Zastava Srbije

VLADA FBIH: Produženo važenje naredbi i preporuka kriznog štaba FMZ

05.11.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 1.11.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a.

Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 4.11.2021. godine, a Krizni štab FMZ je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Krizni štab FMZ će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U 43. sedmici, u odnosu na prethodnu, navedeno je u informaciji Kriznog štaba FMZ-a, zabilježen je rast sedmičnih indikatora, broj novih potvrđenih slučajeva veći je za 26 posto, a broj smrtnih slučajeva veći je za 27 posto. Prema dostavljenim podacima, od ukupnog broja hospitalizovanih je oko 90 posto nevakcinisanih.

Federacija FBiH u proteklom izvještajnom periodu i dalje bilježi visok nivo prenosa virusa u zajednici. Na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 141 slučaj na 100.000 stanovnika i veća je za 22 posto nego sedmicu ranije, a u posljednjih sedam dana najviša je u Sarajevskom (264,21), Tuzlanskom (216,49) i Hercegovačko-neretvanskom kantonu (203,25).

Procjenjujući rizik, Krizni štab FMZ-a u informaciji je naveo da se u FBiH u proteklom izvještajnom periodu i dalje bilježi visok nivo prenosa virusa.

Uzimajući u obzir dinamiku distribucije varijanti virusa, spor proces i nedovoljan obuhvat imunizacijom, kao i propuste u kontinuiranom i dosljednom pridržavanju mjera za prevenciju i kontrolu infekcije, u informaciji je procijenjeno da je prijetnja zdravlju opće populacije i dalje visoka.

Inače, do 25. oktobra 2021. godine je u Federaciji BiH dato 865.620 doza vakcina protiv COVID-19, od čega je prvom dozom vakcinisano 465.930, a drugom 399.690 građana.

Federalna vlada je donijela Odluku kojom je utvrdila koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar - decembar 2021. godine (IV kvartal) u okviru "Tekućeg transfera pojedincima - Transfer za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada", utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2021. godinu.

Na osnovu ovog koeficijenta i iznosa utvrđenog iznosa u članu 22. stav (1) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, bit će utvrđena visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar - decembar 2021. godine.

Na ovaj način će biti ispoštovana dosljedna primjena Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada. Za realizaciju Odluke osigurana su sredstva u Budžetu FBiH za 2021. godinu u iznosu od 45 miliona KM.

Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda Plava voda, na području Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

Javni interes je utvrđen na osnovu Elaborata eksproprijacije određenih parcela za realizaciju projekta Plava voda za općine Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Grad Zenicu, koji je izradio ZEDIS d.o.o. Zenica, zatim procjene vrijednosti nekretnina u iznosu od 4.634.702 KM, koji je dostavio Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik, kao i zaključaka dvije kantonalne vlade kojima je dato pozitivno mišljenje o opravdanosti ovog projekta i utvrđen njegov status u kantonalnim prostornim planovima.

JP Regionalni vodovod Plava Voda, kao korisnik eksproprijacije nekretnina, može podnijeti prijedlog za eksproprijaciju općinskoj/gradskoj službi za upravu u roku od dvije godine, te snosi troškove potrebne za eksproprijaciju i troškove njenog postupaka.

Stupanjem na snagu ove, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda Plava voda iz 2019. godine.

Vlada FBiH je dala saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga za ovu kompaniju u periodu od 2021. godine do 2023. godine od šest renomiranih bh. fudbalskih klubova, u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM.

Na osnovu Odluke Uprave BH Telecoma, od iznosa od 1.000.000 KM, za nabavke usługa od fudbalskih klubova Sarajevo, Velež i Željezničar bit će izdvojeno po 220.000 KM, za FK Sloboda 125.000 KM i FK Tuzla City 115.000 KM, te za nabavku usługa od FK Čelik 100.000 KM.

Od ukupnog iznosa sredstava predviđenih ovom odlukom, na 2021. godinu se odnosi 200.000 KM, a na 2022. i 2023. godinu iznos od po 400.000.00 KM.

U obrazloženju je navedeno da su sredstva za realizaciju Odluke predviđena u Trogodišnjem planu poslovana BH Telecoma za period 2021-2023. godina.

Vlada Federacije BiH je, na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dala prethodnu saglasnost za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu privrednim društvima TOLA COMPANY d.o.o. Zenica u iznosu od 900.000 KM, a privrednom društvu Čičak d.o.o. Međugorje u iznosu od 160.000 KM.

Usvojen je Kvartalni izvještaj o napretku Projekta “Podrške zapošljavanju” (ESP) za period juli - septembar 2021. godine.

Vlada FBiH je prihvatila odgovore svih federalnih ministarstava i Federalnog zavoda za programiranje razvoja na izvještaj revizije učinka “Uspostavljanje efikasnog sistema planiranja i donošenja strategija Federacje BiH" iz septembra 2021. godine. Današnji zaključak i odgovori svih federalnih ministarstava i Federalnog zavoda za programiranje razvoja bit će dostavljeni Uredu za reviziju institucija u FBiH i Federalnom ministarstvu finansija.

Federalna vlada je donijela potrebne akte za pokretanje procedure raspisivanja javnog oglasa za popunjavanje Komisije za koncesije FBiH, te javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo FBiH.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 04.11.2021.

Naslov: Redakcija