Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko/ Propisi Kantona Sarajevo / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

INSTRUKCIJA O NAČINU OBRAČUNA I ISPLATE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I SA POSLA ZAPOSLENIH KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA TUZLANSKOG KANTONA ZA VRIJEME TRAJANjA STANjA NESREĆE UZROKOVANE POJAVOM KORONAVIRUSA (COVID-19) NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 4/2020)

 

I. OPĆE ODREDBE

1. Ovom Instrukcijom utvrđuju se pravila obračuna i isplate naknade troškova prijevoza sa posla i na posao za zaposlene kod proračunskih korisnika za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Tuzlanskog kantona.

2. Proračunskim korisnicima u smislu ove instrukcije smatraju se korisnici utvrđeni člankom 2. stavak 2. Zakona o izvršenju Proračuna Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19)

II. NAČIN OBRAČUNA I ISPLATE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I SA POSLA

1. Zaposlenima kod proračunskih korisnika upućenim na korištenje preostalog dijela godišnjeg odmora iz 2019. godine, prvog dijela godišnjeg odmora iz 2020. godine i upućenima na rad od kuće obračun i isplata troškova prijevoza sa posla i na posao vršit će se na bazi broja dana prisutnosti na poslu.

2. Izuzetno od prethodne točke 1. zaposlenim kod proračunskih korisnika upućenim na korištenje preostalog dijela godišnjeg odmora iz 2019. godine kojim je izvršena isplata naknade troškova prijevoza na bazi 11 (jedanaest) mjeseci u 2019. godini, ne vrši se obustava troškova prijevoza sa posla i na posao.

3. Obračun i isplata naknade troškova prijevoza sa posla i na posao na bazi broja dana prisutnosti na poslu podrazumijeva da se već utvrđeni iznos naknade troškova prijevoza podjeli za brojem radnih dana u mjesecu i pomnoži sa brojem dana prisutnosti na poslu.

III. EVIDENCIJE

1. Osobe zadužene za vođenje evidencije o prisustvu na poslu dostavljaju šiht liste, potpisane od strane ovlaštenih osoba sa evidencijama o prisutnosti na poslu i rješenjima o upućivanju na korištenje godišnjeg odmora ili o upućivanju na rad od kuće, sa obveznom popunom rubrike koja se odnosi na iznos naknade troškova prijevoza.

2. Zaposlenici upućeni na rad od kuće obvezni su neposrednom rukovodiocu dostaviti izvješće o radu od kuće jednom tjedno, elektronskim putem ili pismenim putem kada se vrate na posao, ukoliko ne postoji mogućnost dostave elektronskim putem.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova instrukcija stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 23.03.2020. godine do prestanka trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Tuzlanskog kantona i objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".