Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Srednjobosanskog kantona

br. 4/2021 od 28.04.2021.


 • ODLUKA (O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIJENOS PRAVA NA KONCESIJE)
 • ODLUKA (O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJENOS PRAVA NA KONCESIJU ZA PROJEKTOVANjE, IZGRADNjU, KORIŠTENjE I PRIJENOS MALE HIDROELEKTRANE "NEVRA", D. O. O., KREŠEVO)
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA SKLAPANjE UGOVORA O USTUPANjU OBJEKTA U KASARNI "SLIMENA" U TRAVNIKU NA KORIŠTENjE KANTONALNOJ UPRAVI ZA CIVILNU ZAŠTITU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJENOS PRAVA NA KONCESIJU ZA EKSPLOATACIJU KAMENA KREČNjAKA NA LOKALITETU LUČENICA, OPĆINA KREŠEVO
 • ODLUKA O DARIVANjU STALNIH SREDSTAVA
 • ODLUKA O DODJELI SPORTSKO-PRIVREDNIH LOVIŠTA NA PODRUČJU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA U ZAKUP NAJPOVOLjNIJIM PONUĐAČIMA KOJI ISPUNjAVAJU KRITERIJE UTVRĐENE U JAVNOM POZIVU
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU (KOJA JE DONIRALA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU (KOJA JE DONIRALA VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU (KOJA JE DONIRALA OPĆINA JAJCE)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU (KOJA JE DONIRAO CHATOLIC RELIEF SERVICES USA)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU (KOJA JE DONIRAO BH TELEKOM, BROJ: 01- 11.7-2196/21 OD 25. MARTA 2021.)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU (KOJA JE DONIRAO BH TELEKOM, BROJ: 01- 11.7-2197/21 OD 25. MARTA 2021.)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU (KOJA SU DONIRALI BH TELEKOM I BH POŠTE)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU (KOJA SU DONIRALI VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I CRS)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU (KOJA SU DONIRANA IZ BUDžETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: 01-11.7-2195/21 OD 25. MARTA 2021.)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU (KOJA SU DONIRANA IZ BUDžETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: 01-11.7-2367/21 OD 1. APRILA 2021.)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA NEREALIZOVANIH INTERVENTNIH SREDSTAVA IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU OPĆINI NOVI TRAVNIK
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE VISOKOG ŠKOLSTVA I STIPENDIRANjE STUDENATA PLANIRANO BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU (ZA IZVRŠENjE ODLUKE O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP-1613/19 OD 3. FEBRUARA 2021.)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU JAVNIM USTANOVAMA BOLNICAMA U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU JAVNIM USTANOVAMA BOLNICAMA U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU (NA IME IMPLEMENTACIJE TEHNIČKIH UVJETA BIS-A)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLjA KREŠEVO
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLjA TRAVNIK (NA IME PROVOĐENjA PROJEKTA ZANAVLjANjA MATERIJALNOTEHNIČKIH SREDSTAVA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLjA TRAVNIK (NA IME SUFINANSIRANjA REKONSTRUKCIJE AMBULANTE NOVA BILA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (G. M., IZ TRAVNIKA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (Ž. A., IZ BUSOVAČE)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, ZA NABAVKU RAČUNARSKE OPREME ZA POTREBE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA ZA POTREBE KANTONALNOG TUŽILAŠTVA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆA REZERVA VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA"
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - ZA NABAVKU UDžBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA"
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZDVAJANjU DIJELA NEREALIZOVANIH INTERVENTNIH SREDSTAVA IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU (IZMEĐU MINISTARSTVA OBRAZOVANjA, NAUKE, MLADIH, KULTURE I SPORTA I OSNOVNE ŠKOLE "SAFVETBEG BAŠAGIĆ", NOVI TRAVNIK)
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU (IZMEĐU SKUPŠTINE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA I IZABRANIH DUŽNOSNIKA ZAKONODAVNE VLASTI I STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA VISOKO ŠKOLSTVO PLANIRANIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA KORIŠTENjA DONIRANIH SREDSTAVA, S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA, NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA KORIŠTENjA SREDSTAVA, S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA, OSTVARENIH U 2021. GODINI OD NAKNADE ZA KONCESIJE IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRIVREDE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA KORIŠTENjA SREDSTAVA, S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA, S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - ZA PODRŠKU RAZVOJU PODUZETNIŠTVA I POKRETANjU NOVIH START-UP KOMPANIJA" UTVRĐENIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU PRIVREDE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA KORIŠTENjA SREDSTAVA, S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA, S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - ZA PODRŠKU RAZVOJU PODUZETNIČKIH ZONA" UTVRĐENIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU PRIVREDE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA KORIŠTENjA SREDSTAVA, S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA, S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - POTICAJI PRIVREDI (USPOSTAVA FONDA ZA POTPORU PREDUZEĆIMA U ZAVRŠETKU I IMPLEMENTACIJI MEĐUNARODNO PRIZNATIH STANDARDA I KVALITETA)" UTVRĐENIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU PRIVREDE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA KORIŠTENjA SREDSTAVA, S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA, S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - POTICAJI PRIVREDI" UTVRĐENIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU PRIVREDE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA KORIŠTENjA SREDSTAVA, S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA, S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO" UTVRĐENIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU PRIVREDE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA, S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA, S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - ZA POTPORU SKIJALIŠTIMA I RAZVOJU TURIZMA" UTVRĐENIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU PRIVREDE
 • POPIS VERIFIKOVANIH SREDNjIH ŠKOLA U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU UPISANIH U REGISTAR SREDNjIH ŠKOLA, ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINU
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA KANTONALNOG ODBORA ZA RAZVOJ, KAO SAVJETODAVNOG I KOORDINACIJSKOG TIJELA U PROCESU IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2021-2027. GODINA
 • RJEŠENjE O ODOBRENjU NASTAVNOGA PLANA I PROGRAMA NA HRVATSKOM JEZIKU ZA ZVANjE "EKONOMIST - POSLOVNA INFORMATIKA"
 • UPUTSTVO O NAČINU DOSTAVE OBAVJEŠTENjA O VISINI TE O PROMJENI MARŽI I CIJENA POJEDINIH PROIZVODA I USLUGA RADI PRAĆENjA I EVIDENTIRANjA
 • ODLUKA (O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJENOS PRAVA NA KONCESIJU ZA KORIŠTENjE PITKE VODE BUNARA VRANICA)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU (KOJA JE DONIRAO REGIONALNI URED ZA SARADNjU MLADIH)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA SUFINANSIRANjE OSNOVNIH MUZIČKIH ŠKOLA U 2021. GODINI

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772