Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Srednjobosanskog kantona

br. 6/2021 od 28.06.2021.


 • REGISTAR BUDžETSKIH KORISNIKA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI (NA UPUTSTVO O KORIŠTENjU SOFTVERA ZA JAVNE NABAVKE)
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI (NA UPUTSTVO O NAČINU IZVRŠAVANjA OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA)
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DARIVANjU STALNIH SREDSTAVA
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA NEREALIZOVANIH INTERVENTNIH SREDSTAVA IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA OPĆINU KISELjAK
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA UTROŠKA SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA POTICAJE POLjOPRIVREDI (PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI) U 2021. GODINI
 • ODLUKA O IZDVAJANjU I RASPODJELI SREDSTAVA IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA, ZA PROJEKT UTOPLjIVANjE ZGRADE SREDNjE ŠKOLE "TRAVNIK", NOVA BILA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA ADAPTACIJU PROSTORIJA U POLICIJSKOJ STANICI BUGOJNO
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA ADAPTACIJU PROSTORIJA U POLICIJSKOJ STANICI KISELjAK
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU ZA REALIZACIJU SUFINANSIRANjA INTERVENCIJA NA GRADSKOM VODOVODU, JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "GRADINA", D. O. O., DONjI VAKUF
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU POTREBNIH ZA NABAVKU GEOFONA - UREĐAJA ZA PRONALAŽENjE I ISPITIVANjE KVAROVA NA GRADSKOJ VODOVODNOJ MREŽI, JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "KOSTAJNICA", D. O. O., KREŠEVO
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (G. P., IZ NOVOG TRAVNIKA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (Đ. I., IZ TRAVNIKA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, ZA OSPOSOBLjAVANjE MJERNOG INSTRUMENTA I OSIGURAVANjE UVJETA ZA MJERENjE PROTOKA VODOTOKA PLAVA VODA, OPĆINA TRAVNIK
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, ZA SUFINANSIRANjE IZGRADNjE VODOVODNE MREŽE I REZERVOARA PITKE VODE U NASELjU TOVARIŠTE, MJESNA ZAJEDNICA PROKOS, OPĆINA FOJNICA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, ZA SUFINANSIRANjE REKONSTRUISANjA VODOVODNE MREŽE U NASELjU KRČEVINE, OPĆINA BUSOVAČA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA, ZA UDRUŽENjA IZ OPĆINA JAJCE, VITEZ I TRAVNIK
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA MUSLIMANSKOM DOBROTVORNOM DRUŠTVU "MERHAMET"
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆA REZERVA VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA"
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA SRPSKOM KULTURNOPROSVJETNOM I HUMANITARNOM CRKVENOM DRUŠTVU TRAVNIK
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA CARITASU BUGOJANSKOGA DEKANATA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA CARITASU JAJAČKOGA DEKANATA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA CRVENOM KRIŽU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA NABAVKU MULTIFUNKCIONALNIH PISAČA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA OPĆINI JAJCE ZA DODJELU FINANSIJSKE POMOĆI ZA SANIRANjE ŠTETE NASTALE USLIJED POŽARA NA STAMBENOM OBJEKTU U VLASNIŠTVU HAJRUDINA KERANA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA OPĆINI NOVI TRAVNIK ZA DODJELU FINANSIJSKE POMOĆI ZA SANIRANjE ŠTETE NASTALE USLIJED POŽARA NA STAMBENOM OBJEKTU U VLASNIŠTVU IBRAHIMA SARAJČIĆA I AMENA SARAJČIĆA
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANjU STALNIH I POVREMENIH RADNIH TIJELA SKUPŠTINE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZDVAJANjU DIJELA NEREALIZOVANIH INTERVENTNIH SREDSTAVA IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
 • ODLUKA O IMENOVANjU KANTONALNE PRAVOBRANITELjICE (ZEHRE HADžIĆ)
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANA NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR I REVIZIJU (MIROSLAVA ČONDRE)
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA VISOKO ŠKOLSTVO PLANIRANIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA KOJA SAMOSTALNO OBAVLjAJU REGISTROVANU POSLOVNU DJELATNOST A KOJIMA JE ZAKLjUČKOM VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA, BROJ: 01-04.1-2281/21- 1 OD 30. MARTA 2021. GODINE, OGRANIČENO OBAVLjANjE DJELATNOSTI
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆA REZERVA VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA" ZA PROGRAME / PROJEKTE IZ OBLASTI KULTURE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRIKUPLjENIH VETERINARSKIH NAKNADA ZA MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINjA NA EPIZOOTIOLOŠKOM PODRUČJU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA U 2021. GODINI TE NAČINA FINANSIRANjA MJERA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USKLAĐIVANjU VISINE NOVČANE EGZISTENCIJALNE NAKNADE
 • PRAVILNIK O POSLOVANjU I VOĐENjU EVIDENCIJE U PRAVOBRANILAŠTVU
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA U KANTONALNOM PRAVOBRANILAŠTVU I OPĆINSKIM PRAVOBRANILAŠTVIMA
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ PLAĆI ZAPOSLENIKA U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU U MARTU 2021. GODINE
 • UPUTSTVO O KORIŠTENjU SOFTVERA ZA JAVNE NABAVKE
 • UPUTSTVO O NAČINU IZVRŠAVANjA OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA