Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o republičkoj upravi, Prijedlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama

02.03.2018.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 166. sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o republičkoj upravi, po hitnom postupku.

Razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi usklađivanja djelokruga poslova Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica sa stvarnim potrebama, imajući u vidu da je Međunarodni sud u Hagu prestao da radi 21. decembra 2017. godine, te da je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija Rezolucijom 1966 (2010) uspostavio Mehanizam za međunarodne krivične sudove čiji je mandat da nastavi obavljati više ključnih funkcija koje je imao Međunarodni sud u Hagu. Osnovne funkcije Mehanizma za međunarodne krivične sudove podrazumijevaju nastavak jurisdikcije, prava i obaveza, te održavanje nasljeđa Međunarodnog suda u Hagu. Imajući u vidu da je Zakonom o republičkoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008, 11/2009, 74/2010, 86/2010 - ispr., 24/2012, 121/2012, 15/2016 i 57/2016) propisana obaveza saradnje Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica sa Međunarodnim sudom u Hagu, postoji opravdana potreba za izmjenu ovog zakona da bi Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločoina i traženje nestalih lica mogao nastaviti da ispunjava obaveze prema pravnom sljedbeniku Međunarodnog suda u Hagu, odnosno Mehanizmu za međunarodne krivične sudove, a u skladu sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Statutom Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama.

Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i pravne posljedice zakašnjenja njihovog ispunjenja radi poboljšanja likvidnosti kod privrednih subjekata u Republici Srpskoj. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi poboljšanja likvidnosti ekonomskog sistema Republike Srpske, te ubrzanja protoka novčanih sredstava, što smanjuje potrebnu količinu novca u opticaju.

Vlada Republike Srpske razmatrala je i prihvatila Informaciju o planu raspodjele sredstava za sprovođenje Programa za djecu u godini pred polazak u školu.

Programom za djecu u godini pred polazak u školu ove godine biće obuhvaćeno 4.538 djece u 39 predškolskih ustanova i 72 osnovne škole u Republici Srpskoj, za šta je iz Budžeta Republike Srpske obezbijeđeno 333.560 maraka.

Program će se izvoditi od 1. marta do 31. maja ove godine, svakog radnog dana po tri časa dnevno, a za njegovo provođenje biće angažovano 180 vaspitača sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Ministarstvo prosvjete i kulture od 2011. godine provodi Program za djecu pred polazak u školu a ove godine Programom će biti obuhvaćeno oko 45 odsto od ukupnog broja djece koja u septembru treba da krenu u prvi razred, što predstavlja najveći obuhvat do sada. Poređenja radi, 2017. godine obuhvat djece ovim programom iznosio je 42 odsto, a 2016. godine 37 odsto.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju operativnog plana za realizaciju Strategije nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj za 2018. godinu.

Ključna polja djelovanja obuhvaćena navedenim planom su: Smanjenje potražnje opojnih droga; Smanjenje ponude opojnih droga; Unapređenje koordinacije aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe opojnih droga; Unapređenje saradnje između Republike Srpske i Federacije BiH i međunarodne saradnje u borbi protiv zloupotreba opojnih droga i Praćenje, informacioni sistem, istraživanje i evaluacija u oblasti zloupotreba opojnih droga.

Operativni plan se, na prijedlog Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Republike Srpske, donosi na godišnjem nivou i proizilazi iz Strategije nadzora nad opojnim drogama i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj za period 2016 - 2021. godine. Nosioci aktivnosti predviđenih operativnim planom su brojne relevantne institucije i organizacije zadužene za oblast zdravlja, socijalne zaštite, policije, pravosuđa, obrazovanja, porodice, sporta, poljoprivrede, udruženja građana itd.

Vlada Republike Srspke donijela je Rješenje o imenovanju članova Radne grupe za analizu stanja u oblasti inspekcija na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj.

Zadatak Radne grupe je, da izvrši analizu stanja u oblasti inspekcija na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj.

Akcionim planom za realizaciju mjera Vlade Republike Srpske za 2018. godinu, Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da izvrši analizu stanja u oblasti inspekcija na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske usvojila je "Informaciju o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2017. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije".

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju u vezi sa pristupanjem BiH Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe.

Vlada Republike Srpske daje saglasnost za članstvo BiH u Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projekta "Razvoj sistema za uzgoj goveda u BiH ".

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o godišnjem sprovođenju Programa prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2014-2020 za 2017. godinu.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da koordiniše učešće republičkih institucija u procesu apliciranja za sredstva Programa prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2014-2020. Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da prati realizaciju Programa prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2014-2020 i da o tome izvještava Vladu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2018. godinu.


IZVOR: Vebsajt Vlada Republike Srpske, 01.03.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772