ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE

("Sl. glasnik RS", br. 121/2012, 52/2014, 103/2015 i 15/2016)

 

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se budžetski sistem Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika), priprema, planiranje, način izrade, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srpske (u daljem tekstu: budžet Republike), budžeta opština, gradova i fondova, zaduživanje i otplata duga, računovodstvo, izvještavanje i kontrola budžeta Republike, opština, gradova i fondova.

Član 2

Pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) budžet je procjena budžetskih sredstava i budžetskih izdataka za jednu fiskalnu godinu,

b) fiskalna godina obuhvata period od 12 mjeseci, koji počinje 1. januara, a završava se 31. decembra kalendarske godine,

v) budžetski korisnici su organi, organizacije i drugi subjekti javnog sektora (osim javnih preduzeća) koji se finansiraju iz budžeta Republike, opština, gradova i fondova i koji su pod njihovom kontrolom u skladu sa zakonom,

g) fondovi u smislu ovog zakona su: Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske,

d) račun javnih prihoda je račun na koji se vrše uplate javnih prihoda Republike, opština, gradova i fondova i sa koga se vrši raspodjela na račune korisnikajavnih prihoda,

đ) Jedinstveni račun trezora je račun na koji se vrše uplate sredstava na ime Republike, opština, gradova i fondova sa računa javnih prihoda ili direktno, kao i sve isplate u ime Republike, opština, gradova i fondova, a sistem Jedinstvenog računa trezora sastoji se od računa javnih prihoda, investicionih računa, transakcionih računa, te računa za posebne namjene,

e) račun posebnih namjena je račun koji na zahtjev budžetskog korisnika otvaraju trezor Republike i trezori opština, gradova i fondova na koji se vrše uplate sredstava posebnih namjena, kao i sve isplate po namjenama ili projektima,

ž) jedinstveni račun za indirektne poreze koji vodi Uprava za indirektno oporezivanje BiH (u daljem tekstu: Jedinstveni račun UIO) je račun na koji se uplaćuju indirektni porezi i

z) javne investicije predstavljaju dio planiranih sredstava budžeta Republike koji se ne raspoređuje unaprijed, već na osnovu posebnih odluka Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), a podrazumijevaju ulaganja u značajno povećanje vrijednosti nefinansijske imovine kroz sticanje infrastrukture opšteg značaja, lokalne infrastrukture, građevinskih objekata, zemljišta i opreme.

II - BUDžETSKI SISTEM REPUBLIKE SRPSKE

Član 3

Budžetski sistem Republike čine budžet Republike, budžeti opština i gradova i budžeti - finansijski planovi fondova (u daljem tekstu: budžeti fondova).

Član 4

U skladu sa ovim zakonom, jedinstvenost budžetskog sistema Republike obezbjeđuje se zajedničkim pravnim uređenjem, jedinstvenom budžetskom klasifikacijom, upotrebom jedinstvene budžetske dokumentacije za izradu budžeta Republike, opština, gradova i fondova, jedinstvenim sistemom budžetskog računovodstva, jedinstvenim kriterijumima za budžetsku kontrolu i jedinstvenim principima na kojima se zasniva budžetski postupak.

Član 5

(1) Budžetska sredstva u jednoj fiskalnoj godini čine budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu, primici od finansijske imovine i zaduživanja tekuće fiskalne godine, neutrošena namjenska sredstva budžetskih grantova i transfera iz ranijih perioda i suficit raspoređen odlukom nadležnog organa.

(2) Budžetska sredstva se koriste za finansiranje funkcija budžetskih korisnika, za izvršavanje njihovih zadataka i ostale namjene koje su u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i propisima organa jedinica lokalne samouprave i fondova.

(3) Budžetske prihode čine javni prihodi, tekući i kapitalni grantovi iz zemlje i inostranstva i transferi primljeni od drugih budžetskih jedinica.

(4) Javni prihodi su prihodi utvrđeni u skladu sa zakonom i ostvareni po osnovu poreza, taksa, doprinosa, naknada i drugih prihoda kojima se finansiraju prava i dužnosti Republike, opština, gradova i fondova.

(5) Budžetski grantovi su bespovratna finansijska sredstva dobijena od domaćih ili stranih fizičkih i pravnih lica, koja su uključena u prihode budžeta.

(6) Finansiranje predstavlja način pokrića planiranog ili ostvarenog budžetskog deficita, odnosno način raspodjele planiranog ili ostvarenog budžetskog suficita.

(7) Neto finansiranje predstavlja razliku između primitaka od finansijske imovine i zaduživanja i izdataka za finansijsku imovinu i otplatu dugova.

Član 6

(1) Planirana budžetska sredstva i planirani budžetski izdaci moraju biti uravnoteženi.

(2) Budžetske izdatke čine budžetski rashodi, izdaci za nefinansijsku imovinu i izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova.

(3) Budžetske rashode čine rashodi za lična primanja, rashodi po osnovu korišćenja robe i usluga, rashodi finansiranja i drugi finansijski rashodi, subvencije. grantovi, doznake na ime socijalne zaštite i transferi drugim budžetskim korisnicima.

(4) Pojam budžetskih prihoda i budžetskih rashoda nije ekvivalentan pojmu prihoda i rashoda koji je definisan u Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor i koji je relevantan za izradu finansijskog izvještaja na određenom nivou vlasti u Republici.

Član 7

(1) Budžetska sredstva koja pripadaju budžetu Republike i koja se dijele između budžeta Republike i budžeta opština i gradova uplaćuju se sa računa javnih prihoda.

(2) Budžetska sredstva koja u cijelosti pripadaju budžetu opštine ili grada, a koja predstavljaju njihove izvorne prihode. uplaćuju se sa računa javnih prihoda opštine. odnosno grada.

Član 8

Prihodi budžeta Republike su:

a) dio prihoda od indirektnih poreza uplaćen u budžet Republike sa Jedinstvenog računa UIO, utvrđen u skladu sa principima raspodjele definisanim ovim zakonom. koji nakon raspodjele sa drugim korisnicima u Republici pripadaju budžetu Republike;

b) porez na dobit;

v) porez na dohodak:

1) porez na dohotke od autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine.

2) porez na prihode od kapitala.

3) porez na prihode od kapitalnih dobitaka;

g) porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara:

1) porez na upotrebu motornih vozila,

2) porez na upotrebu čamaca, plovećih postrojenja i jahti,

3) porez na upotrebu vazduhoplova i letjelica,

4) porez na držanje i nošenje oružja;

d) takse:

1) republičke administrativne takse,

2) republičke sudske takse,

3) posebna republička taksa;

đ) naknade:

1) koncesione naknade za ustupljeno pravo za koncesije koje dodjeljuje Vlada Republike Srpske.

