TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA

("Sl. glasnik RS", br. 68/2005 i 12/2020 - tumačenje)

Član 1

Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata (u daljem tekstu: Tarifa) određuju se visine nagrade koja pripada advokatu za rad u izvršavanju djelatnosti advokata i određuje visina naknade troškova u vezi sa tim radom, ukoliko pismenim ugovorom između advokata i njegovog klijenta nije ugovoreno drugačije.

Član 2

Advokatu pripada nagrada za izvršeni rad:

Tar. br. 1.

KRIVIČNI POSTUPAK

Za sastavljanje podnesaka:

inicijalnog podneska, prijedloga za odlaganje izvršenja kazne, uslovni otpust, brisanje osude, rehabilitaciju i molbe

80 bodova

obrazloženog odštetnog zahtjeva

50% od nagrade iz Tar. br. 2.

podneska u prethodnom postupku, nakon potvrde optužnice i u toku glavnog pretresa

50% od nagrade iz st. 2. ovog Tar. br.

prigovora protiv optužnice

75% od nagrade iz st. 2. ovog Tar. br.

Za odbranu optuženog (fizičko ili pravno lice) i zastupanje oštećenog na ročištima:

 

pred sudijom pojedincem osnovnog suda

100 bodova

pred vijećem osnovnog suda

200 bodova

pred okružnim sudom

300 bodova

pred vijećem vrhovnog suda i Suda BiH

400 bodova

Za odbranu optuženog (fizičko ili pravno lice) i zastupanje oštećenog na neodržanom ročištu ili pretresu advokatu pripada 50% nagrade iz stava 2. ovog Tar. broja.

Za sastavljanje žalbe protiv presude, prijedloga za ponavljanje postupka i žalbe protiv rješenja o odbijanju prijedloga za ponavljanje postupka advokatu pripada nagrada kao i za odbranu, odnosno zastupanje po stavu 2. ovog Tar. broja uvećana za 50%.

Za sastavljanje odgovora na žalbu protiv presude advokatu pripada nagrada kao i za odbranu, odnosno zastupanje po stavu 2. ovog Tar. broja.

Za sastavljanje žalbe protiv rješenja, osim rješenja iz stava 4. ovog Tar. broja, advokatu pripada nagrada kao i za odbranu, odnosno zastupanje po st. 2. ovog Tar. broja.

Za učešće advokata u istrazi, pregovorima sa tužiocem o krivici osumnjičenog i u izjašnjavanju o krivici advokatu pripada nagrada kao i za odbranu, odnosno zastupanje po stavu 2. ovog Tar. broja.

Tar. br. 2.

OSTALI POSTUPCI (u procjenjivim stvarima)

Za sastavljanje inicijalnog i obrazloženog podneska i zastupanje na održanom ročištu ili raspravi u svim postupcima, pred sudom ili drugim organom, u procjenjivim stvarima, zavisno od vrijednosti predmeta spora u konkretnom postupku, advokatu pripada nagrada:

Vrijednost spora

Pripadajući bodovi

od 1,00 KM. do 5.000,00 KM

80 bodova

od 5.001,00 KM. do 10.000,00 KM

160 bodova

od 10.001,00 KM. do 20.000,00 KM

240 bodova

od 20.001,00 KM. do 50.000,00 KM

300 bodova

od 50.001,00 KM. do 100.000,00 KM

350 bodova

 

350 bodova + 2 boda za svakih započetih 1.000,00 KM preko 100.000,00 KM ali ne više

preko 100.000,00 KM

od 1.000 bodova

Za zastupanje (pristup) na neodržanoj raspravi i ročištu, u svim postupcima, pred sudovima i drugim organima, u procjenjivim stvarima, zavisno od vrijednosti predmeta spora u konkretnom postupku, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog Tar. br.

Za sastavljanje pravnog lijeka, odgovora na pravni lijek i zastupanje na održanom ročištu i raspravi po pravnom lijeku, u svim postupcima, pred sudovima i drugim organima, u procjenjivim stvarima, zavisno od vrijednosti predmeta spora u konkretnom postupku, advokatu pripada nagrada iz stava 1. ovog Tar. br. uvećana za 50%.

Tar. br. 3.

OSTALI POSTUPCI (u neprocjenjivim predmetima)

Sastavljanje podneska i zastupanje na ročištu:

U sporovima zbog smetanja posjeda, o pravu službenosti, o drugim stvarnim pravima, iz radnih odnosa, stambenog odnosa kao i autorskih i drugih srodnih prava

100 bodova

U sporovima o razvodu i poništenju braka, o zakonskom izdržavanju, o smještaju maloljetne djece, o osporavanju i utvrđivanju očinstva i materinstva i drugim srodnim predmetima

120 bodova

U postupcima pred sudom časti, izabranim sudom, arbitražom ili drugim organom

200 bodova

U postupcima upisa u sudski ili drugi registar

250 bodova

U sporovima povodom upisa u sudski ili drugi registar

300 bodova

U postupcima pred ustavnim sudom i u postupku za zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda

400 bodova

U upravnom postupku

150 bodova

U upravnom sporu

300 bodova

U postupcima prekršaja u privrednom poslovanju

300 bodova

U prekršajnom postupku

100 bodova

U postupku kod poslodavca

150 bodova

U svim drugim ovim Tar. br. neimenovanim postupcima

150 bodova

Za sastavljanje pravnog lijeka, odgovora na pravni lijek i zastupanje na održanom ročištu i raspravi po pravnom lijeku, u svim postupcima, pred sudovima i drugim organima advokatu pripada nagrada iz stava 1. ovog Tar. br. uvećana za 50%.

Tar. br. 4.

SASTAVLjANjE ISPRAVA

Za sastavljanje ugovora, izjave volje i druge isprave advokatu pripada nagrada prema Tar. br. 2. i Tar. br. 3.

Tar. br. 5.

PRAVNI SAVJETI I MIŠLjENjA

Usmeni pravni savjet i mišljenje

10 bodova

Pismeni pravni savjet i pismeno pravno mišljenje sa činjeničnim i pravnim obrazloženjem

50% od nagrade prema Tar. br. 2. i Tar. br. 3., zavisno od vrste zahtijevanog postupanja

Advokatu ne pripada posebna nagrada za pravno uputstvo, savjet i mišljenje radi pokretanja postupka i za vrijeme trajanja postupka ukoliko advokat te poslove izvršava kao punomoćnik ili branilac u tim postupcima.

Tar. br. 6.

UČESTVOVANjE NA KONFERENCIJAMA

Za učestvovanje na konferenciji i sastanku na kojem se raspravlja o činjeničnim i pravnim pitanjima u poslu klijenta advokatu pripada nagrada po Tar. br. 2. ili Tar. br. 3. zavisno od pravnog pitanja o kojem se raspravlja.

Tar. br. 7.

RAZMATRANjE SPISA, PROVJERA PRAVOSNAŽNOSTI I IZVRŠNOSTI, PRIBAVLjANjE ISPRAVA ZA STRANKU

Uvid u spis, javnu knjigu i registar i pribavljanje izvoda iz javne knjige i registra

30 bodova

Provjera ili pribavljanje klauzule pravosnažnosti ili izvršnosti

30 bodova

Tar. br. 8.

DOPISI I OPOMENE

Sastav obavještenja i uputstva klijentu, zamjeniku i drugim učesnicima u pravnom poslu klijenta

30 bodova

Sastav opomene protivnoj stranci da plati određeni iznos, ispuni neku obavezu ili izvođenje

50% od nagrade po Tar. br. 2. ili Tar. br. 3., zavisno od vrste zahtijevanog postupanja

Tar. br. 9.

NAGRADA ZA VRIJEME

Za svaki započeti čas odsustva iz kancelarije zbog učestvovanja u istrazi, radnji dokazivanja, pregovaranja, prisustva na ročištu, pretresu ili raspravi po 30 bodova.

Tar. br. 10.

ODBRANA ILI ZASTUPANjE VIŠE STRANAKA

Kad advokat u istom postupku brani ili zastupa više klijenata, pripada mu pravo na povišenje nagrade iz odgovarajućeg tarifnog broja za drugog klijenta u visini od 50% i za svakog sljedećeg još za 25%, s tim da iznos povišene nagrade ne može biti veći od 100% nagrade po odgovarajućem Tar. broju.

U postupku naplate i odlučivanja o naknadi troškova zastupanja iznos nagrade po stavu 1. ovog tarifnog broja dijeli se na jednake dijelove prema broju klijenata.

Tar. br. 11.

POVIŠAVANjE ILI SNIŽAVANjE TARIFNIH STAVKI

Za posebno stručno i specijalističko znanje, koje zahtijeva obrađeni predmet, posebnu težinu predmeta, ili posebnu odgovornost za obavljeni rad, nagrada iz odgovarajućeg tarifnog broja može se povećati do 100%.

Posebna stručnost i specijalističko znanje priznaje se za rad u složenim sporovima ili postupcima, ili u sačinjavanju posebnih vrsta ugovora, kada se radi o potrebi poznavanja ili proučavanja stranog prava ili pravne literature, proučavanje ili obrađivanje stručnih pitanja iz područja tehnike, hemije, tehnologije, prirodnih i fizičkih nauka, medicine, društvenih nauka, i sl.

U jednostavnijim poslovima, uzimajući u obzir sve okolnosti obavljenog posla i koristi koje ima klijent, pripadajuća nagrada iz odgovarajućeg tarifnog broja može se sniziti za 25%, ali ne u poslovima za koje je već po ovoj tarifi određena nagrada u visini od 50%.

Tar. br. 12.

PAUŠALNA NAGRADA

Advokatu pripada paušalna nagrada u iznosu od 25% od iznosa nagrade određene ovom tarifom za radnju u postupku za koju su sporedne radnje obavljene za sve sporedne radnje obavljene u svim postupcima (prikupljanje informacija, preglede spisa, predaja podnesaka sudu i pošti i sl. radnje), za koje radnje mu ne pripada posebna nagrada prema ovoj tarifi.

Član 3

Advokat i klijent mogu ugovoriti pružanje pravne pomoći za svaki ili određene slučajeve, na određeno ili neodređeno vrijeme i ugovoriti nagradu advokatu u paušalnom iznosu.

Ugovor o pružanju pravne pomoći u paušalnom iznosu zaključuje se u pismenoj formi i mora sadržavati, između ostalog, opis poslova pravne pomoći, način plaćanja i uračunavanja ili neuračunavanja paušalne nagrade u obračunu i plaćanju nagrade i naknade troškova za rad advokata.

Član 4

Advokat i klijent mogu ugovoriti visinu nagrade advokatu, kao i visinu troškova za rad i u vezi rada advokata.

Ugovor iz stava 1. ovog člana se zaključuje u pismenoj formi.

Ugovor iz stava 1. ovog člana je perfektan kada ga potpišu klijent i advokat.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana isključuje se primjena ove tarife u dijelu kojim je određena visina nagrade i naknade troškova za rad advokata.

Član 5

Za pružanje pravne pomoći u Federaciji BiH, Distriktu Brčko, pred Sudom BiH i inostranstvu državljaninu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine ili pravnom licu koje ima sjedište na teritoriji Republike Srpske, Distrikta Brčko i Bosne i Hercegovine, advokat ima pravo izbora ili zahtijevati naknadu troškova i nagradu po ovoj tarifi ili po tarifi kojom je određena nagrada i naknada za rad advokata u Federaciji BiH, odnosno po tarifi, odgovarajućem normativu, kojom je određena nagrada i naknada za rad advokata u zemlji u kojoj je zastupao klijenta, i kad je zastupanje obavljeno pismenim putem.

Visina nagrade za pruženu pravnu pomoć klijentu stranom državljaninu ili stranom pravnom licu može se pismeno ugovoriti mimo elemenata ove tarife.

Ukoliko između advokata i klijenta iz stava 2. ovog člana nije pismeno ugovorena nagrada i naknada troškova za pružanje pravne pomoći, advokat može od klijenta zahtijevati nagradu i naknadu troškova prema ovoj tarifi ili tarifi, odnosno odgovarajućem normativu, kojom je određena nagrada i naknada za rad advokata u zemlji koje je klijent državljanin, odnosno u zemlji u kojoj je sjedište pravnog lica - klijenta.

Član 6

U postupku naplate i priznavanju nagrade za rad advokata prema ovoj tarifi, kao i u postupku odlučivanja suda ili drugog organa o troškovima postupka na teret protivne strane, nagrada predviđena ovom tarifom uvećava se za iznos poreza na promet usluga.

--------------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex