* Odredbe DIJELA ČETVRTOG - MIROVNO VIJEĆE Zakona o radu Zeničko-dobojskog kantona ("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 1/2017) prestaju da važe danom stupanja na snagu Zakona o Mirovnom i Arbitražnom vijeću ("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 7/2024), odnosno 19. aprila 2024. godine.

ZAKON O RADU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 1/2017 i 7/2024 - dr. zakon)

 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom se uređuju pitanja od značaja za rad i ostvarivanje prava po osnovu rada u Zeničko-dobojskom kantonu, za koja je Zakonom o radu "Službene novine FBiH" br: 26/16, u (daljem tekstu: Federalni zakon), utvrđena mogućnost uređivanja kantonalnim propisom i to:

a) polaganje stručnog ispita pripravnika;

b) pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće u slučajevima koji nisu regulisani Federalnim zakonom;

c) formiranje mirovnog vijeća, sastav i način rada kao i druga pitanja koja se odnose na rad mirovnog vijeća;

d) nadzor nad primjenom zakona i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.

Član 2

(Pojmovi i definicije)

Pojmovi i definicije korišteni u ovom zakonu imaju isto značenje kao i pojmovi i definicije korišteni u Federalnom zakonu.

Član 3

(Gramatička terminologija)

Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda u ovom zakonu podrazumjeva oba roda.

DIO DRUGI - PRIPRAVNICI

Član 4

(Polaganje stručnog ispita pripravnika)

(1) Nakon završenog pripravničkog staža poslodavac je dužan omogućiti pripravniku polaganje stručnog ispita.

(2) Stručni ispit se polaže pred ispitnom komisijom koju formira poslodavac, a ispitna komisija se sastoji od 3 člana koji moraju imati isti ili viši stepen stručne spreme koju ima pripravnik, a najmanje jedan član komisije mora biti iste struke kao i pripravnik.

(3) Pripravniku koji položi stručni ispit ispitna komisija izdaje uvjerenje, odnosno potvrdu o položenom stručnom ispitu.

(4) Pripravniku koji ne položi stručni ispit poslodavac je obavezan u roku od jednog mjeseca omogućiti ponovno polaganje stručnog ispita bez obaveze obnavljanja ugovora o radu sa pripravnikom.

Član 5

(Polaganje stručnog ispita lica angažovanih bez zasnivanja radnog odnosa)

Lica primljena kod poslodavca na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa imaju pravo na polaganje stručnog ispita pod istim uslovima kao i pripravnici.

DIO TREĆI - PLAĆENO ODSUSTVO

Član 6

(Pravo na plaćeno odsustvo)

(1) Radnik ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće i pored slučajeva propisanih Federalnim zakonom u toku jedne kalendarske godine u slučaju:

a) smrti roditelja bračnog odnosno vanbračnog partnera,

b) sklapanja braka djeteta,

c) selidbe.

(2) Radnik ima pravo na plaćeno odustvu sa rada u slučaju smrti člana uže porodice, bez obzira da li je iskoristio pravo iz stava (1) ovog člana.

Član 7

(Dužina plaćenog odsustva)

Dužinu plaćenog odsustva po osnovu člana 6. ovog zakona utvrđuje poslodavac, pravilnikom o radu i ugovorom o radu u skladu sa kolektivnim ugovorom.

DIO ČETVRTI - MIROVNO VIJEĆE*

Čl. 8-10

(prestali da važe)

DIO PETI - NADZOR

Član 11

(Organ koji vrši nadzor)

Nadzor nad primjenom ovog zakona i donesenih propisa na osnovu istog vrši kantonalni inspektor rada.

Član 12

(Upute poslodavcima i radnicima)

Pored poslova inspekcijskog nadzora, inspektor rada je dužan da daje upute poslodavcima i radnicima o najefikasnijem načinu primjene zakonskih propisa.

DIO ŠESTI - KAZNENE ODREDBE

Član 13

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se poslodavac-pravno lice ako:

a) radniku ne omogući korištenje plaćenog odsustva prema članu 6. ovog zakona;

b) onemogući ili pokuša onemogućiti kantonalnog inspektora rada u provođenju nadzora (član 11.).

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se poslodavac-fizičko lice novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

Član 14

Ako je prekršaj iz člana 13. ovog zakona učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne se uvećava dvostruko.

DIO SEDMI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

(Prestanak važenja zakona)

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o radu u Zeničko-dobojskom kantonu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 11/02; 11/05 i 9/10).

Član 16

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".