Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima, prihvaćena tri amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji

14.07.2017.


Federalna vlada je na sjednici održanoj 13. jula 2017. godine u Mostaru utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima koji je u primjeni od 1. januara 2010. i uređuje, između ostalog, pitanja evidentiranja i kontrole prometa putem fiskalnih sistema gdje je obveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalnih uređaja za svaku osobu koja je upisana u odgovarajući registar za promet dobara i pružanje usluga klijentima, osim izuzetih djelatnosti.

Ovo je urađeno s ciljem provođenja opredjeljenja Vlade za smanjenje razvoja "sive ekonomije", a nakon višegodišnje primjene Zakona od 2010. godine i ukazane potrebe za jačanjem nadzora nad njegovom provedbom i kontrole od strane nadležnih organa kao i strožijih kaznenih mjera za nepoštivanje zakona.

Federalno ministarstvo financija je u cilju otklanjanja nedostataka u važećem Zakonu o fiskalnim sustavima aktivno pripremalo Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sustavima, a svoje prijedloge dali su Federalna uprava za inspekcijske poslove i Porezna uprava Federacije BiH.

Izmjenama i dopunama zakona se usklađuju novčane kazne s novim Zakonom o prekršajima i propisuju dodatne obveze i nove kaznene odredbe u vezi s tim za proizvođače/zastupnike, servisere i obveznike. Posebno se ove obveze odnose na proizvođače/zastupnike kojim se, između ostalog, propisuje obveza da za vrijeme trajanja registracije neprekidno osiguraju garanciju poslovne banke s klauzulom "bez prigovora" u visini od 300.000 KM, što predstavlja sredstvo osiguranja za ispunjenje svih obveza propisanih zakonom.

Radi postizanja što većeg stupnja definiranja i proširenja ovlasti inspekcijskih organa u cilju sveobuhvatnih kontrola i efekata u primjeni zakona dodaju se i drugi kontrolni organi koji mogu obavljati nadzor u provedbi ovoga Zakona, te daju ovlasti Poreznoj upravi Federacije BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove da mogu obvezniku izreći upravnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u ponovljenim slučajevima prekršaja. Naime, prateći prijedlog kontrolnih organa posebno su definirane odredbe izricanja upravnih mjera zabrane obavljanja djelatnosti u ponovljenim slučajevima prekršaja kako bi bila utvrđena jedinstvena metodologija za sve inspektore u Federaciji BiH za praćenje povratnika u prekršaju, što je već dano u nadležnost inspektorima kroz odredbe Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 73/2014 i 19/2017 - odluka US) i Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine("Sl. novine FBiH", br. 33/2002, 28/2004, 57/2009, 40/2010, 27/2012, 7/2013, 71/2014 i 91/2015).

Iako je veliki broj obveznika izuzet od obveze fiskalizacije potvrđeni su opravdani razlozi za postojanje fiskalnih sustava u Federaciji BiH. Naime, uvođenjem fiskalnih sustava u Federaciji BiH iskazuje se veći stupanj evidentiranja prometa što je dovelo do povećanja priljeva sredstava u proračun povećanjem stupnja naplate PDV-a obveznika s teritorija Federacije BiH. Ovo povećanje naplate PDV-a je imalo utjecaja na povećanje koeficijenta doznačavanja prihoda s Jedinstvenog računa za Federaciju, koji su do uvođenja fiskalizacije za Federaciju BiH pokazivali stalni pad u korist RS-a, da bi se nakon pune implementacije zakona povećao koeficijent doznačavanja u korist Federacije.

Pored utjecaja na prihode od neizravnih poreza, koji su najznačajniji prihodi svih razina vlasti, potvrđeni su i drugi razlozi za uvođenje fiskalnih sustava u Federaciji BiH, a prije svega zbog smanjenja nelojalne konkurencije, boljeg uređenja tržišta, zaštitite potrošača, registriranja podataka o transakcijama i prometu artikala, povećanja efikasnosti kontrole poreznih obveznika.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je tri amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, koje je podnio Klub poslanika HDZ-HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada FBiH usvojila je informaciju o potrebi osiguranja sredstava za eksproprijaciju za izgradnju ceste Neum – Stolac i izrazila opredjeljenje da za ove namjene iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH" Budžeta Federacije BiH u 2017. godinu izdvoji sredstva u iznosu od 700.000 KM. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje ovih sredstava koje će za narednu sjednicu Vlade Federacije BiH pripremiti Prijedlog odluke o izdvajanju.

Vlada FBiH je produžila do 31.12.2017. godine primjenu Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti ("Sl. novine FBiH", br. 44/2011). Za kupce električne energije iz kategorije kućanstva, kod JU Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, koji ostvaruju pravo na najniži iznos penzije koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod MIO/PIO u Federaciji BiH, te pravo na stalnu novčanu pomoć korisnicima koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH, primjenjuje se oblik smanjenja troškova za električnu energiju.

Ovom odlukom subvencionira se potrošnja ispod prosječne, što je ispod 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i ispod 348 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar.

Vlada Federacije prihvatila je informaciju o stanju izvršenja odluka Ustavnog suda BiH i Ustavnog suda Federacije BiH. S ciljem izvršenja odluka ovih sudova iz kojih proizilaze obaveze izmjene zakonodavstva u određenoj oblasti, zadužena su federalna ministarstva da u okviru svojih nadležnosti hitno predlože izmjene zakona u skladu sa stavovima izraženim u odlukama.

Federalni premijer je zadužen da se obrati Parlamentu Federacije BiH sa zahtjevom da se procedura donošenja zakona, koji su obuhvaćeni odlukama Ustavnog suda BiH i Ustavnog suda Fedearcije BiH okonča u najkraćem roku.

Vlada FBiH usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti o uspostavi jednošalterskog sistema i elektronske registracije s prijedlogom Akcionog plana.

Akcioni plan definira aktivnosti, nosioce aktivnosti i rokove provođenja, kako bi bila osigurana nesmetana realizacija mjera na uspostavi jednošalterskog sistema, predviđa uspostavu mehanizama koordinacije, kao i monitoringa i nadzora nad implementacijom cjelokupnog projekta. Akcionim planom se, također, uvodi sistem redovnog izvještavanja o napretku u realizaciji aktivnosti, kao i ključni elementi vezani za način izmjena i dopuna Akcionog plana.

Kako je većina sredstava potrebnih za realizaciju projekta, osigurana iz donatorskih sredstava, potrebno je izvršiti koordinaciju s Grupacijom Svjetske banke kao implementatorom, s radom Interesorne radne grupe, kao i ostalim institucijama, koje je neophodno uključiti u proces na različitim nivoima vlasti, kao što su državni, kantonalni, općinski i sudstvo.

Osnovni cilj je osigurati poboljšanje poslovnog okruženja, kao i ranga BiH po pitanju lakoće poslovanja. Prema izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja za 2016. u kojem je proces registracije poslovnih subjekata analiziran i rangiran u 189 zemalja svijeta, BiH je zauzela nezavidno 175. mjesto (najnižih 10 posto).

Obzirom na veliki broj aktivnosti, posebno u dijelu pravnog okvira, potrebno je osigurati da se zakoni, podzakonski akti, kao i njihove izmjene i dopune, gdje god je moguće donose sinhronizirano i u paketu kako bi bio postignut sinergijski efekat i pojednostavljen cjelokupan proces.

Akcionim planom planirano je pokretanje jednošalterskog sistema i zvanično puštanje u rad šaltera FIA do 31.1.2018 godine, a do 5.11.2018. godine puštanje u rad elektronske registracije i pre-registracije poslovnih subjekata.

Federalna vlada je izmijenila Rješenje o formiranju Interesorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata. Ovim izmjenama je smanjen broj članova sa 13 na 7 s ciljem efikasnije realizacije aktivnosti. U radnu grupu su imenovani Adi Kantardžić (koordinator), Damir Šapina, Mia Glamuzina, Mersiha Udovčić, Jasmina Pašić i Hasan Ganibegović (članovi). Jedan član iz Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta bit će imenovan naknadno.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost za konačno usvajanje Uputstva o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini. Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini definirana je obaveza usaglašavanja sektorski koncipiranih ministarskih konferencija u skladu s poglavljima pravne tekovine Europske unije. Ove sektorske ministarske konferencije uspostavljaju se donošenjem jednoobraznog uputstva koje izrađuje Direkcija za europske integracije i dostavlja Kolegiju za europske integracije na prethodno odobravanje, nakon čega se prosljeđuje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i vladama entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH na konačno usvajanje.

 Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na europske integracije. Vlada je upoznata i s tabelarnim prikazom izvještaja o prevođenju propisa federalnih organa angažiranjem stalnih sudskih tumača za engleski jezik sa liste Federalnog ministarstva pravde, čiji će rad biti valoriziran izdvajanjem sredstava iz tekuće rezerve.

Ured Vlade Federacije BiH za europske integracije je zadužen da u što je moguće kraćem roku uskladi Odluku o osnivanju radnih skupina za europske integracije iz Federacije BiH sa odlukama o uspostavljanju radnih skupina za europske integracije, za političke kriterije, za ekonomske kriterije i za reformu javne uprave i Zaključcima Kolegija/Komisije za europske integracije Doma naroda Parlamenta FBiH.

Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućih ovih skupina su obavezani pridržavati se Poslovnika o radu, uvodnih napomena iz Upitnika Europske komisije, smjernica za rad i tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika EU. Sve federalne institucije su obavezane da osiguraju potrebne preduvjete predstavnicima u radnim skupinama za europske integracije da prisustvuju sazvanim sastancima.

Članovi skupina su zaduženi da, u slučaju potrebe ili na zahtjev predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg, uime Federacije BiH, osiguraju zastupanje jedinstvenog stava koji će osigurati ispunjavanje preporuka Europske komisije i kreiranje jedinstvenog odgovora, uime Bosne i Hercegovine.

Komisija za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa za europske integracije je obavezana da tokom sljedeća dva mjeseca prati i tokom septembra informira Vladu o radu radnih skupina s posebnim osvrtom na aktivnosti predstavnika federalnih institucija.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 13.07.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772