BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA UTVRĐIVANjE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČLANOVA POSADE BRODA

("Sl. glasnik RS", br. 78/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi u pogledu zdravstvene sposobnosti članova posade broda, uslovi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti članova posade broda prije ukrcavanja na brod, odnosno prethodnim zdravstvenim pregledima, periodičnim zdravstvenim pregledima i vanrednim zdravstvenim pregledima za vrijeme trajanja zaposlenja na brodu, vrste i način obavljanja zdravstvenih pregleda članova posade i uslovi koje mora ispunjavati zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda članova posade broda.

Član 2

(1) Član posade broda sposoban je za rad na brodu ukoliko se zdravstvenim pregledom utvrdi fizička i psihička sposobnost, odnosno da ne boluje od bolesti, te da nema drugu trajnu ili privremenu spriječenost za rad kao član posade.

(2) Zdravstvena sposobnost podrazumijeva stanje člana posade broda bez bolesti ili invaliditeta zbog kojih član posade broda ne bi mogao u bilo kojem trenutku izvršavati poslove na brodu, poslove potrebne za upravljanje brodom i da pravilno zapaža svoju okolinu.

(3) Zdravstvena sposobnost za rad člana posade dokazuje se uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti, koje se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Član posade koji nema uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne može se ukrcati na brod.

(5) U uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti naznačeni su poslovi, odnosno radni zadaci za koje je član posade zdravstveno sposoban da obavlja na brodu, krvna grupa i Rh-faktor.

(6) Podaci iz uvjerenja iz stava 5. ovog člana unose se u brodarsku, odnosno pomorsku knjižicu (u daljem tekstu: knjižica), koje predstavljaju lične identifikacione dokumente i imaju značaj javne isprave kojim se dokazuje identitet, svojstvo u kojem se imalac knjižice ukrcava kao član posade broda, trajanje službe, zdravstvena sposobnost i stručna osposobljenost za obavljanje poslova na brodu.

Član 3

Član posade broda je zdravstveno sposoban, odnosno smatra se sposobnim za vršenje poslova na brodu ako ne boluje od neke od sljedećih bolesti i ako nema neku od sljedećih povreda ili tjelesnih oštećenja:

1) infektivne bolesti: infektivne bolesti u akutnoj fazi i mjesec dana nakon završene terapije akutnog stanja;

2) maligne neoplazme: maligne neoplazme organa i tkiva u fazi terapije do kliničkog izlječenja i oporavka;

3) bolesti krvi i krvotvornih organa i poremećaji imuniteta:

1. megaloblastne anemije sa komplikacijama na nervnom i kardiovaskularnom sistemu,

2. nekompenzovane (hemoglobin manji od 100 gr/L - manji od 60%) korpuskularne, ekstrakorpuskularne i autoimune hemolitičke anemije,

3. insuficijencija koštane srži,

4. policitemija sa komplikacijama (hipertenzija, tromboze, poremećaji funkcije miokarda i centralnog nervnog sistema),

5. trombocitopenija (megakariocitna i amegakariocitna) sa brojem trombocita, uz terapiju, manjim od 100 • 109/L,

6. hemofilija sa koštano-zglobnim promjenama,

7. hepatički oblici porfirija,

8. hronične leukemije i druge mijeloproliferativne bolesti u nepotpunoj kliničkoj i hematološkoj remisiji,

9. plazmocitom (sa bubrežnom insuficijencijom, izrazitijim promjenama na kostima, srčanom insuficijencijom i insuficijencijom koštane srži);

4) endokrine bolesti, bolesti ishrane i metabolizma:

1. dijabetes melitus (juvenilni i insulin zavisan adultni dijabetes) i insulin nezavisni dijabetes melitus sa komplikacijama (očnim, nervnim ili kardiovaskularnim poremećajima),

2. hipertireoze težeg oblika sa okulobulbarnim sindromom ili kardiovaskularnim komplikacijama, teži oblici hipotireoze praćeni bradipsihijom,

