Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanske županije / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona

br. 1/2022 оd 18.01.2022.


 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO - SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-3805/2021 OD 9.12.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-4-370/21 OD 15. 11. 2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-4-371/21 OD 15. 11. 2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-4-373/21 OD 15. 11. 2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-4-374/21 OD 15. 11. 2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-4-375/21 OD 15. 11. 2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-4-376/21 OD 15. 11. 2021. GODINE
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJAVLjIVANjU I POSTUPKU PROVJERE PODATAKA O IMOVINI NOSIOCA JAVNIH FUNKCIJA U UNSKO - SANSKOG KANTONU
 • KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ZDRAVSTVA NA TERITORIJI UNSKO - SANSKOG KANTONA
 • OVLAŠTENjE, BROJ: 11-19-13773-UP-1/21 OD 22.12.2021. GODINE
 • OVLAŠTENjE, BROJ: 11-19-14826-UP-1/21 OD 6.12.2021. GODINE
 • OVLAŠTENjE, BROJ: 11-19-14918-UP-1/21 OD 17.12.2021. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U BIHAĆU BROJ: 17 0 P 068432 21 P 4 OD 21.10.2021. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U BOSANSKOJ KRUPI BROJ: 18 0 P 046780 20 P OD 23.12.2021. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI BROJ: 23 0 P 049787 21 P OD 3.12.2021. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI BROJ: 23 0 P 050864 21 P OD 24.12.2021. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U CAZINU BROJ: 20 0 V 037459 17 V2 OD 3.12.2021. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U CAZINU BROJ: 20 0 P 065140 20 P OD 1.12.2021. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U CAZINU BROJ: 20 0 P 068714 20 P OD 29.11.2021. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U CAZINU BROJ: 20 0 P 071098 21 P OD 8.12.2021. GODINE
 • OGLAS O PROGLAŠENjU NEVAŽEĆOM POGRANIČNE PROPUSNICE, BROJ: PP0014832
 • ODLUKA VLADE UNSKO - SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-3817/2021 OD 9.12.2021. GODINE
 • ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN NOVČANIH PRIMANjA UTVRĐENIH ZAKONOM O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG SPORAZUMA O PRODUŽENjU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA USAGLAŠENI KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ZDRAVSTVA NA TERITORIJI UNSKO - SANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA DIREKTORE U USTANOVAMA OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE VLADE UNSKO - SANSKOG KANTONA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆI GRANT - POJEDINCIMA, BROJ: 03-017-2904/2021 OD 29.04.2021. GODINE, BROJ: 03-017-3469/2021 OD 07.09.2021. GODINE I BROJ: 03-017-3600/2021 OD 18.10.2021. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VRSTI, OSNOVNIM KRITERIJIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH PODRŠKI U PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI IZ BUDžETA UNSKO - SANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANjU DOKTORA MEDICINE OVLAŠTENIH ZA UTVRĐIVANjE UZROKA I VREMENA SMRTI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KAPITALNI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA BROJ: 03-017-3548/2021 OD 30.09.2021. GODINE
 • ODLUKA O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA SPORTA UNSKO - SANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2022. - 2027. GODINA
 • ODLUKA O POSEBNOM PROGRAMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, NAČINU I MJERILIMA FINANSIRANjA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U 2022. GODINI
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA UNSKO - SANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU BROJ: 03-017-3790/2021 OD 2.12.2021. GODINE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA UNSKO - SANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU BROJ: 03-017-3821/2021 OD 9.12.2021. GODINE
 • ODLUKA O SUFINANSIRANjU OSNOVNOG OBRAZOVANjA U SASTAVU KATOLIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA ZA ŠKOLSKU 2021/22. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA O UTROŠKU DIJELA SREDSTAVA - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA BROJ: 03-017-3789/2021 OD 1. 12. 2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA - GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA VLASTI BROJ: 03-017-3782/2021 OD 1. 12. 2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA - GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA VLASTI BROJ: 03-017-3801/2021 OD 9. 12. 2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI" IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA - MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE KANTONALNIH UDRUŽENjA BRANILACA IZ BUDžETA UNSKO - SANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USMJERAVANjU VLASTITIH SREDSTAVA BROJ: 03-017-3799/2021 OD 9.12.2021. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE BROJ: 03-017-3796/2021 OD 9.12.2021. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE BROJ: 03-017-3797/2021 OD 9.12.2021. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE BROJ: 03-017-3798/2021 OD 9.12.2021. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE BROJ: 03-017-3800/2021 OD 9.12.2021. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE BROJ: 03-017-3822/2021 OD 9.12.2021. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNE NOVČANE NAKNADE DEMOBILISANIM BRANIOCIMA ZA PERIOD 01.10.2021. DO 31. 10. 2021. GODINE (X- MJESEC 2021. GODINE)
 • ODLUKA O UČEŠĆU VLADE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA
 • REFERALNI MEHANIZMI ZA PREVENCIJU NAPUŠTANjA ŠKOLE/ŠKOLOVANjA U KONTEKSTU COVID 19 PANDEMIJE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA BIHAĆ IZ REDA RODITELjA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU UMJETNIČKA ŠKOLA "NUSRET KESKIN-BRACO" BIHAĆ IZ REDA RODITELjA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ŠKOLSKOG ODBORA JU MAŠINSKO-SAOBRAĆAJNA MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA BIHAĆ IZ REDA RODITELjA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU I SREDNjA ŠKOLA "DR. HUSEIN DžANIĆ" VELIKA KLADUŠA
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU ORGANIZACIONIH JEDINICA, BROJČANIH OZNAKA I INTERNIH DOSTAVNIH KNjIGA ZA SKUPŠTINU UNSKO - SANSKOG KANTONA, VLADU UNSKO - SANSKOG KANTONA, KANTONALNE ORGANE UPRAVE, UPRAVNE ORGANIZACIJE, SLUŽBU SKUPŠTINE, KABINET PREMIJERA KANTONA I RADNA TIJELA VLADE KANTONA ZA 2022. GODINU
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MAŠINSKO-SAOBRAĆAJNA MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA BIHAĆ IZ REDA RODITELjA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA BIHAĆ IZ REDA RODITELjA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU UMJETNIČKA ŠKOLA "NUSRET KESKIN-BRACO" BIHAĆ IZ REDA RODITELjA
 • UREDBA O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O DOPUNSKIM POSLOVIMA OSNOVNE DJELATNOSTI I POSLOVIMA POMOĆNE DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE OBAVLjAJU NAMJEŠTENICI