Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

br. 7/2022 od 05.08.2022.


 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA ISPLATU SUBVENCIJA PRVOG, DRUGOG, TREĆEG I ČETVRTOG DIJELA PROFITNE MARŽE
 • ODLUKA O ISPLATI NOVČANIH SREDSTAVA NA IME IZMIRENjA OBVEZA PO TEMELjU POREZA I DOPRINOSA UPOSLENIKA TURISTIČKE ZAJEDNICE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA ISPLATU SUBVENCIJA ŠESTOG, SEDMOG I OSMOG DIJELA PROFITNE MARŽE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELjENE OSOBE I IZBJEGLICE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA NABAVKU I UGRADNjU KLIMA UREĐAJA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JU "DOM ZA STARE I IZNEMOGLE OSOBE" GORAŽDE O DAVANjU SUGLASNOSTI DIREKTORU USTANOVE DA IZVRŠI POPUNU RADNOG MJESTA NjEGOVATELjICA, DVA (2) IZVRŠITELjA U JU "DOM ZA STARE I IZNEMOGLE OSOBE" GORAŽDE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA JU "DOM ZA STARE I IZNEMOGLE OSOBE" GORAŽDE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME POMOĆI ZA RAD UDRUGA BORAČKIH POPULACIJA ZA MJESEC LIPANj 2022. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME SUFINANCIRANjA X BICIKLISTIČKOG MARATONA "GORAŽDE - SREBRENICA 2022."
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA JAVNOM PODUZEĆU RTV BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE D.O.O. NA IME VI (ŠESTE) OD UKUPNO XII (DVANAEST) REDOVITIH TRANŠI ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI RASHODA I IZDATAKA IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OSNOVICE ZA PLAĆU ZA MJESEC LIPANj 2022. GODINE
 • ODLUKA O PLAĆANjU SUDSKIH TROŠKOVA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME PROVEDBE PROJEKTA OBNOVE KISELjAKA MRAVINjAC
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA ODBOJKAŠKOM KLUBU "GORAŽDE" GORAŽDE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA PLANINARSKOM KLUBU "GORAŽDE-MAGLIĆ" GORAŽDE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FORMIRANjU KANTONALNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA NABAVKU OPREME KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE BPK GORAŽDE - ZA OPREMANjE KANTONALNOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA NABAVKU OPREME KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE BPK GORAŽDE ZA OPREMANjE OPERATIVNOG CENTRA CIVILNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANjE PROJEKTNE AKTIVNOSTI - SANACIJA KLIZIŠTA TURKOVSKOG POTOKA "GAZ"
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA GOSPODARSTVO BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE NA "PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU PODUZETNIŠTVA I OBRTA ZA 2022. GODINU"
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA NAMJENSKIH SREDSTAVA SA PODRAČUNA ZA ŠUME MINISTARSTVA ZA GOSPODARSTVO - KANTONALNE UPRAVE ZA ŠUMARSTVO BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENjU PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2023-2025
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM PODRŠKE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA SA PODRUČJA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2022. GODINU NA EKONOMSKOM KODU 614500 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU DRUGM RAZINAMA VLASTI KROZ PROJEKTE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMJENAMA DOPUNAMA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA GOSPODARSTVO BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE "PROGRAM RAZVOJA TURIZMA U BOSANSKO-PODRINjSKOM KANTONU GORAŽDE" ZA 2022. GODINU NA EKONOMSKOM KODU 614100 RAZ 002 - TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM RAZINAMA VLASTI ZA RAZVOJ TURIZMA
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE VLADE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA POTPISIVANjE UGOVORA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FASADE I VANjSKE STOLARIJE NA OBJEKTU SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O NAČINU I UVJETIMA PRODAJE GRAĐEVINSKE PARCELE U ULICI IBRAHIMA POPOVIĆA B.B. KOJA SE U KATASTARSKOM OPERATU VODI KAO K.Č. 991/1 I 991/2 KO GORAŽDE II UKUPNE POVRŠINE PARCELE OD 1.640 M2, ELABORAT O GEOMEHANIČKIM ISPITIVANjIMA TLA NA PARCELI NA KOJOJ JE PREDVIĐENA IZGRADNjA OBJEKTA "LAMELA - L" U GORAŽDU I TRI PRIMJERKA GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA "LAMELA L" NAMIJENjENOG ZA KUPOVINE STANOVA POD POVOLjNIM UVJETIMA PUTEM JAVNOG NADMETANjA - LICITACIJE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O VRSTI VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE SREDSTAVA KANTONALNE UPRAVE ZA CIVILNU ZAŠTITU
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O VRSTI VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE SREDSTAVA KANTONALNE UPRAVE ZA CIVILNU ZAŠTITU
 • UREDBA O IZMJENI UREDEBE O KANTONALNOM ŠTABU CIVILNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SLUŽBENOG PUTOVANjA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA "PROGRAM UREĐENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA 2022. GODINU" UTVRĐEN U PRORAČUNU MINISTARSTVA ZA GOSPODARSTVO BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2022. GODINU NA EKONOMSKOM KODU 614 400 (HAP 005) - FINANCIRANjE PROJEKATA IZ SREDSTAVA PRETVORBE POLjOPRIVREDNOG U NEPOLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE - JAVNIM PODUZEĆIMA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA GRADU GORAŽDU NA IME SUFINANCIRANjA PROJEKTA "IZGRADNjA SUSTAVA ZA SNABDIJEVANjE VODOM NASELjA LALETA, BUDIĆI I DOCA - I FAZA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA GRADU GORAŽDU NA IME SUFINANCIRANjA PROJEKTA "IZGRADNjA REZERVOARA CRKVINE"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME ISPLATE V, VI I VII RATE (OD UKUPNO VII) STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA BOSANSKO - PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA STUDIJSKU 2021/2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA RASPISIVANjE NATJEČAJA I OGLASA ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA SA PODRUČJA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NOSITELjIMA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI SA PODRUČJA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE NA IME SUFINANCIRANjA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI U CILjU STVARANjA UVJETA ZA RAZVOJ I AFIRMACIJU KULTURE I TEHNIČKE KULTURE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA POTPISIVANjE UGOVORA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KROVA ZGRADE U ULICI MEVSUDA BAJIĆA BAJE B.B. U VITKOVIĆIMA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU TEKUĆIH TRANSFERA OPĆINAMA/GRADU U SASTAVU BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OSNOVICE ZA PLAĆU ZA MJESEC SRPANj 2022. GODINE
 • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU SA PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA
 • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OBLIKU SLUŽBENE POLICIJSKE ISKAZNICE I ZNAČKE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA POTPISIVANjE UGOVORA O NABAVCI ZIMSKE OBUĆE - GOJZERICA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMJENI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA VLADE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE SA EKONOMSKOG KODA 614300 (BAN 002) - TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - VJERSKIM ZAJEDNICAMA
 • ODLUKA O IMENOVANjU NOSITELjA AKTIVNOSTI KOORDINACIJSKOG TIJELA ZA PREVENCIJU, SPREČAVANjE I BORBU PROTIV NASILjA U OBITELjI NA PODRUČJU BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA UDRUŽENjU RUKOMETNIH VETERANA "RADNIČKI - GORAŽDE 1957" GORAŽDE
 • ODLUKA O OVLAŠTENjU ZA OBAVLjANjE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI PREMIJERA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-93/22 OD 05.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-92/22 OD 06.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-97/22 OD 15.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-109/22 OD 26.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-110/22 OD 26.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-112/22 OD 28.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-113/22 OD 28.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-114/22 OD 28.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-115/22 OD 28.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-116/22 OD 28.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-117/22 OD 28.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-118/22 OD 28.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-119/22 OD 28.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-120/22 OD 28.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-121/22 OD 28.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-122/22 OD 28.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-123/22 OD 28.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-124/22 OD 28.07.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-104/22 OD 29.07.2022. GODINE
 • KRITERIJUMI O IZMJENAMA KRITERIJUMA O NAČINU BODOVANjA KANDIDATA PRILIKOM ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA NA POSLOVIMA NASTAVNIKA, STRUČNOG SURADNIKA I SURADNIKA U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • UPUTSTVO O IZMJENI UPUTSTVA O NAČINU PRIJEMA U RADNI ODNOS NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I SURADNIKA, KAO I NAČINU I POSTUPKU ANGAŽIRANjU NASTAVNIKA I DRUGIH OSOBA ZA RAD U NASTAVNOM PROCESU U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA SA PODRUČJA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI O IZMJENAMA PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA OSNOVNI ODGOJ I OBRAZOVANjE
 • PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI O IZMJENAMA I DOPUNAMA PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNjE OBRAZOVANjE I ODGOJ
 • IZMJENE I DOPUNE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII I IX RAZRED OSNOVNE ŠKOLE I DIJELA PROFILA I STRUČNE SPREME NASTAVNIKA
 • PROGRAM OBRAZOVANjA ODRASLIH ZA USAVRŠAVANjE U ZANIMANjU ZAVARIVAČ
 • PROGRAM OBRAZOVANjA ODRASLIH ZA USAVRŠAVANjE U ZANIMANjU MAŠINBRAVAR
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DEFINIRANjU MINIMALNIH STRUČNIH I MATERIJALNO-TEHNIČKIH UVJETA KOJE MORAJU ISPUNjAVATI IZVOĐAČI ZANATSKIH RADOVA U OKVIRU DJELATNOSTI GRAĐENjA DA BI DOBILI LICENCU
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA I ZAPOŠLjAVANjA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA IZ DRUGIH POLICIJSKIH ORGANA
 • PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROCEDURI ZA UNAPREĐENjE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I RASPOREDU TESTIRANjA KANDIDATA I SISTEMU BODOVANjA U PROCESU ODABIRA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU VISINE NAKNADE ZA TROŠKOVE POLAGANjA STRUČNOG ISPITA
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU ZAPISNIKA SA XXII SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA PALE
 • ODLUKA O USVAJANjU VIZIJE RAZVOJA MJESNIH ZAJEDNICA U OPĆINI PALE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ZAKLjUČAK O PRIMANjU K ZNANjU INFORMACIJE OKVIRNOG PRORAČUNA ZA PERIOD 2023.-2025. GODINA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ORGANIZACIONOG ODBORA POVODOM 21. KOLOVOZA - DANA POGIBIJE RASIMA PRLjAČE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ORGANIZACIONOG ODBORA POVODOM 22. KOLOVOZA - DANA POGIBIJE KEMALA "KEME" HRVE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ORGANIZACIONOG ODBORA POVODOM 27. RUJNA - DANA OPĆINE PALE I DANA OSLOBOĐENjE MJESNE ZAJEDNICE HRENOVICA
 • ZAKLjUČAK O PRIMANjU K ZNANjU INFORMACIJE O PLANIRANIM, ZAPOČETIM I OKONČANIM KAPITALNIM PROJEKTIMA NA PODRUČJU OPĆINE PALE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA IZ BUDžETA OPĆINE PALE ZA EKONOMSKU PODRŠKU RANjIVIM GRUPAMA NA TRŽIŠTU RADA ZA 2022/2023. GODINU
 • PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA U JEDINSTVENOM OPĆINSKOM ORGANU UPRAVE OPĆINE FOČA