Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine

br. 43/2024 оd 12.06.2024.


 • DEKLARACIJA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE
 • ODLUKA O DAVANjU NA PRIVREMENO KORIŠTENjE POSLOVNOG PROSTORA U TUZLI, ULICA ARMIJE BIH BROJ 21, FEDERALNOJ NOVINSKOJ AGENCIJI "FENA"
 • ODLUKA O DAVANjU NA PRIVREMENO KORIŠTENjE PROSTORIJA U ZGRADI VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNOM MINISTARSTVU TRGOVINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM DVA RADNIKA U ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMJENAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVCA I RADNIKA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI UPRAVI PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO ZA POKRETANjE I UKNjIŽBU IMOVINE NA TERMINALIMA TEČNIH TERETA BIHAĆ, BLAŽUJ, MOSTAR I ŽIVINICE
 • ODLUKA O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA METALNOG I ELEKTRO SEKTORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2026. - 2035. GODINA
 • ODLUKA O KONAČNOM IMENOVANjU DIREKTORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD CAZIN
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PRODAJE 1 (JEDNOG) SLUŽBENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANjA BRANITELjA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
 • ODLUKA O OSNIVANjU I IMENOVANjU ČLANOVA U ZAJEDNIČKU KOMISIJU ZADUŽENU ZA PROVOĐENjE PROCEDURE U VEZI IMENOVANjA GENERALNOG REVIZORA I ZAMJENIKA GENERALNOG REVIZORA
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA NP UNA" UTVRĐENOG BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA-PODRŠKA UDRUŽENjIMA POTROŠAČA" UTVRĐENOG BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU TRGOVINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO, FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANjE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2024. GODINU
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANjA NOVČANE PODRŠKE PO MODELU POTICAJA PROIZVODNjI
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O POSTAVLjENjU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NOTARA
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU ZAMJENIKA DIREKTORA KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA POLUOTVORENOG TIPA U SARAJEVU
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ZAMJENIKA DIREKTORA KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA POLUOTVORENOG TIPA U SARAJEVU
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-02-371-1/2023
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-02-371-2/2023
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-19-621/2024