Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

NEMOGUĆNOST OBJEDINJAVANJA KAZNI

Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine

član 54


  • Zahtjev osuđenog za objedinjavanje dvije kazne zatvora se odbija ako je on u vrijeme donošenja presude već izdržao prethodnu kaznu zatvora.

Obrazloženje:

"Rješenjem Kantonalnog suda u S. broj... od 01.10.2013. godine, kao neosnovan je odbijen zahtjev osuđenog M. S. da mu se bez ponavljanja kaznenog postupka preinače u odluci o kazni pravomoćne presude, konkretno presuda tog suda broj... od 06.02.2012. godine, te presuda Općinskog suda u Ž. broj... od 10.03.2009. godine.

Pravovremeno izjavljenom žalbom ranije navedeno rješenje je osporio osuđeni M. S.. Iz žalbe proizlazi da je ista izjavljena zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja. Konačno se u predmetnoj žalbi predlaže njeno uvažavanje i preinačavanje pobijanog rješenja na način da se osuđeniku izrekne jedinstvena kazna zatvora jer za to ispunjava uvjete.

U pismenom podnesku broj... od 23.10.2013. godine federalni tužitelj iznosi ocjenu da je žalba osuđenog neosnovana i predlaže da se ista kao takva odbije.

Ovaj sud je pobijano rješenje ispitao u granicama žalbenih navoda, potom po službenoj dužnosti u smislu odredbe člana 338. u vezi sa članom 321. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH), nakon toga je odlučio kao u izreci, pri čemu se naročito rukovodio slijedećim razlozima:

Osuđeni u žalbi ističe da prilikom donošenja pobijanog rješenja činjenično stanje nije pravilno utvrđeno. Žalbom se ukazuje da presuda Općinskog suda u Ž. broj ... od 10.03.2009. godine (jedna od pravomoćnih presuda po kojima se traži nepravo ponavljanje) nije brisana i da je prvostupanjski sud istu trebao uzeti u obzir prilikom ocjene osnovanosti njegovog zahtjeva za objedinjavanje kazni. Kako u konkretnom slučaju nije postupljeno na ranije navedeni način to je činjenično stanje ostalo pogrešno utvrđeno.

Prethodno istaknuti žalbeni prigovor osuđenog se ocjenjuje neosnovanim.

Iz stanja spisa predmeta proizlazi da je osuđeni M. S. K. sudu u S. podnio zahtjev za objedinjavanje kazni (tzv. nepravo ponavljanje kaznenog postupka) po pravomoćnim presudama i to: po pravomoćnoj presudi tog suda broj ... od 06.02.2012. godine, te pravomoćnoj presudi Općinskog suda u Ž. broj ... od 10.03.2009. godine. Osuđenikov zahtjev je od strane prvostupanjskog suda odbijen iz razloga jer je on u vrijeme donošenja presude kojom mu je Kantonalni sud u Sarajevu izrekao kaznu zatvora od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci već bio izdržao kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca koju mu je izrekao Općinski sud u Ž. Osuđeni je predmetni zahtjev prvostupanskom sudu podnio dana 30.09.2013. godine, prema dopisu KPZ I. S. broj ... od 02.03.2010. godine kaznu zatvora izrečenu od strane Općinskog suda u Ž. je izdržao sa danom 01.03.2010. godine, a presuda Kantonalnog suda u S. je donesena 06.02.2012. godine. Ova činjenična utvrđenja žalbom osuđenog na bilo koji način nisu ni dovedena u pitanje. U danoj procesnoj situaciji u odnosu na osuđenog i nije bilo moguće primijeniti odredbu člana 54. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH) i izreći mu jedinstvenu kaznu zatvora. Suprotni žalbeni prigovori iz osuđenikove žalbe se doista pokazuju potpuno neprihvatljivim.

Kod ovakvog stanja u spisu valjalo je riješiti kao u izreci, žalbu osuđenog odbiti kao naosnovanu, a sve temeljem ovlasti iz odredbe člana 337. stav 3. ZKP FBiH."

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, 09 0 K 014269 13 Kž 2 od 31.3.2014. godine)