3. hiperadenokorticizam i hipoadenokorticizam u težim oblicima,

4. insipidni dijabetes,

5. feohromocitom,

6. hronična gihtična artropatija i pirofosfatna i hidroksiapatitna artropatija;

5) duševni poremećaji i poremećaji ponašanja:

1. depresija težeg stepena praćena poremećajem koncentracije, pamćenja, ponašanja i psihomotorne koordinacije,

2. akutne psihotične epizode bilo kog tipa ili uzroka,

3. hronična shizofrenija i sumanuti poremećaji koji nisu u remisiji dužeg trajanja i dobro regulisanoj,

4. demencija ili bilo koji organski moždani poremećaj,

5. poremećaji razvoja psihe i duševna zaostalost,

6. poremećaji ponašanja (poremećaji ličnosti dubljeg neurotičnog karaktera do nivoa psihotičnog i duševni poremećaji poslije povrede glave),

7. neurotski i psihički poremećaji i stanja (jezgrovne neuroze, fobične, opsesivne, kompulzivne, anksiozne, depresivne epizode, odnosno stanja),

8. poremećaj strukture ličnosti (paranoidni, šizoidni, depresivni, asocijalni, agresivni),

9. zloupotreba, korišćenje i zavisnost od psihoaktivnih supstanci i alkohola u stepenu hroničnog alkoholizma;

6) bolesti nervnog sistema:

1. neurodegenerativne bolesti, demijelinizacije (multipla skleroza), nespecifična i specifična oboljenja sa oštećenjem ravnoteže (posturalnosti) otežanog hoda, nevoljnim pokretima, u stepenu srednje ili teške onesposobljenosti motorno-funkcionalnog sistema, uz očuvan kognitivni status i bihevioralne sposobnosti,

2. svi oblici epilepsije i poremećaji spavanja (narkolepsija),

3. stanja poslije povrede glave sa gubitkom svijesti, u stepenu trajnog neurološkog deficita, koji narušava motornu funkciju organizma i/ili podrazumijeva trajne psihičke ili neuropsihološke poremećaje,

4. hereditarne polineuropatije i polineuropatije druge i nepoznate etiologije ispoljene otežanim hodom i značajnim smanjenjem grube motorne snage,

5. benigni i maligni tumori CNS-a koji su značajno narušili motorni integritet, kognitivni status i bihevioralne sposobnosti,

6. progresivna mišićna i neuromišićna oboljenja u uznapredovanom stepenu,

7. hemipareze i hemiplegije;

7) bolesti oka i pripojaka oka:

1. poremećaji oštrine vida i drugih vidnih funkcija koje ne odgovaraju uslovima propisanim članom 5. ovog pravilnika,

2. funkcionalna jednookost (monokulus) ili anatomski gubitak jednog oka (anoftalmija),

3. ptoza gornjih očnih kapaka koji prekrivaju gornju polovinu zjenica ili više,

4. strabizam (heterotropija),

5. pareza ili paraliza spoljašnjih očnih mišića sa diplopijom ili bez diplopije,

6. nistagmus,

7. jača zamućenja rožnjače koja kompromituju vidnu oštrinu,

8. keratokonus,

9. hipermetropija ili miopija (dalekovidost ili kratkovidost) veća od ograničenja propisanih članom 4. ovog pravilnika,

10. astigmatizam veći od navedenih ograničenja,

11. glaukom (primarni i sekundarni),

12. poremećaj vidnog polja (suženje vidnog polja, objektivni ili apsolutni skotom),

13. katarakta,

14. ablacija mrežnjače, kao i druga oboljenja mrežnjače i sudovnjače,

15. bolesti očnog nerva,

16. neraspoznavanje boja,

17. anizometropija (razlika u dioptrijskoj jačini korekcionih sočiva lijevog i desnog oka) veća od ograničenja propisanih članom 5. ovog pravilnika,

18. poremećaj adaptacije na tamu,

19. poremećaji oštrine vida i drugih vidnih sposobnosti koje ne zadovoljavaju uslove propisane članom 4. ovog pravilnika, odnosno poremećaji oštrine vida koji se ne mogu korigovati za uspješno obavljanje radnih zadataka,

20. keratokonus, glaukom, ablacija retine i druga oboljenja ili mane vida koje funkciju vida remete toliko da ne mogu uspješno obavljati radne zadatke;

8) bolesti uva i bolesti mastoidnog nastavka:

1. sva oboljenja i stanja vestibularnog aparata sa poremećajima ravnoteže,

2. sva oboljenja i stanja praćena gubitkom sluha od preko 15% po međunarodnim Fowler-Sabine-ovim tablicama pri prvom pregledu i preko 20% pri periodičnom pregledu (otitisi, stanja poslije operacije srednjeg i unutrašnjeg uva, otoskleroza, M. Meniere, traumatska, toksična i druga oštećenja sluha i vestibularnog aparata);

9) bolesti srca i krvnih sudova:

1. presinkopalna i sinkopalna stanja prouzrokovana oboljenjima SA čvora, hipertenzivnim sinusom karotikusom, AV blokom II stepena (tip Mobitz I udružen sa strukturnim oboljenjem srca i tip Mobitz II - intermitentni ili permanentni), AV blokom III stepena (intermitentni ili permanentni), alterirajućim blokom lijeve i desne grane Hiss-ovog snopa, trifascikularnim blokom, atrijalnim tahikardijama, sindromom preekscitacije, drugim oboljenjima srca koja dovode do sinkopalnih stanja,

2. ventrikularne tahikardije,

3. aritmogena displazija desne komore,

4. sindrom produženog QT intervala (idiopatska i stečena forma),

5. stanja poslije ugradnje implantabilnih kardioverter-defibrilatora,

6. manifestna srčana insuficijencija i sve bolesti miokarda sa smanjenjem EF ispod 50%,

7. urođene i stečene srčane mane sa komplikacijama,

8. infarkt miokarda do šest mjeseci od nastanka akutnog koronarnog sindroma,

9. angina pektoris (svi oblici),

10. hipertrofične, restriktivne i infiltrativne kardiomiopatije,

11. hronični perikarditisi - konstriktivni, efuziono-konstriktivni,

12. plućna embolija sa plućnom hipertenzijom ili rekurentna plućna embolija,

13. hipertenzivna bolest srca sa vrijednostima ≥ 180/120 mmHg (pod terapijom) i/ili značajnim oštećenjem ciljnih organa,

14. jednostrana ili obostrana suženja karotidnih arterija ≥ 70%,

15. morfološke anomalije karotidnih arterija sa hemodinamskim značajem,

16. aneurizmatske deformacije aorte;

10) bolesti sistema za disanje:

1. hronična opstruktivna bolest pluća teškog stepena (FEV1 ispod 50% norme CECA),

2. srednje teška trajna bronhijalna astma prema klasifikaciji Evropskog respiratornog društva (svakodnevni simptomi, svakodnevna potreba za uzimanjem inhalacionih bronhodilatatora kratkog dejstva, noćni napadi više od jedanput nedjeljno, FEV1 ili PEF van napada veći od 60%, a manji od predviđene vrijednosti), varijabilnost PEF veća od 30%,

3. hronična restriktivna plućna bolest sa smanjenjem vitalnog kapaciteta ispod 50% norme CECA,

4. hronična plućna insuficijencija u mirovanju bilo kog uzroka;

11) bolesti sistema za varenje:

1. Kronova bolest, ulcerozni kolitis (teži oblici bolesti), sindrom loše apsorpcije,

2. oboljenja pankreasa (teški oblici hroničnog pankreatitisa sa izraženim dispeptičnim smetnjama i poremećajem glikoregulacije),

3. oboljenja jetre (hronični aktivni hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, osobe sa hroničnim perzistentnim hepatitisom podliježu kontroli na dvije godine, kalkuloza žučne kesice privremena je kontraindikacija, do operacije);

12) bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva:

1. na poslovima u službi palube: vitiligo težeg stepena, solarna urtikarija, teži oblici hronične urtikarije, neurodermatitis sa generalizovanim promjenama, generalizovana psorijaza, hronične bulozne dermatoze, mikoze sa zahvatanjem unutrašnjih organa,

2. na poslovima u službi mašine: teži oblici kontaktnog dermatitisa, hronična urtikarija sa Quincke-ovim edemom ili bez njega, generalizovana psorijaza, hronične bulozne dermatoze, mikoze sa zahvatanjem unutrašnjih organa, oboljeli od veneričnih oboljenja privremeno su nesposobni za rad, do izlječenja;

13) bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva:

1. opšte afekcije koštano-zglobnog sistema (urođene metaboličke, hormonalne, mješovite, koštane displazije, upale, degenerativne bolesti, artropatije, posljedice oduzetosti),

2. tumori koštano-zglobnog sistema (maligni ili benigni), sa ograničenjem funkcije,

3. sva stanja sa umanjenom funkcijom gornjih i donjih ekstremiteta: urođene mane, stečene mane, posttraumatska stanja, ograničeni pokreti u zglobovima (ankiloza), degenerativne bolesti u odmaklom stadijumu, specifične upale, upalni reumatizam, hronični osteomijelitis, nedostatak ekstremiteta, skraćenje ekstremiteta u znatnom stepenu, mišićna slabost, pareza ili paraliza nerava, reumatoidni artritis u odmaklom stadijumu, stanje poslije operacije i ugradnje metalnih implantata, amputacija ekstremiteta i njihovih važnijih dijelova (šaka, stopala, više prstiju šake ili stopala),

4. sva stanja sa umanjenom funkcijom kičmenog stuba: svaki ispad segmenta kičmenog stuba, upalni procesi specifični i nespecifični, znatno ograničeni pokreti kičmenog stuba, progresivna mišićna oboljenja, upalni reumatizam, hronični lumbalni sindrom sa neurološkim ispadom, nestabilnost segmenta kičmenog stuba, mijelopatija, oboljenja i povrede kičmene moždine sa posljedicama,

5. sistemski eritemski lupus, progresivna sistemska skleroza, dermatomiozitis-polimiozitis, Sjogrenov sindrom;

14) bolesti i stanja mokraćno-polnog sistema:

1. hronična bubrežna insuficijencija, bez obzira na porijeklo, ukoliko je klirens kreatinina niži od 60 mL/min,

2. nefrotski sindrom sa izraženom proteinurijom (preko 3 g dnevno),

3. renalna glikozurija praćena povišenim vrijednostima šećera u urinu,

4. parcijalni ili totalni Fankonijev sindrom praćen aminoacidurijom, glikozurijom, fosfaturijom,

5. tubulopatije praćene poremećajem elektrolitnog i/ ili acidobaznog balansa,

6. hronični pijelonefritis praćen hroničnom bakteriurijom i povišenim vrijednostima zapaljenjskih indikatora,

7. kongenitalne malformacije mokraćne bešike i uretera sa oštećenjem bubrežne funkcije. Privremena kontraindikacija je urolitijaza, do terapijske intervencije.

Član 4

Pored uslova iz člana 3. ovog pravilnika, član posade broda dužan je da ispunjava sljedeće uslove u vezi sa vidnim sposobnostima:

1) na poslovima u službi palube (prethodni pregled):

1. oštrina vida sa korekcijom ili bez korekcije svakog oka posebno minimum 0,7 ili boljeg oka 1, a slabijeg 0,5, uz mogućnost pune korekcije sa ± 2 Dsph i postizanje stereovida, uz obavezno nošenje naočara ili kontaktnih sočiva,

2. normalna sposobnost raspoznavanja boja, što se utvrđuje pseudoizohromatskim tablicama, a radno su sposobna i lica sa laganom anomalnom trihromazijom ispitanom Farnsworh-ovim testom i Nagel-ovim anomaloskopom, s tim da se anomalni koeficijent (AQ) nalazi unutar raspona od 0,5 do 1,6,

