Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Hercegbosanske županije

br. 4/2021 od 20.05.2021.


 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA UPOSLENIKE U MINISTARSTVU UNUTARNjIH POSLOVA KANTONA 10
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNjEM USTROJSTVU I NAČINU RADA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O LISTI LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE (POZITIVNA LISTA LIJEKOVA HBŽ)
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU INFORMACIJE O DOSTAVLjANjU TABLICA PREGLEDA PRIORITETA ZA IZRADU DOKUMENTA OKVIRNOG PRORAČUNA HBZ ZA RAZDOBLjE 2022-2024. GODINE
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U HERCEGBOSANSKOJ ŽUPANIJI NA DAN 31. OŽUJKA 2021. GODINE S PRIJEDLOGOM NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG STOŽERA MINISTARSTVA RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U HERCEGBOSANSKOJ ŽUPANIJI NA DAN 6.5.2021.GODINE S PRIJEDLOGOM NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG STOŽERA MINISTARSTVA RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIN HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-106-1/21
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-73-1/21
 • LISTA EKSPERATA S KOJE SE IMENUJU ČLANOVI POVJERENSTVA ZA IZBOR DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
 • NAPUTAK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANjU
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O RASKIDU UGOVORA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA REALIZACIJU SREDSTAVA NA POZICIJI 821000, KAPITALNI IZDACI, PLANIRANIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-4-2/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-72-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-99-1/21
 • ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA S POZICIJE TRANSFER UDRUGAMA CRVENI KRIŽ HBŽ I INVALIDNE OSOBE UTVRĐENOG PRORAČUNOM HBŽ ZA 2021. GODINU U MINISTARSTVU RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE U RADNE SKUPINE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
 • ODLUKA O KRITERIJIMA KORIŠTENjA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-101-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-102-1/21
 • ODLUKA O USVAJANjU AKCIJSKOG PLANA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE SUPROSTAVLjANjA TRGOVINI LjUDIMA ZA RAZDOBLjE 2020-2023.
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠĆA O IZVRŠENjU PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLjE OD 01. SIJEČNjA DO 31. OŽUJKA 2021. GODINE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU IZVRŠAVANjA ZADATAKA, OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE ČUVARA ŠUMA, IZGLEDU UNIFORME I OPĆIM KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANjE ČUVARSKIH RAJONA
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O VISINI NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA NOSTRIFIKACIJE I EKVIVALENCIJE STRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA
 • PRAVILNIK O UVJETIMA, POSTUPKU IZBORA I UPOŠLjAVANjA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA IZ DRUGIH POLICIJSKIH TIJELA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O USTROJSTVU, NAČINU RADA, KRITERIJIMA ZA IZBOR ŽALBENOG VIJEĆA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • UREDBA O UREDU ZA PRITUŽBE JAVNOSTI

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772