Zastava Srbije

Savjetovanje

Upravni postupak i upravni spor u praksi

Paragraf Lex organizuje savjetovanje sa ciljem sticanja znanja o upravnom postupku i upravnom sporu, te primjenom istih na radnim zadacima.

6. oktobar (petak) 2023. godine

09:45h

Prijavite se

PROGRAM SATNICA

Opis savjetovanja

Praktična primjena je ključni dio svakog zakona pa tako i Zakona o upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima, te će svi učesnici na ovaj način imati priliku da se upoznaju sa praktičnim radom organa uprave i izradi upravnih akata, te kako da primijene stečena znanja u svakodnevnom radu

Shodno tome, pozivamo vas da aktivno uzmete učešće na našem savjetovanju.

Predavači na savjetovanju posjeduju dogogodišnje iskustvo u materiji upravnog prava kroz upravne postupke, upravne sporove, te kroz izradu stručnih publikacija i članaka.

Predavači

Milica Pranjić
pravni savjetnik za upravne sporove u Sudu Bosne i Hercegovine

Dženana Redžić
šef Odsjeka za opće pravne poslove u Sektoru za drugostepeni upravni postupak i opće pravne poslove Federalnog ministarstva financija/finansija

Teme savjetovanja

OSNOVE I PRAKTIČNI IZAZOVI UPRAVNOG POSTUPKA SA POSEBNIM OSVRTOM NA RAD PRVOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI I ŽALBENI POSTUPAK KOD DRUGOSTEPENOG ORGANA

 • Zakon o upravnom postupku (načela upravnog postupka, nadležnosti, stranke i komuniciranje, akti u upravnom postupku);
 • Dostavljanje pismena i rokovi;
 • Žalba i sadržaj žalbe;
 • Rad prvostepenog organa po žalbi (ispitivanje žalbe, razmatranje, dostavljanje žalbe sa spisom predmeta drugostepenom organu na nadležno postupanje);
 • Rad drugostepenog organa po žalbi (ispitivanje žalbe, razmatranje, rad po žalbi, donošenje drugostepenog upravnog akta);
 • Praktičan rad.

POJAM I PREDMET UPRAVNOG SPORA

 • Nadležnosti;
 • Razlozi za pokretanje upravnog spora;
 • Tužba;
 • Postupak;
 • Odlaganje izvršenja rješenja;
 • Sudske odluke;
 • Pravni lijekovi;
 • Obaveznost sudske presude;
 • Primjena Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima.

Zašto da dođete na Paragrafovo savjetovanje?

Učesnici savjetovanja će imati priliku da usvoje nova praktična znanja, te prošire postojeća i da se upoznaju sa praksom ostalih učesnika savjetovanja. Razmjenom iskustava učesnici će pokušati da pronađu najbolja rješenja kroz praktične primjere.

Kome je savjetovanje namijenjeno?

Savjetovanje je namijenjeno voditeljima prvostepenih i drugostepenih upravnih postupaka, ostalim službenicima organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u upravnim odjelima, javnim preduzećima i agencijama, te svim onima koje interesuje navedena tematika i svim onima koji se neposredno ili posredno bave materijom upravnog prava.

Kotizacija savjetovanja obuhvata

Materijal za pisanje


Sertifikat o prisustvovanju savjetovanju


Kafu i vodu (tokom pauze savjetovanja)

Cijenovnik

* Na navedene iznose se obračunava PDV u iznosu od 17%

PRETPLATNIK

100KM


NEPRETPLATNIK

115KMFORMULAR ZA PRIJAVU

Podaci o subjektu

Poslovno ime *
JIB *
Kontakt osoba *
Poštanski broj *
Mjesto *
Ulica i broj *
E-mail *
Telefon *
Fax

Podaci o učesniku

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "+ Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa i telefon