Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

("Nar. novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 9/2013 - pročišćeni tekst)

 

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona o komunalnom gospodarstvu

Članak 1

(1) Ovim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (u daljnjem tekstu Zakon) određuju se načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva, te ostala pitanja glede svrhovitog obavljanja komunalnih djelatnosti.

(2) Pod komunalnim gospodarstvom u smislu ovoga Zakona razumijeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području općina i Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Županija), kada je to određeno ovim Zakonom.

Načela komunalnoga gospodarstva

Članak 2

(1) Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

(2) Općine te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su na temelju ovoga Zakona i posebnih propisa:

a) osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,

b) osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,

c) osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvitka,

d) osigurati javnost rada.

Komunalne djelatnosti

Članak 3

(1) Komunalne djelatnosti u smislu ovoga Zakona su:

a) opskrba pitkom vodom,

b) odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

c) održavanje čistoće,

d) odlaganje komunalnog otpada,

e) prijevoz putnika u javnom prometu,

f) održavanje javnih površina,

g) održavanje nerazvrstanih cesta,

h) tržnice na malo,

i) održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova,

j) obavljanje dimnjačarskih poslova i

k) javna rasvjeta.

(2) Pod opskrbom pitkom vodom razumijevaju se poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće.

(3) Pod odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.

(4) Pod prijevozom putnika u javnom prometu razumijeva se prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju općine, za čija područja se prijevoz odvija.

(5) Pod održavanjem čistoće razumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima.

(6) Pod odlaganjem komunalnog otpada razumijeva se obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa.

(7) Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina osim javnih cesta.

(8) Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

(9) Pod tržnice na malo razumijeva se upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu općine u kojima se u skladu sa tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnih namirnicama i drugim proizvodima.

(10) Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.

(11) Pod obavljanjem pogrebnih poslova razumijeva se preuzimanje, opremanje i prijevoz umrle osobe do mjesta ukopa.

(12) Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

(13) Pod pojmom "javna rasvjeta" razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

(14) Osim djelatnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka, općinsko vijeće može, na temelju suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, resursa i zaštite okoliša, (u daljnjem tekstu Ministarstvo) odlukom odrediti djelatnosti od lokalnog značenja koje se pod uvjetima iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona smatraju komunalnim djelatnostima.

II. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

1. OPĆENITO

Način obavljanja komunalnih djelatnosti

Članak 4

(1) Komunalne djelatnosti mogu obavljati:

a) gospodarsko društvo koje osniva općina,

b) pravna osoba na temelju ugovora o koncesiji, a za djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova, te obavljanja pogrebnih poslova ili održavanje groblja pravna ili fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji.

(2) Organiziranje obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti na način propisan u članku 2. ovog Zakona može se prenijeti na javne subjekte (ustanove) koje u te svrhe osniva općina.

Članak 5

Više općina mogu zajednički organizirati obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 3. ovoga Zakona na način propisan u članku 4. točka 1.

Članak 6

Općina koja nije u mogućnosti samostalno osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 3.ovoga Zakona, može odlukom općinskog vijeća obavljanje ovih poslova, povjeriti drugoj općini, na temelju pisanog ugovora.

Članak 7

Ako se sustav komunalne infrastrukture proteže na području više općina, te čini jedinstvenu i nedjeljivu funkcionalnu cjelinu, općine će regulirati zajedničko obavljanje komunalnih djelatnosti sklapanjem posebnog ugovora ili osnivanjem gospodarskog društva iz članka 4. stavka 1. točke 1. u svom suvlasništvu.

Javne ovlasti

Članak 8

(1) Odlukom općinskog vijeća za komunalne djelatnosti iz članka 3. stavka 1. može se pravnim osobama iz članka 4. ovoga Zakona povjeriti da u sklopu djelatnosti, radi koje su osnovane, općim aktima uređuju određene odnose: rješavaju u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obavezama i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba, te obavljaju druge javne ovlasti.

(2) Protiv upravnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Općinskom tijelu uprave ovlaštenom za komunalno gospodarstvo.

