Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine

br. 75/2021 оd 22.09.2021.


 • ZAKLjUČAK O PRIHVATANjU IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA
 • ZAKLjUČAK, BROJ: UP1-06-13-1-15-7/21
 • ZAKLjUČAK, DN BROJ: 02-02-1512/21
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILjA U PORODICI
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 • ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • ZAKON O POSREDOVANjU U PROMETU NEKRETNINA
 • ZAKON O RODITELjIMA NjEGOVATELjIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ŽELjEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENjE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ŽELjEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "PRETIS" D.D. VOGOŠĆA ZA IMENOVANjE VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA TEHNIKU PRIVREDNOG DRUŠTVA "PRETIS" D.D. VOGOŠĆA
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "PRETIS" D.D. VOGOŠĆA ZA RAZRJEŠENjE DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA TEHNIKU PRIVREDNOG DRUŠTVA "PRETIS" D.D. VOGOŠĆA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA I REOSIGURANjA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU, IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2021. GODINU (ANEX I) I ODLUKU O NAČINU IZVRŠAVANjA REBALANSA FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA I REOSIGURANjA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021.GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI KAZENO-POPRAVNOG ZAVODA POLUOTVORENOG TIPA ORAŠJE
 • ODLUKA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA OPERATORA ZA OBNOVLjIVE IZVORE ENERGIJE I EFIKASNU KOGENERACIJU
 • ODLUKA O KRITERIJIMA O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADA ČLANOVIMA DISCIPLINSKIH KOMISIJA KOJE IMENUJE AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PRODAJE 3 (TRI) SLUŽBENA PUTNIČKA AUTOMOBILA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPOREĐIVANjA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA FEDERALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU ODLUKE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU SA RAZDJELA 12 GLAVA 1201 - VLADA FEDERACIJE BIH NA RAZDJEL 17 GLAVA 1701 - FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE; RAZDJEL 24 GLAVA 2401 - FEDERALNO MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I RAZDJEL 50 GLAVA 5001 - FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA OPERATORA ZA OBNOVLjIVE IZVORE ENERGIJE I EFIKASNU KOGENERACIJU
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANjE ZA IMENOVANjE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U JAVNOM PREDUZEĆU ŽELjEZNICE FEDERACIJE BIH D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANjE ZA IMENOVANjE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U JAVNOM PREDUZEĆU CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O REVIZIJI I UTVRĐIVANjU RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANjA RAČUNA S UVEĆANIM TRAJANjEM U CIMOS "TMD AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA" D.O.O. GRADAČAC
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDžETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI-SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA"
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANjE ZA IMENOVANjE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U JAVNOM PREDUZEĆU ŽELjEZNICE FEDERACIJE BIH D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANjE ZA IMENOVANjE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U JAVNOM PREDUZEĆU CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O. SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDAVAJUĆEG NADZORNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-27-1277-5/2020
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-06-13-1-171-5/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-120-8/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-130-5/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-140-5/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-142-5/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-146-7/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-147-7/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-150-5/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-157-5/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-158-7/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-168-6/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-81-9/21