom prikupljanja drugih informacija organima nadležnim za sprovođenje zakona kada postoji sumnja da je počinjen prekršaj ili krivično djelo, inspekcijski nadzor, prinudnu naplatu, vođenje jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa i omogućavanje korišćenja podataka iz jedinstvenog sistema u skladu sa zakonom, utvrđivanje osnovice oporezivanja, visine poreza na nepokretnosti i vođenje fiskalnog registra nepokretnosti na način propisan zakonom, vođenje poslova uspostavljanja i nadzora nad radom fiskalnih sistema i druge poslove u skladu sa zakonom.

(2) Poreska uprava je u sastavu Ministarstva finansija.

Član 35

(1) Republička uprava za inspekcijske poslove obavlja inspekcijske, upravne i druge stručne poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa koji se odnose na: kvalitet i zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opšte upotrebe; promet robe i usluga; djelatnost lobiranja; fitosanitarnu oblast i oblast primarne biljne proizvodnje i zaštite poljoprivrednog zemljišta; podsticaje u poljoprivredi; slatkovodno ribarstvo; zdravstvenu zaštitu životinja, veterinarsku djelatnost; šumarstvo, lovstvo; vode, energetiku, rudarstvo, geologiju, naftu, gas, posude pod pritiskom; saobraćaj, veze; prostorno uređenje, urbanizam, građenje, ekologiju, geodetske poslove; rad, zapošljavanje, zaštitu na radu, zdravstvenu zaštitu stanovništva, lijekove i medicinska sredstva, radijacionu sigurnost, hemikalije, biocide, vodu za sanitarnorekreativne potrebe, ljekovite vode, sanitarno-tehničke i higijenske uslove; socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu; predškolsko, osnovno, srednje, visoko obrazovanje; obrazovanje odraslih; učenički i studentski standard; kulturu i sport i djelatnosti iz oblasti kulture i sporta; zaštitu od požara, eksplozivne materije, zapaljive tečnosti i gasove i ostale opasne materije i iz drugih oblasti određenim propisima; davanje saglasnosti na postavljanje inspektora jedinica lokalne samouprave i vršenje neposrednog nadzora nad njihovim radom, te izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti ove uprave.

(2) Republička uprava za inspekcijske poslove je samostalna republička uprava.

Član 36

(1) Republička uprava civilne zaštite obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje, usklađivanje i sprovođenje utvrđene politike i smjernica i obezbjeđenje izvršavanja zakona i drugih propisa u oblasti zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama; izradu Programa zaštite i spasavanja u Republici; izradu Programa za smanjenje rizika od elementarne nepogode i druge nesreće u Republici; prati, usklađuje i sprovodi politiku i smjernice i obezbjeđuje izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja; izrađuje metodologiju za izradu Procjene ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće; izrađuje metodologiju za izradu Plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće; izrađuje Procjenu ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće na teritoriji Republike; izrađuje Plan zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće na teritoriji Republike: izrađuje Program opremanja, zaštite i spasavanja; organizuje, priprema i obučava službu civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja na nivou Republike; vrši koordinaciju djelovanja subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje u slučaju elementarne nepogode i druge nesreće u Republici; vrši koordinaciju između subjekata koji učestvuju u zaštiti i spasavanju na teritoriji Republike sa subjektima za zaštitu i spasavanje Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, susjednih i drugih zemalja; pribavlja i obrađuje podatke o svim vrstama pojava i opasnosti koje mogu dovesti do elementarne nepogode i druge nesreće; organizuje i sprovodi poslove osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja; donosi i realizuje planove i programe obuke i osposobljavanje u oblasti zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće; vrši izbor i učestvuje u naučnoistraživačkim projektima u oblasti zaštite i spasavanja; pruža stručnu pomoć u oblasti zaštite i spasavanja; donosi uputstva i instrukcije za rad nadležne organizacione jedinice civilne zaštite opštine, odnosno grada; vrši uklanjanje i uništavanje NUS i mina; posredstvom nadležnih organa ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti zaštite i spasavanja; učestvuje u akcijama zaštite i spasavanja u slučaju elementarne nepogode i druge nesreće; preduzima preventivne, operativne i postoperativne mjere u slučaju elementarne nepogode i druge nesreće; vodi evidenciju u oblasti zaštite i spasavanja; naređuje sprovođenje mjere pripravnosti; zaključuje ugovore o angažovanju na sprovođenju mjera i zadataka zaštite i spasavanja, vrši i druge poslove iz oblasti civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja.

(2) Republička uprava civilne zaštite je samostalna republička uprava.

Član 37

(1) Republički devizni inspektorat obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijsku kontrolu, odnosno nadzor deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja i kreditnih i drugih poslovnih odnosa sa inostranstvom, pokretanje prekršajnog postupka izdavanjem prekršajnog naloga i podnošenjem zahtjeva za pokretanje postupka pred nadležnim sudom, podnošenje izvještaja nadležnim tužilaštvima i drugim organima zbog otkrivenih krivičnih djela, donošenje rješenja u upravnom postupku, podnošenje informacija o problemima uočenim u inspekcijskoj kontroli i predlaganje otklanjanja utvrđenih nedostataka u primjeni propisa, saradnju sa drugim inspekcijskim i drugim nadležnim organima, pružanje stručne pomoći u deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju, iniciranje izrade i učešće u izradi propisa iz oblasti deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja i druge poslove u skladu sa zakonom.

(2) Republički devizni inspektorat je u sastavu Ministarstva finansija.

Član 38

(1) Republička uprava za igre na sreću vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: izdavanje i oduzimanje odobrenja za priređivanje igara na sreću, nagradnih i zabavnih igara, sprovodi postupak dodjele koncesija za priređivanje igara na sreću putem kazina u skladu sa zakonom, utvrđuje ispunjenost prostornih, tehničkih i informacionih uslova potrebnih za priređivanje igara na sreću, sprovodi postupak dodjele ovlašćenja za obavljanje tehničkog pregleda aprata za igre na sreću, izdavanje posebnih oznaka koje su priređivači dužni istaći na mjestima na kojima se priređuju igre na sreću, odobrava promet tombolskih kartica za priređivanje tombole zatvorenog tipa, pregled prostorija u kojima se priređuju igre na sreću, uvid u radnje koje su neposredno ili posredno povezane sa priređivanjem igara na sreću, poslovne knjige, izvještaje, evidencije, informacione sisteme i druga dokumenta ili podatke na osnovu kojih se može utvrditi poslovanje priređivača, obavlja inspekcijski nadzor priređivača, usklađuje i sprovodi utvrđenu politiku i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti igara na sreću, priprema nacrte podzakonskih akata, donosi rješenja u postupku obavljanja inspekcijskog nadzora, vodi evidencije o poslovima iz svoje nadležnosti i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima Republike.

(2) Republička uprava za igre na sreću je u sastavu Ministarstva finansija.

Član 39

Republičke upravne organizacije su:

a) Republički sekretarijat za zakonodavstvo,

b) Agencija za državnu upravu.

v) Agencija za agrarna plaćanja,

g) Agencija za upravljanje oduzetom imovinom,

d) Agencija za bezbjednost saobraćaja,

đ) Republički sekretarijat za vjere,

e) Republički zavod za statistiku,

ž) Republički pedagoški zavod,

z) Republički zavod za standardizaciju i metrologiju,

i) Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica,

j) Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme,

k) Republička direkcija za obnovu i izgradnju,

l) Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa,

lj) Republički hidrometeorološki zavod,

m) Arhiv Republike,

n) Republički zavod za geološka istraživanja,

nj) Centar za pružanje besplatne pravne pomoći i

o) Zavod za obrazovanje odraslih.

Član 40

(1) Republički sekretarijat za zakonodavstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na: izgrađivanje, praćenje i unapređivanje pravnog sistema Republike; informisanje Vlade o ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti; obezbjeđivanje usaglašenosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i pravnim sistemom u postupku njihovog donošenja, davanjem stručnih mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa koji se upućuju Vladi; obezbjeđivanje metodološkog jedinstva, normativno-tehničke i jezičke valjanosti, kao i redigovanje konačnog teksta nacrta, odnosno prijedloga zakona; davanje stručnih mišljenja Vladi o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa u kojima Vlada nije predlagač; saradnju sa ministarstvima i drugim republičkim organima i učestvovanje u pripremi odgovora na prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona, drugog propisa i opšteg akta vršenje nadzora nad usaglašenosti sa zakonima i staranje o objavljivanju pravilnika i drugih opštih akata republičkih organa uprave u "Službenom glasniku Republiku Srpske"; pripremanje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Sekretarijata; staranje o očuvanju pravnog sistema Republike prilikom usklađivanja zakona i drugih propisa Republike sa zakonodavstvom Evropske unije; staranje o sprovođenju Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona; uspostavljanje i održavanje u elektronskom obliku registra propisa Republike, te vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.

(2) Republički sekretarijat za zakonodavstvo je samostalna republička upravna organizacija.

Član 41

(1) Agencija za državnu upravu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: ustanovljavanje i sprovođenje jedinstvenih pravila i procedura za zapošljavanje, imenovanje, postavljanje, ocjenjivanje i napredovanje državnih službenika, obuku i usavršavanje zaposlenih u državnoj upravi, planiranje i realizovanje u saradnji sa organima uprave vlastitog organa i kadrovskih potreba tih organa, predlaganje strategije, donošenje programa obučavanja i opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika za sve organe uprave, kao i primjena navedene strategije i programa samostalno ili u saradnji sa drugim organima i organizacijama, predlaganje Vladi načina polaganja stručnog ispita za rad u upravi, donošenje programa i organizovanje polaganja ispita za rad u republičkoj upravi, utvrđivanje najviših standarda, pravila i procedura rukovođenja u organima republičke uprave, pripremanje i vođenje Centralnog registra državnih službenika (kadrova), pružanje stručne pomoći organima republičke uprave u planiranju, zapošljavanju i odlučivanju o pravima i obavezama državnih službenika, podnošenje izvještaja i informacija na zahtjev republičke zakonodavne i izvršne vlasti, izdavačku djelatnost u vezi sa obukom i stručnim usavršavanjem državnih službenika i druge poslove u skladu sa zakonom.

(2) Agencija za državnu upravu je samostalna upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica.

Čl. 42-44

(brisano)

Član 45

(1) Agencija za agrarna plaćanja obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na: uspostavljanje jedinstvenog sistema za sva agrarna plaćanja, uspostavljanje integrisanog sistema kontrole svih plaćanja, uspostavljanje sopstvenog računovodstvenog sistema, obezbjeđenje transparentnosti svih mjera podrške i isplata, usklađivanje procedura u vezi sa agrarnim plaćanjima sa procedurama i pravilima Evropske unije što podrazumijeva trošenje domaćih sredstava, ali i sredstava od međunarodnih finansijskih institucija, uspostavljanje sistema uvezivanja sa registrima i drugim evidencijama koje se vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: stvaranje tehničkog okvira za primjenu sistema jedinstvenog broja i sistema odlaganja podataka, saradnju sa drugim organima i organizacijama u pogledu razmjene procedura i podataka, evidentiranje i računsku obradu zahtjeva, isplatu zahtjeva korisnicima po osnovu ostvarenog prava na podsticajna sredstva, čuvanje i arhiviranje svih dokumenata, vođenje evidencije o dodijeljenim podsticajnim sredstvima, monitoring i dostavljanje izvještaja i analiza Ministarstvu, osposobljavanje kadrova da bi se osigurala jednistvena primjena procedura i kvalitetno sprovođenje mjera, obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima.

(2) Agencija za agrarna plaćanja je u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Čl. 46-47

(brisano)

Član 47a

(1) Agencija za upravljanje oduzetom imovinom upravlja oduzetom imovinom stečenom izvršenjem krivičnog djela, predmetima krivičnog djela iz člana 62. Krivičnog zakona Republike Srpske, imovinskom koristi pribavljenom krivičnim djelom iz čl. 94, 95. i 96. i imovinom datom na ime jemstva u krivičnom postupku; vrši stručnu procjenu oduzete imovine stečene izvršenjem krivičnog djela; skladišti, čuva i prodaje oduzetu imovinu stečenu izvršenjem krivičnog djela i raspolaže tako dobijenim sredstvima; vodi evidencije o imovini kojom upravlja i o sudskim postupcima u kojima je odlučivano o takvoj imovini; učestvuje u pružanju pravne pomoći; učestvuje u obuci državnih službenika u vezi sa oduzimanjem imovine stečene izvršenjem krivičnog djela, kao i naprijed navedene poslove u vezi sa imovinom stečenom izvršenjem prekršaja i druge poslove u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela i drugim zakonima.

(2) Agencija za upravljanje oduzetom imovinom ima svojstvo pravnog lica.

(3) Agencija za upravljanje oduzetom imovinom je u sastavu Ministarstva pravde.

Član 47b

(1) Agencija za bezbjednost saobraćaja obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organizovanje i stalno usavršavanje sistema bezbjednosti saobraćaja u Republici; podsticanje, podršku i koordinaciju rada svih subjekata u sistemu bezbjednosti saobraćaja, a posebno organa uprave Republike, javnih preduzeća, organa lokalne samouprave, stručnih i naučnoistraživačkih organizacija i institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih subjekata; promociju bezbjednosti saobraćaja, razvoj i unapređenje teoretskih i praktičnih znanja, stavova, stanovišta, i ponašanja povezanih sa bezbjednošću saobraćaja; priprema nacrta strateških dokumenata; ocjenu i praćenje sprovođenja usvojenih strateških dokumenata; pregled i korekcija predloženih strategija, programa i akcionih planova subjekata u sistemu bezbjednosti saobraćaja; priprema podzakonskih akata, standarda i smjernica koji se tiču bezbjednosti saobraćaja; finansiranje aktivnosti vezanih za bezbjednost saobraćaja; upravljanje bazama podataka od značaja za bezbjednost saobraćaja u Republici; podršku naučnoistraživačkim institucijama u oblasti bezbjednosti saobraćaja; planiranje, sprovođenje, kontrolu i ocjenjivanje medijskih aktivnosti kampanja u bezbjednosti saobraćaja; licenciranje fizičkih i pravnih lica za reviziju i provjeru puteva s aspekta bezbjednosti saobraćaja; izvještavanje Vlade i Savjeta za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske o stanju bezbjednosti saobraćaja, identifikovanim problemima u sistemu bezbjednosti saobraćaja, te planiranim i sprovedenim mjerama za unapređenje i poboljšanje stanja bezbjednosti saobraćaja; učešće i organizacija međunarodnih konferencija i skupova u okviru djelokruga rada Agencije.

(2) Agencija za bezbjednost saobraćaja je u sastavu Ministarstva saobraćaja i veza.

 

Član 48

(1) Republički sekretarijat za vjere obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na: ostvarivanje odnosa i saradnje sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Rimokatoličkom crkvom, Islamskom vjerskom zajednicom, jevrejskim opštinama i drugim vjerskim zajednicama i njihov pravni položaj u društvu, saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama na obnovi i izgradnji vjerskih objekata, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, očuvanje kulturne i istorijske baštine, radno-pravne odnose i ostvarivanja prava sveštenih lica i vjerskih službenika iz oblasti penzijskog i invalidskog i zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu sa Ustavom.

(2) Republički sekretarijat za vjere je u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture.

Član 49

(1) Republički zavod za statistiku proizvodi i vrši dostavljanje statističkih podataka Republike na stručan i transparentan način.

(2) Proizvodnja statističkih podataka posebno se odnosi na: pripremu, prikupljanje, čuvanje, obradu, analizu i distribuciju statističkih podataka na osnovu jedinstvene metodologije i jedinstvenih statističkih standarda; vođenje, održavanje i razvoj administrativnih i statističkih registara i izgradnju statističkog informaciono-komunikacionog sistema i vođenje baza podataka.

(3) Republički zavod za statistiku sarađuje sa proizvođačima zvanične statistike koji su obuhvaćeni Statističkim programom Republike i koordiniše aktivnosti na proizvodnji zvanične statistike u Republici.

(4) Republički zavod za statistiku obezbjeđuje statističke podatke za proizvodnju i dostavljanje statističkih podataka BiH.

(5) Republički zavod za statistiku učestvuje u izradi zakona i drugih propisa u dijelu u kome je predviđeno korišćenje statističkih podataka i obavlja i druge poslove u skladu za zakonom i drugim propisima.

(6) Republički zavod za statistiku je u sastavu Ministarstva finansija.

Član 50

(1) Republički pedagoški zavod obavlja stručne i savjetodavne poslove u praćenju, unapređivanju i razvoju vaspitanja i obrazovanja u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, razvoj predškolskih programa u predškolskim ustanovama, nastavnih planova i programa u osnovnim i srednjim školama, praćenje i vrednovanje kvaliteta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, pedagoški, savjetodavni, instruktivni, korektivni i nadzorni rad u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, istraživački i analitički rad u funkciji unapređivanja vaspitno-obrazovne prakse, organizovanje smotri i takmičenja učenika i vaspitno-obrazovnih radnika, razvoj programa stručnog usavršavanja vaspitno-obrazovnih radnika i organizovanje sprovođenja edukacije, razvoj modela pedagoške dokumentacije za predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, razvoj programa vaspitno-obrazovnog rada u domovima učenika, utvrđivanje metodologije izrade godišnjih programa rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i domova učenika, razvoj programa cjelodnevnog i produženog boravka u vaspitno-obrazovnim ustanovama, izdavanje stručne periodike za potrebe učenika i vaspitno-obrazovnih radnika i druge poslove u skladu sa zakonom.

(2) Republički pedagoški zavod je u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture.

Član 51

(1) Republički zavod za standardizaciju i metrologiju vrši upravne i druge poslove koji se odnose na: donošenje propisa u oblasti standardizacije; donošenje i distribuciju standarda Republike Srpske (SRS standardi); učestvovanje u izradi i donošenju standarda Bosne i Hercegovine (BAS standardi); formiranje standardoteke i baze podataka o standardima; donošenje propisa iz oblasti zakonske metrologije; vršenje ispitivanja tipa mjerila i verifikacije mjerila; osiguranje sljedivosti etalona i referentnih materijala; učestvovanje u održavanju i čuvanju etalona i referentnih materijala; donošenje propisa iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala u Republici Srpskoj; vršenje ispitivanja i verifikacije predmeta od dragocjenih metala; vođenje registra odobrenih znakova proizvođača i uvoznika predmeta od dragocjenih metala; donošenje propisa iz oblasti pretpakovanih proizvoda; metrološki nadzor nad mjerilima, predmetima od dragocjenih metala i pretpakovanim proizvodima; vođenje republičke kontakt tačke za standarde i propise; vođenje i održavanje registra tehničkih propisa Republike Srpske; dodjeljivanje jedinstvenog broja imenovanom tijelu za ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda; vođenje objedinjene liste imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda Republike Srpske i obavljanje ostalih poslova iz oblasti standardizacije; metrologije, kontrole predmeta od dragocjenih metala, pretpakovanih proizvoda i ocjene usaglašenosti proizvoda propisane posebnim zakonima i propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

(2) Republički zavod za standardizaciju i metrologiju je u sastavu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva.

Član 52

(1) Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, prikupljanje, dokumentovanje, obradu, klasifikaciju, prezentovanje i arhiviranje dokumentacione i druge građe o Odbrambeno-otadžbinskom ratu, drugim ratovima iz perioda 20. vijeka na prostoru bivše Jugoslavije, genocidu u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, ratnim zločinima, zločinima počinjenim protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, kao i drugim događajima na prostoru Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije, njihovim uzrocima, posljedicama, te pojavama i mehanizmima koji dovode do njih ili ih suzbijaju i sprečavaju, istraživanje ključnih događaja i zločina iz istorijskog, vojnog, pravnog, sociološkog, političkog, ekonomskog i psihološkog aspekta, kao i drugih aspekata od značaja za objektivno sagledavanje ovih događaja, utvrđivanje, predlaganje i koordinisanje baznih aspekata politika pamćenja, memorijalizacije, kulture sjećanja i pamćenja, te stručno osposobljavanje zainteresovanih i ciljanih grupa i javnosti, analizu počinjenih zločina, utvrđivanje istine za pojedine događaje i ličnosti iz prošlosti i drugih relevantnih događaja, njihovu obradu, verifikaciju i vrednovanje, formiranje i razvoj baza podataka i službenih evidencija o događajima i njihovim posljedicama i o krivičnim predmetima ratnih zločina, izdavanje uvjerenja, odnosno drugih isprava (potvrda i dr.) o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, pripremu statističkih i drugih podataka o rezultatima istraživanja, saradnju sa drugim sličnim institucijama i organima, organima pravosuđa i organizacijama i vladinim i nevladinim i drugim organizacijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu, prezentovanje i publikovanje rezultata istraživanja i drugih aktivnosti, koordinaciju aktivnosti saradnje organa Republike sa Mehanizmom za međunarodne krivične sudove u Hagu, u skladu sa članom 2. tačka 8. Ustava BiH i Statutom Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu, predlaganje Vladi akata u vezi sa istraživanjem zločina i saradnjom sa Mehanizmom za međunarodne krivične sudove u Hagu, pružanje pomoći timovima odbrane lica optuženih za počinjene ratne zločine, evidentiranje, vođenje i ažuriranje baze podataka o nestalim licima i njihovim porodicama, lociranje mjesta stradanja nestalih lica, masovnih, pojedinačnih i izmještenih grobnica na teritoriji BiH, Republike Hrvatske i Republike Srbije, dostavljanje podataka o potencijalnim grobnicama nadležnim tužilaštvima, vođenje evidencije o članovima porodica nestalih lica koji su/nisu dali krv za DNK analizu, praćenje ekshumacija grobnica nestalih lica prema pozivu nadležnih organa, uspostavljanje operativne saradnje sa svim institucijama, udruženjima i porodicama nestalih, informisanje nadležnog tužilaštva o eventualno nađenim grobnicama nestalih lica koja nisu evidentirana u bazi podataka, saradnju sa svim porodicama i udruženjima nestalih lica u Republici Srpskoj i van Republike Srpske, organizovanje i pozivanje porodica nestalih lica na identifikaciji, organizovanju počasnih ispraćaja i predaja porodicama identifikovanih tijela, izradu foto-dokumentacije mjesta na kojem se nalazi grobnica nestalih lica i učešće u forenzičkoj obradi pronađenih tijela, pronalaženje svjedoka i rad sa njima, korišćenje i održavanje objekata namijenjenih za obdukciju, smještaj i čuvanje identifikovanih i neidentifikovanih tijela nestalih lica, kao i vođenje evidencije o nestalim licima i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

(2) Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica je u sastavu Ministarstva pravde.

Član 53

(brisano)

Član 54

(1) Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme obavlja stručne poslove i zadatke koji se odnose na: učestvovanje u pripremi i izradi propisa u oblasti proizvodnje, remonta i prometa naoružanja i vojne opreme; ugovaranje i praćenje proizvodnje naoružanja i vojne opreme; zastupanje, posredovanje i druge radnje u prometu viškova naoružanja i vojne opreme; uvoz, izvoz i tranzit naoružanja i vojne opreme; organizovanje, ugovaranje i praćenje remonta naoružanja i vojne opreme; nabavku rezervnih dijelova, sklopova i potrošnog materijala za potrebe remonta naoružanja i vojne opreme; predstavljanje preduzeća za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme u zemlji i inostranstvu, pružanje informacije putem medija i drugih informativnih sredstava o svom radu; zastupanje Republike u zemlji i inostranstvu iz domena svog poslovanja, o čemu podnosi izvještaj Vladi Republike; pripremanje stručnih mišljenja Ministarstvu trgovine i turizma za davanje saglasnosti pravnim i fizičkim licima za promet naoružanja i vojne opreme; te ostvarivanje saradnje sa Ministarstvom odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine o pitanjima iz djelokruga rada; kao i obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonima i drugim propisima.

(2) Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme ima svojstvo pravnog lica.

(3) Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme nalazi se u sastavu Ministarstva trgovine i turizma.

Član 55

(brisano)

Član 56

(1) Republička direkcija za obnovu i izgradnju: vrši upravno-pravne poslove i pruža stručnu i tehničku pomoć ministarstvima, republičkim upravama i upravnim organizacijama prilikom sanacija, rekonstrukcija, obnove i izgradnje svih objekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih prihoda Republike, kreditnih zaduženja i donacija; pruža pomoć u postupcima pribavljanja planske i tehničke dokumentacije, sprovođenja javnih nabavki, vrši stručni nadzor nad izgradnjom ovih objekata, kontrolu i ovjeru tehničke i obračunske dokumentacije tokom izgradnje; priprema i daje stručne analize, mišljenja i informacije o investicionoj izgradnji; vodi potrebne evidencije; vrši upravljanje i raspolaganje vojno-stambenim fondom, poslovnim prostorima, garažama i drugim nepokretnostima na koj ima je pravo raspolaganja kao državnom svojinom imalo prijašnje Ministarstvo odbrane Republike Srpske i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

(2) Republička direkcija za obnovu i izgradnju je u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Član 57

(1) Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: određivanje, evidenciju, istraživanje i vrednovanje nekretnina, pokretnih stvari i dijelova prirode koji uživaju prethodnu zaštitu, utvrđivanje svojstva kulturno-istorijskog ili prirodnog nasljeđa, proglašavanje dobra zaštićenim, vođenje centralnog registra zaštićenih dobara, izradu projekata za restauraciju, rekonstrukciju i konzervaciju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, davanje saglasnosti na stručne elaborate za rekonstrukciju i restauratorske radove na zaštićenim dobrima i njihovu adaptaciju i revitalizaciju, izradu stručnih elaborata o zaštiti i korišćenju dobara u postupku izrade prostornih i urbanističkih planova, izdavanje odobrenja za privremeno iznošenje zaštićenih dobara u inostranstvo, izdavanje odobrenja za arheološka i druga istraživanja, uslove za korišćenje zaštićenih dobara, stručni nadzor nad radom organizacija za zaštitu, izdavačku djelatnost, objavljivanje stručnih radova i publikacija, koordinaciju i sprovođenje projekata, stručno usavršavanje, saradnju sa organima i organizacijama iz oblasti zaštite i sa korisnicima ili vlasnicima kulturno-istorijskih i prirodnih dobara radi njihove zaštite i druge poslove u skladu sa zakonom.

(2) Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa je u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture.

Član 58

(1) Republički hidrometeorološki zavod vrši stručne poslove koji se odnose na: uspostavljanje, održavanje i razvoj meteorološkog, hidrološkog i seizmološkog osmatračkog, telekomunikacionog i analitičko-prognostičkog sistema Republike; sistematska meteorološka, klimatološka, agrometeorološka, hidrološka i seizmološka mjerenja i osmatranja i sprovođenje monitoringa kvaliteta vazduha i voda, te praćenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (inventar emisija); uspostavljanje i održavanje banke osmotrenih i izmjerenih hidroloških, meteoroloških i seizmoloških podataka i podataka o kvalitetu vazduha i voda, te emisija gasova sa efektom staklene bašte (inventar emisija); trajno čuvanje i objavljivanje podataka; praćenje, istraživanje, analiziranje i prognoziranje stanja i promjena vremena, klime i voda, uključujući kvalitet vazduha i voda, emisije u vazduh, te izdavanje hidroloških, meteoroloških i seizmoloških analiza, meteoroloških i hidroloških prognoza i upozorenja o pojavi atmosferskih i hidroloških nepogoda i katastrofa, te regionalnog i prekograničnog atmosferskog prenosa zagađujućih materija u vazduhu i aerosedimentima; meteorološke poslove za različite vidove saobraćaja i druge djelatnosti; povezivanje Republike sa međunarodnim hidrometeorološkim i seizmološkim informacionim sistemima, Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje; međunarodnu razmjenu podataka i izvršavanje drugih međunarodnih obaveza u oblasti meteorologije, hidrologije i seizmologije i druge poslove određene zakonom.

(2) Republički hidrometeorološki zavod je u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 59

(1) Arhiv Republike obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: čuvanje, zaštitu, obradu i korišćenje arhivske građe, preuzimanje javne i prikupljanje privatne arhivske građe, valorizaciju javne registraturske građe, davanje objašnjenja i stručnih uputstava u vezi sa obavezama imalaca i stvaralaca prema javnoj registraturskoj građi, stručni nadzor sprovođenja mjera zaštite, čuvanja, odabiranja, sređivanja i evidencije javne registraturske građe, stručno usavršavanje radnika koji rukuju arhivskom građom, javno objavljivanje i dopunjavanje spiska imalaca i stvaralaca arhivske građe, saradnja sa vlasnicima privatne arhivske građe radi njene zaštite, izradu inventara, vodiča i drugih informativnih sredstava za arhivske fondove i zbirke i njihovo objavljivanje, čuvanje arhivske građe, evidenciju o imaocima i stvaraocima javne i privatne arhivske građe i o javnoj i privatnoj arhivskoj građi, davanje na korišćenje arhivske građe, izdavanje uvjerenja i drugih isprava o činjenicama sadržanim u arhivskoj građi, naučnoistraživački rad na području arhivistike, istorije i drugih nauka u vezi sa arhivskom građom, objavljivanje arhivskih izvora, izdavanje publikacija i stručnih časopisa, izložbe, predavanja, edukaciju i druge oblike kulturne djelatnosti, saradnju sa drugim organima, organizacijama i pojedincima u oblasti arhivistike, matične poslove arhivske djelatnosti na teritoriji Republike, i to: vođenje registra arhiva u Republici, stručni nadzor nad radom arhiva, vođenje centralnog registra arhivskih fondova i zbirki, informacionodokumentacioni poslovi u vezi sa arhivskom građom, praćenje i proučavanje stanja u arhivskoj djelatnosti u Republici i predlaganje mjera za razvoj i unapređivanje te djelatnosti, organizacija i kordinacija međunarodne arhivske saradnje, sprovođenje mjera zaštite arhivske građe od izuzetnog i velikog značaja za Republiku u slučaju prirodnih ili drugih katastrofa i druge poslove u skladu sa zakonom.

(2) Arhiv Republike je u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture.

Čl. 60-61

(brisano)

Član 62

(1) Republički zavod za geološka istraživanja obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na geološka istraživanja - izradu geoloških karata različitih profila i namjena, a od interesa za Republiku; izradu naučnih studija iz oblasti geoloških istraživanja i ispitivanja od interesa za Republiku; uspostavljanje centralne arhive (fonda, biblioteke) za Republiku iz oblasti geoloških istraživanja, digitalizaciju fondovske građe u formi projekata, programa, izvještaja, elaborata, studija o istraživanju različitih mineralnih resursa na prostoru Republike, odnosno, uspostavljanje geološkog informacionog sistema u Republici; izradu srednjoročnih i dugoročnih prognoza geoloških istraživanja; izradu normativnih akata u oblasti geoloških istraživanja; izradu projekata i studija ekonomske opravdanosti za davanje koncesija na geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih resursa po javnom pozivu i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu ministarstva.

(2) Republički zavod za geološka istraživanja je u sastavu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva.

Član 63

(1) Centar za pružanje besplatne pravne pomoći obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na pružanje besplatne pravne pomoći fizičkim licima koji stiču status korisnika besplatne pravne pomoći u postupcima koji se vode pred sudovima i drugim organima, uspostavljanje standarda za kvalitetno pružanje pravne pomoći, verifikaciju lista subjekata za pružanje pravne pomoći, odlučivanje o dodjeli besplatne pravne pomoći, planiranje i predlaganje budžeta za ostvarivanje besplatne pravne pomoći, pružanje pravnih savjeta i pomoć pri popunjavanju formulara, vođenje evidencije o pružanju besplatne pravne pomoći, davanje informacije, objavljivanje publikacija uređivanje veb stranica, prikupljanje svih podataka potrebnih za odlučivanje o pravu na besplatnu pravnu pomoć korisniku, edukacija subjekata ovlašćenih za pružanje besplatne pravne pomoći.

(2) Centar za pružanje besplatne pravne pomoći je u sastavu Ministarstva pravde.

Član 64

(1) Zavod za obrazovanje odraslih vrši stručne i druge poslove koji se odnose na oblast obrazovanja odraslih organizovanje i polaganje vozačkog i instruktorskog ispita i ispita za dodjelu licenci, izdaje dozvole za vozača-instruktora i licence, vrši kontrolu i nadzor nad sprovođenjem obuke i ispita za vozača, analitičke i razvojne poslove u djelatnosti obrazovanja odraslih, usklađivanje prijedloga zainteresovanih strana, priprema, prati i razvija programe obrazovanja odraslih, obavlja nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih, vodi bazu podataka i osigurava informacije za nadležno ministarstvo, vodi Centralni registar programa, polaznika i organizatora obrazovanja odraslih, utvrđuje kriterijume za uspostavljanje, sprovođenje programa obrazovanja odraslih i ocjenjuje ispunjenost uslova, odobrava posebne programe obrazovanja, vrši praćenje i vrednovanje programa, utvrđivanje kvaliteta programa, organizuje i sprovodi stručno usavršavanje nastavnika i predavača, obavlja informacijsko-dokumentacijsku i izdavačku djelatnost, daje stručna mišljenja i uputstva organizatorima obrazovanja odraslih, i druge poslove u skladu sa zakonom.

(2) Zavod za obrazovanje odraslih je u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture.

III - POSLOVI UPRAVE

Član 65

Poslovi uprave su:

a) vođenje politike razvoja,

b) praćenje stanja,

v) normativna djelatnost,

g) izvršavanje zakona i drugih propisa,

d) vršenje upravnog nadzora,

đ) odlučivanje u upravnom postupku o pravima i obavezama učesnika u postupku,

e) postupanje u prekršajnom postupku,

ž) staranje o javnim službama i

z) ostali stručni poslovi uprave.

Član 66

Vođenje politike razvoja obuhvata utvrđivanje razvojnih strategija i podsticanje privrednog, socijalnog, kulturnog, sportskog, ekološkog i ukupnog društvenog razvoja.

Član 67

Organi uprave prate i utvrđuju stanje u oblastima iz svog djelokruga, proučavaju posljedice utvrđenog stanja i, zavisno od nadležnosti, sami preduzimaju mjere ili predlažu Vladi donošenje propisa i preduzimanje mjera za koje je ovlašćena.

Član 68

Normativna djelatnost obuhvata izradu teksta nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i donošenje podzakonskih akata.

Član 69

(1) Organi uprave donose pravilnike, naredbe, uputstva i druge opšte akte.

(2) Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe zakona ili propisa Vlade.

(3) Naredbom se naređuje ili zabranjuje neko ponašanje u jednoj situaciji koja ima opšti značaj.

(4) Uputstvom se određuje način na koji organi uprave i nosioci javnih ovlašćenja izvršavaju pojedine odredbe zakona ili drugog propisa.

(5) Pravilnici, naredbe i uputstva objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 70

(1) Organi uprave mogu donositi propise iz člana 69. ovog zakona samo kada su za to izričito ovlašćeni zakonom ili propisom Vlade.

(2) Organi uprave ne mogu aktima iz člana 69. ovog zakona određivati svoje ili tuđe nadležnosti, niti fizičkim i pravnim licima ustanovljavati prava i obaveze koje nisu već ustanovljene zakonom ili propisom Vlade.

Član 71

Izvršavanje zakona i drugih propisa obuhvata vođenje upravnog postupka, donošenje i izvršenje rješenja i drugih pojedinačnih akata, preduzimanje upravnih mjera i upravnih radnji, praćenje njihovog izvršavanja, davanje obavještenja, izdavanje stručnih uputstava i instrukcija za rad i pružanje stručne pomoći.

Član 72

Vršenje upravnog nadzora obuhvata:

a) nadzor nad zakonitošću upravnih akata,

b) nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada organa uprave i organa jedinica lokalne samouprave, ustanova i drugih pravnih lica u vršenju prenesenih, odnosno povjerenih poslova republičke uprave i

v) inspekcijski nadzor.

Član 73

Nadzor nad zakonitošću upravnih akata obuhvata kontrolu zakonitosti upravnih akata kojima se na osnovu zakona rješava o pravima, obavezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih lica i preduzimanje zakonom propisanih mjera.

Član 74

(1) Nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada obuhvata:

a) kontrolu zakonitosti rada i postupanja,

b) kontrolu i ocjenu efikasnosti, ekonomičnosti i efektivnosti,

v) kontrolu cjelishodnosti organizacije obavljanja poslova i osposobljenosti državnih službenika i namještenika za obavljanje tih poslova i

g) odnose državnih službenika prema strankama.

(2) U vršenju nadzora iz stava 1. ovog člana se:

a) pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti opštih akata,

b) nalaže izvršavanje utvrđenih obaveza,

v) predlaže prestanak, odnosno zabrana rada ustanove ili drugog pravnog lica i

g) preduzimaju druge mjere utvrđene posebnim propisom.

Član 75

(1) Inspekcijski nadzor sprovodi se neposrednim uvidom kod organa uprave, organa jedinica lokalne samouprave, drugih organa, te fizičkih i pravnih lica u pogledu poštovanja zakona i drugih propisa, te preduzimanjem upravnih i drugih mjera i radnji da se utvrđeno stanje uskladi sa propisom.

(2) Inspekcijski nadzor uređuje se posebnim zakonom.

Član 76

Odlučivanje u upravnom postupku o pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica obuhvata pokretanje i vođenje upravnog postupka, preduzimanje mjera i radnji u upravnom postupku, donošenje rješenja o pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica i njihovo neposredno izvršavanje.

Član 77

Postupanje u prekršajnom postupku obuhvata podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i druge radnje u toku prekršajnog postupka.

Član 78

(1) Organi uprave staraju se da se rad javnih službi odvija prema zakonu i drugom propisu.

(2) U izvršavanju poslova iz stava 1. ovog člana organi uprave vrše poslove i preduzimaju mjere za koje su ovlašćeni zakonom.

Član 79

Organi uprave prikupljaju i proučavaju podatke u oblastima iz svog djelokruga, sačinjavaju analize, izvještaje, informacije i druge materijale i obavljaju druge stručne poslove kojima doprinose razvoju oblasti iz svog djelokruga.

IV - UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE

Član 80

(1) Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta organa uprave utvrđuje se zavisno od obima, vrste i složenosti poslova i na način kojim se obezbjeđuje njihovo efikasno, ekonomično i efektivno izvršenje.

(2) Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta u organu uprave zasniva se na djelokrugu poslova organa utvrđenih zakonom, grupisanih u osnovnim i unutrašnjim organizacionim jedinicama prema istovjetnosti, srodnosti i međusobnoj povezanosti, tako da se obezbijedi djelotvoran rad organa i unutrašnji nadzor nad njegovim radom, kao i brzo i djelotvorno ostvarivanje prava i pravnih interesa stranaka i javnost u radu organa.

Član 81

(1) Kriterijume za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova organa uprave (nazivi grupe poslova, sadržaj tih poslova i uslovi za njihovo obavljanje) i okvirni broj izvršilaca određuje Vlada uredbom.

(2) Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta donosi rukovodilac organa uprave, uz saglasnost Vlade.

V - UREĐENjE ORGANA UPRAVE

Član 82

(1) Ministarstvom rukovodi ministar.

(2) Ministar predstavlja ministarstvo, donosi propise iz člana 69. stav 1. ovog zakona i rješenja u upravnim i drugim pojedinačnim stvarima, odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u ministarstvu i odlučuje o drugim pitanjima iz djelokruga ministarstva.

(3) Ministar je odgovoran predsjedniku Vlade, Vladi i Narodnoj skupštini za rad ministarstva i stanje u oblastima iz djelokruga ministarstva.

Član 82a

(1) U ministarstvu se može formirati kabinet ministra kao posebna organizaciona jedinica radi vršenja savjetodavnih, protokolarnih i administrativno-tehničkih poslova koji su značajni za rad ministra.

(2) Kabinetom ministra rukovodi šef kabineta, kojeg imenuje ministar, a čiji mandat prestaje prestankom mandata ministra, ostavkom ili razrješenjem.

(3) Ministar može imenovati najviše dva savjetnika. Mandat savjetnika traje koliko i mandat ministra, a prestaje prestankom mandata ministra, ostavkom ili razrješenjem.

(4) Savjetnik ministra priprema prijedloge akata, sačinjava mišljenja i vrši druge poslove po nalogu ministra.

(5) Prava i obaveze savjetnika ministra uređuju se ugovorom.

Član 83

(1) Ministarstvo ima pomoćnike ministra, koji za svoj rad odgovaraju ministru.

(2) Pomoćnik ministra rukovodi oblašću rada ministarstva za koju se formira resor.

(3) Pomoćnika ministra postavlja Vlada na pet godina, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Član 84

(1) Ministarstvo ima sekretara.

(2) Sekretar ministarstva pomaže ministru u upravljanju kadrovskim, finansijskim, informatičkim i drugim pitanjima i u usklađivanju rada unutrašnjih jedinica ministarstva i sarađuje sa drugim organima.

(3) Sekretara ministarstva postavlja Vlada na pet godina, a u skladu sa zakononom kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Član 85

(brisano)

Član 86

(1) Organom uprave u sastavu ministarstva rukovodi direktor, koji za svoj rad odgovara ministru.

(2) Samostalnom upravom i upravnom organizacijom koja nije u sastavu ministarstva rukovodi direktor, koji za svoj rad odgovara Vladi.

(3) Direktor iz st. 1. i 2. ovog člana rješava u upravnim stvarima iz djelokruga organa i odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u organu.

(4) Direktora iz st. 1. i 2. ovog člana postavlja Vlada na pet godina u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Član 87

(1) Organ uprave iz člana 86. ovog zakona ima zamjenika direktora i može imati jednog ili više pomoćnika direktora.

(2) Zamjenik direktora zamjenjuje direktora i obavlja druge poslove koje mu odredi direktor, a za svoj rad odgovara direktoru.

(3) Pomoćnik direktora rukovodi poslovima u jednoj ili više međusobno povezanih oblasti rada organa i za svoj rad odgovara direktoru.

(4) Zamjenika i pomoćnika direktora postavlja Vlada na pet godina, na prijedlog ministra, a prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Član 88

(1) Poslove iz svog djelokruga organ uprave u sastavu ministarstva vrši samostalno.

(2) Ministar usmjerava rad organa uprave u sastavu ministarstva i predstavlja ga pred Vladom i Narodnom skupštinom.

(3) Direktor republičkog organa uprave u sastavu ministarstva donosi propise iz njegovog djelokruga, uz saglasnost ministra.

(4) Ovlašćenja prema organima uprave u sastavu ministarstva, Vlada i Narodna skupština ostvaruju preko ministarstva u čijem sastavu je organ.

Član 89

(1) Poslove iz svog djelokruga samostalna uprava obavlja samostalno.

(2) Direktor samostalne uprave donosi propise iz njenog djelokruga uz saglasnost Vlade.

(3) Samostalnu upravu predstavlja direktor.

(4) Ovlašćenja prema samostalnim upravama Vlada ostvaruje neposredno.

VI - UNUTRAŠNjI NADZOR

Član 90

(1) Unutrašnji nadzor podrazumijeva nadzor koji organi uprave vrše nad drugim organima uprave i nosioca javnih ovlašćenja u obavljanju povjerenih, odnosno prenesenih poslova republičke uprave.

(2) Unutrašnji nadzor sastoji se od:

a) nadzora nad radom,

b) inspekcijskog nadzora preko upravne inspekcije i

v) drugih oblika nadzora utvrđenih zakonom.

(3) Upravna inspekcija uređuje se posebnim zakonom.

Član 91

(1) Nadzor nad radom organa uprave sastoji se od nadzora nad zakonitošću rada i nadzora nad cjelishodnošću rada organa uprave te nosioca ovlašćenja u vršenju povjerenih, odnosno prenesenih poslova uprave.

(2) Nadzorom nad zakonitošću rada ispituje se sprovođenje zakona i drugih propisa, a nadzorom nad svrsishodnošću rada djelotvornost i ekonomičnost rada, te svrsishodnost organizacije poslova.

Član 92

(1) Organ uprave ovlašćen je da u vršenju nadzora nad radom:

a) zahtijeva izvještaje i podatke o radu,

b) utvrdi stanje izvršavanja poslova, upozori na uočene nepravilnosti i odredi mjere i rok za njihovo otklanjanje,

v) izdaje instrukcije,

g) naloži preduzimanje poslova koje smatra potrebnim,

d) pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti,

đ) neposredno izvrši neki posao, ako ocijeni da se drugačije ne može izvršiti zakon ili drugi propis i

e) predloži Vladi da preduzme mjere za koje je ovlašćena.

(2) Izvještaj o radu sadrži prikaz izvršavanja zakona i drugih propisa, preduzete mjere i njihovo dejstvo, te druge potrebne podatke.

Član 93

(1) Instrukcijom se usmjerava organizacija poslova i način rada zaposlenih u organu uprave i nosiocu javnih ovlašćenja u vršenju povjerenih, odnosno prenesenih poslova republičke uprave.

(2) Instrukcijom se ne može određivati način postupanja i rješavanja u upravnoj stvari.

Član 94

(1) Nadzor nad radom organa uprave u sastavu ministarstva obavlja ministarstvo u čijem sastavu je organ.

(2) U vršenju nadzora iz stava 1. ovog člana ministarstvo ima sva opšta ovlašćenja u nadzoru nad radom koja su ovim zakonom propisana.

VII SUKOB NADLEŽNOSTI, RJEŠAVANjE O ŽALBI I IZUZEĆE

Član 95

(1) Sukob nadležnosti između organa uprave, između organa uprave i nosioca javnih ovlašćenja i između nosioca javnih ovlašćenja rješava Vlada na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove uprave.

(2) Sukob nadležnosti između područnih jedinica organa uprave rješava rukovodilac organa uprave.

Član 96

(1) O žalbi na prvostepeno rješenje područne jedinice samostalnog organa uprave rješava rukovodilac organa.

(2) O žalbi na prvostepeno rješenje organa uprave u sastavu ministarstva rješava ministar.

(3) i (4) (brisano)

(5) O žalbi na prvostepeno rješenje nosioca javnih ovlašćenja doneseno u povjerenim, odnosno prenesenim poslovima, rješava nadležni ministar, ako zakonom nije drugačije određeno.

Član 97

(1) O izuzeću službenog lica u organu uprave rješava rukovodilac organa uprave.

(2) O izuzeću rukovodioca organa uprave u sastavu ministarstva rješava ministar.

(3) O izuzeću ministra i rukovodioca samostalnog organa uprave rješava Vlada.

(4) O izuzeću službenog lica kod nosioca javnih ovlašćenja rješava rukovodilac nosioca javnih ovlašćenja.

VIII - ODNOS ORGANA UPRAVE SA DRUGIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA

Član 98

(1) Vlada usmjerava organe uprave u sprovođenju politike i izvršavanju zakona i drugih propisa, usklađuje njihov rad i određuje im rokove za donošenje propisa ako nisu određeni zakonom ili drugim propisom.

(2) Vlada je obavezna da na zahtjev organa uprave zauzme stav prema pitanju iz njegovog djelokruga.

(3) Vlada može naložiti organu uprave da prouči neko pitanje ili preduzme neki posao i da joj o tome podnese poseban izvještaj.

Član 99

(1) Vlada može organizovati posebno koordinaciono tijelo radi usmjeravanja i koordinacije poslova iz djelokruga više organa uprave.

(2) Vlada određuje zadatke koordinacionog tijela, rukovođenje koordinacionim tijelom i sva druga pitanja od značaja za rad koordinacionog tijela.

Član 100

(1) Vlada može da, do donošenja odluke Ustavnog suda Republike, obustavi izvršenje propisa, opšte i na njima zasnovane pojedinačne akte, za koje u vršenju nadzora nad radom ministarstva ocijeni da su protivustavni ili protivzakoniti i čijim bi izvršenjem, u materijalnom smislu, mogle nastupiti takve štetne posljedice koje se kasnije ne bi mogle otkloniti.

(2) Odluka Vlade o obustavi izvršenja iz stava 1. ovog člana obavezuje Vladu da u roku od osam dana od njenog stupanja na snagu pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike.

Član 101

(1) Organi uprave dužni su da sačine godišnji plan rada.