2. GOSPODARSKA DRUŠTVA

Članak 9

U gospodarskim društvima iz članka 4. stavka 1.ovoga Zakona većinski dio dionica, odnosno udjela drži općina.

3. KONCESIJE

Posebne odredbe o koncesijama

Članak 10

(1) Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 3. stavka 1 točke 2 u dijelu koji se odnosi na crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama, točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., i 9. u dijelu koje se odnosi na obavljanje pogrebnih poslova i točke 10 ovoga Zakona.

(2) Koncesiju dodjeljuje općinsko vijeće pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje te djelatnosti.

(3) Koncesija u smislu ovoga Zakona može se dati do 20 godina.

(4) Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist proračuna općine (davatelja koncesije).

Odluka o koncesiji

Članak 11

(1) Odluka o koncesiji donosi se na temelju provedenog javnog natječaja u skladu s posebnim propisima.

(2) Odluku o davanju koncesije donosi općinsko vijeće, naročito na temelju sljedećih elemenata:

a) poslovnog ugleda podnositelja ponude,

b) sposobnosti za ostvarivanje koncesije,

c) povoljnosti ponude (tehnička i financijska) i

d) povoljnosti ponude za provedbu mjera zaštite okoliša.

Ugovor o koncesiji

Članak 12

(1) Ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem ponude sklapa općinski načelnik na temelju odluke o koncesiji.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:

a) djelatnosti za koje se koncesija dodjeljuje,

b) vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

c) visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

d) cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

e) prava i obveze davatelja koncesije,

f) prava i obveze korisnika koncesije,

g) jamstva korisnika koncesije,

h) uvjete otkaza ugovora,

i) ugovorne kazne.

Prestanak koncesije

Članak 13

(1) Koncesija prestaje:

a) istekom vremena na koje je koncesija dodijeljena,

b) prestankom pravne ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije,

c) otkazom ugovora o koncesiji.

4. PRAVA I DUŽNOSTI ISPORUČITELJA I KORISNIKA

Dužnosti isporučitelja komunalne usluge

Članak 14

(1) Isporučitelj komunalne usluge dužan je osigurati naročito:

a) trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga korisnicima pod uvjetima, na način i prema normativima propisanim ovim Zakonom i drugim propisima;

b) ispravnost i funkcionalnost komunalnih objekata i uređaja;

c) određenu kvalitetu komunalnih usluga koja podrazumijeva naročito: zdravstvenu i higijensku ispravnost prema propisanim standardima i normativima, zaštiti okoliša i točnost glede rokova isporuke.

Članak 15

Isporučitelj komunalne usluge dužan je putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način obavijestiti korisnike komunalnih usluga o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima, koji će nastati ili mogu nastati u pružanju komunalnih usluga najkasnije tri dana prije očekivanog prekida u pružanju tih usluga.

Članak 16

(1) U slučaju nastupanja poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, odnosno obavljanja komunalnih djelatnosti, isporučitelj komunalne usluge dužan je o tome izvijestiti općinsku službu uprave nadležnu za poslove komunalnog gospodarstva (u daljnjem tekstu: nadležna općinska služba) i istovremeno poduzeti mjere za otklanjanje uzroka poremećaja i za osiguranje pružanja usluga.

(2) Kada nadležna općinska služba primi izviješće iz stavka 1. ovoga članka, odnosno utvrdi da je došlo do poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, dužna je:

a) odrediti prvenstva i način pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi uslijed prekida nastala opasnost po život građana ili rad poduzeća i drugih organizacija ili bi nastala velika, odnosno nenadoknadiva šteta;

b) narediti odgovarajuće mjere zaštite komunalnih objekata i druge ugrožene imovine;

c) poduzeti odgovarajuće mjere za otklanjanje nastalih posljedica i druge potrebne mjere za obavljanje komunalnih djelatnosti,

d) utvrditi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj, odnosno prekid obavljanja djelatnosti i učinjenu štetu.

