Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

br. 10/2023 od 29.08.2023.


 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENjE I ZAŠTITU OKOLIŠA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE SA EKONOMSKOG KODA 614300 - TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMJENI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA VLADE BOSANSKO-PODRISKOG KANTONA GORAŽDE SA EKONOMSKOG KODA 614300 BAN 001 - TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
 • ODLUKA O IMENOVANjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKU O IMENOVANjU VRŠITELjA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA POKRETANjE POSTUPKA JAVNE NABAVKE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA ISPLATU SUBVENCIJA DESETOG DIJELA PROFITNE MARŽE
 • ODLUKA O ISPLATI NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ U POLjOPRIVREDI - PODSTICAJ ZA DRŽANjE KOKA NOSILjA
 • ODLUKA O ISPLATI NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ U POLjOPRIVREDI - PODSTICAJ ZA PROIZVODNjU SVJEŽEG KRAVLjEG MLIJEKA
 • ODLUKA O ISPLATI NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ U POLjOPRIVREDI - PODSTICAJ ZA DRŽANjE MATIČNOG STADA KRAVA (MLIJEČNA GRLA)
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU TROŠKOVA REPREZENTACIJE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM SA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANjA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE SA KODA 614300 - "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA" UTVRĐENIH PRORAČUNOM BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME POMOĆI ZA RAD UDRUGA BORAČKIH POPULACIJA ZA MJESEC SRPANj 2023. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA BZK PREPOROD GORAŽDE NA IME SUFINANCIRANjA PROVEDBE PROJEKTA "TISKANjE I PROMOCIJA KNjIGE LjUDI SELA KOSTENIK" AUTORA KANLIĆ VAHIDA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA JAVNOM PODUZEĆU RTV BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE D.O.O. NA IME VII (SEDME) OD UKUPNO XII (DVANAEST) REDOVITIH TRANŠI ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA POTPISIVANjE UGOVORA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA ZAMJENI FASADNIH OTVORA NA OBJEKTU MINISTARSTVA ZA FINANCIJE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU TEKUĆIH TRANSFERA OPĆINAMA/GRADU U SASTAVU BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU NEPLANIRANE DONACIJE U PRORAČUN BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 03-30-1560/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA, BROJ: 03-11-1562/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA, BROJ: 03-11-1541/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMJENI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANjE, MLADE, ZNANOST, KULTURU I SPORT SA EKONOMSKOG KODA 614 300 (JAN 001) -TEKUĆI TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA ZA MLADE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMJENI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANjE, MLADE, ZNANOST, KULURU I SPORT SA EKONOMSKOG KODA 614 100 (KAN 002) - TEKUĆI TRANSFER ZA KULTURU ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IMENOVANjU PREGOVARAČKOG TIMA ZA PREGOVORE O KUPOVINI NEKRETNINA U NASELjU RASADNIK
 • ODLUKA O IMENOVANjU DIREKTORA KANTONALNE UPRAVE ZA ŠUMARSTVO BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA PLAĆANjE RAČUNA BROJ: 444-385 OD 28. 7. 2023. GODINE, KOJI SE ODNOSI NA NABAVKU POLOVNOG TERENSKOG MOTORNOG VOZILA 4X4, KIA SPORTAGE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA-OPREME
 • ODLUKA O DODJELI ZAHVALNICA - ZLATNIH PLAKETA ZA IZUZETAN DOPRINOS U RAZVOJU GOSPODARSTVA U BOSANSKO-PODRINjSKOM KANTONU GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU NA KORIŠTENjE OBJEKATA BROJ 3 I 4 KOJI SE NALAZE U KRUGU BIVŠE KASARNE "ŠIŠETA" GOSPODARSKOM DRUŠTVU BOSNA - PLASTIK D.O.O. GORAŽDE
 • ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE BROJ: 03-11-1395/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA POKRETANjE POSTUPKA NABAVKE STALNIH SREDSTAVA ZA POTREBE UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA ZA UNUTARNjE POSLOVE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU NEPLANIRANE DONACIJE U PRORAČUN BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME OBILjEŽAVANjA FORMIRANjA "182. FOČANSKE VITEŠKE LAHKE BRIGADE"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME OBILjEŽAVANjA GODIŠNjICE OD POGIBIJE KOMANDIRA SINANA ŽUGE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JEDNOKRATNE VISINE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROVOĐENjE POSTUPKA IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU LAPTOPA ZA POTREBE POSLANIKA U SKUPŠTINI BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU DRVENOG PELETA ZA ZAGRIJAVANjE OBJEKATA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA "STRATEGIJU ODNOSA SA JAVNOŠĆU BOSANKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2023-2025. GODINE"
 • ODLUKA O IMENOVANjU DIREKTORA SLUŽBE ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE NA ODREĐENO VRIJEME
 • ODLUKA O ISPRAVCI ODLUKE O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA OPĆINI PALE FBIH NA IME PLAĆANjA OKONČANIH RADOVA NA PROJEKTNOJ AKTIVNOSTI - SANACIJA KLIZIŠTA TURKOVSKOG POTOKA "GAZ", BROJ: 03-11-1486/23 OD 25.07.2023. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA SLUŽBE ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • RJEŠENjE O JEDNOKRATNOJ NAKNADI ZA POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA
 • ODLUKA O IMENOVANjU DIREKTORA KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE NA ODREĐENO VRIJEME
 • ODLUKA O PRIHVATANjA SUFINANCIRANjA PROGRAMA POD NAZIVOM NABAVKA, ISPORUKA I UGRADNjA SPORTSKOG PARKETA SA ELASTIČNOM PODLOGOM - VELIKA SALA SPORTSKE DVORANE "MIRSAD HURIĆ" TE ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA GRADU GORAŽDU ZA PROVEDBU ISTOG
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA ZAKLjUČIVANjE ANEKSA VI UGOVORA O KONCESIJI ZA PROJEKTOVANjE, IZGRADNjU, KORIŠTENjE I PRIJENOS MHE "VRAŽALICE" NA RIJECI PRAČI U OPĆINI PALE-PRAČA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA U BOSANSKO-PODRINjSKOM KANTONU GORAŽDE ZA 2023. GODINU, BROJ: 03-11-1635/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA U BOSANSKO-PODRINjSKOM KANTONU GORAŽDE ZA 2023. GODINU, BROJ: 03-11-1636/23
 • ODLUKA O DONOŠENjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA PRIVREDU BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE SA EKONOMSKOG KODA 615 100 KAPITALNI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI (VODNE NAKNADE) ZA 2023. GODINU "PLAN I PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA U SEKTORU VODOPRIVREDE ZA 2023. GODINU"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM PODRŠKE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA SA PODRUČJA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2023. GODINU NA EKONOMSKOM KODU 614500 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ČLANOVIMA KOMISIJE ZA PROVOĐENjE POSTUPKA PROMJENE NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA - KRČENjE ŠUMA
 • ODLUKA O DODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA "PROGRAM RURALNOG RAZVOJA ZA 2023. GODINU"
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DAVANjU NA KORIŠTENjE OBJEKATA BROJ 9 I 10 KOJI SE NALAZE U KRUGU BIVŠE KASARNE "GORAŽDE 1" PRIVREDNOM DRUŠTVU OSMO D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POKRETANjE POSTUPKA NABAVKE KOMPJUTERSKE OPREME ZA POTREBE MINISTARSTVA ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SLUŽBENOG PUTOVANjA U INOSTRANSTVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAĆANjE AVANSNE FAKTURE BROJ: 7/23
 • ODLUKA O PRIHVATANjU SUFINANSIRANjA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI POD NAZIVOM EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKA POMOĆ PORODICI, DJECI I MLADIMA SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE, TE ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA UDRUŽENjU ZA POMOĆ I PODRŠKU PORODICI, DJECI I MLADIMA SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU "BUĐENjE"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NOSIOCIMA SPORTSKIH DJELATNOSTI NA NIVOU BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA DODATNE PROGRAME
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME ISPLATE PETE I ŠESTE RATE STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE ZA STUDIJSKU 2022/2023 GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU JAVNE USTANOVE KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O IZMJENAMA PRAVILA JAVNE USTANOVE KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • PRAVILA O IZMJENAMA PRAVILA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME OBILjEŽAVANjA POČETKA OPERACIJE "KRUG" ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA ZA FINANSIJSKU PODRŠKU U SANIRANjU PROBLEMA NA INFRASTRUKTURI U MJESNOM MEZARJU MRAVINjAC
 • ODLUKA O PLAĆANjU RAČUNA, BROJ: 03-11-1661/23
 • ODLUKA O SUFINANSIRANjU PROJEKTA "SANACIJA PUTNOG PRAVCA HUBJERI I RJEŠENjE OBORINSKIH VODA U UL. AGANA IMAMOVIĆA"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PROVOĐENjE POSTUPKA UNIŠTENjA VATRENOG ORUŽJA, DIJELOVA ZA VATRENO ORUŽJE, MUNICIJE I HLADNOG ORUŽJA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNjE OBRAZOVANjE I ODGOJ
 • PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA OSNOVNI ODGOJ I OBRAZOVANjE
 • INSTRUKCIJE O IZMJENI INSTRUKCIJE O UTVRĐIVANjU PLATNIH RAZREDA I KOEFICIJENATA ZA RADNIKE U SREDNjIM ŠKOLAMA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • INSTRUKCIJE O IZMJENI INSTRUKCIJE O UTVRĐIVANjU PLATNIH RAZREDA I KOEFICIJENATA ZA RADNIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • NASTAVNI PLAN ZA STRUČNO ZANIMANjE AUTOMEHANIČAR
 • PRAVILNIK O IZBORU UČENIKA GENERACIJE U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA SA PODRUČJA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • PRAVILNIK O OBRAZOVANjU VANREDNIH UČENIKA/POLAZNIKA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA O ŠKOLSKIM NAZIVIMA I SIMBOLIMA I ORGANIZACIJA ŠKOLSKIH MANIFESTACIJA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAĆENjU, OCJENjIVANjU RADA I STICANjU STRUČNIH ZVANjA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I SARADNIKA U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA TE ODGAJATELjA U USTANOVAMA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANjE BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • NASTAVNI PLAN ZA STRUČNO ZANIMANjE ELEKTROTEHNIČAR TELEKOMUNIKACIJA
 • ODLUKA O UPISU OGRANIČENjA PRAVA VLASNIŠTVA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA IZ BUDžETA OPĆINE PALE ZA EKONOMSKU PODRŠKU RANjIVIM GRUPAMA NA TRŽIŠTU RADA ZA 2022./2023. GODINU
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA JKP "PRAČA"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JKP "PRAČA"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ORGANIZACIONOG ODBORA POVODOM 21. KOLOVOZA - DANA POGIBIJE RASIMA PRLjAČE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ORGANIZACIONOG ODBORA POVODOM 22. KOLOVOZA - DANA POGIBIJE KEMALA "KEME" HRVE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ORGANIZACIONOG ODBORA POVODOM 27. RUJNA - DANA OPĆINE PALE I OSLOBOĐENjA MJESNE ZAJEDNICE HRENOVICA
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU ZAPISNIKA SA XXXIII SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA PALE
 • ZAKLjUČAK O PRIMANjU K ZNANjU INFORMACIJE O RADU JU DOM ZDRAVLjA PRAČA ZA PERIOD SIJEČANj-LIPANj 2023. GODINE
 • ZAKLjUČAK O PRIMANjU K ZNANjU INFORMACIJE O RADU JP KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR PRAČA ZA PERIOD SIJEČANj-LIPANj 2023. GODINE
 • ZAKLjUČAK O PRIMANjU K ZNANjU INFORMACIJE O RADU JKP PRAČA ZA PERIOD SIJEČANj-LIPANj 2023. GODINE
 • ZAKLjUČAK O PRIMANjU K ZNANjU INFORMACIJE O RADU OPĆINSKE SLUŽBE ZA PRIVREDU, BUDžET, FINANSIJE, BORAČKO-INVALIDSKU ISOCIJALNU ZAŠTITU, OPĆU UPRAVU I MATIČNU EVIDENCIJU ZA PERIOD SIJEČANj-LIPANj 2023. GODINE
 • ZAKLjUČAK O PRIMANjU K ZNANjU INFORMACIJE O BROJU I STRUKTURI NEZAPOSLENIH NA PODRUČJU OPĆINE PALE
 • ZAKLjUČAK O PRIMANjU K ZNANjU INFORMACIJE O OSTVARENIM FINANSIJSKIM EFEKTIMA PO DODIJELjENIM KONCESIJAMA NA PODRUČJU BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE SA POSEBNIM OSVRTOM NA OPĆINU PALE ZA 2022. GODINU
 • ZAKLjUČAK O PRIMANjU K ZNANjU INFORMACIJE O RADU OPĆINSKE SLUŽBE ZA GEODETSKE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KATASTAR NEKRETNINA, PROSTORNO UREĐENjE I KOMUNALNU DJELATNOST ZA PERIOD SIJEČANj-LIPANj 2023. GODINE
 • ISPRAVKA ODLUKE O KORIŠTENjU UDžBENIKA U REDOVNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE OD ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE