BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

UREDBA O NAČINU IZVRŠAVANjA MJERA ZA SPREČAVANjE I SUZBIJANjE ZARAZNOG OBOLjENjA KOVID 19

("Sl. glasnik RS", br. 132/2022)

Član 1

Ovom uredbom uređuje se način izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja COVID-19 (u daljem tekstu: kovid 19), koje izaziva teški akutni respiratorni sindrom korona virus 2 (engl. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, u daljem tekstu: SARS-CoV-2) za vrijeme trajanja vanredne situacije u skladu sa zakonom.

Član 2

S ciljem sprečavanja pandemije i kontrole širenja SARS-CoV-2 sprovodi se mjera izolacije prema licima koja su zaražena virusom, te mjera karantina prema licima koja su bila u bliskom kontaktu visokog rizika sa zaraženim licima u skladu sa uputstvom za određivanje mjere karantina i izolacije i definiciju slučaja Javne zdravstvene ustanove Institut za javno zdravstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Institut).

Član 3

(1) Laboratorijsko ispitivanje na prisustvo SARS- CoV-2 vrši se kod licâ za koja postoji sumnja na njegovo prisustvo, na osnovu kliničkih i epidemioloških parametara, u skladu sa uputstvom za određivanje mjere karantina i izolacije i definiciju slučaja, koje je sačinio Institut.

(2) Laboratorijsko ispitivanje na prisustvo SARS- CoV-2 može se vršiti i na lični zahtjev, pri čemu lice koje zahtijeva testiranje snosi troškove testiranja koji su propisani opštim aktom Instituta.

(3) Dokazivanje prisustva SARS-CoV-2 vrši se u uzorcima nazofaringealnog brisa, lančanom reakcijom polimeraze u realnom vremenu (engl. Real time - Polimerase Chain Reaction, u daljem tekstu: Rt-PCR metoda), kojom se detektuje nukleinska kiselina SARS-CoV-2, ili upotrebom brzih antigenskih testova na SARS-CoV-2.

Član 4

(1) Na teritoriji Republike Srpske Rt-PCR dijagnostika SARS-CoV-2 sprovodi se u referentnim mikrobiološkim laboratorijama sljedećih javnih zdravstvenih ustanova:

1) Institut, Služba za mikrobiologiju Banja Luka,

2) Javna zdravstvena ustanova Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske (u daljem tekstu: Klinički centar), Zavod za mikrobiologiju Banja Luka,

3) Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj,

4) Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina,

5) Javna zdravstvena ustanova Univerzitetska bolnica Foča.

(2) Laboratorije iz stava 1. ovog člana unose rezultate testiranja u veb-aplikaciju za unos i pregled rezultata testiranja pacijenata na prisustvo virusa korona - CORONFEEL, prema korisničkom uputstvu za korišćenje aplikacije i unos podataka Instituta.

(3) Laboratorija o rezultatu testiranja odmah obavještava higijensko-epidemiološku službu nadležnog doma zdravlja iz kojeg je upućen uzorak na testiranje.

(4) Ukoliko se radi o pacijentu koji se nalazi na bolničkom liječenju, laboratorija iz stava 3. ovog člana je obavezna da o rezultatu testiranja odmah obavijesti zdravstvenu ustanovu u kojoj je pacijent na bolničkom liječenju i higijensko-epidemiološku službu nadležnog doma zdravlja.

(5) U skladu sa Protokolom za laboratorijsku dijagnostiku, kod slučajeva sumnje na infekciju SARS-CoV-2 u Republici Srpskoj, laboratorije su obavezne da čuvaju uzorke koji imaju Ct vrijednost manju od 27, i da ih do 20. dana u tekućem mjesecu dostave Službi za mikrobiologiju Instituta radi eventualnog ispitivanja genetskih varijanti virusa postupkom sekvenciranja.

Član 5

(1) Na teritoriji Republike Srpske testiranje na prisustvo SARS-CoV-2 upotrebom brzih antigenskih testova sprovodi se u zdravstvenoj ustanovi ili drugom pravnom licu koje obavlja laboratorijsku djelatnost i koje se prijavilo Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo) za obavljanje ove vrste testiranja.

(2) Zdravstvene ustanove ili druga pravna lica koja obavljaju laboratorijsku djelatnost iz stava 1. ovog člana za ovu metodu mogu da koriste isključivo testove koji se nalaze na listi međunarodno priznatih brzih antigenskih testova, koju formira Tehnička radna grupa za dijagnostičke testove na kovid 19 Evropske unije.

(3) Zdravstvene ustanove ili druga pravna lica koja obavljaju laboratorijsku djelatnost iz stava 1. ovog člana o rezultatu testiranja odmah obavještavaju higijenskoepidemiološku službu nadležnog doma zdravlja.

(4) Zdravstvene ustanove ili druga pravna lica koja obavljaju laboratorijsku djelatnost iz stava 1. ovog člana obavezni su da se prijave Ministarstvu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe na Obrascu, koji se nalazi u Prilogu 1. ove uredbe i čini njen sastavni dio.

Član 6

Zdravstvena ustanova ili drugo pravno lice koje obavlja laboratorijsku djelatnost iz člana 5. stav 1. ove uredbe obavezno je da organizuje zdravstvenu zaštitu sprovodeći mjere za kontrolu infekcije SARS-CoV-2, kao i drugih infekcija.

Član 7

U zdravstvenoj ustanovi ili drugom pravnom licu koje obavlja laboratorijsku djelatnost iz člana 5. stav 1. ove uredbe obavezno je da se organizuje nošenje zaštitne maske za sva zaposlena lica u neposrednom radu sa pacijentima.

Član 8

(1) Pacijenti kod kojih je potvrđeno prisustvo SARS- CoV-2 moraju da budu izolovani u posebnim prostorijama/ odjeljenjima prilikom boravka u zdravstvenoj ustanovi, a kompletno osoblje koje radi sa takvim pacijentima mora da koristi ličnu zaštitnu opremu i sprovodi ostale mjere preporučene za zaštitu od SARS-CoV-2 i sprečavanje širenja SARS-CoV-2.

(2) U zdravstvenoj ustanovi obavezno se radi trijaža, te se pacijenti koji dolaze zbog respiratornih simptoma upućuju na pregled/terapiju u odvojene prostorije.

(3) Prilikom zbrinjavanja pacijenata sprovode se sljedeće mjere za zaštitu od infekcije: upotreba lične zaštitne opreme, dezinfekcija, provjetravanje, pravilno odlaganje infektivnog otpada, fizička distanca između pacijenata, kao i između osoblja gdje god je to moguće, održavanje respiratorne higijene i druge preporučene mjere.

(4) U čekaonicama i ostalim prostorijama u zdravstvenoj ustanovi obavezno se obezbjeđuje fizička distanca između pacijenata.

Član 9

(1) Zdravstvene ustanove su obavezne da obezbijede da je zdravstveno i pomoćno osoblje obučeno za pravilnu upotrebu lične zaštitne opreme i sprovođenje mjerâ za prevenciju i kontrolu infekcije u zdravstvenoj ustanovi.

(2) Zdravstvena ustanova je obavezna da nadležno tijelo, odnosno nadležno lice za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa pružanjem usluga zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi zaduži da planira, predlaže i preduzima mjere prevencije i kontrole infekcije i spremnosti za reagovanje na slučajeve oboljelih od kovida 19, organizaciju obuke osoblja, te obezbjeđivanje pismenih uputstava za zdravstvene radnike, za pravilnu upotrebu lične zaštitne opreme i sprovođenje mjerâ za prevenciju i kontrolu infekcije u zdravstvenoj ustanovi.

(3) Organ upravljanja u zdravstvenoj ustanovi donosi opšti akt kojim se detaljnije propisuje način sprovođenja mjerâ iz stava 2. ovog člana.

Član 10

(1) Dom zdravlja je obavezan da sprovodi mjere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, i to:

1) da, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, svoje raspoložive kapacitete (ljudske, prostorne i opremu) maksimalno uključi u prevenciju i odgovor na širenje SARS- CoV-2 i zbrinjavanje pacijenata oboljelih od kovida 19;

2) da u maksimalno mogućem kapacitetu, prilagođavajući se epidemiološkoj situaciji i različitim nivoima opterećenosti, zbrinjavanjem pacijenata oboljelih od kovida 19, organizuje pružanje specijalističkih zdravstvenih usluga uz:

1. organizovanje režima naručivanja pacijenata,

2. obezbjeđivanje pismenih uputstava za pacijente na vidnom mjestu u čekaonici (promotivni materijal u pisanoj formi),

3. proces trijaže pacijenata na kovid 19 i prilikom sumnje na oboljenje, obavezno prijavljivanje higijenskoepidemiološkoj službi doma zdravlja,

4. pojačavanje higijenskih mjera pranja i dezinfekcije površina, prostorija i pribora za rad;

3) da prioritetno sprovodi epidemiološke ankete licâ koja su bila u kontaktu sa zaraženim, sa predlaganjem odgovarajućih epidemioloških mjera i da dostavljaju Institutu i nadležnim institucijama sve tražene podatke u skladu sa preporukama;

4) da ima plan o raspoređivanju zdravstvenih radnika i radnika koji neposredno ne učestvuju u procesu pružanja zdravstvene zaštite za funkcionisanje doma zdravlja;

5) da u dodatnim prostornim kapacitetima sa ispunjenim uslovima vrši pregled i druge intervencije potrebne za oboljele od kovida 19 uz pridržavanje svih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije;

6) da obezbijedi uzimanje briseva licima za koja se sumnja da su oboljela od kovida 19 ili da su zaražena SARS-CoV-2, u prostorijama za pregled i druge intervencije ili u kućnim uslovima;

7) da centar za zaštitu mentalnog zdravlja doma zdravlja u saradnji sa centrima za socijalni rad obezbijedi psihosocijalnu podršku licima koja se nalaze u kućnoj izolaciji;

8) da obezbijedi lijekove i medicinska sredstva neophodna za sprovođenje njihovog plana rada;

9) da obezbijedi održavanje redovne komunikacije između nadležnih doktora medicine, specijalista epidemiologije, Instituta, doktora medicine nadležne bolnice, odnosno Kliničkog centra, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i štaba za vanredne situacije nadležne jedinice lokalne samouprave;

10) da u slučaju pojave infekcije izazvane SARS-CoV-2 kod zaposlenih u domu zdravlja hitno obavi epidemiološko istraživanje i preduzme sve potrebne mjere za sprečavanje širenja SARS-CoV-2 unutar doma zdravlja;

11) da prilikom upućivanja pacijenta u nadležnu bolnicu, odnosno Klinički centar i druge zdravstvene ustanove u kojima se stacionarno liječe pacijenti uz uputnicu za bolničko liječenje, obavezno dostavi Epidemiološku anketu za upućivanje u bolnicu Instituta i neophodnu zdravstvenu dokumentaciju sa naglaskom na informacije o rezultatima testiranja licâ za koja se sumnja da su oboljela od kovida 19 ili da su zaražena SARS-CoV-2, odnosno podatke o statusu vakcinacije lica koje se upućuje na bolničko liječenje;

12) da nadležnoj inspekciji u jedinicama lokalne samouprave, s ciljem blagovremene izrade inspekcijskih rješenja, odmah dostavi tačne i potpune podatke o licima koja su oboljela od kovida 19 ili su zaražena SARS-CoV-2, kao i podatke o licima koja su bila u kontaktu sa oboljelim licima za koja se predlaže mjera karantina;

13) da su obavezni da u saradnji sa bolnicama i Kliničkim centrom obavljaju kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika svoje ustanove, o pitanju dijagnostike, liječenja i njege oboljelih od kovida 19;

14) da, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, obezbijede dodatne kapacitete za potrebe dnevnog zbrinjavanja licâ oboljelih od kovida 19, po principu dnevne bolnice.

(2) Direktor Instituta uputstvom propisuje sadržaj Epidemiološke ankete za upućivanje pacijenata koji su oboljeli od kovida 19 iz domova zdravlja u bolnice i Klinički centar.

Član 11

Klinički centar i bolnice u Republici Srpskoj obavezni su da sprovode mjere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, i to:

1) da, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, svoje raspoložive kapacitete (ljudske, prostorne i opremu) maksimalno uključe u prevenciju i odgovor na širenje SARS- CoV-2 i zbrinjavanje pacijenata oboljelih od kovida 19;

2) da u maksimalno mogućem kapacitetu, prilagođavajući se epidemiološkoj situaciji i različitim nivoima opterećenosti zbrinjavanjem pacijenata oboljelih od kovida 19, organizuju pružanje redovnih zdravstvenih, specijalističkih i supspecijalističkih usluga uz:

1. organizovanje režima naručivanja pacijenata,

2. obezbjeđivanje pismenih uputstava za pacijente na vidnom mjestu u čekaonici (promotivni materijal u pisanoj formi),

3. nošenje lične zaštitne opreme od strane zdravstvenih radnika shodno preporukama koje podrazumijevaju mjere da se svaki pacijent tretira kao potencijalno zaražen,

4. proces trijaže pacijenata na kovid 19 i kod sumnje na oboljenje obavezno prijavljuju higijensko-epidemiološkoj službi doma zdravlja,

5. pojačavanje higijenskih mjera pranja i dezinfekcije površina, prostorija i pribora za rad;

3) da imaju planove o raspoređivanju zaposlenih lica za funkcionisanje zdravstvene ustanove;

4) da u dodatnim prostornim kapacitetima sa ispunjenim uslovima vrše prijem i zbrinjavanje oboljelih od kovida 19;

5) da održavaju potreban broj jedinica za mehaničku podršku respiracije:

1. fiksni respiratori (urađene instalacije za gasove),

2. pokretni respiratori (postoje prostorije i prateća oprema u koje će biti smješteni);

6) da obezbijede lijekove i medicinska sredstva neophodna za sprovođenje njihovog plana rada;

7) da imaju timove koji su zaduženi za rukovođenje i rad u jedinicama za mehaničku podršku respiracije;

8) da obezbijedi održavanje redovne komunikacije između nadležnih doktora medicine, specijalista epidemiologije, Instituta, doktora medicine nadležne bolnice, odnosno Kliničkog centra i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske;

9) da u slučaju pojave infekcije izazvane SARS-CoV-2 kod zaposlenih hitno obave epidemiološko istraživanje i preduzmu sve potrebne mjere u skladu sa tim;

10) da kontinuirano održavaju saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj koje se bave stacionarnim liječenjem oboljelih od kovida 19 kroz formalizovan sistem, koji uključuje direktnu komunikaciju, posjete zdravstvenih radnika između ustanova, uspostavljanje video-linkova ili telefonskih kontakata, razmjenu stručnih znanja i informacija, međusobne konsultacije oko organizacije liječenja i rada, kao i o liječenju u konkretnim slučajevima, privremenu razmjenu zdravstvenih radnika, sa ciljem postizanja istih standarda i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga u liječenju oboljelih od kovida 19;

11) da Klinički centar, kao vodeća ustanova sa najvećim iskustvom u liječenju i zbrinjavanju oboljelih od kovida 19, i dalje prenosi znanja svim bolnicama u Republici Srpskoj;

12) da Klinički centar i bolnice dostavljaju Ministarstvu podatke na mjesečnom nivou, odnosno kada nastane promjena, a to podrazumijeva:

1. broj raspoloživih kreveta na kovid odjeljenjima, shodno novoj organizaciji rada,

2. ukupan broj respiratora u funkciji na kovid odjeljenjima (sa pacijentima i bez pacijenata), shodno novoj organizaciji rada,

3. broj respiratora koji se mogu instalirati u ustanovi (ustanova raspolaže respiratorima, ali oni nisu instalirani),

4. broj potrebnih dodatnih respiratora koji se mogu instalirati (ustanova ne raspolaže respiratorima, ali ima mogućnost instalacije).

Član 12

(1) Vakcinacija protiv kovida 19 u Republici Srpskoj je dobrovoljna i besplatna za sve građane Republike Srpske.

(2) Sve javne zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj obavezne su da sprovode vakcinaciju protiv kovida 19 u skladu sa planom vakcinacije protiv kovida 19 u Republici

 

Srpskoj koji je usvojila Vlada Republike Srpske i Stručnometodološkim uputstvom za sprovođenje vakcinacije protiv kovida 19 u Republici Srpskoj koje je donio Institut.

Član 13

Obavezno je nošenje zaštitne maske, na način da pokriva nos i usta, za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u neposrednom radu sa pacijentima, te za zaposlene i posjetioce u domovima za starija lica i drugim ustanovama socijalne zaštite za smještaj korisnika u toku neposrednog kontakta sa korisnicima usluga odnosne ustanove.

Član 14

Vaspitno-obrazovne i visokoškolske ustanove dužne su da prate epidemiološku situaciju u okviru svoje ustanove, u saradnji sa nadležnim domom zdravlja preduzimaju potrebne mjere i pravovremeno obavještavaju nadležno ministarstvo, te da budu pripremljene za prilagođavanje rada u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije.

Član 15

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ove uredbe vrše Republička uprava za inspekcijske poslove i posebne organizacione jedinice za obavljanje inspekcijskih poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi jedinica lokalne samouprave posredstvom nadležnih inspektora u skladu sa ovom uredbom, kao i drugi zakonom ovlašćeni republički organi.

Član 16

Novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM kazniće se za prekršaj lice koje je zaposleno u zdravstvenoj ustanovi u neposrednom radu sa pacijentima, te zaposleni i posjetioci u domovima za starija lica i drugim ustanovama socijalne zaštite za smještaj korisnika ako u toku neposrednog kontakta sa korisnicima usluga odnosne ustanove ne nose zaštitnu masku na način da pokriva nos i usta (član 13).

Član 17

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19 ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 96/22).

Član 18

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske", a prestaje da važi 31. marta 2023. godine.

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje