UREDBA O MEDICINSKOM VJEŠTAČENjU U PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU

("Sl. glasnik RS", br. 71/2023)

 

GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom uređuju se medicinsko vještačenje i postupak medicinskog vještačenja u penzijskom i invalidskom osiguranju i druga pitanja bitna za medicinsko vještačenje u penzijskom i invalidskom osiguranju.

Član 2

(1) Pod medicinskim vještačenjem u penzijskom i invalidskom osiguranju (u daljem tekstu: vještačenje) podrazumijeva se ocjenjivanje radne sposobnosti, odnosno utvrđivanje invalidnosti osiguranika i nesposobnosti člana porodice u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon) kao uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: ostvarivanje prava), kao i sve druge vrste ocjena koje organ vještačenja utvrđuje u skladu sa Zakonom i ovom uredbom.

(2) O utvrđenoj radnoj sposobnosti, odnosno invalidnosti, kao i za sve druge vrste vještačenja, organ vještačenja daje nalaz, ocjenu i mišljenje.

Član 3

(1) Vještačenje se vrši u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond).

(2) Prilikom vještačenja organ vještačenja je obavezan da obezbijedi poštovanje ličnosti, dostojanstva i čuvanje tajnosti podataka lica za koja se vještačenje vrši.

(3) Vještačenju ne mogu prisustvovati treća lica, osim lica na stručnom obrazovanju u oblasti zdravstvene djelatnosti.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, ako to zahtijeva zdravstveno stanje lica za koje se vještačenje vrši, vještačenju može prisustvovati pratilac tog lica.

GLAVA II

ORGANI VJEŠTAČENjA

Član 4

(1) Organi vještačenja su stručni organi Fonda koji obavljaju vještačenje po zahtjevima organa Fonda za rješavanje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: organi rješavanja) u prvom i drugom stepenu.

(2) Organi vještačenja su:

1) organ vještačenja u prvom stepenu,

2) organ vještačenja u drugom stepenu i

3) organ za reviziju.

(3) Organi vještačenja se organizuju u Fondu i dio su jedinstvene stručne službe Fonda.

(4) Organizacija i način rada, kao i broj izvršilaca u organima vještačenja, uređuju se Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda.

Član 5

Vještaci u organima vještačenja u prvom i drugom stepenu i vještaci u organu za reviziju su doktori medicine specijalisti: medicine rada, porodične medicine, interne medicine, psihijatrije, neurologije, hirurgije, fizikalne medicine i rehabilitacije i drugih specijalnosti kliničke medicine, sa najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj specijalnosti i sa licencom Komore doktora medicine Republike Srpske.

Član 6

(1) Vještaci su radnici Fonda, koje u radni odnos prima direktor Fonda nakon sprovedenog postupka javne konkurencije i pribavljene saglasnosti ministra nadležnog za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za zdravstvenu zaštitu.

(2) Direktor Fonda formira komisiju, u čijem su sastavu vještaci organa vještačenja, koja ima zadatak da, nakon što sprovede postupak javne konkurencije, predloži kandidate za prijem u radni odnos.

(3) Vještaci u prvom i drugom stepenu i vještaci u reviziji obavezni su da se prije početka samostalnog rada u Fondu, pod kontrolom rukovodioca organa vještačenja, upoznaju s propisima, mjerilima i kriterijumima medicinske struke u postupku vještačenja, te načinom odvijanja postupka i rada na poslovima vještačenja.

(4) Organ vještačenja je samostalan u obavljanju vještačenja u okviru ovlašćenja, prava i dužnosti utvrđenih ovom uredbom.

(5) Vještaci u prvom i drugom stepenu i vještaci u reviziji su obavezni da prate savremena medicinska dostignuća i da se kontinuirano stručno osposobljavaju u skaldu sa planom i programom rukovodioca organa vještačenja, kao i da aktivno sarađuju, informativno i edukativno sa zdravstvenim ustanovama koje učestvuju u postupku vještačenja.

(6) Vještaci u prvom i drugom stepenu i vještaci u reviziji ne mogu da rade u zdravstvenoj djelatnosti na poslovima dijagnostike i davanja nalaza koji mogu služiti za vještačenje.

GLAVA III

POSTUPAK VJEŠTAČENjA

1. Pokretanje postupka

Član 7

(1) Organ rješavanja u prvom stepenu podnosi organu vještačenja u prvom stepenu zahtjev o predmetu vještačenja za lice koje je podnijelo zahtjev za ostvarivanje prava (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), uz ukazivanje na okolnosti o kojima treba da se izjasni prilikom davanja nalaza, ocjene i mišljenja.

(2) Podnosilac zahtjeva je i poslodavac koji može da podnese zahtjev za ocjenjivanje radne sposobnosti za zaposlenog radnika.

(3) Poslodavac može da podnese zahtjev za vještačenje u smislu stava 2. ovog člana samo ako je izvještajem ovlašćene zdravstvene ustanove medicine rada, nakon neposrednog pregleda radnika, utvrđeno da postoje patološka stanja ili oštećenja zdravlja koja predstavljaju kontraindikaciju za rad.

(4) Ako se vještačenje vrši po zahtjevu poslodavca, nakon prijema nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja, prvostepeni organ rješavanja obavještava poslodavca i radnika o rezultatima ocjenjivanja radne sposobnosti radnika i ako invalidnost postoji, o datumu nastanka i uzroku invalidnosti, kao i o pravima po osnovu invalidnosti u skladu sa Zakonom.

Član 8

(1) Uz zahtjev za vještačenje radne sposobnosti organ rješavanja u prvom stepenu dostavlja sljedeću dokumentaciju:

1) zahtjev za ostvarivanje prava,

2) Obrazac P-1 - Pregled podataka o podnosiocu zahtjeva neophodnih za vještačenje (u daljem tekstu: Obrazac P-1),

3) Obrazac P-2 - Izvještaj doktora porodične medicine o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva (u daljem tekstu: Obrazac P-2) sa kompletnom medicinskom dokumentacijom koja je sadržana u Listi obavezne medicinske dokumentacije za vještačenje i verifikaciju dijagnoza,

4) Obrazac P-3 - Pregled podataka o radnom mjestu (u daljem tekstu: Obrazac P-3), uz zahtjev za ostvarivanje prava po osnovu invalidnosti, kao i uz zahtjeve podnesene u skladu sa članom 7. stav 2. ove uredbe.

(2) Ukoliko se vještačenje vrši u smislu člana 7. stav 1. ove uredbe, obrasce P-1, P-2 i P-3 obezbjeđuje lice koje je podnijelo zahtjev za ostvarivanje prava.

(3) Ukoliko se vještačenje vrši u smislu člana 7. stav 2. ove uredbe, obrasce P-2 i P-3 obezbjeđuje poslodavac.

(4) Obrasci P-1, P-2 i P-3 nalaze se u Prilogu 1 ove uredbe, koji čini njen sastavni dio.

Član 9

Podatke u Obrazac P-1 unosi nadležna poslovnica Fonda, a obavezni su: lični podaci o osiguraniku i podnosiocu zahtjeva, status osiguranja podnosioca zahtjeva, podatak o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava koji se odnose na staž osiguranja, odnosno penzijski staž, podaci o ranijim vještačenjima po zahtjevima za ostvarivanje prava.

Član 10

(1) Ukoliko smatra da su iscrpljene sve dijagnostičko-terapijske mogućnosti, a došlo je do trajnih oštećenja funkcija organizma osiguranika i prognostički se ne očekuje poboljšanje, doktor porodične medicine može da predloži osiguraniku da podnese zahtjev za ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom i ovom uredbom.

(2) Doktor porodične medicine popunjava Obrazac P-2, nakon što mu podnosilac zahtjeva za ostvarivanje prava dostavi Obrazac P-1.

(3) Ako se zahtjev odnosi na pravo po osnovu invalidnosti, podnosilac zahtjeva dostavlja i Obrazac P-3.

(4) Doktor porodične medicine na Obrascu P-2 daje svoj izvještaj o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva, koji obavezno sadrži: lične podatke o osiguraniku i podnosiocu zahtjeva, zdravstvenu i radnu anamnezu podnosioca zahtjeva, pregled medicinske dokumentacije, status (fizikalni i psihički), dijagnoze, podatke o početku, načinu i trajanju liječenja, podatke o trajanju privremene nesposobnosti za rad.

(5) Obrazac P-2 treba da bude popunjen ukucavanjem traženih podataka u elektronskoj formi ili popunjen pismeno popunjavanjem odštampanog obrasca, verzalnim slovima, čitko, ovjeren pečatom zdravstvene ustanove, pečatom i potpisom doktora porodične medicine.

(6) Svi medicinski nalazi koji se prilažu uz Obrazac P-2 treba da su popunjeni ukucavanjem traženih podataka u elektronskoj formi ili popunjeni pismeno popunjavanjem odštampanog obrasca, verzalnim slovima, čitko, sa sadržajem i šiframa dijagnoza bolesti i povreda u skladu sa pravilnikom kojim se propisuju sadržaj, oblik i način vođenja osnovne medicinske dokumentacije i evidencije.

Član 11

(1) Podatke u Obrazac P-3 unosi poslodavac kod kojeg je osiguranik zaposlen ili kod kojeg je bio zaposlen prije prestanka osiguranja, a obavezni su: lični podaci o osiguraniku, radnom mjestu na kojem radi ili je radio, opis tehnološkog i radnog procesa, organizacija rada, opis sredstava za rad i sredstava i opreme za zaštitu na radu, opasnosti i štetnosti na radnom mjestu, procjena rizika, odnosno vrste i intenziteta rizika, koja sadrži akt o procjeni rizika i mjere posebne zaštite i zaštite zdravlja radnika na radnom mjestu.

(2) Ukoliko je poslodavac kod kojeg je podnosilac zahtjeva bio zaposlen prestao da posluje i ako nema pravnog sljedbenika koji se bavi istom djelatnošću, Obrazac P-3 popunjava organ Fonda nadležan za kompletiranje zahtjeva, koristeći podatke iz matične evidencije.

2. Rad organa vještačenja u prvom stepenu

Član 12

(1) Po prijemu zahtjeva za vještačenje s kompletiranom dokumentacijom, vještak organa vještačenja u prvom stepenu, u roku od osam dana od prijema, utvrđuje izvornost, originalnost i kompletnost medicinske i radne dokumentacije neophodne za vještačenje u skladu s Listom obavezne medicinske dokumentacije za vještačenje i verifikaciju dijagnoza koje utiču na invalidnost.

(2) Ukoliko vještak organa vještačenja u prvom stepenu utvrdi da medicinska i radna dokumentacija nije kompletirana u skladu sa ovom uredbom ili da nije dovoljna za vještačenje, utvrđene nedostatke unosi u Obrazac P-4 - Kompletiranje dokumentacije (u daljem tekstu: Obrazac P-4), preporučuje način otklanjanja utvrđenih nedostataka i predmet dostavlja organu rješavanja u prvom stepenu.

(3) Organ rješavanja u prvom stepenu dostavlja Obrazac P-4, sa odgovarajućom dokumentacijom, doktoru porodične medicine i/ili poslodavcu, u zavisnosti ko je nadležan da otkloni utvrđene nedostatke.

(4) Doktor porodične medicine i poslodavac obavezni su da kompletiraju medicinsku i radnu dokumentaciju u skladu sa preporukama vještaka organa vještačenja.

(5) Dopunjenu medicinsku dokumentaciju, po preporuci vještaka, doktor porodične medicine evidentira na Obrascu P-2, prilaže je uz Obrazac i dostavlja organu rješavanja u prvom stepenu, koji je prosljeđuje organu vještačenja u prvom stepenu.

(6) Dopunjenu radnu dokumentaciju, po preporuci vještaka, poslodavac evidentira na Obrascu P-3, prilaže je uz Obrazac i dostavlja organu rješavanja u prvom stepenu, koji je prosljeđuje organu vještačenja u prvom stepenu.

(7) Ukoliko podnosilac zahtjeva u smislu člana 7. stav 1. ove uredbe odbije da otkloni nedostatke u vezi sa medicinskom dokumentacijom na koje je ukazao doktor porodične medicine i insistira na daljem postupku, doktor porodične medicine to evidentira na Obrascu P-2 i ponovo upućuje dokumentaciju organu rješavanja u prvom stepenu, koji je prosljeđuje organu vještačenja u prvom stepenu.

(8) Obrazac P-4 nalazi se u Prilogu 1 ove uredbe.

Član 13

Vještačenje u prvom stepenu obavlja vještak pojedinac (u daljem tekstu: vještak u prvostepenom postupku) u roku od 30 dana od dana kada organ vještačenja u prvom stepenu zaprimi zahtjev za vještačenje sa kompletnom medicinskom i radnom dokumentacijom.

Član 14

(1) Vještak u prvostepenom postupku obavlja vještačenje na osnovu analize medicinske dokumentacije utvrđene Listom obavezne medicinske dokumentacije za vještačenje i verifikaciju dijagnoza koje utiču na invalidnost i radne dokumentacije.

(2) Ukoliko za to postoje opravdani razlozi, vještak u prvostepenom postupku može izvršiti neposredni pregled podnosioca zahtjeva u prostorijama Fonda.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, pregled se može izvršiti u stanu, stacionarnoj ustanovi (bolnice, gerijatrijski centri), ustanovi zatvorskog tipa i slično.

(4) Pregled, pored utvrđivanja identiteta, obuhvata: anamnezu, objektivni nalaz po sistemima i organima, uključujući i psihički status, detaljni nalaz osnovnog oboljenja i oboljenja od uticaja na invalidnost, utvrđivanje relevantnosti medicinske i radne dokumentacije, utvrđivanje osnovne dijagnoze, dijagnoze od uticaja na invalidnost i sporedne dijagnoze.

Član 15

(1) Nakon izvršenog vještačenja, vještak u prvostepenom postupku daje nalaz, ocjenu i mišljenje na Obrascu NOM-1 - Nalaz, ocjena i mišljenje organa vještačenja u prvom stepenu (u daljem tekstu: Obrazac NOM-1), koji obavezno sadrži: lične podatke o osiguraniku i podnosiocu zahtjeva, stručnoj spremi, radnom mjestu, anamnezu (samo u slučaju pregleda), podatke o medicinskoj dokumentaciji (ambulantno i bolničko liječenje, medicinsko-stacionarna rehabilitacija), podatke o radnoj dokumentaciji, podatke o objektivnom fizikalnom i psihičkom statusu (samo u slučaju pregleda), utvrđene dijagnoze bolesti sa odgovarajućom šifrom, ocjenu radne sposobnosti s obrazloženjem o uticaju svake bolesti osiguranika na njegovu radnu sposobnost, pojedinačno i sveukupno, datum nastanka i uzrok invalidnosti, mišljenje o potrebi kontrolnog pregleda i o roku kontrolnog pregleda kod utvrđene invalidnosti sa smanjenom radnom sposobnošću.

(2) Ukoliko postoji više uzroka invalidnosti, ocjenjuje se u procentima udio svakog uzroka invalidnosti u ukupnoj invalidnosti.

(3) Nalazom, ocjenom i mišljenjem vještak u prvostepenom postupku može da utvrdi da:

1) ispitivanje nije završeno - samo u slučajevima kada je nastala promjena zdravstvenog stanja od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava do dana vještačenja,

2) liječenje nije završeno,

3) ispitivanje i liječenje nije završeno,

4) postoji invalidnost - smanjena radna sposobnost u smislu člana 49. stav 2. Zakona, bez prekvalifikacije ili dokvalifikacije,

5) postoji invalidnost - smanjena radna sposobnost u smislu člana 49. stav 2. Zakona, sa prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom,

6) postoji / ne postoji invalidnost - gubitak radne sposobnosti u smislu člana 49. stav 3. Zakona,

7) postoji / ne postoji - potpuna nesposobnost za obavljanje poljoprivredne djelatnosti u smislu člana 49. stav 5. Zakona,

8) postoji / ne postoji - potpuna nesposobnost za privređivanje u smislu člana 49. stav 7. Zakona,

9) postoji / ne postoji - nesposobnost za samostalan život i rad u smislu člana 74. stav 7. Zakona,

10) postoji opasnost od nastanka invalidnosti u smislu člana 55. stav 5. Zakona,

11) postoji / ne postoji invalidnost lica iz člana 37. stav 1. Zakona zbog povrede zadobijene za vrijeme vršenja vojne dužnosti u okolnostima oružanih sukoba ili zbog bolesti tog lica koja je uzročno-posljedično povezana sa tim okolnostima,

12) postoji / ne postoji uzročno-posljedična veza između smrti lica iz člana 37. stav 1. Zakona i ranjavanja tog lica za vrijeme vršenja vojne dužnosti u okolnostima oružanih sukoba ili zbog bolesti nastale vršenjem te dužnosti.

(4) Obrazac NOM-1 nalazi se u Prilogu 1 ove uredbe.

Član 16

(1) U smislu ove uredbe, liječenje se smatra završenim ako su iscrpljene sve dijagnostičko-terapijske mogućnosti, a daljim liječenjem i medicinskom rehabilitacijom ne može se postići poboljšanje zdravstvenog stanja tako da utiče na postojeći nivo radne sposobnosti osiguranika.

(2) Vještak u prvostepenom postupku daje ocjenu "ispitivanje nije završeno", "liječenje nije završeno" ili "ispitivanje i liječenje nije završeno" ako utvrdi da:

1) ispitivanje nije završeno jer je utvrđeno da je došlo do promjena zdravstvenog stanja osiguranika od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava do dana vještačenja,

2) ispitivanje i liječenje nije završeno u slučajevima kontrolnog pregleda osiguranika sa smanjenom radnom sposobnošću jer je utvrđeno da su nastale promjene u zdravstvenom stanju koje se moraju ispitati i liječiti.

(3) U slučaju kada vještak u prvostepenom postupku da ocjenu da ispitivanje nije završeno, ili ispitivanje i liječenje nije završeno, ili liječenje nije završeno, obavezan je da obrazloži razloge za takvu ocjenu, te da preporuči način daljeg liječenja, ispitivanja i medicinske rehabilitacije.

Član 17

U slučaju kada vještak u prvostepenom postupku da nalaz, ocjenu i mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika da postoji invalidnost - smanjena radna sposobnost, obavezan je da ocijeni u kojim uslovima osiguranik ne može da radi i koje zahtjeve u okviru stručne spreme i radne sposobnosti stečene radom, zbog oštećenja anatomskofizioloških funkcija i/ili psihofizičkih funkcija, osiguranik ne može da zadovolji u punom radnom vremenu sa prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom ili bez prekvalifikacije ili dokvalifikacije, odnosno treba da ocijeni da osiguranik može da obavlja one poslove u okviru svoje stručne spreme i radne sposobnosti stečene radom sa prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom ili bez prekvalifikacije ili dokvalifikacije na kojima ne postoje utvrđene kontraindikacije.

Član 18

Vještak u prvostepenom postupku u vezi sa istim zahtjevom ne može biti vještak u drugostepenom postupku niti vještak organa za reviziju.

Član 19

(1) Ukoliko se utvrdi da postoji invalidnost - smanjena radna sposobnost u smislu člana 49. stav 2. Zakona, vještak u prvostepenom postupku daje mišljenje o potrebi obaveznog kontrolnog pregleda na Obrascu NOM-1.

(2) Obavezni kontrolni pregled se određuje licima ispod 50 godina starosti koji boluju od bolesti ili povreda kod kojih se može očekivati promjena u zdravstvenom stanju, najkasnije u roku od tri godine od dana utvrđivanja invalidnosti.

(3) Obavezni kontrolni pregled vrši vještak u prvostepenom postupku koji nije vršio vještačenje u vezi sa istim zahtjevom.

(4) Obavezni kontrolni pregled vještak u prvostepenom postupku vrši pregledom medicinske i radne dokumentacije u predmetu na osnovu kojeg je izvršeno vještačenje, kao i na osnovu medicinske dokumentacije nastale nakon utvrđivanja invalidnosti - smanjene radne sposobnosti.

(5) Ukoliko se u okviru obaveznog kontrolnog pregleda utvrde promjene u zdravstvenom stanju, a podnosilac zahtjeva nema odgovarajuće medicinske dokumentacije nastale nakon utvrđivanja invalidnosti, vještak u prvostepenom postupku na Obrascu P-4 zatražiće da doktor porodične medicine upotpuni dokumentaciju u skladu s ovom uredbom.

(6) Poslodavac, odnosno osiguranik, obavezan je da najkasnije 60 dana prije isteka roka iz stava 2. ovog člana Fondu podnese zahtjev za obavezni kontrolni pregled.

(7) Uz zahtjev podnesen u skladu sa stavom 6. ovog člana poslodavac prilaže Obrazac P-3, sa podacima o radnom mjestu na koje je osiguranik raspoređen nakon utvrđivanja invalidnosti.

(8) Poslodavac obavještava radnika da je pokrenut postupak u skladu sa stavom 1. ovog člana i da je radnik obavezan da za kontrolni pregled pribavi Obrazac P-2 sa medicinskom dokumentacijom nastalom nakon utvrđivanja invalidnosti - smanjene radne sposobnosti.

(9) Ukoliko nema poslodavca, zahtjev za obavezni kontrolni pregled podnosi osiguranik.

3. Rad organa vještačenja u drugom stepenu

Član 20

Vještačenje u drugostepenom organu vrši se u skladu sa odredbama ove uredbe koje se odnose na rad organa vještačenja u prvom stepenu, ako odredbama ove uredbe nije drugačije propisano.

Član 21

(1) Ukoliko je na rješenje prvostepenog organa rješavanja po zahtjevu za ostvarivanje prava uložena žalba kojom se osporavaju nalaz, ocjena i mišljenje organa vještačenja u prvom stepenu, organ rješavanja u drugom stepenu dostavlja drugostepenom organu vještačenja zahtjev za utvrđivanje pravilnosti nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja u prvom stepenu.

(2) U zahtjevu za utvrđivanje pravilnosti nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja u prvostepenom postupku organ rješavanja u drugom stepenu ukazuje na posebna pitanja i okolnosti o kojima organ vještačenja u drugom stepenu treba da se izjasni.

Član 22

(1) Vještačenje u drugom stepenu obavlja vještak pojedinac (u daljem tekstu: vještak u drugostepenom postupku) u roku od 15 dana od dana kada organ vještačenja u drugom stepenu zaprimi zahtjev za utvrđivanje pravilnosti nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja u prvom stepenu.

(2) Vještak u drugostepenom postupku vještači na osnovu medicinske dokumentacije, a kada je u pitanju ocjenjivanje radne sposobnosti - i na osnovu radne dokumentacije, korišćene u prvostepenom vještačenju, kao i medicinske i radne dokumentacije dostavljene uz žalbu na rješenje prvostepenog organa rješavanja, a koja je nastala prije prvostepenog vještačenja.

(3) Ukoliko vještak u drugostepenom postupku na osnovu razmatranja medicinske i radne dokumentacije ocijeni da je to neophodno, može zahtijevati neposredni pregled podnosioca zahtjeva na koji je on dužan da se odazove.

Član 23

(1) Nakon izvršenog vještačenja, vještak u drugostepenom postupku daje nalaz, ocjenu i mišljenje na Obrascu NOM-2 - Nalaz, ocjena i mišljenje organa vještačenja u drugom stepenu (u daljem tekstu: Obrazac NOM-2).

(2) Obrazac NOM-2 sadrži: lične podatke o osiguraniku i podnosiocu zahtjeva, stručnoj spremi, radnom mjestu, podatke o rezultatu vještačenja koji je dao prvostepeni organ vještačenja, bitne prigovore na prvostepeno vještačenje, medicinsku dokumentaciju priloženu uz žalbu, nalaz, dijagnoze bolesti sa odgovarajućom šifrom, mišljenje sa obrazloženjem o rezultatu vještačenja koje je dao prvostepeni organ vještačenja, rezultat vještačenja drugostepenog organa s obrazloženjem, a kod utvrđivanja invalidnosti i datum nastanka i uzrok invalidnosti, te mišljenje o potrebi kontrolnog pregleda kod utvrđivanja invalidnosti sa smanjenom radnom sposobnošću.

(3) Obrazac NOM-2 nalazi se u Prilogu 1 ove uredbe.

Član 24

(1) Vještak u drugostepenom postupku svojim nalazom, ocjenom i mišljenjem može nalaz, ocjenu i mišljenje organa vještačenja u prvom stepenu potvrditi, potpuno ili djelimično izmijeniti ili vratiti na dopunu i ponovnu ocjenu radne sposobnosti.

(2) Vještak u drugostepenom postupku svojim nalazom, ocjenom i mišljenjem može vratiti na ponovno ocjenjivanje nalaz, ocjenu i mišljenje organu vještačenja u prvom stepenu ako utvrdi da su zasnovani na nepotpunoj medicinskoj i/ili radnoj dokumentaciji, uz obrazloženje i uputstva za otklanjanje uočenih nedostataka.

(3) Ukoliko vještak u drugostepenom postupku izmijeni nalaz, ocjenu i mišljenje vještaka u prvostepenom postupku, jedan primjerak dostavlja rukovodiocu organa vještačenja u prvom stepenu.

Član 25

Vještak u drugostepenom postupku u vezi sa istim zahtjevom ne može biti vještak organa za reviziju.

4. Rad organa za reviziju

Član 26

(1) Nalaz, ocjena i mišljenje organa vještačenja u prvom ili drugom stepenu na osnovu kojeg se ostvaruje pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja u skladu sa Zakonom ili primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, prije donošenja rješenja o pravu, podliježe provjeri osnovanosti i pravilnosti (u daljem tekstu: revizija) od strane organa za reviziju.

(2) Rok za vršenje revizije je 20 dana od dana davanja nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja.

Član 27

(1) Reviziju nalaza, ocjene i mišljenja iz člana 26. stav 1. ove uredbe obavljaju dva vještaka organa za reviziju.

(2) Vještak u reviziji vrši reviziju na osnovu medicinske i radne dokumentacije u predmetu, a izuzetno i na osnovu neposrednog pregleda ako je, na osnovu prethodno razmotrene medicinske i druge dokumentacije, obavljanje pregleda ocijenjeno kao neophodno.

(3) Vještak koji je vršio reviziju nalaza, ocjene i mišljenja vještaka u prvostepenom postupku ne može vršiti reviziju nalaza, ocjene i mišljenja vještaka u drugostepenom postupku, u vezi sa istim zahtjevom.

Član 28

(1) Nakon izvršene revizije, vještaci u reviziji konsenzusom daju svoju ocjenu i mišljenje na Obrascu OMR - Ocjena i mišljenje organa za reviziju (u daljem tekstu: Obrazac OMR) o nalazu, ocjeni i mišljenju organa vještačenja sa obrazloženjem.

(2) U vršenju revizije nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja vještaci koji vrše reviziju mogu dati saglasnost ili primjedbu.

(3) Ukoliko su vještaci organa za reviziju dali primjedbu na nalaz, ocjenu i mišljenje, obavezni su da ukažu na uočene nedostatke u vještačenju i daju uputstvo za njihovo otklanjanje.

(4) Ukoliko su vještaci dali primjedbu, vraćaju predmet vještaku koji je dao nalaz, ocjenu i mišljenje i koji daje novi nalaz, ocjenu i mišljenje u roku od tri dana od dana dostavljanja predmeta.

(5) Vještak koji je dao nalaz, ocjenu i mišljenje postupa po uputstvima revizije.

(6) Obrazac OMR nalazi se u Prilogu 1 ove uredbe.

(7) Organi vještačenja u prvom i drugom stepenu dostavljaju doktoru porodične medicine koji je popunio Obrazac P-2 nalaz, ocjenu i mišljenje na koje je organ za reviziju dao saglasnost.

Član 29

(1) U slučajevima kada se ne postigne konsenzus u organu za reviziju, kada vještak u prvostepenom ili drugostepenom organu vještačenja ne može da prihvati ocjenu i mišljenje organa za reviziju, kao i u posebno složenim slučajevima vještačenja, obrazuje se konzilijum sastavljen od najmanje tri eminentna doktora medicine, spoljna saradnika odgovarajuće struke, zavisno od prirode slučaja.

(2) O potrebi obrazovanja, sastavu i načinu rada konzilijuma odlučuje rukovodilac organa vještačenja.

(3) Mišljenje konzilijuma je obavezujuće za vještaka koji je obavljao vještačenje, kao i za reviziju.

GLAVA IV

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA VJEŠTAČENjE

Član 30

(1) Pod medicinskom dokumentacijom podrazumijeva se medicinska dokumentacija zdravstvenih ustanova izdata na obrascima za vođenje medicinske dokumentacije i evidencije u oblasti zdravstva.

(2) Medicinska dokumentacija u skladu sa stavom 1. ovog člana obuhvata:

1) otpusna pisma u kojima se evidentiraju:

1. stanje pacijenta na prijemu i otpustu,

2. opis toka liječenja,

3. otpusne dijagnoze,

4. svi postupci i terapije koji su primjenjivani tokom liječenja,

5. preporuke za dalje liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju;

2) specijalističke nalaze na propisanim obrascima, u kojima osim utvrđene dijagnoze, moraju biti opisane i anatomske i funkcionalne promjene utvrđene prilikom specijalističkog pregleda;

3) dijagnostičke testove;

4) laboratorijske nalaze.

Član 31

(1) Medicinska dokumentacija potrebna za verifikaciju dijagnoze osnovne bolesti i povrede mora da sadrži podatke o:

1) početku i uzroku bolesti, odnosno uzroku i okolnostima pod kojima je povreda nastala,

2) toku liječenja (ambulantno i stacionarno) sa naznakom dana početka liječenja, dijagnozama, rezultatima liječenja,

3) toku medicinske rehabilitacije (ustanova u kojoj je sprovedena rehabilitacija, period, uspješnost rehabilitacije),

4) sadašnjem zdravstvenom stanju, a posebno podatke o vrsti anatomskog oštećenja, funkcionalnom oštećenju i prognozi bolesti.

(2) Medicinska dokumentacija potrebna za verifikaciju drugih bolesti koje utiču na invalidnost treba da dokaže sadašnje stanje anatomskog i funkcionalnog oštećenja, kao i medicinska dokumentacija, odnosno kontrolni nalazi o verifikaciji sadašnjeg stanja, ne može da bude starija od šest mjeseci, osim za povrede, operacije i stanja koji su ranije nastali.

(3) Za sporedne bolesti koje ne utiču na invalidnost dovoljna je zatečena medicinska dokumentacija koja verifikuje dijagnozu.

Član 32

(1) Za utvrđivanje invalidnosti čiji je uzrok profesionalna bolest, pored medicinske dokumentacije u skladu sa čl. 30. i 31. ove uredbe, neophodna je i ekspertiza Zavoda za medicinu rada i sporta, koja potvrđuje da je profesionalna bolest utvrđena u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje Lista profesionalnih bolesti i po metodologiji za utvrđivanje profesionalnih bolesti.

(2) Za utvrđivanje invalidnosti čiji je uzrok povreda na radu, pored medicinske dokumentacije u skladu sa čl. 30. i 31. ove uredbe, neophodna je i odgovarajuća dokumentacija kojom se potvrđuju okolnosti povređivanja, priroda povrede, datum nastanka i liječenje neposredno nakon povrede i Izvještaj o povredi na radu.

(3) Ukoliko je obavljanje određene profesije uslovljeno posebnim psihofizičkim sposobnostima, u skladu sa propisom kojim se regulišu prethodni i periodični ljekarski pregledi radnika koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom i propisom o posebnim zdravstvenim sposobnostima u određenim djelatnostima i zanimanjima (vozači drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja, lica sa posebnim ovlašćenjima i nošenjem oružja, lica izložena jonizujućim zračenju, vatrogasci i drugi), za vještačenje je neophodan konsultativni nalaz ovlašćene ustanove za medicinu rada, na osnovu kojeg se može utvrditi stanje odgovarajućih psihofizičkih sposobnosti za obavljanje tih poslova.

Član 33

Medicinska dokumentacija potrebna za verifikaciju dijagnoze osnovne bolesti i medicinska dokumentacija potrebna za verifikaciju drugih bolesti koje utiču na invalidnost, koju osiguranik podnosi doktoru porodične medicine radi popunjavanja Obrasca P-2, mora biti izvorna i originalna.

Član 34

(1) Lista obavezne medicinske dokumentacije za vještačenje i verifikaciju dijagnoza koje utiču na invalidnost nalazi se u Prilogu 2 ove uredbe i čini njen sastavni dio.

(2) Listu obavezne medicinske dokumentacije iz stava 1. ovog člana ministarstvo nadležno za zdravstvenu zaštitu inovira svakih pet godina.

GLAVA V

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 35

(1) Nalaz, ocjena i mišljenje organa vještačenja dostavljaju se organu rješavanja koji je tražio vještačenje, porodičnom doktoru i arhivi organa vještačenja.

(2) Dostavljanje nalaza, ocjene i mišljenja koji podliježu reviziji, u smislu stava 1. ovog člana, vrši se nakon završene revizije.

Član 36

Radi utvrđivanja jedinstvenih kriterijuma za ocjenjivanje radne sposobnosti, organi vještačenja ostvaruju saradnju sa odgovarajućim stručnim institucijama, zdravstvenim i drugim institucijama koje učestvuju u pripremi dokumentacije za vještačenje.

Član 37

Organi vještačenja o eventualno uočenim nepravilnostima u radu zdravstvenih ustanova koje učestvuju u pripremi medicinske dokumentacije za vještačenje obavještavaju ministarstvo nadležno za zdravstvenu zaštitu i Komoru doktora medicine Republike Srpske.

Član 38

(1) Organi vještačenja mogu obavljati vještačenje i za druge organe i organizacije, na osnovu ugovora Fonda i tih organa i organizacija.

(2) Vještačenje o medicinskim činjenicama od značaja za ostvarivanje prava u skladu sa drugim propisima obavlja se na zahtjev trećih lica i na njihov teret, a prema odredbama ove uredbe.

(3) Iznose naknada za troškove vještačenja u skladu sa odredbama ove uredbe utvrđuje Fond u skladu sa Zakonom.

Član 39

(1) Nakon izvršenog vještačenja, u smislu člana 38. st. 1. i 2. ove uredbe, organ vještačenja daje nalaz, ocjenu i mišljenje na Obrascu NOM-TL - Nalaz, ocjena i mišljenje po zahtjevu trećih lica (u daljem tekstu: Obrazac NOM-TL), koji obavezno sadrži: lične podatke o podnosiocu zahtjeva, stručnoj spremi, anamnezu, pregled medicinske dokumentacije, podatke o statusu (fizikalnom i psihičkom), dijagnoze, rezultat vještačenja sa obrazloženjem, ocjenu i mišljenje o tjelesnom oštećenju i mišljenje revizije.

(2) Obrazac NOM-TL nalazi se u Prilogu 1 ove uredbe.

(3) Prilikom utvrđivanja tjelesnog oštećenja, ukoliko postoji više uzroka, potrebno je ocijeniti svako tjelesno oštećenje pojedinačno u procentima i udio svakog pojedinačnog tjelesnog oštećenja u ukupnom tjelesnom oštećenju.

Član 40

(1) Utvrđivanje invalidnosti i drugih medicinskih činjenica od značaja za ostvarivanje prava primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju vrši se u skladu sa odredbama međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i odredbama ove uredbe.

(2) Za rješavanje pitanja naknade troškova vještačenja primjenjuju se odredbe međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

(3) Ukoliko podnosilac zahtjeva u postupku ostvarivanja prava nije prijavio podatak da ima navršenog staža osiguranja u inostranstvu, a vještačenje je već izvršeno, troškove vještačenja u postupku ostvarivanja prava primjenom međunarodnih ugovora snosi podnosilac zahtjeva.

GLAVA VI

VANREDNA KONTROLA

Član 41

Nalaz, ocjena i mišljenje organa vještačenja u prvom ili drugom stepenu na osnovu kojeg je ostvareno pravo na invalidsku ili porodičnu penziju u skladu sa Zakonom, po potrebi, podliježe vanrednoj kontroli.

Član 42

(1) O potrebi vanredne kontrole iz člana 41. ove uredbe odlučuje direktor Fonda.

(2) Direktor Fonda je obavezan da naloži vanrednu kontrolu po zahtjevu organa koji je, u skladu sa Zakonom, nadležan za vršenje unutrašnjeg nadzora nad radom Fonda.

(3) Direktor Fonda može da naloži vanrednu kontrolu ukoliko procijeni da postoje osnovane sumnje da je u postupku vještačenja bilo nedostataka, nepravilnosti ili propusta koji su bitno uticali na ocjenu radne sposobnosti ili u slučaju da se pojave novi dokazi koji su mogli dovesti do drugačije ocjene da su bili upotrijebljeni u ranijem postupku.

Član 43

(1) Vanrednu kontrolu vrši komisija koju imenuje direktor Fonda.

(2) Sastav komisije koja vrši vanrednu kontrolu određuje direktor Fonda među doktorima zaposlenim u organima vještačenja.

(3) Vještak koji je obavljao vještačenje ili reviziju nalaza, ocjene i mišljenja na osnovu kojeg je ostvareno pravo na penziju ne može biti član komisije iz stava 1. ovog člana.

(4) Komisija iz stava 1. ovog člana vrši vanrednu kontrolu na osnovu medicinske i druge dokumentacije u predmetu na osnovu koje je izvršeno vještačenje, kao i na osnovu medicinske dokumentacije nastale tokom liječenja nakon ostvarivanja prava na penziju, uvidom u zdravstveni karton.

(5) Ukoliko za to postoje opravdani razlozi, komisija može izvršiti i neposredni pregled u prostorijama Fonda.

(6) Nakon izvršene vanredne kontrole, komisija iz stava 1. ovog člana daje ocjenu i mišljenje na Obrascu OM-VK - Ocjena i mišljenje u vršenju vanredne kontrole (u daljem tekstu: Obrazac OM-VK), koji obavezno sadrži: lične podatke o korisniku prava, o stručnoj spremi, radnom mjestu, rezultate vještačenja na osnovu kojeg je ostvareno pravo, nalaz, dijagnoze bolesti sa odgovarajućom šifrom, rezultat vještačenja komisije s obrazloženjem, a kod utvrđivanja invalidnosti i datum nastanka i uzrok invalidnosti.

(7) Komisija iz stava 1. ovog člana dostavlja Obrazac OM-VK organu rješavanja koji je priznao pravo i organu vještačenja.

(8) U vršenju vanredne kontrole nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja komisija iz stava 1. ovog člana može dati saglasnost ili primjedbu.

(9) Ukoliko komisija iz stava 1. ovog člana daje primjedbu na nalaz, ocjenu i mišljenje, vraća predmet organu vještačenja na osnovu čijeg nalaza, ocjene i mišljenja je ostvareno pravo, te ukazuje na uočene nedostatke u vještačenju i daje uputstvo za njihovo otklanjanje.

(10) Vještak koji je dao nalaz, ocjenu i mišljenje na osnovu kojeg je ostvareno pravo obavezan je da postupa po uputstvu koje je dala komisija iz stava 1. ovog člana.

(11) Obrazac OM-VK nalazi se u Prilogu 1 ove uredbe.

GLAVA VII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44

Postupci medicinskog vještačenja započeti prije stupanja na snagu ove uredbe okončaće se u skaldu sa Uredbom koja je važila do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 45

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o medicinskom vještačenju u penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 2/13).

Član 46

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje