NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA OD 12.1.2022.

 

I. OPĆE NAREDBE

1. Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, u skladu s procjenom rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se temelji na sedmičnoj incidenci zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu podršku i raspoloživosti svih resursa u zdravstvu (tehničkih, ljudskih i dr.).

2. Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra.

Nalaže se obavezno nošenje maske i na otvorenom prostoru, ako se ne može ostvariti razmak od 2 metra. Obavezno je nošenje maski na stajalištima javnog prevoza, pijacama/otvorenim tržnicama i na drugim mjestima gdje se primijeti veća fluktuacija stanovništva.

Izuzetno, zaštitne maske nisu obavezni nositi:

- djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme s disanjem zbog hroničnih bolesti ili koje ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe, npr. osobe s intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha;

- učenici osnovnih škola od 1. do 5. razreda tokom obavljanja nastave u učionicama;

- sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu;

- članovi iste porodice koji na otvorenom prostoru ne ostvaruju razmak od 2 metra.

3. Dopušteno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima:

- ne više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru;

- ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obavezni fizički razmak od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog domaćinstva).

S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite ličnog zdravlja, za vrijeme okupljanja potrebno je obavezno pridržavanje preporuka koje su donijeli zavodi za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera). Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je prilikom održavanja skupa dužan postupati u skladu s propisima o javnom okupljanju.

4. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da na osnovu procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona reduciraju broj osoba, od maksimalno dopuštenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru u skladu s tačkom 3. ove naredbe, na skupovima koji se održavaju, poput: političkih skupova, vjenčanja, svadbi, krizmi, sprovoda, dženaza i drugih porodičnih okupljanja i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 među stanovništvom, kao i zaštite ličnog zdravlja i javnog zdravlja stanovništva.

5. Izuzetno od tačke 3. ove naredbe, dopušta se organiziranje i većih okupljanja u zatvorenom i na otvorenom, pod uvjetom da veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera, ali ne više od:

- 60 osoba u zatvorenom prostoru, odnosno

- 200 osoba na otvorenom prostoru.

Uvjet je da svi učesnici skupa imaju:

- negativan antigenski test, ne stariji od 24 sata ili PCR test, ne stariji od 48 sati, ili

- potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 4 mjeseca, ili

- potvrdu o završenoj vakcinaciji (ne stariju od 6 mjeseci nakon druge doze vakcine, odnosno 9 mjeseci nakon treće doze vakcine).

Za provođenje epidemioloških mjera i organizaciju skupa odgovoran je organizator skupa.

Organizator skupa iz ove tačke dužan je prethodno dobiti saglasnost od nadležnog kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva koja se izdaje na osnovu mišljenja nadležnog zavoda za javno zdravstvo kantona, koje sadrži procjenu rizika.

6. Okupljanja koja nisu u skladu s uvjetima propisanim u tački 3., odnosno tački 5. nisu dozvoljena.

7. U uvjetima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH naređuje se striktno poštivanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na www.zzjzfbih.ba, i to:

• preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;

• preporuke - javni prevoz;

• preporuke za muzeje, galerije, kina i sl.;

• preporuke za ugostiteljske objekte;

• preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2021./2022. godinu;

• preporuke - vrtići;

• preporuke za stomatološke ordinacije;

• preporuke - trajni smještaj i zbrinjavanje;

• preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti - dopuna;

• preporuke za rad hotela;

• preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;

• preporuke - proslave;

• preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19;

• preporuke za skijališta.

8. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno nadležnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provođenje Naredbe pod tač. 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovog poglavlja, te u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzimaju mjere iz okvira svoje nadležnosti, koja uključuje pokretanje krivičnih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za krivična djela kažnjiva po Krivičnom zakonu Federacije BiH.

9. Traži se od nadležnih uprava policije i nadležnih tužilaštava hitno postupanje po podnesenim krivičnim prijavama iz tačke 7. ove naredbe, u skladu s njihovim ovlaštenjima.

II. NAREDBE ZA KRIZNE ŠTABOVE KANTONALNIH MINISTARSTAVA ZDRAVSTVA I USTANOVE I DRUGE SUBJEKTE U OBLASTI ZDRAVSTVA

1. Obavezuju se krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zdravstvenih ustanova s područja kantona, da redovno revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), prema promjeni epidemiološke situacije na području kantona ili lokalne zajednice.

2. Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva obavezno postupanje po dokumentu "Javnozdravstveni kriteriji za prilagođavanje javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19".

3. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH da nastave s kontinuiranom provedbom i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19, a posebno mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba i drugih mjera prema izvorima zaraze, u skladu s revidiranim dokumentom "Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi - prenos u zajednici".

4. Sve zdravstvene ustanove na području Federacije Bosne i Hercegovine dužne su organizirati pružanje zdravstvenih usluga za koje su registrirane, u skladu s raspoloživim resursima.

5. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da budu spremni za slučaj zbrinjavanja većeg broja oboljelih u zdravstvenim ustanovama, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), a u skladu s epidemiološkom situacijom.

Nalaže se kantonalnim ministrima nadležnim za zdravstvo da poduzimaju mjere i aktivnosti u smislu angažiranja zdravstvenih radnika, organizacije i rasporeda rada i radnog vremena, promjene mjesta i uvjeta rada pojedinih zdravstvenih ustanova, u skladu s epidemiološkom situacijom.

6. Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo kantona da pojačaju nadzor nad provedbom i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19).

7. U zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, obavezno je provođenje trijaže i pridržavanje striktnih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije i praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i pacijenata u kontekstu COVID-19.

8. Nalaže se kliničkim centrima u Federaciji BiH, kao i općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama u Federaciji BiH, da osiguraju 30% svojih kapaciteta za hospitalizaciju i liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19. Za provedbu ove naredbe odgovorni su direktori i upravni odbori zdravstvenih ustanova, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

U skladu s epidemiološkom situacijom COVID-19, svaka bolnica je dužna imati plan zadovoljenja povećanih potreba za COVID-19 kapacitetima. Plan mora biti jasan i precizan, koordiniran s kriznim štabom nadležnog ministarstva zdravstva, te sačinjen u skladu s revidiranim dokumentom "Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi - prenos u zajednici".

9. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, bez obzira na oblik vlasništva, kao i kliničkim centrima u Federaciji BiH, osiguraju u kontinuitetu rad bolničkih komisija i bolničkih timova s ciljem sprječavanja širenja COVID-19 infekcije u zdravstvenim ustanovama, u skladu s članom 51. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kao i odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/10).

10. Mikrobiološku djelatnost - laboratorijsku izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19 obavljaju laboratoriji zdravstvenih ustanova verificirani od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu - Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva, i to za vrijeme trajanja potrebe za obavljanje ove djelatnosti u Federaciji BiH prema epidemiološkoj COVID-19 situaciji u BiH i u svijetu.

Svi verificirani laboratoriji, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu - Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva iz stava (1) ove tačke, dužni su čuvati originalne uzorke i ekstrakcije, na temperaturi od minimalno -20 °C, najmanje 14 dana, računajući od dana testiranja, kao i voditi ažurne evidencije o korištenim internim i pozitivnim kontrolama u smislu utvrđenih vrijednosti istih.

11. U svrhu unapređenja odgovora na pandemiju COVID-19, kod pacijenata s izraženim kliničkim simptomima karakterističnim za ovo oboljenje (u skladu s definicijom slučaja), osim PCR temeljnih testova, koji ostaju zlatni standard za dijagnostiku, preporučuje se i korištenje antigenskih testova (Ag-RDT).

Antigenski testovi se mogu koristiti u situacijama kada je PCR nedostupan ili kada je potrebno duže vrijeme za obradu, ili kada je propisano ovom naredbom. Antigenski testovi za detekciju SARS-CoV-2 moraju ispunjavati minimalne zahtjeve: ≥90% senzitivnost i ≥97% specifičnost u poređenju s referentnim PCR testom.

Testiranje Ag-RDT testovima se treba provoditi prema uputstvima proizvođača i nakon pojave simptoma do petog (5) dana. Negativan rezultat antigenskog testiranja ne može u potpunosti isključiti aktivnu COVID-19 infekciju, te je kod simptomatskih pacijenata potrebno ponovljeno testiranje PCR testom.

Testiranje Ag-RDT testovima u svrhu dijagnostike provode zdravstvene ustanove.

Zdravstvena ustanova koja obavlja antigenska testiranja (Ag-RDT) dužna je redovno izvještavati zavod za javno zdravstvo kantona, a zavod za javno zdravstvo kantona se obavezuje podatke o rezultatima antigenskog testiranja (Ag-RDT) dostavljati Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

12. U cilju brže i efikasnije laboratorijske detekcije SARS-CoV-2 virusa nalaže se svim kantonalnim ministarstvima zdravstva da u saradnji sa zavodima zdravstvenog osiguranja kantona, kao i drugim zdravstvenim ustanovama, stave u funkciju sve resurse i kapacitete laboratorija verificiranih od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podršku javnom sektoru zdravstva.

13. Nalaže se javnim zdravstvenim ustanovama koje posjeduju opremu za laboratorijsku izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19, da sve resurse i kapacitete stave na raspolaganje, u skladu s propisima, te ako nemaju verifikaciju od nadležnog ministarstva zdravstva pokrenu postupak za istu.

14. Nalaže se mikrobiološkim laboratorijima da redovno dostavljaju podatke Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH o testiranim osobama na SARS-CoV-2 i rezultatima testiranja, putem online platforme COVID-19.ba, koja u realnom vremenu prikazuje podatke o COVID-19 u Federaciji BiH, a svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

U slučaju da ovlaštene zdravstvene ustanove (privatne i javne) ne dostavljaju podatke putem online platforme COVID-19.ba, a kako je definirano ovom naredbom, pokrenut će se postupak po službenoj dužnosti o stavljanju van snage rješenja donesenog od strane Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje mikrobiološke djelatnosti - laboratorijska izolacija virusne RNA i identifikacija uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2).

Nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovno dostavljaju podatke o hospitaliziranim pacijentima, uključujući i hospitalizirane pacijente u jedinicama intenzivne njege, pacijentima na respiratoru, težini kliničke slike i ishodu liječenja (oporavljeni i umrli), te podatke o vakcinalnom statusu, kao i vrsti primljene vakcine za sve hospitalizirane pacijente nadležnim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, koji su dužni obavijestiti Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, putem online platforme COVID-19.ba, svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

Agregirane sedmične podatke o hospitaliziranim pacijentima, pacijentima na respiratoru, i vakcinalnom statusu hospitaliziranih pacijenata, nadležni kantonalni zavodi za javno zdravstvo dostavljaju Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, putem e-maila (i.covic@zzjzfbih.ba i m.smjecanin@zzjzfbih.ba) svakog ponedjeljka do 11:00 sati, na propisanom obrascu.

15. Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva imaju primjenjivati preporuke za otpuštanje osoba iz izolacije - COVID-19 sačinjene od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, koje su dostupne na stranici Zavoda: www.zzjzfbih.ba.

16. Naređuje se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da najmanje jednom mjesečno dostavljaju izvještaj o svom radu Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva.

17. Naređuje se svim pedijatrijskim i drugim službama primarne zdravstvene zaštite zaduženim za provedbu imunizacije da izvrše reviziju zdravstvenih kartona i plana za imunizaciju sve djece koja podliježu programu obavezne imunizacije do završetka srednje škole u saradnji s kantonalnim zavodima za javno zdravstvo i intenziviraju imunizaciju djece koja su propustila jednu ili više vakcina iz programa obavezne imunizacije.

Odgovorna osoba za provedbu ove aktivnosti je direktor doma zdravlja te je isti dužan podnijeti izvještaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva.

Zahtijeva se nadzor nad provedbom ove mjere od strane nadležne inspekcije.

18. Naređuje se svim centrima za mentalno zdravlje da stave u punu funkciju svoje kapacitete kao podršku mentalnom zdravlju stanovništva. Odgovorna osoba za provedbu ove aktivnosti je direktor doma zdravlja te je isti dužan podnijeti izvještaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva.

Zahtijeva se nadzor nad provedbom ove mjere od strane nadležne inspekcije.

III. NAREDBE U VEZI ORGANIZIRANJA I PROVEDBE VAKCINACIJE PROTIV COVID-19

1. Naređuje se nadležnim tijelima vlasti u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama u kantonima kontinuirana provedba vakcinacije protiv COVID-19 u skladu s Pravilnikom o načinu provedbe obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/19, 12/21 i 47/21 i 69/21), kao i preporukama Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju Federalnog ministarstva zdravstva.

2. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su osigurati pomoć za komunikaciju s osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i vidom, i to najmanje jedan dan u sedmici na mjestu provedbe vakcinacije, a u skladu s odredbama člana 12. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10).

3. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH će organizirati vakcinaciju grupa od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu.

4. U skladu s Pravilnikom o načinima provedbe obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi i dopunama navedenog pravilnika nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovno unose podatke o vakcinaciji protiv COVID-19 i putem baze: vakcine.covid-19.ba.

5. Kanton koji nije formirao elektronsku bazu podataka o vakcinisanim osobama s područja kantona je istu dužan formirati hitno, a najduže u roku od 30 dana.

Organizacija vakcinacije protiv COVID-19 na nivou kantona

1. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su otvoriti punktove za vakcinaciju protiv COVID-19 na nivou svake općine s ciljem veće dostupnosti vakcinacije protiv COVID-19 stanovništvu.

2. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su organizirati vakcinaciju protiv COVID-19 tako da će se usluga vakcinacije pružati svakog radnog dana, najmanje tri puta sedmično do 20:00 sati, te minimalno jedan dan tokom vikenda.

3. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su organizirati vakcinaciju protiv COVID-19 na mjestima većeg javnog okupljanja minimalno jednom sedmično. Zavodi za javno zdravstvo kantona dužni su o ovoj aktivnosti izvještavati krizne štabove kantonalnih ministarstava zdravstva i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva jednom mjesečno.

4. Zavodi za javno zdravstvo kantona dužni su verificirati planove, obavljati monitoring i evaluaciju nad provedbom kantonalnih planova za vakcinaciju, te o istome mjesečno informirati krizne štabove kantonalnih ministarstava zdravstva i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

IV. NAREDBE ZA POSLOVNE SUBJEKTE

1. Nalaže se svim pravnim i fizičkim osobama, koje zapošljavaju više od 20 radnika, da imaju krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata s datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, te da osiguraju njegovo redovno provođenje.

2. Nalaže se poslovnim subjektima da reorganiziraju rad svojih zaposlenika, na mjestima gdje nije moguće poštivati razmak od 2 metra među zaposlenima, tako što će reorganizirati radno vrijeme, organizirati rad u smjenama, omogućiti rad od kuće i primijeniti druge načine obavljanja radnih zadataka koji neće ugroziti djelatnosti i radne procese, a omogućit će poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

V. NAREDBE ZA PRODAVNICE

1. U svim oblicima prodavnica, u skladu s Pravilnikom o klasifikaciji prodavnica i drugih oblika trgovine na malo ("Službene novine Federacije BiH" broj 111/12) se ograničava broj kupaca prema sljedećim kriterijima, tako da se definira prostor od 10 m2 prodajnog objekta po potrošaču.

2. Bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dopušten boravak više od 400 potrošača.

3. Prodavnica, kao i drugi objekti slične namjene, dužni su na ulazu u objekat na vidljivom mjestu postaviti informacije o veličini prodajnog prostora i maksimalno dopuštenom broju potrošača u skladu s definiranim prodajnim prostorom/broj potrošača.

4. Prodavnice, tržnice kao i drugi objekti slične namjene, dužni su osigurati rad svih kasa/naplatnih mjesta.

5. Prodavnice, tržni centri, tržnice, kao i drugi objekti slične namjene, dužni su osigurati COVID-redare.

VI. NAREDBE ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE

1. Dopušta se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta, u skladu s Poglavljem I. "Opće naredbe", tač. 2. - 7., uz obavezno pridržavanje preporuka donesenih od zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

2. Ukoliko ugostiteljski objekat pruža usluge u skladu s tačkom 5. dužan je istaknuti to na vidnom mjestu ulaza u objekat.

VII. NAREDBE ZA USTANOVE KOJE ZBRINJAVAJU I SMJEŠTAJU STARIJE OSOBE, USTANOVE KOJE ZBRINJAVAJU I SMJEŠTAJU OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBE S DUŠEVNIM SMETNJAMA, KAZNENO-POPRAVNE USTANOVE I DRUGE USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

1. Dopuštaju se posjeti i izlaz osobama smještenim u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, uz uvjet da ustanova mora imati interni plan za posjete u ustanovi, kao i krizni plan u slučaju pojave zarazne bolesti COVID-19.

Ostale ustanove socijalne zaštite, uključujući u ovo i ustanove socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju osobe s poteškoćama u razvoju i osobe s duševnim smetnjama, te kazneno-popravne ustanove, moraju imati interni plan za posjete i izlaske iz ustanove, kao i krizni plan u slučaju pojave zarazne bolesti COVID-19, te imaju obavezu postupanja po istom.

2. Dopušta se prijem novih korisnika u ustanovama socijalne zaštite, uz uvjet da je prethodno provedeno PCR testiranje na COVID-19. Navedeno se primjenjuje i kod premještanja korisnika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne zaštite. Obaveza je ustanove socijalne zaštite osigurati prostor za izolaciju korisnika.

VIII. NAREDBE ZA GRADSKI, PRIGRADSKI I MEĐUGRADSKI PREVOZ

1. Rad gradskog, prigradskog i međugradskog prevoza, odvija se uz obavezno pridržavanje preporuka donesenih od zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

2. Prevoznici u gradskom, prigradskom i međugradskom prevozu dužni su osigurati COVID-redare.

IX. NAREDBE ZA OBRAZOVNE USTANOVE

1. Nadležna ministarstva obrazovanja kantona u saradnji s kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva i zavoda za javno zdravstvo kantona će spram epidemiološke situacije COVID-19 na području kantona donijeti odluku o modelu i početku pohađanja nastave u novoj školskoj 2021./2022. godini za osnovno i srednje obrazovanje.

2. U cilju sprječavanja širenja COVID-19, svaka obrazovna ustanova na području kantona mora imati krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 i imenovan operativni tim za praćenje implementacije kriznog plana.

3. Obvezuju se kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i nadležni inspektori pri gradovima i općinama, da nalože svim obrazovnim ustanovama u kantonu, u čijim prostorima i tokom provođenja obrazovnog procesa može doći do prenosa zarazne bolesti COVID-19, kao i drugih zaraznih bolesti, da uspostave i provode redovne kontrole higijenskih i zdravstveno-tehničkih uvjeta u objektu i procesu rada, provođenje planova samokontrole sačinjenih u skladu s principima analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka, a prema preporukama nadležnog zavoda za javno zdravstvo kantona. Navedeno uključuje i kontinuiran pojačan inspekcijski nadzor od nadležnih inspekcija u obrazovnim ustanovama s ciljem sprječavanja prenosa COVID-19.

4. Održavanje pripravničkog i specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama te drugim institucijama u kojima se staž obavlja, polaganje stručnih, specijalističkih i subspecijalističkih ispita zdravstvenih radnika, kao i obavljanje pripravničkog staža i polaganje stručnih ispita u drugim strukama, odvija se uz striktno pridržavanje preporuka donesenih od zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

5. Nastava na fakultetima u akademskoj 2021./2022. godini odvija se uz striktno i kontinuirano pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera za prevenciju COVID-19.

6. Tač. 3. i 4. ovog poglavlja primjenjuje se i na fakultete prilikom održavanja nastave u akademskoj 2021./2022. godini.

X. NAREDBE ZA POZORIŠTA I KINA

1. Izuzetno od Poglavlja I. "Opće naredbe", tačke 3. kojom je utvrđeno da je u zatvorenom prostoru dopušteno okupljanje ljudi, ali ne više od 30 osoba, pozorištima i kinima dopušta se organiziranje predstava i projekcija filmova za ne više od 100 osoba, uz poštivanje higijensko-epidemioloških preporuka te obavezni fizički razmak od najmanje 2 metra između osoba, kao i pod uvjetom da veličina prostora u kojem se održavaju predstave i projekcije filmova omogućava provedbu navedenih mjera.

2. Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva na osnovu procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona mogu reducirati broj osoba od maksimalno dopuštenog broja osoba iz tačke 1. ovog poglavlja.

XI. NAREDBE ZA SPORTSKA TAKMIČENJA I TRENAŽNE PROCESE

1. Dopušta se održavanje profesionalnih sportskih takmičenja na otvorenom uz prisustvo gledalaca i pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera, te u zatvorenom prostoru uz prisustvo gledalaca (ne više od 10% popunjenosti ukupnih kapaciteta) i uz uvjete primjene pravila VPT (vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a) definirano u općem dijelu ove naredbe, tačka 5. i uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

2. Osobe na tribinama ne smiju imati navijačke rekvizite, te moraju nositi zaštitne maske. Prilikom ulaska i izlaska sa stadiona potrebno je osigurati organizirani ulazak, uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera kao što su nošenje zaštitnih maski i držanje razmaka, za što su zaduženi COVID-redari.

3. Prilikom ulaska na stadion potrebno je staviti u upotrebu sve ulaze kako bi se smanjio rizik većeg okupljanja.

4. Dopušta se održavanje trenažnih procesa sportista svih profesionalnih sportskih klubova, uz obavezno pridržavanje preporuka donesenih od zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

5. Sportski savezi i organizatori sportskih takmičenja i trenažnih procesa iz ove tačke odgovorni su za provođenje higijensko-epidemioloških mjera.

XII. NAREDBE ZA ODRŽAVANJE KONGRESA, KONFERENCIJA I DRUGIH EDUKATIVNIH SKUPOVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. Izuzetno od Poglavlja I. "Opće naredbe", tačke 3. kojom je utvrđeno da je u zatvorenom prostoru dopušteno okupljanje ljudi, ali ne više od 30 osoba, dopušta se održavanje kongresa, konferencija i drugih edukativnih skupova i za veći broj ljudi, i to maksimalno do 100 osoba, uz obavezno pridržavanje preporuka koje donosi Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH (higijensko-epidemioloških mjera), te uz uvjet da svi učesnici skupa imaju:

- negativan antigenski test, ne stariji od 24 sata ili PCR test, ne stariji od 48 sati, ili

- potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 4 mjeseca, ili

- potvrdu o završenoj vakcinaciji (ne stariju od 6 mjeseci nakon druge doze vakcine, odnosno 9 mjeseci nakon treće doze vakcine).

2. Sva mjesta moraju biti numerirana i svi učesnici popisani po sjedećim mjestima. Tokom skupa svi učesnici moraju sjediti na istim numeriranim mjestima.

3. Tokom stanke učesnici se moraju pridržavati propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

4. Sjedenje za vrijeme obroka mora biti fiksno, odnosno svaki dan skupa sjede iste osobe za stolom, uz fizički razmak.

XIII. NAREDBE ZA NADLEŽNA INSPEKCIJSKA TIJELA I NADLEŽNE UPRAVE POLICIJA

1. Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove, kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno nadležni općinski i gradski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

2. Zadužuju se FMUP - Federalna uprava policije i MUP kantona - Uprava policije u skladu s tačkom IV. Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/20 i 5/21) da poduzimaju mjere iz svoje nadležnosti kao podrška inspekcijskim službama, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

3. Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove, kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno nadležni općinski i gradski inspektori da dostave Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, izvještaje o pojačanom inspekcijskom nadzoru, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije te da navedene izvještaje nastave dostavljati u kontinuitetu svakih 14 dana. Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva navedene objedinjene izvještaje za područje kantona dostavljaju Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva.

4. Zadužuje se Federalna uprava za inspekcijske poslove da obavi nadzor nad testiranjem, čuvanjem originalnih uzoraka i ekstrakcija, vođenju evidencija o korištenim internim i pozitivnim kontrolama u smislu utvrđenih vrijednosti istih, vođenju drugih evidencija, medicinskih dokumentacija, kao i izviještavanju o dobijenim rezultatima, nad svim mikrobiološkim laboratorijima verificiranim od strane Federalnog ministarstva zdravstva za laboratorijsku izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19.

XIV. NAREDBE ZA ODRŽAVANJE SJEDNICA I RADNIH TIJELA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Izuzetno od Poglavlja I. "Opće naredbe", tačke 3. kojom je utvrđeno da je u zatvorenom prostoru dopušteno okupljanje ljudi, ali ne više od 30 osoba, dopušta se održavanje sjednica i radnih tijela Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, uz poštivanje higijensko-epidemioloških preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koje su sastavni dio ove naredbe, kao i pod uvjetom da veličina prostora u kojem se održavaju sjednice i radna tijela Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine omogućava provedbu navedenih mjera.

2. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da na osnovu procjene COVID-19 epidemiološke situacije i uz higijensko-epidemiološke preporuke zavoda za javno zdravstvo kantona, na području kantona, kao i općina, donesu naredbu za održavanje sjednica i radnih tijela zakonodavnih tijela kantona, kao i tijela odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave (gradska, općinska vijeća i sl.).

XV. NAREDBE ZA ODRŽAVANJE PRETRESA U SUDOVIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. Izuzetno od Poglavlja I. "Opće naredbe", tačke 3. kojom je utvrđeno da je u zatvorenom prostoru dopušteno okupljanje ljudi, ali ne više od 30 osoba, dopušta se održavanje pretresa u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, uz poštivanje higijensko-epidemioloških preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koje su sastavni dio ove naredbe, kao i pod uvjetom da veličina prostora u kojem se održavaju pretresi omogućava provedbu navedenih mjera.

2. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da na osnovu procjene COVID-19 epidemiološke situacije i uz higijensko-epidemiološke preporuke zavoda za javno zdravstvo kantona, na području kantona, kao i općina, donesu naredbe za održavanja pretresa u sudovima na području kantona, kao i općina.