ZAKLjUČAK VLADE REPUBLIKE SRPSKE, BROJ: 04/1-012-2-3482/20 OD 12. DECEMBRA 2020. GODINE

1. Vlada Republike Srpske je opredjeljenja da 2021. godina bude godina u kojoj će sve institucije u Republici Srpskoj funkcionisati na principu racionalizacije poslovanja i štednje, u pogledu raspodjele finansijskih sredstava, što je jasno iskazano kroz planiranje Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu.

2. Vlada Republike Srpske očekuje od svih jedinica lokalne samouprave da svoje budžete planiraju u skladu sa načelom racionalizacije i štednje, u pogledu raspodjele finansijskih sredstava, i sa maksimalnim uštedama.

3. Vlada Republike Srpske traži od svih jedinica lokalne samouprave da se u 2021. godini suzdrže od maksimalnog zaduživanja u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 71/12, 52/14 i 114/17), imajući u vidu da ukupni dug Republike Srpske na kraju fiskalne godine ne može biti veći od 60% ostvarenog bruto domaćeg proizvoda u toj godini, kao i da u ovom momentu ukupni dug Republike Srpske, procentualno, iznosi 56,5%.

4. Vlada Republike Srpske predlaže svim jedinicama lokalne samouprave da u 2021. godini novom zapošljavanju pristupaju sa maksimalnim oprezom imajući u vidu da je Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/16 i 36/19), propisano da je odgovorno lice u organu lokalne samouprave, dužno da, do 30.06.2021. godine, broj zaposlenih uskladi sa maksimalnim brojem zaposlenih iz člana 66., 67., i 68. ovog zakona.

5. Vlada Republike Srpske cijeni da u 2021, godini posebnu pažnju treba posvetiti poslovanju javnih preduzeća u Republici Srpskoj, i konstatuje da je svoje opredjeljenje za unapređenje poslovanja javnih preduzeća iskazala kroz imenovanje Radne grupe za reformu javnih preduzeća, sa zadatkom da izradi Akcioni plan reforme javnih preduzeća u Republici Srpskoj, čime će se stvoriti pretpostavke za sistematičnije rješavanje problema u poslovanju javnih preduzeća.

6. Vlada Republike Srpske smatra da javna preduzeća trebaju uskladiti svoje poslovanje sa iskazanim opredeljenjima Vlade i traži od svih javnih preduzeća da finansijske planove za 2021. godinu prilagode mjerama štednje i racionalizacije i smanje troškova poslovanja za 10%.

7. Vlada Republike Srpske traži od resornih ministarstava da, za javna preduzeća u svojoj resornoj nadležnosti, izvrše analizu poslovanja javnih preduzeća i preduzmu mjere i aktivnosti u cilju usklađivanja internih akata, zapošljavanja, plata i naknada sa politikama Vlade.

8. Vlada Republike Srpske u cilju racionalizacije poslovanja javnih preduzeća, u pogledu angažovanja ljudskih resursa, je stava da se novo zapošljavanja u javnim preduzećima, vrši na način da javna preduzeća obrazloženi zahtjev dostave resornom ministarstvu, koje će sagladati opravdanost predloženog zapošljavanja i o istom sačini pisano mišljenje, te zahtjev, zajedno sa mišljenjem, dostaviti Vladi Republike Srpske na razmatranje i donošenje konačne odluke.

9. Zadužuju se ministarstva, koja u svojoj resornoj nadležnosti imaju javna preduzeća da sa ovim zaključkom upoznaju iste, kako bi javna preduzeća mogla uskladiti svoje planove rada i finansijskog poslovanja za 2021. godinu sa ovim zaključkom Vlade.

10. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.