Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

br. 5/2022 od 03.06.2022.


 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJAMA U BOSANSKO-PODRINjSKOM KANTONU GORAŽDE
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA U BOSANSKO-PODRINjSKOM KANTONU GORAŽDE
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA UPRAVLjANjA OTPADOM BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2022-2027. GODINA
 • ODLUKA O OSNIVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROJEKAT IZGRADNjE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA "LAMELA L" U GORAŽDU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANjU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMJENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PLAĆANjE FAKTURE BROJ: 64/22 OD 17.03.2022. GODINE ISPOSTAVLjENE PO OKONČANOJ SITUACIJI ZA IZVEDENE RADOVE NA REDOVNOM (ZIMSKOM) ODRŽAVANjU REGIONALNE CESTE R 448 POTKOZARA-GORAŽDE-HRENOVICA I R 448A OSANICA-ILOVAČA-PRAČA ZA 2021/2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA
 • ODLUKA O IMENOVANjU DIREKTORA KANTONALNE UPRAVE ZA ŠUMARSTVO U MINISTARSTVU ZA PRIVREDU BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O DONOŠENjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA PRIVREDU BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE SA EKONOMSKOG KODA 615 100 KAPITALNI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI (VODNE NAKNADE) ZA 2022. GODINU "PLAN I PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA U SEKTORU VODOPRIVREDE ZA 2022. GODINU"
 • ODLUKA O VISINI POTREBNIH PRIHODA ZA ZADOVOLjENjE STAMBENIH POTREBA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELjENA LICA I IZBJEGLICE SA EKONOMSKOG KODA 615100 - KAPITALNI TRANSFERI ZA ZDRAVSTVO (OD ZNAČAJA ZA KANTON), ZA 2022. GOD
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELjENA LICA I IZBJEGLICE SA EKONOMSKOG KODA 614100 (JAO 003)-TEKUĆI TRANSFERI ZA ZDRAVSTVO (OD ZNAČAJA ZA KANTON) ZA 2022.G.
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 03-30-691/22
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI DIREKTORICI JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA NA RADNO MJESTO STRUČNI SARADNIK/-CA ZA PEDAGOŠKE POSLOVE UZ SUFINANSIRANjE PUTEM PROGRAMA I MJERA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLjAVANjE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI RASHODA I IZDATAKA IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU AKONTATIVNE ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE JP RADIO-TELEVIZIJE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE JP RADIO-TELEVIZIJA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMJENAMA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANjE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT SA EKONOMSKOG KODA 614 200 (KAM 001) - TEKUĆI TRANSFER POJEDINCIMA - ISPLATA STIPENDIJA ZA 2022.
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME ISPLATE I RATE (OD UKUPNO VII) STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA STUDIJSKU 2021/2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI PEDAGOŠKOM ZAVODU BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA USPOSTAVU SLUŽBENE VEB STRANICE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA SISTEMATIZACIJU RADNIH MJESTA I ZADATAKA TE VISINU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLATA JAVNOM PREDUZEĆU RTV BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE D.O.O.
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENjE I ZAŠTITU OKOLINE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE SA EKONOMSKOG KODA 614100-TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POKRETANjE POSTUPKA IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FASADE I VANjSKE STOLARIJE, A U CILjU POVEĆANjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA OBJEKTU JUOŠ "PRAČA" U PRAČI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POKRETANjE POSTUPKA IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FASADE I DIJELA VANjSKE STOLARIJE, A U CILjU POVEĆANjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA OBJEKTU JUOŠ "HUSEIN EF. ĐOZO" GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POKRETANjE POSTUPKA IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FASADE I VANjSKE STOLARIJE, A U CILjU POVEĆANjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA OBJEKTU SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENjE I ZAŠTITU OKOLINE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE SA EKONOMSKOG KODA 614400 - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA ISPLATU NAKNADE ZA RAD ČLANU SUPPORT TEAM-A POLICIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U MINISTARSTVU ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA MEDžLISU ISLAMSKE ZAJEDNICE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA OBILjEŽAVANjA "DANA OTPORA" U BOSANSKO-PODRINjSKOM KANTONU GORAŽDE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA "PROGRAM RURALNOG RAZVOJA ZA 2022. GODINU" UTVRĐEN U BUDžETU MINISTARSTVA ZA PRIVREDU NA EKONOMSKOM KODU 614 300 - TEK002 - TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - RURALNI RAZVOJ ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA ISPLATU SUBVENCIJA, SEDMOG DIJELA PROFITNE MARŽE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI RASHODA I IZDATAKA IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA, BROJ: 03-11-718/22
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU TEKUĆIH TRANSFERA OPŠTINAMA/GRADU U SASTAVU BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA NABAVKU OBUĆE ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NOSIOCU SPORTSKIH DJELATNOSTI NA NIVOU BOSANKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA DODATNE PROGRAME
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME OBILjEŽAVANjA DANA ZLATNIH LjILjANA
 • ODLUKA O ISPLATI NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ U POLjOPRIVREDI - PODSTICAJ ZA PROIZVODNjU KONZUMNE JABUKE - PRENOS ROD 2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU DRUGIH NIVOA VLASTI PO PROJEKTIMA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POKRETANjE POSTUPKA JAVNE NABAVKE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE PLANA I PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA DIREKCIJE ZA CESTE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2022. GOD.
