ZAKON O INSPEKCIJAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. novine FBiH", br. 73/2014 i 19/2017 - odluka US)

 

I. OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom uređuje se vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti federalnih organa uprave, inspekcijski poslovi federalnih inspekcija i njihov djelokrug, jedinstveni postupak inspekcijskog nadzora u Federaciji BiH (u daljnjem tekstu: Federacija) radi osiguranja izvršenja zakona i drugih propisa (u daljnjem tekstu: propisa), organizacija Federalne uprave za inspekcijske poslove (u daljnjem tekstu: Federalna uprava) i rukovođenje, prava, obaveze i odgovornosti inspektora, prava i obaveze subjekata nadzora, odnosi između Federalne uprave i kantonalnih inspekcijskih organa, preventivno djelovanje inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora i druga pitanja značajna za funkcioniranje inspekcijskog sistema Federacije.

Član 2

(Definicije pojmova korištenih u Zakonu)

Pojmovi korišteni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) "inspekcijski organ" - federalni organ nadležan za obavljanje inspekcijskih poslova;

2) "inspektor" - državni službenik sa posebnim ovlastima i odgovornostima;

3) "inspekcijski nadzor" - vrsta upravnog nadzora koja se ostvaruje neposrednim uvidom u zakonitost rada, poslovanja i postupanja pravnih i fizičkih lica koja obavljaju određenu djelatnost i građana u pogledu pridržavanja zakona i drugih propisa, te poduzimanje upravnih i drugih mjera za koje su ovlašteni zakonom, odnosno drugim propisom (u daljnjem tekstu: zakoni i drugi propisi);

4) "inspekcijski poslovi" - poslovi za koje su ovlašteni inspektori u okviru inspekcijskog nadzora, a to su:

a) preventivni - poduzimanje mjera i radnji radi sprečavanja povrede propisa,

b) korektivni - donošenje rješenja o otklanjanju nedostataka, zabrani poduzimanja radnji koje su u suprotnosti sa zakonima i drugim propisima i drugih upravnih mjera i radnji za koje je inspektor ovlašten posebnim zakonom ili drugim propisom,

c) represivni - podnošenje zahtjeva i prijava nadležnom organu za pokretanje odgovarajućeg postupka ako povreda propisa predstavlja prekršaj ili krivično djelo i izricanje novčane kazne putem izdavanja prekršajnog naloga,

d) inspekcijski pregled - neposredni pregled poslovnih prostorija i drugih objekata u smislu člana 62. stav 2) tačka 1) zakona, procesa rada i zaštite na radu, proizvoda, robe i usluga, isprava i druge dokumentacije, kao i drugih radnji u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora kod pravnih i fizičkih lica,

e) kontrolni inspekcijski nadzor - kontrola u izvršenju i postupanju subjekta nadzora po naloženim upravnim i drugim mjerama u postupku otklanjanja uočenih nepravilnosti;

5) predmet prekršaja, subjekt nadzora, stručna institucija, lista provjera:

a) "predmet prekršaja" - predmeti, robe, proizvodi, sredstva rada, pružene usluge ili radnje i druge stvari i materijali kojim je učinjen prekršaj ili krivično djelo ili su nastali u izvršenju ili pokušaju izvršenja prekršaja ili krivičnog djela,

b) "subjekt nadzora" - jeste pravno lice, pravno lice sa javnim ovlastima, fizičko lice registrirano kod nadležnog organa za obavljanje određene djelatnosti i fizičko lice koje obavlja određenu djelatnost bez rješenja nadležnog organa i građani nad kojima se vrši inspekcijski nadzor,

c) "stručna institucija" - ovlaštena organizacija za ispitivanja i ocjenjivanje usaglašenosti stanja i proizvoda sa propisima,

d) "lista provjera" - ček-lista - lista provjera sačinjena na osnovu zakona i drugih propisa, koja čini sastavni dio naloga za vršenje inspekcijskog nadzora, a koja definira konkretan predmet, pravni osnov, te mjere koje inspektor može poduzeti u skladu sa zakonom i drugim propisima u slučaju da prilikom nadzora konstatuje njihovu povredu, kao i druge aktivnosti inspektora u postupku vršenja inspekcijskog nadzora, e) "službena kontrola" - jeste svaki oblik kontrole koju vrši nadležno tijelo radi verifikovanja postupanja subjekta nadzora i usklađivanja poslovanja u skladu sa zakonima i drugim propisima,

f) "pismeno" - svaki akt koji izdaje inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora.

Član 3

(Vršenje inspekcijskog nadzora)

Inspekcijski nadzor vrši se:

1) poduzimanjem inspekcijskih radnji na utvrđivanju činjeničnog stanja radi izvršavanja zakona i drugih propisa kod subjekta nadzora;

2) poduzimanjem preventivnih mjera u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima;

3) poduzimanjem korektivnih mjera, odnosno nalaganjem upravnih mjera radi sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju zakona i drugih propisa (u daljnjem tekstu: upravne mjere) i

4) poduzimanjem drugih mjera i radnji određenih ovim zakonom i drugim propisom.

Član 4

(Nadzor nad provođenjem međunarodnih standarda u vezi sa službenim kontrolama)

Nadležne federalne inspekcije u Federaciji osiguravaju nepristrasnost, kvalitetno provođenje i dosljednost službenih kontrola koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu sa odredbama propisa o hrani, propisa o hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja i drugih propisa utvrđenih međunarodnim ugovorima koje je ratifikovala BiH.

Član 5

(Uloga i značaj inspekcijskog nadzora)

1) Inspekcijskim nadzorom osigurava se zakonitost i zaštita javnog i privatnog interesa u skladu sa zakonom.

2) Inspekcijski nadzor organiziran prema ovom zakonu je djelatnost od općeg interesa za Federaciju.

Član 6

(Organiziranje inspekcijskog nadzora)

1) Inspekcijski nadzor, prema ovom zakonu, vrše organi nadležni za obavljanje inspekcijskih poslova, osim inspekcija koje su na drugi način organizirane u skladu sa posebnim zakonima radi vršenja inspekcijskog nadzora.

2) U skladu sa ustavnim određenjima poslovi inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Federacije mogu se zakonom prenijeti na kanton, grad i općinu.

3) Stručni nadzor nad radom kantonalnih inspekcijskih organa u provođenju federalnih zakona i zakona BiH kojim je utvrđeno da inspekcijski nadzor provode entitetski inspekcijski organi vrši Federalna uprava.

Član 7

(Lica koja vrše inspekcijski nadzor)

Inspekcijski nadzor vrše inspektor/i i inspektorica/e kao državni službenici sa posebnim ovlastima i odgovornostima (u daljnjem tekstu: inspektor).

Član 8

(Radno-pravni status)

Na radno-pravni status inspektora i druga pitanja koja nisu uređena ovim zakonom shodno se primjenjuju zakoni i drugi propisi koji važe za državne službenike u organima uprave Federacije.

Član 9

(Opći uvjeti za postavljenje inspektora)

Opći uvjeti za postavljenje inspektora utvrđeni su Zakonom o državnoj službi u Federaciji.

Član 10

(Posebni uvjeti za obavljanje poslova inspektora)

Posebni uvjeti za obavljanje poslova glavnog inspektora i inspektora utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta Federalne uprave za inspekcijske poslove u skladu sa propisima koji reguliraju inspekcijski nadzor u određenoj oblasti.

Član 11

(Postavljenje glavnih inspektora i inspektora)

Glavni inspektori i inspektori postavljaju se u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji.

Član 12

(Principi vršenja inspekcijskog nadzora)

1) U postupku vršenja inspekcijskog nadzora inspektor se pridržava principa zakonitosti, javnosti, odgovornosti, učinkovitosti, ekonomičnosti, profesionalne nepristrasnosti, dosljednosti, nediskriminacije i političke nezavisnosti.

2) U postupku inspekcijskog nadzora inspektor se pridržava principa pravičnosti tako da mjera koju je naložio inspektor bude srazmjerna težini učinjene povrede zakona ili drugih propisa.

3) Inspektor pruža stručnu pomoć subjektu nadzora u primjeni propisa iz oblasti vršenja inspekcijskog nadzora kao i drugim mjerama preventivnog djelovanja.

Član 13

(Nalaganje upravne mjere)

1) Kod nalaganja upravne mjere subjektu nadzora inspektor će naložiti upravnu mjeru koja je blaža, ako se tom mjerom postiže svrha radi koje se mjera nalaže.

Član 14

(Primjena etičkog kodeksa)

1) U svom radu inspektor se rukovodi principima Etičkog kodeksa za državne službenike u Federaciji BiH i Etičkog kodeksa za inspektore.

2) Etički kodeks za inspektore donosi rukovodilac organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova.

Član 15

(Obavještavanje o počinjenom krivičnom djelu)

Inspektor je dužan obavijestiti nadležno tužilaštvo o saznanjima o eventualno počinjenom krivičnom djelu do kojih je došao u toku inspekcijskog nadzora.

Član 16

(Propisivanje inspekcijskog nadzora)

Inspekcijski nadzor i nalaganje upravnih i drugih mjera i radnji propisuje se zakonom.

II. ORGANIZACIJA FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Član 17

(Federalna uprava za inspekcijske poslove)

1) Federalna uprava za inspekcijske poslove (u daljnjem tekstu: Federalna uprava) je samostalni federalni organ uprave.

2) Federalne inspekcije određene ovim zakonom u sastavu su Federalne uprave.

3) Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

4) Federalna uprava može imati organizacijske jedinice van sjedišta.

Član 18

(Djelokrug rada Federalne uprave)

Federalna uprava obavlja sljedeće poslove:

1) inspekcijske poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su ovim zakonom organizirane u njenom sastavu;

2) vrši nadzor nad primjenom federalnih i propisa BiH (donesenih od nadležnih organa Bosne i Hercegovine) kojim je utvrđeno da inspekcijski nadzor provode entitetski inspekcijski organi;

3) vrši inspekcijski nadzor nad pravnim licima kojima su zakonom prenesene javne ovlasti od organa uprave;

4) prati stanje u upravnim oblastima za koje je nadležna i poduzima upravne i druge mjere u vršenju inspekcijskog nadzora;

5) koordinira rad federalnih inspekcija i sarađuje sa kantonalnim inspekcijama;

6) prati stanje u oblasti inspekcijskog nadzora i podnosi izvještaj o radu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije);

7) podnosi posebne izvještaje o poduzetim upravnim i drugim mjerama Vladi Federacije, kao i posebne izvještaje iz upravnih oblasti i o pojavama iz njih radi informiranja Vlade Federacije;

8) prati rad i vrši stručni nadzor i kontrolu rada kantonalnih inspektora i organa za obavljanje inspekcijskih poslova iz nadležnosti utvrđenih federalnim i propisima BiH (donesenih od nadležnih organa Bosne i Hercegovine) kojim je utvrđeno da inspekcijski nadzor provode entitetski inspekcijski organi;

9) daje mišljenje na godišnji program i plan rada kantonalnih inspekcijskih organa u provođenju federalnih i propisa BiH (donesenih od nadležnih organa Bosne i Hercegovine) kojim je utvrđeno da inspekcijski nadzor provode entitetski inspekcijski organi i prati izvještaje kantonalnih inspekcijskih organa o izvršenju tih programa i planova rada;

10) donosi poseban program inspekcijskih aktivnosti za područje Federacije, za provođenje federalnih i propisa BiH (donesenih od nadležnih organa Bosne i Hercegovine) kojim je utvrđeno da inspekcijski nadzor provode entitetski inspekcijski organi u čijem provođenju mogu učestvovati i kantonalni inspekcijski organi;

11) donosi provedbene propise, opće i pojedinačne upravne i druge akte iz svoje nadležnosti;

12) donosi programe i planove vršenja inspekcijskog nadzora;

13) vodi evidenciju o svim subjektima nadzora;

14) vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima;

15) vodi evidenciju o radu federalnih inspektora;

16) vodi evidenciju o službenim iskaznicama federalnih inspektora;

17) donosi program stručne obuke inspektora i drugih državnih službenika i namještenika Federalne uprave;

18) učestvuje u stručnoj pripremi federalnih propisa nad kojima inspekcijski nadzor vrši federalna inspekcija, po potrebi;

19) rješava o žalbama na rješenja kantonalnih inspektora donesenih na osnovu federalnih propisa;

20) vrši certifikovanje inspektora;

21) ostvaruje saradnju sa nadležnim organima u Federaciji, Republici Srpskoj, Brčko Distriktu i organima i institucijama na nivou države Bosne i Hercegovine;

22) obavlja i druge upravne i stručne poslove određene federalnim zakonima i drugim propisima.

Član 19

(Unutrašnja organizacija Federalne uprave)

1) Unutrašnja organizacija Federalne uprave utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

2) Pravilnik iz stava 1) ovog člana donosi direktor Federalne uprave, uz saglasnost Vlade Federacije.

Član 20

(Rukovođenje Federalnom upravom)

1) Federalnom upravom rukovodi direktor.

2) Direktora Federalne uprave postavlja i razrješava Vlada Federacije u skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine na usaglašen prijedlog premijera i zamjenika premijera.

3) Direktor Federalne uprave za svoj rad odgovara Vladi Federacije.

Član 21

(Direktor Federalne uprave)

Direktor Federalne uprave je rukovodeći državni službenik koji:

1) rukovodi, predstavlja i zastupa Federalnu upravu;

2) organizira i osigurava zakonito i efikasno vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su u sastavu Federalne uprave;

3) donosi propise i druge akte za koje je ovlašten ovim zakonom;

4) daje prethodnu saglasnost za imenovanje službenih veterinara za vršenje službenih kontrola i obavlja i druge poslove iz nadležnosti Federalne uprave koji su određeni ovim zakonom i drugim federalnim propisima.

Član 22

(Rukovodeći državni službenici)

1) Rukovodeći državni službenici u Federalnoj upravi su:

1) sekretar,

2) pomoćnik direktora i

3) glavni federalni inspektor.

2) Rukovodeće državne službenike iz stava 1) ovog člana postavlja direktor Federalne uprave u skladu sa Zakonom o državnoj službi.

3) Rukovodeći državni službenici iz stava 1) ovog člana za svoj rad odgovaraju direktoru Federalne uprave.

Član 23

(Glavni federalni inspektori)

U Federalnoj upravi glavni federalni inspektori su:

1. tržišni inspektor,

2. inspektor za hranu,

3. zdravstveni inspektor,

4. inspektor rada,

5. urbanističko-ekološki inspektor,

6. saobraćajni inspektor,

7. poljoprivredni inspektor,

8. inspektor za šumarstvo,

9. vodni inspektor,

10. veterinarski inspektor,

11. rudarsko, termo i elektro-energetski inspektor.

Član 24

(Federalni inspektori)

U Federalnoj upravi federalni inspektori su:

1) tržišno, turističko-ugostiteljski inspektor,

2) sanitarni inspektor za nadzor nad sprečavanjem i suzbijanjem zaraznih bolesti,

3) sanitarni inspektor za nadzor nad otrovima,

4) sanitarni inspektor na carinskim ispostavama,

5) inspektor za hranu,

6) zdravstveni inspektor,

7) farmaceutski inspektor,

8) inspektor rada za oblast radnih odnosa,

9) inspektor rada za oblast zaštite na radu,

10) urbanistički inspektor,

11) građevinski inspektor,

12) inspektor zaštite okoliša,

13) inspektor zaštite prirode,

14) inspektor za ceste,

15) inspektor za cestovni saobraćaj,

16) inspektor za željeznice i željeznički saobraćaj,

17) inspektor za sigurnost riječne i pomorske plovidbe,

18) inspektor za zrakoplovne objekte i infrastrukturu,

19) inspektor za telekomunikacije i poštanski saobraćaj,

20) inspektor za nadzor liftova, žičara i cjevovodnog transporta,

21) inspektor za podzemne instalacije,

22) poljoprivredni inspektor za poljoprivredno zemljište,

23) poljoprivredni inspektor za biljnu proizvodnju i zaštitu bilja,

24) poljoprivredni inspektor za stočarstvo,

25) poljoprivredni inspektor za poticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji,

26) poljoprivredni inspektor za sigurnost hrane i prvi stepen prerade primarnih poljoprivrednih proizvoda,

27) fitosanitarni inspektor,

28) šumarski inspektor,

29) šumarski fitosanitarni inspektor,

30) inspektor za lovstvo,

31) vodni inspektor,

32) veterinarski inspektor,

33) veterinarski inspektor za hranu,

34) veterinarski inspektor za stočnu hranu i lijekove koji se koriste u veterinarstvu,

35) inspektor elektro-energetike,

36) rudarski inspektor,

37) geološki inspektor,

38) inspektor posuda pod pritiskom,

39) inspektor za kvalitet tečnih naftnih goriva,

40) sanitarni granični inspektor.

III. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA FEDERALNE UPRAVE

Član 25

(Organizaciona struktura)

1) U sastavu Federalne uprave za inspekcijske poslove su:

(1) Federalni tržišni inspektorat,

(2) Federalni inspektorat za hranu,

(3) Federalni inspektorat zdravstva,

(4) Federalni inspektorat rada,

(5) Federalni urbanističko-ekološki inspektorat,

(6) Federalni saobraćajni inspektorat,

(7) Federalni poljoprivredni inspektorat,

(8) Federalni šumarski inspektorat,

(9) Federalni vodni inspektorat,

(10) Federalni veterinarski inspektorat,

(11) Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektorat.

2) U okviru Federalne uprave za inspekcijske poslove formirat će se sektor unutrašnje kontrole i sektor granične inspekcije.

Član 26

(Djelokrug rada)

Djelokrug rada federalnih inspekcija iz člana 24. ovog zakona utvrđen je federalnim i propisima BiH u kojima je regulirano da inspekcijski nadzor vrše entitetske inspekcije i inspekcije Brčko Distrikta i drugim propisima kojima je utvrđena nadležnost federalnih inspekcija za određenu upravnu oblast.

Član 27

(Povjeravanje stručnih poslova inspekcije specijaliziranim institucijama)

1) Obavljanje određenih stručnih poslova za potrebe inspekcijskog nadzora (ispitivanje kvaliteta roba i proizvoda, određene ekspertize i sl.) koji zahtijevaju posebnu tehničku opremu ili primjenu naučnih metoda i tehničkih postupaka može se povjeriti registriranim stručnim institucijama koje obavljaju takve poslove.

2) Odluku o povjeravanju stručnih poslova iz stava 1) ovog člana donosi direktor Federalne uprave.

Član 28

(Planiranje i izvještaji o inspekcijskom nadzoru)

1) Federalna uprava donosi godišnji program rada i mjesečne planove rada o vršenju inspekcijskog nadzora i poseban program inspekcijskih nadzora za kantonalne organe za vršenje inspekcijskog nadzora u provođenju federalnih i propisa BiH.

2) Program i plan vršenja inspekcijskog nadzora sadrži vrstu inspekcijskog nadzora po upravnim oblastima.

3) Prilikom izrade programa i plana inspekcijskog nadzora iz stava 2) ovog člana prioritet u inspekcijskim kontrolama dat će se subjektima nadzora koji obavljaju djelatnost sa povećanim stepenom rizika po život, zdravlje i imovinu građana.

4) Pri izradi godišnjih programa i planova za narednu godinu traži se mišljenje ministarstava iz odgovarajućih upravnih oblasti i kompetentnih nadležnih organa na nivou Bosne i Hercegovine. Tražena mišljenja imaju se dostaviti najkasnije do 30.11. tekuće godine. Ako ministarstva i kompetentni nadležni organi na nivou Bosne i Hercegovine ne dostave mišljenje do spomenutog roka, smatrat će se da nemaju primjedbi ni prijedloga.

5) Planovi o vršenju inspekcijskog nadzora su službena tajna.

6) O stanju u oblastima iz svoje nadležnosti Federalna uprava podnosi izvještaj Vladi Federacije najmanje dva puta godišnje.

7) Pri izradi programa i planova obavezno će se predvidjeti inspekcijski nadzor putem mješovitih inspekcijskih timova zavisno od oblasti inspekcijskog nadzora i subjekta nadzora.

8) Direktor, u izuzetnim slučajevima, može donijeti poseban program inspekcijskog nadzora.

9) Prema posebnom programu iz stava 8) ovog člana inspekcijski nadzor u određenoj oblasti ili ciljanoj grupi subjekata nadzora bit će javan i promovirat će se putem medija ili na drugi prikladan način, sa ciljem da djeluje edukativno kod subjekata nadzora, kao i na pripremu tog subjekta za inspekcijsku kontrolu.

10) Glavni federalni inspektor podnosi mjesečni i godišnji izvještaj direktoru Federalne uprave i resornom ministarstvu iz odgovarajuće upravne oblasti.

11) Inspektor je dužan dostaviti mjesečni i godišnji izvještaj o svom radu glavnom inspektoru koji služi za izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja.

12) Kantonalni organ uprave nadležan za inspekcijske poslove dužan je svoj godišnji program i plan rada, u provođenju federalnih i propisa BiH dostaviti Federalnoj upravi na mišljenje.

13) Kantonalni organ uprave nadležan za inspekcijske poslove dužan je svoj godišnji izvještaj o provođenju federalnih i propisa BiH dostaviti Federalnoj upravi.

14) Sadržaj izvještaja o radu inspektora propisuje direktor Federalne uprave.

Član 29

(Normativi za vršenje inspekcijskog nadzora)

Direktor Federalne uprave donosi pravilnik kojim se utvrđuju normativi za vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti inspekcija u skladu sa utvrđenim listama provjera - ček-listama iz određenih upravnih oblasti.

Član 30

(Vrijeme trajanja inspekcijskog nadzora)

1) Vršenje redovnog inspekcijskog nadzora kod istog subjekta nadzora nije ograničeno brojem dana na godišnjem nivou.

2) Izuzetno, redovni inspekcijski nadzor tržišne inspekcije i inspekcije rada kod istog subjekta nadzora može trajati najduže 12 radnih dana godišnje.

3) Ako se radi o subjektu nadzora koji ima jednu ili više organizacijskih jedinica, inspekcijski nadzor iz stava 2) ovog člana može trajati duže, ali ne duže od dvostrukog vremena predviđenog u stavu 2) ovog člana.

4) Ako inspekcijski nadzor traje manje od četiri sata, računa se kao pola dana, a ako inspekcijski nadzor traje više od četiri sata, računa se kao jedan dan.

Član 31

(Evidencije o inspekcijskom nadzoru)

1) Organ nadležan za obavljanje inspekcijskih poslova vodi evidenciju o inspekcijskom nadzoru za sve inspekcije u svom sastavu.

2) Za inspekcijske nadzore koje je obavio evidenciju vodi svaki inspektor ponaosob.

3) Direktor Federalne uprave će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik o elektronskom vođenju evidencije o inspekcijskom nadzoru, kojim će se regulirati prezentiranje podataka o inspekcijskom nadzoru, izrečenim kaznama i upravnim mjerama kod subjekata nadzora, na web-stranici i na druge pogodne načine.

IV. INSPEKTORI I NJIHOV STATUS

Član 32

(Imenovanje inspektora i glavnih inspektora)

1) Inspektori i glavni inspektori imenuju se u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH.

2) U slučaju duže spriječenosti obavljanja poslova glavnog inspektora direktor Federalne uprave ovlastit će posebnim rješenjem drugog inspektora iz te upravne oblasti sa svim pravima i obavezama glavnog inspektora, ali ne duže od godinu dana.

Član 33

(Uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova)

Inspekcijske poslove može obavljati lice koje ima visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera ili visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sistemu studiranja, položen stručni ispit predviđen za državne službenike za rad u organima uprave u Federaciji, najmanje tri godine, odnosno pet godina radnog iskustva nakon završene visoke školske spreme, kao i druge posebne uvjete ako je to propisano posebnim propisom za određenu upravnu oblast.

Član 34

(Iskaznica i značka inspektora)

1) Inspektor ima iskaznicu i značku kojom dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti propisane zakonom.

2) Glavnim inspektorima i inspektorima iskaznicu i značku izdaje direktor Federalne uprave, odnosno rukovodilac organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova.

3) Pri vršenju inspekcijskog nadzora i obavljanja ostalih službenih poslova inspektor je dužan nositi iskaznicu i značku.

4) Oblik i sadržaj iskaznice i značke regulirat će se pravilnikom koji donosi direktor Federalne uprave, uz saglasnost Vlade Federacije.

Član 35

(Ocjenjivanje rada inspektora)

1) Rad inspektora u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH ocjenjuje se godišnje najkasnije 30 dana po isteku perioda za koji se ocjenjuje.

2) Ocjenu rada za inspektora predlaže glavni inspektor, a utvrđuje direktor Federalne uprave, odnosno rukovodilac organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova.

3) Ocjenu rada za glavnog inspektora utvrđuje direktor Federalne uprave, odnosno rukovodilac organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova.

4) Ocjeni rada ne podliježu glavni inspektori i inspektori, ukoliko u periodu za koji se ocjenjuju nisu radili više od 50% perioda za koji se ocjenjuju.

Član 36

(Stručno obrazovanje inspektora)

Inspektor je obavezan da se permanentno stručno obrazuje i usavršava za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora iz propisa koji se odnose na oblast inspekcijskog, upravnog i prekršajnog postupka u skladu sa programom stručne obuke inspektora koji donosi rukovodilac organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova.

Član 37*

(Potvrda o uspješnosti u radu - certifikat)

(prestalo da važi odlukom US)

Član 38

(Savjetnik - mentor)

1) Glavni inspektor u posljednjoj godini pred penzionisanje rješenjem po ovlaštenju direktora Federalne uprave, odnosno rukovodioca organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova, obavlja poslove savjetnika – mentora sa obavezom prenošenja iskustava i znanja inspektorima iz svoje upravne nadležnosti.

2) Za obavljanje redovnih poslova i zadataka glavnog inspektora iz prethodnog stava ovog člana, direktor Federalne uprave, odnosno rukovodilac organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova rješenjem će postaviti glavnog inspektora u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH.

Član 39

(Ograničenje inspektora u obavljanju drugih poslova)

1) Inspektor ne može obavljati privredne, trgovačke ili druge djelatnosti i poslove za sebe ili drugog poslodavca, niti učestvovati u radu stručnih komisija i tijela organa uprave koji daju dozvole, mišljenja ili druge akte za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti koja podliježu tom inspekcijskom nadzoru, niti izrađivati projekte, elaborate, studije i analize po narudžbi poslovnog subjekta uz naknadu.

2) Zabrana iz stava 1) ovog člana ne odnosi se na naučni i istraživački rad, poslove edukacije i obrazovanja.

Član 40

(Posebni dodaci na plaću)

Osnovna plaća direktora, glavnog inspektora i inspektora kao dodatak za obavljanje poslova sa posebnim ovlastima i uvjetima rada uvećava se za procent propisan posebnim zakonom.

Član 41

(Čuvanje službene i druge tajne)

1) Inspektor je dužan čuvati službenu i svaku drugu tajnu sa kojom se upozna u vršenje inspekcijskog nadzora.

2) Inspektor je dužan čuvati tajnost prijave i druge informacije koje se tiču inspekcijskog nadzora.

3) Dužnost čuvanja službene tajne u smislu st. 1) i 2) ovog člana traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti inspektora.

Član 42

(Suspenzija inspektora)

Glavni inspektor i inspektor bit će suspendovan sa dužnosti ako:

a) ne izvrši inspekcijski nadzor ili ne poduzme upravne mjere kad je očito da je to morao obaviti, a naročito ako su zbog toga nastupile veće štetne posljedice;

b) ne poduzme radnje radi izvršenja rješenja o određenoj upravnoj mjeri;

c) ne obavijesti nadležnog inspektora iz druge oblasti o nepravilnostima i povredama kod kontroliranog subjekta nadzora za koje je saznao u toku izvršenja svog inspekcijskog nadzora;

d) u zakonom određenom roku ne vrati izuzetu poslovnu dokumentaciju od subjekta nadzora, izuzev u slučaju objektivne sprječenosti da to učini;

e) pri vršenju inspekcijskog nadzora prekorači ili zloupotrijebi svoje ovlasti;

f) obavlja djelatnost ili poslove iz nadležnosti druge inspekcije osim kada ima posebno ovlaštenje;

g) pri obavljanju dužnosti inspektora izvrši radnju za koju postoji osnovana sumnja da predstavlja krivično djelo;

h) prekrši obavezu čuvanja službene i druge tajne sa kojom je upoznat u vršenju inspekcijskog nadzora u skladu sa ovim zakonom;

i) i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 43

(Prijedlog za suspenziju inspektora)

Prijedlog za suspenziju glavnog inspektora podnosi direktor a za inspektora glavni inspektor i direktor Federalne uprave u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH.

Član 44*

(Odlučivanje o suspenziji inspektora)

1) (prestalo da važi odlukom US)

2) Protiv rješenja iz stava 1) ovog člana ima se pravo uložiti žalbu u skladu sa Zakonom o državnoj službi.

3) (prestalo da važi odlukom US)

Član 45

(Druga odgovornost inspektora)

Suspenzija glavnog inspektora i inspektora ne isključuje njegovu disciplinsku odgovornost prema odredbama Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ili prekršajnu i krivičnu odgovornost ako razlozi za suspenziju istovremeno imaju i obilježja tih odgovornosti.

Član 46

(Obaveze inspektora u slučaju suspenzije)

1) Danom suspenzije glavnom inspektoru i inspektoru prestaju sve ovlasti prema ovom zakonu.

2) Danom prestanka dužnosti inspektor je obavezan direktoru Federalne uprave ili od njega ovlaštenom licu predati iskaznicu inspektora i značku, spise nezavršenih predmeta u inspekcijskom nadzoru i sredstva rada sa kojima je bio zadužen.

3) O predaji iskaznice inspektora i značke, preuzimanju službene dokumentacije i sredstava rada iz stava 2) ovog člana sastavlja se zapisnik.

V. NADLEŽNOST INSPEKCIJA

Član 47

(Nadležnost federalne inspekcije)

1) Federalna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa u okviru nadležnosti utvrđenih federalnim propisima i propisima BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

2) Federalna inspekcija vrši inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti na cijelom području Federacije.

3) Izuzetno, federalna inspekcija može vršiti nadzor iz nadležnosti kantonalnog inspektora prema federalnom propisu ako organ za inspekcijske poslove kantona nema inspektora iz te upravne oblasti.

Član 48

(Vršenje inspekcijskog nadzora od kantonalnog inspektora)

1) Direktor Federalne uprave, uz saglasnost rukovodioca kantonalnog organa uprave nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova, prema potrebi, rješenjem će ovlastiti kantonalnog inspektora iz jednog kantona da izvrši inspekcijski nadzor nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH na području drugog kantona.

2) Protiv rješenja kojim se daje ovlaštenje iz stava 1) ovog člana žalba nije dopuštena.

Član 49

(Ovlaštenje za vršenje inspekcijskog nadzora)

1) Direktor Federalne uprave rješenjem može ovlastiti više federalnih i kantonalnih inspektora da vrše inspekcijski nadzor u određenoj oblasti u izvršenju federalnih i propisa BiH (donesenih od nadležnih organa Bosne i Hercegovine), kojim je utvrđeno da inspekcijski nadzor provode entitetski inspekcijski organi na području Federacije radi poboljšanja stanja u toj oblasti, po zahtjevu premijera i Vlade Federacije, uz saglasnost rukovodioca kantonalnog organa za inspekcijske poslove ili premijera vlade kantona.

2) Protiv rješenja direktora Federalne uprave iz stava 1) ovog člana žalba nije dopuštena.

3) Troškove angažiranja inspektora snosi Federalna uprava.

Član 50

(Inspekcijski nadzor u slučaju neposredne opasnosti)

1) U slučajevima kada prijeti neposredna opasnost po zdravlje i život građana, materijalna dobra i okoliš ili zaštitu javnog interesa, inspekcijski nadzor izvršit će najbliži inspektor u odgovarajućoj upravnoj oblasti.

2) O nadzoru iz stava 1) ovog člana inspektor je dužan u roku 24 sata sačiniti izvještaj i obavijestiti nadležni organ za obavljanje inspekcijskih poslova.

3) U izuzetnim slučajevima kada prijeti neposredna opasnost po zdravlje i život ljudi i životinja, materijalna dobra i okoliš ili zaštitu javnog interesa, u odgovarajućoj upravnoj oblasti glavni federalni inspektor, uz saglasnost direktora Federalne uprave, naređuje, prati i koordinira provođenje federalnih i propisa BiH i naloženih mjera na području cijele Federacije.

Član 51

(Vršenje inspekcijskog nadzora kada nije određena nadležnost)

1) Kada federalnim propisom nije određeno koji će organ vršiti inspekcijski nadzor za te poslove nadležna je federalna inspekcija iz odgovarajuće upravne oblasti.

2) Kada je propisom BiH (donesenim od nadležnih organa Bosne i Hercegovine) utvrđeno da inspekcijski nadzor vrše entitetske inspekcije, nadzor će vršiti federalna inspekcija, a po ovlaštenju direktora Federalne uprave i nadležni kantonalni inspektor te upravne oblasti, uz saglasnost rukovodioca kantonalnog organa za inspekcijske poslove ili premijera vlade kantona.

3) U slučaju iz st. 1) i 2) ovog člana kada nije eksplicitno određena nadležna inspekcija, direktor Federalne uprave rješenjem utvrđuje nadležnu inspekciju.

Član 52

(Vršenje inspekcijskog nadzora po ovlaštenju direktora)

1) Kada to potreba službe zahtijeva, direktor Federalne uprave može, izuzetno, ovlastiti i drugog državnog službenika tog organa uprave, odgovarajuće struke, koji ispunjava uvjete iz čl. 9. i 10. ovog zakona i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji da obavi samo određene poslove inspekcijskog nadzora, odnosno da inspektoru pomogne u vršenju određenog nadzora o čemu direktor donosi rješenje.

2) Ako postoje objektivne potrebe posla, direktor Federalne uprave, može rješenjem i bez saglasnosti inspektora rasporediti u smislu sjedišta obavljanja poslova ili radnog mjesta, unutar iste upravne oblasti ili druge upravne oblasti, ukoliko inspektor ispunjava opće i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

3) Ako premještaj iz stava 2) ovog člana podrazumijeva i promjenu prebivališta, inspektoru pripada pravo na odgovarajuću naknadu shodno Zakonu.

Član 53

(Zabrana vršenja inspekcijskog nadzora iz nadležnosti druge inspekcije)

Inspektor koji vrši inspekcijski nadzor iz određene upravne oblasti ne može vršiti inspekcijski nadzor iz nadležnosti inspekcije iz druge upravne oblasti osim u slučajevima i uvjetima određenim ovim zakonom.

Član 54

(Dopuštenost vršenja inspekcijskog nadzora iz nadležnosti druge inspekcije)

1) Kada je potrebno hitno izvršiti inspekcijski nadzor radi zaštite javnog interesa, inspektor iz jedne upravne oblasti može u slučajevima i pod uvjetima određenim zakonom, izvršiti inspekcijski nadzor iz druge upravne oblasti uz saglasnost direktora Federalne uprave, odnosno rukovodioca organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova.

2) O izvršenom inspekcijskom nadzoru bit će obaviješten nadležni glavni inspektor u roku tri dana od dana izvršenja inspekcijskog nadzora.

Član 55

(Prijedlog za rješavanje sukoba nadležnosti između federalnih inspekcija)

U slučaju sukoba nadležnosti između federalnih inspekcija prijedlog za rješavanje tog sukoba podnosi federalna inspekcija koja je posljednja postupala ili federalna inspekcija koja smatra da je nadležna za postupanje u roku tri dana od dana saznanja za sukob nadležnosti.

Član 56

(Rješavanje sukoba nadležnosti između federalnih inspekcija)

1) Sukob nadležnosti između federalnih inspekcija rješava Vlada Federacije.

2) Sukob nadležnosti između federalnih inspekcija u sistemu Federalne uprave rješava direktor Federalne uprave.

Član 57

(Sukob nadležnosti između federalnih i kantonalnih inspekcija)

1) Sukob nadležnosti između federalnih i kantonalnih inspekcija rješavaju sporazumno direktor Federalne uprave i rukovodilac kantonalnog organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova u roku tri dana od dana nastanka sukoba.

2) Ako sukob nadležnosti bude riješen sporazumno u roku iz stava 1) ovog člana, sukob nadležnosti rješavat će Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine.

VI. PREVENTIVNO DJELOVANJE INSPEKTORA U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA

Član 58

(Preventivno djelovanje inspektora)

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor poduzima preventivne mjere i radnje radi sprečavanja povrede zakona i drugih propisa, sprečavanja nastajanja štetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveli do štetnih posljedica ukoliko one nisu nastupile radi zaštite javnog i privatnog interesa.

Član 59

(Preventivne mjere)

U poduzimanju preventivnih mjera inspektor:

1) upoznaje subjekte nadzora sa obavezama iz zakona i drugih propisa i sankcijama u slučajevima njihovog nepridržavanja;

2) ukazuje na štetne posljedice koje mogu nastati zbog nepridržavanja zakona i drugih propisa;

3) predlaže mjere za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do štetnih posljedica i o tome donosi rješenje;

4) upoznaje subjekte nadzora sa pravima i obavezama koje imaju u postupku inspekcijskog nadzora u skladu sa Zakonom;

5) izvještava nadležne organe o uočenim nedostacima koji nisu posebno propisani i sankcionisani zakonima i drugim propisima;

6) ukazuje nadležnim organima na teškoće u primjeni zakona i drugih propisa u postupku ostvarivanja prava i obaveza subjekata nadzora kod tih organa, sa ciljem da se taj postupak, što je moguće više, olakša i pojednostavi za subjekta nadzora;

7) daje informacije i savjete subjektima nadzora o djelotvornijem načinu izvršenja zakona i drugih propisa;

8) upoznaje subjekte nadzora sa olakšicama utvrđenim zakonom i drugim propisima;

9) nastoji osigurati što potpunije podatke o subjektu nadzora;

10) gradi povjerenje sa subjektima nadzora koji mu se obraćaju zbog povrede zakona i drugih propisa;

11) ostvaruje saradnju sa udruženjima građana, odgovarajućim službama i drugim pravnim i fizičkim licima koja im mogu dati bliže podatke o subjektima nadzora;

12) inspektori međusobno sarađuju i pomažu se u radu i nastoje jedni drugima dati što potpunije i brže informacije kojima raspolažu kako bi ostvarili što efikasnije preventivno djelovanje u postupku inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom.

VII. INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 60

(Prava, obaveze i odgovornosti inspektora)

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor ima prava, obaveze i odgovornosti propisane ovim zakonom i drugim propisima.

Član 61

(Primjena međunarodnih konvencija)

Inspektori su dužni primjenjivati međunarodne konvencije koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina.

Član 62

(Ovlasti inspektora)

1) Inspektor je ovlašten:

(1) utvrditi identitet subjekta nadzora i drugih lica od značaja za inspekcijski nadzor;

(2) utvrditi da li subjekt nadzora ima rješenje o upisu u sudski registar ili odgovarajuće odobrenje za obavljanje djelatnosti i akt o ispunjavanju minimalno-tehničkih, kadrovskih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti i druge akte utvrđene zakonom;

(3) pregledati poslovne i druge prostorije u smislu stava 1) tačka (2) ovog člana, objekte i opremu, postrojenja, uređaje, instalacije, proces rada i proizvodnje;

(4) pregledati način obavljanja djelatnosti - proces rada, sigurnosti robe i kvalitet proizvoda i pruženih usluga;

(5) utvrđivati da li subjekt nadzora ispunjava propisane uvjete vezane uz prostor koji koristi za obavljanje registrirane djelatnosti;

(6) vršiti uvid u poslovne knjige i drugu službenu dokumentaciju od značaja za vršenje inspekcijskog nadzora;

(7) saslušavati stranke, svjedoke i druga lica čije izjave su od značaja za utvrđivanje činjenica u vršenju inspekcijskog nadzora;

(8) poduzimati radnje uzorkovanja, pregleda i ispitivanja proizvoda i drugih roba i materijala radi provjere usaglašenosti sa propisima;

(9) zabraniti korištenje gradilišta, prostorija, uređaja i opreme;

(10) narediti rušenje ili uklanjanje bespravno započetog i podignutog objekta i uspostavljanje pređašnjeg stanja;

(11) narediti prinudno otvaranje objekta radi vršenja nadzora;

(12) narediti da mu subjekt nadzora dostavi u roku tražene podatke i dokumentaciju, odnosno odazove pozivu da dođe lično u službene prostorije inspekcijskog organa radi davanja podataka u vezi sa izvršenim inspekcijskim nadzorom;

(13) poduzimati upravne i druge mjere u skladu sa ovim i drugim zakonima;

(14) poduzimati preventivne aktivnosti u vršenju inspekcijskog nadzora;

(15) zabraniti pristup mjestu na kojem se vrši inspekcijski nadzor;

(16) izdati prekršajni nalog i podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;

(17) obavljati i druge službene radnje u svrhu inspekcijskog nadzora.

2) Pored ovlasti iz stava 1) ovog člana inspektor ima prava i obaveze u skladu sa posebnim propisima:

(1) izvršiti inspekcijski nadzor u stambenoj prostoriji uz prethodno pribavljenu naredbu nadležnog suda ako sazna da se određena stambena prostorija koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti;

(2) zaustaviti i isključiti svako saobraćajno sredstvo koje učestvuje u unutrašnjem cestovnom saobraćaju osim vozila vojske, policije, vatrogasnih i kola hitne pomoći;

(3) zabraniti obavljanje radnji koje mogu izazvati opasnost po život, zdravlje, okolinu i nanijeti materijalnu štetu;

(4) oduzeti na licu mjesta stečenu imovinsku korist zatečenu prilikom inspekcijskog nadzora i izdati potvrdu;

(5) omogućiti subjektu nadzora učestvovanje u svim inspekcijskim radnjama i izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima bitnim za utvrđivanje potpunog i pravilnog činjeničnog stanja kao i zaštitu njegovih prava i pravnih interesa;

(6) ako u toku inspekcijskog nadzora utvrdi da uočene povrede kod subjekta nadzora imaju obilježje krivičnog djela o tom saznanju izvještajem obavijestiti nadležno tužilaštvo.

Član 63

(Inspekcijski nadzor u slučaju kada je subjekt nadzora nepoznat)

Ako je subjekt nadzora nepoznat ili se ne odazove pozivu inspektora da mu omogući vršenje inspekcijskog nadzora, inspektor će izvršiti inspekcijski nadzor u skladu sa nastalim okolnostima, uz prisustvo drugog lica kojeg sam zaključkom odredi.

Član 64

(Postupak inspektora u slučaju neusklađenosti sa materijalnim propisom)

Ako inspektor utvrdi da rješenje kojim je subjektu nadzora utvrđeno određeno pravo nije u skladu sa materijalnim propisom iz oblasti koju nadzire, o tome će obavijestiti i pozvati upravnog inspektora da u skladu sa Zakonom poduzme odgovarajuće aktivnosti prema nadležnom organu radi njegovog poništenja ili ukidanja po pravu nadzora.

Član 65

(Postupak inspektora u slučaju inspekcijskog nadzora kućne radinosti)

Ako inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je rješenje o obavljanju djelatnosti kućne radinosti izdato bez prethodnog utvrđivanja da li subjekt nadzora posjeduje sredstva i opremu za kućnu radinost koja je utvrđena zakonom, zabranit će rad subjektu nadzora.

Član 66

(Neometanje redovnog procesa rada)

Inspektor je dužan obaviti inspekcijski nadzor na način da što manje ometa redovni proces rada, odnosno obavljanje djelatnosti kod subjekta nadzora.

1. Prava i obaveze subjekta nadzora

Član 67

(Učestvovanje subjekta nadzora)

1) Subjekt nadzora dužan je učestvovati u inspekcijskom nadzoru.

2) Subjekt nadzora dužan je omogućiti inspektoru vršenje inspekcijskog nadzora u skladu sa nalogom za inspekcijski nadzor ili na traženje inspektora.

3) Inspekcijski nadzor izvršit će se u prisustvu odgovornog lica ili bilo kojeg zatečenog lica radno angažiranog kod subjekta nadzora.

4) Subjekt inspekcijskog nadzora dužan je nadležnom inspektoru dati na uvid poslovne knjige i drugu službenu dokumentaciju, ažurne i tačne podatke, materijale i obavijesti koje su mu potrebne za pravilno utvrđivanje svih činjenica i okolnosti u vršenju inspekcijskog nadzora odmah na licu mjesta ili naknadno u roku koji mu odredi inspektor.

5) Subjekt inspekcijskog nadzora dužan je odazvati se pozivu inspektora i donijeti u roku koji mu je naložen u službene prostorije inspekcijskog organa tražene podatke i dokumentaciju, kao i doći lično radi davanja potrebnih pojašnjenja u vezi sa izvršenim inspekcijskim nadzorom.

