Zastava Srbije

USLOVI POSTAVLjENI OD STRANE UGOVORNOG ORGANA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA KOJI NISU DISKRIMINATORNI

Zakon o javnim nabavkama

član 44 stav 3 i član 50

  • U postupku javne nabavke usluga, ugovorni organ može zahtijevati jedan ili više dokaza o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti kandidata/ponuđača, odnosno može zahtijevati da ponuđač dostavi izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže pružalac usluga za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta, pa ovako postavljeni uslovi nisu diskriminatorni.

Obrazloženje:

"Rješenjem tuženog broj:... od 12.04.2017. godine, u stavu 1. odbijena je žalba potencijalnog ponuđača "U." d.o.o Lj., izjavljena na Tendersku dokumentaciju (Lot 1) broj:... od marta 2017. godine, u otvorenom postupku javne nabavke "Nabavka servisiranja i održavanja službenih motornih vozila" ugovorenog organa Ministarstvo..., kao neosnovana. U stavu 2. odbijene je zahtjev žalitelja za povrat uplaćenih sredstava na ime naknade za pokretanje žalbenog postuopka u iznosu od...

Tužitelj je protiv konačnog rješenja tuženog, pokrenuo upravni spor iz razloga propisanih u članu 11. stav 1. tačka 3. Zakona o upravnim sporovima BiH. Navodi da je u postupku javne nabavke "Nabavka servisiranja i održavanja službenih motornih vozila" u tenderskom dokumentu, ugovorni organ zahtijevao da izabrani ponuđač ovlašteni serviser vozila iz programa VW i Audi te da je istovremeno i dobavljač koji je tehnički opremljen i osposobljen za održavanje i popravku VW motornih vozila i Audi motornih vozila. Osim toga u istom tenderu je traženo predmetna vozila se kreću od godišta 2000. do 2016. dok je garantni rok prema propisima 4 godine, to znači da je nije opravdano investirati u vozila koja su stara više od 10 godina, i to ugradnjom orginalnih dijelova. Ovako postavljeni uslovi su, po mišljenju tužitelja postavljeni diskriminatorno i suprotno članu 2. Zakona o zabrani diskriminacijie. Ugovorni organ je morao imati na umu da sastani tenderski dokument tako da bude transparentan za sve potencijalne ponuđače i da osigura konkurenciju posebno vodeći računa o trošenju javnih sredstva. Iz tog razloga tužitelj cijeni da je i tuženi povrijedio načela upravnog postupka jer nije utvrdiosve činjenice pogotovo jer je osporeno rješenje suprotno Zakonu o obligacionim odnosima. Slijedom navedenog, predlaže da Sud BiH tužbu tužitelja uvaži, poništi rješenje broj:... od 12.04.2017.godine Ureda... i predmet vrati tuženom na ponovni postupak i obaveže ga na naknadu troškova urpavnog spora tužitelju, u iznosu od... koji se sastoje od troškova sduske takse na tužbu i sastava tužbe po punomoćniku uvećano za PDV.

U odgovoru na tužbu tuženi je predložio da se tužba odbije kao neosnovana.

Ugovorni organ uredno obaviješten nije dostavio svoje izjašnjenje.

Sud je ispitao zakonitost i pravilnost rješenja u granicama odredbe člana 35. Zakona o upravnim sporovima BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 19/02 do 74/10) i nije vezan navodima iz tužbe, pa je odlučio kao u izreci presude iz sljedećih razloga:

Osporenim rješenjem tuženog odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja, kao potencijalnog ponuđača, izjavljena na Tendersku dokumentaciju (Lot 1) broj:... u postupku javne nabavke "Nabavka servisiranja i održavanja službenih motornih vozila" ugovornog organa Ministarstvo... te je odbijen i zahtjev tužitelja za povrat uplaćenih sredstava na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od.... Prema obrazloženju osporenog rješenja ugovorni organ je uslov iz tenderskog dokumenta (tačka 12.c) propisao u skladu sa Zakonom, obzirom da je konkretna nabavka usluge u odnosu na Lot 1, nabavka održavanja i servisiranja vozila, tako da je ugovorni organ mogao zahtijevati uslove u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti te održavanje i servisiranje vozila samo ovlaštenim serviserima je postavljeno tako da bi ugovorni organ osigurao traženi kvalitet. Konačnu odluku, tuženi je donio primjenom člana 111.stav 1.tačka c) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Osporeno rješenje doneseno je pravilnom primjenom materijalnog propisa, nakon prethodno pravilno utvrđenog činjeničnog stanja.

Postupak javne nabavke je strogo formalan postupak, koji ima za cilj da se javna sredstva koriste na najefikasniji način, pri tome obaveza ugovornog organa je da omogući jednak tretman svim učesnicima postupka, bez bilo kakve diskriminacije svakog od učesnika. U skladu s članom 3. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) Ugovorni organ je dužan da poduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim ponuđačim uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti, što u konačnici podrazumijeva primjenu istih uslova za sve sudionike u postupku javne nabavke. Načelo jednakog tretmana i nediskriminacije ugovorno tijelo treba poštivati tokom cijelog procesa nabavke počinjući sa pripremom tenderske dokumentacije i uspostavom zahtijeva koje trebaju ispuniti ponuđači zainteresovani za javnu nabavku, pa sve do odabira ponuđača i dodjele ugovora. U skladu s članom Ured... je nadalje nadležan da postupa u skaldu s članom 111. ovog zakona i da, ex offo, pazi na apsolutno bitne povrede postupka a jedna tih povreda jeste neusklađenost tenderske dokumentacije sa zakonom (član 103. Zakona o javnim nabavkama BiH).

Dalje, u skladu s članom 50. Zakona o javnim nabavkama BIH, u smislu tehničke i profesionalne sposobnosti u postupku nabavke usluga, ugovorni organ može zahtijevati jedan ili više dokaza o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti kandidata/ponuđača. tako, ugovorni organ može zahtjevati da ponuđač dostavi izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže pružalac usluga za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta. Slijedom navedenog, nije osnovan prigovor iz tužbe da je u odnosu na nabavku održavanja i servisiranje vozila marke Audi i VW (Lot 1), ugovorni organ postavio diskriminatorne uslove i na taj način ograničio potencijalne ponuđače koji sami nisu ovlašteni serviseri vozila iz programa navedene marke vozila. Naime, nesporno je da je ugovorni organ u tenderskom dokumentu, na strani 9, tačka 12.c) zahtijevao da ponuđač bude ovlašteni serviser vozila te da je ovlašten za ugradnju originalnih i rezervnih dijelova od strane proizvođača ili ovlaštenog trgovca za područje BiH, samo u odnosu na Lot 1. Međutim, po mišljenu ovog upravnog vijeća ovakav uslov nije postavljen diskriminatorno, obzirom da se radi o službenim motornim vozilima, određenih marki koje ugovorni organ posjeduje i za koju nabavku usluge ima pravo da traži kvalitet i ovlaštene trgovce, posebno imajući u vidu da ovlašteno servisiranje i održavanje ipak predstavlja dugoročnu garanciju za mobilnost vozila. Osim toga, ugovorni organ je i naveo da ponuđač bude ovlašten za ugradnju od strane proizvođača ili ovlaštenog trgovca za područje BiH. Obzirom da na području BiH postoji više ovlaštenih servisera za vozila Audi i VW, to nije ograničena konkurencija u smilu člana 3. Zakona o javnim nabavkama BiH, posebno imajući u vidu da je za Lot 2, ugovorni organ predvidio nabavku servisiranja i održavanja ostalih marki vozila za koji Lot nisu isključeni svi serviseri. To znači da su u konačnici kvalifikacioni uslovi iz tendera srazmjerni predmetu javne nabavke kako je to i propisano u članu 44. stav 3. Zakona o javnim nabavakama BiH.

Konačno neosnovano se tužitelj poziva na Zakon o obligacionim odnosima BiH i remećenje tržišta i ravnopravnosti učesnika na tržištu obzirom da je lex specialis Zakon o javnim nabavkama BiH u potpunosti regulisao pitanje odnosa između ponuđača i ugovornih organa te način sastavljanja ponuda i tenderskog dokumenata. Primjena Zakona o obligacionim odnosima BiH u postupku javne nabavke regulisana je u članu 70. Zakona o javnim nabavkama BiH i primjenjuje se samo kada je postupak okončan, preciznije kada je sklopljen ugovor.

Dakle, ispitujući pravilnost i zakonitost osporenog rješenja, Sud je ocijenio da je tuženi prilikom donošenja konačnog rješenja odgovorio na sve žalbene navode tužitelja, kako je to i propisano u članu 233. stav 2. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", broj 29/02 do 53/16). Citirana zakonska odredba obavezuje tuženog da u obrazloženju rješenja odgovori na sve navode koje žalitelj ističe u svojoj žalbi. S tim u vezi, obrazloženje iz osporenog rješenja u cijelosti prihvata i ovo vijeće.

Kako je tužba tužitelj odbijena, to nije bilo zakonskog osnova ni za naknadu troškova postupka u smislu člana 61. Zakona o javnim nabavkama BiH("Službeni glasnik BiH" broj: 19/02 do 74/10). Iz navedenih razloga ovaj sud je primjenom odredbi člana 37. stav 1. i 2. Zakona o upravnim sporovima BiH, donio odluku kao u dispozitivu presude."(Presuda Suda BiH, S1 3 U 025220 17 U od 28.11.2018. godine)