Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, donijete uredbe o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave

20.01.2017.


Vlada Republike Srpske utvrdila je 19. januara 2017. godine, na 108. sjednici, održanoj u Banjaluci Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi usklađivanja sa odredbama Zakona o republičkoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008, 11/2009, 74/2010, 86/2010 - ispr., 24/2012, 121/2012, 15/2016 i 57/2016), kao i usklađivanja sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima ("Sl. glasnik RS", br. 57/2016 i 110/2016).

Naime, četiri godine nakon stupanja na snagu Zakona uočeni su određeni nedostaci koji su sprečavali da se u potpunosti uspostavi jedinstven sistem zaštite i spasavanja, stručni i inspekcijski nadzor i formira centar za obuku i intervenciju, te se shodno navedenom pristupilo izradi ovog zakona.

Predloženim izmjenama, a u skladu sa izmjenama Zakona o republičkoj upravi, Republička uprava civilne zaštite se izdvaja iz sastava Ministarstva unutrašnjih poslova i postaje samostalna Republička uprava, koja poslove civilne zaštite obavlja samostalno, s tim da je odgovorna Vladi Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, što je novina predviđena Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016).

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić rekla je da su protekle četiri godine mnoge lokalne zajednice pravile brojne probleme, poput ukidanja odjeljenja, razmještanja službenika, pravljenja kvaziinstitucija nesvojstvenih lokalnim upravama i slično.

"Jasno je propisano šta je odjeljenje, odsjeci, ko čim rukovodi, ko je hijerarhijski kome odgovoran", rekla je Rešićeva.

Ona je dodala da je Vlada Srpske usvojila i Uredbu o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan odbrane od poplava u Republici Srpskoj u 2017. godini, koji predstavlja osnovni dokument za koordinaciju i sprovođenje dodatnih ili posebnih godišnjih zadataka i aktivnosti republičkih organa, gradova/opština, privrednih društava, drugih pravnih lica i udruženja građana koja sprovode djelatnosti od značaja za zaštitu i spasavanje od poplava.

Plan je izrađen na osnovu analize prikupljenih podataka, dostavljenih izvještaja o realizaciji zadataka tokom proteklih godina, izvještaja o inspekcijskom nadzoru, analize trenutnog stanja, te mišljenja i prijedloga subjekata od neposrednog značaja za ovu oblast.

Donošenjem i sprovođenjem ovog plana unaprijediće se i obezbijediti svestranije angažovanje svih relevantnih subjekata i ostvariti viši nivo pripravnosti na zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2017. godini.

Stručni tim Republičke uprave civilne zaštite je, u skladu sa važećim propisima koji uređuju ovu oblast, utvrdio prioritetne obaveze koje treba da realizuju pojedinačno i zajedno subjekti zaduženi za zaštitu i spasavanje od požara, a sve u cilju da se preduzme maksimum napora, realizuju preventivne mjere, te da se razvije operativan i sinhronizovan sistem zaštite koji može blagovremeno i efikasno djelovati u slučaju požara na području Republike Srpske.

Donošenjem i sprovođenjem ovog plana unaprijediće se i obezbijediti svestranije angažovanje svih relevantnih subjekata i ostvariti viši nivo pripravnosti na zaštiti i spasavanju ljudi, materijalnih dobara i životne sredine od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru sa ciljem ostvarivanja mjerljivih efekata kroz evidentno smanjenje šteta na prirodnim resursima i bogatstvom naših prostora pod šumskom i drugom vegetacijom.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026.

Osnovni cilj ove strategije je poboljšanje položaja lica sa invaliditetom i obezbeđivanje što većeg učešća lica sa invaliditetom u javnom i političkom životu.

Izradi ove strategije je prethodila analiza sprovođenja Strategije za unapređenje položaja lica sa invaliditetom u RS 2010–2015, koju je pripremio UNICEF i UNDP.

Na osnovu navedene analize, zaključeno je da je Strategijom potrebno definisati dugoročne ciljeve, i to na period od 10 godina, s tim da akcioni planovi obuhvataju period od tri godine.

Ciljevi strategije su određeni u devet oblasti: zakonodavstvo, javni i politički život, ekonomska samostalnost, zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija, socijalna zaštita, sigurnost i podrška, zdravstvena zaštita i osiguranje, vaspitanje i obrazovanje, kultura i religija, pristupačnost i informisanje, porodični život, sport i rekreacija, organizacije lica sa invaliditetom.

Aktivnosti za postizanje utvrđenih ciljeva sadržane su u akcionom planovima kojima su određeni i nosioci aktivnosti, partneri, indikatori, očekivani rezultati, period i sredstva potrebna za realizaciju aktivnosti.

Strategijom je predviđeno da se strateške aktivnosti finansiraju iz budžeta Republike u skladu sa nadležnostima određenih ministarstava, te iz sredstava EU.

Strategijom je određeno da praćenje realizacije iste vrši Interresorno tijelo Vlade Republike Srpske za podršku licima sa invaliditetom.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Operativnog plana za realizaciju Strategije nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj za 2017. godinu.

Zadužuju se svi nosioci mjera i aktivnosti iz Operativnog plana da kontinuirano i blagovremeno, u okviru svojih nadležnosti, realizuju mjere utvrđene ovim strateškim dokumentom.

Zadužuju se svi nosioci mjera i aktivnosti iz Operativnog plana da do 15. februara 2018. godine dostave godišnje izvještaje o realizaciji mjera i aktivnosti Komisiji za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Republike Srpske.

Vlada Srpske se upoznala sa Prijedlogom Vlade Republike Srpske za Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2017. godinu i nakon sugestija i dopuna iz ministarstava, Vlada će Prijedlog razmatrati i usvojiti na narednoj sjednici.

Vlada Srpske usvojila je i Prijedlog strategije transporta Republike Srpske za period 2016-2030. godina koja je osnov za planiranje i projektovanje investicija ne samo transporta, nego i privrede uopšte.

Pomoćnik ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Nataša Kostić rekla je da strategija obuhvata sve sektore transporta - drumski, željeznički, vazdušni, vodni, kao i intermodalni transport.


IZVOR: Vebsajt Vlade Srpske i Ministarstva uprave i lokalne samouprave, 19.01.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772