(2) Organi uprave najmanje jednom godišnje podnose izvještaj o radu i stanju u upravnoj oblasti. Izvještaj obavezno sadrži prikaz izvršavanja zakona i drugih propisa, realizacije programa i zaključaka Vlade, mjera koje su preduzeli i njihovih rezultata.

(3) Organi uprave dužni su da, na zahtjev Vlade, podnesu i poseban izvještaj o pojedinim pitanjima iz djelokruga, mjerama koje su preduzeli i njihovim rezultatima.

(4) Vlada utvrđuje metodologiju izrade planova rada i izvještaja o radu i stanju u upravnoj oblasti.

Član 102

(1) Odnosi organa uprave sa Narodnom skupštinom i predsjednikom Republike zasnivaju sa na pravima i dužnostima određenim Ustavom, zakonom i drugim propisom.

(2) Organi uprave dužni su da Narodnoj skupštini i predsjedniku Republike, posredstvom Vlade, proslijede obavještenja, objašnjenja i podatke u vezi sa njihovom nadležnošću.

Član 103

(1) Organi uprave dužni su da sarađuju u svim zajedničkim pitanjima i da međusobno razmjenjuju podatke i obavještenja potrebna za rad.

(2) Organi uprave osnivaju zajednička tijela i projektne grupe radi izvršavanja poslova čija priroda zahtijeva učešće više organa uprave.

Član 104

(1) Poslom iz djelokruga dva ili više organa uprave upravlja onaj organ uprave u čijem je djelokrugu pretežni dio posla.

(2) Ako akt sporazumno donose dva ili više organa uprave, ili jedan organ uz saglasnost drugog, pa saglasnost izostane, o sporu odlučuje Vlada.

(3) Vlada odlučuje i o svim drugim pitanjima koja organi uprave sporazumno ne riješe.

Član 105

Odnosi organa uprave sa sudovima, tužilaštvima i drugim republičkim organima zasnivaju se na pravima i dužnostima određenim Ustavom, zakonom i drugim propisom.

Član 106

(1) Odnosi organa uprave sa organima jedinica lokalne samouprave u pitanjima iz njihovog izvornog djelokruga zasnivaju se na pravima i dužnostima određenim Zakonom o lokalnoj samoupravi.

(2) Pri nadzoru nad radom organa jedinica lokalne samouprave u vršenju povjerenih poslova republičke uprave organi uprave imaju opšta i posebna ovlašćenja koja prema ovom zakonu imaju u nadzoru nad radom nosilaca javnih ovlašćenja.

Član 107

Organi uprave dužni su da obezbijede saradnju sa nevladinim organizacijama, koja se ostvaruje naročito:

a) konsultovanjem nevladinog sektora o zakonskim i drugim propisima i projektima kojima se uređuje način ostvarivanja sloboda i prava građana,

b) omogućavanjem učešća u radu radnih grupa za sagledavanje pitanja od zajedničkog interesa ili za normativno uređenje odgovarajućih pitanja,

v) organizovanjem zajedničkih javnih rasprava, okruglih stolova, seminara i drugih vidova zajedničkih aktivnosti i drugim odgovarajućim oblicima i

g) informisanjem o sadržaju programa rada i izvještaja o radu organa uprave.

IX PRENOŠENjE I POVJERAVANjE POSLOVA UPRAVE

Član 108

(1) Pojedini poslovi uprave radi njihovog efikasnijeg i ekonomičnijeg obavljanja prenose se zakonom na jedinice lokalne samouprave, javnim ustanovama i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: organ).

(2) Aktu o povjeravanju poslova iz stava 1. ovog člana prethodi elaborat o opravdanosti, koji sadrži naročito:

a) opravdanost povjeravanja poslova,

b) precizno određenje poslova koji se povjeravaju,

v) subjekat kome se poslovi povjeravaju,

g) stavove i mišljenja organa jedinice lokalne samouprave ili drugog pravnog lica o mogućnostima i uslovima vršenja povjerenih poslova (naročito postojanje organizacionih, kadrovskih, tehničkih, finansijskih i materijalnih uslova) i

d) način i uslove finansiranja vršenja povjerenih poslova.

Član 109

Organ uprave kontroliše da li organ u vršenju prenesenih, odnosno povjerenih poslova republičke uprave postupa u skladu sa zakonom, upozorava organ kada utvrdi da organ ne postupa u skladu sa zakonom i predlaže mjere koje organ treba da preduzme.

Član 110

Organ uprave odlučuje po žalbi na pojedinačne akte koje u prvom stepenu donose organi u vršenju prenesenih, odnosno povjerenih poslova i vrši druga prava koja po zakonu ima drugostepeni organ u upravnom postupku.

Član 111

Organ uprave vrši kontrolu rada organa u obavljanju prenesenih, odnosno povjerenih poslova i ima pravo i dužnost da:

a) daje prethodnu saglasnost na sve propise koje donose u vezi sa obavljanjem prenesenih, odnosno povjerenih poslova,

b) daje saglasnost na organizaciju rada i uslove za obavljanje prenesenih, odnosno povjerenih poslova,

v) daje obavezna uputstva za obavljanje prenesenih, odnosno povjerenih poslova,

g) pruža stručnu pomoć u obavljanju prenesenih, odnosno povjerenih poslova,

d) vrši neposredni uvid u obavljanje prenesenih, odnosno povjerenih poslova,

đ) upozori u pisanom obliku organ na neizvršenje prenesenih, odnosno povjerenih poslova i naloži da u određenom roku obezbijedi izvršenje poslova,

e) upozori u pisanom obliku organ na nepravilnosti, nezakonitosti ili neblagovremenost u izvršenju prenesenih, odnosno povjerenih poslova i odredi rok za njihovo otklanjanje i

ž) preduzima mjere odgovornosti.

Član 112

(1) Kada organ ne postupi po upozorenju organa uprave iz člana 111. ovog zakona, organ uprave može o trošku organa neposredno izvršiti pojedini zadatak iz prenesenih, odnosno povjerenih poslova.

(2) Organ uprave dužan je da postupi na način iz stava 1. ovog člana, kada propuštanjem vršenja posla mogu nastati štetne posljedice za život i zdravlje ljudi, životnu sredinu ili imovinu te ostvarivanje prava i interesa građana.

Član 113

(1) Organ uprave može predložiti Vladi da počne postupak za oduzimanje prenesenih, odnosno povjerenih poslova, kada organ te poslove, i pored upozorenja, ne obavlja ili ih ne obavlja pravilno, zakonito i ažurno.

(2) Prenesene, odnosno povjerene poslove iz stava 1. ovog člana vrši nadležni organ uprave.

Član 114

(1) Pri obavljanju povjerenih, odnosno prenesenih poslova uprave, nosioci javnih ovlašćenja imaju ista prava i dužnosti kao organi uprave.

(2) Vlada i organi uprave zadržavaju i poslije povjeravanja, odnosno prenošenja poslova uprave, odgovornost za njihovo izvršavanje.

Član 115

Sredstva za vršenje povjerenih, odnosno prenesenih poslova uprave obezbjeđuju se u budžetu Republike.

Član 116

(1) Kada je nosiocima javnih ovlašćenja povjereno donošenje propisa, oni po prirodi i nazivu moraju da odgovaraju propisima koje donose organi uprave.

(2) Nosilac javnih ovlašćenja dužan je da prije objavljivanja propisa iz stava 1. ovog člana pribavi mišljenje od nadležnog ministarstva.

(3) Nosilac javnih ovlašćenja dužan je da propise iz stava 1. ovog člana objavi u odgovarajućem službenom glasilu.

Član 117

(1) Poslovi uprave u vezi sa oblikovanjem politike Vlade ne mogu biti povjereni, odnosno preneseni.

(2) Poslovi inspekcijskog nadzora mogu biti povjereni jedino organima jedinica lokalne samouprave.

Član 118

(1) Organ uprave koji vrši nadzor nad radom nosioca javnih ovlašćenja u obavljanju povjerenih, odnosno prenesenih poslova republičke uprave određuje se zakonom.

(2) Organ iz stava 1. ovog člana u obavljanju nadzora nad radom nosioca javnih ovlašćenja, ima sva opšta ovlašćenja u nadzoru nad radom koja su ovim zakonom propisana.

X - JAVNOST RADA I ODNOSI SA GRAĐANIMA

Član 119

(1) Organi uprave dužni su da obavještavaju javnost o vršenju poslova iz svog djelokruga i izvještavaju o svom radu putem sredstava javnog informisanja ili na drugi pogodan način.

(2) Davanje određenih izvještaja i podataka može se uskratiti samo u slučajevima propisanim zakonom.

Član 120

Organ uprave dužan je da u pripremi zakona kojima se uređuju prava, obaveze i pravni interesi fizičkih i pravnih lica postupi na način da putem sredstava javnog informisanja i pozivanjem zainteresovanih subjekata omogući zainteresovanim subjektima da iznesu primjedbe, prijedloge i sugestije.

Član 121

(1) Organi uprave mogu da vrše određene poslove u mjestu izvan svog sjedišta i sjedišta područnih jedinica, u upravnim danima.

(2) Poslove koji će se obavljati na način iz stava 1. ovog člana, mjesto i vrijeme njihovog vršenja određuje rukovodilac organa uprave.

(3) Upravni dani oglašavaju se u mjestima u kojima se održavaju.

Član 122

Organi uprave dužni su da na primjeran način obavještavaju stranke o njihovim pravima, obavezama i načinu ostvarivanja prava i obaveza, svom djelokrugu, organu uprave koji nadzire njihov rad i načinu kontakta sa njima te o drugim podacima bitnim za javnost rada i odnose sa strankama.

Član 123

(1) Organi uprave dužni su da omoguće svim fizičkim i pravnim licima podnošenje pritužbi na njihov rad i rad i odnos zaposlenih.

(2) Na podnesenu pritužbu organ uprave dužan je da odgovori u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe, ako podnosilac pritužbe zahtijeva odgovor.

Član 124

(1) Organi uprave dužni su da ostvare primjeran odnos sa strankama i primaju stranke u toku radnog vremena.

(2) Dnevni i nedjeljni raspored radnog vremena i druga pitanja u vezi sa radnim vremenom u organima uprave uređuje Vlada.

XI - SREDSTVA ZA RAD ORGANA UPRAVE

Član 125

(1) Sredstva za rad organa uprave obezbjeđuju se u budžetu Republike.

(2) Sredstva za rad organa uprave čine:

a) sredstva za isplatu plata državnih službenika i zaposlenih bez statusa državnog službenika,

b) sredstva za materijalne troškove,

v) sredstva za posebne namjene i

g) sredstva za nabavku i održavanje opreme.

Član 126

Organ uprave može ostvarivati određene prihode svojom djelatnošću, u skladu sa zakonom.

Član 127

Pri utvrđivanju visine sredstava za rad organa uprave polazi se prvenstveno od potrebe obezbjeđivanja potpunog i efikasnog obavljanja tih poslova, njihove prirode, obima i od drugih uslova utvrđenih zakonom.

Član 128

(1) Sredstva za isplatu zarada (plata) u organima uprave obezbjeđuju se za:

a) plate državnih službenika i namještenika,

b) naknade neraspoređenim državnim službenicima i namještenicima i

v) naknade državnim službenicima i namještenicima za čijim radom je prestala potreba.

(2) Sredstva za plate i utvrđivanje visine plata zaposlenima u organima uprave obezbjeđuju se u skladu sa posebnim zakonom i kolektivnim ugovorom.

Član 129

Sredstva za materijalne troškove obezbjeđuju se za:

a) troškove nabavke potrošnog materijala i sitnog inventara, ogreva, osvjetljenja, zakupa i održavanja poslovnih prostorija,

b) poštansko-telefonske usluge,

v) troškove nabavke stručnih publikacija, stručne literature i štampanja materijala,

g) troškove osiguranja,

d) troškove održavanja sredstava i opreme,

đ) putne i druge troškove koji ne predstavljaju lična primanja, a koja se organu uprave priznaju u materijalne troškove i

e) druge troškove potrebne za vršenje poslova organa uprave, koji prema namjeni spadaju u materijalne troškove.

Član 130

Sredstva za posebne namjene obezbjeđuju se za:

a) određene potrebe u vezi sa radom organa uprave (naknade svjedocima, vještacima, tumačima i ostali troškovi postupka i sl.),

b) otpremnine zaposlenih kojima prestaje rad zbog odlaska u penziju,

v) stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih,

g) modernizaciju organa uprave,

d) naknade po ugovoru za naučnoistraživački rad i

đ) ostale namjene utvrđene posebnim zakonom.

Član 131

(1) Sredstva opreme čine inventar i druge potrebne stvari koje organu uprave služe za obavljanje njegovih poslova, a čiji je vijek trajanja pod normalnim uslovima korišćenja duži od jedne godine, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Sredstva opreme čine i novčana sredstva namijenjena za nabavku opreme.

Član 132

Za zakonito korišćenje sredstava organa uprave odgovoran je rukovodilac organa uprave.

Član 133

Kontrolu zakonitosti korišćenja sredstava za rad organa uprave vrši Ministarstvo finansija, u skladu sa zakonom.

XII - DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

Član 134

(1) Poslove iz djelokruga organa uprave obavljaju državni službenici i namještenici.

(2) Poslove osnovne djelatnosti organa uprave obavljaju državni službenici, a poslove u neposrednoj vezi sa njima izvršavaju namještenici.

(3) Poslovi osnovne djelatnosti uprave su: normativno-pravni i upravni poslovi, praćenje stanja, razvojni i inspekcijski poslovi.

Član 135

Položaj državnog službenika i namještenika uređuje se posebnim zakonom.

XIII - KANCELARIJSKO POSLOVANjE

Član 136

(1) Kancelarijsko poslovanje obuhvata evidengiranje, čuvanje, razvrstavanje i arhiviranje materijala koji je primljen u radu organa uprave ili koji nastane u radu organa uprave te sva druga pitanja u vezi sa poslovanjem organa uprave.

(2) Kancelarijsko poslovanje propisuje Vlada uredbom.

Član 137

(1) Odredbe ovog zakona o kancelarijskom poslovanju primjenjuju se i na službe Narodne skupštine, Vijeća naroda, Predsjednika Republike i Vlade.

(2) Odredbe ovog zakona o načelima djelovanja organa uprave, javnosti rada i odnosima sa građanima, uslovima za obavljanje poslova državnog službenika i o kancelarijskom poslovanju primjenjuju se na sve nosioce javnih ovlašćenja.

XIV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 138

Do donošenja akata Vlade predviđenih ovim zakonom primjenjuju se akti Vlade doneseni do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 139

(1) Vlada će donijeti uredbu iz člana 81. u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Vlada će utvrditi metodologiju iz člana 101. i donijeti uredbu iz člana 136. u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Organi uprave donijeće akte o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz stava 1. ovog člana.

Član 140

Nosioci javnih ovlašćenja nastavljaju da vrše poslove uprave koji su im povjereni, odnosno preneseni do stupanja na snagu ovog zakona.

Član 141

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju sa radom:

a) Ministarstvo privrede, energetike i razvoja, a poslove preuzima Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva;

b) Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju, a poslove preuzima Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju;

v) Agencija za lijekove,

g) Agencija za akreditaciju i unapređenje zdravstvene zaštite i nastavlja sa radom kao javna ustanova;

d) Direkcija za vode, a poslove preuzimaju Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save i Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice;

đ) Republički sekretarijat za odnose sa Međunarodnim tribunalom u Hagu i istragu o ratnim zločinima, a poslove preuzima Republički centar za istraživanje ratnih zločina;

e) Direkcija za privatizaciju, a poslove preuzima Investiciono-razvojna banka Republike;

ž) Republička direkcija za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme, a poslove preuzima Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme,

z) Republički zavod za cijene, a poslove preuzima Ministarstvo trgovine i turizma i

i) Republički zavod za planiranje, a poslove preuzima Ministarstvo finansija.

Član 142

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o ministarstvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 70/02, 33/04, 118/05 i 33/06) i odredbe čl. 2-6., član 12., čl. 14-19., čl. 29-31., čl. 33-41. i čl. 91-119. Zakona o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03, 49/06 i 20/07).

Član 143

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Samostalni član Zakona
o republičkoj upravi

("Sl. glasnik RS", br. 121/2012)

Član 11

Ovaj zakon objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o republičkoj upravi

("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)

Član 18

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772