Zastava Srbije

Službeni glasnik Republike Srpske

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Ovdje se nalazi spisak posljednje objavljenih dokumenata u Službenom glasniku Republike Srpske.

Službeni glasnik Republike Srpske u cjelosti možete naći u pravnoj bazi Paragraf Lex BA. Baza se svakodnevno ažurira svim novim propisima. Sadrži brojne značajne dokumente: sudsku praksu, službena mišljenja, modele ugovora itd. a ukoliko imate potrebu da pročitate neki dokument ranije objavljen tu je i arhiva Službeni glasnik RS.

Možete se registrovati i besplatno isprobati pravnu bazu i na taj način steći uvid u sve benefite koje ona pruža - svi propisi brzo, lako i uvijek dostupni.

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Kada izlazi Službeni glasnik?

Paragrafov alarm za glasila redovno informiše sve svoje korisnike putem imejla o svakom novom objavljenom glasilu. Kada izlazi Službeni glasnik je pitanje na koje će Vam odgovor dati alarm koji smo pripremili za Vas. Dovoljno je da se samo prijavite da želite da primate ova obavještenja i bićete na vrijeme informisani o svakom novom objavljenom dokumentu u Službenom glasniku.


Službeni glasnik Republike Srpske

br. 43/2024 оd 21.05.2024.


 • ZAKLjUČAK O ODBACIVANjU PRIJAVE KONCENTRACIJE PRIVREDNOG SUBJEKTA DS SMITH PACKAGING SOUTH EAST GMBH, BEČ, AUSTRIJA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM JU ERGELA "VUČIJAK" PRNjAVOR ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O DIGITALNIM IDENTITETIMA, ŠEMI DIGITALNE IDENTIFIKACIJE I NIVOIMA POUZDANOSTI DIGITALNIH IDENTITETA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USVAJANjU LISTE LIJEKOVA KOJI SE PRIMJENjUJU U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, BROJ: 02/002-1659-10/24
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI PROIZVODNjE ELEKTRIČNE ENERGIJE, BROJ: 01-155-8/24/R-94-512
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI UPRAVLjANjA POSTROJENjEM ZA KOMPRIMOVANI PRIRODNI GAS, BROJ: 01-125-12/24/P-94-511
 • RJEŠENjE O IZMJENAMA I DOPUNAMA RJEŠENjA O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE BANjALUKA 5, GRAD BANjALUKA, BROJ: 21.08/951-147/20
 • RJEŠENjE O IZMJENI I DOPUNAMA RJEŠENjA O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE KARAĆ, OPŠTINA PRNjAVOR, BROJ: 21.08/951-128/20
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE, BANjA LUKA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JU NARODNA BIBLIOTEKA BERKOVIĆI
 • RJEŠENjE O ISPUNjENjU USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCE ZA MINIRANjE U RUDARSTVU, BROJ: 05.04/310-169-3/24
 • RJEŠENjE O ISPUNjENjU USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCE ZA MINIRANjE U RUDARSTVU, BROJ: 05.04/310-291-1/24
 • RJEŠENjE O ISPUNjENjU USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCE ZA OBAVLjANjE POSLOVA IZRADE AKTA O PROCJENI RIZIKA, PERIODIČNE PREGLEDE I ISPITIVANjA SREDSTAVA ZA RAD, UREĐAJA I OPREME, SREDSTAVA LIČNE ZAŠTITE I ZA PREVENTIVNE I PERIODIČNE PREGLEDE ISPITIVANjA USLOVA RADNE SREDINE, ODNOSNO FIZIČKIH, HEMIJSKIH I BIOLOŠKIH ŠTETNOSTI MIKROKLIME U RUDARSKIM OBJEKTIMA, BROJ: 05.04/310-188-3/24
 • RJEŠENjE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCU DUŽNOSTI DIREKTORA JU NARODNA BIBLIOTEKA BERKOVIĆI
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE, BANjA LUKA
 • SPISAK LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA (U OBNOVLjENOM POSTUPKU) ZA STAVLjANjE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: 10-02.3-2629/24