* Na osnovu člana 24. stav 1. tačka f) Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97 i 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) i člana 169. stav (1) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), na prijedlog Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 22.12.2021. godine, daje

AUTENTIČNO TUMAČENJE

ČLANA 68. STAV (9) ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA", BR. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19, 9/20 I 17/21), BROJ: 01-02- 314-17/21 OD 22.12.2021. GODINE

I

Ograničenje broja imenovanja iz člana 68. stav (9) Zakona o visokom obrazovanju treba posmatrati kao pravno određenje koje svoje pravno dejstvo i posljedice ima počev od dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19, 9/20 i 17/21), te se ista odredba ne može primjenjivati retroaktivno i u svom određenju ne obuhvata imenovanja koja su izvršena po propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu navedenog zakona.

II

Ovo autentično tumačenje primjenjuje se i važi od dana primjene Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19, 9/20 i 17/21), i objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU/NAOBRAZBI

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 21/2021 - prečišćen tekst, 22/2021 - autentično tumačenje, 5/2022, 11/2022 i 16/2022)

 

I. OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet zakona)

Ovim zakonom uređuju se sistem, uslovi i način obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

Član 2

(Osnovni pojmovi)

(1) U ovom zakonu su u upotrebi pojmovi sa sljedećim značenjem:

a) Akademsko osoblje su lica koja učestvuju u nastavnom procesu ili su angažovana u naučno-nastavnom, umjetničkom ili umjetničko-nastavnom radu na licenciranoj visokoškolskoj ustanovi i koja su izabrana u akademska zvanja;

b) Akreditacija je proces kojim se na osnovu vanjske revizije i ocjene kvaliteta potvrđuje da je visokoškolska ustanova u svom radu ispunila utvrđene standarde i kriterije.

c) Akademija je organizaciona jedinica univerziteta koja obavlja nastavnu, umjetničku i istraživačku djelatnost u oblasti jedne ili više srodnih, odnosno međusobno povezanih umjetničkih disciplina i koja obezbjeđuje njihov razvoj;

d) Ciklusi studija (ciklusi) predstavljaju nivoe, odnosno gradirane cjeline Bolonjskog visokoobrazovnog procesa identifikovane kao prvi ciklus - dodiplomski (baccalaureate), drugi ciklus - magistarski studij i treći ciklus - doktorski studij;

e) Diploma koju izdaje visokoškolska akreditovana ili licencirana ustanova predstavlja javnu ispravu kojom se dokazuje da je stečena kvalifikacija rezultat uspješno završenog ciklusa studija zasnovanog na osnovnom modelu utvrđenom za jedinstveni evropski prostor visokog obrazovanja;

f) Dodatak diplomi (Diploma Supplement) je javna isprava koja se izdaje i prilaže uz diplomu akreditovane ili licencirane visokoškolske ustanove radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i postignute rezultate tokom studija lica kojem je diploma izdata;

g) ECTS (EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM) je evropski sistem prenosa studijskih bodova - kredita. Studijski bodovi - krediti se koriste za definisanje obima i zahtjevnosti svakog predmeta, a određuju se na bazi optimalnog radnog opterećenja studenta neophodnog za savladavanje svakog predmeta pojedinačno;

h) Evropski prostor visokog obrazovanja je proklamovani cilj potpisnica Deklaracije evropskih ministara visokog obrazovanja iz Bolonje (1999) koji vodi stvaranju jedinstvenog evropskog prostora visokog obrazovanja, koji omogućava povećanu mobilnost studenata i akademskog osoblja, jača međunarodnu konkurentnost evropskog visokog obrazovanja, te vodi uspostavljanju zajedničkog okvira i sistema uzajamno razumljivih i uporedivih diploma;

i) Evaluacija (ocjena) kvaliteta licencirane visokoškolske ustanove predstavlja postupak formalnog ocjenjivanja i utvrđivanja dostignutog stepena kvaliteta procesa i procedura koji se odvijaju na akreditiranoj i licenciranoj visokoškolskoj ustanovi;

j) Fakultet je organizaciona jedinica univerziteta koja obavlja nastavnu i naučno-nastavnu djelatnost u oblasti jedne ili više srodnih odnosno međusobno povezanih naučnih disciplina i osigurava njihov razvoj;

k) Institut je organizaciona jedinica univerziteta/ fakulteta koja obavlja naučnoistraživačku djelatnost u skladu sa zakonom i statutom univerziteta;

l) Institut pri fakultetu predstavlja podorganizacionu jedinicu koja se osniva po istoj proceduri kao i odsjek, odnosno katedra, a čija se djelatnost, principi i ciljevi rada preciznije definišu osnivačkim aktom i statutom visokoškolske ustanove;

m) Katedra je osnovna nastavna odnosno naučno- nastavna/umjetničko-nastavna podorganizaciona jedinica odsjeka/fakulteta koja pokriva jednu granu ili segment unutar naučnog polja koje se izučava na fakultetu/odsjeku;

n) Licenciranje predstavlja proces provjere ispunjenosti Standarda i normativa za osnivanje i rad visokoškolske ustanove radi dodjele dozvole (licence) za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja;

o) Nastavni plan i nastavni program (curriculum) je dokument kojim se uspostavlja profil kompetentnosti akademskog osoblja, sadržaj i struktura studijskih programa i postupak provjere znanja;

p) Odsjek je osnovna nastavna odnosno naučno- nastavna/umjetničko-nastavna jedinica visokoškolske ustanove koja može imati više katedri;

r) Predstavnički organ studenata je organ koji zastupa i artikuliše interese studenata te daje doprinos ostvarenju naučnih, kulturnih, akademskih i drugih društveno korisnih potreba studenata, a na osnovu demokratskih principa i u skladu sa zakonom;

s) Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja predstavljaju dokument kojeg, na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), usvaja Vlada Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona), a kojim se utvrđuju ukupni kriteriji čije ispunjavanje predstavlja neophodan uslov za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na akreditovanoj i licenciranoj visokoškolskoj ustanovi;

t) Student je lice upisano na licenciranu visokoškolsku ustanovu, koje studij pohađa redovno, vanredno, učenjem na daljinu ili kombinovanjem ova tri modela studiranja na način utvrđen statutom visokoškolske ustanove;

u) Redovan student je student koji se finansira iz budžeta Kantona ili se samostalno finansira, a koji u skladu sa zakonom, općim i drugim aktima visokoškolske ustanove studijski program pohađa prema programu zasnovanom na punoj nastavnoj satnici, uz obavezno prisustvo svim vidovima nastave;

v) Vanredan student je student koji cjelokupne troškove studija finansira samostalno, a koji u skladu sa zakonom, općim i drugim aktima visokoškolske ustanove, studijski program pohađa uz rad ili drugu aktivnost i koji ima prilagođene termine i način izvođenja nastave;

z) Mobilnost studenta je ostvarivanje dijela studentskog programa (semestra, akademske godine) na drugoj visokoškolskoj ustanovi;

aa) Studij (studiranje) je proces definisan nastavnim planom i programom u kojem student pohađa utvrđeni nastavni, naučno-nastavni ili umjetničko-nastavni program koji organizuje i provodi licencirana visokoškolska ustanova, a nakon čijeg uspješnog završetka student stiče pravo na akademsku titulu odnosno određeno zvanje;

bb) Studij na daljinu je formalizovan sistem edukacije samofinansirajućih studenata kojim se korištenjem računarskih tehnologija i interaktivnih nastavnih materijala osigurava pristup nastavnim procesima, a što se preciznije uređuje statutom visokoškolske ustanove;

cc) Studijski program predstavlja nastavni plan i program koji pokriva jednu ili više naučnih oblasti, a čija realizacija kroz naučno-nastavni/umjetničko-nastavni proces vodi do jednog od tri akademska stepena u skladu sa Bolonjskom deklaracijom;

dd) Univerzitet je visokoškolska ustanova koja se bavi nastavnim, naučnim i naučno-istraživačkim radom, koja nudi akademske stepene sva tri ciklusa, sa ciljevima koji uključuju unapređenje znanja, misli i školstva u Bosni i Hercegovini, obrazovni, kulturni, društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, promociju demokratskog građanskog društva i postizanje najviših standarda nastave i istraživačkog rada i koja realizuje najmanje pet različitih studijskih programa iz najmanje tri naučne oblasti prirodne nauke, tehničke nauke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke nauke, društvene nauke i humanističke nauke, osim univerziteta u oblasti umjetnosti koji se može osnovati ako nudi akademske stepene sva tri ciklusa;

ee) Visoka škola je visokoškolska ustanova koja je akreditovana i licencirana za sticanje diploma stepena prvog ciklusa studija, sa ciljevima koji uključuju pripremu i obuku pojedinaca za stručni, ekonomski i kulturni razvoj Bosne i Hercegovine i promociju demokratskog građanskog društva, te postizanje visokih standarda nastave i učenja, koja realizuje najmanje jedan studijski program iz jedne naučne oblasti i ispunjava druge uslove u skladu sa zakonom;

ff) Visokoškolska ustanova je ustanova koja se bavi djelatnošću visokog obrazovanja u skladu sa zakonom;

gg) Visoko obrazovanje predstavlja obrazovanje koje se realizuje na visokoškolskoj ustanovi nakon završetka četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja, a koje vodi do akademske titule odnosno stručnog ili naučnog zvanja, u skladu sa zakonom i drugim propisima;

hh) Komisija matičara je komisija koja se imenuje kod osnivanja visokoškolske ustanove sa ciljem da osnivaču dostavi izvještaj o ispunjenosti uslova potrebnih za početak rada i daljni rad visokoškolske ustanove koja se osniva, sa obrazloženim kalendarom aktivnosti za donošenje osnivačkog akta, rokom za provjeru uslova za početak rada i dalji rad i sa datumom početka rada visokoškolske ustanove koja se osniva;

ii) Pod objavljenom knjigom u smislu ovog zakona, podrazumijeva se tematski cjelovit i kompaktan recenziran naučni, stručni ili umjetnički sadržaj u štampanoj ili elektronskoj formi koji tematizuje određenu oblast; nikad prije nije bio publikovan; je katalogiziran; je putem biblioteke, organizacione jedinice i visokoškolske ustanove dostupan studentima i akademskoj zajednici;

jj) Originalni stručni uspjeh kao što je projekat, patent ili originalni metod, što se i očekuje od univerzitetskog nastavnika koji je proveo šest godina u zvanju vanrednog profesora, sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija;

kk) Pod mentorstvom za sticanje višeg zvanja vanrednog i redovnog profesora podrazumijeva se uspješno mentorstvo u drugom i trećem ciklusu studija, odnosno mentorstvo ostvareno u postupku sticanja naučnog stepena magistra nauka ili doktora nauka po predbolonjskom procesu;

ll) Student apsolvent je student završne godine studija, koji je odslušao i ovjerio posljednji semestar studija a nije diplomirao i koji je u roku utvrđenom statutom visokoškolske ustanove dužan završiti započeti studij;

mm) Student imatrikulant je student koji nije diplomirao u roku utvrđenom za studenta apsolventa i koji se vodi u evidenciji visokoškolske ustanove bez obaveze obnavljanja završne godine studija u kojem statusu može ostati do roka utvrđenog statutom visokoškolske ustanove;

nn) Naučna oblast sistematizuje naučna polja, a pod naučnim oblastima u smislu primjene ovog zakona ubrajaju se: prirodne nauke, humanističke nauke, društvene nauke, medicina i zdravstvene nauke, poljoprivredne nauke i inžinjerstvo i tehnologija;

oo) Naučno polje obuhvata više užih naučnih oblasti;

pp) Uža naučna oblast obuhvata više naučnih disciplina ili posebnih nauka.

(2) Terminologija korištena u ovom zakonu podrazumijeva oba roda.

Član 3

(Djelatnost visokog obrazovanja)

Visoko obrazovanje je neprofitna djelatnost od posebnog društvenog i strateškog interesa za Kanton, Bosnu i Hercegovinu i dio je evropskog obrazovnog, naučnog, odnosno umjetničkog prostora.

Član 4

(Osnovni ciljevi visokog obrazovanja)

Osnovni ciljevi visokog obrazovanja su:

a) ustanovljavati, razvijati, štititi i prenositi znanje i sposobnosti kroz nastavu i naučno-istraživački rad i time doprinositi razvoju sposobnosti pojedinca i društva;

b) pružiti mogućnost građanima da u skladu s propisima uživaju korist visokog obrazovanja cijeli život.

Član 5

(Strategija razvoja)

(1) Razvoj djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona utvrđuje se Strategijom razvoja visokog obrazovanja, koju donosi Skupština Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Skupština Kantona), na prijedlog Vlade Kantona.

(2) Strategijom razvoja visokog obrazovanja utvrđuju se strateški interesi i potrebe Kantona u oblasti visokog obrazovanja, mjere za osiguranje razvoja i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja, finansiranje kao i druga pitanja od značaja za razvoj visokoškolske djelatnosti na području Kantona.

Član 6

(Principi visokog obrazovanja)

Djelatnost visokog obrazovanja se zasniva na:

a) akademskim slobodama, akademskoj samoupravi i autonomiji visokoškolske ustanove;

b) jedinstvu nastave i naučno-istraživačkog, odnosno umjetničkog rada;

c) otvorenosti visokoškolske ustanove prema javnosti, građanima i lokalnoj zajednici;

d) uvažavanju evropskih humanističkih i demokratskih vrijednosti te usklađivanje s evropskim sistemom visokog obrazovanja;

e) poštivanju ljudskih prava i građanskih sloboda, uključujući zabranu svih oblika diskriminacije;

f) interakciji sa društvenom zajednicom i obavezi visokoškolske ustanove da razvija društvenu odgovornost studenata i drugih članova akademske zajednice;

g) učešću studenata u upravljanju i odlučivanju, posebno u vezi sa pitanjima koja su od značaja za kvalitet nastave;

h) osiguravanju kvaliteta i efikasnosti studiranja;

i) konceptu cjeloživotnog obrazovanja;

j) etičnost i odgovornost nastavnika i studenta;

k) uključenost u međunarodni sistem visokog obrazovanja, a posebno u evropski sistem visokog obrazovanja.

Član 7

(Akademske slobode)

(1) Akademske slobode jesu:

a) sloboda visokoškolskih ustanova u nastavnom i naučno-istraživačkom radu i umjetničkom stvaralaštvu u okviru svojih licenci, bez miješanja organa javne vlasti, uključujući slobodu objavljivanja i javnog predstavljanja naučnih rezultata i umjetničkih dostignuća;

b) sloboda međusobne saradnje i udruživanja, u skladu sa važećim propisima.

(2) Akademska sloboda na visokoškolskoj ustanovi je sloboda svakog nastavnika, saradnika i studenta da obavlja svoju akademsku aktivnost u skladu sa ustavom i zakonom.

Član 8

(Autonomija)

(1) Visokoškolske ustanove imaju pravo u skladu sa ovim i drugim zakonom:

a) izabrati svoje upravne i rukovodne organe i odrediti im mandat;

b) urediti svoju unutrašnju organizaciju vlastitim pravilima u skladu sa ovim i drugim zakonima i drugim propisima;

c) izabrati nastavno i drugo osoblje;

d) odlučiti o kriterijima za upis i prijem studenata kao i odrediti nastavne metode i provjere znanja studenata;

e) samostalno razvijati i primjenjivati nastavne planove i nastavne programe i naučno-istraživačke projekte;

f) u skladu sa raspoloživim sredstvima i standardima izabrati predmete koji će se predavati;

g) na univerzitetima dodjeljivati naučno-nastavna i saradnička zvanja;

h) samostalno urediti rad visokoškolske ustanove;

i) zapošljavati osoblje uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona na javnoj visokoškolskoj ustanovi;

j) odlučivati o prihvatanju projekata i međunarodnoj saradnji.

(2) Akademska autonomija i akademske slobode uključuju i odgovornost akademske zajednice prema društvenoj zajednici u kojoj djeluje.

Član 9

(Savjet za visoko obrazovanje)

(1) Za područje Kantona uspostavlja se Savjet za visoko obrazovanje (u daljem tekstu: Savjet), u cilju razvoja i unapređivanja visokog obrazovanja na području Kantona.

(2) Savjet imenuje Vlada Kantona, na prijedlog ministra obrazovanja i nauke (u daljem tekstu: ministar), na mandat od četiri godine.

(3) Savjet broji sedam članova, a čine ga:

a) jedan predstavnik Ministarstva;

b) pet predstavnika akreditovanih visokoškolskih ustanova sa sjedištem u Kantonu, od čega minimalno tri predstavnika javne akreditovane visokoškolske ustanove;

c) jedan predstavnik privrede.

(4) Savjet obavlja sljedeće poslove:

a) analizira stanje i dostignuća u visokom obrazovanju i daje prijedloge Vladi Kantona i Ministarstvu za poboljšanje stanja u oblasti visokog obrazovanja na području Kantona;

b) daje mišljenje o visini sredstava potrebnih za razvoj javne visokoškolske ustanove;

c) daje mišljenje o predloženim kvotama o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i prvog i drugog integrisanog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koje djelatnost visokog obrazovanja obavljaju na području Kantona;

d) daje mišljenje o studijskim programima u postupku licenciranja studijskih programa;

e) analizira i daje mišljenje o propisima iz oblasti visokog obrazovanja, te daje prijedloge za izmjene/dopune istih;

f) daje mišljenje o prijedlogu strategije razvoja visokog obrazovanja;

g) sarađuje sa ustanovama visokog obrazovanja u cilju osiguravanja i unapređivanja kvaliteta;

h) vrši i druge poslove po nalogu Vlade Kantona i Ministarstva.

(5) Rad Savjeta bliže se uređuje poslovnikom o radu, koji donosi Savjet uz saglasnost Ministarstva.

(6) Savjet o svom radu podnosi Vladi Kantona godišnji izvještaj. Vlada Kantona može razriješiti Savjet i prije isteka mandata, ako utvrdi da je rad Savjeta neuspješan u realizaciji poslova iz stava (4) ovog člana.

(7) Članovi Savjeta za svoj rad ostvaruju pravo na naknadu čija visina se utvrđuje aktom o imenovanju, u skladu sa aktom Vlade Kantona o utvrđivanju naknada za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora.

(8) Sredstva za rad Savjeta osiguravaju se u budžetu Kantona, na budžetskoj poziciji Ministarstva.

Član 10

(Nepovredivost akademskog prostora)

(1) Objekti visokoškolske ustanove su nepovredivi.

(2) Bez odobrenja rektora univerziteta, direktora visoke škole ili lica koje su oni ovlastili, policija i drugi organi za gonjenje i sprečavanje krivičnih djela nemaju pristup univerzitetu ili visokoj školi.

(3) Izuzetno, s ciljem sprečavanja krivičnog djela ili zaustavljanja izvršenja krivičnog djela mogu se preduzimati neophodne mjere, s tim da se o preduzetim radnjama odmah obavijesti uprava univerziteta, odnosno visoke škole.

 

Član 11

(Jezik studija)

(1) Nastava na visokoškolskoj ustanovi izvodi se na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

(2) Visokoškolska ustanova može organizovati i izvoditi studije, odnosno pojedine dijelove studija, kao i izradu i odbranu diplomskog i magistarskog rada, te doktorske disertacije na stranom jeziku, u skladu sa statutom.

Član 12

(Pravo na visoko obrazovanje)

(1) Na visokoškolskoj ustanovi ne može se ograničiti pristup visokom obrazovanju licima koja su završila četverogodišnje srednje obrazovanje, direktno ili indirektno, prema bilo kojoj stvarnoj ili pretpostavljenoj osnovi suprotnoj ustavu, zakonima i međunarodnom pravu, kao što su spol, rasa, seksualna orijentacija, fizički ili drugi nedostatak, bračno stanje, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno, etničko ili socijalno porijeklo, veza s nekom nacionalnom zajednicom, imovina, rođenje ili prema nekom drugom statusu.

(2) Visokoškolska ustanova će osigurati pravo na visoko obrazovanje stranim državljanima i licima bez državljanstva u skladu sa načelima u Evropskoj zoni visokog obrazovanja omogućavajući studij pod istim uslovima kao i državljanima Bosne i Hercegovine.

II. UNIVERZITET I VISOKA ŠKOLA KAO VISOKOŠKOLSKA USTANOVA

Član 13

(Visokoškolske ustanove)

(1) Visokoškolske ustanove su univerziteti i visoke škole, koje djelatnost obavljaju u skladu sa zakonom.

(2) Univerzitet i visoka škola je neprofitna ustanova koja ostvarene prihode koristi za razvoj i unapređenje vlastite djelatnosti.

(3) Visokoškolska ustanova može organizovati smještaj i ishranu studenata, u skladu sa zakonom i statutom visokoškolske ustanove.

Član 14

(Javnost rada)

(1) Rad visokoškolske ustanove je javan.

(2) Na visokoškolskoj ustanovi nije dozvoljeno političko i stranačko organizovanje.

Član 15

(Imovina visokoškolske ustanove)

(1) Visokoškolska ustanova stiče imovinu, upravlja njome i koristi je u skladu sa zakonom.

(2) Nepokretnosti i druga sredstva osigurana od osnivača za osnivanje i rad visokoškolske ustanove imovina su osnivača.

(3) O otuđenju ili opterećenju nepokretnosti iz stava (2) ovog člana odlučuje osnivač, na prijedlog visokoškolske ustanove.

(4) Imovina visokoškolske ustanove stečena poklonom i zavještanjem je imovina visokoškolske ustanove koja je tu imovinu stekla.

(5) Imovina u vlasništvu visokoškolske ustanove kao i imovina osigurana od strane osnivača se može koristiti samo za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada i ne smije biti na štetu naučno- nastavnom radu i ugledu visokoškolske ustanove.

(6) Nepokretna imovina visokoškolske ustanove, osim imovine iz stava (3) ovog člana, ne može se otuđivati ili opteretiti, bez prethodno pribavljene saglasnosti osnivača.

(7) Visokoškolska ustanova samostalno upravlja fondacijama, odnosno fondovima i zadužbinama koji su joj povjereni u skladu sa zakonom.

(8) Imovina visokoškolske ustanove ne može biti iskorištena u cilju promjene statusa visokoškolske ustanove ili uzurpacije prava osnivača od strane drugih subjekata ili same visokoškolske ustanove.

(9) Imovinske interese Kantona nad imovinom osiguranom od osnivača u postupcima pred sudom ili drugim nadležnim organom zastupa Kantonalno pravobranilaštvo.

Član 16

(Visokoškolska ustanova od posebnog značaja)

(1) Javna ustanova Univerzitet u Tuzli je visokoškolska ustanova od posebnog značaja za Kanton.

(2) Posebnim zakonom, u skladu sa ovim zakonom, uređuju se pitanja vezana za visokoškolsku ustanovu iz stava (1) ovog člana.

III. OSNIVANJE I PRESTANAK RADA

Član 17

(Status visokoškolske ustanove)

(1) Univerzitet i visoka škola osnivaju se kao ustanove.

(2) Visokoškolska ustanova ima status pravnog lica.

(3) Visokoškolska ustanova stiče status pravnog lica upisom u sudski registar.

Član 18

(Osnivači visokoškolske ustanove)

(1) Visokoškolsku ustanovu može osnovati domaće ili strano pravno ili fizičko lice.

(2) Visokoškolsku ustanovu mogu osnovati dva ili više lica (suosnivača).

(3) Javnu visokoškolsku ustanovu može osnovati Skupština Kantona, na prijedlog Vlade Kantona.

(4) Ako visokoškolsku ustanovu osniva dva ili više osnivača, njihova međusobna prava i obaveze i odgovornosti se uređuju pismenim ugovorom.

Član 19

(Visokoškolska ustanova sa sjedištem izvan Kantona)

(1) Visokoškolska ustanova sa sjedištem izvan Kantona može organizovati studij na području Kantona uz prethodnu saglasnost Skupštine Kantona, koja utvrđuje da li postoji društvena opravdanost za organizaciju takvog studija.

(2) Pod društvenom opravdanošću iz stava (1) ovog člana podrazumijeva se nepostojanje istog ili sličnog studijskog programa na nekoj od visokoškolskih ustanova na području Kantona ili postojanje potrebe za određenim kadrovima na tržištu rada na području Kantona.

(3) Nakon pribavljanja prethodne saglasnosti Skupštine Kantona, visokoškolska ustanova iz stava (1) ovog člana podnosi Vladi Kantona zahtjev za organizovanje studija na području Kantona.

(4) Odluku po zahtjevu iz stava (3) ovog člana Vlada Kantona donosi na prijedlog Ministarstva, a nakon provedenog postupka utvrđivanja činjenica o ispunjenosti propisanih uslova.

(5) Postupak iz stava (4) ovog člana provodi Ministarstvo, koje u svrhu utvrđivanja relevantnih činjenica može imenovati posebnu komisiju.

(6) Visokoškolska ustanova iz stava (1) ovog člana obavezna je za svaku akademsku godinu pribaviti prethodnu saglasnost Vlade Kantona na broj studenata koje planira upisati u prvu godinu prvog ciklusa studija.

(7) Saglasnost iz stava (6) ovog člana Vlada Kantona daje cijeneći potrebe tržišta rada za odgovarajućim studijskim profilima i stručnim zvanjima na području Kantona.

(8) Visokoškolska ustanova sa sjedištem izvan Kantona koja studij organizuje u skladu sa ovim članom, isti organizuje putem dislociranog odjeljenja te visokoškolske ustanove (u daljem tekstu: dislocirano odjeljenje).

(9) Na području Kantona može se dozvoliti rad dislociranog odjeljenja samo visokoškolskoj ustanovi kojoj je dodijeljena bezuslovna institucionalna akreditacija u skladu sa zakonom. U slučaju gubitka ili prestanka važenja institucionalne akreditacije nakon otpočinjanja rada, dislocirano odjeljenje ne može obavljati djelatnost visokog obrazovanja sve dok visokoškolska ustanova čiji je isto dio ne stekne novu ili ne produži ranije pribavljenu institucionalnu akreditaciju.

(10) Dislocirano odjeljenje posmatrano kao nezavisna cjelina mora ispunjavati sve propisane uslove, a visokoškolska ustanova u čijem je isto sastavu obavezna je za rad dislociranog odjeljenja pribaviti sve dozvole, predviđene za osnivanje visokoškolske ustanove na području Kantona.

(11) Naučno-nastavno/umjetničko-nastavno djelovanje dislociranog odjeljenja na području Kantona mora predstavljati nezavisnu cjelinu u odnosu na poslovanje visokoškolske ustanove koje ista obavlja izvan Kantona. Aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja dislocirano odjeljenje obavlja sa studentima koji su kao studenti registrovani u Kantonu.

(12) Dislocirano odjeljenje se upisuje u registar visokoškolskih ustanova, a dislocirano odjeljenje podliježe svim odredbama ovog ili drugog zakona i drugih propisa koji se primjenjuju na visokoškolske ustanove sa sjedištem u Kantonu.

Član 20

(Elaborat o osnivanju visokoškolske ustanove)

(1) Skupština Kantona, prije pokretanja postupka za osnivanje visokoškolske ustanove, donosi odluku o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva o potrebi osnivanja nove visokoškolske ustanove.

(2) Nakon dobijanja saglasnosti iz stava (1) ovog člana, osnivač visokoškolske ustanove, odnosno Vlada Kantona za javnu ustanovu, formira ekspertsku komisiju koja će pripremiti elaborat o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove.

(3) Članovi ekspertske komisije su univerzitetski nastavnici iz naučne i stručne oblasti za koju se osniva visokoškolska ustanova.

(4) Elaborat iz stava (2) ovog člana sadrži dokaze o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove i dokaze da su ispunjeni propisani uslovi za osnivanje i rad visokoškolske ustanove, ciljeve, dužinu trajanja studija, nastavni plan i program, akademske titule, naučna i stručna zvanja koja se stiču po završetku studija, opće i posebne uslove utvrđene standardima i normativima, potrebna finansijska sredstva i način njihovog osiguranja.

Član 21

(Komisija matičara)

(1) Skupština Kantona, prije donošenja akta o osnivanju visokoškolske ustanove, usvaja elaborat.

(2) Osnivač visokoškolske ustanove, odnosno Vlada Kantona za javnu visokoškolsku ustanovu, nakon usvajanja elaborata, imenuje komisiju matičara i utvrđuje rok za podnošenje izvještaja.

(3) Komisija matičara:

a) donosi nastavni plan i nastavne programe;

b) donosi opći akt o pravilima studija;

c) objavljuje konkurs i vrši izbor nastavnika i saradnika za uže naučne, odnosno umjetničke oblasti ili za nastavne predmete prve i druge godine studija, od kojih za jednu trećinu stručnih i općih nastavnih predmeta - nastavnike u radnom odnosu sa najmanje polovinom od punog radnog vremena, u skladu sa odredbama ovog zakona;

d) predlaže broj studenata za upis u prvu godinu studija.

(4) Bliži propis o sastavu i radu komisije matičara donosi ministar.

Član 22

(Akt o osnivanju visokoškolske ustanove)

(1) Kada osnivač visokoškolske ustanove, odnosno Vlada Kantona za javnu visokoškolsku ustanovu, pozitivno ocijeni izvještaj komisije matičara, osnivač, odnosno Skupština Kantona za javnu visokoškolsku ustanovu, donosi akt o osnivanju visokoškolske ustanove.

(2) Aktom o osnivanju visokoškolske ustanove utvrđuje se:

a) naziv osnivača;

b) naziv i sjedište visokoškolske ustanove;

c) djelatnost visokoškolske ustanove;

d) iznos i sredstva za osnivanje i početak rada i način njihovog osiguravanja;

e) izvori i način osiguravanja sredstava za rad visokoškolske ustanove;

f) međusobna prava i obaveze između osnivača i visokoškolske ustanove;

g) način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima;

h) prava, obaveze i odgovornost visokoškolske ustanove u pravnom prometu;

i) lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati visokoškolsku ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti;

j) rok za donošenje statuta visokoškolske ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja visokoškolske ustanove;

k) druga pitanja od značaja za rad visokoškolske ustanove.

Član 23

(Rješenje o ispunjavanju uslova za početak rada)

(1) Nakon usvajanja elaborata iz člana 20. ovog zakona i dostavljanja zahtjeva za donošenje rješenja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, na prijedlog Ministarstva Vlada Kantona imenuje komisiju koja ispituje ispunjenost propisanih uslova.

(2) Zahtjev za donošenje rješenja iz stava (1) ovog člana podnosi se najkasnije šest mjeseci prije početka akademske godine.

(3) Prije upućivanja zahtjeva visokoškolske ustanove iz stava (1) ovog člana prema Vladi Kantona Ministarstvo provjerava urednost zahtjeva.

(4) Ukoliko Ministarstvo utvrdi nedostatke u zahtjevu iz stava (3) ovog člana odredit će naknadni rok koji ne može biti duži od 30 dana za otklanjanje istih.

(5) Ako podnosilac zahtjeva u roku iz stava (4) ovog člana ne otkloni utvrđene nedostake Ministarstvo obustavlja dalji postupak.

(6) Zahtjev za donošenje rješenja iz stava (1) ovog člana se ne može podnijeti dok se ne riješe sva prethodna pitanja bez čijeg rješenja se ne može riješiti pitanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja (nadležni organ nije odlučio o pitanju postojanja potrebe za osnivanjem nove visokoškolske ustanove, nadležni organ nije usvojio elaborat, imenovanje ili rad komisije matičara nije provedeno u skladu sa ovim zakonom i sl.).

(7) Komisija iz stava (1) ovog člana broji pet članova od kojih su najmanje tri člana sa spiska domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) i najmanje jedan član ispred Ministarstva.

(8) Na osnovu ocjene komisije iz stava (1) ovog člana, Vlada Kantona donosi rješenje kojim se utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i isto dostavlja Ministarstvu na dalje postupanje.

(9) Rješenje iz stava (8) ovog člana je upravni akt protiv koga nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(10) Postupak rada komisije iz stava (1) ovog člana bliže se uređuje propisom koji donosi ministar.

Član 24

(Dozvola za rad - Licenca)

(1) Visokoškolska ustanova može početi sa radom i obavljati djelatnost po dobijanju dozvole za rad - licence (u daljem tekstu: licenca).

(2) Licencu izdaje Ministarstvo na zahtjev visokoškolske ustanove.

(3) Uz zahtjev iz stava (2) ovog člana visokoškolska ustanova dostavlja osnivački akt i dokaze o ispunjenosti uslova za rad.

(4) Visokoškolska ustanova za čije osnivanje i rad se ne osiguravaju sredstava u budžetu Kantona, dostavlja i bankarsku garanciju za nastavljanje i završetak studija za slučaj prestanka rada visokoškolske ustanove iz člana 35. ovog zakona ili prestanka izvođenja određenog studijskog programa u iznosu od 25% školarine koju su platili studenti upisani na licencirani studijski program.

(5) Licencom se utvrđuju vrsta ustanove, studijski programi kao i stepeni i diplome koje se mogu dodjeljivati.

(6) Sva pitanja koja se tiču licenciranja visokoškolskih ustanova, a koja nisu uređena ovim zakonom, uredit će se posebnim propisom koji, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada Kantona.

Član 25

(Standardi i normativi visokog obrazovanja)

(1) Visokoškolska ustanova u svom radu mora se pridržavati Standarda i normativa visokog obrazovanja (u daljem tekstu: Standardi).

(2) Standarde na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Kantona.

(3) Visokoškolska ustanova ispunjava kadrovske uslove ako ima u radnom odnosu najmanje jednu polovinu od ukupnog broja nastavnika potrebnih za izvođenje nastave na obaveznim nastavnim predmetima za sve cikluse koje organizuje utvrđenim nastavnim planom, osim na akademiji umjetnosti.

(4) Izuzetno, za studij medicinske grupe nauka, broj angažovanih zaposlenika iz zdravstvene institucije u nastavnom procesu u visokoškolskoj ustanovi ulazi u broj nastavnika iz stava (2), a što se reguliše posebnim ugovorom između visokoškolske ustanove i zdravstvene institucije.

Član 26

(Periodično utvrđivanje uslova za rad)

(1) Ministarstvo najmanje jedanput u pet godina utvrđuje da li visokoškolska ustanova ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

(2) Ako Ministarstvo utvrdi da visokoškolska ustanova, odnosno organizaciona jedinica visokoškolske ustanove, ne ispunjava uslove odredit će rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka, koji ne može biti manji od jedne godine.

(3) U roku iz stava (2) ovog člana ne može se vršiti upis studenata u prvu godinu studija u visokoškolskoj ustanovi, odnosno organizacionoj jedinici, koja ne ispunjava uslove iz ovog zakona.

(4) Ukoliko se u određenom roku nedostaci ne otklone, visokoškolskoj ustanovi ili njenom organizacionom dijelu koji ne ispunjavaju uslove iz ovog zakona Ministarstvo će zabraniti obavljanje djelatnosti i o tome obavijestiti osnivača.

(5) Protiv rješenja iz stava (4) ovog člana ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

(6) Pravosnažno rješenje o trajnoj zabrani rada Ministarstvo dostavlja osnivaču, nadležnom registarskom sudu i Agenciji radi brisanja visokoškolske ustanove iz registra.

Član 27

(Licenciranje studijskih programa)

(1) Licencirana visokoškolska ustanova može početi izvoditi studijski program nakon što ga licencira.

(2) Visokoškolska ustanova u postupku osnivanja mora licencirati svaki studijski program.

(3) Licenciranje vrši Ministarstvo na zahtjev visokoškolske ustanove.

(4) Ocjenu ispunjenosti kriterija za licenciranje studijskih programa provodi komisija od pet članova koju imenuje Ministarstvo na zahtjev licencirane visokoškolske ustanove, od kojih su najmanje tri istaknuti predstavnici akademske zajednice iz odgovarajuće naučno-nastavne, odnosno umjetničko-nastavne oblasti, iz koje su predloženi studijski programi, i najmanje jedan član iz Ministarstva.

(5) Licenciranjem se provjerava akademski sadržaj, relevantnost ishoda učenja za tržište rada, te kapacitet licencirane visokoškolske ustanove da provede predloženi studijski program, u skladu sa Standardima.

(6) Na osnovu pozitivnog mišljenja komisije Ministarstvo izdaje licencu za izvođenje studijskog programa.

(7) Licenca izdata u tekućoj akademskoj godini vrijedi za upis studenata u sljedećoj akademskoj godini.

(8) Licenca se izdaje na period od pet godina.

(9) Ako je nakon izdavanja licence za njegovo izvođenje studijski program akreditovan, licenca iz stava (8) ovog člana produžava se dodatno i važi do isteka važenja akreditacije, na način koji se bliže uređuje propisom iz stava (13) ovog člana.

(10) Na studijske programe kojima tokom trajanja akademske godine ističe licenca za izvođenje studijskog programa ne mogu se upisivati studenti do eventualnog pribavljanja licence sa novim periodom važenja.

(11) Za potrebe informisanja javnosti, Ministarstvo na svojoj službenoj internet stranici objavljuje spisak studijskih programa koji se izvode od strane visokoškolskih ustanova koje djelatnost visokog obrazovanja obavljaju na području Kantona.

(12) Prije uvođenja novog studijskog programa provodi se isti postupak vezano za licenciranje istog kao i prilikom osnivanja visokoškolske ustanove.

(13) Sva pitanja koja se tiču licenciranja studijskih programa za sva tri ciklusa studija, a koja nisu uređena ovim zakonom, uredit će se posebnim propisom koji, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada Kantona.

Član 28

(Oduzimanje licence)

(1) Ako se nakon izdavanja licence i početka rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona utvrdi da je visokoškolska ustanova prestala ispunjavati propisane uslove za rad i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, ili ako je visokoškolska ustanova prestala obavljati djelatnost visokog obrazovanja na području Kantona, Ministarstvo će rješenjem oduzeti licencu.

(2) Ako su propusti ili nedostaci otklonjive prirode, što se od strane Ministarstva utvrđuje u svakom konkretnom slučaju, Ministarstvo može visokoškolskoj ustanovi rješenjem naložiti otklanjanje istih, određujući istovremeno primjeren rok za njihovo otklanjanje, koji ne može biti duži od šest mjeseci. Ako visokoškolska ustanova ne postupi po nalogu Ministarstva, Ministarstvo će rješenjem oduzeti licencu.

(3) Rješenje iz stava (1) i (2) ovog člana je upravni akt protiv koga nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) U slučaju oduzimanja licence iz stavova (1) i (2) ovog člana, visokoškolska ustanova je korisnicima usluga obavezna osigurati zaštitu svih stečenih, zakonom propisanih, ugovorenih i drugih prava, a osnivač visokoškolske ustanove je supsidijarno odgovoran za izvršavanje istih obaveza.

(5) Po konačnosti rješenja kojim je oduzeta licenca, Ministarstvo je o oduzimanju iste obavezno obavijestiti nadležni registracioni sud.

Član 29

(Provođenje akreditacije i tipovi akreditacije)

(1) Akreditacija se provodi na nivou ustanove (institucionalna akreditacija) i na nivou studijskog programa (akreditacija studijskog programa).

(2) Sva pitanja koja se tiču akreditacije visokoškolskih ustanova, akreditacije studijskih programa prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, te akreditacije studijskih programa trećeg ciklusa studija, a koja nisu uređena zakonom, uredit će se posebnim propisima koje, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada Kantona.

Član 30

(Obaveza akreditacije)

(1) Sve visokoškolske ustanove u Kantonu obavezne su podnijeti zahtjev za akreditaciju visokoškolske ustanove, u roku koji se određuje propisom iz člana 29. stav (2) ovog zakona.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana novoosnovana visokoškolska ustanova obavezna je podnijeti godinu dana prije izvođenja prve generacije studenata na prvom ciklusu studija, u skladu sa propisom iz člana 29. stav (2) ovog zakona.

(3) Po dobijanju institucionalne akreditacije visokoškolska ustanova obavezna je, u roku i na način koji se bliže određuje propisom iz člana 29. stav (2) ovog zakona, podnijeti zahtjev za akreditaciju studijskih programa koje izvode.

(4) Visokoškolska ustanova prestaje upisivati studente na studijske programe za koje ne dobije akreditaciju ili za koje ne podnese zahtjev za akreditaciju ili ponovnu akreditaciju studijskog programa u skladu sa propisom iz člana 29. stav (2) ovog zakona.

(5) Visokoškolskoj ustanovi koja nije dobila institucionalnu akreditaciju ili reakreditaciju, danom pravosnažnosti rješenja kojim se odbija zahtjev za institucionalnu akreditaciju ili reakreditaciju oduzima se licenca. Ranije upisanim studentima visokoškolska ustanova obavezna je omogućiti završetak studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi i na odgovarajućem studijskom programu, a osnivač visokoškolske ustanove supsidijarno je odgovoran za obaveze iste.

(6) Visokoškolskoj ustanovi koja nije podnijela zahtjev za akreditaciju ili ponovnu akreditaciju visokoškolske ustanove u roku iz stava (2) ovog člana Ministarstvo rješenjem oduzima licencu. Rješenje kojim se oduzima licenca je konačan upravni akt.

(7) Za potrebe informisanja javnosti, Ministarstvo na svojoj službenoj internet stranici objavljuje spisak akreditovanih visokoškolskih ustanova upisanih u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova koji vodi Agencija.

Član 31

(Postupak akreditacije)

(1) Postupak akreditacije započinje podnošenjem zahtjeva visokoškolske ustanove Ministarstvu.

(2) Prije podnošenja zahtjeva za akreditaciju visokoškolska ustanova je obavezna izraditi samoevaluacijski izvještaj.

(3) Ministarstvo prosljeđuje zahtjev Agenciji koja Ministarstvu daje preporuku o ishodu akreditacije.

(4) Na osnovu preporuke Agencije kojom je utvrđen ishod akreditacije Ministarstvo donosi rješenje o akreditaciji.

(5) Rješenje o akreditaciji je konačan upravni akt.

(6) Rješenje o akreditaciji dostavlja se Agenciji koja vrši provjeru usklađenosti istog i upisuje visokoškolsku ustanovu u Registar akreditovanih visokoškolskih ustanova.

(7) Akreditacija se izdaje na rok od pet godina, nakon čega se provodi ponovna akreditacija.

(8) Zahtjev za ponovnu akreditaciju podnosi se najmanje šest mjeseci prije isteka akreditacije.

Član 32

(Ovlaštenje akreditovane visokoškolske ustanove)

(1) Akreditovana visokoškolska ustanova ovlaštena je da dodjeljuje akademske stepene i diplome navedene u njenom aktu o akreditaciji.

(2) Dužnost akreditovane visokoškolske ustanove je da svakom licu kojem dodijeli akademski stepen ili diplomu, izda diplomu i dodatak diplomi ovjeren pečatom visokoškolske ustanove.

Član 33

(Finansiranje licenciranja i akreditacije)

(1) Troškove licenciranja i akreditacije snose podnosioci zahtjeva za licenciranje, odnosno akreditaciju.

(2) Troškove licenciranja i akreditacije podnosilac zahtjeva uplaćuje Ministarstvu, te se od tih sredstava vrši isplata i podmirenje troškova.

(3) Visinu troškova licenciranja i akreditacije, kao i visinu naknade za rad, te troškova članova komisije za licenciranje i akreditaciju propisuje ministar uz saglasnost Vlade Kantona.

 

Član 34

(Statusne promjene)

(1) Visokoškolska ustanova može, u skladu sa zakonom, proširiti djelatnost, kao i vršiti statusne promjene: spajanje, pripajanje, podjelu i izdvajanje, o čemu odlučuje osnivač.

(2) Prije donošenja odluke iz stava (1) ovog člana osnivač, odnosno Vlada Kantona za javnu visokoškolsku ustanovu, usvaja elaborat o opravdanosti statusne promjene.

(3) Elaborat iz stava (2) ovog člana sadrži podatke iz člana 20. stav (4) ovog zakona.

(4) Prijedlog elaborata iz stava (3) ovog člana osnivaču, odnosno Vladi Kantona, podnosi visokoškolska ustanova.

Član 35

(Prestanak rada visokoškolske ustanove)

(1) Visokoškolska ustanova prestaje sa radom:

a) ako više ne postoji potreba za obavljanje djelatnosti visokoškolske ustanove;

b) ako prestanu da postoje uslovi za obavljanje djelatnosti visokoškolske ustanove;

c) ako je visokoškolskoj ustanovi izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove u skladu sa zakonom, a u roku određenom u izrečenoj mjeri nije ispunila te uslove;

d) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavost upisa u sudski registar;

e) ako je u nemogućnosti da ispunjava zakonom propisane obaveze, a aktom o osnivanju nije utvrđena odgovornost osnivača za te obaveze;

f) ako se pripoji drugoj visokoškolskoj ustanovi, spoji sa drugom visokoškolskom ustanovom ili podijeli na dvije ili više visokoškolske ustanove;

g) ako se organizuje u privredno društvo;

h) u drugim slučajevima određenim zakonom ili aktom o osnivanju.

(2) Akt o prestanku rada visokoškolske ustanove donosi osnivač.

(3) Aktom o prestanku rada visokoškolske ustanove utvrđuje se način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za prestanak rada visokoškolske ustanove, u skladu sa zakonom i statutom visokoškolske ustanove.

(4) U slučaju prestanka sa radom visokoškolske ustanove osnivač je dužan zatečenim studentima omogućiti završetak započetih studija, po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa.

(5) Prije donošenja akta o prestanku rada javne visokoškolske ustanove iz razloga utvrđenih u tačkama a), b) i e) stav (1) ovog člana, Vlada Kantona formira ekspertsku komisiju sa zadatkom da pripremi elaborat o opravdanosti prestanka rada visokoškolske ustanove.

(6) Nakon donošenja akta o prestanku rada visokoškolske ustanove, Ministarstvo je dužno brisati istu iz Registra.

(7) U slučaju prestanka rada visokoškolske ustanove osnivač je obavezan da osigura trajno čuvanje javnih isprava, arhiva i druge dokumentacije u skladu sa zakonom.

IV. OSIGURANJE KVALITETA

Član 36

(Oblici i načela osiguranja kvaliteta)

(1) Visokoškolska ustanova sprovodi postupak samovrednovanja i ocjenjivanja kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i uslova rada.

(2) Samovrednovanje se sprovodi na način i po postupku propisanim statutom visokoškolske ustanove.

(3) Samovrednovanje se sprovodi u intervalima od najviše tri godine.

(4) Visokoškolska ustanova, odnosno organizaciona jedinica u njenom sastavu, svojim statutom, odnosno općim aktom, definiše organe i postupke vezane za praćenje, osiguravanje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada.

(5) U postupku provjere kvaliteta uzima se u obzir i ocjena studenata o studijskim programima.

Član 37

(Odgovornost za kvalitet obrazovanja)

Visokoškolske ustanove su odgovorne za kvalitet obrazovanja koje pružaju.

V. EVIDENCIJA, JAVNE ISPRAVE I REGISTAR

Član 38

(Matične knjige i evidencije)

(1) Visokoškolska ustanova vodi matične knjige studenatailicakojasusteklavisokustručnuspremuodnosno stručni naziv, stručni, naučni, odnosno umjetnički stepen magistra i naučni stepen doktora nauka, kao i evidencije o ispitima, o uspjehu studenata na kraju akademske godine, o izdatim diplomama i dodacima diplome kao i druge evidencije utvrđene statutom visokoškolske ustanove.

(2) Matične knjige i evidencije o izdatim diplomama i dodacima diplome čuvaju se trajno.

(3) Svi vidovi prikupljanja, čuvanja, obrade i korištenja podataka sprovode se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.

(4) Bliži propis o načinu vođenja matičnih knjiga i evidencija o izdatim diplomama i dodacima diploma donosi ministar.

(5) Statutom visokoškolske ustanove uredit će se način vođenja druge evidencije.

Član 39

(Javne isprave na visokoškolskoj ustanovi)

(1) Na osnovu službene evidencije, visokoškolska ustanova izdaje javne isprave.

(2) Javne isprave iz stava (1) ovog člana su: diploma o stečenom stepenu stručne spreme i zvanju, dodatak diplome o stečenom stepenu stručne spreme, diploma o stečenom naučnom/stručnom stepenu magistra i diploma o naučnom stepenu doktora nauka, dodatak diplome o naučnom/stručnom stepenu magistra i naučnom stepenu doktora nauka, indeks, ispisnica, uvjerenje o diplomiranju, uvjerenje o položenim ispitima, uvjerenje o uspjehu u toku studija i uvjerenje o učešću u pojedinim oblicima stručnog usavršavanja i permanentnog obrazovanja, uvjerenje o stečenom stručnom nazivu/naučnom/ stručnom stepenu magistra, naučnom stepenu doktora i druge isprave u skladu sa zakonom.

(3) Bliži propis o sadržaju javnih isprava iz stava (2) ovog člana donosi ministar.

Član 40

(Izdavanje javne isprave)

(1) Diploma i dodatak diplome izdaju se na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, s tim da visokoškolska ustanova na zahtjev studenta izdaje diplomu i dodatak diplome i na engleskom jeziku.

(2) Ostale javne isprave iz člana 39. stav (2) ovog zakona izdaju se na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, s tim da student može zahtijevati izdavanje javne isprave i na stranom jeziku, što se bliže uređuje statutom visokoškolske ustanove.

(3) Ukoliko se studijski program u cijelosti ili djelimično realizuje na nekom od stranih jezika, diploma i dodatak diplomi se izdaje i na stranom jeziku.

(4) Na zahtjev studenta visokoškolska ustanova izdaje javnu ispravu o uspješno okončanom dijelu studijskog programa, koji sadrži podatke o nivou, prirodi i sadržaju studija, kao i postignutim rezultatima.

Član 41

(Ništavost javnih isprava)

(1) Diplomu i dodatak diplome Ministarstvo oglašava ništavim ako su izdati od neovlaštene ustanove ili postoji drugi zakonom utvrđeni razlog ništavosti.

(2) Visokoškolska ustanova oglašava ništavom diplomu ili dodatak diplome prvog ciklusa studija ako je potpisana od neovlaštenog lica ili imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze na način utvrđen zakonom i studijskim programom.

(3) Visokoškolska ustanova oglašava ništavom diplomu o stečenom naučnom/stručnom zvanju magistra, ako utvrdi da završni rad nije rezultat samostalnog rada kandidata.

(4) Visokoškolska ustanova oglašava ništavom diplomu o stečenom naučnom zvanju doktora nauka, ako utvrdi da doktorska disertacija kandidata nije originalan naučni, odnosno umjetnički rezultat ili/i da nije rezultat samostalnog rada.

(5) Javne isprave iz člana 39. ovog zakona, izdate od strane visokoškolske ustanove koja obavlja djelatnost visokog obrazovanja na području Kantona, a nema dozvolu za rad na području Kantona izdatu u skladu sa ovim zakonom, su ništave.

(6) Akt iz stava (1) ovog člana je konačni upravni akt protiv koga nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Bliži propis o postupku oglašavanja ništavim javnih isprava iz stavova (2), (3) i (4) ovog člana donosi ministar.

Član 42

(Izdavanje novih javnih isprava u slučaju proglašenja javne isprave nevažećom)

(1) U slučaju gubitka, oštećenja, krađe ili postojanja druge greške na javnoj ispravi iz člana 39. ovog zakona visokoškolska ustanova na zahtjev imaoca isprave izdaje novu javnu ispravu nakon proglašenja originala javne isprave nevažećom u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona" na osnovu evidencije koju vodi.

(2) Nova javna isprava iz stava (1) ovog člana ima značaj originalne javne isprave.

(3) Na javnoj ispravi iz stava (1) ovog člana stavlja se naznaka da se radi o novoj javnoj ispravi koja je izdata nakon proglašenja originala javne isprave nevažećom.

Član 43

(Registar visokoškolskih ustanova)

(1) Ministarstvo vodi registar visokoškolskih ustanova.

(2) Sadržaj i način vođenja registra propisuje ministar.

(3) Za potrebe informisanja javnosti, Ministarstvo na svojoj službenoj internet stranici objavljuje spisak licenciranih visokoškolskih ustanova upisanih u registar visokoškolskih ustanova.

VI. STATUT VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Član 44

(Statut visokoškolske ustanove)

(1) Statut visokoškolske ustanove je osnovni akt kojim se uređuju pitanja značajna za obavljanje djelatnosti visokoškolske ustanove.

(2) Statut javne visokoškolske ustanove donosi senat, uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje upravnog odbora i uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona.

(3) Izmjene i dopune statuta vrše se odlukom, na način i u postupku predviđenom za njegovo donošenje.

(4) Na usklađenost statuta visokoškolskih ustanova sa odredbama ovog zakona mišljenje daje Ministarstvo.

Član 45

(Sadržaj statuta visokoškolske ustanove)

(1) Statut visokoškolske ustanove sadrži odredbe kojima se regulišu sljedeća pitanja:

a) organizacija visokoškolske ustanove;

b) zastupanje i predstavljanje visokoškolske ustanove;

c) pravila za izbor članova upravnog odbora koje imenuje senat, te odredbe o njihovom imenovanju i razrješenju;

d) način organizovanja i izvođenje studija;

e) pravila studiranja i prava studenata;

f) izbor u naučno-nastavna/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja;

g) način prepoznavanja Evropskog kreditnog transfer sistema (u daljem tekstu: ECTS),

h) kriteriji za dodjelu akademskih titula;

i) obaveze visokoškolske ustanove prema osnivaču;

j) ovlaštenja visokoškolske ustanove u pravnom prometu;

k) organizacija i nadležnosti organizacionih jedinica;

l) statusne promjene i obrazovanje novih organizacionih jedinica i studijskih odsjeka;

m) ostvarivanje prihoda, upravljanje sredstvima i imovinom;

n) akademska, finansijska i druga ovlaštenja organizacionih jedinica u pravnom prometu;

o) organizacija naučno-istraživačkog i umjetničkog rada;

p) kriterije za provođenje procesa interne evaluacije studijskih/nastavnih programa i rada akademskog osoblja te primjena rezultata provedene evaluacije;

r) broj članova senata i način njihovog biranja;

s) oblik i nivo učešća studenata u radu ustanove;

t) način izjašnjavanja i donošenja odluka po pojedinim pitanjima, kao i preciziranje odluka koje se mogu donositi tajnim glasanjem;

u) odgovornost akademskog osoblja i studenata prema društvenoj zajednici i

v) druga pitanja u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

(2) Nakon donošenja statuta, visokoškolska ustanova je obavezna isti objaviti na svojoj web stranici.

VII. ORGANI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Član 46

(Organi visokoškolske ustanove)

(1) Organi univerziteta su: upravni odbor, senat i rektor.

(2) Organi visoke škole kao visokoškolske ustanove su: upravni odbor, senat i direktor.

(3) Visokoškolska ustanova može imati i druge organe što se bliže uređuje osnivačkim aktom ili statutom.

Član 47

(Upravni odbor)

Organ upravljanja visokoškolskom ustanovom je upravni odbor.

Član 48

(Sastav, broj, mandat i izuzeće članova upravnog odbora)

(1) Upravni odbor visokoškolske ustanove ima između sedam i 11 članova, od kojih najmanje jednu trećinu članova upravnog odbora visokoškolske ustanove imenuje osnivač, a ostale imenuje senat u skladu sa osnivačkim aktom i statutom, u javnoj i transparentnoj proceduri javnog konkursa, a čine ga predstavnici iz reda akademskog osoblja i osnivača.

(2) Upravni odbor javne visokoškolske ustanove ima devet članova i to pet iz reda osnivača koje imenuje Vlada Kantona i četiri koje imenuje senat od kojih je jedan član iz reda studenata minimalno sa druge godine prvog ciklusa studija kojeg predlaže studentski prestavnički organ nakon provedene javne procedure.

(3) Predsjednik upravnog odbora javne visokoškolske ustanove imenuje se iz reda osnivača.

(4) Mandat upravnog odbora je četiri godine.

(5) Rektor, prorektor, direktor za ekonomske poslove, rukovodilac organizacione jedinice javnog univerziteta i članovi senata javne visokoškolske ustanove ne mogu biti članovi upravnog odbora te visokoškolske ustanove.

(6) Uslovi, kriteriji i postupak imenovanja članova upravnog odbora visokoškolske ustanove koje imenuje senat bliže se uređuju statutom visokoškolske ustanove.

(7) Imenovanje članova upravnog odbora javne visokoškolske ustanove koje imenuje Vlada Kantona vrši se u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.

(8) Senat javne visokoškolske ustanove imenuje i razrješava članove upravnog odbora iz reda akademskog osoblja u javnoj i transparentnoj proceduri javnog konkursa. Senat imenuje člana upravnog odbora iz reda studenata na prijedlog studentskog predstavničkog organa.

Član 49

(Naknada za rad članova upravnog odbora)

Predsjedniku i članovima upravnog odbora javne visokoškolske ustanove pripada naknada za rad u upravnom odboru za sjednicu kojoj prisustvuje u visini koju utvrđuje Vlada Kantona.

Član 50

(Prijevremeno razrješenje člana upravnog odbora)

(1) Senat visokoškolske ustanove, a Vlada Kantona za javnu visokoškolsku ustanovu, mogu razriješiti predsjednika i člana upravnog odbora kojeg su imenovali i prije vremena na koje je imenovan:

a) ako se utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad visokoškolske ustanove;

b) ako se utvrdi da ima lične ili druge interese koji su u suprotnosti sa interesima visokoškolske ustanove (sukob interesa);

c) ako svojim radom povrijedi ugled dužnosti koju obavlja;

d) na njegov lični zahtjev;

e) ako ne ispunjava dužnost člana upravnog odbora ili ne prisustvuje sjednicama u periodu utvrđenom statutom i

f) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, drugim propisom, osnivačkim aktom i statutom.

(2) U slučaju razrješenja upravnog odbora od strane Vlade Kantona ili senata visokoškolske ustanove imenuje se privremeni upravni odobor.

Član 51

(Nadležnosti upravnog odbora)

Upravni odbor obavlja poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom visokoškolske ustanove, a naročito:

a) daje mišljenje o statutu visokoškolske ustanove i donosi opće akte u skladu sa zakonom i statutom visokoškolske ustanove;

b) donosi odluku o osnivanju drugih pravnih lica i organizacionih jedinica u skladu sa zakonom i statutom;

c) utvrđuje planove finansiranja i razvoja;

d) donosi godišnji program rada visokoškolske ustanove na prijedlog senata visokoškolske ustanove;

e) donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun;

f) usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad rektora u domenu finansijskog poslovanja, kao i rad direktora za ekonomske poslove i drugih lica koje imenuje;

g) rješava pitanja odnosa sa osnivačem;

h) odlučuje o korištenju sredstava za rad u skladu sa statutom;

i) odgovara osnivaču za rezultate rada visokoškolske ustanove;

j) odlučuje o prigovoru zaposlenika na odluke organa visokoškolske ustanove koji su u prvom stepenu odlučivali o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa;

k) najmanje jedanput godišnje podnosi osnivaču izvještaj o poslovanju visokoškolske ustanove;

l) rješava po prigovoru na odluku o prijemu u radni odnos nenastavnog osoblja kao i izabranih asistenata koji prvi put zasnivaju radni odnos na visokoškolskoj ustanovi;

m) donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i pravilnik o plaćama i drugim naknadama zaposlenika, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona za javne visokoškolske ustanove;

n) razmatra pitanja studentskog standarda;

o) daje smjernice za definisanje upisne politike;

p) utvrđuje iznos participacije i školarine u troškovima u sva tri ciklusa studija, za javnu visokoškolsku ustanovu, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona;

r) imenuje direktora studentskog centra na period od četiri godine, direktora za ekonomske poslove i generalnog sekretara na period od pet godina, za javne visokoškolske ustanove;

s) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom visokoškolske ustanove.

Član 52

(Rektor univerziteta i direktor visoke škole kao visokoškolske ustanove)

(1) Univerzitetom rukovodi rektor, a visokom školom direktor visoke škole, u skladu sa zakonom i statutom visokoškolske ustanove.

(2) Za rektora univerziteta može biti izabran nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora koji je u stalnom radnom odnosu na univerzitetu na koji se prijavljuje.

(3) Za direktora visoke škole kao visokoškolske ustanove može biti izabrano lice koje ispunjava uslove za nastavnika te škole.

(4) Za rektora univerziteta i direktora visoke škole ne može biti izabran nastavnik koji tokom trajanja mandata ispunjava uslove za starosnu penziju propisane Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18, 93/19, 90/21 i 19/22 - u daljem tekstu: Zakon o PIO).

Član 53

(Nespojivost funkcija u visokoškolskim ustanovama)

Funkcije rektora, prorektora, direktora, dekana ili prodekana na visokoškolskoj ustanovi ne može istovremeno obavljati isto lice.

Član 54

(Izbor rektora javnog univerziteta i direktora javne visoke škole)

(1) Rektora javnog univerziteta, odnosno direktora javne visoke škole, na osnovu javnog konkursa, bira senat na mandat od četiri godine i isti može biti ponovo biran.

(2) Javni konkurs za izbor rektora javnog univerziteta, odnosno direktora javne visoke škole raspisuje senat i isti objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu i na internet stranici visokoškolske ustanove, u pravilu najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata rektora, odnosno direktora.

(3) Tokom trajanja mandata rektora javnog univerziteta, odnosno direktora javne visoke škole prava i obaveze istog iz radnog odnosa miruju, počev od dana izbora, a najduže na period koliko traje obavljanje te funkcije.

(4) Izabrani rektor javnog univerziteta i direktor javne visoke škole za period trajanja mandata sa visokoškolskom ustanovom zaključuje ugovor o obavljanju poslova rektora univerziteta, odnosno ugovor o obavljanju poslova direktora visoke škole.

(5) Ugovor iz stava (4) ovog člana sa izabranim licem u ime visokoškolske ustanove potpisuje član senata visokoškolske ustanove ovlašten od strane senata. Ovlaštenje za potpisivanje ugovora senat daje na istoj sjednici na kojoj je izvršen izbor rektora javnog univerziteta, odnosno direktora javne visoke škole.

(6) Nakon isteka mandata ili njegovog ranijeg prestanka na jedan od načina propisan ovim zakonom, licu koje je obavljalo dužnost rektora javnog univerziteta, odnosno direktora javne visoke škole ponovo se aktiviraju prava i obaveze u skladu sa ugovorom o radu koji je imao zaključen prije izbora na dužnost.

(7) Rektor javnog univerziteta, odnosno direktor javne visoke škole, u domenu akademskih pitanja za svoj rad odgovara senatu, a u domenu poslovanja upravnom odboru, te najmanje jedanput godišnje podnosi senatu i upravnom odboru izvještaj o svom radu.

Član 55

(Imenovanje prorektora javnog univerziteta)

(1) Prorektora javnog univerziteta imenuje i razrješava senat na prijedlog rektora, na način određen statutom javnog univerziteta.

(2) Prorektor javnog univerziteta imenuje se na mandat koji se određuje statutom visokoškolske ustanove i isti može biti ponovo imenovan.

(3) Statutom visokoškolske ustanove određuju se uslovi i postupak imenovanja prorektora javnog univerziteta, načini prestanka mandata prorektora prije njegovog isteka, te uređuju ostala pitanja koja se tiču rada prorektora.

(4) Tokom trajanja mandata prorektora javnog univerziteta prava i obaveze istog iz radnog odnosa miruju, počev od dana imenovanja, a najduže na period koliko traje obavljanje te funkcije.

(5) Imenovani prorektor za period imenovanja zaključuje ugovor o obavljanju poslova prorektora, koji u ime javnog univerziteta zaključuje rektor.

(6) Nakon isteka mandata ili njegovog ranijeg prestanka na jedan od načina određenih statutom, licu koje je obnašalo dužnost prorektora javnog univerziteta ponovo se aktiviraju prava i obaveze u skladu sa ugovorom o radu koji je imao zaključen prije imenovanja na dužnost prorektora.

Član 56

(Nadležnosti rektora univerziteta i direktora visoke škole)

Rektor univerziteta, odnosno direktor visoke škole obavlja poslove utvrđene zakonom i statutom, a naročito:

a) zastupa i predstavlja visokoškolsku ustanovu;

b) organizuje i rukovodi radom visokoškolske ustanove i odgovoran je za zakonitost rada;

c) predlaže opće akte i donosi pojedinačne akte u skladu sa zakonom i statutom;

d) predlaže upravnom odboru i senatu mjere za unapređenje rada;

e) predlaže upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti;

f) predlaže upravnom odboru, senatu i osnivaču osnove planova rada i razvoja visokoškolske ustanove;

g) predlaže upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta;

h) provodi odluke senata, upravnog odbora i drugih organa visokoškolske ustanove;

i) odlučuje o korištenju sredstava do iznosa utvrđenog statutom;

j) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa;

k) predlaže kandidata za prorektora i daje saglasnost za imenovanje dekana javne visokoškolske ustanove;

l) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom visokoškolske ustanove.

Član 57

(Direktor za ekonomske poslove i generalni sekretar javne visokoškolske ustanove)

(1) Javna visokoškolska ustanova ima direktora za ekonomske poslove kojeg imenuje upravni odbor univerziteta nakon provedene procedure javnog konkursa.

(2) Direktor za ekonomske poslove se imenuje na mandatni period od pet godina i isto lice može biti ponovo izabrano još jedan mandat, pod uslovom da kandidat za direktora u toku trajanja mandata ne stiče uslove za penziju.

(3) Direktor za ekonomske poslove može biti lice sa završenim VII stepenom stručne spreme ekonomskog smjera, ili najmanje prvim ciklusom visokog obrazovanja prema Bolonjskom sistemu studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova i radnim iskustvom u struci u trajanju od najmanje pet godina što se bliže uređuje općim aktom visokoškolske ustanove.

(4) Javna visokoškolska ustanova ima generalnog sekretara koji se imenuje na mandatni period od pet godina i isto lice može biti ponovo imenovano za još jedan mandat.

(5) Generalnog sekretara javne visokoškolske ustanove imenuje upravni odbor univerziteta na osnovu internog oglasa iz reda diplomiranih pravnika ili lica sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja pravne struke prema Bolonjskom sistemu studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, zaposlenih na univerzitetu koji ispunjavaju uslove za imenovanje.

(6) Ukoliko se generalni sekreter ne imenuje u skladu sa stavom (5) ovog člana, imenovat će se po javnom konkursu.

(7) Ukoliko je imenovanje generalnog sekretara javne visokoškolske ustanove izvršeno iz reda zaposlenih na univerzitetu na osnovu internog oglasa, prava i obaveze tog lica miruju tokom obavljanja dužnosti generalnog sekretara a isto se nakon mandata ponovo vraća na svoje radno mjesto.

Član 58

(Opis poslova direktora za ekonomske poslove)

Opis poslova i radnih zadataka direktora za ekonomske poslove bliže se uređuje općim aktom visokoškolske ustanove.

Član 59

(Posebni slučajevi odgovornosti u visokoškolskoj ustanovi)

(1) Nosioci funkcija u visokoškolskoj ustanovi i članovi akademskog osoblja imaju naglašenu društvenu odgovornost.

(2) U slučaju kada je zaposleniku visokoškolske ustanove određena mjera pritvora u krivičnom postupku, rektor univerziteta, odnosno direktor visoke škole kao visokoškolske ustanove obavezan je donijeti odluku o suspenziji tog zaposlenika do prestanka trajanja mjere pritvora.

(3) U slučaju kada je protiv zaposlenika visokoškolske ustanove potvrđena optužnica za krivična djela podmićivanja i protiv službene i druge odgovorne dužnosti, krivična djela protiv spolne slobode i morala, krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, čedomorstvo, teška tjelesna povreda, vanbračna zajednica sa mlađim maloljetnikom, oduzimanje djeteta ili maloljetnika, zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika, napuštanje djeteta, nasilje u porodici, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, krivotvorenje isprave, posebni slučajevi krivotvorenja isprave ili za druga krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora veća od pet godina rektor univerziteta, odnosno direktor visoke škole kao visokoškolske ustanove obavezan je donijeti odluku o suspenziji tog zaposlenika do okončanja krivičnog postupka.

(4) Za zaposlenika kojem je izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca za neko od krivičnih djela iz stava (3) ovog člana, rektor univerziteta, odnosno direktor visoke škole kao visokoškolske ustanove obavezan je donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa i jednostrano raskinuti ugovor o radu danom pravosnažnosti presude bez poštivanja otkaznog roka.

(5) Sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti izvršava se danom pravosnažnosti akta kojim je mjera izrečena.

(6) U slučaju iz stavova (2) i (4) ovog člana nosiocima funkcija u visokoškolskoj ustanovi prestaje mandat, a organ nadležan za imenovanje i razrješenje donosi odluku o prijevremenom razrješenju tog lica sa funkcije.

(7) Odredba stava (3) ovog člana shodno se primjenjuje i na nosioce funkcija u visokoškolskoj ustanovi, u kojem slučaju organ nadležan za njegovo imenovanje i razrješenje donosi odluku o suspenziji (najduže do isteka mandata), te odluku o imenovanju vršioca dužnosti na period do šest mjeseci, sa mogućnošću ponavljanja takvog imenovanja.

(8) Tokom trajanja suspenzije zaposleniku, odnosno nosiocu funkcije u visokoškolskoj ustanovi pripada naknada plaće u visini od 50% osnovne plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio suspenziji.

(9) Ako krivični postupak bude obustavljen pravosnažnom odlukom ili ako pravosnažnom odlukom bude oslobođen optužbi ili je optužba protiv njega odbijena ali ne zbog nenadležnosti, zaposleniku i nosiocu funkcije u visokoškolskoj ustanovi koji je bio suspendovan pripada razlika iznosa između naknade plaće primljene po osnovu stava (8) ovog člana i punog iznosa osnovne plaće.

(10) U slučaju iz stavova (2), (3) i (4) ovog člana, sa licima koja na visokoškolskoj ustanovi nisu u radnom odnosu, ali su angažovana po osnovu nekog drugog ugovora, visokoškolska ustanova je obavezna po saznanju postojanja takvog slučaja, bez odlaganja, ugovor jednostrano raskinuti.

(11) Lice koje je pravosnažno osuđeno na kaznu zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca za neko od krivičnih djela iz stava (3) ovog člana ne može se angažovati po osnovu ugovora o radu ili nekog drugog ugovornog odnosa na istoj ili drugoj visokoškolskoj ustanovi na području Kantona.

(12) Visokoškolska ustanova je obavezna donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa i jednostrano raskinuti ugovor o radu zaposleniku koji je u postupku prijave na konkurs/oglas predao dokumente ili izjave za koje se naknadno utvrdi da nisu vjerodostojni, odnosno da su lažni.

(13) Visokoškolska ustanova vodi evidenciju lica iz stavova (2), (3), (4), (6), (7) i (10) ovog člana.

Član 60

(Prestanak mandata i prijevremeno razrješenje rektora javnog univerziteta i direktora javne visoke škole)

(1) Rektoru javnog univerziteta i direktoru javne visoke škole prestaje mandat:

a) na lični zahtjev;

b) istekom perioda na koji je izabran;

c) usvajanjem ostavke;

d) prijevremenim razrješenjem i

e) izborom na neku drugu funkciju nespojivom sa funkcijom rektora/direktora.

(2) Senat može donijeti odluku o razrješenju rektora/ direktora javne visokoškolske ustanove i prije isteka perioda na koji je imenovan:

a) ako ostvaruje loše poslovne rezultate;

b) ako bude pravosnažno osuđen za krivično djelo;

c) ako ne izvršava zadatke predviđene zakonom i statutom ili ih izvršava protivno njima;

d) ako prekorači ovlaštenje i time nanese štetu visokoškolskoj ustanovi u većem obimu;

e) zbog odsutnosti ili spriječenosti da u neprekidnom periodu dužem od tri mjeseca obavlja dužnosti;

f) ako svojim ponašanjem povrijedi ugled funkcije rektora/direktora.

(3) Obrazložen prijedlog za razrješenje rektora/ direktora visokoškolske ustanove, zbog jednog ili više razloga navedenih u stavovima (1) i (2) ovog člana, senatu može podnijeti:

a) osnivač visokoškolske ustanove, odnosno Vlada Kantona za javnu visokoškolsku ustanovu;

b) najmanje jedna polovina članova upravnog odbora i

c) najmanje jedna trećina članova senata.

(4) Sjednica senata se saziva najkasnije 15 dana od dana prijema prijedloga iz stava (3) ovog člana i o tome se obavještava osnivač, odnosno Ministarstvo za javnu visokoškolsku ustanovu.

(5) O prijedlogu za prijevremeno razrješenje rektora/ direktora senat odlučuje tajnim glasanjem i za donošenje odluke o razrješenju potrebna je natpolovična većina od ukupnog broja članova senata.

(6) Na istoj sjednici senata, nakon donošenja odluke o razrješenju rektora/direktora, donosi se odluka o imenovanju vršioca dužnosti rektora/direktora.

(7) Prijedlog za vršioca dužnosti rektora/direktora može podnijeti svaki član senata iz reda akademskog osoblja.

(8) Vršilac dužnosti rektora/direktora imenuje se na period do šest mjeseci.

(9) Vršilac dužnosti rektora/direktora mora ispunjavati sve uslove za rektora/direktora i imenuje se na način kao i rektor/direktor bez javnog konkursa.

(10) U slučajevima donošenja odluke iz stavova (5) i (6) ovog člana senat obavezno na istoj sjednici donosi i odluku o raspisivanju konkursa za izbor novog rektora/direktora.

(11) Izuzetno, u slučaju prestanka mandata ili razrješenja rektora, a ukoliko iz objektivnih razloga ne bude bilo moguće imenovati vršioca dužnosti rektora na način predviđen u stavovima (6) i (7) ovog člana, odluku o tome će donijeti osnivač.

Član 61

(Obustavljanje općeg i pojedinačnog akta)

(1) Rektor univerziteta, odnosno direktor visoke škole dužan je obustaviti od izvršenja opći akt donesen u visokoškolskoj ustanovi za kojeg smatra da nije u saglasnosti sa ustavom ili je u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima, kao i izvršavanje pojedinačnog akta kojim se nanosi šteta visokoškolskoj ustanovi ili društvenoj zajednici i o tome obavijestiti Ministarstvo.

(2) Rektor je dužan upozoriti dekana i ostale rukovodioce na univerzitetu na protivzakonitost ili protivstatutarnost njihovih predloženih/planiranih ili donesenih odluka i o tome obavijestiti senat i naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno vijeće organizacione jedinice.

Član 62

(Senat visokoškolske ustanove)

(1) Senat visokoškolske ustanove je najviši akademski organ odgovoran za akademska pitanja u visokoškolskoj ustanovi, koje čine predstavnici akademskog osoblja i studenata, a koji odlučuje o svim akademskim pitanjima.

(2) O akademskim pitanjima senat odlučuje na prijedlog organizacionih jedinica ili organa visokoškolske ustanove, kao i na prijedlog predstavničkog organa studenata, na način koji se, u skladu sa zakonom, bliže uređuje statutom visokoškolske ustanove.

(3) Najmanje 15% članova senata su studenti, predstavnici studenata iz svakog ciklusa studija.

(4) Broj članova, sastav i način rada senata bliže se uređuje statutom visokoškolske ustanove.

Član 63

(Nadležnost senata javne visokoškolske ustanove)

(1) Senat javne visokoškolske ustanove odlučuje o svim akademskim pitanjima, posebno:

a) o pitanjima nastavne, naučne, umjetničke i stručne djelatnosti visokoškolske ustanove;

b) donosi statut visokoškolske ustanove;

c) donosi etički kodeks, kojim se utvrđuju etička načela u visokom obrazovanju, objavljivanju naučnih rezultata, odnosu prema intelektualnoj svojini, odnosima između nastavnika, saradnika i drugih zaposlenih te studenata;

d) donosi opće akte u domenu akademskih pitanja u skladu sa zakonom i statutom visokoškolske ustanove;

e) donosi nastavne planove i nastavne programe te studijske programe za sva tri ciklusa studija;

f) bira, imenuje i razrješava rektora, imenuje vršioca dužnosti rektora i prorektore univerziteta, odnosno direktora visoke škole, u skladu sa ovim zakonom;

g) bira akademsko osoblje na prijedlog naučno- nastavnog/umjetničko-nastavnog vijeća, organizacione jedinice;

h) imenuje komisije u postupku sticanja doktorata nauka;

i) dodjeljuje počasno zvanje profesor emeritus, te počasni doktor nauka;

j) podnosi prijedlog upravnom odboru za organizovanje, statusnu promjenu i prestanak rada fakulteta i drugih organizacionih jedinica univerziteta;

k) odobrava razvojne i organizacione planove;

l) imenuje stalne ili privremene organe, radne grupe, komitete, grupe za praćenje kvaliteta rada i slično;

m) propisuje odredbe kojima se reguliše rad organa koje imenuje senat;

n) utvrđuje broj studenata za upis na sva tri ciklusa studija uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona;

o) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom visokoškolske ustanove.

(2) Senat odlučuje o akademskim pitanjima na prijedlog stručnih organa organizacionih jedinica kao i drugih organa ustanove i predstavničkog organa studenata.

(3) Senat može raditi i odlučivati ako je sjednici senata prisutno više od polovine od ukupnog broja članova senata.

(4) Senat odlučuje većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova senata, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

(5) Bliže odredbe o načinu rada senata uređuju se statutom.

VIII. ORGANIZACIJA UNIVERZITETA

Član 64

(Vrste organizacionih jedinica)

(1) Univerzitet može imati organizacione jedinice kao što su fakulteti, akademije, visoke škole, instituti i druge, koje izvode nastavni, naučno-istraživački i umjetnički rad u jednom ili više obrazovnih i naučnih područja.

(2) Radi komercijalizacije rezultata naučno-istraživačkog i umjetničkog rada određenog statutom, univerzitet, kao i njegove organizacione jedinice, uz saglasnost nadležnog organa univerziteta, mogu osnovati organizacione cjeline, u čijem radu mogu učestvovati i studenti (centri, poslovno- tehnološki park, inžinjerski biroi, radionice, umjetnički sastavi, galerije, TV stanice, radio i drugo).

(3) Organizacija, ovlaštenje i nadležnost jedinica univerziteta kao i drugih organizacionih jedinica bliže se uređuje osnivačkim aktom i statutom.

(4) Organizacione jedinice nemaju svojstvo pravnog lica.

(5) Visokoškolska ustanova može aktom o unutrašnjoj organizaciji formirati organizacione jedinice za obavljanje administrativnih, ekonomskih, pravnih, tehničkih, pomoćnih i sličnih poslova, koje se ne smatraju organizacionim jedinicama iz stava (1) ovog člana.

Član 65

(Statusne promjene organizacionih jedinica)

(1) Osnivanje, statusna promjena i prestanak organizacionih jedinica iz člana 64. stav (1) ovog zakona vrši se na osnovu elaborata.

(2) Elaborat iz stava (1) ovog člana o osnivanju i statusnoj promjeni organizacione jedinice sadrži podatke iz člana 20. stav (4) ovog zakona.

(3) Za javni univerzitet, elaborat podnosi senat, a usvaja Vlada Kantona.

(4) Za ostale univerzitete saglasnost na elaborat daje Vlada Kantona.

(5) U slučaju pozitivne ocjene elaborata, odluku o osnivanju, statusnoj promjeni i prestanku organizacione jedinice visokoškolske ustanove donosi upravni odbor.

Član 66

(Izvođenje naučnih, stručnih i umjetničkih studija)

(1) Fakultet, visoka škola i umjetnička akademija kao organizaciona jedinica univerziteta mogu izvoditi univerzitetske, naučne, stručne, odnosno umjetničke studije u skladu sa zakonom.

(2) Naučni institut u sastavu univerziteta može ostvarivati dio studijskih programa iz svih ciklusa studija na univerzitetu, u skladu sa statutom, odnosno općim aktom univerziteta.

Član 67

(Uvođenje novog studija)

(1) Fakulteti, visoke škole i umjetnička akademija kao organizacione jedinice univerziteta mogu se organizovati na univerzitetu radi uvođenja novog studija u skladu sa standardima i normativima visokog obrazovanja.

(2) Ukoliko organizaciona jedinica univerziteta izvodi studije iz više obrazovnih, naučnih ili umjetničkih područja, mogu se organizovati studijski odsjeci za svako obrazovno, naučno ili umjetničko područje.

(3) Studijski odsjek realizuje jedan ili više studijskih programa iz jedne naučne oblasti.

(4) Studijske programe na javnoj visokoškolskoj ustanovi usvaja senat na prijedlog naučno-nastavnog vijeća fakulteta, uz prethodnu saglasnost rektora, s tim da se studijski program ne može izvoditi prije njegovog licenciranja.

(5) Izmjena i dopuna postojećeg studijskog programa ne smatra se novim studijskim programom.

Član 68*

(Ovlaštenja u pravnom prometu)

(1) Organizacione jedinice javnog univerziteta mogu imati određena ovlaštenja u pravnom prometu kao i poseban obračun rezultata poslovanja, u skladu sa osnivačkim aktom i statutom.

(2) Organizacione jedinice iz stava (1) ovog člana mogu istupati u pravnom prometu pod nazivom univerziteta u čijem su sastavu i svojim nazivom, u skladu sa statutom.

(3) Statutom javne visokoškolske ustanove utvrđuje se obim akademskih i finansijskih ovlaštenja organizacionih jedinica i preuzimanja odgovornosti unutar organizacione jedinice i to tako da se precizno vode i odrede prihodi i rashodi svih organizacionih jedinica, kao i pitanja u vezi sa otvaranjem njihovog računa, način njihovog nastupa na tržištu, način raspolaganja sredstvima koje organizacione jedinice ostvare na tržištu, donacijama ili na drugi način vanbudžetskog finansiranja.

Član 69

(Organi organizacionih jedinica javnog univerziteta)

Organi fakulteta, akademije i visoke škole kao organizacione jedinice javnog univerziteta su:

a) naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno vijeće;

b) dekan, te

c) drugi stručni i savjetodavni organi čije se osnivanje, sastav i nadležnost utvrđuje statutom.

Član 70

(Naučno-nastavno i umjetničko-nastavno vijeće)

(1) Naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno vijeće javne visokoškolske ustanove je akademski organ fakulteta/akademije i čine ga svi nastavnici i određen broj saradnika matičnog fakulteta/akademije koji su u radnom odnosu u visokoškolskoj ustanovi sa punim radnim vremenom, kao i nastavnici nematičnih naučnih oblasti/ predmeta koji su u radnom odnosu u visokoškolskoj ustanovi sa punim radnim vremenom, a koji ostvaruju punu normu na tom fakultetu/akademiji u oba semestra i predstavnici studenata izabrani od strane studentskog predstavničkog organa.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, član naučno- nastavnog vijeća je i odgovorni nastavnik predmeta, ukoliko u izvođenju nastave na nastavnom predmetu učestvuje više nastavnika koji su u radnom odnosu na javnoj visokoškolskoj ustanovi sa dijelom radnog vremena.

(3) Naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno vijeće javnog univerziteta:

a) predlaže nastavni plan i nastavni program za organizacionu jedinicu kao dio integralnog nastavnog plana i programa visokoškolske ustanove ili inicira i vrši inoviranje nastavnih planova i nastavnih programa za sve cikluse studija i to najmanje jednom u roku četiri godine studija;

b) donosi odluke o akademskim, nastavnim, naučnim, umjetničkim i stručnim pitanjima na nivou organizacione jedinice;

c) imenuje komisije u postupku sticanja naučnog, odnosno stručnog stepena magistra i imenuje mentore, utvrđuje prijedlog komisije u postupku sticanja naučnog zvanja doktora nauka i predlaže mentora;

d) bira, imenuje i razrješava dekana fakulteta uz saglasnost rektora;

e) bira, imenuje i razrješava prodekane na prijedlog dekana, tajnim glasanjem;

f) odlučuje o prigovorima studenata na odluku dekana o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima;

g) predlaže nastavne planove i nastavne programe za sve cikluse studija;

h) predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta za organizacionu jedinicu imajući u vidu funkcionalnu integraciju univerziteta;

i) predlaže senatu program naučno-istraživačkog i umjetničkog rada i program stručnog usavršavanja akademskog osoblja;

j) imenuje komisiju u postupku izbora u akademska zvanja;

k) utvrđuje prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu za sva tri ciklusa studija i isti dostavlja senatu na dalje postupanje;

l) donosi odluku o izbornim predmetima u okviru nastavnog plana i nastavnog programa koji će se izvoditi u određenoj studijskoj godini uz prethodnu saglasnost senata i uz uvažavanje kadrovskih, prostornih i finansijskih mogućnosti organizacionih jedinica kao i broj studenata;

m) utvrđuje prijedlog plana realizacije nastave prije početka akademske godine;

n) analizira prolaznost studenata po ispitnim rokovima u semestru i na kraju akademske godine te utvrđuje mjere za poboljšanje prolaznosti studenata;

o) analizira i ocjenjuje kvalitete nastave u okviru nastavnih programa, i utvrđuje prijedlog mjera za unapređenje nastave;

p) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim općim aktom univerziteta.

(4) Nastavnici koji su u radnom odnosu na javnoj visokoškolskoj ustanovi sa nepunim radnim vremenom, mogu učestvovati u radu naučno-nastavnog odnosno umjetničko-nastavnog vijeća na način utvrđen statutom.

(5) Minimalan broj članova naučno-nastavnog i umjetničko-nastavnog vijeća kao i broj saradnika i studenata iz stava (1) ovog člana utvrđuje se statutom.

(6) Na javnoj visokoškolskoj ustanovi, dekan i prodekani su članovi naučno-nastavnog odnosno umjetničko-nastavnog vijeća po funkciji.

(7) Na fakultetima/akademiji iz stava (6) ovog člana koji nemaju minimalan broj članova naučno-nastavnog odnosno umjetničko-nastavnog vijeća, broj članova se propisuje statutom.

(8) Naučno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno vijeće može raditi i odlučivati ako je sjednici prisutno više od polovine od ukupnog broja članova tog vijeća.

(9) Naučno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno vijeće odlučuje većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 71

(Dekan i prodekan na javnoj visokoškolskoj ustanovi)

(1) Na javnoj visokoškolskoj ustanovi dekan rukovodi radom i predstavlja i zastupa fakultet, akademiju ili visoku školu kao organizacionu jedinicu univerziteta i ima prava i obaveze utvrđene osnivačkim aktom i statutom.

(2) Dekanu u radu pomažu prodekani.

(3) Izbor i imenovanje dekana vrši se na osnovu javnog konkursa koji objavljuje naučno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno vijeće u dnevnom listu i na web stranici organizacione jedinice i univerziteta najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata dekana na dužnosti.

(4) Dekan se bira tajnim glasanjem iz reda članova akademskog osoblja u zvanju redovnog ili vanrednog profesora koji je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na toj visokoškolskoj ustanovi, s tim da najmanje polovinu nastavne norme mora biti angažovan na fakultetu/ akademiji na koju se bira, a imenuje ga naučno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno vijeće, uz prethodnu saglasnost rektora, u skladu sa ovim zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

(5) Nakon prijema saglasnosti rektora naučno-nastavno vijeće je dužno imenovati dekana u roku sedam dana.

(6) Ukoliko rektor u roku deset dana ne da saglasnost na izbor iz stava (4) ovog člana, naučno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno vijeće poništava konkurs i istovremeno raspisuje novi konkurs za izbor i imenovanje dekana.

(7) Ukoliko i nakon ponovljene konkursne procedure ne bude imanovan dekan u skladu sa stavovima (3), (4),

(5) i (6) ovog člana, senat će na prijedlog rektora, u roku 15 dana imenovati dekana javne visokoškolske ustanove sa liste kandidata utvrđene u ponovljenom konkursu.

(8) Za dekana ne može biti izabrano lice koje tokom trajanja mandata ispunjava uslove za starosnu penziju propisane Zakonom o PIO.

(9) Dekan se imenuje na period od četiri godine sa mogućnošću još jednog imenovanja.

(10) Prodekane bira i razrješava naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno vijeće na prijedlog dekana.

(11) Dekan za pozicije prodekana može predložiti više od jednog kandidata.

(12) Ukoliko naučno-nastavno vijeće ne imenuje prodekane, dekan je dužan u roku 30 dana ponovo predložiti izbor i imenovanje istih ili drugih kandidata.

(13) Ukoliko i nakon ponovljenog predlaganja kandidata za prodekane, naučno-nastavno odnosno umjetničko- nastavno vijeće ne imenuje prodekane, iste imenuje dekan uz saglasnost upravnog odbora.

(14) Mandat prodekana prati mandat dekana.

(15) Broj prodekana, njihova prava i obaveze utvrđuju se statutom.

(16) Postupak izbora, imenovanja i razrješenja dekana i prodekana kao i vršenje funkcije dekana/prodekana u slučaju privremene spriječenosti dekana/prodekana da obavlja svoju dužnost bliže se uređuju statutom.

(17) Radni odnos u punom radnom vremenu iz stava (4) ovog člana preciznije se definiše statutom visokoškolske ustanove.

Član 72

(Organi instituta i drugih organizacionih jedinica)

(1) Institut kao organizaciona jedinica javnog univerziteta ima direktora i stručno vijeće, a može imati i druge organe u skladu sa osnivačkim aktom i statutom visokoškolske ustanove.

(2) Druge organizacione jedinice javnog univerziteta, kao i njihove podorganizacione jedinice, imaju svoje organe u skladu sa statutom.

(3) Postupak i način izbora direktora instituta preciznije se uređuje statutom visokoškolske ustanove.

IX. IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA

Član 73

(Naučno-nastavna i umjetnička zvanja)

(1) Univerzitet dodjeljuje naučno-nastavna i umjetnička zvanja, i to:

a) redovni profesor;

b) vanredni profesor;

c) docent;

d) lektor;

e) viši asistent;

f) asistent.

(2) Visoka škola kao visokoškolska ustanova dodjeljuje nastavna i umjetnička zvanja, i to:

a) profesor visoke škole;

b) predavač visoke škole;

c) asistent.

Član 74

(Period na koji se bira akademsko osoblje)

(1) Period na koji se bira akademsko osoblje na univerzitetu je:

a) asistent na period od četiri godine bez mogućnosti reizbora;

b) viši asistent na period od pet godina s mogućnošću ponovnog izbora ako postigne stepen trećeg ciklusa;

c) lektor na period od pet godina bez mogućnosti reizbora;

d) docent na period od pet godina s mogućnošću ponovnog izbora;

e) vanredni profesor na period od šest godina s mogućnošću ponovnog izbora;

f) redovni profesor trajno.

(2) Redovni profesor zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

(3) Period na koji se bira akademsko osoblje na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi, je:

a) asistent na period od četiri godine bez mogućnosti reizbora;

b) predavač visoke škole na period od pet godina s mogućnošću ponovnog izbora;

c) profesor visoke škole trajno.

(4) U postupku reizbora uzimaju se u obzir i ranije ispunjeni uslovi za isto naučno-nastavno zvanje.

(5) Ako nije stekao uslove za izbor u više zvanje asistentu će se, na njegov zahtjev, period na koji je izabran produžiti za dvije godine.

(6) Ako nije stekao uslove za izbor u više zvanje višem asistentu će se, na njegov zahtjev, period na koji je izabran produžiti za pet godina.

(7) Visokoškolska ustanova je dužna sačiniti svakih pet godina program mjera za stvaranje uslova za napredovanje akademskog osoblja.

(8) Na program mjera iz stava (7) ovog člana, za javnu visokoškolsku ustanovu, saglasnost daje Vlada Kantona, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona.

Član 75

(Način izbora akademskog osoblja)

(1) Izbor akademskog osoblja koje zasniva radni odnos na visokoškolskoj ustanovi vrši se javnim konkursom u postupku propisanom statutom visokoškolske ustanove i standardima u datoj struci.

(2) Konkurs iz stava (1) ovog člana obavezno se raspisuje i objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu i na web stranici visokoškolske ustanove.

(3) Za pripremanje prijedloga za izbor u zvanja naučno- nastavno, odnosno umjetničko-nastavno vijeće, imenuje komisiju od tri ili pet članova u istom ili višem zvanju od zvanja u koje se kandidat bira, a uz prethodno pribavljenu pisanu saglasnost svakog predloženog člana komisije za angažman u komisiji.

(4) Za pripremanje prijedloga za izbor u zvanja asistenta, višeg asistenta i lektora, naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno vijeće imenuje komisiju od tri člana koji mogu biti u akademskom zvanju docent, vanredni profesor ili redovni profesor, a uz prethodno pribavljenu pisanu saglasnost svakog predloženog člana komisije za angažman u komisiji.

(5) Većina članova komisije mora biti iz iste, a ostali članovi mogu biti iz srodne naučne, odnosno umjetničke oblasti za koju se kandidat bira.

(6) Izbor u više zvanje i reizbor akademskog osoblja provodi se objavljivanjem internog konkursa na način utvrđen statutom.

Član 76

(Izvođenje nastave bez zasnivanja radnog odnosa)

(1) Visokoškolska ustanova može za izvođenje nastave izabrati u naučno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i angažovati lice bez zaključivanja ugovora o radu, u skladu sa uslovima i na način koji se bliže uređuje statutom.

(2) Statutom ili drugim općim aktom visokoškolska ustanova uređuje kada se angažovana lica iz stava (1) ovog člana nalaze sa njom u sukobu interesa, te koje su pravne posljedice sukoba interesa.

(3) Lice iz stava (1) ovog člana ima pravo prijaviti se i učestvovati na javnom konkursu za izbor nastavnika ili saradnika sa zasnivanjem radnog odnosa.

(4) Javna visokoškolska ustanova, bez raspisivanja javnog konkursa, može angažovati akademsko osoblje sa druge visokoškolske ustanove za realizaciju naučno- nastavnog procesa bez zasnivanja radnog odnosa uz saglasnost Ministarstva, radi:

a) zamjene nastavnika, višeg asistenta ili asistenta kome je prestao radni odnos na visokoškolskoj ustanovi i to samo dok se u konkursnoj proceduri ne izabere novi član akademskog osoblja;

b) zamjene nastavnika, višeg asistenta ili asistenta koji je privremeno spriječen za rad, a najduže do kraja semestra.

(5) Visokoškolska ustanova, bez raspisivanja javnog konkursa i bez zasnivanja radnog odnosa, može angažovati istaknutog stručnjaka iz prakse za izvođenje određenih sadržaja nastavnog plana i nastavnog programa.

(6) Za potrebe izvođenja nastave, u svojstvu "gostujućeg profesora", visokoškolska ustanova može za određeni vremenski period angažovati nastavnika iz Bosne i Hercegovine ili nastavnika iz inostranstva.

(7) U izvođenju vježbi u nastavi prvog i drugog ciklusa mogu učestvovati studenti doktorskog studija u skladu sa statutom visokoškolske ustanove.

(8) Prava i obaveze lica angažovanih u izvođenju naučno-nastavnog/umjetničko-nastavnog procesa na visokoškolskoj ustanovi, u smislu ovog člana, bliže se uređuju ugovorom o angažovanju za realizaciju nastavnog procesa, u skladu sa općim aktom visokoškolske ustanove.

Član 77

(Prava i obaveze po pitanju akademskih izbora)

(1) Nastavnik koji je ponovo izabran u isto naučno- nastavno, odnosno umjetničko-nastavno zvanje (reizbor) i saradnik kojem je produžen izborni period ili je u reizboru, a koji ispuni uslove za izbor u više zvanje, može pokrenuti postupak za izbor i biti izabran u više zvanje i prije isteka roka iz člana 74. ovog zakona, pri čemu se uzimaju u obzir i ispunjeni uslovi od posljednjeg izbora.

(2) Kada član akademskog osoblja nakon isteka izbornog perioda ne bude izabran u isto ili više zvanje, visokoškolska ustanova može, prije otkazivanja ugovora o radu, ponuditi članu akademskog osoblja zaključivanje novog ugovora o radu na poslovima za koje se ne traži izbor u akademsko zvanje ako za to postoji mogućnost i potreba.

(3) U slučaju da kandidat pri izboru u zvanja nije mogao ispuniti uslov mentorstva za drugi, odnosno treći ciklus studija, uvodi se ekvivalencija odnosno supstitucija mentorstva.

(4) Član akademskog osoblja u zvanju asistenta će biti izabran u zvanje višeg asistenta i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uslove za izbor u to zvanje, ukoliko je proveo u nastavi najmanje tri godine nakon izbora u zvanje asistenta i ako postoji potreba.

(5) Član akademskog osoblja u zvanju višeg asistenta će biti izabran u zvanje docenta i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uslove za izbor u to zvanje i ukoliko je proveo u nastavi najmanje tri godine nakon izbora u zvanje višeg asistenta i ako postoji potreba.

(6) Prijedlog za pokretanje postupka za izbor u više zvanje, reizbor i produženje perioda na koji je izabran asistent, odnosno viši asistent, podnosi senatu naučno- nastavno vijeće fakulteta ili visoke škole kao organizacione jedinice, odnosno umjetničko-nastavno vijeće akademije, na zahtjev nastavnika odnosno saradnika.

(7) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor dužna je dostaviti prijedlog u roku 30 dana od imenovanja i isti dostaviti naučno-nastavnom, odnosno umjetničko- nastavnom vijeću organizacione jedinice.

(8) Na osnovu prijedloga komisije iz stava (7) ovog člana, naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno vijeće utvrđuje prijedlog za izbor u daljem roku od 15 dana i dostavlja ga senatu visokoškolske ustanove.

(9) Senat visokoškolske ustanove dužan je donijeti odluku o izboru u roku 30 dana od dana dostavljanja prijedloga.

(10) Kandidat za izbor u naučno-nastavno i umjetničko- nastavno zvanje nezadovoljan odlukom senata može podnijeti zahtjev za preispitivanje odluke o izboru.

(11) Zahtjev za preispitivanje odluke o izboru se podnosi senatu u roku 15 dana od dana prijema odluke.

(12) Odluka senata po zahtjevu iz stava (11) ovog člana je konačna.

Član 78

(Registar publikacija)

(1) Senat visokoškolske ustanove sačinjava registar domaćih publikacija naučnih radova i rezultata umjetničkog stvaralaštva koji su relevantni za izbor u naučno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja.

(2) Ocjenu relevantnosti radova objavljenih u međunarodnim publikacijama vrši komisija za izbor u naučno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja.

(3) Radovi objavljeni u domaćim publikacijama, koje su definisane u registru iz stava (1) ovog člana, ili međunarodnim publikacijama iz stava (2) ovog člana, odnosno međunarodnim publikacijama koje prate međunarodne baze podataka, smatrat će se relevantnim u postupku izbora u akademska zvanja.

(4) Visokoškolska ustanova statutom može propisati da akademsko osoblje afirmiše, odnosno promoviše visokoškolsku ustanovu prilikom objave svojih radova iz stava (3) ovog člana.

(5) Način upisa u registar domaćih publikacija bliže se uređuje aktom vezano za procedure oko izbora i napredovanja akademskog osoblja koji donosi senat.

(6) Pri ocjeni validnosti publikacija vodit će se računa o međunarodnom ugledu, referentnosti, recenziranju radova i drugim relevantnim pokazateljima.

(7) Registar iz stava (1) ovog člana visokoškolska ustanova je obavezna dostaviti Ministarstvu u roku 30 dana od dana njegove uspostave.

(8) Izmjene i dopune registra iz stava (1) ovog člana provode se na način i u postupku koji važi za njegovu uspostavu.

Član 79

(Publikacije)

(1) Pod publikacijom se podrazumijeva objavljena naučna knjiga, naučna monografija, univerzitetski udžbenik ili knjiga (roman, zbirka pripovjedaka i sl.).

(2) Domaće publikacije pisane na jezicima naroda Bosne i Hercegovine moraju zadovoljavati sljedeće uslove:

a) da je publikacija objavljena u punom obimu;

b) da je recenzirana od strane stručnih lica za oblast na koju se publikacija odnosi, što podrazumijeva najmanje dva recezenta izabrana u naučno-nastavno zvanje na istoj ili srodnoj naučnoj oblasti;

c) da je postupak katalogizacije izvršen po međunarodnim i domaćim standardima (CIP katalogizacija).

(3) U postupku izbora akademskog osoblja u naučno- nastavna zvanja uzimaju se u obzir samo publikacije iz oblasti izbora.

Član 80

(Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja)

(1) Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi su:

a) redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora, te uspješno mentorstvo kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa;

b) vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, te namanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekat, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta te mentorstvo kandidata za stepen drugog ciklusa;

c) docent: naučni stepen doktora u datoj naučnoj oblasti ili području, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti;

d) lektor: završen stepen drugog ciklusa (magisterij);

e) viši asistent: završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij);

f) asistent: odgovarajući univerzitetski stepen sa najmanje 240 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

(2) Prilikom izbora u isto ili više naučno-nastavno zvanje uzimaju se u obzir:

a) objavljeni radovi;

b) knjige i rezultati vlastitih istraživanja u primjeni;

c) projekti;

d) mentorstva, odnosno javno predstavljeni oblici umjetničkog stvaralaštva.

(3) Uslovi za izbor u akademsko zvanje koji su navedeni u stavu (2) ovog člana uzimaju se u obzir samo ukoliko su nastali u vremenu od posljednjeg izbora u zvanje.

(4) Akademsko osoblje na istoj visokoškolskoj ustanovi ne može istovremeno posjedovati izbor u dva ili više različitih akademskih zvanja.

(5) Nastavniku koji je izabran u naučno-nastavno zvanje u jednoj naučnoj oblasti, na njegov zahtjev će se omogućiti izbor u više zvanje u drugoj srodnoj naučnoj oblasti, ukoliko ispunjava uslove za to.

(6) U slučaju da kandidat pri izboru u zvanje vanrednog, odnosno redovnog profesora, nije mogao ispuniti uslov mentorstvo kandidata za drugi, odnosno treći ciklus studija iz razloga što u dva izborna perioda u zvanju docenta, odnosno vanrednog profesora nije bio organizovan drugi, odnosno treći ciklus studija, uvodi se ekvivalencija odnosno supstitucija mentorstva sa tri dodatna naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, u odnosu na minimalne uslove utvrđene zakonom.

(7) Pod pokazanom nastavničkom sposobnošću iz stava (1) tačka c) ovog člana podrazumijeva se iskustvo u nastavnom radu na visokoškolskoj ustanovi.

(8) Ukoliko kandidat koji prije izbora u zvanje docenta nema iskustvo u nastavnom radu u visokoškolskoj ustanovi može biti izabran u zvanje docenta, ukoliko pored ostalih propisanih uslova za izbor u zvanje docenta održi i pristupno predavanje iz nastavnog predmeta, odnosno uže naučne/umjetničke oblasti za koju je konkurisao.

(9) Pristupno predavanje iz stava (8) ovog člana kandidat za izbor u zvanje docenta je obavezan održati pred komisijom iz člana 75. ovog zakona i studentima iz nastavnog predmeta, odnosno uže naučne/umjetničke oblasti za koju je konkurisao.

(10) Komisija iz stava (9) ovog člana ocjenjuje uspješnost pristupnog predavanja uzimajući u obzir rezultate evaluacije predavanja od strane studenata.

(11) Visokoškolska ustanova dužna je, na javan i transparentan način, oglasiti vrijeme održavanja predavanja iz stava (9) ovog člana.

(12) (brisano)

Član 81

(Uslovi za izbor u umjetničko-nastavna zvanja)

Minimalni uslovi za izbor u umjetničko-nastavna zvanja, u koja se bira akademsko osoblje na studijskim profilima na univerzitetu su:

a) redovni profesor: završen stepen najmanje prvog ciklusa, veći broj javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, koji su značajno doprinijeli razvoju kulture i umjetnosti i doprinos podizanju nivoa nastavnog i umjetničkog kadra;

b) vanredni profesor: završen stepen najmanje prvog ciklusa, veći broj javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, priznanja za uspješno djelovanje u odgovarajućoj oblasti umjetnosti i pokazani rezultati u nastavnom radu;

c) docent: završen stepen najmanje prvog ciklusa, veći broj javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva i rezultati u nastavnom radu;

d) viši asistent: završen stepen drugog ciklusa, odnosno stepen prvog ciklusa i javno predstavljeni oblici umjetničkog stvaralaštva;

e) asistent: završen stepen prvog ciklusa, s najmanje 240 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

Član 82

(Uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi)

(1) Minimalni uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi su:

a) profesor visoke škole: završen stepen trećeg ciklusa i pokazana nastavna sposobnost;

b) predavač visoke škole: završen stepen drugog ciklusa i pokazana nastavna sposobnost;

c) asistent: završen stepen prvog ciklusa s najmanjom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

(2) Na visokoj školi nastavu mogu izvoditi i lica koja imaju zvanja redovnog profesora, vanrednog profesora i docenta birana na univerzitetima.

(3) Odredbe člana 80. stavovi (6), (7), (8) i (9) primjenjuju se i kod izbora u nastavna zvanja iz stava (1) tačke a) i b) ovog člana.

Član 83

(Uslovi za izbor u umjetnička zvanja na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi)

(1) Minimalni uslovi za izbor u umjetnička zvanja na visokoj školi su:

a) profesor visoke škole: završen stepen prvog ciklusa, istaknuti javno predstavljeni oblici umjetničkog stvaralaštva i pokazana nastavna sposobnost;

b) predavač visoke škole: završen stepen najmanje prvog ciklusa, javno predstavljeni oblici umjetničkog stvaralaštva i pokazana nastavna sposobnost;

c) asistent: završen stepen prvog ciklusa s najmanjom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

(2) Kandidat koji konkuriše u javnu visokoškolsku ustanovu za izbor u umjetničko-nastavno i umjetničko zvanje, a nije zaposlenik iste, prilaže dokaz o javno predstavljenim oblicima umjetničkog stvaralaštva u kojoj se bira.

(3) Na visokoj školi nastavu na umjetničko-nastavnim predmetima mogu izvoditi i lica koja imaju izbor na umjetničko-nastavnim predmetima na univerzitetima.

(4) Odredbe člana člana 80. stavovi (6), (7), (8) i (9) primjenjuju se i kod izbora u nastavna zvanja iz stava (1) tačke a) i b) ovog člana.

(5) Sadržaj pojmova: uspješno mentorstvo, objavljeni naučni rad, priznata publikacija, katalogizirana knjiga, univerzitetski udžbenik, originalni stručni uspjeh, projekat, patent i originalni metod, priznanje za uspješno djelovanje u odgovarajućoj oblasti umjetnosti, pokazani rezultati u nastavnom radu, značajan doprinos u razvoju kulture i umjetnosti, bliže se uređuju statutom visokoškolske ustanove.

Član 84

(Obaveze akademskog osoblja)

Akademsko osoblje dužno je redovno izvršavati nastavne i druge obaveze u skladu sa statutom visokoškolske ustanove te ispunjavati obaveze u odnosu na naučni, umjetnički i stručni rad koji obavljaju, u skladu sa Standardima.

X. RADNI ODNOSI

Član 85

(Zasnivanje radnog odnosa u javnoj visokoškolskoj ustanovi)

(1) Radni odnos u javnoj visokoškolskoj ustanovi zasniva se putem javnog konkursa, odnosno javnog oglasa, izuzev u slučaju napredovanja ili reizbora.

(2) Akademsko osoblje zaključuje ugovor o radu s visokoškolskom ustanovom na određeno vrijeme i to na period za koji je izabrano. Nakon isteka tog perioda visokoškolska ustanova je dužna zaključiti novi ugovor o radu sa svakim članom akademske zajednice koji je izabran u isto ili više akademsko zvanje.

(3) Ako je to za njega povoljnije, sa licem iz stava (2) ovog člana, na njegov zahtjev, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s tim da takav ugovor prestaje ukoliko lice nije steklo uslove za napredovanje u više akademsko zvanje ili nije reizabrano u isto zvanje.

(4) Po zahtjevu za zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme iz stava (3) ovog člana, rektor/direktor javne visokoškolske ustanove dužan je isti zaključiti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

(5) Licu koje je zaključilo ugovor o radu na neodređeno vrijeme i bude izabrano u više akademsko zvanje, visokoškolska ustanova će ponuditi novi ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, kako je to za njega povoljnije.

(6) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, radni odnos može se zasnovati na određeno vrijeme bez raspisivanja konkursa/oglasa u slučajevima:

a) neophodne zamjene iznenadno odsutnog akademskog osoblja do kraja semestra, uz saglasnost Ministarstva, bez mogućnosti ponovnog angažovanja;

b) zapošljavanja lica po javnom pozivu Federalnog zavoda za zapošljavanje, odnosno Kantonalne službe za zapošljavanje/učešće u programu finansiranja zapošljavanja nezaposlenih lica iz kojih se izuzima prijem akademskog osoblja visokoškolske ustanove.

(7) Uslovi, kriteriji, postupak i druga pitanja zasnivanja radnog odnosa uređuju se općim aktima visokoškolske ustanove.

Član 86

(Ljekarski pregled)

(1) Svaki zaposlenik visokoškolske ustanove obavezan je obaviti sistematski ljekarski pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi na području Kantona i uvjerenje o ljekarskom pregledu dostaviti visokoškolskoj ustanovi odnosno organizacionoj jedinici kod koje se nalazi njegov personalni dosije, i to svake četiri godine.

(2) U visokoškolskoj ustanovi ne može se dozvoliti bilo kakav angažman u nastavnom procesu licu za koje se, odgovarajućom medicinskom procedurom, utvrdi da je: alkoholičar, ovisnik o narkoticima, kao i lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti.

(3) Zaposlenik visokoškolske ustanove za kojeg se utvrde zdravstveni problemi iz stava (2) ovog člana, odmah po utvrđivanju datih činjenica bit će udaljen iz procesa rada radi liječenja.

(4) Općim aktom visokoškolske ustanove preciznije se uređuje postupak prema zaposleniku iz stava (3) ovog člana i njegov dalji radni status.

(5) Sredstva za obavljanje ljekarskog pregleda iz stava (1) ovog člana osigurava visokoškolska ustanova.

(6) Bliži propis o sadržaju pojma zaraznih i duševnih bolesti iz stava (2) ovog člana donosi ministar zdravstva Tuzlanskog kantona.

Član 87

(Dodatno radno angažovanje nastavnika)

(1) Ugovori o radu sa nepunim radnim vremenom ili ugovori o djelu nastavnika sa drugim pravnim licima izvan matične ustanove zaposlenja mogu se ograničiti ili usloviti ako se radi o ugovorima čijim bi zaključenjem nastavnik bio u sukobu interesa sa radom visokoškolske ustanove ili bi ugovori mogli negativno uticati na naučno-nastavni proces i ispunjavanje obaveza iz ugovora o radu.

(2) Odobrenje na ugovore iz stava (1) ovog člana daje senat.

(3) Statutom visokoškolske ustanove propisuju se uslovi, postupak i druga pitanja u vezi sa davanjem prethodnog odobrenja na ugovore iz stava (1) ovog člana.

Član 88

(Realizacija domaćih i međunarodnih projekata)

(1) Član akademskog osoblja javnog univerziteta angažovan u funkciji rukovodioca domaćih i međunarodnih projekata odgovorno je lice za realizaciju utvrđenih projektnih zadataka, te svoja ovlaštenja vrši samostalno, uključujući i ovlaštenje za potpisivanje akata potrebnih za izvršavanje projektnih zadataka.

(2) Lice iz stava (1) ovog člana na kraju kalendarske godine podnosi godišnji izvještaj direktoru za ekonomske poslove i upravnom odboru javnog univerziteta iz domena finansija, a senatu javnog univerziteta iz domena akademskih pitanja.

(3) Način imenovanja lica iz stava (1) ovog člana, njegova prava, obaveze i odgovornosti, te prava, obaveze i odgovornosti ostalih članova akademskog osoblja angažovanog u okviru domaćih i međunarodnih projekata bliže će se urediti posebnim pravilnikom kojeg donosi upravni odbor javnog univerziteta na prijedlog prorektora za naučno-istraživački rad.

(4) Organi i službe javnog univerziteta dužne su pružiti svu neophodnu podršku pri realizaciji projekata iz stava (1) ovog člana, u okviru svojih nadležnosti ili na zahtjev rukovodioca projekta, što će se bliže urediti statutom javnog univerziteta.

Član 89

(Slobodna studijska godina)

(1) Radi naučnog, umjetničkog ili stručnog rada, u skladu sa uslovima i postupkom određenim općim aktom visokoškolske ustanove, akademsko osoblje može koristiti plaćenu slobodnu studijsku godinu (sabbatical), s tim da istu može koristiti najviše tri puta, i to jednom u saradničkom, a dva puta u nastavničkom zvanju.

(2) Odsustva po osnovu odlaska na naučne konferencije, kongrese, simpozije i slične naučne skupove i kraće programe naučno-nastavne ili umjetničke mobilnosti do mjesec dana nisu uključena u plaćenu slobodnu studijsku godinu iz stava (1) ovog člana.

(3) Visokoškolska ustanova je dužna u tom razdoblju organizovati kontinuirano obavljanje nastave te ispunjavanje drugih obaveza umjesto zaposlenika koji koristi slobodnu studijsku godinu.

(4) Za vrijeme plaćenog odsustva iz ovog člana zaposleniku pripada naknada plaće utvrđena u skladu sa kolektivnim ugovorom ili drugim aktom.

Član 90

(Mirovanje radnog odnosa)

Pored razloga utvrđenih zakonom, akademskom osoblju u visokoškolskoj ustanovi se može odobriti neplaćeno odsustvo u trajanju do tri studijske godine za koji period mu miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, zbog pohađanja drugog ili trećeg ciklusa studija u inostranstvu, učešća u realizaciji naučnih projekata u inostranstvu ili iz drugih razloga koji se odnose na naučno-nastavni ili umjetnički rad, odnosno naučno i/ili stručno usavršavanje akademskog osoblja, pod uslovima utvrđenim statutom ili drugim općim aktom visokoškolske ustanove.

Član 91

(Mirovanje prava za izbor u naučna zvanja)

Akademskom osoblju koje je na porodiljskom odsustvu i odsustvu radi njege djeteta, bolovanju preko tri mjeseca, i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, rokovi za izbor u akademska zvanja miruju i ne uračunavaju se u izborni period, ukoliko je to za njega povoljnije.

Član 92

(Prava zaposlenika izabranog ili imenovanog na javnu dužnost ili profesionalnu funkciju)

(1) Zaposleniku visokoškolske ustanove izabranom, odnosno imenovanom na neku od javnih dužnosti u organe Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada ili općine i zaposleniku izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu, prava i obaveze iz radnog odnosa, na njegov zahtjev, miruju.

(2) Zaposleniku visokoškolske ustanove iz reda akademskog osoblja, tokom trajanja javne dužnosti ili profesionalne funkcije, na njegov zahtjev, miruju i propisani rokovi u pogledu uslova za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna ili umjetnička zvanja.

(3) Pravo iz stava (1) ovog člana zaposlenik visokoškolske ustanove ostvaruje u skladu sa odredbama Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18 i 23/20, 49/21 - završne odredbe Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, 31/22 i 44/22 - u daljem tekstu: Zakon o radu).

Član 93

(Prestanak ugovora o radu akademskog osoblja po osnovu godina života i staža osiguranja ili po osnovu godina staža osiguranja)

(1) Akademskom osoblju prestaje ugovor o radu sa visokoškolskom ustanovom na kraju akademske godine u kojoj je u skladu sa Zakonom o radu ispunio uslove za prestanak ugovora o radu po osnovu godina života i staža osiguranja ili po osnovu godina staža osiguranja.

(2) Izuzetno, visokoškolska ustanova može donijeti odluku o zadržavanju u radnom odnosu nastavnika u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora za još najduže dvije akademske godine nakon što ispuni uslove za prestanak ugovora o radu iz stava (1) ovog člana, pod uslovom da postoji nastavna potreba za njegovim angažmanom, uzimajući u obzir nastavnu potrebu za napredovanjem izabranih viših asistenata.

(3) Odluku iz stava (2) ovog člana, na prethodni zahtjev nastavnika upućen naučno-nastavnom vijeću i na prijedlog naučno-nastavnog vijeća, donosi senat visokoškolske ustanove.

(4) Akademsko osoblje kojem je prestao ugovor o radu iz razloga propisanih stavom (1) ovog člana, zadržava naučno-nastavno/umjetničko-nastavno/nastavno zvanje do isteka izbornog perioda koje je imalo u trenutku prestanka ugovora o radu, odnosno trajno ako se radi o naučno- nastavnom/umjetničko-nastavnom/nastavnom zvanju redovnog profesora/profesora visoke škole.

Član 94

(Profesor emeritus)

(1) Na prijedlog organizacione jedinice visokoškolska ustanova može penzionisanom redovnom profesoru dodijeliti zvanje profesor emeritus.

(2) Kriteriji i postupak izbora profesora emeritusa se utvrđuju statutom visokoškolske ustanove.

(3) Profesor emeritus može biti angažovan bez zasnivanja radnog odnosa kao mentor pri izradi doktorskih i magistarskih radova, te za ocjenu i odbranu istih, kao član komisije za izbor akademskog osoblja, komisije za nostrifikaciju i ekvivalenciju inostranih visokoškolskih diploma, kao recenzet rukopisa, za kordinaciju i rad u naučno-istraživačkim i umjetničkim projektima, te za održavanje dijela predavanja unutar predmeta u sva tri ciklusa studija ukoliko ne postoje druga kadrovska rješenja, s tim da ne može voditi predmet u cjelosti, niti samostalno obavljati završni ispit.

Član 95

(Počasni doktorat)

(1) Univerzitet može dodijeliti počasni doktorat (honoris causa) istaknutim naučnim i javnim licima iz zemlje i inostranstva za izuzetan doprinos u pojedinim područjima naučnog, naučno-nastavnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kao i za izuzetne doprinose u duhovnom i materijalnom razvoju i djelovanju na promociji mira, tolerancije i humanosti.

(2) Postupak dodjele i oduzimanja počasnog doktorata utvrđuje se statutom visokoškolske ustanove.

Član 96

(Odlučivanje o pravima i primjena propisa o radu)

(1) O pojedinačnim pravima i obavezama iz radnog odnosa zaposlenika univerziteta odlučuje rektor, a o pojedinačnim pravima i obavezama iz radnog odnosa zaposlenika visoke škole kao visokoškolske ustanove odlučuje direktor.

(2) O pojedinačnim pravima i obavezama iz radnog odnosa rektora odnosno direktora visoke škole kao visokoškolske ustanove odlučuje upravni odbor ili lice koje on ovlasti.

(3) U pogledu prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenika u visokoškolskoj ustanovi primjenjuju se odredbe Zakona o radu, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

XI. STUDENTI

Član 97

(Upisna politika)

Upisna politika je dokument kojim se definišu uslovi, procedure i kriteriji za prijem studenata svih studijskih ciklusa na visokoškolsku ustanovu.

Član 98

(Upis studenata)

(1) Na odobrene studijske programe mogu se upisati kandidati pod uslovima utvrđenim zakonom i statutom visokoškolske ustanove.

(2) Status studenta stiče se upisom na odgovarajući studijski program visokoškolske ustanove.

(3) Prijem i upis u prvu studijsku godinu vrši se na osnovu konačnih rezultata javnog konkursa.

(4) Pravo učešća na javnom konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine sa završenom četverogodišnjom srednjom školom.

(5) Pravo učešća na javnom konkursu imaju i strani državljani sa stečenim odgovarajućim srednjim obrazovanjem, što će se bliže urediti statutom visokoškolske ustanove.

(6) Studenti ostvaruju prava i izvršavaju obaveze u toku studija u skladu sa zakonom, statutom i drugim općim aktima visokoškolske ustanove.

(7) Student se upisuje u javnu visokoškolsku ustanovu u statusu lica koje se finansira iz budžeta Kantona ili studenta koji se sam finansira.

Član 99

(Osiguranje adekvatnih uslova licima sa posebnim potrebama)

Osnivač i visokoškolska ustanova će osigurati adekvatne uslove za pristup studiju, studiranje i rad lica sa posebnim potrebama što će se bliže urediti statutom viskoškolske ustanove.

Član 100

(Utvrđivanje broja i strukture studenata na visokoškolskoj ustanovi)

(1) Senat visokoškolske ustanove utvrđuje konačan broj i strukturu studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu za sva tri ciklusa studija uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona.

(2) Pravo upisa na drugi ciklus studija imaju kandidati sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima pod uslovima utvrđenim pravilima studiranja.

(3) U slučajevima kada je broj kandidata koji su položili prijemni ispit, odnosno ispunili formalni uslov za upis na javnu visokoškolsku ustanovu, veći od broja javno finansiranih mjesta na bilo kojem studijskom programu, kandidati se mogu upisati na mjesta za koja plaćaju školarinu, i to u skladu sa jedinstvenom rang-listom i do broja utvrđenog u skladu sa stavom (1) ovog člana.

(4) Javna visokoškolska ustanova putem organizacionih jedinica može, u skladu sa rezultatima konačne rang-liste i uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona na prijedlog Ministarstva, za studijske programe koje organizuju, izvršiti prijem i upis većeg broja kandidata koji su ispunili formalni uslov za upis od broja predviđenog planom upisa i to u statusu samofi ili vanrednih studenata, uz uslov da vijeće organizacione jedinice Ministarstvu dostavi odluku kojom se potvrđuje da organizaciona jedinica raspolaže prostornim, kadrovskim i uslovima opremljenosti, koji i nakon dodatnog upisa omogućavaju realizaciju nastavnog procesa u skladu sa ovim zakonom i Standardima.

Član 101

(Konkurs i sadržaj konkursa za upis studenata na javnu visokoškolsku ustanovu)

(1) Konkurs za upis na studijske programe raspisuje javna visokoškolska ustanova, u skladu sa zakonom, statutom i pravilima studiranja.

(2) Javni konkurs za upis studenata u prvu studijsku godinu na javnu visokoškolsku ustanovu sadrži:

a) broj kandidata (domaćih i stranih) koji će se finansirati iz budžeta Kantona;

b) broj kandidata (domaćih i stranih) koji se sami finansiraju;

c) visinu troškova studija za studente (domaće i strane) koji se sami finansiraju;

d) osnove i mjerila za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis;

e) način vrednovanja uspjeha ostvarenog u toku srednjoškolskog obrazovanja;

f) način provjere znanja i sposobnosti kandidata (prijemni ispit) za odgovarajući studij koji se vrši testom ili drugom pisanom formom u ovjerenom duplikatu, od čega jedna kopija ostaje visokoškolskoj ustanovi, a druga kandidatu;

g) vrijeme provjere znanja i sposobnosti kandidata za odgovarajući studij te vrijeme objave rezultata izvršenih provjera;

h) pouku o pravnom lijeku i postupak zaštite prava kandidata koji su nezadovoljni rezultatima prijemnog ispita;

i) rok u kojem visokoškolska ustanova mora objaviti konačnu listu primljenih kandidata;

j) rokove za upis primljenih kandidata.

(3) Elemente konkursa iz tačaka a) i b) stava (2) ovog člana utvrđuje Vlada Kantona, a elemente iz tačaka c), d), e), f), g), h), i) i j) visokoškolska ustanova.

(4) Elemente konkursa iz stava (2) tačka a) ovog člana utvrđuje Vlada Kantona na prijedlog visokoškolske ustanove, u skladu sa planom upisa studenata, prostornim i kadrovskim uslovima i uslovima opremljenosti visokoškolske ustanove, a elemente konkursa iz stava (2) tačka d) ovog člana, utvrđuje visokoškolska ustanova u skladu sa zajedničkim osnovama i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata.

(5) Konkurs za upis studenata u prvu studijsku godinu objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu na području Bosne i Hercegovine.

(6) Konkurs za upis studenata za upis u prvu studijsku godinu objavljuje se na web stranici visokoškolske ustanove/organizacione jedinice, kao i na oglasnim pločama visokoškolskih ustanova.

(7) Konkurs za upis studenata u prvu studijsku godinu, obavezno sadrži broj studenata u svim statusima i elemente iz stava (2) ovog člana tačke d), e), f), g), h), i) i j) kao i druge elemente utvrđene statutom visokoškolske ustanove.

(8) Kandidat za upis na prvu godinu prvog ciklusa ili integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na javnoj visokoškolskoj ustanovi obavezan je položiti prijemni ispit, kojim se, u skladu sa općim aktom visokoškolske ustanove, vrši provjera znanja i sposobnosti kandidata za upis na određeni studijski program. Prijemni ispit je eliminatoran, a rezultati sa prijemnog ispita vrednuju se u skladu sa posebnom odlukom koju donosi senat javne visokoškolske ustanove, kojom se određuje i sadržaj prijemnog ispita i minimalan broj bodova koje je kandidat dužan ostvariti za učešće u daljoj konkursnoj proceduri.

(9) Prilikom upisa studenata na prvu godinu prvog ili integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na javnoj visokoškolskoj ustanovi, kao jedan od kriterija za upis, visokoškolska ustanova dužna je uspostaviti vrednovanje po osnovu rezultata sa eksterne mature koje je kandidat ostvario tokom srednjoškolskog obrazovanja, što se bliže uređuje općim aktom visokoškolske ustanove.

(10) Kriteriji i postupak izbora studenata po raspisanom konkursu za upis bliže se uređuje općim aktom visokoškolske ustanove.

Član 102

(Indeks)

(1) Lice koje se upiše na studijske programe stiče status studenta i visokoškolska ustanova mu izdaje indeks.

(2) Sadržaj indeksa propisuje ministar.

(3) Oblik indeksa utvrđuje visokoškolska ustanova.

Član 103

(Ugovor)

(1) Studenti koji su primljeni i upisani u visokoškolsku ustanovu stupaju u ugovorni odnos sa tom ustanovom.

(2) Visokoškolska ustanova i student zaključuju ugovor u pisanoj formi.

(3) Sadržaj ugovora propisuje ministar.

Član 104

(Promjena statusa studenta u javnoj visokoškolskoj ustanovi)

(1) Redovan student koji se finansira iz budžeta Kantona, koji je u toku akademske godine u okviru upisanog studijskog programa po položenim ispitima stekao 60 ECTS bodova, ima pravo da se i u narednoj godini finansira iz budžeta Kantona.

(2) Redovan student koji se finansira iz budžeta Kantona, koji u toku akademske godine prenese bodove u smislu člana 105. stav (3) ovog zakona, ima pravo da se i u narednoj godini finansira iz budžeta Kantona.

(3) Redovan student upisan u prvu godinu u statusu studenta koji se sam finansira, i koji u toku akademske godine ostvari 60 ECTS bodova ili ostvari uslov za upis u narednu godinu, stiče status studenta koji se finansira iz budžeta Kantona.

(4) Odluku o visini participacije za studente koji obnavljaju godinu na javnoj visokoškolskoj ustanovi donosi upravni odbor.

Član 105

(Prenos bodova)

(1) Ostvarivanjem prolazne ocjene student stiče određeni broj ECTS bodova u skladu sa studijskim programom.

(2) Studijskim programom može se usloviti opredjeljenje studenta za određeni predmet prethodno položenim ispitima iz jednog ili više predmeta utvrđenih studijskim programom.

(3) Student može prenijeti u narednu godinu studija unutar trajanja jednog ciklusa najviše 10 ECTS bodova ili najviše dva predmeta nezavisno koliko zajedno nose ECTS bodova.

(4) Izuzetno, ukoliko je tokom akademske godine od strane nadležnog organa proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće ili je usljed epidemiološke situacije došlo do prekida redovnog rada i funkcionisanja visokoškolske ustanove, usljed čega, imajući u vidu mjere i preporuke nadležnih organa, u visokoškolskoj ustanovi nije bilo moguće organizovati nastavu u cijelosti u skladu sa klasičnim pravilima i principima (uključujući neposredan rad sa studentima), student ima pravo upisa naredne godine studija uz mogućnost prenosa najviše 20 ECTS bodova, odnosno najviše četiri nastavna predmeta nezavisno koliko zajedno nose ECTS bodova.

(5) Studentu koji obnavlja studijsku godinu, fakultet/ visokoškolska ustanova može, unutar jednog ciklusa u skladu sa svojim kapacitetima i organizacionim mogućnostima, dozvoliti pohađanje nastave i polaganje nastavnih predmeta iz naredne studijske godine pod uslovom da ukupno opterećenje studenta po semestru ne prelazi 30 ECTS bodova.

(6) Obaveza studenta koji obnavlja studijsku godinu bliže se uređuje statutom ili drugim općim aktom visokoškolske ustanove.

(7) Način realizacije nastave za studente koji obnavljaju godinu studija bliže se uređuje statutom ili drugim općim aktom visokoškolske ustanove.

Član 106

(Prava i obaveze studenta i studentski standard)

(1) Student ima pravo i obavezu da studira po usvojenim i odobrenim pravilima studiranja i nastavnom planu i nastavnom programu, te da bude ispitivan i ocjenjivan u skladu sa pravilima koja su transparentna, pravična i dostupna svakom studentu.

(2) Prava i obaveze iz studentskog standarda su lična i neprenosiva.

(3) Student ima pravo na:

a) prisustvovanje svim oblicima nastave, uz sedmično opterećenje određeno na osnovu kontakt časova definisanih ECTS bodovima;

b) kvalitetan nastavni proces u skladu sa usvojenim i odobrenim nastavnim planom i nastavnim programom;

c) blagovremeno i tačno informisanje o svim pitanjima koja se odnose na studij;

d) ravnopravnost u pogledu uslova studija i tretmana u visokoškolskoj ustanovi kao i na povlastice koje nosi status studenta;

e) završetak studija u kraćem roku, što se bliže uređuje statutom ili općim aktom visokoškolske ustanove;

f) različitost i zaštitu od diskriminacije;

g) pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom;

h) korištenje biblioteke i drugih usluga koje se pružaju studentima na visokoškolskoj ustanovi a u skladu sa aktima visoškolske ustanove;

i) konsultacije i pomoć akademskog osoblja u savladavanju nastavnog sadržaja, a posebno pri izradi završnog rada;

j) slobodu mišljenja i iznošenja ličnih stavova koji su u vezi sa nastavnim sadržajem u toku realizovanja nastavnog procesa;

k) evaluaciju rada akademskog osoblja;

l) priznavanje i prenos bodova između visokoškolskih ustanova odnosno studijskih programa s ciljem osiguranja mobilnosti, što će se bliže urediti statutom;

m) učešće u postupku izbora za studentski predstavnički organ i druge organe ustanovljene osnivačkim aktom i statutom visokoškolske ustanove;

n) sudjelovanje u radu studentskih organizacija;

o) sudjelovanje u radu i odlučivanju organa visokoškolske ustanove u skladu sa statutom;

p) zaštitu u slučaju povrede nekog od njegovih prava na način utvrđen zakonom ili općim aktima visokoškolske ustanove;

r) pravo na dobrovoljan rad;

s) druga prava predviđena statutom i drugim općim aktima visokoškolske ustanove.

(4) Student ima sljedeće obaveze:

a) pridržavati se pravila studiranja koje je propisala visokoškolska ustanova;

b) ispunjavati nastavne i druge obaveze studenta;

c) iskazivati poštovanje prema pravima akademskog i neakademskog osoblja, kao i pravima drugih studenata i drugih lica u visokoškolskoj ustanovi;

d) uredno izvršavati svoje studijske obaveze i učestvovati u akademskim aktivnostima;

e) poštovati kućni red visokoškolske ustanove i etički kodeks.

(5) Iz budžeta Kantona stipendiraju se redovni studenti javne visokoškolske ustanove sa invaliditetom, prema posebnim kriterijima koje će donijeti ministar.

(6) Visokoškolska ustanova ili osnivač visokoškolske ustanove mogu dodjeljivati stipendije nadarenim redovnim studentima.

(7) Stipendije iz stavka (5) ovog članka studentima javne visokoškolske ustanove, a u skladu sa mogućnostima i stipendije iz stava (6), dodjeljuje Ministarstvo, a sredstva za dodjelu istih osiguravaju se u proračunu Kantona.

(8) Uvjeti, kriteriji i postupak dodjele stipendija iz stavka (6) ovog članka bliže se uređuju općim aktom visokoškolske ustanove, a za studente javne visokoškolske ustanove propisom koji donosi ministar.

(9) Općim aktom, odnosno propisom iz stavka (8) ovog članka, bliže se određuje i ciklus studija za koji se stipendije dodjeljuju.

(10) Visokoškolska ustanova može snositi troškove uplate ličnog zdravstvenog osiguranja za studente koji su u statusu redovnih studenata a koji su zbog navršenih godina života izgubili svojstvo osiguranog lica u skladu sa odredbama zakona.

(11) Uslovi, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava iz stava (10) ovog člana bliže se uređuju općim aktom visokoškolske ustanove, koji javna visokoškolska ustanova donosi uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona.

Član 107

(Vrednovanje znanja studenta)

(1) Uspješnost studenta prati se kontinuirano tokom nastave i izražava se u bodovima.

(2) Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 bodova;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75- 84 bodova;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnijim nedostacima, nosi 65-74 bodova;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 54-64 bodova;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 54 bodova.

(3) U indeks i /ili drugu ispravu unose se prolazne ocjene.

(4) Ocjena iz stava (1) tačka e) je najniža prolazna ocjena.

Član 108

(Oblici provjere znanja studenta)

(1) Oblici provjere znanja studenta mogu biti pismeni, usmeni i praktični.

(2) Rezultati pismenog dijela ispita moraju biti objavljeni u roku sedam dana od dana održavanja ispita uz obavezno oglašavanje termina u kojem student može izvršiti uvid u svoj rad.

(3) Rezultati usmenog dijela ispita objavljuju se odmah nakon završetka istog.

(4) Svi oblici provjere znanja su javni.

(5) Ispiti iz umjetničkih predmeta polažu se u pravilu komisijski.

(6) Studentski radovi sa pismenog dijela ispita se čuvaju do kraja studijske godine.

(7) Visokoškolska ustanova je obavezna organizovati i utvrditi termine polaganja ispita tako da student može biti opterećen polaganjem najviše jednog ispita u istom danu za predmete iz tekuće akademske godine.

(8) Predmetni nastavnik ne može vršiti provjeru znanja na završnom ispitu u prisustvu samo jednog studenta.

Član 109

(Postupak provjere znanja i ocjenjivanja)

(1) Znanje i rad studenta provjerava se i ocjenjuje tokom nastave i završnog ispita o čemu se vodi evidencija na način utvrđen odlukom vijeća organizacione jedinice, a konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupnog broja ostvarenih bodova.

(2) Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku semestra, kao i na završnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena.

(3) Utvrđeni elementi vrednovanja pojedinih aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja, obavezno se provode kao jedinstvena cjelina u tekućoj studijskoj godini.

(4) U strukturi ukupnog broja bodova, najmanje 50% bodova mora biti predviđeno za aktivnosti i provjere znanja u toku semestra.

(5) Struktura i broj bodova predviđenih za aktivnosti i provjere znanja tokom semestra, moraju se studentu predočiti u prvoj sedmici semestra.

(6) Ispitni termini su redovni i popravni.

(7) Završni ispit i nepoloženi dio ispita se polaže u redovnom i popravnom terminu ispitnih rokova.

(8) Ako student za predviđene aktivnosti i provjere znanja tokom semestra osvoji broj bodova koji zadovoljava kriterije za prolaznu ocjenu nije obavezan izaći na završni ispit.

(9) Završni ispiti i nepoloženi dio ispita se organizuju u januarsko-februarskom, aprilskom, junsko-julskom i septembarskom roku.

(10) Ispitni rok sadrži dva ispitna termina, osim u aprilskom roku koji ima jedan termin, s tim da student na aprilskom ispitnom roku može polagati najviše dva ispita.

(11) Poslije tri neuspjela polaganja istog ispita student može, na vlastiti zahtjev, polagati ispit pred ispitnom komisijom.

(12) Predmetni nastavnik je dužan na kraju semestra, a prije završenog ispita, javno predočiti broj osvojenih bodova na predispitnim obavezama studenta, deset dana prije završnog ispita.

(13) Statutom ili drugim općim aktom visokoškolske ustanove bliže se uređuje postupak provjere znanja i ocjenjivanja studenta.

Član 110

(Završni ispit)

(1) Po završetku semestra, u skladu sa nastavnim planom i nastavnim programom, obavlja se završni ispit.

(2) Studenti koji ne polože završni ispit mogu polagati popravni ispit iz predmeta koji nisu položili, najranije dvije sedmice nakon polaganja završnog ispita u semestru.

(3) Između završnog i popravnog ispitnog roka nastavno osoblje će u konsultacijama sa studentima, pomoći studentima da se pripreme za popravni ispit.

(4) Studentu svih ciklusa mora biti omogućeno da u toku akademske godine pristupi ispitima i odbrani završnog rada.

Član 111

(Polaganje ispita pred komisijom po zahtjevu studenta)

(1) Student koji nije zadovoljan postignutom ocjenom na ispitu može, u roku 24 sata nakon saopćenja ocjene, pismeno tražiti da ispit ponovi pred komisijom.

(2) Zahtjev za ponavljanje ispita iz stava (1) ovog člana mora biti obrazložen.

(3) Dekan, odnosno direktor visoke škole imenuje predsjednika i dva člana ispitne komisije u roku 24 sata od prijema zahtjeva iz stava (1) ovog člana, ako ocijeni da je zahtjev osnovan.

(4) Predmetni nastavnik čijom ocjenom student nije bio zadovoljan ne može biti predsjednik niti član komisije što će se bliže urediti statutom visokoškolske ustanove.

(5) Dekan, odnosno direktor visoke škole određuje termin polaganja ispita u roku tri dana od dana podnošenja osnovanog zahtjeva studenta.

(6) U slučaju zahtjeva iz stava (1) ovog člana, pismeni ispit ili pismeni dio ispita neće se ponoviti pred komisijom, već će postojeći ocijenjeni pismeni rad komisija ponovno pregledati i ocijeniti, dok je ponavljanje usmenog ispita ili usmenog dijela ispita pred komisijom obavezno.

(7) Prilikom utvrđivanja ocjene, komisija će uzimati u obzir sve verifikovane rezultate rada studenta u toku nastave.

(8) Kod prigovora studenta na ocjenu za praktični ispit iz onog predmeta čije polaganje nije moguće ponovno organizovati, komisija, imenovana od strane dekana, a sastavljena od nastavnika iz odgovarajuće oblasti, preispitat će odluku nastavnika koji je ispit ocjenjivao i to na osnovu audio/video zapisa i drugih oblika dokumentovanja polaganja ispita te donijeti konačnu odluku.

(9) Za predmete iz stava (8) ovog člana visokoškolske ustanove odnosno organizacione jedinice su dužne osigurati audio/video zapis ili drugi adekvatan oblik dokumentovanja toka provjere znanja.

(10) Odluka komisije se donosi većinom glasova, a na istu može se izjaviti žalba dekanu, odnosno direktoru visoke škole u roku 24 sata od saopćenja odluke komisije.

(11) Odluka dekana odnosno direktora visoke škole po žalbi iz stava (10) ovog člana je konačna.

Član 112

(Ovjera semestra i studijske godine)

(1) Ovjera semestra i studijske godine obavezna je za sve studente.

(2) Na osnovu ovjerenog semestra i studijske godine utvrđuje se broj ECTS bodova koje je student postigao.

Član 113

(Završni rad)

(1) Studijskim programom prvog ciklusa može biti predviđen završni rad (diplomski rad).

(2) Studijski program drugog ciklusa obavezno sadrži završni rad (magistarski rad).

(3) Doktorska disertacija je završni dio studijskog programa trećeg ciklusa.

(4) Broj bodova kojima se iskazuje završni rad, odnosno završni dio studijskog programa ulazi u ukupan broj bodova potrebnih za završetak studija.

(5) Način i postupak odobravanja teme, formiranje komisije i odbrane završnog rada, uređuje se statutom ili drugim općim aktom visokoškolske ustanove.

Član 114

(Mirovanje prava i obaveza studenta)

Studentu se na njegov zahtjev odobrava mirovanje prava i obaveza u slučaju:

a) teže bolesti;

b) njega djeteta do godinu dana života;

c) održavanje trudnoće i

d) u drugim slučajevima predviđenim općim aktom visokoškolske ustanove.

Član 115

(Disciplinska odgovornost studenta)

(1) Student odgovara za povredu obaveze koja je u vrijeme izvršenja bila utvrđena općim aktom visokoškolske ustanove.

(2) Za težu povredu obaveze studentu se može izreći i mjera isključenja sa studija na visokoškolskoj ustanovi.

(3) Disciplinski postupak može se pokrenuti u roku šest mjeseci od dana saznanja za povredu obaveze i počinioca a najkasnije u roku 12 mjeseci od dana kada je povreda učinjena.

 

(4) Općim aktom visokoškolske ustanove utvrđuju se teže i lakše povrede obaveze, disciplinski organi i postupak za utvrđivanje odgovornosti studenta.

Član 116

(Pravo na sudsku zaštitu)

Studenti imaju pravo pred nadležnim sudom osporiti sve konačne odluke visokoškolske ustanove, koje se na njih odnose.

Član 117

(Prestanak statusa studenta)

(1) Status studenta prestaje:

a) okončanjem ciklusa studija;

b) ispisom sa visokoškolske ustanove;

c) isključenjem sa visokoškolske ustanove po postupku i uz uslove utvrđene zakonom, statutom ili drugim općim aktom visokoškolske ustanove;

d) kada student ne upiše narednu godinu studija, ne obnovi upis u istu godinu u propisanom roku, a ne miruju mu prava i obaveze studenta;

e) u drugim slučajevima propisanim zakonom, statutom ili općim aktom visokoškolske ustanove.

(2) Status redovnog studenta prestaje kada redovni student dva puta obnovi istu studijsku godinu i ne stekne uslove za upis u višu godinu studija.

(3) Lice koje je izgubilo status redovnog studenta na javnoj visokoškolskoj ustanovi iz razloga utvrđenog u stavu (2) ovog člana, može na zahtjev nastaviti započeti studij u statusu redovnog studenta koji se sam finansira.

(4) Status studenta stečen u skladu sa stavom (3) ovog člana, odnosno prelazak studenta koji je status stekao u skladu sa stavom (3) ovog člana, iz statusa studenta koji se finasira iz budžeta Kantona u status studenta koji se sam finansira, može se mijenjati najviše dva puta do okončanja ciklusa studija.

(5) Nakon što izgubi status studenta koji se finansira iz budžeta Kantona u skladu sa stavom (4) ovog člana, student zadržava status redovnog studenta koji se sam finansira do okončanja ciklusa studija i pri upisu narednih godina do okončanja ciklusa studija plaća puni iznos školarine.

(6) Izuzetno, lice koje u skladu sa odredbama stava (3) ovog člana nastavi studij započet u akademskoj 2012/2013. godini plaća upisninu i 50% školarine po upisanom semestru.

(7) Lice koje u toku studija izgubi status redovnog studenta i ponovo stekne status redovnog studenta na osnovu stava (3) ovog člana, plaća upisninu i 50% školarine za akademsku godinu u kojoj je stekao taj status.

(8) Lice iz stava (7) ovog člana koje u akademskoj godini u kojoj je stekao status iz stava (3) ovog člana stekne uslov za upis u narednu godinu studija, plaća upisninu.

(9) Lice iz stava (7) ovog člana koje u akademskoj godini u kojoj je stekao status iz stava (3) ovog člana ne stekne uslov za upis u narednu godinu studija, plaća upisninu i naknadu za ispite.

(10) Kada stekne uslov za upis u narednu godinu studija, lice iz stava (9) ovog člana prilikom upisa u narednu godinu studija, plaća upisninu i puni iznos školarine te, ukoliko u toj godini stekne uslov za narednu godinu studija, prelazi u status studenta koji se finansira iz budžeta Kantona.

(11) Lice iz stava (8) ovog člana, ukoliko obnovi studijsku godinu, plaća upisninu i nadoknadu za ispite, te ukoliko u toj godini stekne uslov za narednu godinu studija, plaća upisninu i puni iznos školarine.

Član 118

(Studentski predstavnički organ)

(1) Studenti svoje interese ostvaruju organizovani kroz studentski predstavnički organ.

(2) Studentski predstavnički organ univerziteta čine izabrani predstavnici studenata fakulteta, visokih škola kao organizacionih jedinica univerziteta i akademija univerziteta iz sva tri studijska ciklusa.

(3) Studentski predstavnički organ visoke škole kao visokoškolske ustanove čine predstavnici studenata iz svih odsjeka i svih studijskih godina.

(4) Statut ili drugi akt visokoškolske ustanove obavezno sadrži odredbe o načinu, izboru i broju članova studentskog predstavničkog organa.

(5) Studentski predstavnički organ radi po principu reprezentativnosti, na način da se osigura adekvatno proporcionalno zastupanje studenata u skladu sa stavovima (2) i (3) ovog člana.

Član 119

(Izbor i razrješenje studentskih predstavnika)

(1) Studentske predstavnike u organe visokoškolske ustanove bira i razrješava studentski predstavnički organ.

(2) Studentski predstavnički organ zastupa interese studenata i daje doprinos društvenim, kulturnim, akademskim ili fizičko-rekreativnim potrebama studenata na osnovu demokratskih principa i u skladu sa zakonom.

(3) Studentski predstavnički organ može osnovati ili pristupiti asocijaciji studentskih predstavničkih organa u Bosni i Hercegovini, putem kojih se ostvaruje članstvo u međunarodnim organizacijama i asocijacijama studenata.

Član 120

(Uređivanje rada studentskog predstavničkog organa)

(1) Studentski predstavnički organ donosi poslovnik o radu, kojim se uređuje način rada studentskog predstavničkog organa.

(2) Studenti obavezno učestvuju u donošenju akata kojim se uređuje rad studentskog predstavničkog organa i druga pitanja koja se tiču prava, obaveza i odgovornosti studenata.

(3) Saradnja visokoškolske ustanove sa drugim studentskim udruženjima, organizacijama i asocijacijama koje okupljaju studente odvija se preko univerzitetskog studentskog predstavničkog organa ili studentskog predstavničkog organa visoke škole.

XII. VISOKOOBRAZOVNA DJELATNOST - CIKLUSI STUDIJA I DIPLOME

 

Član 121

(Ciklusi studija)

(1) Visoko obrazovanje organizuje se u tri ciklusa:

a) prvi ciklus vodi do akademskog zvanja završenog dodiplomskog studija (the degree of Bachelor) ili ekvivalenta, stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija nakon sticanja svjedočanstva o završenoj srednjoj školi, koji se vrednuje sa 180 odnosno 240 ECTS bodova;

b) drugi ciklus vodi do akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, stečenog nakon završenog dodiplomskog studija, traje jednu ili dvije godine, a vrednuje se sa 60 odnosno 120 ECTS bodova, i to tako da u zbiru s prvim ciklusom nosi 300 ECTS bodova;

c) treći ciklus vodi do akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta, traje tri godine i vrednuje se sa 180 ECTS bodova.

(2) Jedan semestar studija nosi 30 ECTS bodova u svakom ciklusu.

(3) Integrisani studijski programi prvog i drugog ciklusa studija traju najmanje pet godina i njihovim završetkom se stiče najmanje 300 ECTS bodova.

(4) Organizovanje prvog i drugog ciklusa studija zasniva se na pravu studenata da im se, u skladu sa evropskim standardima Bolonjskog procesa, omogući i horizontalna mobilnost u području slobodnog izbora studijskih programa u okviru organizacionih jedinica visokoškolskih ustanova.

(5) Iz odredbi stava (1) ovog člana izuzima se studij medicinske grupe nauka u prvom ciklusu koji se vrednuje za farmaciju sa 300 ECTS bodova a za medicinu sa 360 ECTS bodova.

Član 122

(Način studiranja)

(1) Visoko obrazovanje može se sticati redovno, vanredno ili učenjem na daljinu, ili kombinovanjem ova tri načina studiranja u skladu sa statutom visokoškolske ustanove.

(2) Visokoškolska ustanova odnosno njene organizacione jedinice u okviru svoje djelatnosti mogu obavljati naučno- istraživačku, umjetničku, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku djelatnost, a mogu obavljati i druge poslove iz naučnog, stručnog, istraživačkog i umjetničkog rada, pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave.

(3) Visokoškolska ustanova odnosno fakultet, umjetnička akademija i visoka škola kao organizaciona jedinica u okviru svoje djelatnosti može realizovati programe cjeloživotnog učenja kao i programe korištenja otvorenih obrazovnih resursa van okvira studijskih programa za koje je dobila dozvolu za rad, na način utvrđen općim aktom visokoškolske ustanove.

(4) Lice koje je upisano na program iz stava (3) ovog člana nema status studenta i nakon uspješno savladanog programa izdaje mu se uvjerenje.

Član 123

(Organizovanje nastave putem online platforme)

(1) U slučaju proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće ili proglašenja vanrednog stanja, usljed čega je došlo do prekida redovnog rada i funkcionisanja visokoškolske ustanove i usljed čega, imajući u vidu mjere i preporuke nadležnih organa, u visokoškolskoj ustanovi nastavu nije bilo moguće organizovati u skladu sa ustaljenim pravilima i principima, nastava se, u skladu sa prirodom i vrstom nastavne aktivnosti, može organizovati i kao nastava na daljinu putem online platforme.

(2) O potrebi i načinu uspostavljanja nastave u skladu sa stavom (1) ovog člana odlučuje senat visokoškolske ustanove.

Član 124

(Organizacija predavanja i nastave za studente)

(1) Visokoškolska ustanova je dužna organizovati predavanja i druge oblike nastave za sve studente.

(2) Studijski program na daljinu, organizuje se u skladu sa statutom visokoškolske ustanove.

Član 125

(Pravila studiranja)

(1) Detaljnija organizacija studija i trajanje studija, postupak ispitivanja i ocjenjivanja, uslovi i postupak provođenja završnog rada, isprave o studijima i druga relevantna pitanja utvrđuju se statutom visokoškolske ustanove za svaki ciklus studija.

(2) Visokoškolska ustanova, odnosno organizacione jedinice su obavezni da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način objavom na oglasnoj ploči i svojoj web stranici upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, koja se tokom studijske godine ne mogu mijenjati.

(3) Senat javne visokoškolske ustanove i vijeće organizacione jedinice javne visokoškolske ustanove, odlukom koja se obavezno objavljuje na web stranici prije početka svakog ciklusa studija, utvrđuje obavezne i preporučene udžbenike i priručnike, kao i drugu preporučenu literaturu na osnovu koje se priprema i polaže ispit.

(4) Članu akademskog osoblja zabranjeno je od studenta zahtijevati kupovinu literature iz stava (3) ovog člana, kao i posjedovanje takvog udžbenika odnosno priručnika u postupku provjere znanja.

Član 126

(Studijski programi)

(1) Studiji sva tri ciklusa visokog obrazovanja organizuju se u skladu sa studijskim programom.

(2) Studijski program sadrži: opisstudija, trajanjestudija, stručni ili akademski naziv i stručno i naučno zvanje koje se stiče završetkom studija, uslove upisa na studij, predviđene ishode učenja koji se stiču ispunjenjem studijskih obaveza u okviru studijskog programa, okvirni sadržaj obaveznih i izbornih predmeta i broj časova potrebnih za njihovu izvedbu, bodovnu vrijednost svakog predmeta određenu u skladu sa ECTS-om, oblike provođenja nastave i načina provjere znanja za svaki predmet, popis predmeta koje student može izabrati s drugih univerzitskih studija, uslove upisa studenta u naredni semestar odnosno narednu studijsku godinu, način završetka studija, te odredbe o tome da li i pod kojim uslovima studenti koji su prekinuli studij ili su izgubili pravo studiranja mogu nastaviti studij.

(3) Studijski programi realiziju se kroz studijske godine i semestre.

(4) U skladu sa ECTS-om, obim nastavnih programa iznosi 60 ECTS bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 ECTS bodova u jednom semestru.

(5) Broj ECTS bodova za pojedini predmet određuje se prema broju časova nastave, (predavanja, vježbe, seminari i dr.), potrebnom vremenu rada studenta na samostalnim zadacima, potrebnom vremenu za učenje kod pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanje i potrebnom vremenu koje akademsko osoblje provodi u pružanju pomoći studentu u sticanju potrebnog znanja.

(6) Ciklusi studija i programi koji vode do akademske titule, stručnog i naučnog zvanja koje nudi visokoškolska ustanova fleksibilni su, tako da omogućavaju mobilnost studenta u odgovarajućim fazama, sa dodjelom ECTS bodova i/ili kvalifikacija, zavisno od rezultata rada koje je student ostvario.

(7) Student može na osnovu odluke naučno-nastavnog vijeća, a na njegov lični zahtjev, biti opterećen većim obimom nastavnih programa radi sticanja većeg broja ECTS bodova u jednoj studijskoj godini, a u cilju ranijeg završetka studija.

(8) Kod utvrđivanja pravila studiranja visokoškolska ustanova osigurava poštivanje važećeg evropskog sistema prenosa bodova.

(9) Studijski program može biti baziran na organizaciji predmeta po sistemu preduslova.

(10) U studijskom programu iz stava (9) ovog člana student pri svakom upisu semestra može upisati one predmete za koje ima ostvarene preduslove, što znači da upis obaveznih ili izbornih predmeta može biti uslovljen ostvarivanjem ECTS bodova iz jednog ili više predmeta studijskog programa koji se izvodi u okviru ustanove, s tim da opterećenje studenta nije veće od opterećenja propisanog u stavu (4) ovog člana.

(11) Studijski program iz stava (9), uz odredbe navedene u stavu (2) ovog člana, obavezno sadrži i sljedeće odredbe:

a) listu obaveznih predmeta i opis drugih obaveza iz kojih će student ostvariti ECTS bodove, do kraja studija;

b) listu predmeta koje student može birati kao izborne predmete iz kojih može ostvariti ECTS bodove, što može uključivati obavezne predmete drugog usmjerenja istog studijskog programa ili drugog studijskog programa u okviru ustanove;

c) opis drugih aktivnosti iz kojih student može ostvarivati ECTS bodove;

d) uslove i način upisa obaveznih i izbornih predmeta i drugih aktivnosti, kao i mogućnosti za izmjenu odabira izbornog predmeta;

e) uslove za upis studenta u naredni semestar, odnosno narednu godinu studija pri čemu se u obzir uzima ukupan broj ostvarenih ECTS bodova studenta.

Član 127

(Usklađivanje studijskog programa)

Usklađivanje studijskog programa sa organizacijom rada i dostignućima nauke i umjetnosti ne smatra se novim studijskim programom.

Član 128

(Uvođenje studijskog programa od javnog interesa)

Radi ostvarenja javnog interesa, a u cilju osiguranja neophodnog defi stručnog kadra, Ministarstvo može zahtijevati od javne visokoškolske ustanove da uvede novi studijski ili inovira postojeći studijski program, kojim se omogućava sticanje odgovarajućih kvalifi pod uslovom da za to postoje kadrovski, prostorni i drugi uslovi.

Član 129

(Organizovanje zajedničkih, interdisciplinarnih i multidisciplinarnih studija)

(1) Univerzitet može organizovati studij za sva tri ciklusa studija u saradnji sa domaćom ili stranom visokoškolskom ustanovom.

(2) Visoka škola može organizovati studij prvog ciklusa studija u saradnji sa domaćom ili stranom visokoškolskom ustanovom.

(3) Na zahtjev organizacione jedinice, nadležni organ univerziteta može dati saglasnost da jedna ili više organizacionih jedinica organizuje multidisciplinarni i/ili interdisciplinarni studij.

(4) U organizovanju studija iz stavova (1) i (2) ovog člana, visokoškolska ustanova može realizovati program za sticanje dvojnih ili zajedničkih diploma.

(5) Institut kao organizaciona jedinica može podnijeti zahtjev nadležnom organu univerziteta da u saradnji sa domaćom ili stranom visokoškolskom ustanovom organizuje treći ciklus studija.

(6) Za realizaciju studija iz ovog člana, javna visokoškolska ustanova je obavezna, uz prethodno mišljenje senata, pribaviti i saglasnost Ministarstva.

(7) Cijenu studija koji organizuje javna visokoškolska ustanova, sa domaćom ili stranom visokoškolskom ustanovom utvrđuje visokoškolska ustanova o čemu obavještava Ministarstvo.

(8) Cijenu studija iz stava (7) ovog člana, koji realizuje jedna ili više organizacionih jedinica javne visokoškolske ustanove, utvrđuje organ utvrđen statutom.

(9) Privatna visokoškolska ustanova cijenu studija iz stava (7) ovog člana utvrđuje na način i pod uslovima utvrđenim statutom i o toj cijeni obavještava Ministarstvo.

Član 130

(Organizacija akademske godine)

(1) Akademska godina na prvom ciklusu ili integrisanom prvom i drugom ciklusu studija u pravilu počinje prvog radnog dana u oktobru i u pravilu traje 12 mjeseci, a organizuje se u dva semestra: zimski i ljetni.

(2) Nastava u zimskom semestru traje 15 sedmica kontinuiranih aktivnosti uz dodatne dvije sedmice za završni ispit.

(3) Ovjera i upis semestra traju do dvije sedmice.

(4) Nastava u ljetnom semestru počinje trećeg ponedjeljka u februaru i traje 15 sedmica kontinuiranih aktivnosti uz dodatnih dvije sedmice za završni ispit.

(5) Nastava drugog i trećeg ciklusa studija organizuje se u skladu sa statutom i općim aktom visokoškolske ustanove.

(6) Sedmični broj časova za nastavne aktivnosti studenta predviđene nastavnim planom i nastavnim programom (predavanja, vježbe, seminari, praktični rad i sl.) u zimskom i u ljetnom semestru ne može biti manji od 20 niti veći od 25 časova.

(7) Ljetni odmor traje najduže osam sedmica.

(8) Kalendar organizacije i realizacije nastavnih programa za studijsku godinu utvrđuje i objavljuje senat visokoškolske ustanove, najkasnije 30 dana prije početka izvođenja nastave.

(9) Bliže odredbe vezane za organizaciju studijske godine uređuju se statutom i drugim općim aktima visokoškolske ustanove.

Član 131

(Organizacija nastave)

(1) Nastava se realizuje i izvodi prema utvrđenom rasporedu časova.

(2) Visokoškolska ustanova, odnosno njene organizacione jedinice su obavezne objaviti raspored časova iz stava (1) ovog člana najkasnije deset dana prije početka realizacije nastave.

(3) Raspored časova sadrži: naziv nastavnog programa, oznaku studijske godine, naziv predmeta, vrijeme (dan, sat) održavanja nastave, mjesto održavanja nastave (sale, laboratorije), imena nastavnog osoblja koje izvodi nastavu i druga uputstva o nastavi.

(4) Predmetni nastavnik obavezan je da u prvoj sedmici nastave upozna studente s planom rada na predmetu.

(5) Pored organizacione jedinice sa odsjecima i katedrama za strane jezike i druge visokoškolske ustanove ili organizacione jedinice nastavu ili dio nastave mogu izvoditi i na nekom od stranih jezika, što se reguliše statutom.

Član 132

(Organizacija ispita, praktičnog i stručnog rada kod pojedinih oblika nastave)

(1) Kada se nastava, odnosno pojedini oblici nastave, organizuju u formi "učenja na daljinu" ispiti se u pravilu održavaju u sjedištu organizacione jedinice.

(2) Ispiti iz umjetničkih predmeta mogu se održavati i izvan sjedišta visokoškolske ustanove ukoliko se radi o ispitu koji se realizuje u formi javnih manifestacija kao što su koncerti, izložbe, predstave i drugi oblici prezentacije umjetničkog stvaralaštva.

(3) Praktični rad i stručna praksa mogu se organizovati i realizovati kao sastavni dio nastave u sjedištu visokoškolske ustanove ili na mjestu njihove realizacije odnosno u nastavnoj bazi organizacione jedinice.

Član 133

(Obaveze akademskog osoblja)

(1) Akademsko osoblje je obavezno ličnim prisustvom i angažmanom u potpunosti realizovati utvrđeni plan i program iz nastavnog predmeta za koji je izabrano odnosno angažovano.

(2) Izuzetno, iz opravdanih razloga, izabrano akademsko lice u realizaciji nastavnog plana i programa iz stava (1) ovog člana može zamijeniti drugo adekvatno akademsko lice koje predloži predmetni nastavnik odnosno dekan/ direktor, uz prethodno pribavljenu saglasnost naučno- nastavnog vijeća na način i pod uslovima utvrđenim statutom.

(3) Visokoškolska ustanova je obavezna svojim statutom utvrditi metode za praćenje izvršavanja obaveza i odgovornost za kršenje obaveza iz stavova (1) i (2) ovog člana od strane akademskog osoblja.

Član 134

(Plan rada)

(1) Predmetni nastavnik obavezan je informisati studente o ciljevima, sadržaju i metodama realizacije nastave iz nastavnog predmeta, kao i o metodama i kriterijima praćenja njihovog rada, provjere znanja i ocjenjivanja.

(2) Zadaci predviđeni za individualni rad studenta (seminarski radovi, projekti, zadaće i drugi oblici realizacije studijskih obaveza) moraju biti ravnomjerno raspoređeni u toku semestra, odnosno studijske godine.

(3) Ukupni obim zadataka iz stava (2) ovog člana mora biti usklađen sa opterećenjem predviđenim na predmetu, saglasno ECTS-u.

(4) Predmetni nastavnik je obavezan da u toku realizacije nastave, izvršavanja samostalnih zadataka od strane studenta i njihovih priprema za savladavanje naučno- nastavnih sadržaja i provjeru znanja, pomogne studentima organizovanjem i održavanjem redovnih, a po potrebi ili na zahtjev studenata i dodatnih konsultacija.

(5) Termini za konsultacije u toku sedmice moraju biti usklađeni sa planom realizacije nastave tako da su prilagođeni obavezama akademskog osoblja, kao i potrebama studenata.

(6) Konsultacije mogu biti organizovane u vidu kabinetskih ili konsultacija u učionici, korištenjem e-maila i drugih vidova elektronskih komunikacija, uz obavezu da se najmanje pet časova sedmično planira za kabinetske konsultacije.

(7) Promjena rasporeda časova i plana rada u toku semestra u pravilu nije dopuštena.

(8) U slučaju nužne promjene rasporeda časova i plana rada predmetni nastavnik je obavezan najkasnije 24 sata prije promjene na javan i transparentan način o tome obavijestiti studente.

(9) Predmetni nastavnik je, u skladu sa obavezama utvrđenim nastavnim planom i programom, odgovoran za izvođenje svih oblika nastave-predavanja, vježbi, seminara, praktičnog rada, kao i za praćenje aktivnosti studenata i provjeru njihovog znanja.

Član 135

(Akademska titula, naučno i stručno zvanje)

(1) Završetkom svakog ciklusa studija stiče se pravo na određenu akademsku titulu, odnosno naučno i stručno zvanje.

(2) Bliži propis o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja donosi ministar.

Član 136

(Izdavanje diploma)

(1) Visokoškolska ustanova je ovlaštena da organizuje cikluse studija i izdaje diplome za koje je licencirana i akreditovana.

(2) Po završetku svakog ciklusa studija studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje da je student završio određeni ciklus studija i stekao pravo na određenu akademsku titulu odnosno stručno i naučno zvanje.

(3) Uz diplomu, studentu se izdaje i dodatak diplomi za svaki završeni ciklus studija.

(4) Do izdavanja diplome studentu se, na njegov zahtjev, izdaje uvjerenje o diplomiranju kao javna isprava kojom se potvrđuje da je student ispunio uslove za sticanje zvanja iz ciklusa studija koji je završio i važi do izdavanja dokumenata iz stavova (2) i (3) ovog člana.

(5) Uvjerenje o diplomiranju izdaje se u roku sedam dana od dana završetka ciklusa studija.

(6) Uslovi, način i postupak izdavanja, odnosno poništavanja diplome po završenom ciklusu studija utvrđuju se zakonom i statutom visokoškolske ustanove.

Član 137

(Sadržaj diplome)

(1) Diploma i dodatak diplomi obavezno sadrži osnovne informacije o završenom ciklusu studija, stečenom zvanju odnosno tituli i ostvarenom uspjehu studenta u toku studija.

(2) Diplomu i dodatak diplomi potpisuju rektor i rukovodilac organizacione jedinice, odnosno direktor visoke škole.

Član 138

(Nastavni planovi i nastavni programi)

(1) Studij na visokoškolskoj ustanovi izvodi se po nastavnom planu i nastavnom programu koji donosi senat na način i po postupku utvrđenim statutom.

(2) Nastavni planovi i nastavni programi posebno sadrže: nosioca studijskog programa, ciljeve programa, ishode učenja u smislu znanja, vještina i kompetencija, ukupan broj ECTS bodova koji se stiče završetkom studija.

(3) Studijski programi u formi info kataloga dostavljaju se Ministarstvu.

(4) Univerzitet, odnosno visoka škola obavezne su, u cjelosti, realizovati usvojene i odobrene nastavne planove i nastavne programe.

(5) Nastavnim planom utvrđuju se nastavni predmeti i nazivi, status predmeta šifre predmeta, broj ECTS bodova i ukupan broj časova predavanja, vježbi i drugih obaveznih oblika nastavnog rada.

(6) Nastavnim programom utvrđuje se: nosilac programa, cilj programa (znanja, vještine i kompetencije), cilj i ishodi učenja, sadržaj nastavnog predmeta, način izvođenja nastave, način vrednovanja znanja, polaganja ispita i drugih vidova provjere znanja, literatura (obavezna i dopunska) te procedure za polaganje ispita i provjera znanja iz tog nastavnog predmeta.

(7) Primjenu nastavnih planova i nastavnih programa prati senat javne visokoškolske ustanove koji je dužan svake dvije godine od početka njihove primjene izvršiti evaluaciju.

Član 139

(Izmjene nastavnog plana i nastavnog programa)

Izmjena nastavnog plana i nastavnog programa vrši se po istom postupku kao i njihovo donošenje, utvrđeno ovim zakonom, i ne može se primjenjivati retroaktivno, u smislu utvrđivanja dodatnih obaveza studentu za studijske godine koje je uspješno okončao.

Član 140

(Poseban način prelaska u završnu godinu studija)

Student pretposljednje godine studija kojeg na toj godini studija sustiže izmijenjeni nastavni plan i nastavni program, koji je ovjerio semestar i studijsku godinu a nije stekao uslov za upis u završnu godinu studija, ima pravo upisa završne godine studija bez utvrđivanja dodatnih obaveza za pretposljednju godinu studija kao i za ostale godine studija koje je uspješno okončao.

Član 141

(Nastavni predmeti)

(1) Nastavni predmeti mogu biti: obavezni i izborni.

(2) Obavezni nastavni predmeti su oni kojima se stiču osnovna znanja, vještine i kompetencije u okviru studijskog programa.

(3) Izborni predmeti su obavezni samo za one studente koji su ih izabrali.

(4) Izborni predmeti se uvode u nastavni plan i nastavni program i daju na izbor studentu kao mogućnost sticanja stručnih znanja, obrazovanja i opće kulture.

(5) Univerzitet, odnosno visoka škola može utvrditi da neki od utvrđenih obaveznih ili izbornih predmeta bude zajednički predmet, imajući u vidu stručne osnove i znanja koja se pružaju studentu.

(6) Nastava iz pojedinih nastavnih predmeta može se organizovati i na nivou univerziteta koji ovu nastavu organizuje sa matičnom organizacionom jedinicom visokoškolske ustanove za svaki predmet.

Član 142

(Završetak ciklusa studija)

Studij određenog ciklusa smatra se uspješno završenim ako je student položio sve ispite i odbranio završni rad ukoliko je završni rad predviđen studijskim programom tog ciklusa studija.

Član 143

(Primjena Zakona o upravnom postupku)

Visokoškolska ustanova postupa po Zakonu o upravnom postupku kada rješava o pojedinačnim pravima i obavezama studenta, i to:

a) pravu studenata na izdavanje javnih isprava;

b) mjeri isključenja i

c) drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

XIII. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMJENU ZAKONA

Član 144

(Finansiranje visokoškolskih ustanova)

(1) Visokoškolska ustanova stiče sredstva za obavljanje svoje djelatnosti:

a) iz sredstava osnivača;

b) iz sredstava fondova;

c) donacija, zavještanja i poklona;

d) vlastitih prihoda, u skladu sa zakonom i drugim propisima;

e) iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

(2) Sva novčana sredstva pripadaju visokoškolskoj ustanovi i troše se u skladu sa zakonom, podzakonskim aktom, statutom i usvojenim finasijskim planom.

(3) Organizaciona jedinica javnog univerziteta može sticati sredstva iz stava (1) ovog člana u skladu sa zakonom i statutom univerziteta.

(4) Sredstva iz stava (1) ovog člana za javnu visokoškolsku ustanovu se iskazuju i evidentiraju u skladu sa trezorskim poslovanjem.

(5) Način finansiranja visokoškolske ustanove uređuje se osnivačkim aktom.

Član 145

(Sredstva za provođenje studijskih programa javne visokoškolske ustanove)

(1) Sredstvima visokoškolske ustanove iz člana 144. ovog zakona osigurava se provođenje odobrenih studijskih programa u okviru djelatnosti javne visokoškolske ustanove kao i za obavljanje naučno-istraživačkog, odnosno umjetničkog rada koji je u funkciji podizanja kvaliteta nastave.

(2) Sredstvima iz stava (1) ovog člana osiguravaju se u javnoj visokoškolskoj ustanovi:

a) plaće, naknade plaća i naknade zaposlenicima u skladu sa zakonom i drugim propisima u cijelosti od strane osnivača;

b) naknade drugim licima koja učestvuju u naučno- nastavnom procesu u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i općim aktima;

c) oprema za rad i stvaranje uslova za studiranje;

d) materijalni troškovi i investiciono održavanje;

e) rad drugih pravnih lica čiji je osnivač visokoškolska ustanova čijom se djelatnošću osigurava cjelovitost i potreban standard sistema visokog obrazovanja;

f) razvoj i ulaganja u ustanovi i podsticanje razvoja naučno-nastavnog i umjetničko-nastavnog rada;

g) rad sa darovitim studentima i međunarodna saradnja;

h) druge namjene u skladu sa zakonom.

(3) Plaće, naknade plaća i druge naknade zaposlenika javne visokoškolske ustanove utvrđuju se u skladu sa općim aktom visokoškolske ustanove koji donosi upravni odbor uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona.

Član 146

(Vlastiti prihodi)

Vlastiti prihodi javne visokoškolske ustanove koji su kao takvi defi posebnim propisima, raspodjeljuju se na način i u rokovima utvrđenim posebnim propisima, statutom i usvojenim fi planom javne visokoškolske ustanove.

Član 147

(Interna kontrola i revizija)

Javna visokoškolska ustanova uspostavlja interne kontrole i internu reviziju poslovanja, u skladu sa zakonom.

XIV. NADZOR

Član 148

(Nadzor)

(1) Nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih za njegovo provođenje vrši Ministarstvo u skladu sa zakonom i drugim propisima.

(2) U vršenju nadzora Ministarstvo može, s ciljem pribavljanja i utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti, u svakom konkretnom slučaju, zatražiti od nadležne inspekcije vršenje inspekcijskog nadzora i provođenje radnji u skladu sa zakonom, kao i dostavljanje izvještaja o utvrđenom činjeničnom stanju.

(3) Visokoškolske ustanove obavezne su u smislu stavova (1) i (2) ovog člana dostaviti sve tražene informacije i dokumente potrebne za vršenje nadzora Ministarstva i nadležne inspekcije.

(4) Nadležna inspekcija za obrazovanje je obavezna, do polovine oktobra tekuće godine, dostaviti Ministarstvu izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima nad radom visokoškolskih ustanova za proteklu akademsku godinu.

(5) U izvještaju iz stava (2) ovog člana obavezno se naznačavaju vidovi, oblici i načini kršenja ovog zakona i drugih propisa iz oblasti visokog obrazovanja, utvrđene pojave i problemi u oblasti visokog obrazovanja, te predlažu mjere i aktivnosti koje bi trebalo preduzeti za preveniranje i otklanjanje eventualno utvrđenih nepravilnosti.

(6) Nadzor iz stava (1) ovog člana vrši se na način koji ne narušava autonomiju visokoškolske ustanove.

Član 149

(Inspekcijski nadzor)

(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih za njegovo provođenje, kao i akata i odluka organa visokoškolske ustanove donesenih u cilju izvršenja obaveza utvrđenih ovim zakonom vrši nadležna inspekcija za obrazovanje, u skladu sa zakonom.

(2) Kada nadležna inspekcija za obrazovanje utvrdi nepravilnosti u radu visokoškolske ustanove ili njene organizacione jedinice, shodno utvrđenom činjeničnom stanju izriče jednu ili više upravnih mjera, i to:

a) naređuje da se utvrđeni nedostaci ili nepravilnosti otklone u roku kako je određeno zakonom ili drugim propisom, a ako takav rok nije propisan postupajući inspektor samostalno određuje primjeren rok;

b) naređuje visokoškolskoj ustanovi preduzimanje određenih radnji i aktivnosti radi potpune i pravilne primjene zakona, drugih propisa i akata donesenih na osnovu ovog zakona;

c) zabranjuje preduzimanje daljih radnji za koje smatra da su u suprotnosti sa zakonom, provedbenim propisima i drugim aktima donesenim u cilju provođenja ovog zakona;

d) poništava upis studenata u prvu godinu studija preko utvrđenog i odobrenog broja;

e) poništava upis studenata izvršen suprotno zakonu;

f) izdaje prekršajni nalog;

g) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;

h) preduzima druge radnje i aktivnosti za koje je zakonom ili drugim propisima ovlaštena.

(3) Upravne mjere izriču se rješenjem, protiv kojeg se u roku od osam dana od dana prijema istog može izjaviti žalba Ministarstvu.

(4) Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju i na visokoškolske ustanove koje studij na području Kantona organizuju putem dislociranih odjeljenja.

XV. KAZNENE ODREDBE

Član 150

(Kaznene odredbe)

(1) Novčanom kaznom od 2.000 do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj visokoškolska ustanova:

a) ako se na visokoškolskoj ustanovi vrši političko i stranačko organizovanje (član 14. stav (2) ovog zakona);

b) ako visokoškolska ustanova sa sjedištem izvan Kantona ili u drugoj državi organizuje studij na području Kantona bez prethodne saglasnosti osnivača i Vlade Kantona (član 19. stav (1) ovog zakona);

c) ako rektor ili direktor ne obustavi od izvršenja opći akt koji nije u saglasnosti sa ustavom ili je u suprotnosti sa zakonom, kao i pojedinačni akt kojim se nanosi šteta visokoškolskoj ustanovi ili društvenoj zajednici i o tome ne obavijesti Ministarstvo (član 61. stav (1) ovog zakona);

d) ako rektor ili direktor ne postupi shodno odredbama člana 61. stav (2) ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u visokoškolskoj ustanovi novčanom kaznom od 300 do 1.500 KM.

Član 151

(Kaznene odredbe)

(1) Novčanom kaznom od 1.500 do 8.000 KM kaznit će se za prekršaj visokoškolska ustanova:

a) ako otpočne sa radom prije upisa u sudski registar (član 17. stav (3));

b) ako visokoškolska ustanova počne sa radom bez dobijanja licence i akreditacije, suprotno odredbama članova 24., 27. i 30. ovog zakona;

c) ako ne pokrene i provede postupak za izbor akademskog osoblja u isto ili više zvanje u skladu sa odredbama člana 75. ovog zakona;

d) ako izvrši izbor akademskog osoblja suprotno odredbama članova 80., 81., 82. i 83. ovog zakona;

e) ako ne provede postupak upisa studenata u skladu sa odredbama članova 98., 100., 101., 102. i 103. ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u visokoškolskoj ustanovi novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM.

Član 152

(Kaznene odredbe)

(1) Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj visokoškolska ustanova:

a) ako izvrši promjenu naziva, sjedišta i statusnu promjenu suprotno odredbama člana 34. ovog zakona;

b) ako izda diplomu ili drugu javnu ispravu studentu suprotno odredbama člana 40. ovog zakona;

c) ako izabere ili razriješi rektora odnosno direktora visokoškolske ustanove suprotno odredbama članova 54. i 60. ovog zakona;

d) ako dekan i prodekan bude imenovan suprotno odredbi člana 71. ovog zakona;

e) ako primi u radni odnos lice suprotno članu 85. ovog zakona i općem aktu;

f) ako dozvoli bilo kakav angažman u nastavnom procesu licu za koje se odgovarajućom medicinskom procedurom utvrde bolesti i stanja iz člana 86. stav (2) ovog zakona;

g) ako omogući sudjelovanje u nastavnom procesu ili u izvršavanju aktivnosti za koje nije zakonom ovlašten, profesoru emeritusu suprotno članu 94. ovog zakona;

h) ako ne organizuje predavanja i druge oblike nastave u skladu sa članom 124. ovog zakona;

i) ako akademsko osoblje postupa suprotno odredbi člana 125. stav (4) ovog zakona;

j) ako izvodi studij, utvrđuje nastavane predmete i donosi nastavne planove i nastavne programe suprotno odredbi člana 138. ovog zakona;

k) ako izvrši izmjene nastavnog plana i nastavnog programa ili vrši njihovu primjenu suprotno odredbi člana 139. ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice visokoškolske ustanove, novčanom kaznom od 100 do 500 KM.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 153

(Nadležnost za donošenje provedbenih propisa)

(1) Ministar će u roku godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16), donijeti bliže propise o:

a) sastavu i radu Komisije matičara iz člana 21. stav (5) ovog zakona;

b) postupku rada Komisije iz člana 23. stav (9) ovog zakona;

c) kriterijumima i postupku licenciranja visokoškolske ustanove iz člana 24. stav (6) ovog zakona;

d) postupku licenciranja studijskih programa iz člana 27. stav (10) ovog zakona;

e) postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa iz člana 29. stav (2) ovog zakona;

f) načinu vođenja matičnih knjiga i evidencija iz člana 38. stav (4) ovog zakona;

g) sadržaju javnih isprava iz člana 39. stav (3) ovog zakona;

h) postupku oglašavanja ništavim javnih isprava iz člana 41. stav (7) ovog zakona;

i) sadržaju i načinu vođenja registra iz člana 43. stav (2) ovog zakona;

j) sadržaju indeksa iz člana 102. stav (2) ovog zakona;

k) sadržaju ugovora iz člana 103. stav (3) ovog zakona;

l) korištenju akademskih titula te sticanju naučnih i stručnih zvanja iz člana 135. stav (2) ovog zakona.

(2) Ministar zdravstva će u roku godinu dana od dana donošenja Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16) donijeti bliži propis o sadržaju pojma zaraznih i duševnih bolesti iz člana 86. stav (6) ovog zakona.

Član 154

(Postupci za izbor)

Postupci za izbor akademskog osoblja započeti prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16), okončat će se pod uslovima, postupku i u rokovima utvrđenim ranijim propisima.

Član 155

(Pravo na završetak započetih studija)

(1) Student imatrikulant ima pravo dovršiti započeti studij po nastavnom planu i nastavnom programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija i steći odgovarajući stručni, odnosno naučni naziv prema propisima koji su važili u vrijeme upisa na prvu godinu studija, isključujući retroaktivnu primjenu dodatnih obaveza.

(2) Odredbe člana 117. stavovi (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) i (11) primjenjuju se na studente dodiplomskog studija koji su studij započeli do stupanja na snagu ovog zakona a koji studij nisu okončali do kraja akademske 2019/2020. godine i primjenjuju se na iste do kraja akademske 2024/2025. godine.

(3) Student upisan na dodiplomski studij kao vanredni studij u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, ima pravo završiti studij po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, u roku utvrđenom statutom.

(4) Studenti koji su započeli postdiplomske studije prije stupanja na snagu ovog zakona, imaju pravo i obavezu okončati započeti studij i steći naučni stepen magistra nauka po odredbama ranijih propisa najkasnije do kraja akademske 2020/2021. godine.

(5) Studenti koji su započeli postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, naučni stepen doktora nauka na ovaj način može steći najkasnije do kraja akademske 2020/2021. godine.

(6) Ako lice iz stavova (4) i (5) ovog člana ne okonča studij/postupak u roku propisanom stavovima (4) i (5) ovog člana istom prestaje status studenta, o čemu dekan fakulteta/akademije donosi rješenje.

(7) Lice iz stava (6) ovog člana ima pravo na prethodni zahtjev, koji se može podnijeti najkasnije do kraja akademske 2021/2022. godine, nastaviti započeti studij, uz obavezu plaćanja dodatne participacije i/ili školarine, o čemu rješenje donosi dekan fakulteta/akademije.

(8) Odluku o visini dodatne participacije i/ili školarine iz stava (7) ovog člana donosi upravni odbor, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona.

(9) Pravo na nastavak studija u skladu sa stavom (7) ovog člana student može ostvarivati do kraja akademske 2024/2025. godine. Nakon nastavka započetog studija, zahtjev iz stava (7) ovog člana podnosi se za svaku narednu akademsku godinu, najkasnije 30 dana prije isteka tekuće akademske godine.

(10) Odredbe člana 101. stav (9) ovog zakona primjenjivat će se najkasnije od akademske 2021/2022. godine, s tim da ovaj rok Ministarstvo može prolongirati posebnom odlukom, ali ne duže od akademske 2024/2025. godine.

(11) Odredbe stavova (4), (5), (6), (7), (8) i (9) ovog člana visokoškolska ustanova, na odgovarajući način, može primjenjivati i na studente drugog i trećeg ciklusa studija.

Član 156

(Stečena naučna i stručna zvanja)

(1) Lica koja su stekla određena stručna i naučna zvanja zadržavaju pravo njihovog korištenja u skladu sa propisama prema kojima su ih stekli.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana mogu tražiti od visokoškolske ustanove na kojoj su stekli zvanja da im u postupku i pod uslovima predviđenim statutom visokoškolske ustanove izda dokument (potvrdu ili diplomu) o ekvivalenciji ranije stečenog akademskog naziva sa novim akademskim nazivom.

Član 157

(Rok za donošenje propisa i općih akata)

(1) Propisi za sprovođenje Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16) donijet će se u roku godinu dana od dana stupanja na snagu navedenog zakona.

(2) Javna visokoškolska ustanova je dužna uskladiti opće akte sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16) u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu navedenog zakona.

(3) Javna visokoškolska ustanova je dužna uskladiti statut sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16) u roku 30 dana od dana konstituisanja senata po odredbama navedenog zakona.

(4) Visokoškolska ustanova je dužna donijeti program mjera za stvaranje uslova za napredovanje akademskog osoblja iz člana 74. ovog zakona, u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16).

(5) Do donošenja akata iz stavova (1) i (2) ovog člana primjenjivat će se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16) ako nisu u suprotnosti sa odredbama navedenog zakona.

Član 158

(Usklađivanje rada visokoškolskih ustanova)

(1) Postojeće visokoškolske ustanove, osim javne visokoškolske ustanove, obavezne su uskladiti svoju organizaciju, rad, opće akte i ugovore o radu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16) u roku jedne godine od dana stupanja na snagu navedenog zakona.

(2) Postupci osnivanja novih organizacionih jedinica univerziteta započeti prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16) rješavat će se po odredbama navedenog zakona.

Član 159

(Mandat organa Univerziteta u Tuzli zatečenih na dužnosti)

(1) Vlada Kantona i Senat imenovat će predsjednika i članove privremenog upravnog odbora Univerziteta u roku 15 dana od dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16) čiji će mandat trajati do imenovanja novog upravnog odbora po odredbama navedenog zakona, a najduže 90 dana. Predsjednik i članovi upravnog odbora Univerziteta zatečeni na dužnosti na dan stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16) nastavljaju sa radom do imenovanja privremenog upravnog odbora.

(2) Članovi Senata zatečeni na dužnosti na dan stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16) nastavljaju vršiti svoju dužnost do konstituisanja novog Senata izabranog u skladu sa navedenim zakonom, a najduže 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16).

(3) Vlada Kantona i Senat Univerziteta će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16) raspisati javni konkurs za imenovanje članova upravnog odbora.

(4) Vršilac dužnosti rektora Univerziteta ostaje na dužnosti do imenovanja novog vršioca dužnosti rektora.

(5) Sa licima koja imaju zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme u smislu člana 82. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16), na njihov zahtjev, Univerzitet će u roku šest mjeseci pristupiti zaključivanju izmijenjenog ugovora o radu.

Član 160

(Teološki fakultet i visoke teološke škole)

(1) Odredbe ovog zakona ne odnose se na teološke fakultete i visoke teološke škole.

(2) Institucije iz stava (1) ovog člana mogu biti u sastavu univerziteta što se reguliše posebnim ugovorom.

Član 161

(Mandat organa Univerziteta u Tuzli zatečenih na dužnosti)

(1) Predsjedniku i članovima upravnog odbora Univerziteta koji su zatečeni na dužnosti na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/17) prestaje mandat. Vlada Kantona i Senat Univerziteta će imenovati predsjednika i članove privremenog upravnog odbora Univerziteta u roku od tri dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/17) i njihov mandat će trajati do imenovanja upravnog odbora u skladu sa odredbama Zakona.

(2) Licu zatečenom na dužnosti rektora Univerziteta na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/17) prestaje mandat. Funkciju rektora Univerziteta do imenovanja vršioca dužnosti rektora, obavljat će najstariji član Senata Univerziteta ili drugi član Senata kojeg odredi Senat ukoliko najstariji član Senata ne bude u mogućnosti obavljati tu funkciju. Vršioca dužnosti rektora Univerziteta imenovat će Skupština Kantona na prijedlog Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Kantona.

(3) Prorektorima zatečenim na dužnosti na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/17) prestaje dužnost. Vršioce dužnosti prorektora imenovat će Senat Univerziteta na prijedlog vršioca dužnosti rektora Univerziteta.

(4) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/17) organi Univerziteta i lica obuhvaćena ovim članom bit će izabrani, odnosno imenovani u skladu sa Zakonom.

Član 162

(Usklađivanje općih akata javnog univerziteta i predlaganje prorektora)

(1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/19) javni univerzitet dužan je uskladiti statut i druge opće akte sa navedenim zakonom.

(2) U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu statuta usklađenog sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/19) rektor javnog univerziteta predložit će senatu imenovanje prorektora.

Član 163

(Odgoda primjene pojedinih odredaba zakona)

(1) Prilikom upisa studenata na prvu godinu prvog ciklusa i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na javnu visokoškolsku ustanovu u akademskoj 2020/2021. godini neće se primjenjivati član 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/20) sa izuzetkom akademije dramskih umjetnosti na kojoj će se organizovati i na način određen posebnom odlukom senata vrednovati prijemni ispit.

(2) Senat javne visokoškolske ustanove dužan je prije raspisivanja konkursa za upis studenata na prvu godinu prvog ciklusa i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini, umjesto prijemnog ispita i rezultata sa eksterne mature koje je kandidat ostvario tokom srednjoškolskog obrazovanja, utvrditi i javno objaviti alternativne kriterije po osnovu kojih će se za akademsku 2020/2021. godinu izvršiti vrednovanje i rangiranje kandidata za upis, sa izuzetkom akademije dramskih umjetnosti u pogledu prijemnog ispita.

(3) Objavljivanje kriterija iz stava (2) ovog člana vrši se putem oglasne ploče i internet stranice visokoškolske ustanove.

(4) Tekst javnog konkursa za upis na prvu godinu prvog ciklusa i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na javnu visokoškolsku ustanovu u akademskoj 2020/2021. godini izradit će se u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/20), uz obaveznu naznaku kriterija iz stava (2) ovog člana.

Član 164

(Obaveza usklađivanja općih akata)

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/20) javna visokoškolska ustanova obavezna je uskladiti opće akte sa navedenim zakonom.

Član 165

(Obaveze visokoškolskih ustanova sa sjedištem u Kantonu)

(1) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/21) visokoškolske ustanove sa sjedištem u Kantonu uskladit će svoju organizaciju, rad i opće akte sa navedenim zakonom.

(2) Postupci započeti pred organima visokoškolske ustanove prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/21), okončat će se u skladu sa navedenim zakonom.

(3) U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/21) upravni odbor javne visokoškolske ustanove donijet će akt kojim će utvrditi visinu dodatne participacije i/ili školarine iz člana 155. ovog zakona.

Član 166

(Imenovanje Savjeta)

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/21) Vlada Kantona će, na prijedlog ministra, imenovati Savjet iz člana 9. ovog zakona.

Član 167

(Donošenje posebnog zakona)

U roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/21) Vlada Kantona će predložiti Skupštini Kantona zakon iz člana 16. ovog zakona.

Član 168

(Licenciranje studijskih programa i upisivanje dislociranog odjeljenja u registar visokoškolskih ustanova)

(1) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/21) visokoškolska ustanova sa sjedištem izvan Kantona koja organizuje studij na području Kantona dužna je podnijeti zahtjev za licenciranje studijskih programa koje izvodi u momentu stupanja na snagu navedenog zakona i podnijeti zahtjev za upis dislociranog odjeljenja u registar visokoškolskih ustanova.

(2) Visokoškolskoj ustanovi koja ne postupi u skladu sa stavom (1) ovog člana nadležna inspekcija za obrazovanje rješenjem će zabraniti dalji rad na području Kantona.

(3) Rješenje iz stava (2) ovog člana je konačan upravni akt protiv koga nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Studijski program koji ne dobije licencu iz stava (1) ovog člana ne može se dalje izvoditi, o čemu Ministarstvo donosi rješenje koje je konačan upravni akt protiv koga nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Za potrebe licenciranja studijskih programa i upisa iz stava (1) ovog člana, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/21) Ministarstvo će uskladiti Pravilnik o postupku licenciranja studijskih programa prvog, drugog i trećeg ciklusa visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17) i Pravilnik o vođenju Registra visokoškolskih ustanova u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 11/16) sa navedenim zakonom.

Član 169

(Zaposlenici izabrani ili imenovani na javnu dužnost ili profesionalnu funkciju)

(1) Zaposlenicima iz reda akademskog osoblja zatečenim na javnoj dužnosti ili profesionalnoj funkciji u momentu stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/21), na njihov prethodni zahtjev, uspostavit će se mirovanje rokova za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna ili umjetnička zvanja u skladu sa navedenim zakonom.

(2) Prethodni zahtjev za uspostavljanje mirovanja rokova za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna ili umjetnička zvanja, lica iz stava (1) ovog člana mogu podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/21).

Član 170

(Korištenje slobodne studijske godine)

Akademskom osoblju koje je plaćenu slobodnu studijsku godinu (sabbatical) koristilo po ranijim propisima, u ukupan broj korištenih plaćenih slobodnih studijskih godina (sabbatical) iz člana 89. ovog zakona uračunavaju se studijske godine koje su korištene u skladu sa ranijim propisima.

Član 171

(Finansiranje javne visokoškolske ustanove)

(1) Odredba člana 145. ovog zakona u dijelu finansiranja bruto plaća, naknada plaća i drugih naknada zaposlenika javne visokoškolske ustanove primjenjivat će se najkasnije počev od budžetske 2022. godine.

(2) Za lica koja su bila zaposlenici javne visokoškolske ustanove u periodu 1992.-1995. godina, a kojima ugovor o radu prestaje u skladu sa članom 94. tačke c. i d. Zakona o radu, neuplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za taj period uplaćivat će se iz sredstava osnivača shodno stavu (1) ovog člana.

Član 172

(Uređivanje statusa studenta na javnoj visokoškolskoj ustanovi)

U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/21), javna visokoškolska ustanova uredit će status studenata dodiplomskog studija u skladu sa navedenim zakonom, sa svim pravima i obavezama studenta.

Član 173

(Prestanak važnosti ranijih propisa)

(1) Stupanjem na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/16), prestaje da važi Zakon o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 8/08, 11/09, 12/09, 13/12, 16/13, 7/14 i 8/14).

(2) Danom stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/16), prestaju se primjenjivati odredbe Zakona o Univerzitetu u Tuzli ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 9/08, 8/10 i 7/11) koje su u suprotnosti sa odredbama navedenog zakona.

Član 174

Prečišćeni tekst Zakona o visokom obrazovanju obuhvata:

1. Zakon o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16),

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/16),

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/17),

4. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/17),

5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/19),

6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/20),

7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/21).

Član 175

Prečišćeni tekst Zakona o visokom obrazovanju se primjenjuje od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a važnost njegovih odredbi utvrđena je u zakonima koji su obuhvaćeni prečišćenim tekstom Zakona.

 

Samostalni članovi Zakona o dopunama
Zakona o visokoj naobrazbi

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 5/2022)

Članak 2

(Rok za donošenje podzakonskog propisa za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima na javnoj visokoškolskoj ustanovi i početak dodjele stipendija)

(1) U roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona ministar će donijeti propis kojim se bliže uređuju uvjeti, kriteriji i postupak dodjele stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove.

(2) Nadarenim studentima javne visokoškolske ustanove stipendije će se dodjeljivati počev od akademske 2021/22. godine.

Članak 3

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

 

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopuni
Zakona o o visokom obrazovanju

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 11/2022)

Član 2

(Rok za donošenje podzakonskih propisa za dodjelu stipendija studentima sa invaliditetom na javnoj visokoškolskoj ustanovi i početak dodjele stipendija)

(1) U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona ministar će donijeti propis kojim se bliže uređuju uslovi, kriteriji i postupak dodjele stipendija redovnim studentima sa invaliditetom javne visokoškolske ustanove.

(2) Studentima sa invaliditetom javne visokoškolske ustanove stipendije će se dodjeljivati počev od akademske 2022/23. godine.

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

 

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o visokom obrazovanju

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 16/2022)

Član 22

(Usklađivanje općih akata i druge obaveze visokoškolskih ustanova)

(1) Visokoškolske ustanove obavezne su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje opće akte sa ovim zakonom.

(2) U roku iz stava (1) ovog člana, senat javne visokoškolske ustanove je obavezan upravnom odboru visokoškolske ustanove dostaviti na mišljenje prijedlog statuta kojim se bliže određuje broj članova, sastav i način rada senata.

(3) Nakon stupanja na snagu ovog zakona, konstituisanje novog saziva senata visokoškolske ustanove moguće je vršiti isključivo u skladu sa ovim zakonom i statutom visokoškolske ustanove usklađenim sa ovim zakonom.

(4) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, javna visokoškolska ustanova, u skladu sa propisanim postupkom, dostavit će na razmatranje Vladi Kantona program mjera iz člana 74. stav (5) Zakona.

Član 23

(Obaveza dostavljanja spiska studijskih programa)

(1) Sve visokoškolske ustanove obavezne su, u roku od 30 dana od dana zaprimanja uputstva iz stava (3) ovog člana, u formi službenog akta, dostaviti Ministarstvu spisak svih studijskih programa koje izvode, a ako se radi o licenciranom studijskom programu sa ograničenim periodom važenja, posebno naznačiti podatak o periodu važenja izdate licence, prilažući kopiju rješenja kojim je izvršeno licenciranje studijskog programa.

(2) Ako se radi o studijskim programima koji u skladu sa važećim propisima u momentu početka njihovog izvođenja nisu bili podložni obavezi licenciranja ili izdata licenca u skladu sa važećim propisima nije bila vremenski ograničena, obavezni su tu činjenicu posebno naznačiti, a za licencirane studijske programe dostaviti kopiju akta kojim je izvršeno licenciranje istog.

(3) Obavezu iz stavova (1) i (2) ovog člana visokoškolske ustanove će vršiti u skladu sa posebnim uputstvom Ministarstva.

Član 24

(Započeti postupci)

(1) Svi postupci u vezi sa osnivanjem novih visokoškolskih ustanova na području Kantona započeti prije stupanja na snagu ovog zakona nastavit će se i okončati u skladu sa ovim zakonom.

(2) Postupci akreditacije visokoškolske ustanove započeti prije stupanja na snagu ovog zakona u dijelu koji se odnosi na rok za izdavanje akreditacije okončat će se u skladu sa ovim zakonom.

Član 25

(Mandat zatečenih članova senata)

(1) Članovi senata visokoškolske ustanove iz reda akademskog osoblja i studenata zatečeni u mandatu u momentu stupanja na snagu ovog zakona ostaju u mandatu, ako visokoškolska ustanova drugačije ne odredi svojim statutom.

(2) Članu senata javnog univerziteta predstavniku tržišta rada danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje mandat, a popunjavanje upražnjenog mjesta izvršit će se iz reda studenata od strane studentskog predstavničkog organa.

Član 26

(Donošenje podzakonskih akata i primjena važećih propisa)

(1) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, Ministarstvo će Vladi Kantona predložiti podzakonske propise iz članova 5., 6. i 8. ovog zakona.

(2) Do donošenja podzakonskih propisa iz stava (1) ovog člana, izuzev onih odredbi koje su u suprotnosti sa ovim zakonom, primjenjivat će se:

a) Pravilnik o kriterijima i postupku licenciranja visokoškolske ustanove ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/17),

b) Pravilnik o postupku licenciranja studijskih programa prvog, drugog i trećeg ciklusa studija visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/22) i

c) Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 2/22).

Član 27

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772