Zastava Srbije

USLOV KOJI TREBA DA ISPUNI PUNOMOĆNIK PRAVNOG LICA U PARNICAMA O IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTJEVU U KOJIMA VRIJEDNOST PREDMETA SPORA PRELAZI IZNOS OD 50.000 KM

Zakon o parničnom postupku

član 301a

  • Ne može se prihvatiti pravilnim zastupanje tražioca izvršenja, kao pravnog lica, ukoliko za njegovog punomoćnika iz sadržaja priložene punomoći za sudski spis ne proizilazi da je osoba koja ima položen pravosudni ispit, a radi se o imovinskopravnom zahtjevu čija vrijednost predmeta spora prelazi iznos od 50.000 KM.

Obrazloženje:

"Prvostepenim rješenjem Općinskog suda u Tuzli, broj:... od 03.09.2019. godine, stavom prvim izreke, odlučeno je da se kupcu - tražiocu izvršenja "N. B." a.d. Banja Luka, ulica..., kao najpovoljnijem ponuđaču, dosuđuju: nekretnina prodata na ročištu održanom dana 09.08.2019. godine i to:

-poslovni prostor upisan u KPU Općinskog suda u Tuzli broj:..., broj poduloška:..., ZK uložak broj..., K.O T., parcela označena kao k.č. broj..., Pl...., KO T. II, k.č. broj.../2, u naravi Poslovni prostor broj 1, lamela I, ukupne površine 95,59 m2, koji se sastoji od suterena površine 52,44 m2 i prizemlja - površine 43,15 m2, a koji se vodi u vlasništvu izvršenika "..." d.o.o. Tuzla, sa pravom 1 / 1.

Stavom drugim izreke, naloženo je izvršenicima 1 "..." d.o.o. Tuzla, 2. E.B., 3. A.B., da kupcu "N. B." a.d. Banja Luka, predaju u posjed nekretninu, u roku od 3 dana od dana prijema ovog rješenja, iz stava prvog ovog rješenja.

Stavom trećim izreke, odbijen je kao neosnovan, zahtjev punomoćnika izvršenika "..." d.o.o. Tuzla, E.B. i A.B., za prolongiranje-odlaganje ročišta za prodaju nekretnine.

Protiv navedenog rješenja žale se izvršenici iz svih razloga propisanih odredbom člana 208. stav 1. Zakona o parničnom postupku (u daljem tekstu: ZPP), te iz razloga navedenih u žalbi predlažu da se ožalbeno rješenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak. Izvršenici su postavili zahtjev za naknadu troškova sastava žalbe u iznosu od 900,00 KM.

U odgovoru na žalbu, tražilac izvršenja je osporio sve žalbene navode i predložio da se žalba odbije kao neosnovana i potvrdi prvostepeno rješenje.

Žalba je osnovana.

Neosnovani su žalbeni navodi da je ožalbeno rješenje nezakonito iz razloga što su izvršenici u podnesku od 09.08.2019. godine tražili odgodu ročišta zakazanog za dan 09.08.2019. godine u 11,00 sati, a iz razloga što je punomoćnik izvršenika isti dan, u istom terminu, imao zakazano ročište u krivičnom predmetu, jer izvršenici nisu blagovremeno podnijeli prijedlog za odgodu ročišta, kako bi sud mogao, ako usvoji prijedlog, o tome na vrijeme obavijestiti protivnu stranku.

U konkretnom slučaju, iz podataka spisa slijedi da je podnesak za odgodu ročišta podnijet isti dan kada je ročište održano - tj. 09.08.2019. godine, s tim što je u podnesku naznačeno da je isti u pisarnicu suda predat 09.08.2019. godine u 12.55 sati, a iz čega bi nadalje slijedilo da je podnesak predat nakon održanog ročišta (iz raspravnog zapisnika od 09.08.2019. godine slijedi da je ročište započeto u 11,00 sati, a završeno u 11,25 sati).

I da je prijedlog za odgodu ročišta podnijet blagovremeno, isti bi bio neosnovan, jer uz prijedlog punomoćnik izvršenika nije dostavio poziv za ročište u krivičnom predmetu, nego samo fotokopiju rješenja Kantonalnog suda u Tuzli broj... od 15.06.2019. godine, kojim je osumnjičenom postavljen za branioca po službenoj dužnosti. Prema tome, izvršenici nisu dokazali da postoje opravdani razlozi za traženu odgodu ročište od 09.08.2019. godine.

Međutim, neovisno od naprijed izloženog, ispitujući prvostepeno rješenje koje se pobija žalbom, u granicama razloga navedenih u žalbi, pazeći pri tome po službenoj dužnosti na primjenu materijalnog prava i povrede odredaba parničnog postupka iz člana 209. stav 2. tačka 2.), 3.), 8.), 9.), 12.) i 13.) ZPP, koje se odnose na stranačku sposobnost i zastupanje, ovaj sud je našao da je žalba osnovana, ali iz sljedećih razloga:

Odredbom člana 301.a. ZPP propisano je da "Ako u parnicama o imovinskopravnim zahtjevima vrijednost predmeta spora prelazi iznos 50.000 konvertibilnih maraka, punomoćnici pravnih lica mogu biti samo osobe koje imaju položen pravosudni ispit".

Iz podataka spisa slijedi da je tražioca izvršenja, kao pravno lice, nakon što je dosadašnji punomoćnik, V.S., advokat iz B., u podnesku od 28.01.2019. godine otkazala punomoć tražiocu izvršenja, zastupao punomoćnik "J.T., diplomirani pravnik iz Z., zaposlen u "N. B." a.d. Banja Luka, u sektoru pravnih i opštih poslova", po priloženoj punomoći za sudski spis od 15.02.2019. godine. Na osnovu ove punomoći, navedeni punomoćnik je ovlašten "obavljati sve radnje u postupku, a naročito podnositi prijedloge za izvršenje, tužbe i ostale podneske, sklapati izvan sudske i sudske nagodbe".

Kako iz sadržaja priložene punomoći za sudski spis ne proizilazi da je punomoćnik tražioca izvršenja, kao pravnog lica, osoba koja ima položen pravosudni ispit, iako se radi o imovinskopravnom zahtjevu čija vrijednost predmeta spora prelazi iznos 50.000 KM, niti je pak priloženo uvjerenje da punomoćnik tražioca izvršenja ima položen pravosudni ispit, to se ni zastupanje tražioca izvršenja u ovoj pravnoj stvari po punomoćniku J. T., kao zaposleniku, ne može prihvatiti pravilnim.

Zbog toga se i doneseno rješenje zasniva na povredi odredbe iz člana 301.a. ZPP, u vezi sa članom 209. stav 2. tačka 8.) ZPP, a na koju povredu sud pazi po službenoj dužnosti, u skladu sa odredbom člana 221. istog Zakona.

Obzirom na naprijed izloženo valjalo je žalbu izvršenika iz navedenog razloga uvažiti, te primjenom odredbe člana 235. stav 3. ZPP prvostepeno rješenje ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovni postupak, u kom postupku će prvostepeni sud postupiti u skladu sa odredbom člana 228. ZPP i otkloniti ukazanu povredu postupka koja se tiče pravilnosti zastupanja tražioca zastupanja, a takođe provjeriti navode izvršenika da je nad prvoizvršenikom pokrenut stečajni postupak, te nakon toga donijeti novu i na zakonu zasnovanu odluku u ovoj pravnoj stvari."(Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, 32 0 Ip 224055 19 Pž od 11.9.2020. godine)