2) naknade. odnosno sredstva za zaštitu okoline.

3) naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa.

4) naknade za priređivanje igara na sreću;

e) novčane kazne, izuzev kazni utvrđenih aktima grada, odnosno opštine;

ž) prihodi od nezakonito stečene imovine i imovinske koristi;

z) prihodi od grantova;

i) prihodi koje budžetski korisnici ostvare vršenjem redovne i dopunske djelatnosti u skladu sa zakonom, u procentu utvrđenom zakonom kojim se uređuje izvršenje budžeta,

j) doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i

k) ostali prihodi budžeta Republike.

Član 9

Prihodi koji se dijele između budžeta Republike, budžeta opština i gradova i drugih korisnika su:

a) prihodi od indirektnih poreza, uplaćeni u budžet Republike sa Jedinstvenog računa UIO, koji se nakon izdvajanja dijela sredstava za servisiranje spoljnog duga Republike dijele na sljedeći način:

1) budžet Republike 72%,

2) budžeti opština i gradova 24%,

3) JP “Putevi Republike Srpske" 4%;

b) prihodi od poreza na dohodak:

1) porez na prihode od samostalne djelatnosti, koji se dijeli između budžeta Republike i budžeta opština i gradova u srazmjeri 75 : 25,

2) porez na lična primanja, koji se dijeli između budžeta Republike i budžeta opština i gradova u srazmjeri 75 : 25;

v) izuzetno od raspodjele iz tačke b) ovog člana, porez na prihode od samostalne djelatnosti i porez na lična primanja dijeli se između budžeta Republike i budžeta područja od posebne brige Republike, koja su kao takva određena zakonom kojim se uređuje Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske, u srazmjeri 50 : 50,

g) prihodi od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, koji se dijele između budžeta Republike i budžeta opština i gradova u srazmjeri 30 : 70;

d) prihodi od zakupnine zemljišta u svojini Republike, koji se dijele između budžeta Republike i budžeta opština i gradova u srazmjeri 50 : 50;

đ) koncesione naknade za korišćenje, za koncesije koje dodjeljuje Vlada Republike Srpske, dijele se između budžeta Republike i budžeta opština i gradova na čijoj teritoriji se obavlja koncesiona djelatnost u srazmjeri:

1) 30 : 70 za razvijene jedinice lokalne samouprave,

2) 30 : 70 za srednje razvijene jedinice lokalne samouprave,

3) 20 : 80 za nerazvijene jedinice lokalne samouprave,

4) 10 : 90 za izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave,

e) prihodi od posebnih vodnih naknada:

1) naknade za zahvatanje površinskih i podzemnih voda, koje se dijele između budžeta Republike i budžeta opština i gradova u srazmjeri 70 : 30,

2) naknade za proizvodnju električne energije dobijene korišćenjem hidroenergije, koje se dijele između budžeta Republike i budžeta opština i gradova u srazmjeri 70 : 30,

3) naknade za vađenje materijala iz vodotoka, koje se dijele između budžeta Republike i budžeta opština i gradova u srazmjeri 70 : 30,

4) naknade za zaštitu voda, koje se dijele između budžeta Republike, budžeta opština i gradova i Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske u srazmjeri 55 : 30 : 15 i

ž) oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena od prodaje oduzetih predmeta iz nadležnosti Republičke uprave za inspekcijske poslove, koja se dijeli između budžeta Republike i budžeta opština i gradova u srazmjeri 70 : 30.

z) i i) (brisano)

Član 10

(1) Pojedinačno učešće opština i gradova u raspodjeli prihoda iz člana 9. tačka a) ovog zakona vrši se u skladu sa sljedećim kriterijumima:

a) 75% na osnovu broja stanovnika opštine i grada,

b) 15% na osnovu površine opštine i grada i

v) 10% na osnovu broja učenika u srednjim školama.

(2) Sredstva doznačena opštinama i gradovima smatraju se opštim transferom, tako da ih opštine i gradovi koriste u skladu sa svojim budžetom.

(3) Sistem raspodjele između opština i gradova iz člana 9. tačka a) ovog zakona sprovodi se do 2016. godine, prema formuli:

1. godina: X(i) = a (i) · 0,85 + b (i) · 0,15

2. godina: X(i) = a (i) · 0,80 + b (i) · 0,20

3. godina: X(i) = a (i) · 0,70 + b (i) · 0,30

4. godina: X(i) = a (i) · 0,60 + b (i) · 0,40

5. godina: X(i) = a (i) · 0,50 + b (i) · 0,50

6. godina: X(i) = a (i) · 0,40 + b (i) · 0,60

7. godina: X(i) = a (i) · 0,30 + b (i) · 0,70

8. godina: X(i) = a (i) · 0,20 + b (i) · 0,80

9. godina: X(i) = a (i) · 0,10 + b (i) · 0,90

10. godina: X(i) = b (i) · 1

pri čemu je:

H(i) - udio koji opština i grad imaju u iznosu sredstava određenom za opštine i gradove u skladu sa članom 9. tačka a) ovog zakona,

a (i) - istorijski udio koji je određena opština i grad imala u prihodima od poreza na promet i akcizama u 2005. godini,

b (i) - udio koji određena opština i grad imaju u iznosu sredstava određenom za opštine i gradove nakon primjene kriterijuma iz stava 1. ovog člana.

(4) Koeficijenti raspodjele u skladu sa formulom iz stava 3. ovog člana utvrđuju se odlukom Vlade.

Član 11

Prihodi budžeta opština i gradova su:

a) porez na imovinu, odnosno nepokretnosti;

b) novčane kazne izrečene u prekršajnim postupcima za prekršaje utvrđene aktima gradova, odnosno opština;

v) opštinske administrativne takse;

g) komunalne takse;

d) posebne vodne naknade - naknade za zaštitu od voda;

đ) opštinske naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa;

e) porez na dobitke od igara na sreću;

ž) boravišne takse;

z) koncesione naknade za ustupljeno pravo za koncesije koje dodjeljuju jedinice lokalne samouprave;

i) koncesione naknade za korišćenje za koncesije koje dodjeljuju jedinice lokalne samouprave;

j) ostali prihodi, kao što su:

1) prihodi od grantova, transfera i prihodi koje budžetski korisnici ostvare obavljanjem redovne i dopunske djelatnosti u skladu sa zakonom, u procentu koji je utvrđen odlukom o izvršenju budžeta i

2) ostali opštinski prihodi.

Član 12

Prihodi budžeta fondova su:

a) doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za osiguranje od nezaposlenosti i doprinos za dječju zaštitu,

b) transferi iz budžeta,

v) grantovi i

g) ostali prihodi.

Član 13

Uvođenje novih, ukidanje postojećih i izmjena kriterijuma za raspodjelu prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova iz čl. 8, 9, 11. i 12. može se vršiti samo u skladu sa zakonom.

Član 14

(1) Budžetski okvir predstavlja iznos budžetskih izdataka u jednoj fiskalnoj godini planiranih u svrhu finansiranja budžetskih rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, uvećan za iznos negativnog neto finansiranja.

(2) Budžetski suficit predstavlja pozitivnu razliku između zbira budžetskih prihoda i primitaka za nefinansijsku imovinu i zbira budžetskih rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu.

(3) Budžetski deficit predstavlja negativnu razliku između zbira budžetskih prihoda i primitaka za nefinansijsku imovinu i zbira budžetskih rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu.

(4) Godišnjim budžetom određuje se način korišćenja planiranog budžetskog suficita, odnosno način finansiranja planiranog budžetskog deficita.

(5) Nije dozvoljeno predlaganje budžeta koji sadrži planirani nepokriveni budžetski deficit ili planirani neraspoređeni budžetski suficit.

(6) Ostvareni neraspoređeni suficit budžeta iz prethodnih fiskalnih godina može se raspoređivati samo na osnovu odluke Narodne skupštine Republike Srpske (u daljem tekstu: Narodna skupština), odnosno odluke skupštine opštine, grada ili nadležnog organa uprave fonda, tek nakon sprovedene analize kojom se utvrđuje iznos sredstava stvarno raspoloživih za raspodjelu, na koju je Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) dalo saglasnost.

(7) Odluka o raspodjeli neraspoređenog budžetskog suficita iz prethodnih fiskalnih godina predstavlja izmjenu strukture i/ili proširenje budžetskog okvira.

(8) Nepokriveni budžetski deficit utvrđen u toku fiskalne godine može se pokriti smanjenjem tekuće budžetske potrošnje, smanjenjem izdataka za nefinansijsku imovinu, zaduživanjem u zemlji ili inostranstvu ili na drugi način u skladu sa zakonom.

(9) Izmirenje obaveza nepokrivenog budžetskog deficita utvrđenog u prethodnim fiskalnim godinama u tekućoj fiskalnoj godini iskazuje se kao otplata duga.

III - PRIPREMA I DONOŠENjE BUDžETA

Član 15

(1) Budžet se priprema, donosi i izvršava na osnovu standardnih budžetskih klasifikacija.

(2) Standardne budžetske klasifikacije obuhvataju fondovsku, organizacionu, ekonomsku, podekonomsku (subanalitičku), funkcionalnu i programsku (projektnu) klasifikaciju.

(3) Ministar finansija (u daljem tekstu: ministar) donosi pravilnik kojim se definišu standardne budžetske klasifikacije.

(4) Budžet Republike, opština, gradova i fondova obavezno se donosi na nivou opšteg računovodstvenog fonda, budžetskih organizacija ili potrošačkih jedinica, sintetičkih ekonomskih kodova i odjeljaka funkcionalne klasifikacije.

Član 16

(1) Priprema i izrada budžeta zasniva se na Dokumentu okvirnog budžeta (u daljem tekstu: DOB).

(2) DOB je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za sljedeću godinu i naredne dvije fiskalne godine.

(3) DOB usvaja Vlada.

Član 17

(1) Program javnih investicijaje akt koji sadrži pregled javnih investicija u Republici za sljedeću godinu i naredne dvije fiskalne godine, a obuhvata:

a) investicije koje su u toku, za čiju su realizaciju obezbijeđeni izvori finansiranja,

b) prioritetne investicije za čije finansiranje je izvjesno da će sredstva biti obezbijeđena i

v) prioritetne investicije za koje nisu obezbijeđeni izvori finansiranja u momentu izrade programa.

(2) Vlada donosi odluku kojom se usvaja Program javnih investicija.

Član 18

U postupku iniciranja, predlaganja i donošenja zakonskih, podzakonskih i drugih akata, potpisivanja sporazuma i ugovora i planiranja drugih aktivnosti, predlagači su dužni da imaju u vidu realne mogućnosti finansiranja navedenih aktivnosti, u skladu sa planiranim budžetskim okvirom za tekuću fiskalnu godinu, te projekcijama za naredne dvije godine datim u DOB-u.

Član 19

(1) U postupku predlaganja zakonskih, podzakonskih i drugih akata, predlagač je dužan da sačini obrazloženje koje obavezno sadrži procjenu finansijskih efekata koje će na budžet imati realizacija predloženog akta.

(2) Procjena iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži podatke o tome da li se predloženim zakonskim, podzakonskim i drugim aktom povećavaju ili smanjuju budžetska sredstva.

(3) Procjena iz st. 1. i 2. ovog člana obavezno sadrži:

a) predviđene promjene u budžetskim sredstvima za tekuću godinu i naredne dvije fiskalne godine,

b) prijedloge za obezbjeđenje izvora sredstava za povećane izdatke i

v) prijedloge za obezbjeđenje izvora finansiranja u slučaju smanjenja budžetskih sredstava, koje je rezultat predloženog akta iz stava 1. ovog člana.

Član 20

Budžet se priprema i donosi prema budžetskom kalendaru.

Član 21

Priprema i donošenje budžeta Republike vrši se prema sljedećem budžetskom kalendaru:

a) 15. februar - Ministarstvo budžetskim korisnicima dostavlja instrukciju o načinu i elementima izrade DOB-a,

b) 30. april - budžetski korisnici dostavljaju Ministarstvu prijedloge prioriteta za izradu DOB-a,

v) 30. jun - Vlada usvaja DOB,

g) 1. jul - Ministarstvo dostavlja DOB opštinama, gradovima i fondovima,

d) 1. jul - Ministarstvo budžetskim korisnicima dostavlja instrukciju o načinu i elementima izrade nacrta budžeta za sljedeću fiskalnu godinu,

đ) 1. septembar - budžetski korisnici Ministarstvu dostavljaju budžetske zahtjeve za narednu fiskalnu godinu,

e) 15. oktobar - Ministarstvo dostavlja Vladi nacrt budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu,

ž) 5. novembar - Vlada utvrđuje nacrt budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu i dostavlja ga Narodnoj skupštini,

z) 15. novembar - Narodna skupština se izjašnjava o nacrtu budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu,

i) 1. decembar - Vlada utvrđuje prijedlog budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu i dostavlja ga Narodnoj skupštini i

j) 15. decembar - Narodna skupština donosi odluku o usvajanju budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu.

Član 22

Postupak pripreme i donošenja budžeta Republike počinje dostavljanjem instrukcije o načinu i elementima izrade DOB-a, koja sadrži:

a) osnovne ekonomske pretpostavke i smjernice za pripremu DOB-a,

b) tabele pregleda prioriteta budžetskih korisnika i

v) dinamiku i rokove pripreme DOB-a.

Član 23

U skladu sa DOB-om, Ministarstvo budžetskim korisnicima dostavlja instrukciju o načinu i elementima izrade nacrta budžeta Republike, koja sadrži:

a) osnovne ekonomske pretpostavke i smjernice za pripremu budžeta Republike,

b) procjenu sredstava budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu,

v) prijedlog okvirnog iznosa budžetskih izdataka za svakog budžetskog korisnika u narednoj fiskalnoj godini i

g) postupak i dinamiku pripreme budžeta Republike i izrade budžetskih zahtjeva budžetskih korisnika za narednu fiskalnu godinu.

Član 24

(1) Budžetski korisnici koji u svojoj nadležnosti imaju niže budžetske jedinice obavezni su da im proslijede instrukcije iz čl. 22. i 23. ovog zakona.

(2) Budžetski korisnici iz stava 1. ovog člana obavezni su da izrade zbirni budžetski zahtjev za sve budžetske jedinice u svojoj nadležnosti, a prema instrukciji Ministarstva.

Član 25

(1) Na osnovu instrukcije iz člana 23. ovog zakona, budžetski korisnici izrađuju budžetski zahtjev koji se sastoji od:

a) zahtjeva za budžetske izdatke, sa podacima o postojećim aktivnostima i uslugama budžetskog korisnika i

b) zahtjeva za dodatna sredstva za budžetske izdatke čije finansiranje ne može da se uskladi sa ograničenjima sadržanim u instrukcijama Ministarstva, sa prijedlogom prioriteta koji treba da budu razmotreni u postupku donošenja budžeta za narednu fiskalnu godinu.

(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana obavezno se dostavlja obrazloženje u pisanoj formi koje sadrži podatke o organizacionoj strukturi budžetskog korisnika, njegovim aktivnostima i uslugama, pregled sredstava i zaposlenih koji su neophodni za obavljanje aktivnosti i pružanje usluga u okviru budžetskih izdataka, kao i opis i razloge obavljanja aktivnosti za koje se traže dodatna sredstva.

Član 26

Ministarstvo razmatra zahtjeve budžetskih korisnika, imajući pritom u vidu raspoloživa sredstva i planirane izdatke, kao i podatke i obrazloženja pribavljena u skladu sa članom 25. ovog zakona, po potrebi obavlja konsultacije sa budžetskim korisnicima i priprema nacrt budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu.

Član 27

Utvrđivanje nacrta i prijedloga budžeta Republike vrši se prema sljedećoj proceduri:

a) Ministarstvo dostavlja Vladi nacrt budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu,

b) Vlada, po potrebi, od Ministarstva traži dodatne informacije ili objašnjenja koja se odnose na nacrt budžeta Republike,

v) Vlada utvrđuje nacrt budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu i sa usvojenim izmjenama prosljeđuje ga Narodnoj skupštini na razmatranje,

g) Narodna skupština se izjašnjava o nacrtu budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu,

d) Vlada utvrđuje prijedlog budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu i dostavlja ga Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje i

đ) Narodna skupština donosi odluku o usvajanju budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu.

Član 28

Priprema i donošenje budžeta opština i gradova vrši se prema sljedećem budžetskom kalendaru:

a) 5. jul - opštine i gradovi analiziraju DOB,

b) 20. jul - opštinski i gradski organ uprave nadležan za finansije budžetskim korisnicima dostavlja uputstvo za pripremu nacrta budžeta za narednu fiskalnu godinu,

v) 15. septembar - budžetski korisnici opštinskom i gradskom organu uprave nadležnom za finansije dostavljaju budžetske zahtjeve za narednu fiskalnu godinu,

g) 15. oktobar - opštinski i gradski organi uprave nadležni za finansije pripremaju nacrt budžeta, vodeći računa o smjernicama sadržanim u DOB-u,

d) 1. novembar - nadležni izvršni opštinski i gradski organi uprave utvrđuju nacrt budžeta i dostavljaju ga Ministarstvu radi dobijanja preporuka,

đ) 15. novembar - skupštine opština i gradova se izjašnjavaju o nacrtu budžeta,

e) 20. novembar - izvršni opštinski i gradski organi uprave Ministarstvu dostavljaju prijedlog budžeta na saglasnost,

ž) 5. decembar - prijedlog budžeta opštine i grada za narednu fiskalnu godinu usaglašen sa Ministarstvom izvršni organ opštine i grada dostavlja skupštini opštine i grada na usvajanje,

z) 15. decembar - skupština opštine i grada donosi odluku o usvajanju budžeta za narednu fiskalnu godinu i

i) 24. decembar - opštinski i gradski organi uprave Ministarstvu dostavljaju usvojeni budžet, odluku o usvajanju i odluku o izvršenju budžeta za narednu fiskalnu godinu.

Član 29

Opštinski organ uprave nadležan za finansije, u skladu sa DOB-om, dostavlja budžetskim korisnicima uputstvo za pripremu budžeta opština i gradova za narednu fiskalnu godinu, koje sadrži:

a) osnovne ekonomske pretpostavke i smjernice za pripremu nacrta budžeta opština i gradova za narednu fiskalnu godinu,

b) opis planirane politike jedinica lokalne samouprave,

v) procjene budžetskih sredstava i izdataka opština i gradova za narednu fiskalnu godinu,

g) prijedlog okvirnog iznosa budžetskih izdataka za svakog korisnika sredstava opštinskih i gradskih budžeta u narednoj fiskalnoj godini i

d) postupak i dinamiku pripreme budžeta opština i gradova.

Član 30

Odredbe iz čl. 25. i 26. ovog zakona koje se odnose na pripremu nacrta budžeta Republike shodno se primjenjuju i na postupak donošenja budžeta opština i gradova.

Član 31

Utvrđivanje nacrta i prijedloga budžeta opština i gradova sprovodi se prema sljedećoj proceduri:

a) opštinski i gradski organ uprave nadležan za finansije dostavlja nacrt budžeta opštine, odnosno grada nadležnom izvršnom organu opštine i grada,

b) nadležni izvršni organ opštine i grada po potrebi od opštinskog i gradskog organa uprave nadležnog za finansije zahtijeva dodatne informacije ili obrazloženja koja se odnose na nacrt budžeta opštine i grada za narednu fiskalnu godinu,

v) nadležni izvršni organ opštine i grada utvrđuje nacrt budžeta opštine i grada i dostavlja ga Ministarstvu,

g) Ministarstvo daje preporuke na dostavljeni nacrt budžeta opštine i grada,

d) nadležni izvršni organ opštine i grada dostavlja skupštini opštine i grada nacrt budžeta opštine i grada na izjašnjavanje,

đ) skupština opštine i grada se izjašnjava o nacrtu budžeta opštine i grada,

e) nadležni izvršni organ opštine i grada utvrđuje prijedlog budžeta i dostavlja ga Ministarstvu sa ugrađenim preporukama,

ž) Ministarstvo daje saglasnost na dostavljeni prijedlog budžeta opštine i grada i

z) skupština opštine i grada, nakon pribavljene saglasnosti od Ministarstva, donosi odluku o usvajanju budžeta opštine i grada za narednu fiskalnu godinu.

Član 32

(1) Narodna skupština može da promijeni predloženi budžet Republike, a skupštine opština, odnosno gradova predložene budžete opština, odnosno gradova u skladu sa sljedećim principima:

a) prijedlozi o povećanju budžetskih izdataka moraju da sadrže mjere za povećanje budžetskih sredstava ili za smanjenje ostalih budžetskih izdataka za isti iznos i

b) povećanje budžetskih sredstava mora da bude usklađeno sa opštim makroekonomskim okvirom.

(2) Ako skupštine opština i gradova izvrše promjenu predloženog budžetskog okvira na koji je Ministarstvo prethodno dalo saglasnost, opštine i gradovi su dužni da posebno obrazlože nastale promjene predloženog budžeta i da ih, zajedno sa obrazloženjem, dostave Ministarstvu.

Član 33

(1) Na prijedlog Vlade, Narodna skupština donosi zakon o izvršenju budžeta Republike Srpske.

(2) Na prijedlog izvršnog organa opštine ili grada, skupština opštine ili grada donosi odluku o izvršenju budžeta opštine ili grada.

Član 34

Budžet fonda priprema se i donosi prema sljedećem budžetskom kalendaru:

a) 5. jul - fond analizira DOB,

b) 15. novembar - fond priprema nacrt budžeta za narednu fiskalnu godinu, imajući u vidu smjernice date u DOB-u i dostavlja ga Ministarstvu na mišljenje,

v) 1. decembar - zajedno sa utvrđivanjem prijedloga budžeta Republike, Vlada daje saglasnost na prijedlog budžeta fonda za narednu fiskalnu godinu i

g) 15. decembar - nadležni organ fonda donosi odluku o usvajanju budžeta za narednu fiskalnu godinu.

Član 35

(1) Rebalansom budžeta Republike, opštine, grada ili fonda, koji na prijedlog Vlade, odnosno nadležnog izvršnog organa opštine, grada ili fonda usvaja Narodna skupština, skupština opštine ili grada, odnosno nadležni organ fonda, vrši se usklađivanje budžetskih sredstava i izdataka na nižem, višem ili istom nivou.

(2) Rebalans iz stava 1. ovog člana sprovodi se po postupku identičnom postupku za donošenje budžeta.

Član 36

Izrada Programa javnih investicija realizuje se prema sljedećem kalendaru:

a) 15. februar - Ministarstvo budžetskom korisniku dostavlja informaciju o projektu,

b) 30. april - budžetski korisnici Ministarstvu dostavljaju popunjene obrasce za izradu nacrta Programa javnih investicija,

v) 30. jun - Vlada usvaja nacrt programa javnih investicija,

g) od 1. do 25. septembra - obavljaju se konsultacije između Ministarstva i budžetskih korisnika u vezi sa izradom prijedloga programa javnih investicija,

d) 1. novembar - budžetski korisnici dostavljaju revidirane obrasce za izradu prijedloga programa javnih investicija i

đ) 30. decembar - Vlada usvaja prijedlog programa javnih investicija.

Član 37

(1) Narodna skupština donosi odluku kojom usvaja budžet Republike za svaku fiskalnu godinu.

(2) Skupština opštine, odnosno grada i nadležni organ fonda donosi odluku kojom usvaja budžet za svaku fiskalnu godinu.

(3) Budžet Republike objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske", a budžet opština i gradova objavljuje se u službenim glasilima opština i gradova.

(4) Odluka o davanju saglasnosti na prijedlog budžeta fondova objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 38

(1) Budžet se donosi za period od jedne fiskalne godine i važi za godinu za koju je donesen.

(2) U slučaju da budžet ne bude usvojen prije početka naredne fiskalne godine, Narodna skupština, skupština opštine ili grada, odnosno nadležni organ fonda donose odluku o privremenom finansiranju, a najduže za period od 1. januara do 30. juna tekuće fiskalne godine.

(3) Ukoliko odluka iz stava 2. ovog člana ne bude donesena do isteka tekuće fiskalne godine, 1. januara naredne fiskalne godine na snagu stupa privremeno finansiranje prvog kvartala tekuće godine, u visini jedne četvrtine budžeta usvojenog za prethodnu fiskalnu godinu.

(4) Privremeno finansiranje u smislu stava 2. ovog člana vrši se najviše do visine ukupnih budžetskih prihoda ostvarenih u istom periodu prethodne fiskalne godine, umanjenih za primljene grantove u tom periodu.

(5) Struktura i vrsta rashoda u periodu privremenog finansiranja proporcionalno moraju odgovarati strukturi i vrsti ostvarenih rashoda u istom periodu prethodne godine, osim u mjeri u kojoj promjene broja ili statusa pojedinačnih budžetskih korisnika čije finansiranje se vrši iz budžeta mogu da utiču na strukturu i vrstu rashoda u periodu privremenog finansiranja.

(6) Ukoliko izvršni organ opštine ili grada, odnosno nadležni organ fonda, u skladu sa procedurom utvrđenom ovim zakonom, najkasnije do 31. marta tekuće fiskalne godine ne pripremi i ne dostavi prijedlog budžeta na usvajanje skupštini opštine ili grada, odnosno ovlašćenom organu fonda, skupština opštine ili grada, odnosno ovlašćeni organ fonda može u skladu sa procedurom utvrđenom ovim zakonom samostalno da pripremi i usvoji budžet za tekuću fiskalnu godinu.

(7) Ako budžet ne bude usvojen do 30. juna tekuće fiskalne godine, sredstva sa transakcionih računa Republike, opština, gradova i fondova ne mogu se koristiti sve do usvajanja budžeta.

IV - IZVRŠENjE BUDžETA

Član 39

(1) Izvršenje budžeta u jednoj fiskalnoj godini obuhvata budžetska sredstva i budžetske izdatke ostvarene do 31. decembra tekuće fiskalne godine, kao i sredstva i izdatke ostvarene nakon tog datuma, ali ne poslije isteka roka za izradu i dostavljanje godišnjih finansijskih izvještaja, ako su ispunjeni zakonski uslovi da se iznos tih sredstava, odnosno izdataka uključi u budžet tekuće fiskalne godine.

(2) Budžetska likvidnost se planira na osnovu budžetskih sredstava i izdataka, u okviru operativnih finansijskih planova za izvršenje budžeta.

(3) Operativni finansijski planovi za izvršenje budžeta predstavljaju preglede planiranih budžetskih sredstava i izdataka u određenom periodu kraćem od jedne fiskalne godine.

(4) Izvršenje budžeta Republike sprovodi se na osnovu Zakona o izvršenju budžeta, a izvršenje budžeta opština, gradova i fondova na osnovu odluke o izvršenju budžeta.

Član 40

(1) Budžetskim korisnicima i fondovima, definisanim ovim zakonom, dozvoljeno je da stvaraju obaveze i da koriste sredstva samo za namjene i do visine raspoloživih sredstava utvrđenih budžetom.

(2) Budžetski korisnici sa planiranim budžetskim sredstvima raspolažu prema prioritetima utvrđenim operativnim finansijskim planom.

(3) Korisnici budžetskih sredstava dužni su da sredstva utvrđena u budžetu koriste rukovodeći se načelima racionalnosti i štednje.

(4) Ministar donosi pravilnik kojim se uređuju kriterijumi za sticanje statusa budžetskog korisnika u smislu praćenja namjenskog trošenja odobrenih budžetskih sredstava, te pripreme i objavljivanja odgovarajućih izvještaja.

Član 41

(1) Izuzetno od odredaba člana 40. ovog zakona, Zakonom ili odlukom kojima se uređuje izvršenje budžeta može biti predviđena mogućnost preraspodjele (realokacije) budžetskih sredstava u okviru budžetskog korisnika i između budžetskih korisnika.

(2) U slučajevima iz stava 1. ovog člana, Zakonom, odnosno odlukom o izvršenju budžeta obavezno se utvrđuju precizna ograničenja u pogledu visine i namjene sredstava koja mogu biti realocirana.

Član 42

(1) Ako se u toku fiskalne godine izdaci povećaju ili sredstva smanje, Vlada na prijedlog Ministarstva, odnosno nadležni izvršni organ opštine, grada i fonda, na prijedlog organa nadležnog za finansije, mogu donijeti odluku o privremenom obustavljanju izvršenja budžeta u periodu koji nije duži od 45 dana.

(2) Odlukom o privremenom obustavljanju izvršenja može se:

a) zaustaviti stvaranje dijela kratkoročnih obaveza,

b) predložiti produženje ugovornog roka za plaćanje,

v) zaustaviti davanje odobrenja za zaključivanje ugovora i

g) zaustaviti prenos sredstava prema planiranim iznosima za tromjesečje ili neki drugi period.

(3) Mjere privremenog obustavljanja izvršenja moraju biti primijenjene na sve budžetske korisnike.

(4) O odluci iz stava 1. ovog člana Vlada obavještava Narodnu skupštinu, a nadležni izvršni organ opštine, grada ili fonda obavještava skupštinu opštine i grada, odnosno nadležni organ fonda.

Član 43

(1) Budžetska rezerva predstavlja dio planiranih sredstava budžeta koji se raspoređuje na osnovu posebnih odluka Vlade, odnosno izvršnog organa opština, gradova i fondova.

(2) Sredstva budžetske rezerve mogu se koristiti za:

a) pokrivanje nepredviđenih izdataka za koje nisu planirana sredstva u budžetu,

b) budžetske izdatke za koje se u toku godine pokaže da planirana budžetska sredstva nisu bila dovoljna,

v) privremeno izvršavanje obaveza budžeta usljed smanjenog obima budžetskih sredstava i

g) izuzetno za ostale namjene, u skladu sa odlukama Vlade, odnosno izvršnog organa opština, gradova i fondova.

Član 44

(1) Budžetska rezerva planira se u iznosu do 2,5% od ukupno planiranih budžetskih prihoda, umanjenih za planirane grantove za tekuću fiskalnu godinu.

(2) Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve polugodišnje se dostavlja Vladi, nadležnom izvršnom organu opštine ili grada, odnosno nadležnom organu fonda.

Član 45

(1) Ministarstvo izvještava Vladu tromjesečno o izvršenju budžeta Republike za tekuću fiskalnu godinu.

(2) Ministarstvo je obavezno da Vladi do 31. maja tekuće fiskalne godine podnese izvještaj o izvršenju budžeta Republike za prvo tromjesečje tekuće fiskalne godine.

(3) Ministarstvo je obavezno da Vladi do 30. novembra tekuće fiskalne godine podnese izvještaj o izvršenju budžeta Republike u periodu od 1. januara do 30. septembra tekuće fiskalne godine.

(4) Izvještaj o izvršenju budžeta Republike od 1. januara do 31. marta, odnosno od 1. januara do 30. septembra tekuće fiskalne godine obavezno sadrži:

a) prikaz fiskalnog stanja i makroekonomskih kretanja,

b) paralelni prikaz planiranih i ostvarenih budžetskih sredstava i izdataka, te objašnjenja mogućih razlika,

v) prikaz zaduživanja Republike,

g) prijedlog mjera za poboljšanje stanja, ako to zahtijevaju okolnosti,

d) podatke o korišćenju budžetske rezerve i

đ) podatke o izvršenim realokacijama.

Član 46

(1) Ministarstvo je obavezno da Vladi do 31. avgusta tekuće fiskalne godine podnese izvještaj o izvršenju budžeta Republike za prvo polugodište tekuće fiskalne godine.

(2) Ministarstvo je obavezno da Vladi do 30. aprila tekuće fiskalne godine podnese izvještaj o izvršenju budžeta Republike za prethodnu fiskalnu godinu.

(3) Vlada polugodišnje i godišnje Narodnoj skupštini podnosi izvještaj o izvršenju budžeta Republike.

(4) Vlada je obavezna da Narodnoj skupštini do 30. septembra tekuće fiskalne godine podnese izvještaj o izvršenju budžeta Republike za prvo polugodište tekuće fiskalne godine.

(5) Vlada je obavezna da Narodnoj skupštini do 31. maja tekuće fiskalne godine podnese izvještaj o izvršenju budžeta Republike za prethodnu fiskalnu godinu.

Član 47

(1) Izvještaj o izvršenju budžeta Republike iz člana 46. ovog zakona obavezno sadrži:

a) pregled budžetskih sredstava i izdataka koje je Narodna skupština odobrila u budžetu Republike u prethodnoj godini,

b) pregled ostvarenih budžetskih sredstava i izdataka u toku prethodne fiskalne godine, koji su prikazani tako da se jasno može vidjeti razlika između odobrenog i izvršenog budžeta,

v) objašnjenje većih odstupanja,

g) podatke o zaduživanju i upravljanju dugom,

d) podatke o korišćenju budžetske rezerve,

đ) podatke o garancijama datim u toku prethodne fiskalne godine,

e) početno i završno stanje jedinstvenih računa trezora i računa posebnih namjena i

ž) podatke o izvršenim realokacijama.

(2) Osim podataka i informacija iz stava 1. ovog člana, u izvještaju o izvršenju budžeta Republike za prethodnu fiskalnu godinu obavezno moraju biti prikazani i podaci o početnom i završnom stanju imovine, obaveza i izvora sredstava.

(3) Ministar donosi pravilnik kojim se uređuju forma i sadržaj budžeta i izvještaj o izvršenju budžeta.

Član 48

(1) Odredbe čl. 45, 46. i 47. ovog zakona shodno se primjenjuju i na opštine, gradove i fondove.

(2) Izvještaji o izvršenju budžeta opština i gradova za svako tromjesečje tekuće fiskalne godine dostavljaju se Ministarstvu u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja.

(3) Izvještaji o izvršenju budžeta fondova dostavljaju se Ministarstvu i nadležnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja.

(4) Nadležno ministarstvo tromjesečno informiše Vladu o izvršenju budžeta fondova.

(5) Pored izvještaja iz st. 2. i 3. ovog člana opštine, gradovi i fondovi dužni su da dostavljaju i druge izvještaje, u skladu sa aktima koje donese Ministarstvo.

Član 49

(1) Za izvršenje budžeta Republike Vlada je odgovorna Narodnoj skupštini.

(2) Za izvršenje budžeta opština i gradova, izvršni organi opština i gradova odgovorni su skupštinama opština i gradova.

(3) Za izvršenje budžeta fondova, fondovi su odgovorni Vladi.

(4) Izvještaj o izvršenju budžeta podnosi se na način koji je određen ovim zakonom.

V - ZADUŽIVANjE I OTPLATA DUGA

Član 50

(1) Zaduživanje predstavlja realizaciju ugovorenih kredita i zajmova, emitovanje hartija od vrijednosti i izdavanje garancija u toku fiskalne godine.

(2) Servisiranje duga obuhvata otplatu glavnice, kamate i servisnih troškova po osnovu kredita i zajmova, obaveza po osnovu emitovanih hartija od vrijednosti, aktiviranih garancija, finansijskog lizinga, drugih finansijskih obaveza, te izmirenje obaveza nepokrivenog deficita utvrđenog u prethodnim fiskalnim godinama.

(3) U budžetu Republike, opština, gradova i fondova planiraju se sredstva po osnovu novog zaduživanja i sredstva za servisiranje glavnice duga, kamate i servisnih troškova, za svaku fiskalnu godinu na koju se odnose, uključujući i procijenjeni iznos aktiviranih datih garancija.

Član 51

Ministarstvo dostavlja Vladi najkasnije do 30. juna tekuće fiskalne godine informaciju o dugu za prethodnu godinu, koju Vlada dostavlja Narodnoj skupštini.

Član 52

Otplata glavnice, kamata i servisnih troškova po osnovu duga Republike vrši se sa Jedinstvenog računa trezora i podračuna za servis spoljnog duga u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

Član 53

Način i postupak zaduživanja, izdavanja garancija i emisije hartija od vrijednosti Republike, opština, gradova i fondova, obezbjeđenje sredstava za otplatu glavnice duga, kamate i servisnih troškova, vođenje evidencije o dugu, garancijama i hartijama od vrijednosti, kao i druga pitanja koja se odnose na dug, garancije i hartije od vrijednosti uređuju se posebnim zakonom.

VI - BUDžETSKI I RAČUNOVODSTVENI PROPISI I IZVJEŠTAJI, BUDžETSKA INSPEKCIJA, INTERNA KONTROLA I INTERNA REVIZIJA

Član 54

(1) Pojedinačni budžetski korisnici i fondovi obavezni su da godišnji finansijski izvještaj pripreme do kraja februara tekuće godine za prethodnu fiskalnu godinu.

(2) Za istinitost i tačnost informacija prezentovanih u godišnjim finansijskim izvještajima, kao i tačnost i blagovremenost pripreme finansijskih izvještaja pojedinačnih budžetskih korisnika odgovorni su rukovodioci tih budžetskih korisnika i lica zadužena za računovodstvo kod tih budžetskih korisnika.

Član 55

(1) Ministarstva, opštine, gradovi i fondovi obavezni su da konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za određeni nivo vlasti u Republici pripreme do 31. marta tekuće godine za prethodnu fiskalnu godinu.

(2) Za tačnost i blagovremenost pripreme i prezentacije konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja za određeni nivo vlasti u Republici odgovorni su ministar, načelnici opština, odnosno gradonačelnici, direktori fondova i lica zadužena za pripremu tih izvještaja.

Član 56

Opštine, gradovi i fondovi obavezni su da Ministarstvu dostave konsolidovani godišnji finansijski izvještaj do 5. aprila tekuće za prethodnu fiskalnu godinu.

Član 57

Ministarstvo je obavezno da izradi konsolidovani godišnji finansijski izvještaj korisnika budžeta Republike, konsolidovani godišnji finansijski izvještaj korisnika budžeta opština i gradova i konsolidovani godišnji finansijski izvještaj fondova do 30. aprila tekuće godine za prethodnu fiskalnu godinu.

Član 58

Sveobuhvatni konsolidovani godišnji finansijski izvještaj korisnika budžeta Republike, opština, gradova i fondova izrađuje Ministarstvo do 20. maja tekuće godine za prethodnu fiskalnu godinu.

Član 59

(1) Radi sprovođenja odredaba ovog zakona koje se odnose na prezentovanje informacija, računovodstvo i računovodstvene politike, budžetske klasifikacije, finansijsko izvještavanje i drugo, ministar donosi:

a) pravilnik kojim se uređuju načela i principi pripreme i prezentovanja informacija za potrebe ovlašćenih eksternih korisnika,

b) pravilnik o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama budžetskih korisnika,

v) pravilnik o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za korisnike prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova,

g) pravilnik o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova i

d) naredbu o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova.

(2) Ministar donosi uputstva, instrukcije, naredbe, procedure i ostala podzakonska akta od značaja za sprovođenje ovog zakona.

Član 60

(1) Budžetski korisnici dužni su da uspostave sistem interne kontrole u skladu sa opšteprihvaćenim standardima i smjernicama interne kontrole, kojim treba da se obezbijedi zakonito, efikasno, efektivno, odgovorno i transparentno trošenje javnih sredstava.

(2) Praćenje i ocjenjivanje sistema internih kontrola vrši interna revizija, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast interne revizije.

(3) Naknadnu kontrolu zakonitosti trošenja budžetskih sredstava vrši budžetska inspekcija.

(4) Rad budžetske inspekcije zasniva se na godišnjem planu rada i odvija se kontinuirano u toku godine.

(5) Budžetska inspekcija dužna je da najmanje dva puta godišnje sačini izvještaj o radu i dostavi ga nadležnom organu.

(6) Ministar donosi pravilnik kojim se uređuje rad budžetske inspekcije.

Član 61

(1) Ministar donosi rješenje o inspekcijskoj kontroli namjenskog i zakonitog korišćenja sredstava budžetskih korisnika za određeni period.

(2) Inspekcijsku kontrolu iz stava 1. ovog člana vrši budžetski inspektor, kome budžetski korisnici imaju obavezu da daju na uvid svu raspoloživu dokumentaciju od značaja za sprovođenje inspekcijske kontrole u skladu sa rješenjem ministra.

(3) Nakon izvršene inspekcijske kontrole kod budžetskog korisnika, budžetski inspektor sačinjava zapisnik o utvrđenom stanju.

(4) Ako zapisnikom o izvršenoj inspekcijskoj kontroli konstatuje povrede, odnosno nepravilnosti u primjeni zakona, budžetski inspektor je obavezan da u roku od deset dana od dana dostavljanja zapisnika budžetskom korisniku donese rješenje kojim mu nalaže otklanjanje utvrđenih povreda zakona, odnosno nepravilnosti i odredi rok za njihovo otklanjanje, kao i da utvrdi druge zakonom predviđene mjere.

Član 62

(1) Protiv rješenja budžetskog inspektora može se podnijeti žalba u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

(2) Žalba se podnosi ministru, posredstvom budžetske inspekcije.

(3) Ministar imenuje članove Odbora za žalbe, kojem budžetska inspekcija prosljeđuje primljenu žalbu sa kompletnim predmetom.

(4) Ministar, na osnovu mišljenja Odbora za žalbe sačinjenog u pisanoj formi, donosi rješenje koje je konačno u upravnom postupku.

(5) Protiv rješenja iz stava 4. ovog člana može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Član 63

(1) Ako se naložene mjere po konačnom rješenju ne otklone u ostavljenom roku, ministar, za budžetske korisnike koji ne posjeduju račune otvorene kod banaka koje imaju dozvolu za obavljanje poslova platnog prometa u Republici (budžetski korisnici koji su u potpunosti u sistemu trezorskog poslovanja), donosi rješenje o zabrani raspolaganja budžetskim sredstvima i sredstvima ostalih izvora finansiranja.

(2) Ako se naložene mjere po konačnom rješenju ne otklone u ostavljenom roku, ministar za budžetske korisnike koji posjeduju račune otvorene kod banaka koje imaju dozvolu za obavljanje poslova platnog prometa u Republici (budžetski korisnici koji su djelimično ili potpuno izvan glavne knjige trezora) donosi rješenje o zabrani raspolaganja novčanim sredstvima sa transakcionih računa i računa posebnih namjena.

(3) Rješenje o zabrani raspolaganja sredstvima iz stava 1. ovog člana dostavlja se budžetskom korisniku, Resoru za budžet i javne finansije, Resoru za trezor i nadležnoj službi za finansije jedinica lokalne samouprave i fondova.

(4) Rješenje o zabrani raspolaganja sredstvima iz stava 2. ovog člana dostavlja se budžetskom korisniku, Resoru za budžet i javne finansije, Resoru za trezor i nadležnoj službi za finansije jedinica lokalne samouprave i fondova i bankama kod kojih su otvoreni računi budžetskih korisnika.

(5) Zabrana raspolaganja sredstvima iz st. 1. i 2. ovog člana traje do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Član 64

(1) Novčanom kaznom od 300 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice:

a) ako prihode koje ostvare budžetski korisnici u zakonom propisanom procentu i u propisanom roku ne uplati u budžet Republike u skladu sa odredbama člana 8. ovog zakona,

b) koje uvede nove ili promijeni postojeće prihode budžeta Republike, opština, gradova i fondova suprotno odredbi člana 13. ovog zakona,

v) koje se u pripremi i donošenju budžeta ne pridržava odredaba čl. 21. do 38. ovog zakona,

g) ako ne osigura da budžet bude pripremljen u skladu sa odredbama člana 15. ovog zakona,

d) koje ne obezbijedi da izvještaji o izvršenju budžeta sadrže dijelove propisane odredbama čl. 45. i 47. ovog zakona,

đ) ako izvještaji o izvršenju budžeta ne budu dostavljeni u rokovima propisanim odredbama čl. 45. i 46. ovog zakona,

e) koje izvrši ili odobri zaduživanje suprotno odredbama člana 53. ovog zakona,

ž) koje se ne pridržava odredaba sadržanih u propisima donesenim u skladu sa ovim zakonom i

z) koje u ostavljenom roku ne otkloni nepravilnosti utvrđene u skladu sa čl. 61. do 63. ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom od 4.000 KM do 20.000 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice ako se pri izvršenju budžeta ne pridržava odredaba čl. 39. do 44. ovog zakona.

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 65

(1) Prihodi naplaćeni po osnovu poreza na promet proizvoda i usluga i drugih javnih prihoda ostvarenih primjenom zakona koji su bili na snazi do 31. decembra 2005. godine i naplaćeni prihodi po reprogramima javnih prihoda raspoređivaće se u skladu sa propisima i pravilima raspodjele koji su se primjenjivali do donošenja ovog zakona.

(2) Prihodi po osnovu poreza na dohodak građana ostvareni primjenom zakona koji je bio na snazi do 31. decembra 2006. godine raspoređivaće se u skladu sa propisima i pravilima raspodjele koji su se primjenjivali do donošenja Zakona o porezu na dohodak.

Član 66

Do donošenja podzakonskih akata propisanih ovim zakonom primjenjivaće se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 66a

Finansijski plan Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2016. godinu čini sastavni dio budžeta Republike Srpske za 2016. godinu.

Član 66b

Prilikom izrade budžeta Republike Srpske za 2016. godinu čl. 21, 22, 23. i 25. ovog zakona, koji se odnose na pripremu budžeta Republike, ne primjenjuju se na Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Član 67

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske", br. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06, 128/06, 117/07, 126/08 i 92/09).

Član 68

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o o budžetskom sistemu Republike Srpske

("Sl. glasnik RS", br. 103/2015)

Član 5

Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2016. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmjenama
Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske

("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske".