Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine

br. 22/2023 оd 29.03.2023.


 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA SARAJEVO-OSIGURANjE D.D. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG RJEŠENjA O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANjE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2022. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU BOSSIN D.O.O. MOSTAR U IZNOSU OD 900.000,00 KM
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG RJEŠENjA O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANjE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2022. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU RM-LH D.O.O. ZENICA, U IZNOSU OD 900.000,00 KM
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENjU JAVNOG INTERESA I PRISTUPANjU PRIPREMI I IZGRADNjI PRIORITETNIH ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENjU JAVNOG INTERESA, PRISTUPANjU PRIPREMI IZGRADNjE ELEKTRO-ENERGETSKIH OBJEKATA, IZBORU STRATEŠKIH PARTNERA I PRISTUPANjU DODJELI KONCESIJA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA USLUGE IZ DJELOKRUGA RADA FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE
 • ODLUKA O NEPOSREDNOM SAZIVANjU VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS "GINEX" D.D. GORAŽDE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PRODAJE 1 (JEDNOG) SLUŽBENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANjA BRANITELjA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PRODAJE PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPOREĐIVANjA SREDSTAVA ZA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPOREĐIVANjA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA ZA PROJEKAT "JAČANjE PRINCIPA TRETMANA LICA LIŠENIH SLOBODE ZASNOVANOG NA LjUDSKIM PRAVIMA, EVROPSKIM STANDARDIMA I NAJBOLjOJ PRAKSI U BOSNI I HER-CEGOVINI" OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM MINISTARSTVU PRAVDE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA SREDSTAVA SA POZICIJE - OSTALA DOMAĆA POZAJMLjIVANjA, BUDžETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • ODLUKA O OTPISU DIJELA DUGOVANjA PO OSNOVU ISPORUČENE ELEKTRIČNE ENERGIJE SVEUČILIŠNOJ KLINIČKOJ BOLNICI MOSTAR OD JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNA D.D. MOSTAR
 • ODLUKA O PONIŠTAVANjU PONOVNOG JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANjE JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO, ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O PONIŠTAVANjU PONOVNOG JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANjE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O PONOVNOM RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANjE JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO, ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O PONOVNOM RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANjE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENjA ODLUKE O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANjE JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO, ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENjA ODLUKE O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANjE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANjE JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANjE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU USTUPANjA PRAVA NA KORIŠTENjE PODATAKA IZ REGISTRA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU DIREKTORA UREDA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
 • RJEŠENjE O FORMIRANjU JEDINICE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA IZGRADNjE PALAČE PRAVDE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-27-113/2023
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-27-838-1/2022