Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine

br. 95/2022 оd 30.11.2022.


 • IZMJENA MREŽNIH PRAVILA DISTRIBUCIJE OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA JAVNOG PODUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" DIONIČKO DRUŠTVO MOSTAR
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNICIMA ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, ODNOSNO PRIVREDNOG DRUŠTVA "FABRIKA DUHANA MOSTAR" D.D. MOSTAR U POSTUPKU PRED OPĆINSKIM SUDOM U MOSTARU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI KAZNENO POPRAVNOG ZAVODA POLUOTVORENOG TIPA U TUZLI
 • ODLUKA O DONOŠENjU PLANA UPRAVLjANjA VODAMA ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (2022. - 2027.)
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O BROJU ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU TROŠKOVA POLAGANjA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA MATIČARA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANjA I NAUKE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE SLUŽBENOG VOZILA ZA POTREBE KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA POLUOTVORENOG TIPA BIHAĆ
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPOREĐIVANjA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, V. BROJ: 1713/2022
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPOREĐIVANjA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA-RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, V. BROJ: 1714/2022
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENjA ODLUKE O DAVANjU NA PRIVREMENO KORIŠTENjE ZEMLjIŠTA AEROKLUBU "IZET KURTALIĆ" U VISOKOM
 • ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA ODREĐENIH ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA I PROIZVODA OD DRVETA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNjU DIONICE AUTOCESTE TARČIN - KONjIC NA KORIDORU VC
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNjU DIONICE AUTOCESTE TUNEL PRENj NA KORIDORU VC
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-27-91-1/2022
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-27-91-2/2022
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-27-91/2022
 • UPUTSTVO O DOPUNAMA UPUTSTVA O DODJELI I PRESTANKU MANDATA
 • UREDBA O POSTUPKU DOKAZIVANjA ISPUNjENOSTI OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA ZA IMENOVANjE U TIJELA UPRAVE, NADZORA I RUKOVODSTVA U FEDERALNIM USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 4163/20