Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine FBiH

br. 23 оd 03.04.2020.


 • KOEFICIJENTI RASTA CIJENA U FEDERACIJI BIH U FEBRUARU 2020. GODINE
 • ODLUKA O GOTOVINSKIM ISPLATAMA VERIFIKOVANIH TRAŽBINA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNjE ZA KOJE SE NE VRŠI EMISIJA OBVEZNICA
 • ODLUKA O GOTOVINSKIM ISPLATAMA VERIFIKOVANIH TRAŽBINA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNjE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU NA PRIVREMENO KORIŠTENjE CENTRA ZA OBUKU POLICIJSKIH KADROVA "MAHIR BEGIĆ" MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENjE DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ZA IMENOVANjE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI FEDERALNOM ŠTABU CIVILNE ZAŠTITE ZA NABAVKU MATERIJALA I OPREME U USLOVIMA POGORŠANE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE
 • ODLUKA O DVANAESTOJ EMISIJI OBVEZNICA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA IZMIRENjE OBAVEZA PO OSNOVU VERIFIKOVANIH RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNjE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "SUBVENCIJA PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA - POTICAJ ZA POLjOPRIVREDU" UTVRĐENIH BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O ODOBRAVANjU RASPOREDA I KORIŠTENjA FEDERALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE NAMJENSKIH PRIHODA IZNAD IZNOSA PLANIRANIH U BUDžETU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU SA POSEBNOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA ZA SREDSTVA ZA "ZAŠTITU I SPAŠAVANjE OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA" OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT KOJA SU KUMULIRANA IZ PRETHODNIH GODINA
 • ODLUKA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O IMENOVANjU DIREKTORA JU KSIRC HADžIĆI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE BUDžETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU ODLUKE NADZORNOG ODBORA O DODJELI DONACIJE PRAVNIM LICIMA U 2019. GODINI
 • ODLUKA O PRIVREMENOM IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "SPREČA" D.D. TUZLA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JEDINIČNOG IZNOSA NAKNADE ZA PODSTICANjE PROIZVODNjE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OIEIEK ZA DRUGI I TREĆI KVARTAL 2020. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE NAKNADE DEMOBILIZIRANIM BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NjIHOVIH PORODICA ZA PERIOD JANUAR - MART 2020. GODINE (I KVARTAL 2020. GODINE)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROCENTA ZA OBRAČUN VARIJABILNOG DIJELA REGULATORNIH NAKNADA ZA 2020. GODINU
 • RJEŠENjE, BROJ: 06-03-676-09/19
 • RJEŠENjE, BROJ: 06-03-746-09/19
 • RJEŠENjE, BROJ: 08-11-368/20
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-10-02/20
 • SPISAK GOTOVIH LIJEKOVA KOJI SE UPOTREBLjAVAJU U VETERINARSTVU, KOJIMA JE NA SNAZI ODOBRENjE ZA STAVLjANjE U PROMET U 2020. GODINI
 • PRESUDA, BROJ: U-16/18
 • PRESUDA, BROJ: U-34/19

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772