Zastava Srbije
Vesti slike

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Reorganizacijom poslovnih procesa do efikasnijeg rada sudova

Kako uspostaviti funkcionalne modele rada u svim sudovima koji podrazumijevaju bolje korištenje znanja i vještina nesudskog osoblja, bilo je pitanje u fokusu radionice za sudove mentore koja je 20. februara 2024. godine održana u Sarajevu.

Više
Vesti slike

VLADA RS: Donijeta Uredba o informacionom sistemu za registrovanje podataka o upravljanju otpadom

Vlada Republike Srpske donijela je, na 58. sjednici, Uredbu o informacionom sistemu za registrovanje podataka o upravljanju otpadom, kojom se uređuju sadržina, način prikupljanja podataka i vođenje Informacionog sistema o otpadu, metodologija, struktura, kategorija podataka, kao i način upravljanja podacima.

Više
Vesti slike

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA RS: Propisano da se nepokretnosti, prava veće vrijednosti i vrednije stvari iz imovine maloljetnika, mogu otuđiti ili opteretiti samo radi izdržavanja, liječenja, vaspitanja ili obrazovanja maloljetnog djeteta

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Miloš Bukejlović istakao je da su sve korekcije u Porodičnom zakonu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2023) izvršene radi pravne zaštite djeteta i porodice, kao i unapređenja postojećih porodičnopravnih odnosa ili u funkciji usaglašavanja postojećih rješenja.

Više
Vesti slike

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA BRČKO DISTRIKTA BIH: Nacrt zakona usklađen s konvencijama Vijeća Europe

Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine usvojila je, u prvom čitanju, izmjene i dopune Krivičnog zakona Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 19/2020 - prečišćen tekst i 3/2024) kojim će ovaj zakon biti usklađen s konvencijama Vijeća Europe, odnosno s Istanbulskom konvencijom o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i Lanzarote konvencijom o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja, a koje je BiH potpisala 2013. godine.

Više