Članak 17

(1) Isporučitelj komunalne usluge dužan je pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarifa svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

(2) Zahtjev za promjenom cjenika obavezno sadrži:

a) vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

b) strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

c) predloženu novu cijenu i njezinu strukturu,

d) postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu,

e) razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom i

f) dan promjene cijene.

(3) Općinsko vijeće je dužno očitovati se o zahtjevu u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

(4) Ukoliko se Općinsko vijeće ne očituje o zahtjevu u roku iz stavka 2. ovoga članka smatra se da je suglasnost dana.

Dužnosti korisnika komunalne usluge

Članak 18

(1) Vlasnici nekretnina ili korisnici, ako je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika, obavezni su koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće, odlaganja komunalnog otpada, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odnosno čišćenja septičkih jama, održavanja javnih površina, održavanja groblja i javne rasvjete, ako se te usluge pružaju u naselju u kojem imaju nekretninu ili je ugovorno koriste.

(2) Vlasnici nekretnina ili korisnici komunalne usluge, ako je vlasnik to ugovorom prenio na korisnika, dužni su platiti utvrđenu cijenu za pruženu komunalnu uslugu, u ugovorenom ili propisanom roku.

(3) Korisnik komunalne usluge dužan je isporučitelju komunalne usluge izvršiti prijavu svih promjena koje utječu na obračun isporučene komunalne usluge kao što su promjena adrese, promjena nositelja komunalne usluge i slično, u roku 30 dana od nastale promjene.

(4) O sporovima između korisnika komunalne usluge i isporučitelja usluge odlučuje nadležni sud.

Uskraćenje komunalne usluge

Članak 19

(1) Komunalna usluga se ne može uskratiti korisniku, osim ako:

a) izvrši priključenje na komunalnu mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja;

b) nenamjenski koristi komunalnu uslugu u vrijeme otežanog pružanja komunalne usluge, odnosno opskrbe uz ograničenje potrošnje (redukciju) o čemu je korisnik pravodobno obaviješten na odgovarajući način;

c) otpočne sa korištenjem komunalne usluge bez prethodne prijave i davanja potrebnih podataka za evidentiranje obveznika plaćanja kod isporučitelja usluga;

d) koristi uslugu protivno propisima ili ugovoru;

e) ne plaća redovito iskorištenu komunalnu uslugu, niti nakon pismene opomene o uskraćivanju komunalne usluge;

f) bez odobrenja isporučitelja komunalne usluge izvrši prepravku ili dogradnju na instalacijama komunalne infrastrukture;

g) potrošač koji je bio isključen sa komunalne mreže sam se ponovo priključi na komunalnu mrežu;

h) onemogući pristup službenoj osobi za očitanje mjernog instrumenta potrošnje i nakon pismene opomene;

(2) Isporučitelj komunalne usluge može uskratiti pružanje komunalne usluge u slučajevima iz stavka 1. ovog članka, pod uvjetom da to tehničke mogućnosti dozvoljavaju i da se ne pružanjem usluga ne ugrožavaju drugi korisnici komunalnih usluga.

(3) Po prestanku razloga za uskraćivanje komunalne usluge, isporučitelj komunalne usluge je dužan, na zahtjev korisnika komunalne usluge, najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva i plaćenih stvarnih troškova za ponovno uključenje, nastaviti pružanje komunalne usluge korisniku.

(4) Korisnik komunalne usluge ne može otkazati korištenje komunalne usluge ako to tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju, odnosno ako bi se time ugrozila kvaliteta korištenja i standard drugih korisnika, te ako bi se time negativno uticalo na okoliš.

(5) Isporučitelji komunalnih usluga dužni su svakog mjeseca dostavljati podatke o neizmirenim obvezama korisniku komunalne usluge.

III. PRAĆENJE STANJA I DETALJNIJE UREĐENJE ODNOSA U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Izvješćivanje o stanju komunalnog gospodarstva

Članak 20

(1) Općine su dužne po potrebi, a najdalje svakih šest mjeseci, izvješćivati Ministarstvo prostornog uređenja, resursa i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu Ministarstvo) o stanju komunalnog gospodarstva na svom području.

