Zastava Srbije

ZAKON O NAMJEŠTENICIMA U TIJELIMA DRŽAVNE SLUŽBE U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ

("Nar. novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 6/2021 - pročišćeni tekst)

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1

Ovim Zakonom uređuje se radno-pravni status namještenika u tijelima državne uprave Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Županija), grada i općina (u daljnjem tekstu: tijela državne službe), poslovi koje obavljaju namještenici, plaće, naknade i druga prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa i druga pitanja koja se odnose na radno-pravni status namještenika u tijelima državne službe u Županiji.

Članak 2

Na radno-pravni status namještenika u tijelima državne službe koji nije uređen ovim zakonom primjenjuju se županijski propisi o radu i kolektivni ugovori.

Članak 3

Namještenici su osobe koje u tijelima državne službe obavljaju poslove utvrđene u popisu iz članka 6. ovog Zakona.

Članak 4

(1) Struktura namještenika u tijelima državne službe u Županiji okvirno odražava nacionalnu strukturu stanovništva Županije, prema posljednjem popisu stanovništva.

(2) Vlada Županije, gradonačelnik odnosno općinski načelnik s područja Županije nadziru nacionalnu strukturu namještenika u tijelima državne službe Županije, grada odnosno općine.

Članak 5

Namještenici tijela državne službe imaju pravo po slobodnom izboru organizirati sindikat, te se u njega učlaniti u skladu sa statutom ili pravilima tog sindikata, kao i pravo na štrajk u skladu sa zakonom.

II. POSLOVI NAMJEŠTENIKA

Članak 6

(1) Namještenici obavljaju poslove iz nadležnosti tijela državne službe koji su funkcionalno povezani s poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tih tijela utvrđenih propisom Vlade Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Vlada Županije) donesenim na temelju odredbi Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (u daljnjem tekstu: Zakon o državnim službenicima) i koji neposredno doprinose da se poslovi temeljne djelatnosti mogu u cjelini, pravilno i efikasno obavljati (u daljnjem tekstu: dopunski poslovi temeljne djelatnosti i poslovi pomoćne djelatnosti).

(2) Dopunski poslovi temeljne djelatnosti odnose se na određene stručno-operativne, informativnodokumentacijske, računovodstveno-materijalne i administrativno-tehničke poslove, a poslovi pomoćne djelatnosti odnose se na operativno-tehničke i pomoćne poslove.

(3) Sadržaj poslova iz stavka (2) ovog članka, njihova vrsta, složenost i uvjeti za obavljanje tih poslova utvrđuju se podzakonskim propisom koji donosi Vlada Županije na prijedlog ministra pravosuđa i uprave Županije.

(4) Vlada Županije može svojim propisom utvrditi dopunske poslove temeljne djelatnosti i poslove pomoćne djelatnosti iz nadležnosti županijskih, gradskih i općinskih tijela državne službe koji nisu obuhvaćeni propisom iz stavka (3) ovog članka.

(5) Propisom iz stavka (3) i (4) ovog članka utvrđuju se i kategorije radnih mjesta namještenika, što se određuje prema vrsti i složenosti dopunskih poslova temeljne djelatnosti i poslova pomoćne djelatnosti.

Članak 7

Radna mjesta namještenika s opisom poslova i uvjetima za njihovo obavljanje utvrđuju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu tijela državne službe u skladu s ovim Zakonom i propisom koji se donosi na temelju stavka (3), odnosno stavka (4) članka 6. ovog Zakona.

III. DUŽNOSTI I PRAVA NAMJEŠTENIKA

Članak 8

Namještenik je dužan obavljati sve poslove predviđene opisom poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i dužan je te poslove obavljati savjesno, stručno i nepristrano u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 9

(1) Namještenik je dužan izvršavati naredbe rukovoditelja tijela državne službe i rukovoditelja ustrojbene jedinice (u daljnjem tekstu: šef jedinice) koje se odnose na obavljanje službenih poslova utvrđenih u opisu radnog mjesta na koje je raspoređen i postupati po tim naredbama ako nisu suprotne zakonu i drugim propisima.

(2) Ako namještenik primi naredbu za koju se pretpostavlja da je nezakonita ili njeno izvršenje može izazvati materijalnu štetu, ima pravo upozoriti izdavatelja naredbe na te činjenice.

(3) Ako izdavatelj naredbe i pored upozorenja ostane pri naredbi, u tom slučaju dužan je naredbu izdati u pisanoj formi, ako već nije izdana u toj formi. Ako je tu naredbu izdao šef jedinice namještenik će o toj naredbi upoznati rukovoditelja koji je nadređen šefu jedinice, a onda postupiti po naredbi, osim ako naredba predstavlja kazneno djelo kada namještenik ima pravo odbiti izvršenje takve naredbe i taj slučaj prijaviti nadležnom tužiteljstvu.

(4) Ako namještenik izvrši pisanu naredbu čije bi izvršenje predstavljalo kazneno djelo, u tom slučaju namještenik odgovara zajedno s izdavateljem te naredbe.

(5) Namještenik ne može biti pozvan na stegovnu ili drugu odgovornost zbog primjedbi stavljenih na naredbu prema stavku (2) i (3) ovog članka.

Članak 10

(1) Namještenik je dužan posao svog radnog mjesta obavljati objektivno i profesionalno i ne smije tražiti, niti prihvaćati za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit, beneficiju, nagradu u novcu ili uslugama i slično.

(2) Namještenik je dužan izbjegavati poduzimanje takvih aktivnosti ili radnji u obavljanju svog službenog posla kojima se otežava, ili onemogućava ostvarivanje prava i dužnosti građana, ili pravnih osoba i u tom cilju ne smije iznositi svoja politička opredjeljenja i ne smije zloupotrebljavati svoja vjerska uvjerenja.

Članak 11

(1) Namještenik je dužan čuvati službenu tajnu predviđenu zakonom ili drugim propisima i ta obaveza važi najduže jednu godinu po prestanku radnog odnosa, ako ga rukovoditelj tijela državne službe te obaveze ne oslobodi ranije.

(2) Rukovoditelj tijela državne službe može namještenika osloboditi obveze čuvanja službene tajne u upravnom ili sudskom postupku ako se radi o podacima bez kojih nije moguće utvrditi činjenično stanje i donijeti zakonitu odluku u tom postupku.

(3) Oslobađanje od obveze čuvanja službene tajne u smislu stavka (1) i (2) ovog članka obavlja se rješenjem.

Članak 12

(1) Namještenik uživa zaštitu od prijetnji, napada ili drugih oblika ugrožavanja njegovog tjelesnog i moralnog integriteta u tijelu obavljanja službenih poslova radnog mjesta na koje je postavljen.

(2) Rukovoditelj tijela državne službe i šef jedinice dužni su po prijavi namještenika, reprezentativnog sindikata kod poslodavca, ili nakon saznanja na drugi način o ugrožavanju namještenika, u smislu stavka (1) ovog članka, poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu tog namještenika.

(3) S mjerama iz stavka (2) ovog članka, koje su poduzete radi zaštite namještenika, obvezno se upoznaju namještenik i reprezentativni sindikat kod poslodavca.

Članak 13

Rukovoditelj tijela državne službe i šef jedinice dužni su se prema namješteniku odnositi na način kojim se poštuje njegovo ljudsko dostojanstvo i njegov tjelesni i moralni integritet (zabrana vrijeđanja, omalovažavanja i maltretiranja na bilo koji način na koji se vrijeđa ljudsko dostojanstvo i moralni integritet).

Članak 14

Etički kodeks za državne službenike koji se donosi prema Zakonu o državnim službenicima shodno se primjenjuje i na namještenike u tijelima državne službe.

IV. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA NAMJEŠTENIKA

Članak 15

(1) O pravima, dužnostima i odgovornostima namještenika iz radnog odnosa na temelju ovog, drugih zakona i podzakonskih propisa odlučuje rukovoditelj tijela državne službe osim kada je ovim Zakonom ili drugim propisima utvrđeno da o nekom pitanju odlučuje drugo tijelo, s tim što o pravima, dužnostima i odgovornostima namještenika u općinskim i gradskim tijelima državne službe odlučuje općinski načelnik, odnosno gradonačelnik (u daljnjem tekstu: rukovoditelj tijela državne službe).

(2) O pravima, dužnostima i odgovornostima iz stavka (1) ovog članka odlučuje se rješenjem.

(3) Za donošenje i dostavljanje rješenja namješteniku primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o upravnom postupku.

Članak 16

(1) Protiv rješenja iz članka 15. stavak (2) ovog Zakona namještenik ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja izjavi priziv Odboru državne službe za prizive reguliranom u Zakonu o državnim službenicima (u daljnjem tekstu: Odbor za prizive), ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) Priziv odlaže izvršenje rješenja ako ovim Zakonom nije drugačije predviđeno.

(3) Rješenje Odbora za prizive doneseno po žalbi iz stavka (1) ovog članka je konačno.

(4) Protiv rješenja iz stavka (3) ovog članka može se pokrenuti radni spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rješenja donesenog po prizivu.

Članak 17

Medijator državne službe predviđen Zakonom o državnim službenicima djeluje kao posrednik u svim pitanjima koja se odnose na radno-pravni status namještenika.

V. RASPOREĐIVANJE NAMJEŠTENIKA NA RADNA MJESTA, POPUNA UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA, ZAPOŠLJAVANJE I OCJENA RADA

1. Raspoređivanje i postavljanje namještenika na radno mjesto

Članak 18

(1) Rukovoditelj tijela državne službe rješenjem raspoređuje i postavlja namještenika na odgovarajuće radno mjesto za koje ispunjava sve uvjete utvrđene u pravilniku o unutarnjem ustrojstvu tijela državne službe.

(2) Kada se donese novi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu tijela državne službe, rukovoditelj tijela državne službe vrši raspoređivanje zatečenih namještenika o čemu se donosi rješenje.

(3) Prilikom donošenja rješenja iz stavka (2) ovog članka namještenik se ne može rasporediti na radno mjesto višeg ili nižeg platnog razreda u odnosu na radno mjesto na kojem je do sada bio raspoređen.

Članak 19

(1) Namještenik može po potrebi službe ili na pisani zahtjev biti premješten na drugo radno mjesto u istom tijelu državne službe, u istom ili drugom mjestu rada, ali samo na radno mjesto za koje je propisan isti stupanj stručne spreme i istog platnog razreda u odnosu na radno mjesto na kojem je do sada bio raspoređen.

(2) Prilikom odlučivanja o premještaju namještenika na upražnjeno radno mjesto u obzir se uzimaju ocjene rada koje je namještenik dobio na radnom mjestu na kojem se nalazi, kao i njegovo ukupno angažiranje i rezultati rada koje je postigao na svom radnom mjestu.

(3) Premještaj se obavlja donošenjem rješenja kojim se vrši raspoređivanje na radno mjesto iz stavka (1) ovog članka, s tim da premještaj mora biti obrazložen.

(4) Premještaj po potrebi službe temelji se na slobodnoj ocjeni rukovoditelja tijela državne službe o potrebi da se namještenik premjesti s jednog radnog mjesta na drugo, a naročito u slučajevima: popunjavanja upražnjenog radnog mjesta čiji se poslovi moraju obavljati bez prekida, potrebe povećanja broja izvršitelja zbog povećanog opsega posla, bolje organizacije rada, potrebe za angažiranjem drugog namještenika na određenom radnom mjestu radi pravodobnog efikasnijeg obavljanja određenih poslova i zadataka.

2. Odlučivanje o prijemu namještenika u radni odnos

Članak 20

O potrebi prijema namještenika u radni odnos odlučuje rukovoditelj tijela državne službe u okviru potreba i slobodnih radnih mjesta namještenika utvrđenih pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu tijela državne službe.

3. Popuna upražnjenog radnog mjesta putem internog natječaja

Članak 21

(1) Popuna upražnjenog radnog mjesta u tijelu državne službe obavlja se putem internog natječaja.

(2) Interni natječaj objavljuje rukovoditelj tijela državne službe. Natječaj se objavljuje na oglasnoj tabli tijela državne službe ili na drugi pogodan način koji osigurava da se zainteresirani kandidati upoznaju s natječajem. Pravo prijavljivanja na ovaj natječaj imaju namještenici iz tijela državne službe svih razina vlasti u Županiji.

(3) Natječaj ostaje otvoren najmanje 10 dana od dana objavljivanja.

(4) Interni natječaj sadrži:

a) naziv radnog mjesta i opis poslova upražnjenog radnog mjesta,

b) posebne uvjete utvrđene za obavljanje poslova tog radnog mjesta,

c) popis dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na natječaj,

d) rok trajanja natječaja,

e) adresu za podnošenje prijava na natječaj.

(5) Provođenje internog natječaja obavlja se na način propisan u odredbama članka od 23. do 26. ovog zakona.

Članak 22

(Sporazumno preuzimanje namještenika iz drugog tijela državne službe)

(1) Tijelo državne službe može sporazumno s drugim tijelom državne službe u Županiji, uz suglasnost ili pismeni zahtjev namještenika, preuzeti namještenika na poziciju koja je odgovarajuća poziciji s koje se vrši preuzimanje.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka, tijelo državne službe, može ako to traže potrebe službe i bez pristanka namještenika uz obvezno navođenje razloga zbog kojih se vrši preuzimanje namještenika, sporazumno s drugim tijelom državne službe preuzeti namještenika na poziciju koja je odgovarajuća poziciji s koje se vrši preuzimanje.

(3) Preuzimanje se vrši pismenim sporazumom tijela državne službe.

4. Popuna upražnjenog radnog mjesta putem javnog natječaja

Članak 23

(1) Ako se upražnjeno radno mjesto namještenika ne popuni internim natječajem u tom slučaju radno mjesto se popunjava putem javnog natječaja koji objavljuje tijelo državne službe u jednim dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Bosne i Hercegovine.

(2) Javni natječaj sadrži opće uvjete iz članka 24. ovog Zakona i posebne uvjete utvrđene pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu tijela državne službe za radno mjesto koje se popunjava.

(3) Javni natječaj sadrži naznaku da je kandidat koji se poziva na prednost kod prijema u radni odnos prema posebnom zakonu, dužan u prijavi za javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

(4) Ako je internim aktom iz članka 24a. stavak (3) predviđeno da će se u natječajnoj proceduri provoditi provjera znanja i sposobnosti svakog od kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, u tekstu javnog natječaja potrebno je navesti vrstu i područje testiranja.

(5) Rok za podnošenje prijava po javnom natječaju ne može biti kraći od 15 dana računajući od dana objave natječaja u dnevnim novinama prema stavku (1) ovog članka.

Članak 24

(1) U radni odnos u tijelo državne službe na radno mjesto namještenika može biti primljena osoba koja ispunjava sljedeće opće uvjete:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je punoljetna;

c) da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;

d) da ima vrstu i stupanj školske odnosno stručne spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutarnjem ustrojstvu tijela državne službe;

e) da u posljednje dvije godine od dana objave javnog natječaja nije otpuštena iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojem nivou vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;

f) da nije obuhvaćena odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Članak 24a

(1) Rukovoditelj tijela državne službe imenuje povjerenstvo za provođenje javnog natječaja koje se sastoji od tri člana od kojih je jedan član reprezentativnog sindikata kod poslodavca, ako su namještenici tog tijela organizirani u sindikat, a ako nisu organizirani u sindikat u tom slučaju član povjerenstva je medijator državne službe.

(2) Povjerenstvo iz stavka (1) ovog članka razmatra sve prijave podnesene na javni natječaj, utvrđuje koje su prijave pravodobne i potpune, te utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju sve uvjete javnog natječaja i listu kandidata koji ne ispunjavaju sve uvjete javnog natječaja o čemu se sastavlja zapisnik.

(3) Ako opis poslova radnog mjesta za koje se provodi javni natječaj zahtjeva i dodatnu provjeru znanja i sposobnosti svakog od kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, rukovoditelj tijela državne službe može internim aktom predvidjeti da se za ta radna mjesta, a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos, provede razgovor za posao (intervju), pisano testiranje ili provjera vještina putem provjere praktičnog rada na određenim poslovima.

(4) Interni akt iz stavka (3) ovog članka rukovoditelj tijela državne službe donosi najkasnije do dana objavljivanja internog natječaja.

(5) Provjeru znanja i sposobnosti iz stavka (3) ovog članka obavlja povjerenstvo iz stavka (1) ovog članka, te nakon okončanja sačinjava izvješće o provedenom postupku koje sadrži i listu uspješnih kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i vještina.

Članak 25

(1) Rukovoditelj tijela državne službe odlučuje o prijemu namještenika u radni odnos s liste kandidata koji ispunjavaju sve uvjete javnog natječaja, a ako je u natječajnoj proceduri vršena provjera znanja i vještina prijem namještenika u radni odnos vrši se sukladno rezultatima utvrđenim u listi uspješnih kandidata iz članka 25. stavak (5) ovog zakona.

(2) Prijem u radni odnos obavlja se rješenjem koje obvezno sadrži:

a) ime i prezime kandidata koji se prima u radni odnos;

b) naziv radnog mjesta i ustrojbene jedinice u kojoj se radno mjesto nalazi;

c) platni razred;

d) vrijeme trajanja radnog odnosa (neodređeno ili određeno vrijeme);

e) trajanje probnog rada;

f) podatak o položenom stručnom upravnom ispitu, odnosno roku za polaganje stručnog upravnog ispita;

g) naznaku da primljeni kandidat stupa na rad nakon što rješenje o prijemu u radni odnos postane konačno;

h) obrazloženje;

i) pouku o pravnom lijeku.

(3) Primljeni kandidat se obavještava o danu stupanja na rad nakon što rješenje o prijemu u radni odnos postane konačno.

(4) Ako primljeni kandidat, iz neopravdanih razloga, u roku od pet radnih dana ne stupi na posao, poništava se rješenje o njegovom prijemu, u kojem slučaju rukovoditelj tijela državne službe donosi rješenje o prijemu kandidata na način kako je to predviđeno stavkom (1) ovog članka.

(5) Kandidati koji nisu primljeni u radni odnos, a ispunjavaju sve uvjete javnog natječaja predstavljaju rezervnu listu uspješnih kandidata i ta lista se čuva do isteka probnog rada za primljenog kandidata i koristi se pod uvjetima utvrđenim u članku 29. stavak (1) ovog Zakona.

Članak 26

(1) Rješenje o prijemu izabranog kandidata iz članka 25. stavak (1) ovog zakona, dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

(2) Po prijemu rješenja iz stavka (1) ovog članka, kandidat koji nije primljen u radni odnos može podnijeti zahtjev za uvid u dokumentaciju u svezi s provedbenom procedurom javnog natječaja.

(3) Tijelo državne službe koje provodi javni natječaj će najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva iz stavka (2) ovog članka, omogućiti kandidatu uvid u dokumentaciju, u protivnom kandidat može zatražiti od županijske upravne inspekcije vršenje inspekcijskog nadzora.

(4) Protiv rješenja iz stavaka (1) ovog članka kandidat koji nije primljen u radni odnos može u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, izjaviti priziv Odboru za prizive, a izjavljeni priziv zadržava izvršenje rješenja o prijemu u radni odnos.

(5) Rješenje Odbora za prizive doneseno po prizivu je konačno, a protiv njega se može pokrenuti radni spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rješenja donesenog po prizivu.

Članak 27

Odredbe Zakona o državnim službenicima koje se odnose na eksterni premještaj državnih službenika u tijelo državne službe primjenjuju se i na namještenike u tijelima državne službe.

5. Probni rad

Članak 28

(1) Namještenici koji se primaju u radni odnos putem javnog natječaja podliježu obvezi probnog rada koji traje tri mjeseca.

(2) Neposredni šef jedinice prati rad namještenika u tijeku trajanja probnog rada i daje ocjenu o njegovim stručnim sposobnostima koje je pokazao na probnom radu. Ocjena se daje pisano i mora biti obrazložena.

(3) Ocjena rada može biti zadovoljavajuća ili nezadovoljavajuća.

(4) Ako je ocjena zadovoljavajuća rukovoditelj tijela državne službe donosi rješenje kojim potvrđuje postavljanje namještenika na radno mjesto, a ako je ocjena nezadovoljavajuća u tom slučaju donosi se rješenje o prestanku radnog odnosa tom namješteniku.

(5) Iznimno, namješteniku čiji je probni rad ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom, može se na njegov zahtjev i uz pribavljeno mišljenje reprezentativnog sindikata kod poslodavca, odnosno medijatora državne službe produžiti probni rad za još tri mjeseca s utvrđenim zahtjevima koje namještenik treba ispuniti tijekom produženog probnog rada o čemu rukovoditelj tijela državne službe donosi rješenje.

(6) Nakon isteka produženog probnog rada iz stavka (5) ovog članka postupa se na način predviđen u odredbama stavka (3) i (4) ovog članka.

Članak 29

(1) U slučaju kada se donese rješenje o prestanku radnog odnosa namješteniku iz razloga predviđenih u članku 28. stavak (4) ovog Zakona, rukovoditelj tijela državne službe prima u radni odnos sljedećeg kandidata s rezervne liste iz članka 26. stavak (5) ovog Zakona i tog kandidata postavlja na to radno mjesto.

(2) Primljeni namještenik iz stavka (1) ovog članka podliježe probnom radu u skladu s odredbama članka 28. ovog Zakona.

6. Radni odnos na određeno vrijeme

Članak 30

(1) U slučaju duže odsutnosti namještenika s posla uslijed bolovanja, porodiljskog dopusta i druge odsutnosti s rada sukladno zakonu ili kolektivnom ugovoru može se primiti namještenik u radni odnos na određeno vrijeme koje traje do povratka odsutnog namještenika.

(2) Postupak prijema namještenika u radni odnos na određeno vrijeme provodi se prema odredbama članka 23. do 26. ovog zakona.

(3) Izuzetno, prijem namještenika na određeno vrijeme do tri mjeseca, može se izvršiti bez javnog natječaja, zbog potrebe žurnog i neodložnog vršenja određenih poslova, uz obvezu istovremenog pokretanja postupka javnog natječaja sukladno sa stavkom (2) ovog članka.

(4) Za obavljanje poslova namještenika koji su utvrđeni u pravilniku o unutarnjem ustrojstvu tijela državne službe ne može se zaključiti ugovor o radu niti ugovor o djelu.

7. Stručni upravni ispit

Članak 31

(1) Namještenici koji se nalaze na radnim mjestima na kojima se obavljaju dopunski poslovi temeljne djelatnosti, u skladu s propisom iz članka (6) ovog Zakona, podliježu obvezi polaganja stručnog upravnog ispita.

(2) Namještenici iz tijela državne službe na svim razinama vlasti u Županiji stručni upravni ispit polažu pred povjerenstvom kojeg imenuje ministar pravosuđa i uprave Županije.

(3) Stručni upravni ispit položen pred povjerenstvom iz stavka (2) ovog članka važi u svim tijelima državne službe na svim razinama vlasti u Županiji.

(4) Stručni upravni ispit sastoji se iz provjere znanja iz područja koja su potrebna za obavljanje poslova iz nadležnosti tijela državne službe koji se odnose na poslove namještenika.

Članak 32

(1) Namještenici koji su se zatekli u radnom odnosu u tijelima državne službe na dan stupanja na snagu ovog Zakona, a nemaju položen stručni upravni ispit dužni su taj ispit položiti u roku od šest mjeseci od dana donošenja propisa iz stavka (6) ovog članka, a ako se radi o vježbeniku on stručni upravni ispit polaže u roku utvrđenom u članku 37. stavak (3) ovog Zakona.

(2) Namještenici srednje školske spreme koji za vrijeme prijema u radni odnos u tijelo državne službe imaju navršen radni staž u trajanju od šest, odnosno devet mjeseci od dana stjecanja više školske spreme, a nisu položili stručni upravni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u tijelo državne službe.

(3) Namješteniku koji ne položi stručni upravni ispit u roku iz stavka (1) i (2) ovog članka prestaje radni odnos u tijelu državne službe o čemu se donosi rješenje.

(4) Iznimno, ako namještenik iz stavka (1) i (2) ovog članka iz opravdanih razloga nije mogao izaći na polaganje stručnog upravnog ispita u predviđenom roku može se na njegov zahtjev i uz pribavljeno mišljenje medijatora državne službe produžiti rok za polaganje ispita do tri mjeseca o čemu rukovoditelj tijela državne službe donosi posebno rješenje.

(5) Sredstva za polaganje stručnog upravnog ispita namještenika iz stavka (1) i (2) ovog članka osigurava tijelo državne službe iz kojeg namještenik polaže stručni upravni ispit, a sredstva za polaganje popravnog ispita snosi namještenik.

(6) Sadržaj i način polaganja stručnog upravnog ispita namještenika iz članka 32. stavak (1) i (2) ovog Zakona uređuje se propisom ministra pravosuđa i uprave Županije.

8. Stručno osposobljavanje

Članak 33

(1) Namještenik je obvezan da se u tijeku rada neprestano stručno osposobljava za uspješno i pravilno obavljanje poslova svog radnog mjesta, a što se ostvaruje putem osobnog rada na svom stručnom osposobljavanju, kao i putem sudjelovanja na savjetovanjima, seminarima i drugim sličnim oblicima stručnog osposobljavanja koje organizira tijelo državne službe ili druge institucije.

(2) Sredstva za stručno osposobljavanje iz stavka (1) ovog članka planiraju se i osiguravaju u okviru sredstava za rad tijela državne službe.

9. Ocjena rada

Članak 34

(1) Rad namještenika podliježe radnom ocjenjivanju svake godine i obvezno se obavlja u siječnju za prethodnu kalendarsku godinu, s tim da se ne ocjenjuju namještenici koji su u kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci.

(2) Ocjena rada zasniva se na rezultatima rada koje namještenik postigne u realizaciji poslova predviđenih opisom radnog mjesta na kojem se nalazi i ciljevima koje je za dato vremensko razdoblje utvrdio rukovoditelj tijela državne službe.

(3) Ocjena rada može biti nezadovoljava, zadovoljava, uspješan i naročito uspješan.

(4) Ocjena nezadovoljava mora biti posebno obrazložena.

(5) Kriteriji, način i postupak ocjenjivanja namještenika uređuju se propisom ministra pravosuđa i uprave Županije.

Članak 35

(1) Ocjenu rada utvrđuje rješenjem rukovoditelj tijela državne službe na prijedlog neposredno nadređenog šefa jedinice ako je ocjena usuglašena s rukovoditeljem tijela državne službe, a ako jedinica ne postoji ocjenu rada rukovoditelj daje samostalno. Ocjena rada utvrđuje se prema rezultatima rada koje je namještenik postigao u tijeku godine na blagovremenom, pravilnom, zakonitom i stručnom obavljanju svih poslova svog radnog mjesta.

(2) Primjerak rješenja o ocjeni rada ulaže se u osobni dosje namještenika, a drugi primjerak dostavlja namješteniku.

(3) Namještenik ima pravo izjaviti priziv protiv rješenja o ocjeni rada Odboru za prizive u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Članak 36

Namješteniku čiji je rad u posljednje dvije uzastopne godine ocijenjen ocjenom nezadovoljava prestaje radni odnos u tijelu državne službe o čemu se donosi rješenje.

10. Vježbenici

Članak 37

(1) Osoba koja se prvi put zapošljava nakon završene škole prima se u radni odnos u tijelo državne službe u svojstvu vježbenika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u struci.

(2) Prijem vježbenika u radni odnos obavlja se putem javnog oglasa koji se provodi na način propisan u odredbama članka od 23. do 26. ovog Zakona.

(3) Vježbenik se prima u radni odnos na razdoblje trajanja vježbeničkog staža koji za vježbenike srednje školske spreme iznosi šest mjeseci, a za vježbenike više školske spreme devet mjeseci i još tri mjeseca po isteku staža u kojem vježbenik polaže stručni upravni ispit. Taj ispit polaže se pred odgovarajućim povjerenstvom iz članka 31. stavak (2) ovog Zakona, a prema propisu koji se donosi na temelju članka 32. stavak (6) ovog Zakona.

Članak 38

(Brisan)

11. Prekobrojnost

Članak 39

(1) Prekobrojnost namještenika može nastati kao posljedica reorganizacije, ili smanjenja poslova tijela državne službe, ili njihovog ukidanja, a koji se nakon tih promjena ne mogu rasporediti na odgovarajuće radno mjesto namještenika u tijelu državne službe koji je preuzeo poslove tijela koji je zbog tih promjena prestao s radom.

(2) Rukovoditelj tijela državne službe proglašava namještenika prekobrojnim u skladu s ovim Zakonom i kolektivnim ugovorom, uz prethodno pribavljeno mišljenje reprezentativnog sindikata kod poslodavca, a ako namještenici nisu organizirani u sindikat u tom slučaju mišljenje se pribavlja od medijatora državne službe.

(3) Radno-pravni status namještenika koji je proglašen prekobrojnim rješava se na sljedeći način i to:

a) rasporedom na slično radno mjesto u okviru istog tijela državne službe ako postoji takvo upražnjeno radno mjesto;

b) premještanjem u drugo tijelo državne službe istog ili različite razine vlasti na isto ili slično radno mjesto, ako postoji takvo upražnjeno radno mjesto;

c) ukoliko premještanje nije moguće namješteniku se nudi prijevremeno umirovljenje u skladu sa zakonom, ako takva mogućnost postoji;

d) ukoliko prijevremeno umirovljenje nije moguće, rukovoditelj tijela državne službe donosi rješenje o prestanku radnog odnosa prekobrojnom namješteniku.

(4) Namještenik za koga je doneseno rješenje o prestanku radnog odnosa, u smislu točke d) stavak

(3) ovog članka, ima pravo na otpremninu u skladu sa člankom 47. ovog Zakona i na naknadu za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom kojim je regulirano pitanje nezaposlenosti.

VI. PLAĆE I NAKNADE

1. Plaće namještenika

Članak 40

(1) Namještenik ima pravo na plaću utvrđenu za radno mjesto na koje je postavljen.

(2) Osnovna plaća namještenika utvrđuje se tako što se polazna osnovica za plaću pomnoži s koeficijentom platnog razreda u koji je raspoređeno radno mjesto namještenika i povećava se na temelju radnog staža namještenika za 0,5 % za svaku započetu godinu staža osiguranja, a najviše do 20 %.

(3) Polaznu osnovicu za obračun plaća namještenika županijskih tijela državne službe utvrđuje Vlada Županije, a ako su namještenici organizirani u sindikat polaznu osnovicu za obračun plaća utvrđuje Vlada Županije u dogovoru s reprezentativnim sindikatom kod poslodavca.

(4) Polaznu osnovicu za obračun plaća namještenika općinskih, odnosno gradskih tijela državne službe utvrđuje općinsko, odnosno gradsko vijeće na prijedlog načelnika, odnosno gradonačelnika, a ako su namještenici organizirani u sindikat polaznu osnovicu za obračun plaća utvrđuje općinsko, odnosno gradsko vijeće na prijedlog načelnika, odnosno gradonačelnika, u dogovoru s reprezentativnim sindikatom kod poslodavca.

Članak 41

(1) Koeficijente za platne razrede namještenika utvrđuju sljedeća tijela i to:

a) za namještenike iz županijskih tijela državne službe utvrđuje Vlada Županije na usuglašen prijedlog ministra pravosuđa i uprave Županije i ministra financija Županije;

b) za namještenike iz općinskih, odnosno gradskih tijela državne službe utvrđuje općinsko, odnosno gradsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika.

(2) Koeficijenti iz stavka (1) ovog članka utvrđuju se za sva radna mjesta koja su utvrđena u propisu iz članka 6. stavak (3) ovog Zakona.

2. Povećanje plaće na temelju rezultata rada

Članak 42

(1) Namješteniku se može isplatiti novčana nagrada u visini jedne prosječne plaće koja mu je isplaćena u posljednja tri mjeseca, ako je namještenik za rad u prethodnoj kalendarskoj godini ocijenjen ocjenom "naročito uspješan", te ako su u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke, odnosno u zakonu koji prati njegovo izvršavanje, proračunu općine, odnosno grada za tekuću godinu osigurana sredstva za isplatu novčanih nagrada namještenicima temeljem dobivene ocjene rada.

(2) Nagrada iz stavka (1) ovog članka utvrđuje se posebnim rješenjem.

3. Dodaci na plaće

Članak 43

(1) Za namještenike koji rade na radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi kod kojih postoje posebni uvjeti rada štetni po zdravlje može se utvrditi pravo na poseban dodatak u visini do 20 % od osnovice iz članka 40. stavak (3) i (4) ovog Zakona.

(2) Poslove i postotak dodatka na plaću iz stavka (1) ovog članka, kao i pravo na povećanje plaće za rad noću, prekovremeni rad i za rad u dane državnog blagdana utvrđuju Vlada Županije, općinsko, odnosno gradsko vijeće, a ako su namještenici organizirani u sindikat poslove i postotak dodatka na plaću dogovaraju Vlada Županije, općinsko, odnosno gradsko vijeće u dogovoru s reprezentativnim sindikatom kod poslodavca.

4. Plaća namještenika za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog odsustva i bolovanja

Članak 44

Namještenik ima pravo na punu plaću za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i plaćenog odsustva i za prva 42 dana odsustva s posla zbog bolesti ili invalidnosti, kao i za vrijeme suspenzije, ako posebnim zakonom ili kolektivnim ugovorom za pojedine od tih slučajeva nije drugačije određeno.

5. Naknade

Članak 45

(1) Namještenik ima pravo na naknadu za:

a) troškove prijevoza na posao i s posla;

b) ishranu za vrijeme rada;

c) regres za godišnji odmor;

d) slučaj teže bolesti namještenika, ili člana njegove uže obitelji, ili u slučaju smrti člana uže obitelji i namještenika kada naknada pripada članovima njegove obitelji;

e) troškove za edukaciju;

f) jubilarne nagrade;

g) otpremninu pri odlasku u mirovinu.

(2) Uvjeti za ostvarivanje naknada iz stavka (1) ovog članka utvrđuju se propisom Vlade Županije koji se za ove naknade donosi za državne službenike na temelju Zakona o državnim službenicima.

(3) Visinu naknada iz stavka (1) ovog članka utvrđuje Vlada Županije, općinsko, odnosno gradsko vijeće, a ako su namještenici organizirani u sindikat visinu naknada dogovaraju Vlada Županije, općinsko, odnosno gradsko vijeće u dogovoru s reprezentativnim sindikatom kod poslodavca.

6. Pravo na otpremninu u slučaju prekobrojnosti

Članak 46

(1) U slučaju prestanka radnog odnosa namještenika nastalog zbog prekobrojnosti iz članka 39. ovog Zakona, namještenik ima pravo na otpremninu u iznosu od najmanje šest njegovih neto mjesečnih plaća.

(2) Namještenik iz stavka (1) ovog članka s radnim stažom dužim od šest godina ima pravo na jedan dodatni mjesec otpremnine za svaku dodatnu godinu radnog staža. Otpremnina za namještenike koji imaju više od 12 godina radnog staža jednaka je iznosu od dvanaest njegovih neto jednomjesečnih plaća.

7. Pravilnik o plaćama i naknadama

Članak 47

(1) Rukovoditelj tijela državne službe dužan je donijeti pravilnik o plaćama i naknadama.

(2) Pravilnik se donosi u skladu s ovim Zakonom, podzakonskim propisima i kolektivnim ugovorom.

VII. RADNO VRIJEME, ODMORI I ODSUSTVA

1. Radno vrijeme

Članak 48

(1) Radno vrijeme namještenika u tijelima državne službe iznosi 40 sati u tjednu raspoređenih na najmanje pet radnih dana.

(2) Raspored radnog vremena namještenika je isti kao radno vrijeme državnih službenika u tijelima državne službe.

2. Godišnji odmor

Članak 49

(1) Namještenik, za svaku kalendarsku godinu, ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana.

(2) Kriterije trajanja godišnjeg odmora namještenika duljeg od zakonom propisanog minimuma utvrđuje Vlada Županije, općinsko, odnosno gradsko vijeće, a ako su namještenici organizirani u sindikat kriterije trajanja godišnjeg odmora dogovaraju Vlada Županije, općinsko, odnosno gradsko vijeće u dogovoru s reprezentativnim sindikatom kod poslodavca.

3. Plaćeno i neplaćeno odsustvo

Članak 50

(1) Namještenik ima pravo na plaćeno odsustvo do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini koje se može koristiti pod uvjetima koje utvrđuje Vlada Županije, općinsko, odnosno gradsko vijeće, a ako su namještenici organizirani u sindikat pravo na plaćeno odsustvo utvrđuje Vlada Županije, općinsko, odnosno gradsko vijeće u dogovoru s reprezentativnim sindikatom kod poslodavca.

(2) Namještenik ima pravo na neplaćeno odsustvo u trajanju do 30 dana u jednoj kalendarskoj godini koje se može koristiti pod uvjetima koje utvrđuje Vlada Županije, općinsko, odnosno gradsko vijeće, a ako su namještenici organizirani u sindikat pravo na plaćeno odsustvo utvrđuje Vlada Županije, općinsko, odnosno gradsko vijeće u dogovoru s reprezentativnim sindikatom kod poslodavca.

VIII. STEGOVNA ODGOVORNOST NAMJEŠTENIKA

1. Zajedničke odredbe

Članak 51

(Stegovna odgovornost namještenika)

(1) Odredbe Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke" broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) koje se odnose na stegovnu odgovornost državnih službenika, primjenjuju se i na namještenike u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

(2) Dosadašnji članci 52. do 68. su brisani.

(3) Dosadašnji članci 69. do 80. su postali članci 52. do 63.

IX. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNU ŠTETU

Članak 52

(1) Namještenik je dužan naknaditi materijalnu štetu koju u vezi s obavljanjem službenog posla učini namjerno ili iz krajnje nepažnje.

(2) Odgovornost za materijalnu štetu iz stavka (1) ovog članka rješava se na način i pod uvjetima koji su propisani za materijalnu odgovornost državnih službenika u Zakonu o državnim službenicima.

X. PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Članak 53

Namješteniku prestaje radni odnos u tijelu državne službe u sljedećim slučajevima i to:

a) pisanim sporazumom između namještenika i rukovoditelja tijela državne službe - na dan utvrđen sporazumom;

b) dobrovoljnim pisanim otkazom od namještenika - na dan utvrđen u otkazu, s tim da taj dan ne može biti predviđen u roku kraćem od sedam dana od dana podnošenja otkaza ukoliko se drugačije ne dogovori s rukovoditeljem tijela državne službe;

c) kod radnog odnosa na određeno vrijeme - istekom posljednjeg dana roka koji je utvrđen za rad na određeno vrijeme, ako se namještenik i rukovoditelj tijela državne službe ne sporazume o ranijem prestanku radnog odnosa;

d) ispunjavanjem zakonskih godina života, odnosno s navršenih 40 godina staža osiguranja;

e) gubitkom državljanstva Bosne i Hercegovine - na dan pravomoćnosti rješenja o gubitku tog državljanstva;

f) stjecanjem državljanstva druge države suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i njenim zakonima - na dan pravomoćnosti akta o stjecanju tog državljanstva;

g) ocjenom nezadovoljava za probni rad - na dan konačnog rješenja o prestanku radnog odnosa po tom osnovu;

h) dvije uzastopne negativne ocjene rada - na dan konačnog rješenja o prestanku radnog odnosa po tom osnovu;

i) ako je osuđen za kazneno djelo i zbog izdržavanja kazne zatvora mora biti odsutan s rada duže od šest mjeseci - na dan stupanja na izvršenje kazne zatvora;

j) na temelju izrečene stegovne kazne prestanka radnog odnosa u tijelu državne službe - na dan kada rješenje o stegovnoj kazni postane konačno;

k) kada nadležno tijelo mirovinsko-invalidskog osiguranja utvrdi da je trajno i potpuno nesposoban za rad - na dan kada akt o trajnoj nesposobnosti postane konačan;

l) kada se utvrdi da je prilikom prijema u radni odnos, ili u tijeku trajanja radnog odnosa u tijelu državne službe podnio lažne ili falsificirane javne isprave, ili dao lažne izjave - na dan kada se utvrdi da su te isprave lažne ili falsificirane, odnosno izjave lažne.

Članak 54

(1) O prestanku radnog odnosa iz bilo kog razloga navedenog u članku 53. ovog Zakona donosi se rješenje.

(2) Rješenje o prestanku radnog odnosa donosi rukovoditelj tijela državne službe.

(3) Protiv rješenja o prestanku radnog odnosa može se u roku od 15 dana od dana prijema rješenja izjaviti priziv Odboru za prizive.

(4) Izjavljeni priziv odlaže izvršenje rješenja.

(5) Rješenje Odbora za prizive doneseno po prizivu je konačno.

XI. NADZOR NAD PRIMJENOM OVOG ZAKONA

Članak 55

Upravni nadzor nad primjenom ovog Zakona obavlja Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije, s tim da nadzor nad odredbama ovog Zakona koje se odnose na plaće i naknade obavlja Ministarstvo financija Županije.

XII. PRIMJENA OVOG ZAKONA NA DRUGA TIJELA I SLUŽBE

Članak 56

Odredbe ovog Zakona shodno se primjenjuju i na namještenike koji taj status imaju u: stručnim i drugim službama tijela zakonodavne vlasti, tijelima izvršne vlasti, tijelima sudske vlasti, tužiteljstvima, pravobraniteljstvima, ustanovama za izvršenje kaznenih sankcija i zatvorima, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

XIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 57

Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj rukovoditelj tijela državne službe ako:

a) namještenika pozove na odgovornost zbog primjedbe stavljene prema stavku (2) i (3) članka 9. ovog Zakona;

b) ne poduzme potrebne mjere za zaštitu namještenika od prijetnji, napada ili drugih oblika ugrožavanja (članak 12.);

c) u odnosu prema namješteniku ne poštuje njegovo ljudsko dostojanstvo i njegov tjelesni i moralni integritet (članak 13.);

d) postavi namještenika na radno mjesto za koje ne ispunjava uvjete radnog mjesta (članak 18.);

e) popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika izvrši preuzimanjem namještenika iz drugog tijela državne službe bez objavljivanja internog natječaja (članak 21.);

f) popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika izvrši prijemom u radni odnos namještenika bez objavljivanja javnog natječaja (članak 23.);

g) primi u radni odnos namještenika koji ne ispunjava sve uvjete javnog natječaja (članak 26. stavak (1));

h) zasnuje radni odnos na određeno vrijeme suprotno odredbama članka 30. ovog zakona, ili povjeri obavljanje poslova namještenika koji su utvrđeni u pravilniku o unutarnjem ustrojstvu tijela državne službe putem ugovora o radu ili ugovorom o djelu;

i) ne izvrši ocjenjivanje rada namještenika (članak 34. stavak (1));

j) odobri ili uskrati isplatu novčane nagrade namješteniku suprotno odredbama članka 42. ovog zakona;

k) namješteniku onemogući korištenje godišnjeg odmora ili plaćenog odsustva (članak 49. i 50.), l) ne omogući kandidatu uvid u dokumentaciju u svezi s provedbenom procedurom javnog natječaja. (članak 26.).

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58

Vlada Županije i ministar pravosuđa i uprave Županije, donijet će propise iz svoje nadležnosti za koje su ovlašteni Zakonom o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08) u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu navedenog Zakona.

Članak 59

Rukovoditelji tijela državne službe dužni su uskladiti pravilnike o unutarnjem ustrojstvu u skladu s odredbama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08) u roku od tri mjeseca nakon donošenja propisa iz članka 58. navedenog Zakona.

Članak 60

Rukovoditelji tijela državne službe dužni su donijeti pravilnike o plaćama i naknadama namještenika u skladu s odredbama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08) i kolektivnim ugovorom u roku od 30 dana od dana donošenja pravilnika iz članka 59. navedenog Zakona.

Članak 61

Rukovoditelji tijela državne službe dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08) postojeće radne odnose na određeno vrijeme uskladiti s odredbama članka 30. navedenog Zakona.

Članak 62

Danom stupanja na snagu Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08), na teritoriju Županije se prestaje primjenjivati Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/05).

Članak 63

Započeti stegovni postupci protiv namještenika koji nisu okončani do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 14/13), okončat će se po dosadašnjim propisima.

Članak 64

(1) Rukovoditelji tijela državne službe dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 6/20) uskladiti svoje opće i pojedinačne akte s odredbama navedenog zakona.

(2) Ministar pravosuđa i uprave Županije će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 6/20) donijeti Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku ocjenjivanja namještenika.

Članak 65

Svi započeti postupci koji do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 6/20) nisu pravosnažno okončani završit će se po odredbama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08 i 14/13).

Članak 66

Ovlašćuje se Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo Skupštine Županije Zapadnohercegovačke da utvrdi pročišćeni tekst Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Članak 67

Prečišćeni tekst obuhvaća:

a) Zakon o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08),

b) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 14/13),

c) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 6/20).

Članak 68

Pročišćeni tekst Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj primjenjuje od dana kada je objavljen u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke", a važnost njegovih odredbi utvrđena je u aktima koji su obuhvaćeni pročišćenim tekstom akta.