6) Izuzetno, u slučajevima i pod uvjetima određenim ovim zakonom ili drugim propisom inspektor može izvršiti inspekcijski nadzor i bez učestvovanja subjekta nadzora.

Član 68

(Obavještavanje u slučaju nastanka opasnosti)

Subjekt nadzora obavezno izvještava nadležnog inspektora i nadležnu policijsku upravu o slučajevima nastanka opasnosti po život i zdravlje građana i materijalnih dobara na način kako je to propisano zakonom ili drugim propisom.

Član 69

(Davanje na uvid podataka i dokumentacije)

1) Ako se u toku vršenja inspekcijskog nadzora ocijeni da su za pravilno utvrđivanje činjenica potrebni podaci i dokumentacija i drugih lica zaposlenih kod subjekta nadzora ili su ta lica u poslovnom odnosu sa subjektom nadzora, na zahtjev inspektora subjekt nadzora dužan je dati na uvid i te podatke i dokumentaciju.

2) Inspektor zahtjeve iz stava 1) ovog člana nalaže usmeno, a prema okolnostima to može odrediti i zaključkom.

3) Protiv zaključka iz stava 2) ovog člana ne može se izjaviti posebna žalba.

Član 70

(Predočavanje liste provjera - ček-liste)

1) Subjekt nadzora ima pravo zahtijevati od inspektora da mu predoči listu provjera - ček-listu po kojoj vrši inspekcijski nadzor.

2) Ako inspektor u postupku vršenja inspekcijskog nadzora uoči nepravilnost kod subjekta nadzora koja provjera nije obuhvaćena ček-listom, poduzet će odgovarajuće radnje u skladu sa zakonom.

Član 71

(Davanje uzoraka proizvoda inspektoru)

Subjekt nadzora dužan je uzorke proizvoda dati inspektoru radi ispitivanja kod stručne institucije u Federaciji ovlaštene za ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda, ukoliko je u inspekcijskom nadzoru potrebno utvrditi odgovaraju li proizvodi propisanim standardima.

Član 72

(Obavještavanje o rezultatima ispitivanja)

1) O rezultatu obavljenog ispitivanja uzorka inspektor u pisanom obliku izvještava subjekta nadzora u roku tri dana po dobijanju rezultata.

2) Subjekt nadzora ima pravo tražiti da se ispitivanje uzorka ponovi na isti način i istom metodom kod druge ovlaštene institucije u Federaciji ukoliko nije zadovoljan nalazom i mišljenjem ovlaštene institucije koja je izvršila prvo ispitivanje.

3) Kod uzimanja uzoraka u postupku vršenja inspekcijskog nadzora, a radi utvrđivanja da li odgovaraju propisanom ili deklariranom sistemu i propisanom obliku, subjekt nadzora ima pravo uvida u zapisnik o uzimanju uzoraka.

Član 73

(Izjašnjavanje o činjenicama i dokazima)

Kada inspektor utvrđuje činjenično stanje u postupku inspekcijskog nadzora, subjekt nadzora ima pravo izjasniti se o svim činjenicama i dokazima iznesenim u postupku inspekcijskog nadzora.

Član 74

(Pružanje stručne pomoći)

Subjekt nadzora ima pravo na pružanje stručne pomoći od inspektora koji vrši inspekcijski nadzor, a koji se odnosi na upućivanje na propise iz oblasti vršenja inspekcijskog nadzora i preventivno djelovanje.

Član 75

(Samostalnost inspektora kod prikupljanja dokaza i utvrđivanja činjeničnog stanja)

1) Kod vršenja inspekcijskog nadzora inspektor samostalno određuje koje će dokaze koristiti za utvrđivanje činjeničnog stanja.

2) Inspektor će upoznati subjekta nadzora sa dokazima koji nisu pribavljeni kod njega i omogućiti mu da se o njima izjasni.

Član 76

(Pravna sredstva na akte inspektora)

Subjekt nadzora ima pravo podnositi redovna i vanredna pravna sredstva na upravne akte koje mu dostavi inspektor u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

Član 77

(Edukacija subjekta nadzora)

Subjekt nadzora obavezan je u vlastitom interesu educirati se o zakonima i drugim propisima koje primjenjuje u radu.

Član 78

(Osiguranje prevodioca u postupku inspekcijskog nadzora)

1) Subjekt nadzora koji ne koristi jezik koji je u službenoj upotrebi u Federaciji u postupku inspekcijskog nadzora dužan je osigurati prevodioca na jedan od jezika koji je u službenoj upotrebi u Federaciji.

2) Subjekt nadzora osigurat će prevodioca i za strana lica koja su u momentu vršenja inspekcijskog nadzora zatečena na radnom mjestu kod subjekta nadzora.

3) Troškove prevođenja iz stava 1) ovog člana snosi subjekt nadzora.

4) Ako subjekt nadzora ne osigura prevodioca, to će učiniti inspektor na trošak kontroliranog subjekta nadzora.

Član 79

(Pozivanje odgovornog i drugih lica)

1) Kada okolnosti nalažu, inspektor će pisano pozvati odgovorno lice subjekta nadzora i svako drugo lice da pristupi u prostorije organa nadležnog za vršenje inspekcijskih poslova ili na mjesto obavljanja inspekcijske radnje, da u određeno vrijeme, određenog dana pristupi radi davanja izjave ili potrebnih podataka, ili da donese zatraženu dokumentaciju relevantnu za pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za konkretan inspekcijski nadzor.

2) Lica iz stava 1) ovog člana mogu se pozvati u radne dane u okviru radnog vremena, a, izuzetno, i u sve dane i van tog vremena iz razloga hitnosti.

3) Poziv se upućuje u pisanom obliku, a izuzetno i usmeno ili drugim sredstvima komuniciranja.

Član 80

(Dužnost odazivanja pozivu)

1) Pozvano lice dužno je odazvati se pozivu inspektora.

2) Ako se pozvano lice ne odazove pozivu a izostanak ne opravda u roku 24 sata od dana prijema poziva, inspektor može u skladu sa Zakonom i drugim propisom odrediti da se ono prisilno dovede.

3) Troškovi prisilnog dovođenja padaju na teret lica koje se privodi.

4) O prisilnom dovođenju inspektor donosi zaključak na koji se ne može izjaviti posebna žalba.

2. Postupak inspekcijskog nadzora

Član 81

(Primjena Zakona o upravnom postupku)

1) U svim pitanjima koja nisu propisana ovim ili drugim zakonom primjenjuje se Zakon o upravnom postupku.

2) U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je dužan pridržavati se principa utvrđenih ovim zakonom i Zakonom o upravnom postupku.

Član 82

(Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora)

Postupak inspekcijskog nadzora pokreće se po službenoj dužnosti.

Član 83

(Zahtjev za vršenje inspekcijskog nadzora)

Inspekcijski nadzor u skladu sa ovim zakonom izvršit će se i na pisani zahtjev:

1) Vlade Federacije,

2) federalnog ministra i

3) direktora Federalne uprave.

Član 84

(Zahtjev pravnih i fizičkih lica za vršenje inspekcijskog nadzora)

1) Pravna i fizička lica mogu podnijeti pisani zahtjev nadležnoj inspekciji da izvrši inspekcijski nadzor.

2) Nadležna inspekcija će o poduzetim mjerama izvjestit podnosioca zahtjeva pisano u roku 15 dana od dana okončanja inspekcijskog nadzora.

3) Odredbe ovog člana ne odnose se na anonimne zahtjeve i predstavke, izuzev ukoliko takva predstavka sadrži dokaze koji upućuju na grubu povredu zakona, u kojem slučaju glavni inspektor i inspektor cijene osnovanost predstavke i poduzimaju zakonom utvrđene aktivnosti radi utvrđivanja stvarnog stanja.

Član 85

(Ponovljeni zahtjev za vršenje inspekcijskog nadzora)

Ako se predstavka odnosi na pitanje koje je povodom ranije predstavke istog podnosioca već bilo predmet razmatranja, ponovna predstavka u istoj stvari uzet će se u postupak samo ako su u njoj iznesene nove činjenice ili ako prilikom razmatranja ranije predstavke nisu uzete u obzir sve okolnosti od značaja za njihovu pravilnu ocjenu.

Član 86

(Inspekcijski nadzor radi zaštite ličnih prava i pravnih interesa)

1) Inspektor, ako ocijeni opravdanim, izvršit će inspekcijski nadzor na pisani ili usmeni zahtjev pravnog i fizičkog lica koje radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa traži da se izvrši inspekcijski nadzor.

2) Lica iz stava 1) ovog člana dužna su precizirati pravo ili pravni interes koji im je povrijeđen.

3) O izvršenom inspekcijskom nadzoru inspektor će obavijestiti podnosioca zahtjeva.

4) Podnosilac zahtjeva može se obratiti rukovodiocu nadležnog organa za vršenje inspekcijskih poslova radi zaštite svojih prava u roku tri mjeseca od dana saznanja za učinjenu povredu, a najkasnije u roku šest mjeseci od dana učinjene povrede.

5) Inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu podatak o identitetu podnosioca zahtjeva.

Član 87

(Odnos Federalne uprave prema organima uprave i pravnim licima koja imaju javne ovlasti)

1) Organi uprave i pravna lica koja imaju javne ovlasti dužna su izvijestiti nadležnu inspekciju o svim nezakonitim radnjama za koje su saznali u obavljanju svojih poslova, a značajne su za rad inspekcije.

2) Organi uprave i pravna lica iz stava 1) ovog člana dužna su uz obavijest dostaviti i sve dokaze kojim raspolažu (zapisnik o saslušanju određenog lica, zapisnik o uviđaju, fotografije i sl.).

Član 88

(Ovlaštenja inspektora u inspekcijskom nadzoru kod pravnih lica sa javnim ovlastima)

1) Ako pravno lice sa javnim ovlastima ne obavlja povjerene poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, federalni inspektor koji vrši inspekcijski nadzor obavezan je pisano upozoriti organ upravljanja tog pravnog lica i naložiti mu mjere za rješavanje tog pitanja, a ako je to potrebno, obavezan je poduzeti i druge mjere u okviru svojih ovlasti i time osigurati da se javne ovlasti vrše u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima su javne ovlasti prenesene.

2) Organ upravljanja pravnog lica sa javnim ovlastima dužan je postupiti po naloženim mjerama federalnog inspektora.

Član 89

(Ovlaštenja inspektora prema nesavjesnom korisniku povjerenog javnog dobra)

1) Ako inspektor u inspekcijskom nadzoru utvrdi da subjekt nadzora kojem je povjereno upravljanje i eksploatisanje javnog dobra ne postupa u svojstvu dobrog domaćina, kaznit će subjekta nadzora i odgovorno lice u subjektu nadzora a rješenjem će im se naložiti otklanjanje utvrđenih nedostataka.

2) Inspektor će provesti inspekcijski nadzor koji se odnosi na kontrolu sadržaja i uvjeta pod kojim se upravlja i eksploatiše javno dobro.

Član 90

(Nalog za vršenje inspekcijskog nadzora)

1) Inspekcijski nadzor inspektor vrši na osnovu naloga za inspekcijski nadzor.

2) Nalog inspektoru izdaje glavni inspektor.

3) Nalog se izdaje u pisanom obliku i sadrži:

1) naziv inspekcijskog organa, broj naloga i datum izdavanja;

2) ime i prezime glavnog inspektora koji izdaje nalog i naziv inspektorata;

3) naziv subjekta i objekta nad kojim se vrši nadzor;

4) predmet inspekcijskog nadzora;

5) lista provjera - ček-lista;

6) ime i prezime inspektora koji će izvršiti inspekcijski nadzor;

7) naziv službenog vozila i registracijske oznake;

8) datum početka vršenja inspekcijskog nadzora;

9) potpis izdavaoca naloga i otisak pečata;

10) pouku subjektu nadzora da ometanje inspektora u radu predstavlja prekršaj.

4) Ako se prema okolnostima ne može jasno odrediti subjekt nadzora, inspektor može izdati nalog za inspekcijski nadzor i potpisati ga na terenu, uz obavezu da spomenuti nalog inspektor predoči glavnom inspektoru u roku 24 sata koji će ga svojim potpisom verifikovati kao akt u predmetu.

5) Ako kod istog subjekta nadzora inspekcijski nadzor istovremeno vrši više inspektora iz različitih upravnih oblasti, svakom inspektoru se pojedinačno izdaje nalog za inspekcijski nadzor za oblast koju nadzire.

6) Ako postoji potreba za poduzimanjem hitnih mjera radi zaštite javnog interesa, glavni inspektor može inspektoru izdati usmeni nalog za vršenje inspekcijskog nadzora, uz obavezu da u roku 24 sata od izdavanja usmenog naloga inspektoru izda pisani nalog.

Član 91

(Predočavanje naloga za vršenje inspekcijskog nadzora)

1) Prilikom inspekcijskog nadzora inspektor predočava nalog za vršenje inspekcijskog nadzora subjektu kojeg kontrolira.

2) Protiv naloga za inspekcijski nadzor ne može se izjaviti posebna žalba.

Član 92

(Lista provjera - obim i složenost inspekcijskog nadzora)

(1) Na osnovu lista provjera - ček-lista utvrđuje se obim i složenost inspekcijskog nadzora.

(2) Složenost inspekcijskog nadzora utvrdit će se procjenom rizika postupanja subjekta nadzora.

(3) Direktor inspekcijskog organa uprave donosi pravilnik o kriterijima za utvrđivanje obima i složenosti inspekcijskog nadzora iz stava 1) ovog člana.

Član 93

(Postupanje inspektora u slučaju nadležnosti druge inspekcije)

Ako inspektor utvrdi povredu zakona i drugih propisa iz nadležnosti druge inspekcije, odnosno drugog organa uprave, dužan je bez odgađanja sačiniti službenu zabilješku i putem glavnog inspektora obavijestiti nadležnu inspekciju, odnosno organ uprave u roku tri dana.

Član 94

(Predstavljanje inspektora subjektu nadzora)

Prije početka vršenja inspekcijskog nadzora inspektor će se predstaviti subjektu nadzora uz predočenu službenu iskaznicu i značku.

Član 95

(Mjesto vršenja inspekcijskog nadzora)

1) Inspekcijski nadzor vrši se na mjestu gdje treba utvrditi činjenice o izvršavanju propisa na koje se odnosi inspekcijski nadzor.

2) Mjesto vršenja inspekcijskog nadzora se, prema pravilu, utvrđuje nalogom za vršenje inspekcijskog nadzora.

3) Ako se inspekcijski nadzor vrši u poslovnim prostorijama subjekta nad kojim se vrši nadzor, odgovorno lice ili bilo koje drugo lice zaposleno kod subjekta nadzora dužno je inspektoru osigurati odgovarajuće uvjete za rad.

4) Kada se inspekcijski pregled vrši u prostorijama subjekta nadzora koje su ugrožene eksplozivnom atmosferom (podzemne i nadzemne prostorije) ili u kojima postoji neka druga mogućnost ugrožavanja života i zdravlja ljudi, odgovorno lice je dužno inspektoru i licima koja prisustvuju inspekcijskom pregledu osigurati odgovarajuća zaštitna sredstva.

5) U slučaju nemogućnosti utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja kod provođenja inspekcijskog nazora, inspektor će pisanim putem pozvati subjekta nadzora ili drugo lice da u određeno vrijeme i određenog datuma pristupi u prostorije sjedišta inspekcijskog organa i donese traženu dokumentaciju.

Član 96

(Vrijeme vršenja inspekcijskog nadzora)

1) Inspektor može vršiti inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora bez prethodne najave u bilo koje doba dana i noći u toku njegovog radnog vremena, na mjestu koje je podložno inspekcijskom nadzoru, a, izuzetno, i izvan radnog vremena ukoliko postoji opravdana potreba za vršenje inspekcijskog nadzora kako je to navedeno u nalogu za inspekcijski nadzor.

2) Ako se inspekcijski nadzor vrši u poslovnim prostorijama subjekta nadzora, a ne može se završiti u toku njegovog radnog vremena, inspektor može izvršiti privremeno pečaćenje poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora ili samo opreme u tom prostoru u kojem se nalaze stvari ili dokumentacija na koje se odnose radnje inspekcijskog nadzora a radi dovršenja započetog inspekcijskog nadzora koji se ima nastaviti narednog radnog dana.

3) O privremenom pečaćenju poslovnog prostora ili opreme iz stava 2) ovog člana donosi se zaključak protiv kojeg se ne može izjaviti posebna žalba.

4) Zaključak iz stava 3) ovog člana priložit će se uz zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

Član 97

(Utvrđivanje podataka o subjektu nad kojim se vrši nadzor)

U inspekcijskom nadzoru inspektor utvrđuje:

1) identifikaciju subjekta nadzora i to:

a) identitet za fizičko lice,

b) oblik organiziranja za pravno lice,

c) podatke o odgovornom licu za zastupanje pravnog lica prema aktu o osnivanju i upisu u sudski registar;

2) posjedovanje propisane dokumentacije za obavljanje djelatnosti:

a) rješenje o upisu u sudski ili drugi registar,

b) rješenje za obavljanje djelatnosti ako je to posebnim propisom utvrđeno (odobrenje, licenca za rad i sl.),

c) pravni osnov korištenja poslovnog prostora,

d) odobrenje za priključak na komunalne, elektro, gasne i druge instalacije, ako je to posebnim propisom utvrđeno,

e) da li je kod subjekta nadzora zaposlen stranac i bez radne dozvole ili sa radnom dozvolom kojoj je istekla važnost, izuzev kategorija stranaca koji ne moraju imati radnu dozvolu u skladu sa posebnim propisima,

f) dopuštenost rada sa sredstvima i resursima sa kojima se obavlja djelatnost u skladu sa zakonom (važenje koncesije, tehnički nadzor, registracija, atest i sl.),

g) i drugu propisanu dokumentaciju koju mora posjedovati u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 98

(Dužnost omogućavanja rada inspektoru)

1) Subjekt nadzora kao i svako drugo lice ne smije sprečavati i otežavati inspektoru vršenje inspekcijskog nadzora.

2) Inspektor će usmeno, telefonom ili u pisanoj formi zatražiti od subjekta nadzora da mu, u roku koji mu naloži, dostavi sva potrebna obavještenja, podatke i dokumentaciju od značaja za vršenje tog inspekcijskog nadzora.

Član 99

(Uzimanje uzoraka proizvoda)

(1) Ako je u inspekcijskom nadzoru potrebno utvrditi odgovaraju li proizvodi u proizvodnji ili u prometu propisanoj zdravstvenoj ispravnosti i deklariranom sistemu, odnosno propisanom i deklariranom kvalitetu inspektor će uzeti uzorke tih proizvoda u propisanoj količini i broju uzoraka i dati ih na ispitivanje ovlaštenoj instituciji u Federaciji za subjekte nadzora čije je sjedište u Federaciji.

(2) Za ispitivanje zdravstvene ispravnosti ili kvaliteta inspektor će uzeti od istog proizvoda najviše tri uzorka u količini koja je potrebna za ispitivanje.

(3) Inspektor je dužan sastaviti zapisnik o uzimanju uzoraka.

(4) Inspektor će u pisanom obliku izvijestiti subjekta nadzora o rezultatu obavljenog ispitivanja uzoraka najkasnije u roku tri dana od dana prijema nalaza od ovlaštene institucije koja je ispitivanje obavila, odnosno u skladu sa posebnim propisima.

Član 100

(Ponavljanje ispitivanja kvalitete proizvoda)

1) Ako je subjekt nadzora nezadovoljan nalazom ispitivanja proizvoda, ima pravo tražiti od inspektora da se ispitivanje ponovi na uzorku uzetom za potrebe superanalize kod prvog uzorkovanja, istom metodom kod druge ovlaštene organizacije za ispitivanje kvaliteta proizvoda unutar Federacije.

2) Zahtjev za ponavljanje ispitivanja proizvoda u smislu stava 1) ovog člana podnosi se u pisanoj formi u roku tri dana od dana dostavljanja nalaza prvog ispitivanja.

3) Ako rezultat ponovljenog ispitivanja proizvoda nije saglasan sa prvim nalazom, mjerodavan je nalaz ponovljenog ispitivanja.

Član 101

(Uzorkovanje)

1) Subjekt nadzora dužan je besplatno dati potrebnu količinu uzorka proizvoda za ispitivanje kvaliteta.

2) Troškove ispitivanja uzoraka proizvoda snosi subjekt nadzora ako se utvrdi da uzorak ne odgovara kvalitetu propisanom zakonom i drugim propisom ako drugačije nije regulirano posebnim propisom.

3) Ako uzorak proizvoda iz stava 2) ovog člana odgovara kvalitetu propisanom zakonom i drugim propisom, troškovi ispitivanja iz ovog člana padaju na teret sredstava budžeta nivoa postupajućeg inspektora, ako posebnim propisom nije drugačije utvrđeno.

4) Neiskorišteni uzorci proizvoda vraćaju se subjektu nadzora.

Član 102

(Način uzorkovanja)

1) Rukovodilac organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova pravilnikom će propisati način uzimanja uzoraka i proizvoda, kao i dostavljanje tih uzoraka na ispitivanje ovlaštenim institucijama, ukoliko to nije utvrđeno posebnim propisom.

2) U slučaju kolizije odredaba posebnih pravilnika i drugih općih akata o uzimanju uzoraka i proizvoda i dostavljanja na ispitivanje ovlaštenim institucijama sa pravilnikom iz stava 1) ovog člana ima se primjenjivat pravilnik iz stava 1) ovog člana.

Član 103

(Učestvovanje subjekta nadzora u vršenju inspekcijskog nadzora)

1) Subjekt nadzora dužan je omogućiti inspektoru neometano vršenje inspekcijskog nadzora i učestvovati u utvrđivanju činjenica u predmetu, lično ili putem ovlaštenog lica.

2) Ako odgovorno lice nije prisutno, inspekcijski nadzor obavit će se sa bilo kojim zaposlenikom koji je u radnom odnosu kod subjekta nadzora i on se zatekne u momentu nadzora, koji će svojim potpisom na zapisnik, po okončanju nadzora, potvrditi uredan prijem zapisnika. Lice sa kojim je izvršen nadzor dostavit će bez odgađanja zapisnik odgovornom licu u subjektu nadzora koji se ima pravo izjasniti na njega u roku pet dana.

3) Ako zaposlenik iz stava 2) ovog člana odbije potpisati zapisnik, inspektor će to unijeti u zapisnik i putem pošte ga dostaviti subjektu nadzora na izjašnjavanje.

4) Inspektor može tražiti od bilo kojeg zaposlenika kod subjekta nadzora da mu, u roku koji on naloži, dostavi sve potrebne dokumente ili podatke relevantne za pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja u konkretnom inspekcijskom nadzoru.

5) Inspektor zahtjev iz stava 4) ovog člana određuje zaključkom protiv kojeg se ne može izjaviti posebna žalba.

Član 104

(Postupak inspektora u slučaju nemogućnosti vršenja inspekcijskog nadzora)

Ako inspektor iz objektivnih razloga ne može izvršiti inspekcijski nadzor, pisanim putem pozvat će subjekta nadzora da u određeno vrijeme i određenog datuma pristupi u prostorije sjedišta inspekcijskog organa i donese traženu dokumentaciju.

Član 105

(Privremeno oduzimanje poslovne i druge dokumentacije)

1) Inspektor je dužan privremeno oduzeti poslovnu i drugu dokumentaciju radi provjere autentičnosti i tačnosti navoda u njoj kao i onu koja može u prekršajnom postupku poslužiti kao dokaz kojim je učinjen prekršaj.

2) Zaključkom će se odrediti u kojem će se roku vratiti dokumentacija, osim ako se ona prilaže kao dokaz u prekršajnom ili krivičnom postupku.

3) O privremenom oduzimanju dokumentacije inspektor izdaje potvrdu u kojoj će se navesti šta je oduzeto sa potpunom identifikacijom (naziv dokumenta, izdavalac, broj, datum i dr.).

Član 106

(Privremeno oduzimanje predmeta prekršaja)

1) Inspektor je dužan u inspekcijskom nadzoru privremeno oduzeti predmete ili robu sa kojima je učinjen prekršaj (predmet prekršaja) ili su nastali u izvršenju ili pokušaju izvršenja prekršaja.

2) O privremenom oduzimanju predmeta ili robe izdaje se potvrda u kojoj će se navesti šta je oduzeto sa potpunom identifikacijom (naziv predmeta, vrsta, količina, jedinica mjere, deklarirana ili procjenjena vrijednost, datum, vrijeme i mjesto oduzimanja, lice od kojeg su predmeti ili roba oduzeti i vlasnik predmeta ili robe).

Član 107

(Postupak sa privremeno oduzetim predmetima ili robom)

1) Ako su oduzeti predmeti ili roba podložni brzom kvarenju i ako nisu oduzeti prekršajnim nalogom, inspektor je dužan podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili obavijestiti nadležno tužilaštvo o saznanjima o eventualno počinjenom krivičnom djelu u roku 48 sati od oduzimanja takvih predmeta ili roba.

2) Predmeti ili roba iz stava 1) ovog člana se prodaje ako drugačije nije predviđeno posebnim propisima, a sredstva ostvarena prodajom uplaćuju se na depozitni račun budžeta nivoa vlasti (Federacija, kanton) zavisno od nivoa postupajućeg inspektora.

Član 108

(Radnje inspekcijskog nadzora kod drugih lica koja nisu subjekt nadzora)

1) Inspektor ima pravo vršiti inspekcijske radnje i kod drugih lica koja nisu subjekt nadzora ako se kod njih obavlja djelatnost, nalaze stvari, predmeti, isprave i sl. koje su od značaja za inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora.

2) Ako lice iz stava 1) ovog člana ne dopusti inspektoru vršenje potrebne inspekcijske radnje, on može prema tom licu poduzeti iste mjere kao i prema subjektu nadzora.

Član 109

(Pomoć policije u vršenju inspekcijskog nadzora)

1) Ako se u vršenju inspekcijskog nadzora onemogući inspektoru vršenje nadzora pružanjem fizičkog otpora ili ako se takav otpor osnovano očekuje, inspektor može zatražiti pomoć nadležne policije.

2) Nadležna policija obavezna je pružiti potrebnu zaštitu i omogućiti da se obavi inspekcijski nadzor i na usmeni zahtjev inspektora, glavnog inspektora i rukovodioca inspekcijskog organa iako o tome nije bila prethodno obavještena.

Član 110

(Inspekcijski zapisnik)

1) O izvršenom inspekcijskom nadzoru inspektor je obavezan sačiniti zapisnik i u njemu navesti činjenično stanje utvrđeno inspekcijskim nadzorom.

2) Zapisnik sastavlja inspektor koji je obavio inspekcijski nadzor. Ako je inspekcijski nadzor obavilo istovremeno više inspektora iz različitih upravnih oblasti, u tom slučaju svaki inspektor sačinjava poseban zapisnik.

3) Zapisnik sadrži osim elemenata propisanih Zakonom o upravnom postupku, i navode koje je neophodno navesti u vršenju inspekcijskog nadzora.

4) Obrazac inspekcijskog zapisnika iz stava 1) ovog člana propisat će direktor Federalne uprave, odnosno rukovodilac organa nadležnog za vršenje inspekcijskog nadzora.

5) O manje važnim radnjama u postupku i izjavama subjekta nadzora, kao i u slučaju nemogućnosti izvršenja inspekcijskog nadzora, inspektor sačinjava službenu zabilješku.

6) Ako je inspekcijski nadzor obavilo istovremeno više inspektora iz iste oblasti, u tom slučaju sačinjavaju jedan zapisnik.

Član 111

(Mjesto sastavljanja inspekcijskog zapisnika)

1) Zapisnik se sačinjava na licu mjestu i tokom vršenja inspekcijskog nadzora.

2) U složenijem inspekcijskom nadzoru zapisnik se može sastaviti i završiti u službenim prostorijama organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova u roku tri dana od dana završenog inspekcijskog nadzora.

3) Jedan primjerak zapisnika predaje se subjektu nadzora odmah nakon sastavljanja, ukoliko to objektivne okolnosti dozvoljavaju.

Član 112

(Primjedbe na zapisnik o inspekcijskom nadzoru)

1) Subjekt nadzora ima pravo staviti primjedbe na zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

2) Primjedbe se stavljaju istovremeno sa sačinjavanjem zapisnika, a u slučaju iz člana 110. st. 2) i 3) ovog zakona u roku pet dana od dana prijema zapisnika.

3) Primjedbe na zapisnik, odnosno izjava da nema primjedaba unosi se u zapisnik.

4) Ako se primjedbe na zapisnik prilažu uz zapisnik, one se imaju potpisati od odgovornog lica, odnosno lica koje je učestvovalo u inspekcijskom nadzoru.

5) Ako ovlašteno lice ne stavi primjedbe na zapisnik u roku iz stava 2) ovog člana, ili da pisanu izjavu da nema primjedbi, smatra se da nema primjedbi na zapisnik.

Član 113

(Dokazna snaga zapisnika o inspekcijskom nadzoru)

Zapisnik o inspekcijskom nadzoru na koji nisu stavljene primjedbe ima dokaznu snagu javne isprave, osim onih dijelova zapisnika na koje je saslušano lice stavilo primjedbu da nisu pravilno sastavljeni.

Član 114

(Obaveza čitanja zapisnika i razmatranje primjedaba na zapisnik o inspekcijskom nadzoru)

1) Inspektor je dužan pročitati sadržaj zapisnika subjektu nadzora.

2) Inspektor će razmotriti primjedbe na zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru i, prema potrebi, upotpuniti inspekcijske radnje na koje se primjedbe odnose.

3) O primjedbama na zapisnik posebno se ne odlučuje, već se cijene i obrazlažu u postupku donošenja upravnog akta.

Član 115

(Stavljanje robe pod carinski nadzor)

Federalni inspektor u postupku nadzora u prekograničnom prometu, na graničnim prijelazima i mjestu carinjenja može robu staviti pod carinski nadzor u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 116

(Kontrola u prekograničnom prometu)

1) Nadležni federalni granični inspektori vrše kontrolu zdravstvenog stanja lica i ispravnosti roba i predmeta u prekograničnom prometu.

2) Odgovarajuće potvrde o izvršenoj kontroli iz prethodnog stava ovog člana izdaju nadležni federalni granični inspektori i one vrijede na teritoriji Federacije.

3. Upravne i druge mjere

Član 117

(Upravne mjere koje inspektor određuje u inspekcijskom nadzoru)

Kada inspektor utvrdi da subjekt nadzora ne postupa u skladu sa propisima, dužan je rješenjem naložiti odgovarajuće upravne mjere i to:

(1) naložiti da se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklone na način i u roku kako je određeno ovim zakonom i posebnim propisima na koje se odnosi inspekcijski nadzor;

(2) usmeno naložiti subjektu nadzora da odmah poduzme odgovarajuće radnje i mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti ukoliko postoji opasnost po život i zdravlje ljudi i životinja, odnosno opasnost po okoliš;

(3) zabraniti ili privremeno zabraniti djelatnost, odnosno rad subjektu nadzora, koji se obavlja suprotno zakonu i drugim propisima kada je to određeno ovim zakonom i propisima na koje se odnosi inspekcijski nadzor;

(4) zabraniti ili privremeno zabraniti djelatnost, odnosno rad i privremeno oduzeti robu subjektu nadzora koji obavlja djelatnost, odnosno stavlja robu u promet bez odobrenja nadležnog organa i odmah zapečatiti poslovni prostor ili sredstva rada;

(5) privremeno oduzeti ili staviti pod nadzor robu koja je pribavljena suprotno zakonu i drugim propisima ili služi prometu, odnosno obavljanju poslova i radnji koje su u suprotnosti sa propisima;

(6) narediti uništavanje robe koja je oduzeta u vršenju inspekcijskog nadzora zbog toga što je protivpravno nastala ili služi prometu, odnosno izvršenju radnji koje su u suprotnosti sa propisima;

(7) zabraniti subjektu nadzora daljnje radno angažiranje zatečenih lica bez reguliranog radno-pravnog statusa u skladu sa Zakonom;

(8) privremeno staviti van upotrebe sredstva rada zatečena u postupku protivpravnog obavljanja poslovne djelatnosti do otklanjanja nedostataka i odmah ih zapečatiti ili na drugi prigodan način onemogućiti njihovu upotrebu (natpis, traka i sl.);

(9) naložiti isključenje iz saobraćaja vozila kojima je počinjen prekršaj (osim vozila hitne pomoći, vojske, policije i vatrogasnih vozila);

(10) zabraniti pristup mjestu na kojem se vrši uviđaj ili druge inspekcijske radnje;

(11) naložiti rušenje bespravno izgrađenog objekta ili vraćanje u prvobitno stanje terena ili privremeno zabraniti gradnju objekta do pribavljanja dozvola za gradnju u skladu sa Zakonom;

(12) ako inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da subjekt nadzora obavlja djelatnost bez registracije ili odobrenja nadležnog organa, odmah će zabraniti rad subjektu nadzora i odmah će zapečatiti poslovne prostorije ili sredstva rada;

(13) ako inspektor u vršenju redovnog inspekcijskog nazora utvrdi da subjekt nadzora ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti, naredit će privremenu zabranu obavljanja djelatnosti do ispunjenja propisanih uvjeta;

(14) naložiti poduzimanje odgovarajućih upravnih radnji koje je pravno lice, institucija koja ima javna ovlaštenja, odnosno organ uprave obavezan poduzeti;

(15) odrediti i druge mjere određene ovim zakonom i posebnim propisima.

Član 118

(Rješenje inspektora o upravnim mjerama)

Inspektor određuje upravne mjere rješenjem u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

Član 119

(Obrazac za rješenje)

1) Ako se određuje upravna mjera koja se mora izvršiti odmah ili odmah započeti njeno izvršenje, rješenje o upravnoj mjeri može se donijeti i na odgovarajućem obrascu, a određeni podaci i odluke se mogu napisati rukom.

2) Sadržaj i formu obrasca propisuje direktor Federalne uprave, odnosno rukovodilac organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova.

3) Rješenje iz stava 1) ovog člana u obrazloženju sadrži razlog zbog kojeg se donosi takvo rješenje i navođenje propisa na osnovu kojeg je određena upravna mjera.

Član 120

(Javno objavljivanje upravne mjere)

1) Upravnu mjeru inspektor će javno objaviti ako se njom postiže potpunija svrha inspekcijskog nadzora.

2) Upravna mjera iz stava 1) javno se objavljuje na oglasnoj tabli subjekta nadzora, u sjedištu subjekta nadzora, na oglasnoj ploči organa za inspekcijske poslove, u javnim glasilima ili na drugi pogodan način.

Član 121

(Upravna mjera privremene zabrane rada subjektu nadzora u cijelosti ili djelimično)

1) Kod upravne mjere privremene zabrane rada inspektor može zabraniti rad u cijelosti ili djelimično, a zabrana počinje teći od dana uručenja rješenja.

2) Inspektor će na licu mjesta zabraniti rad subjektu nadzora i izvršiti pečaćenje poslovnih prostorija i sredstava rada subjekta nadzora ako obavlja djelatnost:

- bez rješenja o upisu u sudski registar nadležnog suda;

- bez rješenja nadležnog organa za obavljanje djelatnosti;

- u suprotnosti sa rješenjem kojim mu je odobreno obavljanje određene djelatnosti ili

- ne posjeduje dokumentaciju kojom potvrđuje da ispunjava minimalno-tehničke uvjete za bavljenje tom djelatnošću (rješenje nadležnog organa, zapisnici nadležnih inspekcija i sl.).

3) Inspektor upravnu mjeru iz stava 2) ovog člana neće naložiti ako će takvim postupkom ugroziti javni interes, život i zdravlje ljudi i životinja, odnosno uzrokovati opasnost po okolinu.

4) Ako inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da subjekt nadzora obavlja djelatnost ili pruža usluge za pravno ili fizičko lice koje ne posjeduje potrebnu dokumentaciju za obavljanje te djelatnosti, odmah će zabraniti daljnje obavljanje navedenog posla.

5) Ako inspektor procijeni da privremena mjera zabrane rada može biti nasilno narušena ili u kratkom roku od subjekta nadzora ili drugih lica neizvršena, inspektor može naložiti stalni ili povremeni nadzor nad privremeno zatvorenim objektima na način da obavijesti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova o naloženoj mjeri zabrane rada i mjeri njenog osiguranja.

6) Troškove iz stava 4) ovog člana snosi subjekt nadzora kojem je izrečena mjera zabrane rada.

7) Žalba na rješenje iz st. 2) i 3) ovog člana ne odgađa izvršenje rješenja.

Član 122

(Upravna mjera zabrane rada kod subjekta nadzora sa više utvrđenih prekršaja)

1) Ako inspektor prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi kod istog subjekta nadzora postojanje više od dva prekršaja, inspektor će izreći upravnu mjeru privremene zabrane rada u trajanju sedam dana, u ponovljenom slučaju u trajanju 30 dana, a u svakom narednom ponovljenom slučaju izriče se zabrana rada u trajanju 60 dana.

2) Pod ponovljenim slučajem smatra se počinjenje dva ili više prekršaja u periodu od dvije godine nakon što je rješenje o zabrani rada iz stava 1) ovog člana postalo konačno.

3) Upravna mjera privremene zabrane rada iz stava 1) ovog člana ne odnosi se na prekršaje za koje je odredbama ovog zakona predviđeno izricanje te upravne mjere.

4) Žalba na rješenje iz stava 1) ovog člana ne odgađa izvršenje rješenja.

Član 123

(Usmeno nalaganje upravne mjere)

1) Ako je prema ocjeni inspektora potrebno poduzeti hitne mjere i radnje na otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i nastanak veće materijalne štete ili radi zaštite javnog interesa, inspektor će usmeno naložiti upravnu mjeru u skladu sa članom 117. stav 1) tačka (2) ovog zakona i istovremeno naložiti da se ona odmah izvrši.

2) Pored slučajeva iz stava 1) ovog člana inspektor će usmeno odrediti upravnu mjeru i kada je to određeno posebnim propisom.

Član 124

(Rok za donošenje rješenja za usmeno naloženu upravnu mjeru)

Usmeno naložena upravna mjera je odmah izvršna, unosi se u zapisnik, a inspektor donosi pisano rješenje u roku tri dana od dana usmeno naložene upravne mjere.

Član 125

(Rok za donošenje rješenja za usmeno naloženo zatvaranje poslovnog objekta)

Ako inspektor u skladu sa ovim zakonom usmeno naloži zatvaranje poslovnog objekta, odnosno drugog mjesta rada, donijet će i pisano rješenje u roku 24 sata od momenta usmeno naložene upravne mjere.

Član 126

(Pečaćenje poslovnih prostorija i sredstava rada subjekta nadzora)

1) Kada je subjektu nadzora zabranjen rad inspektor će odmah na licu mjesta izvršiti osiguranje izvršenja naložene upravne mjere pečaćenjem ili na drugi odgovarajući način (natpis, traka i sl.) zatvoriti poslovne prostorije u kojima je zabranjen rad ili zapečatiti sredstva rada i vozila.

2) Način zatvaranja poslovnih prostorija ili pečačenje sredstava rada iz stava 1) ovog člana inspektor će odrediti rješenjem o zabrani rada.

3) O poduzetim radnjama iz stava 1) ovog člana sačinit će se zapisnik.

4) Direktor Federalne uprave, odnosno rukovodilac organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova donijet će propis o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada.

Član 127

(Upravna mjera oduzimanja, uništavanja i stavljanja robe ili predmeta prekršaja van prometa)

1) U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor će oduzeti robu ili predmete prekršaja od subjekta nadzora i uništiti ih ukoliko je njima zabranjen promet, kao i u drugim slučajevima određenim posebnim propisima.

2) Oduzeta roba ili predmeti prekršaja popisuju se u potvrdi o oduzimanju robe ili predmeta u koju se unose podaci iz člana 106. stav 2) ovog zakona.

3) O oduzimanju robe ili predmeta prekršaja inspektor donosi rješenje koje se dostavlja subjektu nadzora.

4) Protiv rješenja o oduzimanju robe ili predmeta prekršaja dozvoljena je posebna žalba koja ne odgađa izvršenje rješenja.

5) Primjerak rješenja dostavlja se organu nadležnom za uništenje oduzete robe ili predmeta prekršaja, a koje će se izvršiti po postupku propisanom propisom iz člana 132. ovog zakona.

6) Troškove uništenja snosi subjekt nadzora od kojeg su roba ili predmeti prekršaja oduzeti, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

7) Na isti način inspektor će postupiti i kada nakon stavljanja robe ili predmeta prekršaja van prometa subjekt nadzora ne postupi po naredbi inspektora, odnosno kada se nakon izvršenih analiza utvrdi da ta roba ili predmeti prekršaja nisu dozvoljeni za upotrebu.

8) Ako je za robu ili predmete prekršaja iz stava 1) ovog člana do uništenja potrebno osigurati smještaj i čuvanje, inspektor će o smještaju i čuvanju odlučiti u rješenju o oduzimanju i uništenju, te u tom smislu postupiti u skladu sa članom 132. ovog zakona.

Član 128

(Upravna mjera privremenog oduzimanja, stavljanja pod nadzor, prodaje i uništenja predmeta prekršaja)

1) Inspektor može prilikom vršenja inspekcijskog nadzora privremeno oduzeti ili staviti pod nadzor predmet prekršaja (roba, proizvodi, prirodne sirovine i materijali i drugo).

2) Inspektor može privremeno oduzeti i novac koji potiče od prodaje predmeta prekršaja iz stava 1) ovog člana.

3) Predmet prekršaja koji je privremeno oduzet ili stavljen pod nadzor popisuje se u potvrdi o privremeno oduzetoj robi ili predmetima u koju se unosi deklarirana ili procijenjena vrijednost predmeta prekršaja.

4) Inspektor može odrediti vještaka ili procjenitelja da izvrši procjenu vrijednosti privremeno oduzetog predmeta prekršaja.

Član 129

(Čuvanje privremeno oduzete robe ili predmeta prekršaja)

1) Ako se ne radi o robi ili predmetima prekršaja iz člana 127. ovog zakona privremeno oduzeta roba ili predmeti prekršaja ostavljaju se na čuvanje kod subjekta ovlaštenog za smještaj i čuvanje privremeno oduzete robe ili predmeta prekršaja, a koji je određen rješenjem o smještaju i čuvanju privremeno oduzete robe ili predmeta prekršaja.

2) Subjekt iz stava 1) ovog člana odgovoran je za čuvanje robe ili predmeta prekršaja.

3) Troškove ostave i čuvanja privremeno oduzete robe ili predmeta prekršaja snosi lice, subjekt nadzora od kojeg su roba ili predmeti privremeno oduzeti ako posebnim propisima nije drugačije određeno. O troškovima odlučuje postupajući inspektor zaključkom u skladu sa općim propisima o troškovima u upravnom postupku.

4) Pravo na naknadu troškova nema lice, subjekt nadzora od kojeg su roba ili predmeti privremeno oduzeti, ako su kod njega ostavljeni na čuvanje.

5) Privremeno oduzeti novac predaje se u sudski depozit, kao i stvari od veće vrijednosti ako su prikladne za takav način čuvanja.

6) Federalna uprava dužna je izvršiti izbor pravnog ili fizičkog lica iz stava 1) ovog člana čije usluge će koristiti za smještaj i čuvanje privremeno oduzete robe ili predmeta prekršaja, a u slučaju da privremeno oduzeta roba ili predmeti prekršaja nisu ostavljeni na čuvanje kod subjekta nadzora. Izbor najpovoljnije ponude vrši se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

7) Rješenje iz stava 1) ovog člana dostavlja se subjektu nadzora i protiv njega se ne može izjaviti posebna žalba jer ono nije upravni akt.

8) Smještaj i čuvanje privremeno oduzete robe ili predmeta prekršaja traje do pravomoćnosti sudske odluke ili konačnosti i izvršnosti prekršajnog naloga kojima je izrečena zaštitna mjera oduzimanja predmeta ili robe kojima je počinjen prekršaj.

9) Nakon pravomoćnosti sudske odluke, odnosno konačnosti i izvršnosti prekršajnog naloga privremeno oduzeta roba se prodaje, a novac ostvaren prodajom uplaćuje se u korist budžeta nivoa vlasti po kojem propisu je izvršen nadzor.

Član 130

(Prodaja privremeno oduzete robe ili predmeta prekršaja koji su podložni brzom kvarenju)

1) Prodaja privremeno oduzete robe ili predmeta prekršaja koji su podložni brzom kvarenju ili onih čije bi čuvanje prouzrokovalo nesrazmjerne troškove vrši se neposrednom pogodbom ako posebnim propisima nije drugačije uređeno.

2) Troškove prodaje snosi subjekt nadzora od kojeg su roba ili predmeti prekršaja oduzeti.

3) Novac ostvaren prodajom robe ili predmeta prekršaja uplaćuje se na depozitni račun nadležnog suda ili prijelazni račun budžeta prema propisu po kojem je inspektor privremeno oduzeo robu ili predmete prekršaja do pravomoćnosti sudske odluke ili konačnosti i izvršnosti prekršajnog naloga kojima je izrečena zaštitna mjera oduzimanja predmeta prekršaja ili robe kojima je počinjen prekršaj.

4) Nakon pravomoćnosti sudske odluke, odnosno nakon konačnosti i izvršnosti prekršajnog naloga, novac od prodate robe uplaćuje se u korist budžeta prema propisu nivoa vlasti po kojem je inspektor privremeno oduzeo robu ili predmete prekršaja.

Član 131

(Prodaja predmeta prekršaja putem javnog nadmetanja)

1) Privremeno oduzeti predmet prekršaja, koji nije podložan brzom kvarenju i čiji promet nije zabranjen, prodaje se nakon pravomoćnosti sudske odluke ili konačnosti i izvršnosti prekršajnog naloga kojima je izrečena zaštitna mjera oduzimanja robe ili predmeta prekršaja.

2) O prodaji privremeno oduzetog predmeta prekršaja inspektor donosi rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti žalba.

3) Prodaja će se izvršiti javnim nadmetanjem, odnosno objavljivanjem javnog oglasa o prodaji privremeno oduzetog predmeta prekršaja i ako troškovi postupka prodaje ne uzrokuju veće troškove od vrijednosti oduzetog predmeta prekršaja i ako posebnim propisom nije drugačije regulirano.

4) Troškove prodaje snosi subjekt nadzora od kojeg je oduzet predmet prekršaja.

5) Novac od prodaje predmeta prekršaja i privremeno oduzeti novac predan na čuvanje u sudski depozit uplaćuje se u korist budžeta.

6) O privremeno oduzetom predmetu prekršaja i novcu inspektor sastavlja zapisnik u koji se unose podaci o kupcima, kao i podaci o naplati za prodati predmet prekršaja i o uplati novca u odgovarajući depozit.

Član 132

(Postupak smještaja, čuvanja, prodaje ili uništenja predmeta prekršaja)

Direktor Federalne uprave donijet će pravilnik o postupku smještaja, čuvanja, načinu prodaje ili uništenja privremeno oduzetog predmeta prekršaja u postupku inspekcijskog nadzora.

Dostava pismena u inspekcijskom nadzoru

Član 133

(Dostava pismena subjektu nadzora)

Dostava pismena u inspekcijskom nadzoru može se izvršiti:

- ličnim uručenjem i

- uručenjem putem pošte.

Član 134

(Dostava ličnim uručenjem)

1) Dostava se može izvršiti neposredno subjektu nadzora od inspektora kada se potvrda o prijemu pismena (zapisnik o inspekcijskom nadzoru, rješenja, zaključak inspektora ili prekršajni nalog) stavlja na primjerku pismena koji ostaje inspektoru u spisu.

2) Dostava ličnim uručenjem smatra se i uručenje zapisnika o inspekcijskom nadzoru licu sa kojim je obavljen inspekcijski nadzor shodno članu 110. stav 2) ovog zakona.

Član 135

(Dostava pismena putem pošte)

Kada se dostava pismena vrši putem pošte, smatrat će se da je dostavljanje izvršeno po isteku pet radnih dana po upućivanju pismena preporučeno na adresu sjedišta pravnog lica iz sudskog registra ili adresu registra prebivališta ili boravišta za fizičko lice.

Pravni lijekovi protiv rješenja i zaključaka inspektora

Član 136

(Žalba na rješenje i zaključak inspektora)

1) Na rješenje federalnog inspektora o naloženim upravnim mjerama može se izjaviti žalba u roku osam dana od dana prijema rješenja.

2) Žalba na rješenje inspektora o upravnim mjerama odgađa izvršenje rješenja ako ovim ili posebnim federalnim zakonom nije drugačije određeno.

3) Odredbe st. 1), 2) i 3) ovog člana odnose se i na zaključak inspektora protiv kojeg je dopuštena žalba.

Član 137

(Odlučivanje po žalbama)

1) O žalbi na rješenje i zaključak federalnog inspektora rješava nadležno federalno ministarstvo iz upravne oblasti na koju se odnosi inspekcijski nadzor ako ovim ili posebnim federalnim zakonom nije drugačije određeno.

2) O žalbi na rješenje i zaključak kantonalnog inspektora koje je doneseno po federalnim ili propisima BiH rješava direktor Federalne uprave.

3) Žalba iz prethodnog stava odgađa izvršenje rješenja ako ovim ili posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Član 138

(Rok za rješavanje žalbe)

1) Žalbu na rješenje i zaključak inspektora nadležni drugostepeni organ dužan je riješiti u roku 30 dana od dana predaje žalbe ako posebnim propisom nije određen kraći rok.

2) Ako stranka odustane od žalbe, postupak po žalbi obustavlja se zaključkom.

Član 139

(Upravni spor)

Rješenje Federalne uprave doneseno po žalbi na rješenje i zaključak kantonalnog inspektora kada rješava po federalnim ili propisima BiH i rješenje federalnog ministarstva doneseno po žalbi na rješenje i zaključak federalnog inspektora konačni su upravni akti i protiv njih se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

4. Izvršenje upravnih mjera

Član 140

(Postupanje po rješenju i izvršenje upravne mjere)

Subjekt nadzora obavezan je postupiti po rješenju inspektora i izvršiti upravnu mjeru koja mu je rješenjem naložena u roku utvrđenom u rješenju.

Član 141

(Dužnost obavještavanja inspektora o izvršenju upravne mjere)

1) Kada se upravna mjera sastoji od radnji koje subjekt nadzora mora izvršiti u određenom roku, subjekt nadzora dužan je o izvršenju tih radnji odmah u pisanom obliku obavijestiti inspektora koji je donio rješenje o upravnoj mjeri, a najkasnije u roku tri dana nakon što je rješenje postalo izvršno.

2) Obavijest se može i usmeno saopštiti na zapisnik u organu nadležnom za obavljanje inspekcijskih poslova.

3) Uz obavijest prilažu se i odgovarajući dokazi za izvršenje upravne mjere.

Član 142

(Praćenje izvršenja upravne mjere)

1) Inspektor prati izvršenje upravne mjere po službenoj dužnosti na osnovu obavljenog kontrolnog inspekcijskog nadzora i drugih dokaza i saznanja, o čemu sačinjava poseban zapisnik.

2) Ako se radi o manje složenim predmetima ili kada se radi o izvršenju jedne radnje, o izvršenju upravne mjere može se sačiniti službena zabilješka.

3) U vršenju nadzora inspektor pazi da se izvršenje provede pravilno i u skladu sa zaključkom o dozvoli izvršenja i daje uputstva neposrednom izvršiocu ili licu koje rukovodi njihovim radom.

Član 143

(Izvršnost rješenja)

1) U slučajevima kada žalba ne odgađa izvršenje rješenja, rješenje inspektora kojim je naložena upravna mjera postaje izvršno istekom roka za izvršenje radnje koja je naložena rješenjem, a ako rok za izvršenje radnje nije određen, rješenje postaje izvršno u roku 15 dana od dana donošenja rješenja u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku.

2) Ako žalba na rješenje inspektora odgađa izvršenje, rješenje postaje izvršno istekom roka za žalbu ako žalba nije izjavljena, ili dostavljanjem subjektu nadzora rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija.

Član 144

(Produženje roka izvršenja upravne mjere)

1) Nadležni inspektor može na zahtjev subjekta nadzora produžiti rok izvršenja upravne mjere ukoliko propisom, na osnovu kojeg je upravna mjera naložena, nije izričito propisana zabrana odgađanja izvršenja rješenja.

2) Izvršenje upravne mjere može se produžiti 30 dana ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) subjekt nadzora ima dokaz o registraciji i dozvolu za rad, a upravna mjera se odnosi na otklanjanje drugih propusta i nepravilnosti;

2) subjekt nadzora je započeo sa izvršenjem upravne mjere;

3) da se na osnovu cjelokupnog ponašanja subjekta nadzora osnovano može očekivati da će izvršiti upravnu mjeru u produženom roku za izvršenje.

3) O zahtjevu za produženje roka za izvršenje upravne mjere odlučuje inspektor koji je donio rješenje, o čemu donosi zaključak, protiv kojeg se ne može izjaviti posebna žalba.

4) Izuzetno, inspektor može, uz saglasnost direktora Federalne uprave, odnosno rukovodioca organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova, produžiti rok za izvršenje upravne mjere iz stava 2) ovog člana ako to nalažu posebne okolnosti.

Član 145

(Odgoda izvršenja rješenja o upravnoj mjeri zabrane rada)

1) Izuzetno, ako je protiv konačnog rješenja o zabrani rada subjekta nadzora pokrenut upravni spor kod nadležnog suda, inspektor može na zahtjev subjekta nadzora, uz pisanu saglasnost glavnog inspektora i direktora Federalne uprave, odnosno rukovodioca organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova odgoditi izvršenje tog rješenja do konačne odluke suda, ako bi izvršenje rješenja o zabrani rada nanijelo štetu subjektu nadzora koja bi se teško mogla nadoknaditi, a odgađanje nije protivno javnom interesu.

2) Uz zahtjev za odgodu izvršenja rješenja prilaže se dokaz o podnesenoj tužbi nadležnom sudu.

3) O svakom podnesenom zahtjevu za odgodu izvršenja rješenja inspektor je dužan donijeti rješenje u roku tri dana od dana prijema zahtjeva.

4) Odgoda izvršenja rješenja o zabrani rada neće se dopustiti ako je propisom na osnovu kojeg je takva upravna mjera određena izričito propisano da se izvršenje mora odmah provesti po donošenju rješenja.

Član 146

(Zaključak o dozvoli prisilnog izvršenja rješenja o upravnoj mjeri)

1) Kad subjekt nadzora nije u roku koji mu je određen izvršio upravnu mjeru koja se sastoji u nenovčanoj obavezi ili je izvršio samo djelimično, inspektor je dužan donijeti zaključak o dozvoli prisilnog izvršenja rješenja kojim je mjera određena.

2) Zaključak o dozvoli prisilnog izvršenja rješenja inspektor je dužan donijeti odmah po isteku roka za izvršenje rješenja i kada utvrdi da upravna mjera nije izvršena kako je određena rješenjem, a najkasnije u roku pet dana od dana kada je rješenje postalo izvršno.

3) Zaključak o dozvoli prisilnog izvršenja donosi se i kad su usmeno određene upravne mjere i odmah naređeno njihovo izvršenje, ako te mjere nisu izvršene.

4) Izvršnost rješenja o upravnim mjerama utvrđuje se prema Zakonu o upravnom postupku.

5) Inspektor će donijeti zaključak o prisilnom izvršenju u roku iz stava 2) ovog člana i ako je subjektu nadzora zapriječeno prinudnim sredstvima ukoliko ne postupi po nalogu inspektora, a ostavljeni rok je protekao.

6) Protiv zaključka o prisilnom izvršenju nije dozvoljena posebna žalba, a on postaje izvršan dostavljanjem subjektu nadzora.

Član 147

(Sadržaj zaključka o prisilnom izvršenju)

1) Zaključak o prisilnom izvršenju sadrži podatke:

1) o subjektu nadzora i zakonskom osnovu za donošenje zaključka,

2) o rješenju koje se izvršava i da subjekt nadzora nije postupio po rješenju inspektora u određenom roku,

3) o postupku i načinu prisilnog izvršenja,

4) o datumu, odnosno roku prisilnog izvršenja i službene organe koji će provesti prisilno izvršenje, odnosno asistirati kod prisilnog izvršenja,

5) uputstvo da protiv zaključka nije dopuštena posebna žalba,

6) potpis inspektora i otisak pečata Federalne uprave, odnosno organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova.

2) Ako je neophodno iz posebnih razloga zaštite javnog interesa, prisilno izvršenje može se provesti i na dan državnog praznika, nedjeljom i noću.

3) Rok prisilnog izvršenja mora se odrediti tako da se sa izvršenjem počne najkasnije tri dana od dana uručenja zaključka o prisilnom izvršenju subjektu nadzora i da se izvrši u roku 15 dana od dana donošenja zaključka.

4) Način prisilnog izvršenja i sredstva izvršenja moraju biti takvi da se izvršenje provede na način i po postupku najpovoljnijem za subjekta nadzora.

5) Troškovi prisilnog izvršenja rješenja padaju na teret subjekta nadzora.

Član 148

(Zapisnik o prisilnom izvršenju upravne mjere)

1) O provođenju zaključka o dozvoli prisilnog izvršenja inspektor sastavlja zapisnik.

2) U zapisniku se utvrđuje činjenično stanje prisilnog izvršenja upravne mjere. Zapisnik se ulaže u spis predmeta a jedan primjerak se uručuje subjektu nadzora.

3) Zapisnik je dokaz o toku i sadržaju radnji provedenih u postupku prisilnog izvršenja.

Član 149

(Izvršenje upravne mjere putem drugog lica)

1) Ako subjekt nadzora nije izvršio upravnu mjeru ili je nije izvršio u cijelosti, a ona je takve prirode da je može izvršiti i drugo lice, inspektor će donijeti zaključak o dozvoli izvršenja putem drugog lica a troškove izvršenja snosi subjekt nadzora.

2) U zaključku o dozvoli izvršenja putem drugog lica, subjekt nadzora će se opomenuti da izvrši upravnu mjeru u određenom roku, a ako to ne učini, da će se izvršenje provesti putem drugog lica a troškove izvršenja snosi subjekt nadzora.

3) U zaključku o dozvoli izvršenja inspektor će navesti lice putem kojeg će se izvršiti upravna mjera a posebnim zaključkom može odrediti subjektu nadzora da položi određeni novčani iznos na račun Federalne uprave, odnosno organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova na ime podmirenja troškova izvršenja putem drugog lica.

4) Zaključak o obavezi polaganja tog iznosa izvršan je danom dostave subjektu nadzora.

5) Izbor ovlaštenih subjekata za izvršenje upravne mjere kao i propis o načinu izvršenja upravne mjere putem drugog lica donijet će direktor Federalne uprave, odnosno rukovodilac organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova.

6) Izbor najpovoljnije ponude vrši se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 150

(Nadzor nad izvršenjem upravne mjere)

1) Inspektor koji je donio zaključak o dozvoli izvršenja putem drugog lica vrši nadzor nad izvršenjem upravne mjere.

2) U vršenju nadzora inspektor pazi da se izvršenje provede pravilno i u skladu sa zaključkom o dozvoli izvršenja, te daje uputstva neposrednom izvršiocu ili licu koje rukovodi njihovim radom.

Član 151

(Izvršenje upravne mjere prisilom sa novčanim kažnjavanjem)

1) Ako subjekt nadzora nije izvršio upravnu mjeru koja se sastoji u nenovčanoj obavezi, inspektor će mu izreći novčanu kaznu radi prisiljavanja na izvršenje upravne mjere.

2) Istovremeno sa izricanjem novčane kazne iz stava 1) ovog člana inspektor će subjektu nadzora odrediti novi rok za izvršenje, uz prijetnju novom novčanom kaznom u slučaju neizvršenja.

3) Ako u ponovljenoj kontroli izvršenja rješenja subjekt nadzora ne izvrši upravnu mjeru koja mu je naložena rješenjem sa novim rokom iz stava 2) ovog člana, inspektor će u tom, kao i svakom narednom nadzoru, izreći novčanu kaznu.

Član 152

(Uplata novčane kazne)

Uplata novčane kazne iz prethodnog člana ovog zakona vrši se na račun budžeta nivoa vlasti propisa po kojem je inspektor odlučivao kod izricanja upravne mjere.

Član 153

(Izvršenje upravne mjere radi ispunjenja novčanih potraživanja)

Izvršenje upravne mjere radi ispunjenja novčanih potraživanja provodi se sudskim putem u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku.

Član 154

(Izvršenje upravne mjere neposrednom fizičkom prisilom)

1) Ako subjekt nadzora nije izvršio upravnu mjeru, a prema prirodi obaveze ta se mjera može izvršiti neposrednom fizičkom prisilom na subjekta nadzora, inspektor će na taj način izvršiti upravnu mjeru.

2) Fizička prisila mora biti primjerena predmetu izvršenja i srazmjerna otporu izvršenja.

3) Izvršenje neposrednom fizičkom prisilom provodi se na način određen zaključkom o dozvoli izvršenja.

Član 155

(Izvršenje upravne mjere radi osiguranja)

1) Radi osiguranja izvršenja inspektor može zaključkom dozvoliti izvršenje rješenja i prije nego što ono postane izvršno ako bi izvršenje moglo biti osujećeno ili znatno otežano poslije izvršnosti rješenja.

2) O dozvoli izvršenja upravne mjere prije njene izvršnosti inspektor donosi poseban zaključak.

3) Izvršenje rješenja prije njegove izvršnosti može se odrediti u cjelini za sve mjere iz rješenja ili samo za koje postoji opasnost iz stava 1) ovog člana.

4) Protiv zaključka o izvršenju upravne mjere radi osiguranja može se izjaviti posebna žalba u roku tri dana od dana uručenja, a izjavljena žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Član 156

(Prekid izvršenja upravne mjere)

1) Izvršenje rješenja o upravnoj mjeri koje je započeto može se prekinuti samo zbog posebnih okolnosti izazvanih višom silom, a nastavit će se čim one prestanu, o čemu se subjekat nadzora i ostali učesnici u izvršenju izvještavaju usmeno.

2) Ako se izvršenje ne može nastaviti istog dana, inspektor će o prekidu donijeti poseban zaključak protiv kojeg nije dopuštena žalba.

Član 157

(Obustava izvršenja upravne mjere)

1) Inspektor će obustaviti postupak prisilnog izvršenja ukoliko se utvrdi:

1) da je obaveza subjekta nadzora izvršena;

2) da je njeno izvršenje nemoguće zbog objektivne okolnosti;

3) da se provodi prema licu koje nije u obavezi;

4) ako je upravni akt na osnovu kojeg je donesen zaključak o izvršenju poništen ili ukinut;

5) da je izvršenje nemoguće zbog okolnosti izazvanih višom silom.

2) O obustavi izvršenja upravne mjere inspektor donosi zaključak protiv kojeg nije dopuštena posebna žalba.

VIII. ODNOS IZMEĐU FEDERALNE UPRAVE I INSPEKCIJA NA NIVOU KANTONALNE VLASTI U FEDERACIJI BiH

Član 158

(Odnos Federalne uprave i inspekcija na nivou kantonalne vlasti)

1) Odnos između Federalne uprave i kantonalnih inspekcija zasniva se na pravima i obavezama koje svaki od tih organa ima u odnosu na izvršavanje federalnih zakona i propisa BiH.

2) Federalna uprava obavezna je osigurati izvršavanje federalnih i propisa BiH iz stava 1) ovog člana na području cijele Federacije i u tom pogledu ima ovlaštenja da prema kantonalnim inspekcijama poduzima sve one mjere kojima se osigurava obavljanje tih poslova povjerenih na vršenje kantonu.

Član 159

(Obaveza dostavljanja podataka Federalnoj upravi)

U obavljanju poslova nadzora koji proizilaze iz federalnih propisa i propisa BiH za čije su obavljanje pored Federalne uprave nadležni i drugi kompetentni organi na nivou Bosne i Hercegovine, Federalna uprava ima pravo tražiti od tih organa spise, dokumentaciju i izvještaje o obavljanju poslova predviđenih u tim propisima, a ti organi dužni su dostaviti tražene podatke u rokovima koje odredi taj organ.

Član 160

(Postupak u slučaju neizvršavanja federalnih propisa)

Ako organi ne izvršavaju federalne i propise BiH ili ih nepravilno izvršavaju, u tom slučaju Federalna uprava pisano će upozoriti te organe. Ako ti organi ne postupe po pisanom upozorenju, Federalna uprava pisano će izvijestiti Vladu Federacije, odnosno Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Član 161

(Pružanje pravne pomoći)

1) Zahtjevi Federalne uprave, odnosno federalne inspekcije za pružanje pravne pomoći od drugih organa smatraju se hitnim i po njima se mora postupati najkasnije u roku deset dana od dana prijema zahtjeva.

2) Federalna uprava, odnosno federalne inspekcije dužne su pružiti pravnu pomoć po zahtjevu za pružanje pravne pomoći od organa iz člana 159. ovog zakona.

Član 162

(Saradnja između nadležnih inspekcijskih organa na svim nivoima i u Federaciji)

U svrhu ostvarivanja ciljeva vezanih uz nadzor nad provođenjem međunarodnih standarda u vezi sa službenim kontrolama reguliranih u članu 4. ovog zakona, osigurat će se efikasna i uspješna koordinacija i saradnja između nadležnih inspekcijskih organa na svim nivoima u Federaciji.

Član 163

(Saradnja inspekcija sa drugim organima)

1) Federalne inspekcije dužne su sarađivati sa drugim državnim organima, pravnim licima, udruženjima, sredstvima javnog informiranja, građanima i drugim subjektima u pitanjima od značaja za Federaciju radi efikasnog provođenja propisa nad kojima vrše inspekcijski nadzor, kao i radi sprečavanja i otklanjanja štetnih posljedica.

2) Federalni inspektor dužan je obavijestiti nadležni organ ukoliko prilikom vršenja inspekcijskog nadzora uoči određene nejasnoće i nedostatke u primjeni federalnih i propisa BiH.

Član 164

(Saradnja sa nadležnim organima u sistemu službenih kontrola)

1) Između federalnih inspekcija i drugih nadležnih organa koji učestvuju u sistemu službenih kontrola ima se ostvariti efikasna i uspješna saradnja u oblasti zaštite zdravlja, životne sredine kao i u drugim oblastima.

2) Izvještaj o obavljenoj službenoj kontroli se ima dostaviti glavnom federalnom inspektoru određene upravne oblasti u roku 15 dana po izvršenoj službenoj kontroli.

3) Glavni federalni inspektor iz određene upravne oblasti može provesti inspekcijski postupak i naložiti odgovarajuće mjere, ako utvrdi nepravilnosti u radu prilikom vršenja službenih kontrola, odnosno nepravilnosti kod subjekta kod kojeg je vršena službena kontrola.

4) Glavni federalni inspektor dužan je obavijestiti nadležni organ ukoliko prilikom obavljanja službene kontrole uoči određene nejasnoće i nedostatke u primjeni federalnih i propisa BiH.

IX. KAZNENE ODREDBE

Član 165

(Prekršaji i prekršajne kazne)

1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj pravno lice, ako:

1) odbija saradnju sa inspektorom u postupku poduzimanja preventivnih mjera i radnji i ne postupi po rješenju inspektora u postupku poduzimanja preventivnih mjera (čl. 58. i 59.);

2) ne učestvuje u vršenju inspekcijskog nadzora (član 67. st. 1) i 3));

3) onemogući inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora (član 67. stav 2));

4) ne da na uvid poslovne knjige i drugu službenu dokumentaciju, ažurne i tačne podatke, materijale i obavijesti potrebne inspektoru za pravilno utvrđivanje svih činjenica i okolnosti u vršenju nadzora odmah na licu mjesta ili u roku koji inspektor naloži (član 67. st. 4), član 69. stav 1));

5) subjekt nadzora ne odazove se pozivu inspektora da u roku koji mu je naložen donese u službene prostorije organa za inspekcijske poslove tražene podatke i dokumentaciju ili da dođe lično radi davanja pojašnjenja u vezi sa nadzorom (član 67. stav 5), član 79. stav 1), član 80. stav 1), član 98. stav 2) i član 104.);

6) ne obavijesti nadležnog inspektora ili policijsku upravu o slučajevima nastanka opasnosti po život i zdravlje građana i materijalnih dobara na način kako je to propisano zakonom ili drugim propisom (član 68.);

7) subjekt nadzora ne da uzorke proizvoda radi ispitivanja kod stručne institucije u Federaciji ovlaštene za ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda (član 71.);

8) pravno lice sa javnim ovlaštenjima ne vrši javna ovlaštenja u skladu sa Zakonom i drugim propisima (član 88.);

9) subjekt nadzora kojem je povjereno upravljanje i eksploatisanje javnog dobra ne postupa u svojstvu dobrog domaćina (član 89.);

10) sprečava i otežava inspektoru vršenje nadzora (član 98. stav 1));

11) ne postupi po rješenju inspektora i ne izvrši upravnu mjeru koja mu je rješenjem naložena u roku utvrđenom u rješenju (član 140.);

12) u ostavljenom roku ne izvijesti inspektora o izvršenju upravne mjere (član 141.);

13) spriječi da se upravna mjera izvrši putem drugog lica (član 149.);

14) subjekt nadzora ne izvrši upravnu mjeru koja se sastoji u nenovčanoj obavezi (član 151. stav 1));

15) subjekt nadzora ne izvrši upravnu mjeru koja mu je naložena rješenjem sa novim rokom (član 151. stav 3));

16) kod subjekta nadzora utvrđena je nepravilnosti u radu nakon obavljene službene kontrole (član 164. stav 3)).

2) Za prekršaje iz stava 1) ovog člana bit će kažnjeno i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

3) Za prekršaje iz stava 1) ovog člana bit će kažnjeno i fizičko lice - registrirano kod nadležnog organa za obavljanje određene djelatnosti novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM.

4) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj fizičko lice ako obavlja djelatnost bez odobrenja nadležnog organa (član 117. stav 1) tačka 4.).

5) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj fizičko lice koje je prisustvovalo inspekcijskom nadzoru a potpisan zapisnik nije dostavilo odgovornom licu u subjektu nadzora (član 103. stav 2)).

Član 166

1) Za prekršaj iz člana 151. stav 3) ovog zakona pravno lice bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM.

2) Za prekršaj iz člana 151. stav 3) ovog zakona odgovorno lice u pravnom licu bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM.

3) Za prekršaj iz člana 151. stav 3) ovog zakona fizičko lice - registrirano kod nadležnog organa za obavljanje određene djelatnosti bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 1.200,00 KM do 1.500,00 KM.

4) Za prekršaj iz člana 151. stav 3) ovog zakona fizičko lice bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM

Član 167

Za prekršaj iz člana 164. stav 3) ovog zakona bit će kažnjen rukovodilac tima i članovi tima koji je obavio službenu kontrolu u čijem je radu utvrđena nepravilnost i novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 168

(Organizacija inspekcija u drugim organima uprave)

1) Ako je neophodno zbog prirode djelatnosti i funkcionalne povezanosti sa drugim poslovima državne uprave u određenoj oblasti, zakonom se mogu organizirati inspekcije i u sistemu drugih organa uprave u Federaciji ili odrediti vršenje inspekcijskog nadzora u sistemu drugih radnih mjesta u tim organima, naročito kad se radi o manjem obimu inspekcijskih poslova.

2) Odredbe stava 1) ovog člana ne odnose se na inspekcije određene ovim zakonom.

3) Kada je inspekcijski nadzor organiziran u okviru organa uprave u Federaciji ili je vršenje inspekcijskog nadzora određeno u okviru drugog radnog mjesta u drugom organu uprave, na način vršenja ovog inspekcijskog nadzora primjenjuju se odredbe ovog zakona, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Član 169

(Donošenje pravilnika i drugih općih akata)

Direktor Federalne uprave, odnosno rukovodilac organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova donijet će pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i druge opće i provedbene akte u skladu sa ovim zakonom u roku 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 170

(Donošenje propisa, etičkog kodeksa, obrazaca i drugih akata rukovodioca organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova)

Direktor Federalne uprave, odnosno rukovodilac organa nadležnog za obavljanje inspekcijskih poslova donijet će propise određene ovim zakonom, etički kodeks za inspektore, obrasce i druge akte propisane ovim zakonom u roku 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 171

(Donošenje propisa Vlade)

Vlada Federacije donijet će propise određene ovim zakonom u roku 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 172

(Primjena dosadašnjih propisa)

Do donošenja provedbenih propisa i općih akata određenih ovim zakonom primjenjivat će se odgovarajući propisi i opći akti koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 173

(Inspekcijski postupak započet prije dana stupanja na snagu ovog zakona)

Inspekcijski postupak započet prema propisima koji su bili na snazi prije dana stupanja na snagu ovog zakona završit će se prema tim propisima.

Član 174

(Izvršenje rješenja)

Neizvršena rješenja federalnih inspektora koja su postala izvršna prije dana stupanja na snagu ovog zakona izvršit će se prema propisima koji su važili na dan izvršnosti rješenja ukoliko je to povoljnije za subjekta nadzora.

Član 175

(Kontrola zdravlja lica i zdravstvene ispravnosti i kvaliteta roba i predmeta u prekograničnom prometu do uspostavljanja odgovarajućih službi)

Kontrola zdravlja lica, odnosno zdravstvene ispravnosti i kvaliteta roba i predmeta u prekograničnom prometu ostaje u nadležnosti federalnih inspekcija u sistemu Federalne uprave do uspostavljanja inspekcijskih poslova na nivou Bosne i Hercegovine.

Član 176

(Radno-pravni status inspektora)

Na dan stupanja na snagu ovog zakona državni službenici koji su postavljeni na radno mjesto glavnog inspektora i inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove ostaju na tim poslovima.

Član 177

(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija korištena u ovom zakonu podrazumijeva oba spola.

Član 178

(Prestanak važenja Zakona)

1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o inspekcijama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/05).

2) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o tržišnoj inspekciji Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95).

3) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju važiti svi federalni zakoni u dijelu koji regulira jedinstveni postupak i procesne radnje inspekcijskog nadzora.

Član 179

(Prestanak važenja ostalih propisa)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju važiti odredbe federalnih zakona u dijelu koji se odnosi na organizaciju federalnih inspekcija koje se nalaze u sastavu Federalne uprave.

Član 180

(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".