Zastava Srbije

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR U PRAKSI: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, 6. oktobra 2023. godine, u Sarajevu

17.08.2023.


Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 6. oktobra 2023. godine, savjetovanje na temu “Upravni postupak i upravni spor u praksi”.

Savjetovanje će biti održano na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Praktična primjena je ključni dio svakog zakona pa tako i Zakona o upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima, te će svi učesnici na ovaj način imati priliku da se upoznaju sa praktičnim radom organa uprave i izradi upravnih akata, te kako da primijene stečena znanja u svakodnevnom radu

Shodno tome, pozivamo vas da aktivno uzmete učešće na našem savjetovanju.

Predavači na savjetovanju posjeduju dogogodišnje iskustvo u materiji upravnog prava kroz upravne postupke, upravne sporove, te kroz izradu stručnih publikacija i članaka.

Učesnici savjetovanja će imati priliku da usvoje nova praktična znanja, te prošire postojeća i da se upoznaju sa praksom ostalih učesnika savjetovanja. Razmjenom iskustava učesnici će pokušati da pronađu najbolja rješenja kroz praktične primjere.

Savjetovanje je namijenjeno voditeljima prvostepenih i drugostepenih upravnih postupaka, ostalim službenicima organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u upravnim odjelima, javnim preduzećima i agencijama, te svim onima koje interesuje navedena tematika i svim onima koji se neposredno ili posredno bave materijom upravnog prava.

Teme savjetovanja

OSNOVE I PRAKTIČNI IZAZOVI UPRAVNOG POSTUPKA SA POSEBNIM OSVRTOM NA RAD PRVOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI I ŽALBENI POSTUPAK KOD DRUGOSTEPENOG ORGANA

 • Zakon o upravnom postupku (načela upravnog postupka, nadležnosti, stranke i komuniciranje, akti u upravnom postupku);
 • Dostavljanje pismena i rokovi;
 • Žalba i sadržaj žalbe;
 • Rad prvostepenog organa po žalbi (ispitivanje žalbe, razmatranje, dostavljanje žalbe sa spisom predmeta drugostepenom organu na nadležno postupanje);
 • Rad drugostepenog organa po žalbi (ispitivanje žalbe, razmatranje, rad po žalbi, donošenje drugostepenog upravnog akta);
 • Praktičan rad.

POJAM I PREDMET UPRAVNOG SPORA

 • Nadležnosti;
 • Razlozi za pokretanje upravnog spora;
 • Tužba;
 • Postupak;
 • Odlaganje izvršenja rješenja;
 • Sudske odluke;
 • Pravni lijekovi;
 • Obaveznost sudske presude;
 • Primjena Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima.

Predavači

 • Milica Pranjić - pravni savjetnik za upravne sporove u Sudu Bosne i Hercegovine
 • Dženana Redžić - šef Odsjeka za opće pravne poslove u Sektoru za drugostepeni upravni postupak i opće pravne poslove Federalnog ministarstva financija/finansija

Detaljne informacije o savjetovanju (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Upravni postupak i upravni spor u praksi


IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 16.08.2023.