Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Republike Srpske


Ovdje se nalazi spisak posljednje objavljenih dokumenata u Službenom glasniku Republike Srpske.

Službeni glasnik Republike Srpske u cjelosti možete naći u pravnoj bazi Paragraf Lex BA. Baza se svakodnevno ažurira svim novim propisima. Sadrži brojne značajne dokumente: sudsku praksu, službena mišljenja, modele ugovora itd. a ukoliko imate potrebu da pročitate neki dokument ranije objavljen tu je i arhiva Službeni glasnik RS.

Možete se registrovati i besplatno isprobati pravnu bazu i na taj način steći uvid u sve benefite koje ona pruža - svi propisi brzo, lako i uvijek dostupni.

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Kada izlazi Službeni glasnik?

Paragrafov alarm za glasila redovno informiše sve svoje korisnike putem imejla o svakom novom objavljenom glasilu. Kada izlazi Službeni glasnik je pitanje na koje će Vam odgovor dati alarm koji smo pripremili za Vas. Dovoljno je da se samo prijavite da želite da primate ova obavještenja i bićete na vrijeme informisani o svakom novom objavljenom dokumentu u Službenom glasniku.

Službeni glasnik RS | br. 31 оd 17.04.2019.

 • ZAKLjUČAK O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE U AKCIONOM PLANU ZAPOŠLjAVANjA U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA ZAMJENU STAMBENIH JEDINICA, BROJ: 04/1-012-2-948/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PLAN I PROGRAM RADA JU "ANDRIĆEV INSTITUT" U VIŠEGRADU SA GODIŠNjIM FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA KONAČNI OTPIS NENAPLATIVIH POTRAŽIVANjA IZ REGRESNOG POSTUPKA, BROJ: 04/1-012-2-950/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA TRANSFERA ZA JU "VODE SRPSKE" ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-951/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-975/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-976/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA REPUBLIKE SRPSKE SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IZDAVANjE GARANCIJE REPUBLIKE SRPSKE ZA KREDITNO ZADUŽENjE JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USVAJANjU LISTE LIJEKOVA KOJI SE IZDAJU NA RECEPT, BROJ: 02/002-1837-1/19
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRIHVATANjU DONATORSKIH SREDSTAVA VLADE REPUBLIKE SRBIJE, BROJ: 04/1-012-2-953/19
 • ODLUKA O OTPISU NENAPLATIVIH POTRAŽIVANjA, BROJ: 04/1-012-2-949/19
 • ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA DODJELE KONCESIJE ZA IZGRADNjU ODMORIŠTA "BRKIĆA VODA" SA PRATEĆIM SADRŽAJEM I BENZINSKIM STANICAMA NA AUTO-PUTU BANjALUKA-DOBOJ
 • ODLUKA O PRENOSU OSNOVNOG SREDSTVA, BROJ: 04/1-012-2-945/19
 • ODLUKA O PRENOSU OSNOVNOG SREDSTVA, BROJ: 04/1-012-2-946/19
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA VLASNIŠTVA, BROJ: 04/1-012-2-942/19
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA VLASNIŠTVA, BROJ: 04/1-012-2-943/19
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA VLASNIŠTVA, BROJ: 04/1-012-2-944/19
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANjE DVA ČLANA IZ REPUBLIKE SRPSKE U UPRAVNI ODBOR NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU STANDARDA I KRITERIJUMA ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANOVA IZ REPUBLIKE SRPSKE U UPRAVNI ODBOR NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU USLOVA ZA DODJELU KONCESIJE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA ZA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRPSKE NA PODRUČJU OPŠTINE SOKOLAC
 • ODLUKA, BROJ: 04/1-012-2-947/19
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I NAČINU SPROVOĐENjA MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA
 • PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNjIH ŠKOLA
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH PODSTICAJA ZA KAPITALNE INVESTICIJE U POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI U 2019. GODINI
 • PRAVILNIK O CERTIFIKACIJI OPERATERA TRANSPORTNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA UNAPREĐENjE I ZAŠTITU PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANjINA U REPUBLICI SRPSKOJ ZA PERIOD 2019-2023. GODINE
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA "RAZVOJ RURALNOG POSLOVANjA"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "GORNjA SLATINA" GORNjA SLATINA, ŠAMAC
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PROGRAMA RAZVOJA KONKURENTNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "GORNjA SLATINA" GORNjA SLATINA, ŠAMAC
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU NARODNA BIBLIOTEKA "DANILO KIŠ" TESLIĆ
 • RJEŠENjE PO PRIJAVI KONCENTRACIJE PRIVREDNIH SUBJEKATA "AS HOLDING" D.O.O. I AS D.O.O. JELAH-TEŠANj SA PRIVREDNIM SUBJEKTOM "SOLANA" D.D. TUZLA
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-978/19
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-979/19
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-982/19
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-983/19
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-984/19
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-985/19
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-986/19
 • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O REGISTRU SPORAZUMA I PROTOKOLA O SARADNjI REPUBLIKE SRPSKE SA SUBJEKTIMA U INOSTRANSTVU
 • UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O USLOVIMA ZA OSNIVANjE I RAD PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRPSKE U INOSTRANSTVU

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772