PRAVILNIK O UTVRĆIVANjU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI LICA ZA NABAVLjANjE, DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE

("Sl. glasnik RS", br. 97/2009)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se obavljanje zdravstvenih pregleda kojima se utvrđuju zdravstvena sposobnost lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, postupak i način obavljanja zdravstvenih pregleda, popis bolesti i zdravstvenih stanja koja lice čine nesposobnim za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, sadržaj uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti i način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije.

Član 2

Zdravstvene preglede kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije (u daljem tekstu: zdravstveni pregled) vrši Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske (u daljem tekstu: Zavod).

Član 3

Zdravstveni pregled obavlja tim zdravstvenih radnika i saradnika (u daljem tekstu: tim), u čijem sastavu su:

a) doktor medicine, specijalista medicine rada,

b) doktor medicine, specijalista oftalmolog,

v) doktor medicine, specijalista psihijatar / neuropsihijatar i

g) diplomirani psiholog.

Član 4

(1) Zdravstveni pregled obuhvata:

a) uvid u zdravstveni karton lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije kod ovlašćenog doktora porodične medicine i

b) klinički pregled lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije (u daljem tekstu: klinički pregled).

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, zdravstveni pregled sadrži i uvid u nalaz, ocjenu i mišljenje organa vještačenja Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Član 5

(1) Klinički pregled iz člana 4. stav 1. tačka b) ovog pravilnika sastoji se iz:

a) pregleda glave, vrata, kranijalnih živaca, kičmenog stuba, ekstremiteta, motorike, refleksa, senzibiliteta, govora, pisanja,

b) ispitivanja vidnih funkcija na ortoreteru ili optotipima, ispitivanje prozirnih sredina oka,

v) pregleda očnog dna, ispitivanje stereoskopskog, kolornog vida i vidnog polja,

g) ispitivanja intelektualnih sposobnosti testovima inteligencije, crta ličnosti, testovima ličnosti, impulsivnosti, agresivnosti, test organiciteta i intervju,

d) vanjskog aspekta, kontakta, svijesti, orijentacije, psihomotorike, mišljenja, afekta, pažnje, volje, intelekta, mnestičke funkcije, znanja, informisanosti, nagonske reakcije, socijalne motivacije i adaptacije i

đ) pregleda sluha.

(2) U cilju donošenja ispravne ocjene o zdravstvenoj sposobnosti lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, tim može lice uputiti na dodatne dijagnostičke procedure ili preglede.

Član 6

Podaci dobijeni na osnovu zdravstvenog pregleda evidentiraju se u Zdravstveni karton o zdravstvenoj sposobnosti lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije koji se nalazi u Prilogu broj 1. i čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 7

Lice za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije posjeduje zdravstvenu sposobnost ako ne boluje od sljedećih bolesti i zdravstvenih stanja:

a) neuropsihijatrijske bolesti i stanja:

1) izrazitije promjene kognitivnih funkcija koje se manifestuju kao smetnje, smanjenje ili odsustvo pažnje i koncentracije i poremećaji opažanja, mišljenja i pamćenja,

2) psihomotorni i senzomotorni poremećaji koji se manifestuju kao izrazitije smanjenje vizomotorne koordinacije, psihomotorne i senzomotorne usporenosti,

3) oblika intelektualne insuficijencije koji su označeni kao ispodprosječna inteligencija (1C ispod 80),

4) izraženi poremećaji strukture ličnosti koji se ispoljavaju kao sklonost neprilagođenom ponašanju (psihopatija i sl.), socijalna i emotivna nezrelost i nestabilnost, izrazita agresivnost i anksioznost,

5) demencije svih etiologija,

b) sklonost stanjima panike,

7) pokušaj ubistva i samoubistva,

8) akutne ili hronične psihoze,

9) posttraumatski stresni poremećaj (PTSP),

10) alkoholizam, osim u medicinski kontrolisanim slučajevima apstinencije najmanje pet godina, ukoliko nema psihičkih promjena i neuroloških komplikacija,

11) narkomanija,

12) svi oblici epilepsije,

13) stanja i bolesti koje se manifestuju poremećajem koordinacije, rigorom, tremorom, horeatičkim pokretima i atetotičnim pokretima (bs1ego818 ši111r1eh, M. ^Ljop, M. Ragktbop i sl.),

14) neurološka stanja, bolesti i povrede, te anomalije živaca i mišića koji utiču na sigurno rukovanje oružjem,

15) maligni tumori centralnog nervnog sistema i pluća, te svi ostali maligniteti sa metapromjenama,

16) stanja nakon povrede glave i mozga sa psihičkim i neurološkim posljedicama koje utiču na sigurno rukovanje oružjem,

17) nespecifične i specifične upale, odnosno bolesti CNS-a u toku bolesti i godinu dana po izlječenju,

18) arteroskleroza mozga u izraženom stadijumu sa poremećajima koji ugrožavaju sigurno rukovanje oružjem i smanjenu kritičnost;

b) bolesti i stanja organa vida:

1) oštrina vida, korigovana ili nekorigovana ne smije biti manja u zbiru na oba oka od 0.8, a bolje oko mora imati visus najmanje 0.5,

2) bolesti i mane organa vida koje remete funkciju vida tako da mogu ugroziti bezbjedno rukovanje oružjem ili municijom;

v) bolesti i stanja sluha i vestibularnog aparata:

oboljenja vestibularnog aparata sa poremećajem ravnoteže koji mogu ugroziti sigurno rukovanje oružjem i municijom;

g) bolesti i stanja respiratornog sistema:

stanja i bolesti koje mogu izazvati tešku respiratornu ili kardiorespiratornu insuficijenciju,

d) bolesti i stanja endokrinog sistema:

hipertireoza i hipotireoza teškog oblika;

đ) bolesti i stanja mišićno-koštanog sistema:

urođene ili stečene anomalije šake i prstiju ili obje šake i prstiju koje utiču na bezbjedno rukovanje oružjem i municijom i

e) sva ostala stanja i bolesti koje, po procjeni tima iz člana 3. ovog pravilnika, mogu uticati na bezbjedno rukovanje oružjem.

Član 8

(1) Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda izdaje se Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

(2) Obrazac Uvjerenja iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilogu broj 2. i čini sastavni dio ovog pravilnika.

(3) Uvjerenje sadrži ocjenu zdravstvene sposobnosti lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, i to:

a) sposoban i

b) nesposoban.

Član 9

(1) Izvještaj o promjeni zdravstvenog stanja koje utiče na zdravstvenu sposobnost lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije doktor porodične medicine dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

(2) Obrazac Izvještaja iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilogu broj 3. i čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 10

Zavod vodi evidenciju o:

a) zdravstvenim kartonima o zdravstvenoj sposobnosti lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije i

b) uvjerenjima o zdravstvenoj sposobnosti lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Prilog broj 1.

_____________________________________
naziv zdravstvene ustanove

Broj: ________________

___________________________

Datum________________

mjesto

ZDRAVSTVENI KARTON O ZDRAVSTVENOJ
SPOSOBNOSTI LICA ZA

nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije

Prezime (ime oca) ime:____________________________________________

Dan, mjesec i godina rođenja:______________________________________

Mjesto rođenja:_____________________________________________

Mjesto boravka: _____________________________________,

ulica:______________________________________________br.____________

Školska sprema:_________________________________Služio vojsku:_____________________

Zaposlen:_____________________________________

JMB:__________________________________________

LK:________________________________________

1. Da li već ima dozvolu za: nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije   da   ne

IZJAVA PREGLEDANOG:

Izjavljujem da nikada nisam bio liječen od duševnih i nervnih bolesti, tumora mozga, te da nisam imao napade padavice, napade straha, da nisam gubio svijest, da nisam imao povredu mozga, da ne patim od vrtoglavice, da nisam uživalac alkohola, da nisam uživalac droge i da nisam liječen od bolesti zavisnosti i drugih bolesti.

Potpis _______________________

ANAMNEZA
Sadašnje tegobe:

Lična

 

Porodična

 

bolesti pluća

ne da

šećerna bolest

ne da

bolesti srca

ne da

duševne bolesti

ne da

bolesti jetre

ne da

padavica

ne da

visok TA

ne da

alkoholizam

ne da

frakture

ne da

bolesti srca

ne da

druge povrede

ne da

nasilje u porodici

ne da

Socijalna

STATUS PREZENS

Visina:______________cm, težina:_______________kg, puls:____________/min.

TA:________________mmHG.

Opšti izgled

Glava i vrat

Sluznice

Koža

Limfne žlijezde

Grudni koš

Pluća

Srce

Abdomen

Urogenitalni organi

Kičma

G ornji ekstremiteti

Donji ekstremiteti

LABORATORIJSKI NALAZI

EKG

OSTALI NALAZI

PSIHOLOŠKO TESTIRANjE

Intervju

Testovi:

1. inteligencije

2. psihomotoričke sposobnosti

3. testovi indikatori psihoorganskih promjena

4. testovi ličnosti

MIŠLjENjE:

SPOSOBAN

NESPOSOBAN

 

diplomirani psiholog
____________________________

PSIHIJATRIJSKI PREGLED

Anamneza:

Trauma glave

a) sa gubitkom svijesti

da ne

 

b) bez gubitka svijesti

da ne

Nesvjestice

Vrtoglavice

Padavica

Alkohol

Narkomanija

Neuroze

Liječen kod neuropsihijatra

Neurološki status

Psihički status

MIŠLjENjE:

SPOSOBAN

NESPOSOBAN

 

doktor medicine, specijalista
psihijatar / neuropsihijatar
___________________________

OFTALMOLOŠKI PREGLED

VISUS:

na daljinu:

OD___________

OD___________

BOU___________

 

na blizinu:

OD___________

OS___________

BOU___________

FOU:______________________________

Vidno polje:____________________________

Kolorni vid:__________________________

OSTALI NALAZI:_______________________

MIŠLjENjE:

SPOSOBAN

NESPOSOBAN

 

doktor medicine,
specijalista oftalmolog
_________________________________

DOPUNSKI SPECIJALISTIČKI NALAZI:

NALAZ I MIŠLjENjE DOKTORA MEDICINE,
SPECIJALISTE MEDICINE RADA:

ZAKLjUČNO MIŠLjENjE O ZDRAVSTVENOJ
SPOSOBNOSTI LICA ZA NABAVLjANjE,
DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE

 

SPOSOBAN

NESPOSOBAN

Napomena:

 

 

doktor medicine,
specijalista medicine rada
________________________________

M.P.

Prilog broj 2.

_____________________________________
naziv zdravstvene ustanove

Broj: ________________

___________________________

Datum________________

mjesto

Na osnovu člana 8. Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije ("Službeni glasnik Republike Srpske”, broj____________/09), izdaje se

UVJERENjE
O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI LICA
za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije

Prezime (ime oca) ime:__________________________

Mjesto:________________, datum i godina rođenja:_____________________________

Mjesto stanovanja:___________________________________

Adresa:__________________________, br.________________

JMB:_______________________________________

LK:_________________________________________

Na osnovu raspoložive dokumentacije, anamnestičkih podataka, specijalističkih pregleda i objektivnog nalaza, ocijenjeno je da je pregledani-a:____________________________

 

SPOSOBAN

NESPOSOBAN

doktor medicine,
specijalista medicine rada
_______________________

M.P.

Prilog broj 3.

________________________________________
naziv zdravstvene ustanove

__________________________________

mjesto

Broj:_____________________

Datum:   _________________________

IZVJEŠTAJ

O PROMJENI ZDRAVSTVENOG STANjA LICA
ZA NABAVLjANjE, DRŽANjE I NOŠENjE
ORUŽJA I MUNICIJE

MUP RS

CJB:_______________________________

Zdravstvenim pregledom kod

_______________________________
prezime (ime oca) ime

 

JMB:_______________________________

adresa:_______________________________

LK: :_______________________________, izdata:_______________________________

utvrđena je sljedeća promjena zdravstvenog stanja:

Dg.:_______________________________ te vam, u skladu sa članom 9. Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti lica za nabavljanje, držanje i nošenje ožužja i municije ("Službeni glasnik Republike Srpske’, broj____________/09), dostavljamo predmetni izvještaj.

M.P.

__________________________
doktor porodične medicine