Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Srednjobosanskog kantona

br. 8/2021 od 19.08.2021.


 • ODLUKA (O NABAVCI ALUMINIJSKE PLATFORME ZA UPAD SKLOPIVE RAMPE, I KACIGA)
 • ODLUKA (O NABAVCI USISIVAČA I TELEFONA)
 • ODLUKA (O ODOBRAVANjU ISPLATE DODATNOGA TOPLOG OBROKA)
 • ODLUKA (O ODOBRAVANjU ISPLATE NAKNADE NA OSNOVU PREKOVREMENOGA RADA)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA KORIŠTENjA SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, ZA POTICAJE POLjOPRIVREDI (INTERVENTNA SREDSTVA) U 2021. GODINI (ZA POMOĆ POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA KORIŠTENjA SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, ZA POTICAJE POLjOPRIVREDI (INTERVENTNA SREDSTVA) U 2021. GODINI (ZA POMOĆ U ORGANIZACIJI 15. MEĐUNARODNOG SAJMA ORGANSKE PROIZVODNjE I EKOTURIZMA "DANI MALINE" 2021. GODINE)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRIKUPLjENIH VETERINARSKIH NAKNADA ZA MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINjA NA EPIZOOTIOLOŠKOM PODRUČJU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA U 2021. GODINI TE NAČINA FINANSIRANjA MJERA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU I RASPODJELI SREDSTAVA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU I RASPODJELI SREDSTAVA (ZA IZGRADNjU I UREĐENjE SPOMEN-OBILjEŽJA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU I RASPODJELI SREDSTAVA (ZA IZGRADNjU I UREĐENjE ŠEHIDSKIH MEZARJA I GROBLjA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU I RASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU RAČUNARSKE OPREME
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU RUČNIH RADIOSTANICA I FIKSNE RADIOSTANICE
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU USLUGE: IZRADA PREDMJERA I PREDRAČUNA RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU KROVA, IZRADU FASADE I UGRADNjU STOLARIJE NA ZGRADI VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA GDJE JE SMJEŠTENO MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA (ALEJA KONZULA U TRAVNIKU)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (S. G., IZ TRAVNIKA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (H. K., IZ DONjEG VAKUFA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA ZA POTREBE MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA ZA POTREBE OPĆINSKOGA SUDA U TRAVNIKU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-11.7-5572/21
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE" ZA NAGRADE UČENICIMA ZA IZVANREDNE USPJEHE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANjU I IMENOVANjU ČLANOVA TE O NADLEŽNOSTIMA TIMA VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA SPREČAVANjE TRGOVINE LjUDIMA
 • ODLUKA O IZMJENI PLANA CENTRALNE NABAVKE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZNOSU I ISPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENjE GODIŠNjEG ODMORA (REGRESA) ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA I POSJEDA NEKRETNINE U VLASNIŠTVU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA VISOKO ŠKOLSTVO PLANIRANIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA SUFINANSIRANjE OSNOVNIH MUZIČKIH ŠKOLA U 2021. GODINI
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA FINANSIRANjE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA KOJE NIJE ORGANIZOVAN PRIJEVOZ I UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA (ZA II POLUGODIŠTE)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA"
 • PRAVILNIK O PROVOĐENjU ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA I UPRAVE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O PRODULjENjU MANDATA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O PRODULjENjU MANDATA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ PLAĆI ZAPOSLENIKA U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU U MAJU 2021. GODINE