Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine FBiH

br. 65 оd 16.09.2020.


 • DOPUNSKA LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI MEDICINSKE STRUKE
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARENjA NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU RURALNOG RAZVOJA
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENjE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA PRETIS D.D. VOGOŠĆA, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ZA IMENOVANjE DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA PRETIS D.D. VOGOŠĆA, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA USLUGE FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA U VEZI NABAVKE CJEPIVA PUTEM MEHANIZMA ZA GLOBALNI PRISTUP CJEPIVU ZA SPREČAVANjE COVID-19 (COVAX)
 • ODLUKA O IMENOVANjU DIREKTORA JU I SŠ "DR. HUSEIN DžANIĆ" VELIKA KLADUŠA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ BUDžETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKTA RAZVOJ RURALNOG POSLOVANjA ZA III. KVARTAL 2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE BUDžETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PRIJENOSA PRAVA VLASNIŠTVA NA PUTNIČKOM MOTORNOM VOZILU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPOREĐIVANjA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA BROJ 1027080000032067 OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O ODOBRENjU MAKSIMALNO MOGUĆE SNAGE PRIHVATA IZ NEUPRAVLjIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE
 • ODLUKA O PONIŠTAVANjU ODLUKE O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA/NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU U RAZVOJNOJ BANCI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENjA ODLUKE O DAVANjU NA PRIVREMENO KORIŠTENjE CENTRA ZA OBUKU POLICIJSKIH KADROVA "MAHIR BEGIĆ" MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANjE ZA IMENOVANjE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U JP "BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANjE ZA IMENOVANjE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U JP "HRVATSKA POŠTA" D.O.O. MOSTAR
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANjE ZA IMENOVANjE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR
 • ODLUKA O USVAJANjU KREDITNO GARANTNOG PROGRAMA ZA VELIKA PREDUZEĆA
 • ODLUKA O USVAJANjU KREDITNO GARANTNOG PROGRAMA ZA IZVOZNIKE
 • ODLUKA O USVAJANjU KREDITNO GARANTNOG PROGRAMA ZA MIKRO, MALA I SREDNjA PREDUZEĆA
 • ODLUKA O USVAJANjU KREDITNO GARANTNOG PROGRAMA ZA OBRTNIKE I OSTALE SAMOSTALNE PRIVREDNE DJELATNOSTI
 • ODLUKA O USVAJANjU KREDITNO GARANTNOG PROGRAMA ZA POLjOPRIVREDU I PREHRAMBENU INDUSTRIJU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA-PODRŠKA UDRUŽENjIMA POTROŠAČA" UTVRĐENOG BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU TRGOVINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANjE ZA IMENOVANjE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U JP "BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANjE ZA IMENOVANjE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U JP "HRVATSKA POŠTA" D.O.O. MOSTAR
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANjE ZA IMENOVANjE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR
 • ODLUKU O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ BUDžETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKTA RAZVOJ RURALNE KONKURENTNOSTI ZA III. I IV. KVARTAL 2020. GODINE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ODREĐIVANjA GRANICE VODNOG DOBRA I O POSTUPKU UTVRĐIVANjA PRIPADNOSTI ZEMLjIŠNE ČESTICE JAVNOM VODNOM DOBRU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PROVOĐENjE POSTUPKA JAVNE NABAVKE FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA ZA NABAVKU ROBA "NABAVKA DVIJE AUTOMATSKE MONITORING STANICE ZA MJERENjE KVALITETE ZRAKA"
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE
 • RJEŠENjE O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADE ZA IZDAVANjE LICENCE ZA IZVOĐENjE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANjA CESTA
 • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O DOPUNSKIM POSLOVIMA OSNOVNE DJELATNOSTI I POSLOVIMA POMOĆNE DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE OBAVLjAJU NAMJEŠTENICI

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772