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PLAĆANjE FAKTURE BROJ:80/22 OD 21.04.2022. GODINE ZA IZVEDENE RADOVE NA SANACIJI NASTALE ŠTETE (VANREDNO ODRŽAVANjE) NA REGIONALNOM PUTU R 448A OSANICA-ILOVAČA-PRAČA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA POKRETANjE POSTUPKA JAVNE NABAVKE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OSNOVICE ZA PLATU ZA MJESEC APRIL 2022. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENjE I ZAŠTITU OKOLINE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - ZA PROJEKAT UTOPLjAVANjA ZGRADA RADI UŠTEDE ENERGIJE" FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENjA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SLUŽBENOG PUTOVANjA U INOSTRANSTVO - PRIZREN (REPUBLIKA KOSOVO)
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMJENAMA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANjE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT SA EKONOMSKOG KODA 614 100 (KAN 003) OSTALI TEKUĆI TRANSFERI - INFORMISANjE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA JAVNOM PREDUZEĆU RTV BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE D.O.O. NA IME IV (ČETVRTE) OD UKUPNO XII (DVANAEST) REDOVNIH TRANŠI ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME OBILjEŽAVANjA "DANA ŠEHIDA" U BOSANSKO-PODRINjSKOM KANTONU GORAŽDE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME POMOĆI ZA RAD UDRUŽENjA BORAČKIH POPULACIJA ZA MJESEC APRIL 2022. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JU "DOM ZA STARA I IZNEMOGLA LICA" GORAŽDE O NOVOFORMIRANIM CIJENAMA USLUGA - VISINI NAKNADE SMJEŠTAJA ZBRINjAVANjA KORISNIKA U JU "DOM ZA STARA I IZNEMOGLA LICA" GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA ZA ZAKLjUČIVANjE UGOVORA O DJELU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA NABAVKU OPREME KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE - ZA OPREMANjE KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA NABAVKU OPREME KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE - ZA POTREBE OPREMANjA SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANjA KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA NABAVKU OPREME KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE - ZA OPREMANjE OPERATIVNOG CENTRA CIVILNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA NA ZAJEDNIČKIM AKTIVNOSTIMA NA RJEŠAVANjU PROBLEMA KLIZIŠTA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI DIREKTORU DIREKCIJE ROBNIH REZERVI DA POTPIŠE UGOVOR O DJELU SA IZVRŠIOCEM KORDA EDINOM RADI IZVRŠENjA POSLOVA KOORDINACIJE AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PROJEKTA IZGRADNjE SKLADIŠTA ROBNIH REZERVI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA PRIVREDU - DIREKCIJA ZA CESTE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - ZA SANACIJU ŠTETA NASTALIH USLjED POPLAVA I KLIZIŠTA" FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENjA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - ZA SANACIJU ŠTETA NASTALIH USLjED POPLAVA I KLIZIŠTA" FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENjA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANjE UGOVORA O NABAVCI STALNIH SREDSTAVA - PLOČICA ZA OBROJČAVANjE ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA, ŠUMARSKIH ČEKIĆA I KOLOBROJA ZA OBROJČAVANjE ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA PRIVREDU ZA PODRŠKU RAZVOJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA PRIVREDU - DIREKCIJA ZA CESTE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA POKRETANjE POSTUPKA ODABIRA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA (OTVORENI POSTUPAK) ZA IZVOĐENjE RADOVA NA MODERNIZACIJI REGIONALNE CESTE R 448, POTKOZARA-GORAŽDE-HRENOVICA, DIONICA BARE-HRENOVICA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME OBILjEŽAVANjA ODBRANE "MIŠJAKA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME OBILjEŽAVANjA "25. MAJA - DANA BITKE NA ZEBINOJ ŠUMI 1992. GODINE"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PLAĆANjE RAČUNA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU AKONTATIVNE ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME ISPLATE II RATE (OD UKUPNO VII) STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA STUDIJSKU 2021/2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POKRETANjE POSTUPKA IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POMOĆNOG OBJEKTA JU OŠ "USTIKOLINA" U USTIKOLINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POKRETANjE POSTUPKA IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KROVA ZGRADE U UL. MEVSUDA BAJIĆA BAJE B.B. U VITKOVIĆIMA (ZGRADA STARE POŠTE)
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA POKRETANjE POSTUPKA IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI TRI POTKROVNA STANA U GORAŽDU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU TROŠKOVA REPREZENTACIJE
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU SERVISIRANjA KOMPJUTERSKE OPREME I SUKCESIVNE NABAVKE POTROŠNOG MATERIJALA
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU BANKARSKIH USLUGA VOĐENjA DEPOZITNOG I TRANSAKCIONOG RAČUNA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI SLUŽBI ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU ZA POKRETANjE JAVNE NABAVKE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI DIREKCIJI ROBNIH REZERVI DA IZVRŠI NABAVKU 138,6 TONA DRVENE PELETI
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-65/22 OD 25.04.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-64/22 OD 10.05.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-74/22 OD 23.05.2022. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-1:05-04-72/22 OD 25.05.2022. GODINE
 • RJEŠENjE O UPISU PROMJENA U REGISTRU SREDNjIH ŠKOLA
 • PROGRAM OBUKE ZA MENTORA KOD POSLOVNOG SUBJEKTA
 • PROTOKOL ZA PREVENCIJU I POSTUPANjE U SLUČAJEVIMA PROSJAČENjA I DRUGIH OBLIKA EKSPLOATACIJE DJECE U BOSANSKO-PODRINjSKOM KANTONU GORAŽDE
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU ZAPISNIKA SA XIX SJEDNICE OPŠTINSKOG VIJEĆA PALE
 • ODLUKA O USVAJANjU GODIŠNjEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA OPŠTINE PALE ZA 2021. GODINU
 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA OPŠTINE PALE ZA PERIOD 01.01.2021.-31.12.2021.G.
 • ZAKLjUČAK O PRIHVATANjU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA OPŠTINE PALE ZA PERIOD 01.01.2022.-31.03.2022. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ORGANIZACIONOG ODBORA POVODOM 22. MAJA DANA OTPORA MJESNE ZAJEDNICE HRENOVICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ORGANIZACIONOG ODBORA POVODOM 28. MAJA DANA SMRTI ALIJE PRAZINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ORGANIZACIONOG ODBORA POVODOM KULTURNO-SPORTSKE MANIFESTACIJE PRAČANSKO LjETO
 • ZAKLjUČAK O PRIMANjU K ZNANjU INFORMACIJE O KOLIČINI ODSJEČENE DRVNE MASE I DODJELjENIH SREDSTAVA NA OSNOVU EKSPLOATACIJE ŠUMA SA PODRUČJA OPĆINE PALE U 2021. GODINI
 • ZAKLjUČAK O PRIMANjU K ZNANjU INFORMACIJE ORGANIZACIONOG ODBORA POVODOM 19. MARTA DANA REINTEGRACIJE PRAČE
 • ZAKLjUČAK O PRIMANjU K ZNANjU INFORMACIJE ORGANIZACIONOG ODBORA POVODOM 01. APRILA DANA POGIBIJE RASIMA IMŠIROVIĆA
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVJEŠTAJA UDRUŽENjA DEMOBILISANIH BORACA OPĆINE PALE O UTROŠKU NOVČANIH SREDSTAVA DODJELjENIH IZ BUDžETA U 2021. GODINI
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU ZAPISNIKA SA XX SJEDNICE OPŠTINSKOG VIJEĆA PALE
 • POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA PALE
 • REGISTAR BUDžETSKIH KORISNIKA OPŠTINE PALE ZA 2023. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRIJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLjA FOČA-USTIKOLINA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "DOM ZDRAVLjA" FOČA-USTIKOLINA
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-1-19-524/22
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-1-33-525/22
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-1-20-526/22
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-1-11-522/22
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-1-11-523/22
 • REGISTAR BUDžETSKIH KORISNIKA OPŠTINE FOČA ZA 2023. GODINU
 • ISPRAVKA GREŠKE U ODLUCI O DAVANjU PROSTORIJA NA KORIŠTENjE BEZ NAKNADE, BROJ:02-1-27-107/22 OD 03.02.2022. GODINE