1. U stavu (2) člana 13. Zakona o porezima Srednjobosanskog kantona ("Službene novine Srednjobosanskog kantona" broj: 6/09, 7/09 - ispravka teksta i 3/10), pokretnine koje, u smislu toga zakona, mogu biti predmetom nasljeđivanja i darivanja, sve su pokretne stvari, novac i vrijednosni papiri.

Tržišnu vrijednost pokretnih stvari utvrđuje Porezna uprava.

2. Ovo Autentično tumačenje primjenjuje se i važi od dana primjene Zakona o porezima Srednjobosanskog kantona ("Službene novine Srednjobosanskog kantona" broj: 6/09, 7/09 - ispravka teksta i 3/10) i objaviće se u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".

ZAKON O POREZIMA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 6/2009, 7/2009 - ispr., 3/2010 i 5/2018 - autentično tumačenje)

 

I. OPĆE ODREDBE

Član 1

(Sadržaj Zakona)

Ovim zakonom uređuju se porezi koje plaćaju fizička i pravna lica na području Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: kantonalni porezi).

Član 2

(Prihod)

Kantonalni porezi prihod su Budžeta Srednjobosanskog kantona i općinskih budžeta, u skladu s kantonalnim propisima.

II. VRSTE POREZA

Član 3

(Vrste  poreza)

Ovim zakonom uređuju se sljedeće vrste  poreza:

1. porez na imovinu

2. porez na nasljedstva i darove

Član 4

(Razrezivanje  i obračunavanje  poreza)

Svaka vrsta poreza posebno se  razrezuje , odnosno obračunava.

A. Porez na imovinu

Član 5

(Porezni obveznik)

(1) Obveznik poreza na imovinu je pravno i fizičko lice koje je vlasnik sljedeće imovine:

1. zgrade ili stana za odmor i rekreaciju (vikendice)

2. poslovne prostorije, stambene zgrade ili stana koji se izdaju pod zakup

3. motornoga vozila

4. motocikla do 7 godina starosti

5. plovila preko 5 m dužine

(2) Obveznik poreza na imovinu je fizičko i pravno lice koje je vlasnik sljedeće imovine:

1. stola u kasinu

2. automata za igre na sreću

(3) Ako je imovina u vlasništvu više lica, svako od njih je porezni obveznik srazmjerno udjelu u vlasništvu.

Član 6

(Iznos poreza)

(1) Porez na imovinu plaća se:

1. za zgradu ili stan za odmor i rekreaciju - u godišnjem paušalnom iznosu koji ne može biti manji od 1,00 KM/m2

2. za poslovnu prostoriju, stambenu zgradu ili slan koji se izdaju pod zakup, i to:

a) za poslovnu prostoriju - u godišnjem paušalnom iznosu koji ne može biti manji od 0,50 KM/m2

b) za stambenu zgradu ili stan - u godišnjem paušalnom iznosu koji ne može biti manji od 0,50 KM/m2

3. za motorno vozilo do 7 godina starosti, i to:

a) do 1.600 cm3 radne zapremine - u iznosu od 60,00 KM

b) od 1.600 cm3 do 1.800 cm3 radne zapremine - u iznosu od 80,00 KM

c) od 1.800 cm3 do 2.000 cm3 radne zapremine - u iznosu od 100,00 KM

d) od 2.000 cm3 do 3.000 cm3 radne zapremine - u  iznosu od 200,00 KM

e) preko 3.000 cm3 radne zapremine - u iznosu od 300,00 KM

4. za motorno vozilo preko 7 godina starosti, i to:

a) do 1.600 cm3 radne zapremine - u iznosu od 30,00 KM

b) preko 1.600 cm3 radne zapremine - u iznosu od 50,00 KM

5. za motocikle do 7 godina starosti, i to:

a) do 50 cm3 radne zapremine - u iznosu od 50,00 KM

b) preko 50 cm3 radne zapremine - u iznosu od 100,00 KM

6. za plovilo dužine preko 5 m - u iznosu od 150,00 KM

7. po stolu u kasinu - u godišnjem paušalnom iznosu od 8.000,00 KM

8. za automat za igre na sreću - u godišnjem paušalnom iznosu od 2.000,00 KM

9. za automate za zabavu - u godišnjem paušalnom iznosu od 800,00 KM.

(2) Visina poreza iz stava (1) tačaka 1. i 2. ovoga člana utvrđuje se općinskim propisom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 7

(Registracija imovine)

(1) Porez na imovinu koja podliježe obavezi registriranja plaća se godišnje pri registriranju.

(2) Bez dokaza o plaćenom porezu na imovinu, imovina se ne može registrirati.

Član 8

(Promjena vlasnika imovine)

Pri promjeni vlasnika putničkog motornog vozila, motocikla i plovila tokom kalendarske godine, novi vlasnik ne plaća porez na imovinu ako je taj porez naplaćen prijašnjem vlasniku.

Član 9

(Razrezivanje poreza)

Porez na imovinu razrezuje se unaprijed, u godišnjem iznosu, za imovinu zatečenu u posjedu poreznoga obvzeznika na dan 1. januara godine za koju se porez razrezuje, a za imovinu stečenu tokom godine, u iznosu koji srazmjerno odgovara vremenu od dana stjecanja imovine do kraja godine.

Član 10

(Evidencija o imovini)

(1) Nadležni općinski organ uprave koji vodi evidenciju o imovini iz člana 5. ovoga zakona na koju se plaća porez, dužan je dostaviti Poreznoj upravi podatke o vlasnicima imovine i o njihovoj imovini.

(2) Organ nadležan za izdavanje odobrenja za gradnju objekta i upotrebne dozvole dužan je o izdanim odobrenjima mjesečno izvještavati nadležnu poreznu ispostavu na čijem se području objekt gradi i na čijem je području prebivalište vlasnika objekta koji se gradi.

Član 11

(Oslobađanje od plaćanja poreza)

Porez na imovinu ne plaćaju:

1. država Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Srednjobosanski kanton (u daljnjem tekstu: Kanton) i općine

2. strane države, pod uvjetom uzajamnosti

3. invalidno lice, na putnički automobil koji je nabavljen uz carinske i porezne olakšice

4. ustanove, na vozila koja koriste za potrebe saniteta, vojske Bosne i Hercegovine, policije i vatrogasnih jedinica

5. vjerske institucije

B. Porez na nasljedstva i darove

Član 12

(Porezni obveznik)

(1) Obveznik plaćanja poreza na nasljedstva i darove je fizičko lice koje na području Kantona naslijedi ili primi na dar imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove.

(2) Obveznik plaćanja poreza na nasljedstva i darove je i lice koje naslijedi, odnosno primi na dar pravo uživanja ili korištenja nekretnine.

Član 13

(Predmet oporezivanja)

(1) Porez na nasljedstva i darove plaća se na nekretnine (zemljišta, zgrade i druge nekretnine), kao i na pravo uživanja, odnosno korištenja nekretnine koju fizičko lice stječe na području Kantona na osnovu Zakona o nasljeđivanju ("Službeni list SR Bosne i Hercegovine", broj: 7/80 i 15/80), odnosno ugovora o darovanju.

(2) Porez na nasljedstva i darove plaća se i na pokretnine ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 2.000,00 KM.

Član 14

(Nastanak obaveze plaćanja poreza)

(1) Obaveza plaćanja poreza na nasljedstva i darove nastaje u trenutku pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju ili u trenutku primitka dara.

(2) Dar se smatra primljenim u trenutku potpisivanja ugovora o darovanju, a ako nije sklopljen pisani ugovor o darovanju, u trenutku primitka dara.

(3) Ako je naslijeđena ili na dar primljena imovina opterećena pravom lične služnosti u korist trećeg lica, obaveza nasljednika, odnosno daroprimaoca za plaćanje poreza nastaje prestankom postojanja toga prava.

Član 15

(Porezna osnovica)

(1) Osnovica poreza na nasljedstva i darove je tržišna vrijednost naslijeđene ili na dar primljene imovine u trenutku nastanka porezne obaveze, nakon odbitka dugova i troškova koji terete imovinu na koju se plaća porez.

(2) Osnovica iz stava (1) ovoga člana umanjuje se i za iznos sredstava koje je nasljednik prije nastanka porezne obaveze uložio u imovinu koja je predmet nasljeđivanja.

Član 16

(Tržišna vrijednost imovine)

Tržišnu vrijednost naslijeđene ili na dar primljene imovine utvrđuje Porezna uprava na način i prema postupku utvrđenom propisima o porezu na promet nekretnina.

Član 17

(Porezna osnovica za više darova)

(1) Vrijednost svih darova primljenih tokom jedne kalendarske godine od istoga darodavca čini jednu poreznu osnovicu.

(2) Ako se nasljedstvo ili dar sastoji od imovine na koju se plaća porez na nasljedstva i darove i od imovine na koju se taj porez ne plaća, od vrijednosti imovine koja podliježe porezu odbija se srazmjerni dio ukupnih dugova, tereta i troškova koji otpadaju na tu imovinu.

Član 18

(Porezna stopa)

Porez na nasljedstva i darove plaća se po stopi od 5%.

Član 19

(Nadležnost za razrezivanje poreza)

(1) Porez na nasljedstva i darove razrezuje Porezna uprava na čijem području se nalazi imovina.

(2) Ako naslijeđena imovina, odnosno dar sadrži samo pokretnu imovinu, porez razrezuje nadležna Porezna uprava u prebivalištu poreznoga obveznika.

(3) Ako se naslijeđena ili na dar primljena imovina nalazi na području dviju ili više općina, porez razrezuje Porezna uprava prema mjestu gdje se imovina nalazi.

Član 20

(Rješenje o nasljeđivanju i ugovor o darovanju)

Rješenje o nasljeđivanju i ugovor o darovanju nadležni sud dužan je dostaviti Poreznoj upravi u roku od 15 dana od dana njihove pravosnažnosti, odnosno ovjere ugovora.

Član 21

(Oslobađanje od plaćanja poreza)

Porez na nasljedstva i darove ne plaća:

1. nasljednik, odnosno daroprimalac prvoga nasljednoga reda, bračni partner ako je u drugom nasljednom redu, roditelji ako nasljeđuju i primaju na dar imovinu od djece te malodobna djeca bez obaju roditelja

2. nasljednik drugoga nasljednoga reda ako nasljeđuje ili prima na dar jednu stambenu zgradu, odnosno jedan stan te poslovne prostorije ako u njima samostalno obavlja djelatnost, pod uvjetom da je s ostaviocem živio u zajedničkom domaćinstvu u trenutku njegove smrti, odnosno s darovaocem u trenutku primitka dara

3. nasljednik drugoga nasljednoga reda ako nasljeđuje ili prima na dar obradivo poljoprivredno zemljište ako mu je poljoprivreda osnovni izvor prihoda

4. nasljednici, odnosno daroprimaoci braća i sestre, a i zetovi i snahe ako su s ostaviocem ili darovaocem živjeli u zajedničkom domaćinstvu u trenutku ostaviočeve smrti, odnosno u trenutku primitka dara, pod uvjetom da se toj imovini ne može promijeniti vlasnik u roku od tri godine.

Član 22

(Ustupanje naslijeđene ili na dar primljene imovine)

(1) Porez na nasljedstva i darove ne plaća se na naslijeđenu ili na dar primljenu imovinu koju porezni obveznik bez naknade ustupi državi Bosni i Hercegovini, Kantonu, općini, humanitarnoj organizaciji ili vjerskoj instituciji.

(2) Porez plaćen prije ustupanja, ne vraća se.

Član 23

(Imovinski odnosi bračnih partnera)

Porez na nasljedstva i darove ne plaća se ako se uređuju imovinski odnosi između bivših bračnih partnera.

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATE KANTONALNIH POREZA

A. Prijavljivanje poreza

Član 24

(Prijavljivanje nastanka porezne obaveze)

(1) Porezni obveznik dužan je Poreznoj upravi prijaviti nastanak porezne obaveze, poreznom prijavom, s podacima potrebnim za utvrđivanje iznosa poreza.

(2) Oblik i sadržaj porezne prijave iz stava (1) ovoga člana propisuje ministar finansija.

Član 25

(Porezna prijava obveznika plaćanja poreza na imovinu)

(1) Obveznik plaćanja poreza na imovinu dužan je poreznu prijavu za razrez poreza podnijeti do 31. januara godine za koju se utvrđuje porez.

(2) Ako obveznik plaćanja poreza na imovinu tokom godine stekne imovinu na koju se plaća porez na imovinu, dužan je to prijaviti Poreznoj upravi, poreznom prijavom, u roku od 15 dana od dana stjecanja imovine.

(3) Porezni obveznik koji je, na osnovu ovoga zakona, prvi put postao obveznik plaćanja poreza na imovinu, dužan je poreznu prijavu podnijeti u roku od 30 dana od dana slupanja na snagu ovoga zakona.

Član 26

(Porezna prijava obveznika plaćanja poreza na nasljedstva i darove)

Obveznik plaćanja poreza na nasljedstva i darove dužan je poreznu prijavu za razrez poreza podnijeti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, odnosno od dana prijema rješenja o nasljeđivanju.

Član 27

(Dostava podataka za utvrđivanje porezne obaveze)

Organi uprave, banke, sudovi, preduzeća i ostala pravna lica te samostalni privrednici i ostala fizička lica dužni su na zahtjev Porezne uprave dostaviti podatke kojima raspolažu ako su ti podaci značajni za utvrđivanje njihove porezne obaveze ili poreznih obaveza drugih lica s kojima su u poslovnom odnosu.

B. Obračunavanje i razrezivanje poreza

Član 28

(Nadležnost za obračunavanje i razrezivanje poreza)

Poreze iz člana 3. ovoga zakona obračunava i razrezuje Porezna uprava, rješenjem, na osnovu podataka iz porezne prijave.

Član 29

(Rokovi za razrezivanje poreza)

(1) Porez na imovinu razrezuje se najkasnije do 30. aprila nakon isteka godine za koju se razrezuje porez.

(2) Porez na nasljedstva i darove razrezuje se u roku od 30 dana od dana podnošenja porezne prijave.

(3) Porezna uprava dužna je poreznom obvezniku dostaviti rješenje o razrezu poreza u roku od 15 dana nakon isteka roka za razrezivanje poreza.

C. Naplaćivanje poreza i mjesto plaćanja poreza

Član 30

(Rok i mjesto plaćanja poreza na imovinu)

(1) Porez na imovinu plaća se u roku od 30 dana od dana prijema rješenja o razrezu poreza.

(2) Mjesto plaćanja poreza na nepokretnu imovinu je mjesto gdje se imovina nalazi, a porez na pokretnu imovinu plaća se prema mjestu prebivališta poreznoga obveznika.

Član 31

(Rok i mjesto plaćanja poreza na nasljedstva i darove)

Porez na nasljedstva i darove plaća se u roku od 60 dana od dana donošenja rješenja o razrezu poreza, i to za nekretnine prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, a za pokretnu imovinu prema mjestu prebivališta poreznoga obveznika.

Član 32

(Kamata za prekoračenje roka plaćanja)

(1) Na iznos porezne obveze koja nije plaćena u propisanom roku, plaća se kamata prema važećoj stopi propisanoj Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne pnhode ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 48/01, 52/01 i 42/06), dnevno za svaki dan zakašnjenja.

(2) Porezna uprava može, u opravdanim slučajevima, poreznom obvezniku odobriti odgodu plaćanja dospjeloga poreza ili odobriti plaćanje poreza u više obroka.

(3) Ako porezni obveznik ne uplaćuje obroke poreza u određenom roku, Porezna uprava može staviti van snage rješenje o odobrenju obročne otplate poreza i poduzeti mjere da se zaostali dug naplati odjedanput.

(4) Odobrena odgoda plaćanja dospjeloga poreza ne oslobađa poreznoga obveznika plaćanja kamata ako ga Porezna uprava rješenjem o odobrenju obročne otplate poreza nije oslobodila plaćanja kamate.

D. Prisilna naplata poreza

Član 33

(Primjena propisa o prisilnoj naplati poreza)

Od poreznoga obveznika koji dospjeli porez nije platio u propisanom roku porez se prisilno naplaćuje na način i prema postupcima prisilne naplate poreza propisanim Zakonom u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 33/02 i 28/04).

IV. ŽALBA

Član 34

(Podnošenje žalbe)

Protiv prvostepenog rješenja porezni obveznik može podnijeti žalbu Kantonalnom poreznom uredu ili Centralnom uredu Porezne uprave, u roku od osam radnih dana od dana prijema rješenja.

Član 35

(Rješavanje po žalbi)

(1) Žalbu u prvom stepenu rješava Kantonalni porezni ured ili Centralni ured Porezne uprave u roku od 15 radnih dana od dana prijema žalbe.

(2) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(3) Ako Porezna uprava odgodi naplatu razrezanoga poreza, dužna je o tome obavijestiti organ koji rješava o žalbi.

V. OBNOVA POSTUPKA

Član 36

(Obnova postupka razrezivanja poreza)

Porezna uprava koja je donijela rješenje kojim je okončan postupak razrezivanja poreza dužna je, sama ili na zahtjev poreznoga obveznika, obnoviti postupak razrezivanja poreza u roku od pet godina nakon njegove pravosnažnosti ako se naknadno saznaju činjenice ili prikupe dokazi koji nisu bili poznati prilikom razrezivanja poreza.

Član 37

(Izmjena pravosnažnog rješenja)

Pravosnažno rješenje o razrezu poreza može se izmijeniti, na zahtjev stranke i po službenoj dužnosti, u roku od pet godina od dana pravosnažnosti ako se utvrdi da su propisi nepravilno primijenjeni, na štetu ili u korist poreznoga obveznika.

VI. ZASTARA I OTPIS POREZA ZBOG NENAPLATIVOSTI

Član 38

(Zastara razreza poreza i naplate porezne obaveze)

(1) Porez se može razrezati te prekršajni postupak zbog povreda odredbi ovoga zakona pokrenuti u roku od pet godina nakon što je porezna prijava za taj porez podnesena ili nakon dospijeća toga poreza, računajući od dana koji je kasnije nastupio.

(2) Porez i kamate te troškovi prisilne naplate poreza, kao i novčane kazne zbog povreda odredbi ovoga zakona mogu se naplatiti u roku od pet godina od dospijeća porezne obaveze.

Član 39

(Prekid roka zastare)

(1) Rok za razrezivanje poreza prekida se svakom službenom radnjom Porezne uprave radi utvrđivanja porezne obaveze, na koju je upozoren nosilac tih obaveza.

(2) Rok za naplatu poreza i kamata te troškova prisilne naplate poreza i novčanih kazni prekida se svakom službenom radnjom što ju poduzima Porezna uprava radi naplate, na koju je upozoren nosilac tih obaveza.

(3) Nakon svakog prekida iz stavova (1) i (2) ovoga člana nastupa novi rok zastare.

Član 40

(Otpisivanje poreza kao nenaplativog)

(1) Dospjeli iznos poreza koji se ne može naplatiti ni prisilno otpisuje se kao nenaplativ:

- ako je porezni dužnik umro ili je odselio u nepoznato mjesto a nije ostavio pokretnine ni nekretnine od čega se može naplatiti dospjeli porez. Ako se nakon smrti poreznoga dužnika naknadno pronađe imovina ili se sazna za novo prebivalište poreznoga dužnika koji je odselio, ponovno će se zadužiti otpisanim porezom ako nije nastupila zastara prava na naplatu

- ako se prisilnom naplatom, koja se obavljala svake godine bez uspjeha, dug nije mogao naplatiti ni nakon isteka treće godine od dana dospjelosti

(2) Ako se nakon otpisivanja pojavi mogućnost naplate otpisanoga poreza, poreznoga dužnika će se ponovno zadužiti otpisanim porezom ako nije nastupila zastara prava na naplatu.

(3) Ako bi se naplatom poreza dovelo u pitanje nužno izdržavanje poreznoga dužnika i članova njegova domaćinstva, porez se može, izuzetno, otpisati u cijelosti ili djelomično.

(4) O otpisu dospjeloga poreza rješava Porezna uprava.

VII. POVRAT POREZA

Član 41

(Pravo na povrat poreza)

(1) Porezni obveznik od kojeg je naplaćen kantonalni porez koji nije bio dužan platiti ima pravo na povrat plaćenoga poreza, plaćene kamate, troškova prisilne naplate poreza i novčane kazne.

(2) Zahtjev za povrat poreza porezni obveznik mora podnijeti u roku od tri godine od dana uplate porezne obveze.

Član 42

(Kamata na iznos nevraćenoga poreza)

Porezni obveznik od kojeg je po nalogu Porezne uprave naplaćen porez koji nije bio dužan platiti ili kojem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva nije vraćen porez za koji je ostvario pravo na povrat, ima pravo na kamatu iz člana 32. ovoga zakona na iznos poreza koji nije bio dužan platiti, odnosno na iznos poreza koji nije vraćen u propisanome roku.

Član 43

(Rješavanje po zahtjevu za povrat poreza)

(1) Porezni obveznik podnosi nadležnoj poreznoj ispostavi zahtjev za povrat poreza, uz koji prilaže dokaz o plaćenome porezu.

(2) Povrat poreza obavlja se na teret odgovarajućeg uplatnog računa, a u korist poreznoga obveznika.

(3) Pravo na povrat poreza i kamate te novčane kazne i troškova prisilne naplate poreza Porezna uprava utvrđuje rješenjem.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 44

(Prekršaj pravnoga lica)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:

1. ako ne prijavi nastanak porezne obaveze (član 24. ovoga zakona)

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovoga člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM.

Član 45

(Prekršaji fizičkih lica)

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit će se za prekršaj porezni obveznik fizičko lice:

1. ako ne prijavi nastanak porezne obveze ili u poreznoj prijavi prikaže netačne podatke za razrezivanje poreza (članovi 24., 25. i 26. ovoga zakona)

2. ako ne uplati porez u propisanom roku (članovi 30. i 31. ovoga zakona)

3. ako ometa ili ne dopusti postupak prisilne naplate poreza

Član 46

(Prekršaji odgovornoga lica u pravnom licu)

Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 500,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom organu:

1. ako registrira motorno vozilo, motocikl ili plovilo bez dokaza da je plaćen porez na imovinu (član 7. ovoga zakona)

2. ako na zahtjev Porezne uprave ne dostavi podatke iz člana 27. ovoga zakona

3. ako ne postupi u skladu s članom 10. ovoga zakona.

Član 47

(Izricanje kazne u prekršajima)

(1) Postupak za izricanje kazne u prekršajima zbog povreda odredbi ovoga zakona pokreće Porezna uprava, a rješenje o prekršaju donosi općinski sud.

(2) O žalbi protiv prvostepenog rješenja iz stava (1) ovoga člana rješava Kantonalni sud.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48

(Donošenje provedbenih propisa)

Ministar finansija će donijeti provedbene propise za primjenu odredbi ovoga zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 49

(Prestanak važenja Zakona)

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o porezima Srednjobosanskog kantona ("Službene  novine Srednjobosanskog kantona", broj: 4/99, 1/2000, 10/01, 11/03, 10/04, 1/05, 7/06 i 1/08).

Član 50

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Službenim  novinama Srednjobosanskog kantona".