Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Srednjobosanskog kantona

br. 4/2022 od 10.05.2022.


 • DOPUNE I IZMJENE VODIČA ZA OSTVARIVANjE PRAVA PRISTUPA INFORMACIJAMA KOJIMA RASPOLAŽE SKUPŠTINA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA, ODNOSNO STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ZAKON O PODSTICANjU RAZVOJA MALE PRIVREDE
 • JAVNI KONKURS ZA IZBOR NOTARA SA SLUŽBENIM SJEDIŠTEM U OPĆINI GORNjI VAKUF - USKOPLjE NA PODRUČJU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA (O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJENOS PRAVA NA KONCESIJU)
 • ODLUKA O VISINI MJESEČNE NAJAMNINE STAMBENIH JEDINICA SOCIJALNO NEPROFITNOG STANOVANjA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOGA ODBORA ŠUMSKOPRIVREDNOGA DRUŠTVA "SREDNjOBOSANSKE ŠUME" / ŠUMSKOGOSPODARSKOGA DRUŠTVA "ŠUME SREDIŠNjE BOSNE" / ŠUMSKOPRIVREDNOGA DRUŠTVA "SREDNjOBOSANSKE ŠUME", D. O. O., DONjI VAKUF
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (DONIRANIH KANTONALNOM SUDU U NOVOM TRAVNIKU)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (DONIRANIH KANTONALNOM TUŽILAŠTVU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (DONIRANIH OSNOVNOJ ŠKOLI "13. RUJAN", JAJCE)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (DONIRANIH OSNOVNOJ ŠKOLI "BRAĆA JEZERČIĆ", DIVIČANI, JAJCE)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (DONIRANIH OSNOVNOJ ŠKOLI "VITEZ", VITEZ)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (DONIRANIH OSNOVNOJ ŠKOLI "USKOPLjE", GORNjI VAKUF - USKOPLjE)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (DONIRANIH OSNOVNOJ ŠKOLI "FRA MARIJAN ŠUNjIĆ", STOJKOVIĆI, NOVI TRAVNIK)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU I RASPODJELI SREDSTAVA "TEKUĆE REZERVE VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA" (ZA IZGRADNjU CRKVE U NASELjU ŽUME, ŽUPA SVETOG JURJA, VITEZ)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA I Z BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (U IZNOSU OD 4.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA I Z BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU BRANILACA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA BANjSKO I KLIMATSKO LIJEČENjE BRANILACA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA IZGRADNjU ŠEHIDSKIH NIŠANA I NADGROBNIH SPOMENIKA POGINULIM BRANIOCIMA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA STIPENDIRANjE - ŠKOLOVANjE DJECE BRANILACA (ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2022. GODINE)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE ORTOPEDSKIH POMAGALA RATNIM VOJNIM INVALIDIMA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA SUFINANSIRANjE STAMBENOG ZBRINjAVANjA (ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2022. GODINE)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆA REZERVA VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA" (U IZNOSU OD 23.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA OPĆINI FOJNICA ZA DODJELU FINANSIJSKE POMOĆI ZA SANIRANjE ŠTETE NASTALE USLIJED POŽARA NA STAMBENOM OBJEKTU U VLASNIŠTVU DIŠIJE MAŠIN
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANjU STALNIH I POVREMENIH RADNIH TIJELA SKUPŠTINE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O KORIŠTENjU SREDSTAVA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 1.500.000,00 KM ZA IZVRŠENjE POTPISANIH POJEDINAČNIH UGOVORA O VANSUDSKOJ NAGODBI)
 • ODLUKA O NAČINU U PRAVLjANjA STAMBENIM JEDINICAMA SOCIJALNOG STANOVANjA I ODRŽAVANjA STAMBENIH JEDINICA
 • ODLUKA O OVLAŠĆIVANjU MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENjA, GRAĐENjA, ZAŠTITE OKOLIŠA, POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA ZA RASPOLAGANjE SREDSTVIMA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA", NAMIJENjENIH ZA ZAŠTITU OKOLIŠA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA DODJELE KONCESIJE ZA IZGRADNjU, UREĐENjE, OPREMANjE, KORIŠTENjE I ODRŽAVANjE FOTONAPONSKE ELEKTRANE FNE GRAČANICA 1 I FNE GRAČANICA 2 (UKUPNE MAKSIMALNE SNAGE 50 MW), OPĆINA BUGOJNO
 • ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU SUBVENCIONIRANjA NAJAMNINE STANOVA NAMIJENjENIH ZA SOCIJALNO NEPROFITNO STANOVANjE
 • ODLUKA O PRENAMJENI SREDSTAVA IZDVOJENIH IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA JKP "VILENICA - ČISTOĆA", D. O. O., NOVI TRAVNIK
 • ODLUKA O PRERASPODJELI I IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU)
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (IZMEĐU MINISTARSTVA OBRAZOVANjA, NAUKE, MLADIH, KULTURE I SPORTA TE OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU)
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - EKONOMSKO-SOCIJALNOM VIJEĆU ZA PODRUČJE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA VISOKO ŠKOLSTVO PLANIRANIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (ZA JANUAR I FEBRUAR 2022. GODINE)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA UČEŠĆA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA 23. MEĐUNARODNOM SAJMU PRIVREDE U MOSTARU
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA SUFINANSIRANjE OSNOVNIH MUZIČKIH ŠKOLA U 2022. GODINI (ZA MART I APRIL 2022. GODINE)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA PRIVREDNOM DRUŠTVU RUJANAC DIZAJN, D. O. O., DONjI VAKUF, ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA UČEŠĆA NA SARAJEVO 4 WALLS SAJMU
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆA REZERVA VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA" ZA PROGRAME / PROJEKTE IZ OBLASTI KULTURE I MLADIH
 • ODLUKA O UVJETIMA I KRITERIJIMA UTVRĐIVANjA MINIMUMA STAMBENIH UVJETA ZA IZGRADNjU STANOVA ZA SOCIJALNO STANOVANjE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA I KRITERIJA UTROŠKA SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, S TRANSFERA ZA NAKNADU ŠTETE KOJU POČINI ZAŠTIĆENA DIVLjAČ, U SKLADU S ČLANOM 70. ZAKONA O LOVSTVU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA KORIŠTENjA SREDSTAVA, S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA, OSTVARENIH U 2022. GODINI OD NAKNADE ZA KONCESIJE IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRIVREDE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - ZA SANIRANjE EKOLOŠKIH INCIDENATA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU PROGRAM U TROŠKA SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - ZA SANIRANjE EKOLOŠKIH INCIDENATA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - ZA OBILjEŽAVANjE ZNAČAJNIH DANA EKOLOŠKOGA KALENDARA I POTPORU RADU EKOLOŠKIH DRUŠTAVA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA, S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA, KAPITALNIH TRANSFERA ZA POTICAJE POVRATKU PROGNANIKA, OBNOVI I RAZVITKU, BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA, S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA, NAMIJENjENIH ZA ZAŠTITU OKOLIŠA ZA 2022. GODINU IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU RELACIJE ZA PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ", TRENICA, NOVI TRAVNIK
 • ODLUKA O CENZUSU MAKSIMALNOG PRIMANjA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OCJENjIVANjU, NAPREDOVANjU I STJECANjU STATUSA UČITELjA, NASTAVNIKA, PROFESORA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANjA PRAVA NA NAKNADU PLAĆE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD OSIGURANIKA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ZA POTREBE KORISNIKA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • PROGRAM I KRITERIJI U TROŠKA SREDSTAVA ZA ZAPOŠLjAVANjE BRANILACA ZA 2022. GODINU
 • PROGRAM I KRITERIJI UTROŠKA SREDSTAVA ZA IZGRADNjU I UREĐENjE MEZARJA I GROBLjA ZA 2022. GODINU
 • PROGRAM I KRITERIJI UTROŠKA SREDSTAVA ZA IZGRADNjU I UREĐENjE SPOMEN-OBILjEŽJA ZA 2022. GODINU
 • PROGRAM I KRITERIJI UTROŠKA SREDSTAVA ZA IZGRADNjU CENTARA ZA PSIHO-SOCIJALNO LIJEČENjE BRANILACA ZA 2022. GODINU
 • PROGRAM I KRITERIJI UTROŠKA SREDSTAVA ZA PRAVNU POMOĆ BRANIOCIMA ZA 2022. GODINU
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O POSTAVLjENjU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA KANTONALNOGA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE ŠUMSKOPRIVREDNOGA DRUŠTVA "SREDNjOBOSANSKE ŠUME" / ŠUMSKOGOSPODARSKOGA DRUŠTVA "ŠUME SREDIŠNjE BOSNE" / ŠUMSKOPRIVREDNOGA DRUŠTVA " SREDNjOBOSANSKE ŠUME", D. O. O., DONjI VAKUF
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA (DRAGANA SOLOMUNA)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA DIREKTORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA (SALEMA HODžIĆA)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOGA ODBORA PRVE OSNOVNE ŠKOLE, DONjI VAKUF (NERMINA ŠUTKOVIĆA)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA "MJEŠOVITE SREDNjE ŠKOLE GORNjI VAKUF", GORNjI VAKUF - USKOPLjE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA "MJEŠOVITE SREDNjE ŠKOLE", NOVI TRAVNIK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA "PRVE OSNOVNE ŠKOLE", BUGOJNO (JAKLIĆ)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA DRUGE OSNOVNE ŠKOLE, BUGOJNO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA MJEŠOVITE SREDNjE EKONOMSKOUGOSTITELjSKE ŠKOLE, TRAVNIK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA MJEŠOVITE SREDNjE TEHNIČKE ŠKOLE, TRAVNIK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA MJEŠOVITE SREDNjE ŠKOLE "VITEZ", VITEZ
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA MJEŠOVITE SREDNjE ŠKOLE "TRAVNIK", TRAVNIK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA MJEŠOVITE SREDNjE ŠKOLE BUSOVAČA, BUSOVAČA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA MJEŠOVITE SREDNjE ŠKOLE, BUGOJNO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA MJEŠOVITE SREDNjE ŠKOLE, DONjI VAKUF
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE JAKOVA GOTOVCA, NOVI TRAVNIK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE, BUGOJNO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE, NOVI TRAVNIK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE, TRAVNIK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE " LEPENICA", LEPENICA (KISELjAK)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "13. RUJAN", JAJCE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BERTA KUČERA", JAJCE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BILA", BILA (VITEZ)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRAĆA JEZERČIĆ", DIVIČANI, JAJCE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRESTOVSKO", BRESTOVSKO (KISELjAK)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRISTOVI", BRISTOVI, BUGOJNO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BUSOVAČA", BUSOVAČA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VITEZ", VITEZ (X)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VITEZ", VITEZ (B)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VITOVLjE", VITOVLjE (TRAVNIK)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VOLjEVAC", VOLjEVAC (GORNjI VAKUF - USKOPLjE)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "GORNjI VAKUF", GORNjI VAKUF - USKOPLjE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "GRAČANICA", GRAČANICA KOD BUGOJNA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "GROMILjAK", GROMILjAK (KISELjAK)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "GUČA GORA", GUČA GORA (TRAVNIK)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DOLAC N/L", DOLAC N/L (TRAVNIK)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DR. BORIS ĆORIĆ", KREŠEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DRVETINE", DRVETINE, BUGOJNO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DUBRAVICA", VITEZ
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DUBRAVICA", VITEZ, PREOČICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "EDHEM MULABDIĆ", OPARA (NOVI TRAVNIK)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVAN GORAN KOVAČIĆ", GOJEVIĆI, FOJNICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JAJCE", KRUŠČICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KALIBUNAR", TRAVNIK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KAONIK", KAONIK (BUSOVAČA)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KARAULA", KARAULA (TRAVNIK)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KISELjAK 1", BILALOVAC
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KISELjAK 2", ZABRĐE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KISELjAK", KISELjAK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR", VODOVOD (NOVI TRAVNIK)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MEHURIĆI", MEHURIĆI (TRAVNIK)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ", TRENICA, NOVI TRAVNIK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MUHSIN RIZVIĆ", FOJNICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "NOVA BILA", NOVA BILA (TRAVNIK)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "NOVI TRAVNIK", NOVI TRAVNIK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PAJIĆ POLjE", PAJIĆ POLjE (GORNjI VAKUF - USKOPLjE)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ", NOVI TRAVNIK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "TRAVNIK", TRAVNIK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "TURBE", TURBE (TRAVNIK)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "USKOPLjE", GORNjI VAKUF - USKOPLjE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "FRA MARIJAN ŠUNjIĆ", STOJKOVIĆI, NOVI TRAVNIK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "HAN BILA", HAN BILA (TRAVNIK)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "HASAN KJAFIJA PRUŠČAK", PRUSAC (DONjI VAKUF)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE KAĆUNI, KAĆUNI (BUSOVAČA)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA PRVE OSNOVNE ŠKOLE, BUGOJNO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA PRVE OSNOVNE ŠKOLE, DONjI VAKUF
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA SREDNjE GLAZBENE ŠKOLE JAKOVA GOTOVCA, NOVI TRAVNIK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA SREDNjE MJEŠOVITE ŠKOLE "ZIJAH DIZDAREVIĆ", FOJNICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA SREDNjE STRUKOVNE ŠKOLE "JAJCE", JAJCE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA SREDNjE STRUKOVNE ŠKOLE, FOJNICA, U KISELjAKU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA SREDNjE STRUČNE ŠKOLE, BUGOJNO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA SREDNjE TEHNIČKE ŠKOLE, BUGOJNO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA SREDNjE ŠKOLE "BUSOVAČA", BUSOVAČA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA SREDNjE ŠKOLE "VITEZ", VITEZ
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA SREDNjE ŠKOLE "IVAN GORAN KOVAČIĆ", KISELjAK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA SREDNjE ŠKOLE "KREŠEVO", KREŠEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA SREDNjE ŠKOLE "NIKOLA ŠOP", JAJCE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA SREDNjE ŠKOLE "NOVI TRAVNIK", NOVI TRAVNIK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA SREDNjE ŠKOLE "TRAVNIK", NOVA BILA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA SREDNjE ŠKOLE "USKOPLjE", GORNjI VAKUF - USKOPLjE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA TREĆE OSNOVNE ŠKOLE, BUGOJNO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA TREĆE OSNOVNE ŠKOLE, OBORCI (DONjI VAKUF)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOGA ODBORA ČETVRTE OSNOVNE ŠKOLE "TORLAKOVAC", TORLAKOVAC, DONjI VAKUF
 • RJEŠENjE O OSNIVANjU RADNE GRUPE ZA IZRADU PLATFORME ZA SMANjENjE RIZIKA OD KATASTROFA U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU
 • RJEŠENjE O OSNIVANjU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE SOCIJALNO NEPROFITNOG STANOVANjA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI NAČELNIKA KANTONALNOGA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOGA ODBORA PRVE OSNOVNE ŠKOLE, DONjI VAKUF (HASENE BAŠIĆ)
 • RJEŠENjE O STAVLjANjU VAN SNAGE RJEŠENjA O PRIVREMENOM OBAVLjANjU POSLOVA DIREKTORA KANTONALNE UPRAVE ZA CIVILNU ZAŠTITU