Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine FBiH

br. 87 оd 02.12.2020.


 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH TELECOM" D.D. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ŽFBIH D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENjE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP AUTOCESTE FEDERACIJE BIH D.O.O MOSTAR ZA DONOŠENjE ODLUKE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE DRUŠTVA
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP AUTOCESTE FEDERACIJE BIH D.O.O. MOSTAR ZA DONOŠENjE ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVE DRUŠTVA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDžETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - ZA UVEZIVANjE RADNOG STAŽA"
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "KOMUNALAC" D.O.O. HADžIĆI
 • ODLUKA O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENjE ZDRAVSTVENOG STANjA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU DOPRINOSA ZA RADNIKE PRIVREDNOG DRUŠTVA KRIVAJA MOBEL D.O.O. - U STEČAJU ZAVIDOVIĆI KOJI SU STEKLI USLOVE ZA ODLAZAK U PENZIJU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINI ZAVIDOVIĆI ZA POMOĆ BIVŠIM RADNICIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA "KRIVAJA MOBEL" D.O.O. ZAVIDOVIĆI - U STEČAJU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE PRIVREDNOM DRUŠTVU ZRAK D.D. SARAJEVO
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPOREĐIVANjA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "DARLINGE", OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA GEOLOGIJU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPOREĐIVANjA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "REMEDIJACIJA I KORIŠTENjE JALOVIŠTA I NAPUŠTENIH RUDNIKA U VAREŠU" - VAMOS, OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA GEOLOGIJU
 • ODLUKA O PONIŠTENjU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENjE ZDRAVSTVENOG STANjA
 • ODLUKA O PONOVNOM RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENjE ZDRAVSTVENOG STANjA
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENjA ODLUKE O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENjE ZDRAVSTVENOG STANjA
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU NADZORNOG ODBORA JKP "KOMUNALAC" D.O.O. HADžIĆI
 • ODLUKA O SAZIVANjU 36. VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
 • ODLUKA O SAZIVANjU XXXIV (VANREDNE) SKUPŠTINE JP ŽFBIH D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDžETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA - FINANSIRANjE RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE IZ OBLASTI NAMJENSKE INDUSTRIJE"
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU PODNOŠENjA POREZNIH PRIJAVA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PROVOĐENjE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENjE ZDRAVSTVENOG STANjA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I PRIVREMENOM IMENOVANjU DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLjAVANjE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLjAVANjE
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-27-1097-1/2020
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-27-1097/2020
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-27-1135-2/2020
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-27-1135/2020
 • PRESUDA, BROJ: U-31/19

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772