Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Službeni glasnik Republike Srpske

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Ovdje se nalazi spisak posljednje objavljenih dokumenata u Službenom glasniku Republike Srpske.

Službeni glasnik Republike Srpske u cjelosti možete naći u pravnoj bazi Paragraf Lex BA. Baza se svakodnevno ažurira svim novim propisima. Sadrži brojne značajne dokumente: sudsku praksu, službena mišljenja, modele ugovora itd. a ukoliko imate potrebu da pročitate neki dokument ranije objavljen tu je i arhiva Službeni glasnik RS.

Možete se registrovati i besplatno isprobati pravnu bazu i na taj način steći uvid u sve benefite koje ona pruža - svi propisi brzo, lako i uvijek dostupni.

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Kada izlazi Službeni glasnik?

Paragrafov alarm za glasila redovno informiše sve svoje korisnike putem imejla o svakom novom objavljenom glasilu. Kada izlazi Službeni glasnik je pitanje na koje će Vam odgovor dati alarm koji smo pripremili za Vas. Dovoljno je da se samo prijavite da želite da primate ova obavještenja i bićete na vrijeme informisani o svakom novom objavljenom dokumentu u Službenom glasniku.

Službeni glasnik Republike Srpske

br. 82/2021 оd 10.09.2021.


 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-2523/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 04/1-012-2-2529/21
 • ODLUKA O KORIŠĆENjU SREDSTAVA SA RAČUNA POSEBNIH NAMJENA, BROJ: 04/1-012-2-2524/21
 • ODLUKA O PRESTANKU RADA JAVNE USTANOVE INSTITUT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE, BANjA LUKA
 • ODLUKA O PROMJENI GRANICE IZMEĐU KATASTARSKIH OPŠTINA DERVIŠI I BUDžAK U GRADU BANjOJ LUCI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU USLOVA ZA DODJELU KONCESIJE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA ZA IZGRADNjU I KORIŠĆENjE MHE "VRBAS 2" NA RIJECI VRBAS, OPŠTINA LAKTAŠI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU USLOVA ZA DODJELU KONCESIJE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA ZA IZGRADNjU I KORIŠĆENjE SOLARNE FOTONAPONSKE ELEKTRANE "NEVESINjE", OPŠTINA NEVESINjE
 • PRAVILNIK O 40-ČASOVNOJ RADNOJ SEDMICI U SREDNjOJ ŠKOLI
 • PRAVILNIK O GRANIČNIM I REMEDIJACIONIM VRIJEDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH, ŠTETNIH I OPASNIH MATERIJA U ZEMLjIŠTU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIKUPLjANjA, KRITERIJUMIMA ZA RASPODJELU SREDSTAVA I POSTUPKU KORIŠĆENjA SREDSTAVA POSEBNIH NAMJENA ZA ŠUME
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA STEČAJNOG UPRAVNIKA
 • RJEŠENjE O ISPUNjENjU USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCE ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA U POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI, BROJ: 05.04/310-294-5/21
 • RJEŠENjE O ISPUNjENjU USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCE ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA U POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI, BROJ: 05.04/310-353-3/21
 • RJEŠENjE O ISPUNjENjU USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCE ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA U POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI, BROJ: 05.04/310-385-2/21
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE LUSIĆI, GRAD BANjALUKA, BROJ: 21.08/951-104/20
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE NOVA TOPOLA, GRAD GRADIŠKA, BROJ: 21.04/951-1840/21
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE ODžAK, OPŠTINA NEVESINjE, BROJ: 21.08/951-69/19
 • STATUT O IZMJENI STATUTA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA REPUBLIKE SRPSKE