ZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI SREDNjOBOSANSKOG KANTONA

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 2/2012, 3/2012 - ispr., 5/2014, 7/2014 - ispr., 12/2015, 15/2017 i 2/2019)

 

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom uređuju se plaće i naknade izabranih dužnosnika, nosilaca funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton) te kantonalnoga pravobranioca i zamjenika kantonalnoga pravobranioca, kao i državnih službenika i namještenika u organima državne službe Kantona (u daljnjem tekstu: organ državne službe).

Član 2

(Definicije pojmova korištenih u Zakonu)

Pojmovi korišteni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) "izabrani dužnosnici", u smislu ovoga zakona, jesu članovi Skupštine Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: zastupnici);

b) "nosioci izvršnih funkcija", u smislu ovoga zakona, jesu: premijer Kantona i članovi Vlade Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona);

c) "savjetnici", u smislu ovoga zakona, jesu savjetnik predsjedavajućeg Skupštine Srednjobosanskog kantona, savjetnik zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Srednjobosanskog kantona i savjetnik premijera Kantona;

d) "organ državne službe", u smislu ovoga zakona, jesu kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije; stručne i ostale službe organa izvršne i zakonodavne vlasti, općinski sudovi, Kantonalni sud u Novom Travniku, Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona, Travnik, i Kantonalno javno pravobranilaštvo, Vitez;

e) "radno mjesto" je pozicija utvrđena aktom o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe, na koju se postavlja državni službenik i namještenik radi obavljanja poslova utvrđenih za to radno mjesto;

f) "platni razred" je razvrstavanje radnih mjesta utvrđenih aktom o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe u određene pozicije radi određivanja iznosa osnovne plaće državnoga službenika i namještenika;

g) "koeficijent" je brojčana vrijednost koja se iskazuje arapskom brojkom za svaku poziciju radnoga mjesta, koje su razvrstane u platne razrede organa državne službe, i služi za utvrđivanje visine osnovne plaće;

h) "osnovica za obračun plaće" je novčani iznos, u konvertibilnim markama (u daljnjem tekstu: KM), koji se koristi za određivanje osnovne plaće.

Član 3

(Načela pri utvrđivanju iznosa plaće)

Pri utvrđivanju iznosa plaća i naknada zaposlenika u organima vlasti Kantona poštovat će se sljedeća načela:

a) ista plaća za isto radno mjesto: prema ovom načelu zaposlenici u organima vlasti koji obavljaju poslove istog radnog mjesta, odnosno obavljaju iste ili slične poslove imaju pravo na istu osnovnu plaću, prema vrsti i stepenu stručne spreme;

b) transparentnost: u skladu s ovim načelom, prilikom raspisivanja javnoga konkursa i oglasa za popunjavanje radnoga mjesta, obavezno se objavljuje podatak o pripadajućoj osnovnoj netoplaći za oglašeno radno mjesto;

c) fiskalna odgovornost: u skladu s ovim načelom, brutoplaće i naknade, na osnovu utvrđene osnovice, mogu se utvrditi i isplatiti korisnicima prava koje tretira ovaj zakon samo do visine sredstava planiranih u Budžetu Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Budžet Kantona) za te namjene.

Član 4

(Budžetsko osiguranje sredstava za plaće i naknade)

Finansijska sredstva za plaće i naknade te ostala primanja izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, kao i državnih službenika i namještenika u organu državne službe, predviđena ovim zakonom, planiraju se i osiguravaju u Budžetu Kantona.

Član 5

(Osnovica za obračun plaće)

(1) Osnovica za obračun plaća utvrđuje se zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona za svaku budžetsku godinu, ili odlukom o privremenom finansiranju, i primjenjuje se od 1. januara za svaku narednu godinu.

(2) Osim osnovice za obračun plaća, prilikom obračuna plaće koristit će se i bod za obračun plaće koji se utvrđuje zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona za svaku budžetsku godinu ili odlukom o privremenom finansiranju i primjenjuje se od 1. januara za svaku narednu godinu.

(3) Osnovica i bod za obračun plaća utvrđuje se u pregovorima s reprezentativnim sindikatom prije usvajanja zakona, odnosno odluke iz stava (1) ovoga člana. Ako se dogovor ne postigne, Vlada Kantona će utvrditi osnovicu i bod, pri čemu visina osnovice ne može biti niža od prethodno dogovorene, odnosno važeće.

(4) Prilikom utvrđivanja osnovice i boda za obračun plaća iz stavova (1) i (2) ovoga člana uzet će se u obzir projekcije Budžeta Kantona za narednu godinu, kao i kretanja BDP-a i indeksa potrošačkih cijena, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

(5) Mjesečna novčana primanja isplaćena u skladu s odredbama ovoga zakona definitivna su i konačna.

Član 6

(Utvrđivanje osnovne plaće)

(1) Osnovna plaća se utvrđuje množenjem osnovice za plaću iz člana 5. ovoga zakona i boda za obračun plaće s utvrđenim koeficijentom platnoga razreda i tako utvrđeni iznos uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu radnoga staža izabranoga dužnosnika, nosioca izvršne funkcija i savjetnika te državnoga službenika i namještenika, a najviše do 20%.

(2) Osnovna plaća ne može biti manja od 70% prosječne netoplaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

(3) Ako množenjem utvrđene osnovice i boda za obračun plaće s pripadajućim koeficijentom platnoga razreda osnovna plaća iznosi manje od 70% prosječne plaće, zaposleniku će se isplatiti plaća u navedenom postotku.

(4) Osnovna plaća obračunava se i iskazuje mjesečno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovarajućem platnom razredu.

(5) Ako zaposlenik radi nepuno radno vrijeme, u skladu s posebnim zakonom ili drugim propisima, osnovna plaća će se odrediti srazmjerno vremenu provedenom na radu.

(6) Puno radno vrijeme zaposlenika je 40 sati sedmično.

POGLAVLJE II. PLAĆE I NAKNADE IZABRANIH DUŽNOSNIKA, NOSILACA IZVRŠNIH FUNKCIJA, SAVJETNIKA U ORGANIMA ZAKONODAVNE I IZVRŠNE VLASTI KANTONA TE KANTONALNOGA PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA KANTONALNOGA PRAVOBRANIOCA

Odjeljak A. Plaća

Član 7

(Vrijeme ostvarivanja prava na plaću)

(1) Izabrani dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno, nosioci izvršnih funkcija, savjetnici, kantonalni pravobranilac i zamjenik kantonalnoga pravobranioca imaju pravo na plaću.

(2) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija, kantonalni pravobranilac i zamjenik kantonalnog pravobranioca ostvaruju pravo na plaću danom stupanja na dužnost, u skladu s općim aktima zakonodavnoga, odnosno izvršnoga organa vlasti (u daljnjem tekstu: nadležni organ).

(3) Izabrani dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, pravo na plaću iz stava (1) ovoga člana ostvaruje podnošenjem zahtjeva za profesionalnim obavljanjem dužnosti Administrativnoj komisiji Skupštine Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Administrativna komisija).

(4) Savjetnik predsjedavajućeg Skupštine Srednjobosanskog kantona, savjetnik zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Srednjobosanskog kantona i savjetnika premijera Kantona pravo na plaću iz stava (1) ovoga člana ostvaruju danom postavljenja na radno mjesto.

(5) Odluku o broju i strukturi savjetnika predsjedavajućeg Skupštine Srednjobosanskog kantona i savjetnika zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Srednjobosanskog kantona donosi Skupština Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Skupština Kantona) na prijedlog Administrativne komisije, a odluku o broju i strukturi savjetnika premijera Kantona donosi Vlada Kantona.

Član 8

(Pravo izabranih dužnosnika na ime povećanih materijalnih troškova u obavljaju svoje dužnosti)

(1) Izabrani dužnosnik ima pravo na stalno mjesečno novčano primanje (paušal) za povećane materijalne troškove u obavljanju svoje dužnosti, koje ne može biti veće od četiriju osnovica iz člana 5. ovoga zakona.

(2) Iznos paušala iz stava (1) ovoga člana utvrđuje, odlukom, Administrativna komisija.

(3) Administrativna komisija može utvrditi niži iznos paušala zastupniku koji ostvaruje plaću na osnovu zastupničke dužnosti (profesionalcu).

(4) Pravo iz stava (1) ovoga člana izabrani dužnosnik može ostvariti samo prema jednom osnovu, odnosno na jednom nivou zakonodavne vlasti.

(5) Iznos paušala umanjuje se za 10% za neopravdano odsustvovanje izabranoga dužnosnika sa sjednice Skupštine Kantona ili radnoga tijela čiji je član, a evidenciju o izostancima vodi sekretar Skupštine Kantona.

Član 9

(Platni razredi i koeficijenti izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija, savjetnika, kantonalnoga pravobranioca i zamjenika kantonalnoga pravobranioca)

Platni razred

Radno mjesto

Koeficijent

I.

predsjedavajući Skupštine Kantona premijer Kantona

9,80

II.

zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Kantona
ministar u Vladi kantona

9,30

III.

predjsednik kluba u Skupštini Kantona

7,00

IV.

zastupnik u Skupštini Kantona

6,80

V.

kantonalni pravobranilac

7,60

VI.

zamjenik kantonalnog pravobranioca

7,00

VII.

savjetnik predsjedavajućeg Skupštine Kantona i savjetnik zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona
savjetnik premijera Kantona

5,70

(2) Osnovna plaća lica iz stava (1) ovoga člana utvrđuje se prema članu 6. ovoga zakona.

Odjeljak B. Naknade

Član 10

(Naknada plaće zbog bolesti ili ozljede)

(1) Za prvih 42 dana odsutnosti s posla zbog bolesti ili ozljede, izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije, savjetnik, kantonalni pravobranilac i zamjenik kantonalnoga pravobranioca imaju pravo na naknadu plaće u iznosu plaće koju je ostvario za prethodni mjesec.

(2) Lice iz stava (1) ovoga člana ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 70% plaće koju je ostvarilo za prethodni mjesec prije odsutnosti s posla zbog bolesti ili ozljede, za odsutnost s posla duže od 42 dana, a najduže 12 mjeseci, odnosno do kraja mandata.

(3) Lice iz stava (1) ovoga člana ima pravo na naknadu plaće u punom iznosu koju je ostvarilo za prethodni mjesec ako je do odsutnosti s posla došlo zbog ozljede na radu.

Član 11

(Naknada plaće nakon prestanka javne funkcije)

(1) Izabrani dužnosnik i nosilac izvršne funkcije, nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovornoga odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za penziju, prema općim propisima, ima pravo na naknadu plaće koju je ostvarivao dok je obavljao javnu funkciju, u trajanju od 12 mjeseci.

(2) Pravo iz stava (1) ovoga člana imaju i savjetnici u trajanju od 6 mjeseci, ako su dužnost savjetnika obavljali duže od dvije godine.

(3) Izabrani dužnosnik i nosilac izvršne funkcije koji se, u skladu sa zakonom, vrati na isto ili slično radno mjesto s kojega je izabran, odnosno imenovan na javnu funkciju, nema pravo na naknadu plaće iz stava (1) ovoga člana.

Član 12

(Naknada za troškove ishrane - topli obrok)

(1) Izabrani dužnosnik, sa iznimkom lica koje ne ostvaruje plaću na osnovu zastupničke funkcije (neprofesionalac), nosilac izvršne funkcije i savjetnik, kantonalni pravobranilac i zamjenik kantonalnoga pravobranioca imaju pravo na naknadu troškova ishrane (topli obrok) u iznosu od 1% prosječne mjesečne netoplaće isplaćene u Federaciji, prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

(2) Naknada iz stava (1) ovoga člana neće se obračunavati za vrijeme odsutnosti s posla na osnovu službenoga putovanja, bolovanja ili godišnjega odmora.

Član 13

(Naknada za odvojeni život od porodice i smještaj u mjestu rada)

(1) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici, sa iznimkom lica koja ne ostvaruju plaću na osnovu zastupničke dužnosti, ako borave izvan mjesta prebivališta svoje porodice koje je udaljeno više od 70 km od sjedišta institucije u kojoj su zaposleni, imaju pravo na naknadu za odvojeni život od porodice, u iznosu koji će utvrditi Vlada Kantona, odnosno Administrativna komisija.

(2) Lica iz stava (1) ovoga člana koja nemaju osiuran službeni smještaj imaju pravo i na naknadu za zakup stana za službene potrebe, u iznosu koji će utvrditi Vlada Kantona, odnosno Administrativna komisija.

(3) Lica iz stava (1) ovoga člana koja imaju osiguran smještaj, ali za smještaj plaćaju sve roškove imaju pravo na naknadu troškova smještaja koju će utvrditi Vlada Kantona, odnosno Administrativna komisija.

(4) Lica koja ostvaruju pravo iz stava (1) ovoga člana nemaju pravo na naknadu dnevnica i putnih troškova u vezi sa učešćem u radu Skupštine Kantona i skupštinskih radnih tijela, a imaju pravo na naknadu troškova prijevoza do mjesta prebivališta porodice, do četiri puta mjesečno, u iznosu cijene javnoga prijevoza za dotičnu relaciju.

(5) Za ostvarivanje prava iz ovoga člana izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije i savjetnik podnose zahtijev, o kojem Administrativna komisija, kojoj su ti poslovi stavljeni u nadležnost poslovnikom, donosi pojedinačnu odluku.

Član 14

(Naknada za godišnji odmor i plaćeni dopust)

Izabrani dužnosnik, nosila izvršne funkcije i savjetnik, sa iznimkom lica koja ne ostvaruju plaću na osnovu zastupničke dužnosti (neprofesionalci), kantonalni pravobranilac i zamjenik kantonalnoga pravobranioca imaju pravo na naknadu za vrijeme godišnjega odmora (regres), u iznosu od 50% prosječne netoplaće isplaćene u Federaciji, prema posljednjem objavljenom statističkom podatku, i naknadu za plaćeni dopust u dužini do 30 dana, u iznosu svoje netoplaće iz prethodnoga mjeseca.

Član 15

(Naknada u slučaju smrti, ozljede na radu, teške bolesti i invalidnosti)

Naknadu u slučaju smrti, ozljede na radu, teške bolesti i invalidnosti izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije i savjetnik te kantonalni praovobranilac i zamjenik kantonalnoga pravobranioca ostvaruju na način i pod uvjetima utvrđenim u članovima 34. i 35. ovoga zakona za državne službenike i namještenike kantonalnih organa državne službe.

Član 16

(Otpremnina)

Izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije i savjetnik te kantonalni pravobranilac i zamjenik kantonalnoga pravobranioca imaju pravo na isplatu otpremnine prilikom odlaska u penziju, u iznosu od pet svojih prosječnih plaća isplaćenih u prethodnih pet mjeseci.

Član 17

(Ostale naknade)

(1) Pravo na naknadu za prisutnost sjednici Skupštine Kantona, sjednici kluba zastupnika, odnosno sjednici kluba naroda te za učestvovanje u radu komisija i Kolegija Skupštine Srednjobosanskog kantona imaju vanjski članovi komisija i zastupnici koji nisu profesionalci u Skupštini Kantona.

(2) Iznos naknade na osnovu stava (1) ovoga člana utvrđuje Administrativna komisija.

Član 18

(Naknada troškova za službeno putanje)

(1) Izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije i savjetnik te kantonalni pravobranilac i zamjenik kantonalnoga pravobranioca upućeni na službeno putovanje imaju pravo na naknadu troškova dnevnice, noćenja, prijevoza i ostalih izdataka nastalih u vezi sa službenim putavnjem.

(2) Službenim putavnjem, u smislu ovoga zakona, smatra se obavljanje poslova izvan sjedišta institucije u kojem izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije i savjetnik obavlja svoju dužnost.

(3) Iznos dnevnica i ostalih troškova u vezi sa službenim putovanjem te način njihova obračuna uređuje se uredbom Vlade Kantona.

POGLAVLJE III. PLAĆE I NAKNADE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Odjeljak A. Osnovna plaća

Član 19

(Određivanje plaće prema radnom mjestu)

Državni službenik i namještenik u organu državne službe imaju pravo na plaću koja odgovara radnom mjestu na koje je državni službenik, odnosno namještenik postavljen.

Član 20

(Platni razredi i koeficijenti za obračun plaća državnih službenika)

(1) Utvrđuju se sljedeći platni razredi i koeficijenti za obračun plaća državnih službenika:

Platni razred

Radno mjesto

Koeficijent

I.

- sekretar Vlade Kantona
- sekretar Skupštine Kantona

6,50

II.

- rukovodilac samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije
- rukovodilac službe i ureda koje osniva Vlada Kantona
- sekretar Kantonalnog suda u Novom Travniku
- sekretar općinskog suda
- arhivar u Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona
- sekretar kantonalnog ministarstva
- sekretar samostalne kantonalne uprave

6,20

III.

- pomoćnik kantonalnog ministra
- pomoćnik rukovodioca samostalne kantonalne uprave
- sekretar samostalne kantonalne upravne organizacije

5,70

IV.

- rukovodilac kantonalnog organa uprave i kantonalne upravne organizacije koja se nalazi u sastavu kantonalnog ministarstva
- pomoćnik rukovodioca kantonalne upravne organizacije
- glavni kantonalni inspektor
- rukovodeći državni službenik u uredu i službi koje osniva Vlada Kantona
- sudski stručni saradnik u Kantonalnom sudu u Novom Travniku
- interni revizor

5,20

V.

- rukovodilac osnovne organizacijske jedinice kojom ne rukovodi rukovodeći državni službenik

4,60

VI.

- rukovodilac unutrašnje organizacijske jedinice

4,50

VII.

- kantonalni inspektor

4,30

VIII.

- stručni savjetnik

4,10

IX.

- viši stručni saradnik

3,90

X

- stručni saradnik

3,70

(2) Osnovna plaća lica iz stava (1) ovoga člana utvrđuje se prema članu 6. ovoga zakona.

Član 21

(Platni razredi i koeficijenti za obračun plaća namještenika)

(1) Utvrđuju se sljedeći platni razredi i koeficijenti za obračun plaća namještenika:

Platni razred

Radno mjesto

Koeficijent

I.

- šef unutrašnje organizacijske jedinice (VŠS)

3,20

II.

- viši samostalni referent (VŠS)

3,10

III.

- samostalni referent (VŠS)

3,00

IV.

- šef unutrašnje organizacijske jedinice (SSS)

2,80

V.

- viši referent (SSS) i VKV radnik

2,70

VI.

- referent (SSS) i KV radnik III. i IV. stepena

2,60

VII.

- pomoćni radnik i nekvalificirani radnik (NK radnik)

1,85

(2) Osnovna plaća lica iz stava (1) ovoga člana utvrđuje se prema članu 6. ovoga zakona.

Odjeljak B. Dodaci na plaću

Član 22

(Vrste dodataka na plaću)

(1) Državni službenik i namještenik imaju pravo na dodatak na plaću koji je utvrđen odredbama člana 23. ovoga zakona.

(2) Dodatak na plaću iz stava (1) ovoga člana čini sastavni dio osnovne plaće.

Član 23

(Dodatak na plaću na osnovu posebnih uvjeta rada)

(1) Dodatak na plaću na osnovu posebnih uvjeta rada iznosi:

a) inspektoru, glavnom inspektoru i direktoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - od 20% do 30% od osnovne plaće;

b) za ostale poslove koji se obavljaju pod posebnim uvjetima određenim posebnim zakonom dodatak na plaću se može odrediti od 10% do 20%.

(2) Posebni dodatak iz stava (1) ovoga člana obračunava se na osnovu plaću, bez dijela plaće na osnovu radnoga staža, i čini sastavni dio plaće.

(3) Iznos dodatka na plaću na osnovu posebnih uvjeta rada iz stava (1) ovoga člana utvrđuje se pravilnikom o plaćama i naknadama organa državne službe, u skladu s kriterijima utvrđenim kolektivnim ugovorom, zakonom i ostalim propisima.

Odjeljak C. Naknade

Član 24

(Vrste naknada)

Državni službenik i namještenik imaju pravo na naknade utvrđene odredbama članova od 25. do 38. ovoga zakona.

 

Član 25

(Naknada za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika)

(1) U slučaju prekovremenog rada, rada u neradne dane, noćnoga rada ili rada u dane državnih praznika, državni službenik i namještenik imaju pravo na naknadu osnovne plaće srazmjerno vremenu trajanja toga rada, uvećanom za postotak utvrđen kolektivnim ugovorom.

(2) Iznos naknade i uvjeti za ostvarivanje naknade utvrdit će se uredbom Vlade Kantona.

(3) Naknada iz stava (1) ovoga člana obračunava se od osnovne plaće, bez dijela plaće na osnovu radnoga staža, a naknada iz voga člana čini sastavni dio plaće.

Član 26

(Plaćeni dopust)

Državni službenik i namještenik imaju pravo na plaćeni dopust u dužini do 30 dana, u iznosu svoje netoplaće za prethodni mjesec.

Član 27

(Naknada za ishranu tokom rada)

Državni službenik i namještenik imaju pravo na novčanu naknadu za ishranu tokom rada (topli obrok), u iznosu 1% prosječne netoplaće isplaćene u Federaciji, prema posljednjem objavljenom statističkom podatku prije donošenja Budžeta Kantona.

Član 28

(Regres za godišnji odmor)

(1) Državni službenik i namještenik imaju pravo na naknadu za regres za korištenje godišnjeg odmora, u iznosu 50% prosječne netoplaće isplaćene u Federaciji, prema posljednjem objavljenom statističkom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

(2) Pravo na regres iz stava (1) ovoga člana ima svaki državni službenik i namještenik koji tokom tekuće kalendarske godine ima pravo na godišnji odmor.

 

Član 29

(Naknada za bolovanje)

(1) Državni službenik i namještenik imaju pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) do 42 kalendarska dana, u iznosu svoje netoplaće isplaćene za prethodni mjesec.

(2) Naknada plaće za bolovanje preko 42 dana iz stava (1) ovoga člana ostvaruje se prema propisu Kantona kojim se uređuje naknada za to bolovanje, s tim da razliku do iznosa pune plaće isplaćuje kantonalni organ državne službe u kojem je taj državni službenik ili namještenik u radnom odnosu.

Član 30

(Naknada za prorođajni dopust)

Državni službenik i namještenik za vrijeme porođajnoga dopusta imaju pravo na naknadu plaće prema propisima Kantona kojima se uređuje ta oblast, prema mjestu uplate doprinosa, s tim da razliku do iznosa pune plaće uplaćuje kantonalni organ državne službe u kojem je taj državni službenik ili namještenik u radnom odnosu.

Član 31

(Naknada za službeno putavanje)

(1) Državni službenik i namještenik imaju pravo na naknadu za troškove službenoga putoavanja na području Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine, kao i za putovanja u inozemstvo, na koje se uspućuju radi obavljanja službenoga zadatka.

(2) Iznos i način ostvarivanja naknade iz stava (1) ovoga člana utvrđuje, uredbom, Vlada Kantona, u skladu s kolektivnim ugovorom.

Član 32

(Naknada za prijevoz na posao i s posla)

(1) Državni službenik i namještenik kojem nije organiziran prijevoz na posao i s posla, a čije je mjesto stanovanja od mjesta rada udaljeno najmanje 2 km, ima pravo na naknadu za troškove prijevoza.

(2) Visinu i način ostvarivanja naknade iz stava (1) ovoga člana Vlada Kantona utvrđuje uredbom, uz konsultaciju s reprezentativnim sindikatom.

Član 33

(Naknada za odvojeni život od porodice i smještaj u mjestu rada)

(1) Rukovodeći državni službenik čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 km od mjesta organa državne službe u kojem obavlja službenu dužnost ima pravo na naknadu troškova za odvojeni život od porodice i naknadu troškova smještaja u mjestu rada, čiji iznos i način ostvarivanja propisuje, uredbom, Vlada Kantona.

(2) Državni službenik i namještenik čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 km od mjesta organa državne službe u kojem obavljaju službenu dužnost imaju pravo na naknadu troškova smještaja u mjestu rada, čiji iznos i način ostvarivanja propisuje, uredbom, Vlada Kantona.

Član 34

(Naknada u slučaju teške invalidnosti, ozljede na radu i teške bolesti)

(1) U slučaju teške invalidnosti državnog službenika ili namještenika ili člana njegove uže porodice, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u iznosu dviju prosječnih netoplaća isplaćenih u Federaciji, prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

(2) U slučaju ozljede na radu ili teške bolesti državnog službenika ili namještenika ili člana njegove uže porodice, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u iznosu jedne prosječne netoplaće isplaćene u Federaciji, prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

(3) Članom uže porodice, u smislu stavova (1) i (2) ovoga člana, smatraju se bračni ili vanbračni partner ako žive u zajedničkom domaćinstvu koje državni službenik, odnosno namještenik izdržava, dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje) do 18 godina, odnosno do 26 godina životne dobi ako je na redovnom školovanju i nije u radnom odnosu, a dijete nesposobno za rad - bez obzira na životnu dob, roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i posvojitelji) ako žive u zajedničkom domaćinstvu koje državni službenik, odnosno namještenik izdržava, braća i sestre bez roditelja do 18, odnosno do 26 godina životne dobi ako su na redovnom školovanju i nemaju drugih prihoda već ih korisnik naknade stvarno izdržava ili je obaveza njihova izdržavanja zakonom utvrđena, a ako su nesposobni za rad, bez obzira na životnu dob, pod uvjetom da s njima živi u zajedničkom domaćinstvu, te unučad bez roditelja ako žive u zajedničkom domaćinstvu koje državni službenik, odnosno namještenik izdržava.

(4) Izdržavanim licem u smislu stava (3) ovoga člana smatra se lice koja ne ostvaruje primanja, odnosno čija mjesečna primanja iznose do 300,00 KM.

Član 35

(Naknada u slučaju smrti i pravo na osiguranje od posljedica nesretnoga slučaja)

(1) U slučaju smrti državnoga službenika, odnosno namještenika njegovoj prodici se isplaćuje naknada za troškove ukopa, u iznosu triju prosječnih netoplaća isplaćenih u Federaciji, prema posljednjem objavljenom statističkom podatku

(2) Članom uže porodice državnoga službenika ili namještenika, u smislu stava (1) ovoga člana, smatraju se bračni i vanbračni partner ako žive u zajedničkom domaćinstvu, dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje) do 18 godina, odnosno do 26 godina životne dobi ako je na redovnom školovanju i nije u radnom odnosu, a dijete nesposobno za rad - bez obzira na životu dob, roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i posvojitelji), braća i sestre bez roditelja do 18, odnosno do 26 godina životne dobi ako su na redovnom školovanju i nemaju drugih prihoda već ih korisnik naknade stvarno izdržava ili je obaveza njihovog izdržavanja zakonom utvrđena, a ako su nesposobni za rad, bez obzira na životnu dob, pod uvjetom da s njima živi u zajedničkom domaćinstvu, te unučad ako nemaju roditelja i žive u zajednčkom domaćinstvu s državnim službenikom ili namještenikom.

(3) U slučaju smrti člana uže porodice kojeg državni službenik ili namještenik izdržava živeći u zajedničkom domaćinstvu, državnom službeniku i namješteniku isplaćuje se naknada u iznosu dviju prosječnih netoplaća isplaćenih u Federaciji, prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

(4) Ako u organu državne službe istog nivoa vlasti rade dva člana ili više članova porodice, troškovi ukopa iz stava (1) ovoga člana isplaćuju se samo jednom zaposlenom članu porodice.

(5) Državni službenik i namještenik imaju pravo na osiguranja od posljedica nesretnoga slučaja, s uključenim rizikom od prirodne smrti, za vrijeme trajanja radnoga odnosa u organima državne službe.

(6) Iznos osiguranja prema osnovu iz stava (5) ovoga člana određuje se prema polisi osiguranja od posljedica nesretnoga slučaja, odnosno polisi osiguranja od prirodne smrti.

(7) Ugovor o osiguranju s odgovarajućom osiguravajućom kućom sklapa rukovodilac organa uprave za sve državne službenike i namještenike zaposlene u tom organu, u skladu s kolektivnim ugovorom.

Član 36

(Otpremnina)

Državni službenik i namještenik imaju pravo na otpremninu pri odlasku u penziju, u iznosu svojih pet ostvarenih prosječnih netoplaća isplaćenih u prethodnih pet mjeseci.

Član 37

(Naknada u slučaju prekobrojnosti)

U slučaju prestanka radnoga odnosa državnoga službenika, odnosno namještenika zbog prekobrojnosti, taj državni službenik, odnosno najmeštenik ima pravo na naknadu, i to:

a) za radni staž do 10 godina, naknada iznosi tri netoplaće državnoga službenika, odnosno namještenika;

b) za radni staž od 11 do 30 godina, naknada iznosi šest netoplaća državnoga službenika, odnosno namještenika;

c) za radni staž preko 30 godina, naknada iznosi deset netoplaća državnoga službenika, odnosno namještenika.

Član 38

(Naknada za rad u komisijama)

(1) Članovi komisija koje se osnivaju na osnovu rješenja Vlade Kantona, odnosno rukovodilaca organa uprave imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad u komisijama maksialno do iznosa jedne i po (1,5) osnovice iz člana 5. ovoga zakona.

(2) Odlukom Vlade Kantona reguliraju se način i uvjeti osnivanja komisija te način ostvarivanja naknade, a tanač iznos, odnosno visinu naknade za rad svojim aktom utvrđuje Vlada Kantona, odnosno rukovodilac organa državne službe za svaku pojedinačnu komisiju.

Član 39

(Propis o iznosu i načinu ostvarivanja prava na naknadu i dodatke na plaću)

Iznos i način ostvarianja prava na naknade i dodatke na plaću utvrđuju se uredbom Vlade Kantona, na usaglašen prijedlog Ministarstva finansija i Ministarstva pravosuđa i uprave te uz konsultaciju sa sindikatom.

Član 40

(Usklađivanje pravilnika o plaćama i naknadama)

(1) Rukovodilac orana državne službe dužan je uskladiti pravilnik o plaćama i naknadama s odredbama ovoga zakona, kolektivnog ugovora i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe, kao i s propisom iz člana 39. ovoga zakona.

(2) Pravilnik iz stava (1) ovoga člana donosi se uz pribavljeno mišljenje kantonalnog Ministarstva finansija te sindikata.

Član 41

(Prava na naknade ostalih kategorija iz ovoga zakona)

Prava na pojedine naknade utvrđene državnim službenicima i namještenicima koje nisu posebno propisane u Poglavlju II. ovoga zakona ostvaruju se na način i pod uvjetima koje će svojom odlukom propisati Administrativna komisija Skupštine Srednjobosanskog kantona, u visini propisanoj za državne službenike i namještenike u kantonalnim organima državne službe.

Odjeljak D. Plaće pripravnika i naknade volontera

Član 42

(Iznos plaće pripravnika)

(1) Plaća pripravniku s visokom, višom i sa srednjom stručnom spremom u organu državne službe utvrđuje se u iznosu, i to:

a) pripravniku s visokom školskom spremom, u iznosu od 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto stručni saradnik;

b) pripravniku s višom školskom spremom, u iznosu od 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto samostalni referent;

c) pripravniku sa srednjom stručnom spremom, u iznosu od 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto referent.

(2) Početna osnovna plaća iz stava (1) ovoga člana predstavlja samo iznos plaće bez dijela plaće na osnovu penzijskoga staža.

Član 43

(Iznos naknade volontera)

(1) Volonteri s visokom, višom i sa srednjom stručnom spremom u organu državne službe imaju pravo na naknadu, i to:

a) s visokom školskom spremom, u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika;

b) s višom školskom spremom, u iznosu od 35% od osnovne plaće samostalnog referenta;

c) sa srednjtručnom spremom, u iznosu od 35% od osnovne plaće referenta.

Odjeljak E. Obračun i isplata plaće

Član 44

(Način obračuna i isplate plaće)

(1) Plaća se obračunava za jedan mjesec unutrag, a isplaćuje za prethodni mjesec u skladu sa Zakonom o radu i zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona.

(2) Plaća iz stava (1) ovoga člana utvrđuje se rješenjem koje donosi rukovodilac organa državne službe, a sadrži: lične podatke državnoga službenika i namještenika, radno mjesto na koje je postavljen, platni razred i sve elemente koji su uzeti u obzir za utvrđivanje iznosa plaće.

(3) Podaci o plaćama državnih službenika i namještenika javni su.

(4) Sve izmjene u iznosu plaće obavljaju se rješenjem koje donosi rukovodilac organa državne službe.

POGLAVLJE IV. NADZOR NAD PRIMJENOM OVOGA ZAKONA

Član 45

(Organi nadležni za obavljanje nadzora)

Nadzor nad primjenom ovoga zakona provode kantonalno Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 46

(Obaveza kantonalnog Ministarstva finansija)

Ako rukovodilac organa državne službe ne postupi prema mišljenju kantonalnog Ministarstva finansija iz stava (2) člana 40. ovoga zakona, Ministarstvo će, osim ovlaštenja iz člana 45. ovoga zakona, o tome obavijestiti Vladu Kantona i neće obaviti isplate prema odredbama pravilnika o plaćama i naknadama koje su suprotne odredbama ovoga zakona

POGLAVLJE V. KAZNENE ODREDBE

Član 47

(Prekršaji rukovodioca organa državne službe)

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj rukovodilac organa državne službe:

a) ako ne odredi plaću za radno mjesto na koje je državni službenik, odnosno namještenik postavljen (član 6. ovoga zakona);

b) ako odredi dodatak na plaću na osnovu uvjeta rada suprotno odredbama člana 23. ovoga zakona;

c) ako odredi naknade suprotno članovima 25. do 38. ovoga zakona;

d) ako ne donese pravilnik o plaćama i naknadama (član 40. ovoga zakona);

e) ako ne donese rješenje o plaći ili rješenje o promjeni iznosa plaće (član 44. ovoga zakona).

POGLAVLJE VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48

Odredbe članova 27. i 28. ovoga zakona počet će se primjenjivati idućega mjeseca od dana potpisivanja izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim su regulirane te naknade.

Član 49

(Rok za donošenje podzakonskih propisa)

Vlada Kantona dužna je podzakonske propise utvrđene ovim zakonom donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 50

(Rok za donošenje pravilnika o plaćama i naknadama)

Kantonalni organi državne službe dužnis su svoje pravilnike o plaćama i naknadama donijet u roku od 60 dana od dana donošenja propisa iz člana 39. ovoga zakona.

Član 51

(Prestanak primjene odredbi drugih propisa)

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje primjena:

a) odredbi Zakona o pravima izabranih funkcionera, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Srednjobosanskog kantona ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj: 12/06, 7/08 i 12/08) koje se odnose na plaće, naknade i druga materijalna prava izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti;

b) odredbi Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj: 7/11) koje se odnose na plaće i naknade državnih službenika, izuzev odredbi stava (2) člana 40. čija primjena prestaje 31. decembra 2011. godine;

c) odredbi Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacija Bosne i Hercegovine", broj 49/05) koje se odnose na plaće i naknade namješenika, izuzev odredbe člana 42. čija primjena prestaje 31. decembra 2011. godine;

d) odredbi Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih dražvnih službenika u kantonalnim organima državne službe ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj 12/08), koje se odnose na platne razrede rukovodećih državnih službenika i ostalih državnih službenika;

e) odredbi Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj 12/08), koje se odnose na platne razrede namještenika;

f) odredbi Odluke o plaćama kantonalnog javnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog javnog pravobranioca ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj: 2/98, 10/2000, 6/06 i 3/09);

g) odredbi Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj: 2/06, 8/06, 3/07 i 9/09) koje se odnose na naknade koje su drugačije uređene ovim zakonom.

Član 52

(Ravnopravnost spolova)

Odredbe ovoga zakona odnose se podjednako na ženski i muški spol, bez obzira na rod imenice upotrijebljen u tekstu Zakona.

Član 53

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu idućega dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona", a primjenjuje se od 1. oktobra 2011. godine, izuzev odredbi članova 32. i 38. ovoga zakona koje će se primjenjivati od 1. januara 2012. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmjenama
Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 5/2014 i 7/2014 - ispr.)

Član 4

(Stupanje na snagu i primjena Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".

 

Samostalni članovi Zakona o izmjenama
Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 15/2017)

Član 10

(Donošenje uredbe)

Uredbu iz stava (2) člana 7. ovoga zakona Vlada Kantona će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 11

(Stupanje na snagu)

(1) Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".

(2) Izuzetno, odredbe stavova (1) i (2) člana 2. ovoga zakona primjenjuju se od 1. januara za svaku narednu godinu.

 

Samostalni član Zakona o izmjenama
Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 2/2019)

Član 3

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakona stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".