ZAKLjUČAK VLADE REPUBLIKE SRPSKE, BROJ: 04/1-1-012-2-825/15 OD 23. APRILA 2015. GODINE

1. U cilju efikasnijeg, ekonomičnijeg i racionalnijeg poslovanja zadužuju se uprave Matičnog preduzeća i zavisnih preduzeća u sistemu MX "ERS" da:

  • sačine detaljan i jasan Plan ušteda po svim stavkama, uključujući proizvodne i neproizvodne investicije i isti dostave, Vladi Republmke Srpske, putem resornog ministarstva, najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zaključka;
  • kontinuirano smanjuju ukupne troškove za plate i druga primanja zaposlenih;
  • prijem novih radnika vrše isključivo prema potrebama obavljanja osnovne djelatnosti preduzeća, a uz konsultacije sa resornim ministarstvom i Vladom Republike Srpske;
  • putem resornog ministarstva dostavljaju Vladi Republike Srpske, mjesečne izvještaje o posedovanju sa svim značajnim ekonomsko-finansijskim i tehničkim pokazateljima, s posebnim osvrtom na stanje i pogonsku spremnost RiTE Gacko i RiTE Ugljevik, najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec;
  • posebnu pažnju posvete potpunoj naplati električne energije kod kupaca;
  • kod realizacije investicionih aktivnosti vode računa o racionalizaciji troškova, prateći tržišna kretanja i vrijednost istih.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu dana donošenja.