(2) Temeljem prikupljenih podataka o stanju komunalnog gospodarstva iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo ustrojava i vodi skupnu evidenciju o stanju komunalnog gospodarstva u Županiji.

(3) Sadržaj i postupak prikupljanja podataka o stanju komunalnog gospodarstva utvrdit će ministar prostornog uređenja, resursa i zaštite okoliša u Vladi Županije (u daljnjem tekstu Ministar) posebnim pravilnikom.

Komunalni red

Članak 21

(1) U cilju pobližeg uređenja odnosa u komunalnom gospodarstvu, općinsko vijeće obvezno je donijeti odluku o komunalnom redu i mjere za njegovo provođenje.

(2) Odlukom o komunalnom redu iz stavka 1. ovog članka propisuju se naročito odredbe o:

a) uređenju naselja,

b) održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,

c) skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,

d) uklanjanju snijega i leda,

e) uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

f) mjere za provođenje komunalnog reda i

g) kaznene odredbe.

IV. PRIHODI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Izvori prihoda

Članak 22

(1) Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti osiguravaju se:

a) iz cijene komunalne usluge,

b) iz komunalne naknade,

c) iz naknade za koncesiju,

d) iz proračuna općine,

e) iz drugih izvora sukladno posebnim zakonima.

Komunalne usluge

Članak 23

(1) Iz cijene komunalne usluge osiguravaju se sredstva za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

a) opskrba pitkom vodom,

b) odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, osim odvodnje atmosferskih voda,

c) održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

d) odlaganje komunalnog otpada,

e) prijevoz putnika u javnom prometu,

f) tržnice na malo,

g) obavljanje pogrebnih poslova i

h) obavljanje dimnjačarskih poslova

(2) Isporučitelj usluge određuje visinu cijene komunalne usluge uz prethodnu suglasnost općinskog vijeća, te način plaćanja komunalne usluge.

(3) Cijena komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu plaća se isporučitelju usluge.

(4) Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika.

Komunalna naknada

Članak 24

(1) Komunalnom naknadom osiguravaju se sredstva za financiranje obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

a) odvodnja atmosferskih voda,

b) održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

c) održavanje javnih površina,

d) održavanje nerazvrstanih cesta,

e) održavanje groblja,

f) javna rasvjeta.

(2) Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici ili korisnici stambenog i poslovnog prostora, građevinskog zemljišta, pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici ili gospodare objektima otvorenog tipa (kao što su skladišta, stovarišta, tržnice, trafostanice, bazne stanice, odašiljači i drugi slični objekti), i pravne osobe koje su vlasnici ili gospodare objektima linijskog tipa.

(3) Komunalna naknada je prihod proračuna općine.

Utvrđivanje i naplata komunalne naknade

Članak 25

(1) Mjerila i način rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona odlukom utvrđuje općinsko vijeće u skladu s godišnjim programom.

(2) Općinsko vijeće ili tijelo koje ono ovlasti, može u opravdanom slučaju donijeti odluku o djelomičnom ili potpunom oslobađanju plaćanja komunalne naknade.

(3) Odluku o visini, te načinu naplate komunalne naknade donosi općinsko vijeće sukladno sljedećim mjerilima:

a) stupnju opremljenosti građevinskog zemljišta objektima i uređajima komunalne infrastrukture,

b) lokacije objekta (zgrada ili građevinsko zemljišta) po zonama koje svojom odlukom utvrđuje općinsko vijeće i c) namjeni objekta, odnosno prostora.

(4) Komunalna naknada plaća se na temelju korisne površine stambenog ili poslovnog prostora, površine građevinskog zemljišta koje služi za obavljanje djelatnosti kod objekata otvorenog tipa (skladišta, stovarišta, tržnice),površine obuhvata ili snage objekata kao što su trafostanice, bazne stanice, odašiljači i slično, te na temelju dužine objekata linijskog tipa (za linijske objekte kao što su nadzemni i podzemni elektro i telekomunikacijski vodovi i slični objekti) za koje objekte je jedinica mjere za obračun 1 km dužine.

(5) Rješenje o utvrđivanju visine komunalne naknade u svakom pojedinom slučaju donosi nadležna općinska služba.

(6) Kontrolu naplate komunalne naknade vrši nadležna općinska služba. U slučaju neplaćanja komunalne naknade, nadležna općinska služba donosi rješenje o dugovanju pojedinog obveznika komunalne naknade s utvrđenim iznosom duga za određeni vremenski period i rokom plaćanja utvrđenog duga.

(7) Protiv rješenja iz stavka 5. i stavka 6.može se izjaviti žalba općinskom tijelu određenom statutom općine ili odlukom Općinskog vijeća.

(8) Prisilnu naplatu komunalne naknade provodi nadležni sud sukladno propisima kojima je reguliran ovršni postupak..

(9) Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu, u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, donosi Plan prihoda i program radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti iz članka 23. stavka 1. Zakona.

(10) Programom iz stavka 5. ovoga članka obavezno se utvrđuje:

a) opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,

b) iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora financiranja.

(11) Općinski načelnik dužan je do kraja ožujka svake godine Općinskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju programa, iz stavka 5. ovoga članka, za prethodnu godinu.

(12) Pod opsegom radova razumijevaju se način, normativi i ostali uvjeti obavljanja određene komunalne djelatnosti u održavanju uređenog građevinskog zemljišta.

Financiranje ostalih komunalnih djelatnosti

Članak 26

Način financiranja komunalnih djelatnosti iz članka 3. stavka 14. ovog Zakona odredit će svojom odlukom općinsko vijeće.

V. FINANCIRANJE GRAĐENJA

Financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Članak 27

(1) Građenje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javne rasvjete financira se iz:

a) komunalnih doprinosa,

b) proračuna općine,

c) naknade za koncesiju,

d) donacija i

e) drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

(2) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo financira se iz:

a) cijene komunalne usluge,

b) proračuna općine,

c) naknade za koncesiju,

d) donacija i

e) drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

Komunalni doprinosi

Članak 28

(1) Komunalni doprinos plaća vlasnik građevinske čestice.

(2) Visinu komunalnih doprinosa utvrđuje općinsko vijeće u skladu s programom mjera propisanim Zakonom o prostornom uređenju.

(3) Komunalnim doprinosom nisu obuhvaćeni troškovi priključka građevinskog zemljišta na objekte i uređaje komunalne infrastrukture,

(4) Komunalni doprinos je prihod proračuna općine.

Rješenje o komunalnom doprinosu za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Članak 29

(1) Rješenje kojim se utvrđuje visina komunalnog doprinosa donosi nadležna općinska služba.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:

a) visinu sredstava koju je vlasnik građevinske čestice dužan uplatiti odjednom ili u obrocima,

b) rok izgradnje komunalnog objekta ili uređaja,

c) povrat uplaćenih sredstava u novčanom iznosu ako općina ne izvrši svoju obvezu.

(3) Ništavo je rješenje koje ne sadrži obvezne elemente propisane u stavku 2. ovoga članka.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se nakon utvrđivanja visine komunalnih doprinosa iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona, a najkasnije do izdavanja građevne dozvole.

Plaćanje komunalnog doprinosa

Članak 30

(1) Komunalni doprinos plaća se po m2 bruto razvijene površine građevine koja se može izgraditi na građevinskoj parceli.

(2) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji ruši ili rekonstruira postojeći objekt već priključen na komunalnu infrastrukturu obvezan je sudjelovati u financiranju građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture razmjerno povećanju površine građevine u odnosu na prijašnju građevinu.

Obveza priključivanja

Članak 31

(1) Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu pod uvjetima utvrđenim propisima koji reguliraju oblast prostornog uređenja i građenja, kao i drugim propisima, te prema odlukama općine koja pobliže definiraju tu komunalnu djelatnost, pod uvjetom da postoji kapacitet određenog komunalnog proizvoda i usluge za priključenje novih korisnika koji neće ugroziti postojeće korisnike.

(2) Općinsko vijeće donosi Odluku o načinu i uvjetima za priključenje na komunalnu infrastrukturu za:

a) opskrbu pitkom vodom,

b) odvodnju otpadnih i oborinskih voda i

c) izgledu, načinu održavanja i čišćenja septičkih jama.

(3) Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se:

a) postupak,

b) tehničko-tehnološki uvjeti,

c) rokovi za pojedine priključke,

d) naknada za priključenje,

e) način plaćanja naknade i

f) kaznene odredbe.

(4) Naknada za priključenje prihod je proračuna općine namijenjena za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

(5) Vlasnik građevinske čestice plaća troškove priključivanja građevinske čestice na objekte i uređaje komunalne infrastrukture neposredno nositelju izvedbe priključka.

(6) Općinsko vijeće odlukom može utvrditi područja na kojima se vlasnici građevina mogu izuzeti od obveze priključivanja na komunalnu infrastrukturu, ukoliko su isti na zadovoljavajući način pojedinačno osigurali svoje potrebe.

(7) Građevine izgrađene bez građevne dozvole ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu.

Članak 32

(1) Priključenje na komunalnu infrastrukturu opskrbe pitkom vodom treba se izvesti na način da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) odnosno svaki pojedinačni potrošač ima ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje.

(2) Korisnici komunalne usluge opskrbe pitkom vodom, koji su do sada bili priključeni na zajedničkom brojilu imaju pravo na ugradnju posebnog brojila za svaku uporabnu cjelinu, a isporučitelj komunalne usluge dužan im je to omogućiti ako to dozvoljavaju tehnički uvjeti u zgradi.

(3) Tehničko-tehnološke uvjete za ugradnju mjernog uređaja određuje isporučitelj komunalne usluge, a stvarni trošak ugradnje plaća vlasnik nekretnine.

VI. UPRAVNI NADZOR

Upravni nadzor

Članak 33

(1) Nad provedbom ovoga Zakona Vlada Županije i Ministarstvo provodi nadzor zakonitosti rada.

(2) Upravni nadzor nad pojedinačnim aktima iz samoupravnog djelokruga općine koji su doneseni na temelju propisa Općinskog vijeća provodi općina putem općinskog tijela određenog statutom ili odlukom općinskog vijeća.

VII. INSPEKCIJSKI NADZOR

Komunalna inspekcija

Članak 34

(1) Nadzor nad provedbom ovog Zakona i propisa donijeti na temelju Zakona provodi Županijski komunalni inspektor.

(2) Nadzor nad provedbom općinskih propisa donijeti na temelju ovoga Zakona provodi općinski komunalni inspektor.

(3) Komunalni inspektor svoj identitet dokazuje službenom iskaznicom.

Ovlasti komunalnog inspektora

Članak 35

(1) Komunalnom inspektoru, u djelokrugu svoje mjerodavnosti, pripadaju ovlasti prema Zakonu o upravi ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br.10/99).

(2) Protiv rješenja općinskog komunalnog inspektora može se izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

(3) Protiv rješenja županijskog komunalnog inspektora može se izjaviti žalba Ministru u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

(4) Žalba protiv rješenja iz stavka 2. i 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Novčane kazne za isporučitelja komunalnih usluga i odgovorne osobe.

Članak 36

(1) Novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 KM kazniti će se za prekršaj isporučitelj komunalne usluge ako:

a) ne organizira trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,

b) ne osigura održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,

c) ne osigura obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvitka,

d) ne osigura javnost rada.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi isporučitelju komunalne usluge i to novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM.

Članak 37

(1) Novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM kazniti će se za prekršaj isporučitelj komunalne usluge ukoliko:

a) bez opravdanih razloga prekine obavljati komunalnu djelatnost,

b) korisniku komunalne usluge, odnosno korisniku za pojedinu komunalnu djelatnost naplati višu cijenu komunalne usluge, odnosno viši iznos komunalne naknade od određene cijene, odnosno utvrđene naknade,

c) priključi građevinu bez građevne dozvole na komunalnu infrastrukturu,

d) ne osigura određenu kvalitetu komunalnih usluga iz članka 14 točke c) Zakona,

e) postupi suprotno članku 15. Zakona i

f) postupi suprotno članku 32. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi isporučitelju komunalne usluge i to novčanom kaznom od 50 do 500 KM.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. točke b) ovoga članka izreći će se zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvršenjem prekršaja i povrat više naplaćenih iznosa oštećenim korisnicima.

Novčana kazna za korisnike komunalne usluge

Članak 38

(1) Novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM kazniti će se korisnik komunalne usluge, pravna osoba, ako postupa suprotno članku 8. stavku 1. ili stavku 1 članka 18., ili članku 31. stavku 1. ili članku 8. stavku 1. Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 50 do 500 KM kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM kazniti će se korisnik komunalne usluge, fizička osoba, ako postupa suprotno članku 8. stavku 1. ili stavku 1 članka 18., ili članku 31. stavku 1. ili članku 8. stavku 1. Zakona.

Članak 39

(1) Novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM kazniti će se korisnik komunalne usluge, pravna osoba ako:

a) izvrši priključenje na komunalnu mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležnog tijela ili isporučitelja komunalne usluge;

b) nenamjenski koristi komunalnu uslugu u vrijeme otežanog pružanja komunalne usluge, odnosno opskrbe uz ograničenje potrošnje (redukciju) o čemu je korisnik pravodobno obaviješten na odgovarajući način;

c) otpočne sa korištenjem komunalne usluge bez prethodne prijave i davanja potrebnih podataka za evidentiranje obveznika plaćanja kod isporučitelja usluga;

d) koristi uslugu protivno propisima ili ugovoru;

e) bez odobrenja isporučitelja komunalne usluge izvrši prepravku ili dogradnju na instalacijama komunalne infrastrukture;

f) potrošač koji je bio isključen sa komunalne mreže sam se ponovo priključi na komunalnu mrežu;

g) onemogući pristup službenoj osobi za očitanje mjernog instrumenta potrošnje i nakon pismene opomene.

(2) Novčanom kaznom od 50 do 500 KM kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM kazniti će se korisnik komunalne usluge, fizička osoba, ako postupi kao u stavku 1.ovog članka.

Članak 40

Novčane kazne naplaćene prema ovom Zakonu prihod su proračuna Županije.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje propisa na temelju ovoga Zakona

Članak 41

(1) Općine su dužne u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti (ili dosadašnje uskladiti s odredbama ovog Zakona) provedbene propise i to:

a) Odluku o komunalnom redu,

b) Odluku o komunalnom doprinosu i visini komunalnog doprinosa,

1. Odluku o raspodjeli sredstava komunalnog doprinosa,

2. Izvješće o izvršenju Odluke o raspodjeli sredstava komunalnog doprinosa.

c) Odluku o komunalnoj naknadi,

1. Odluku o utvrđivanju boda za utvrđivanje visine komunalne naknade,

2. Odluku o raspodjeli sredstava komunalne naknade,

3. Izvješće o izvršenju Odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade.

Usklađivanje rada postojećih poduzeća

Članak 42

Postojeća javna komunalna poduzeća koja je osnovala općina i poduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost, koja su u skladu s prijašnjim propisima organizirana kao d.o.o. d.o.o. ili na drugi način, nastavljaju s radom organizirana na dosadašnji način, do završetka postupka privatizacije poduzeća.

Usaglašavanje zajedničkog obavljanja komunalnih djelatnosti

Članak 43

Općine će sporazumno urediti odnose iz članka 7. ovog Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Stavljanje izvan snage ranijih propisa

Članak 44

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje primjena propisa kojima je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona bilo regulirano komunalno gospodarstvo.

(2) Provedbeni propisi doneseni u skladu s ranijim propisima primjenjivati će se, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, do donošenja provedbenih propisa na temelju ovoga Zakona.

Stupanje na snagu ovoga Zakona

Članak 45

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke".