Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Hercegbosanske županije

br. 7/2023 od 25.08.2023.


 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA HBŽ ZA 2023. GODINU
 • ISPRAVAK TISKARSKE POGREŠKE U ZAKONU O JAVNOM REDU I MIRU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA DOMA ZDRAVLjA GLAMOČ
 • IZMJENE I DOPUNE STATUTA DOMA ZDRAVLjA GLAMOČ
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA DOMA ZDRAVLjA DRVAR
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠĆA O RADU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZVRŠENjU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O OVLAŠTENjU, BROJ: 01-02-23.2/23
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O UTVRĐIVANjU VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ANEKSA BR. 1. UGOVORA O KONCESIJI, ODREĐENjU I OVLAŠTENjU MJERODAVNOG MINISTARSTVA ZA POTPISIVANjE ANEKSA BR. L SA PODUZEĆEM "VJETROELEKTRANE DAH PLANINE" D.O.O SARAJEVO
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU KONCESIONARA, ODOBRAVANjU UGOVORA O KONCESIJI I OVLAŠTENjU MJERODAVNOG MINISTARSTVA ZA POTPISIVANjE UGOVORA SA KONCESIONAROM "SOLAR PARK-LIVNO" D.O.O. LIVNO
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-221-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLjE 2024.-2026. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH PRIJENOSA "POTPORA POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I RURALNOM RAZVOJU" UTVRĐENIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA IZ TEKUĆIH POTPORA ZA ŠPORT ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ANEKSA BR. 4. UGOVORA O KONCESIJI, ODREĐENjU I OVLAŠTENjU MJERODAVNOG MINISTARSTVA ZA POTPISIVANjE ANEKSA BR.4 SA PODUZEĆEM "HB WIND" D.O.O. TOMISLAVGRAD
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE ROBA - PRIJENOSNIH RAČUNALA ZA POTREBE SREDNjIH ŠKOLA U HBŽ U SVRHU IMPLEMENTACIJE PROJEKATA UVOĐENjA E-DNEVNIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA - PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE LIJEČNIČKI PREGLED
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI MINISTARSTVU ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA HBŽ ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNIH NABAVA RADOVA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-230-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-231-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-232-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA I SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-233-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA RAD U KONTAKT TOČKI EUROPOL-A
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA DOPUNE PROGRAMA PODRŠKE OSNIVANjU PODUZEĆA U HERCEGBOSANSKOJ ŽUPANIJI
 • DOPUNE PROGRAMA PODRŠKE OSNIVANjU PODUZEĆA U HERCEGBOSANSKOJ ŽUPANIJI
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IMENOVANjE RAVNATELjA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO HBŽ
 • ODLUKA O ISPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENjE GODIŠNjEG ODMORA - REGRESA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-232-2/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-253-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-252-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-251-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI MINISTRU UNUTARNjIH POSLOVA KANTONA 10 ZA POTPISIVANjE SPORAZUMA O PRODUŽENjU VAŽENjA ROKA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA UPOSLENIKE MINISTARSTVA UNUTARNjIH POSLOVA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-250-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-249-1/23
 • ODLUKA O USVAJANjU LISTE PROJEKATA CESTOVNE INFRASTRUKTURE LOKALNE KATEGORIJE KOJI SE PRIHVAĆAJU ZA FINANCIRANjE/SUFINANCIRANjE U VISINI ODOBRENOG IZNOSA SREDSTAVA U 2023. GODINI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA GRADU LIVNU ZA SUORGANIZACIJU MEĐUNARODNOG SAJMA GOSPODARSTVA MOSTAR 2023. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA OPĆINI TOMISLAVGRAD ZA SUORGANIZACIJU MEĐUNARODNOG SAJMA GOSPODARSTVA MOSTAR 2023. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA POTPISIVANjE PARTNERSTVA O SURADNjI U SKLOPU PROCESA APLICIRAN JA NA PREKOGRANIČNI POZIV INTERREG VI-A IPA PROGRAM HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-256-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-262-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-261-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-260-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-259-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-258-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-257-1/23
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTVA ZA SUFINANCIRANjE PROJEKATA IZ PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KAPITALNIH TRANSFERA "POTPORA OPĆINAMA - VODOPRIVREDA" UTVRĐENIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DODJELI SPORTSKOGOSPODARSKOG LOVIŠTA "MLINIŠTA - PARIPOVAC" U ZAKUP
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-263-1/23
 • ODLUKA O SIGNATURI AKATA VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE I TIJELA ŽUPANIJSKE UPRAVE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-266-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-265-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ TEKUĆE PRIČUVE, BROJ: 01-02-290-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ TEKUĆE PRIČUVE, BROJ: 01-02-289-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ TEKUĆE PRIČUVE, BROJ: 01-02-288-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-281-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-280-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA POZICIJU "POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-278-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-277-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-276-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-273-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA IMENOVANjE RAVNATELjICE SREDNjE ŠKOLE "TIN UJEVIĆ" GLAMOČ
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANjA-GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANjA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE, BROJ: 01-02-284-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE, BROJ: 01-02-283-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE, BROJ: 01-02-282-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENjE POSTUPKA JAVNE NABAVE ZAVODU ZA HRANU I VETERINARSTVO HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA PREGOVARAČKOG TIMA VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA IZRADU NOVOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA UPOSLENIKE MINISTARSTVA UNUTARNjIH POSLOVA KANTONA 10
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADE PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNIH VIJEĆA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U HERCEGBOSANSKOJ ŽUPANIJI
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU ŽUPANIJSKOG ODBORA ZA RAVOJ (ŽOR) HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • RJEŠENjE O ISPLATI NAKNADE ZA RAD
 • RJEŠENjE O ISPLATI NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVU VLADE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ŽUPANIJSKOG ODBORA ZA RAZVOJ (ŽOR-A) HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-220-1/23
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-237-1/23
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-269-1/23
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-268-1/23
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA POVJERENSTVA ZA POLAGANjE STRUČNOG UPRAVNOG ISPITA NAMJEŠTENIKA I VJEŽBENIKA VIŠE ŠKOLSKE SPREME
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NOVOG ČLANA POVJERENSTVA ZA POLAGANjE STRUČNOG UPRAVNOG ISPITA NAMJEŠTENIKA I VJEŽBENIKA VIŠE ŠKOLSKE SPREME
 • LISTA MIRITELjA I ARBITARA S KOJE SE IMENUJU MIRITELjI I ARBITRI U MIROVNA I ARBITRAŽNA VIJEĆA FORMIRANA ZA TERITORIJ HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • RJEŠENjE, BROJ: U-25/22