3. normalno vidno polje i ne smiju bolovati od noćnog sljepila. Pod normalnim vidnim poljem smatra se perimetrijski nalaz kod kojeg periferna izoptera svakog oka nije uža od 60° i bez skotoma je u vidnom polju. Za ispitivanje noćnog sljepila dovoljno je izvođenje testova brze readaptacije na svjetlo i tamu;

2) na poslovima u službi mašine (prethodni pregled):

1. oštrina vida svakog oka posebno na daljinu sa korekcijom ili bez korekcije minimum 0,7, s tim da korekciona vrijednost ne smije preći ± 4 Dsph, a razlika korekcionog stakla između jednog i drugog oka ne smije biti veća od 2 Dsph, uz obavezno nošenje naočara ili kontaktnih sočiva,

2. normalna sposobnost raspoznavanja boja po Išihara tablicama, s tim da se ne može tolerisati i anomalna trihromazija, dok se dihromati i monohromati isključuju,

3. normalno vidno polje i adaptacija na tamu u referentnim granicama;

3) na poslovima u službi palube (periodični/vanredni pregled):

1. član posade broda u službi palube ako ima oštrinu vida bez korekcije minimum 0,5 s. c. na jednom i minimum 0,3 s. c. na slabijem oku, s tim da se korekcijom od maksimum ± 3 Dsph postigne oštrina vida svakog oka od 1 Dsph, uz obavezno nošenje naočara ili kontaktnih sočiva,

2. uredno raspoznavanje boja, normalno vidno polje, uredan stereo-vid i adaptacija na tamu u referentnim granicama;

4) na poslovima u službi mašine (periodični/vanredni pregled):

1. oštrina vida na daljinu sa korekcijom ili bez korekcije svakog oka posebno minimum 0,4, a binokularna oštrina vida na daljinu minimalno 0,4. Ako je to propisano, obavezno je nošenje naočara ili kontaktnih sočiva i posjedovanje rezervnih naočara ili sočiva,

2. uredno raspoznavanje boja, normalno vidno polje, uredan stereo-vid i adaptacija na tamu u referentnim granicama;

5) član posade broda u službi palube i mašine stariji od 45 godina na periodičnom/vanrednom pregledu:

1. ako ima oštrinu vida sa korekcijom od ± 5 Dsph, s tim da razlika u korekciji između jednog i drugog oka ne smije biti veća od 3 Dsph, uz obavezno nošenje naočara ili kontaktnih sočiva;

6) ostale službe:

1. vidne sposobnosti su bez posebnih zahtjeva, s tim da treba da budu takve da omogućavaju bezbjedno i uspješno obavljanje radnih zadataka sa korekcijom ili bez korekcije.

Član 5

(1) Pored uslova iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika, član posade dužan je da ispunjava i sljedeće uslove u vezi sa slušnim (audiovestibularnim) sposobnostima:

1) na poslovima u službi palube i službi mašine (prethodni pregled):

1. perceptivne redukcije sluha u formi uskog skotoma do maksimum 50 dB na 4.000 Hz uz normalan sluh na neposredno nižoj i višoj oktavi ili descendirajuće redukcije iza 4.000 Hz sa padom najviše 30 dB na neposredno višoj oktavi,

2. da ima očuvanu funkciju vestibularnog sistema verifikovanu testovima ortostatike i dinamostatike, kao i toplotnim podražavanjem u fiziološkim granicama;

2) član posade broda u službi palube i službi mašine (periodični/vanredni pregled):

1. gubitak sluha ne smije biti veći od 30 dB na frekvencijama od 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz i 3.000 Hz na boljem uhu, odnosno ne smije biti veći od 40 dB na frekvencijama od 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz i 3.000 Hz na lošijem uhu,

2. član posade broda u službi mašine stariji od 45 godina ako ima sluh sa maksimalnom redukcijom do 30 dB na 1.000 Hz i do 50 dB na 2.000 Hz,

3. da ima očuvanu funkciju vestibularnog sistema verifikovanu testovima ortostatike i dinamostatike i toplotnim podražavanjem u fiziološkim granicama;

3) članovi posade ostalih službi mogu imati jednostranu gluvoću ili obostranu tešku nagluvost. (2) Ispitivanje slušnih sposobnosti vrši se bez slušnih pomagala.

Član 6

(1) Zdravstvenu sposobnost člana posade broda utvrđuje doktor medicine, specijalista medicine rada u zdravstvenoj ustanovi koja ispunjava uslove za obavljanje zdravstvene djelatnosti u oblasti zaštite i zdravlja na radu i u oblasti medicine rada u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zdravstvene zaštite.

(2) Pored uslova iz stava 1. ovog člana, za obavljanje zdravstvenih pregleda članova posade broda zdravstvena ustanova mora da ima prostor za čuvanje medicinske dokumentacije ili metalni ormar sa ključem za lične kartone članova posade broda.

Član 7

Zdravstveni pregledi članova posade broda mogu biti:

1) prethodni zdravstveni pregled, koji se obavlja prije izdavanja knjižice;

2) periodični (redovni) zdravstveni pregled, koji se obavlja u sljedećim slučajevima:

1. prilikom produženja važenja knjižice ili prije ukrcavanja na brod,

2. kad član posade broda navrši 60 godina starosti, obavezan je da obavi periodični (redovni) zdravstveni pregled u naredna tri mjeseca, a zatim na pet godina, a kada navrši 70 godina starosti, pregled se vrši na dvije godine;

3) vanredni zdravstveni pregled (nadzorni pregled), koji se obavlja u sljedećim slučajevima:

1. prilikom promjene vrste poslova na brodu,

2. poslije plovidbene nezgode koja je ugrozila ili je mogla ugroziti zdravstvenu sposobnost člana posade broda,

3. poslije preležanih bolesti, zadobijenih povreda ili izvršenih hirurških intervencija koje su mogle nepovoljno uticati u pogledu zdravstvene sposobnosti za vršenje poslova na brodu,

4. poslije privremene nesposobnosti za rad koja je trajala duže od 30 dana,

5. vanredni (nadzorni) zdravstveni pregled vrši se u roku kraćem od redovnog zdravstvenog pregleda ako je određen kraći rok važenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti člana posade broda o izvršenom periodičnom (redovnom) zdravstvenom pregledu,

6. vanredni zdravstveni pregled vrši se na zahtjev organa nadležnog za bezbjednosti plovidbe, brodara, zapovjednika broda, kao i na lični zahtjev člana posade broda.

Član 8

(1) Prethodni zdravstveni pregled obavezno sadrži:

1) anamnestičke podatke (radna anamneza, sadašnje stanje, lična anamneza, porodična anamneza, socijalna anamneza),

2) antropometrijske podatke sa BMI,

3) klinički pregled kože i vidljive sluznice, pregled glave i vrata, grudnog koša i pluća, kardiovaskularnog sistema, stomaka, mokraćno-polnog sistema, lokomotornog sistema i kičme,

4) funkcionalno ispitivanje organa vida (oštrina vida na daljinu optotipom, oštrina vida na blizinu Jäger-ovim optotipom, te na daljinu i blizinu, binokularnog vida, forije, fuzije, kolornog vida, dubinskog vida i vidnog polja odgovarajućim uređajima za multifunkcionalno ispitivanje vida, ispitivanje boja pseudoizohromatskim tablicama i anomaloskopom po indikacijama i mezoptičkog vida, odnosno brzine adaptacije na tamu odgovarajućim uređajima),

5) funkcionalno ispitivanje organa sluha i ravnoteže (tonska liminarna audiometrija, vestibularne sposobnosti kliničkim testovima ortostatike i dinamostatike i kalorijski test),

6) pregled psihologa (kognitivne sposobnosti, procjena osobina ličnosti, sa posebnim naglaskom na emocionalnu stabilnost i opštu adaptiranost, odgovarajućim psihološkim instrumentima, ispitivanje psihomotornih i psihosenzornih sposobnosti ciljanim psihodijagnostičkim sredstvima, procjena motivacije standardnim psihološkim intervjuom),

7) EKG,

8) spirometrija sa krivom protoka volumena,

9) laboratorijske pretrage: SE, KKS, ŠUK, kompletan pregled urina, a prilikom prvog izdavanja brodarske knjižice krvna grupa i Rh-faktor (krvna grupa i Rh-faktor upisuju se u brodarsku knjižicu),

10) po indikacijama testovi na psihoaktivne supstance: kanabinoidi/THC, opijati/morfin, kodein i heroin, kokain/benzoilekgonin, ekstazi, spid, amfetamin, metamfetamin, metadon.

(2) Periodični (redovni) zdravstveni pregled obavezno sadrži:

1) anamnestičke podatke (radna anamneza, sadašnje stanje, lična anamneza, porodična anamneza, socijalna anamneza),

2) antropometrijske podatke sa BMI,

3) klinički pregled kože i vidljive sluznice, pregled glave i vrata, grudnog koša i pluća, kardiovaskularnog sistema, stomaka, mokraćno-polnog sistema, lokomotornog sistema i kičme,

4) funkcionalno ispitivanje organa vida (oštrina vida na daljinu optotipom, oštrina vida na blizinu Jäger-ovim optotipom, te na daljinu i blizinu, binokularnog vida, forije, fuzije, kolornog vida, dubinskog vida i vidnog polja odgovarajućim uređajima za multifunkcionalno ispitivanje vida, ispitivanje boja pseudoizohromatskim tablicama i anomaloskopom po indikacijama i mezoptičkog vida, odnosno brzine adaptacije na tamu odgovarajućim uređajima),

5) funkcionalno ispitivanje organa sluha i ravnoteže (tonska liminarna audiometrija, vestibularne sposobnosti kliničkim testovima ortostatike i dinamostatike i kalorijski test),

6) EKG,

7) spirometrija sa krivom protoka volumena,

8) laboratorijske pretrage: SE, KKS, ŠUK, kompletan pregled urina,

9) druge zdravstvene preglede prema indikacijama.

(3) Vanredni (nadzorni) zdravstveni pregled obavezno obuhvata:

1) sve preglede kao na periodičnom (redovnom) pregledu,

2) prema odluci specijaliste medicine rada, i sve druge kliničke, specijalističke, funkcionalne i laboratorijske pretrage neophodne za utvrđivanje zdravstvenog stanja, bolesti, povreda ili poremećaja koji su razlog upućivanja na ovaj pregled,

3) po indikacijama ili po zahtjevu iz člana 7. tačka 3) podtačka 6. alkotestiranje i testovi na prisustvo psihoaktivnih supstanci: kanabinoidi/THC, opijati/morfin, kodein i heroin, kokain/benzoilekgonin, ekstazi, spid, amfetamin, metamfetamin, metadon.

Član 9

(1) Zdravstvena sposobnost članova posade ocjenjuje se na sljedeći način:

1) sposoban,

2) sposoban uz ograničenje (uz navođenje ograničenja: potreba nošenja naočara ili kontaktnih sočiva - uz obavezno posjedovanje rezervnih naočara ili kontaktnih sočiva, ako to zahtijevaju utvrđene vidne sposobnosti, vrste broda, brodske djelatnosti, zvanja člana posade broda, odnosno obavljanja poslova i dužnosti, zone plovidbe, ostala ograničenja i rok u kome treba, ako je potrebno, obaviti vanredni zdravstveni pregled),

3) privremeno nesposoban (uz navođenje najmanjeg trajanja nesposobnosti, kao i roka u kome treba, ako je potrebno, obaviti vanredni zdravstveni pregled),

4) nesposoban,

5) ocjena zdravstvene sposobnosti nije navedena (uz navođenje razloga).

(2) Kod ocjene zdravstvene sposobnosti "privremeno nesposoban" i "nesposoban" u kartonu zdravstvenog pregleda navodi se odredba ovog pravilnika na osnovu koje je data ocjena, kao i šifra prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti.

(3) Zdravstvena ustanova iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti člana posade u koje unosi ocjenu zdravstvene sposobnosti.

(4) Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se u roku od sedam dana od početka zdravstvenog pregleda iz člana 7. ovog pravilnika, a najduže u roku od 30 dana, ako je tražena dodatna medicinska dokumentacija.

(5) Ako su prilikom zdravstvenog pregleda člana posade broda utvrđeni fizički i psihički nedostaci koji ne predstavljaju smetnju za vršenje poslova na brodu, ali postoji vjerovatnoća da će se njegovo stanje pogoršati u kraćem periodu, u uvjerenju iz stava 3. ovog člana označava se rok važenja uvjerenja.

(6) Vanredni (nadzorni) zdravstveni pregled završava se dostavljanjem obavještenja o ocjeni zdravstvene sposobnosti pregledanom licu i pravnom licu kod kog je pregledano lice zaposleno, odnosno organima nadležnim za bezbjednost plovidbe koji su pregledano lice uputili na pregled.

Član 10

(1) Na uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, odnosno na ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti može se uložiti prigovor u roku od sedam dana.

(2) Prigovor ima pravo uložiti pregledano lice i/ili poslodavac.

(3) Prigovor se podnosi u pisanoj formi zdravstvenoj ustanovi koja vrši zdravstveni pregled članova posade broda, sa zahtjevom za ponovnom ocjenom.

(4) Zdravstvena ustanova koja vrši zdravstveni pregled članova posade broda dužna je da formira drugostepenu komisiju, sastavljenu od tri člana, u koju ne mogu biti uključeni zdravstveni radnici i saradnici koji su učestvovali u donošenju prvostepene ocjene u konkretnom slučaju.

(5) Drugostepena komisija dužna je donijeti novu ocjenu u roku od 30 dana od prijema prigovora.

(6) Ocjena drugostepene komisije je konačna.

Član 11

U ocjenjivanju zdravstvene sposobnosti članova posade broda, u zavisnosti od posebne namjene brodova na kojima plove i u zavisnosti od poslova i dužnosti, uzimaju se u obzir zdravstvena ograničenja u odnosu na povećane zdravstvene rizike koji postoje na tim brodovima, u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti zaposlenih na poslovima sa povećanim rizikom.

Član 12

(1) Prilikom obavljanja zdravstvenih pregleda iz člana 7. ovog pravilnika zdravstvena ustanova koja utvrđuje zdravstvenu sposobnost članova posade broda može zatražiti uvid u zdravstvenu dokumentaciju od specijaliste porodične medicine ili druge zdravstvene ustanove ili dodatne medicinske nalaze.

(2) Izjavu o pristanku pristupanja medicinskoj dokumentaciji, kao i pristanku na obavljanje testa na prisustvo alkohola ili psihoaktivnih supstanci, lice na pregledu potpisuje u karton zdravstvenih pregleda.

Član 13

Zdravstvena ustanova koja vrši zdravstveni pregled članova posade broda vodi protokol obavljenih zdravstvenih pregleda i trajno čuva medicinsku dokumentaciju, uključujući i zdravstveni karton članova posade broda, čiji obrazac se nalazi u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 14

Zdravstvena ustanova koja vrši zdravstveni pregled članova posade broda dužna je ustupiti zdravstveni karton i medicinsku dokumentaciju drugoj zdravstvenoj ustanovi za obavljanje zdravstvenih pregleda članova posade broda na njen pismeni zahtjev u roku od 15 dana od prijema zahtjeva, uz prethodnu pismenu saglasnost lica na čije ime glase zdravstveni karton i medicinska dokumentacija.

Član 15

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti članova posade plovila unutrašnje plovidbe ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 17/09).

Član 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje