Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Republike Srpske


Ovdje se nalazi spisak posljednje objavljenih dokumenata u Službenom glasniku Republike Srpske.

Službeni glasnik Republike Srpske u cjelosti možete naći u pravnoj bazi Paragraf Lex BA. Baza se svakodnevno ažurira svim novim propisima. Sadrži brojne značajne dokumente: sudsku praksu, službena mišljenja, modele ugovora itd. a ukoliko imate potrebu da pročitate neki dokument ranije objavljen tu je i arhiva Službeni glasnik RS.

Možete se registrovati i besplatno isprobati pravnu bazu i na taj način steći uvid u sve benefite koje ona pruža - svi propisi brzo, lako i uvijek dostupni.

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Kada izlazi Službeni glasnik?

Paragrafov alarm za glasila redovno informiše sve svoje korisnike putem imejla o svakom novom objavljenom glasilu. Kada izlazi Službeni glasnik je pitanje na koje će Vam odgovor dati alarm koji smo pripremili za Vas. Dovoljno je da se samo prijavite da želite da primate ova obavještenja i bićete na vrijeme informisani o svakom novom objavljenom dokumentu u Službenom glasniku.

Službeni glasnik RS | br. 112 оd 04.12.2018.

 • ZAKLjUČAK O ODBACIVANjU PRIJAVE KONCENTRACIJE PRIVREDNOG SUBJEKTA "INA - INDUSTRIJA NAFTE" D.D. ZAGREB, REPUBLIKA HRVATSKA
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O PRESTANKU PRIMJENE PRAVILNIKA O OBLIKU I NAČINU VOĐENjA KNjIGE UTISAKA U TURISTIČKIM AGENCIJAMA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA ZA KAPITALNA ULAGANjA, BROJ: 04/1-012-2-3085/18
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-3087/18
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-3106/18
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-3107/18
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-3109/18
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-3110/18
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-3111/18
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-3112/18
 • ODLUKA O DEFINISANjU PARAMETARA ZA UTVRĐIVANjE STRATEŠKIH PREDUZEĆA IZ OBLASTI DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANjU CJENOVNIKA ZDRAVSTVENIH USLUGA, BROJ: 02/002-10467-9/18
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANjU LISTE LIJEKOVA KOJI SE IZDAJU NA RECEPT, BROJ: 02/002-10467-10/18
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANjU CJENOVNIKA MEDICINSKIH SREDSTAVA, BROJ: 02/002-10467-8/18
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USVAJANjU LISTE LIJEKOVA SA POSEBNIM NAČINOM NABAVKE (FINANSIRANjA NA TERET FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA REPUBLIKE SRPSKE)
 • ODLUKA O NASTAVKU KORIŠĆENjA LICENCE, BROJ: 05-28-12-422-2/18
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA, BROJ: 04/1-012-2-3108/18
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENjE OBOLjENjA, STANjA I POVREDA DJECE U INOSTRANSTVU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU STANDARDA I KRITERIJUMA ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENjE OBOLjENjA, STANjA I POVREDA DJECE U INOSTRANSTVU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU USLOVA ZA DODJELU KONCESIJE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA PRIVREDNOM DRUŠTVU "JAHORINSKA VODA" D.O.O. PALE ZA EKSPLOATACIJU PITKE VODE SA IZVORIŠTA "JAHORINSKA VODA"
 • PRAVILNIK O PRINCIPIMA, USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA ZAKLjUČIVANjE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2019. GODINI
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSTVARIVANjU PRAVA NA NAKNADU PLATE ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVU NA MEDICINSKA SREDSTVA, BROJ: 02/002-10467-7/18
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU, OBIMU I NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, BROJ: 02/002-10467-6/18
 • PREGLED PORESKIH OBVEZNIKA KOJI SU ODJAVILI JEDINSTVENI IDENTIFIKACIONI BROJ I PREGLED ODJAVLjENIH ORGANIZACIONIH DIJELOVA PORESKIH OBVEZNIKA ZA PERIOD 1.8.2018 - 30.9.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA O ZAMJENI NEKRETNINA - ŠUME I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRPSKE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" D.O.O. BANjA LUKA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" KOZARSKA DUBICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" KORAJ, LOPARE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" BANjA LUKA
 • RJEŠENjE O ODOBRAVANjU PROMJENE VLASNIČKE STRUKTURE U KONCESIONOM PRIVREDNOM DRUŠTVU "KAMENOLOMI" A.D. ZVORNIK
 • RJEŠENjE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" KOZARSKA DUBICA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" KORAJ, LOPARE
 • RJEŠENjE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" BANjA LUKA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA DIREKTORA ZAVODA ZA OBRAZOVANjE ODRASLIH
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" D.O.O. BANjA LUKA

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772