Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona

br. 18/2024 оd 05.07.2024.


 • ODLUKA O SUBVENCIONIRANjU STAMBENOG ZBRINjAVANjA MLADIH ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O NAČINU I KRITERIJIMA ZA RASPODJELU NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ EKOLOŠKIH NAKNADA ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O NAČINU I FORMI DOSTAVLjANjA I OBJAVLjIVANjA AKATA U SLUŽBENOM GLASNIKU UNSKO-SANSKOG KANTONA TE ČUVANjU I PRISTUPU ELEKTRONSKIM DATOTEKAMA SLUŽBENOG GLASNIKA UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O NAČINU OBRAZOVANjA I VISINI NAKNADE ZA RAD STRUČNIH KOMISIJA I DRUGIH RADNIH TIJELA KOJE IMENUJE VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA, RUKOVODILAC KANTONALNIH ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE, RUKOVODILAC PRAVOSUDNE INSTITUCIJE I OVLAŠTENIH BUDžETSKIH KORISNIKA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU BROJA I STRUKTURE STUDENATA KOJI SE UPISUJU U I (PRVU) GODINU I (PRVOG), II (DRUGOG) I III (TREĆEG) CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2024./2025. GODINU NA UNIVERZITETU U BIHAĆU
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOJ VRIJEDNOSTI KVADRATNOG METRA NOVOGRADNjE POSEBNOG DIJELA NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU I KVARTALNOG IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE I RESTRUKTURIRANjA ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LjUBIJANKIĆ" BIHAĆ ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA NA RAZDJELU MINISTARSTVA PRIVREDE SA POZICIJE "KAPITALNI GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVI - POSLOVNE ZONE"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANjE
 • ODLUKA O VISINI REGRESA ZA KORISNIKE BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O VISINI DODATKA PO OSNOVU POSEBNIH ZAKONA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU BROJ: 03-02-51-772/2024 OD 13.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGA TEHNIČKE I FUNKCIONALNE PODRŠKE ZA CENTRALIZIRANI OBRAČUN I ISPLATU PLAĆA (COIP) ZA KORISNIKE BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA POSEBNA ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE, BROJ: 03-02-51-773/2024 OD 13.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE, BROJ: 03-02-51-774/2024 OD 13.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU VLASTITIH SREDSTAVA, BROJ: 03-02-51-775/2024 OD 13.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE, BROJ: 03-02-51-776/2024 OD 13.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O PRIVREMENOM IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-02-51-755/2024 OD 13.6.2024. GODINE
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-02-51-763/2024 OD 13.6.2024. GODINE
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-02-51-764/2024 OD 13.6.2024. GODINE
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-02-51-767/2024 OD 13.6.2024. GODINE
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-02-51-768/2024 OD 13.6.2024. GODINE
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-02-51-769/2024 OD 13.6.2024. GODINE
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-02-51-770/2024 OD 13.6.2024. GODINE
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-02-51-771/2024 OD 13.6.2024. GODINE
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-02-51-779/2024 OD 13.6.2024. GODINE
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-02-51-791/2024 OD 13.6.2024. GODINE
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-02-51-804/2024 OD 13.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA PROVOĐENjE POSTUPKA IZBORA I IMENOVANjA DIREKTORA JAVNE USTANOVE "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA UNSKO-SANSKOG KANTONA", BIHAĆ ISPRED VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-02-51-752/2024 OD 30.5.2024. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA - GRANT - MEĐUNARODNA TAKMIČENjA U OBLASTI SPORTA BROJ: 03-02-51-596/2024 OD 29.4.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA JU DJEČIJI VRTIĆ BUŽIM
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" BOSANSKA KRUPA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "LEJLA HAIRLAHOVIĆ-HUŠIĆ CAZIN
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA TUMAČENjE ODREDBI I PRAĆENjE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANjA ZA TERITORIJ UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA TUMAČENjE ODREDBI I PRAĆENjE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNjEG OBRAZOVANjA ZA TERITORIJ UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVEMENOG UPRAVNOG ODBORA ZU DOM ZDRAVLjA BIHAĆ
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA JU "RAZVOJNA AGENCIJA UNSKO-SANSKOG KANTONA" BIHAĆ
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA JU "RAZVOJNA AGENCIJA UNSKO-SANSKOG KANTONA" BIHAĆ
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZU LjEČILIŠTE "GATA" BIHAĆ
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA ZU LjEČILIŠTE "GATA" BIHAĆ
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U CAZINU BROJ: 20 0 V 073074 21 V OD 10.6.2024. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U CAZINU BROJ: 20 0 P 079325 22 P OD 11.6.2024. GODINE
 • OGLAS O PROGLAŠENjU NEVAŽEĆOM POGRANIČNE PROPUSNICE BROJ: PP0013718 NA IME ĆORALIĆ FERID