BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA

("Sl. glasnik RS", br. 8/2021, 17/2021, 33/2021, 63/2021 i 80/2021)

 

GLAVA I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje su obavezna da ispunjavaju fizička i pravna lica za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze korisnika podsticaja nakon njihovog primanja, rokovi, kao i potrebna dokumentacija i obrasci.

Član 2

(1) Pravo na podsticajna sredstva i druge oblike podrške u poljoprivredi imaju fizička i pravna lica (u daljem tekstu: korisnik podsticaja) sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Srpskoj, koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike Srpske i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG) kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva, kao i drugi subjekti u skladu sa članom 26. Zakona o poljoprivredi, koji su upisani u Registar korisnika podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: RK).

(2) Visina podsticajnih sredstava obračunava se u skladu sa Planom korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za tekuću godinu (u daljem tekstu: Plan korišćenja sredstava).

(3) Za ostvarivanje prava na novčane podsticaje korisnici podsticaja podnose Agenciji za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Agencija) zahtjev i dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom.

(4) Zahtjevi za ostvarivanje novčanih podsticaja u poljoprivredi podnose se na obrascima 1. i 2. iz Priloga ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio, osim ako ovim pravilnikom nisu propisani posebni obrasci za podnošenje zahtjeva.

(5) Zahtjev iz stava 3. ovog člana za fizička lica podnosi nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a u slučaju spriječenosti nosioca poljoprivrednog gazdinstva, zahtjev može podnijeti i opunomoćeno lice na ime nosioca gazdinstva, uz prilaganje ovjerene punomoći.

(6) Nakon obrade zahtjeva iz stava 3. ovog člana, direktor Agencije, najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva, donosi rješenje o zahtjevu.

(7) Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, direktor Agencije rješenjem utvrđuje iznos premije po jedinici proizvoda i visinu procenta koji se koristi pri odobravanju podsticajnih sredstava, za svaku pojedinu podsticajnu mjeru.

(8) Isplata podsticajnih sredstava vrši se direktnim plaćanjem na transakcione, odnosno žiro račune korisnika podsticaja preuzete iz baze podataka RK.

Član 3

(1) Obračun podsticajnih sredstava vrši se na osnovu poređenja podataka iz zahtjeva i dokumentacije u prilogu sa podacima upisnim u RPG i RK i podacima dobijenim uvidom na licu mjesta ili putem aplikacije Etfarm (@ FARM).

(2) Ukoliko se podaci o prijavljenom korišćenju registrovanog poljoprivrednog zemljišta iz zahtjeva razlikuju od podataka upisanih u RPG i RK ili podataka dobijenih uvidom na licu mjesta ili putem aplikacije Etfarm, obračun podsticaja vrši se na osnovu manje površine.

(3) Obračunski period za obračun podsticaja, u skladu sa ovim pravilnikom, traje od isteka roka za podnošenje zahtjeva za podsticajne mjere iz 2020. godine pa do isteka roka za podnošenje zahtjeva za podsticajne mjere u 2021. godini (povezivanje perioda).

(4) Dokumentacija iz stava 1. ovog člana koja se odnosi na dokaze o investiranim sredstvima je:

1) ugovor o izvođenju radova sa privremenom ili okončanom situacijom sa specifikacijom izvršenih radova i dokaz o uplati putem žiro računa (izvod) i za poslovne subjekte i za fizička lica ili

2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva uz naznačen JIB za subjekte u sistemu PDV-a i dokaz o uplati putem žiro računa (izvod) za poslovne subjekte i fizička lica ili

3) maloprodajni fiskalni račun, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, tako da se faktura odnosi samo na jedan fiskalni račun, uz naznačen JIB za poslovne subjekte i dokaz o uplati u skladu sa obaveznim poslovanjem putem žiro računa, a za fizička lica dokaz o uplati na žiro račun (izvod) dobavljača za sve račune od 30.000 KM i veće.

(5) Za nabavke izvršene u inostranstvu, uz dokaze o investiranim sredstvima iz stava 4. ovog člana, korisnik podsticaja dostavlja i dokaz o uplati na žiro račun (izvod ili SWIFT) dobavljača/izvođača.

(6) Kao predmet obračuna novčanih podsticaja ne uzima se u obzir stavka na računima koja nije predmet podsticaja.

(7) Za ista ulaganja korisnik podsticaja ne može ostvariti podsticaj po više osnova.

(8) Za nabavljena sredstva i opremu u inostranstvu, uz dokumentaciju iz st. 4. i 5. ovog člana, prilaže se prateća carinska dokumentacija i SWIFT kao dokaz o izvršenoj uplati.

(9) Razvijenost jedinica lokalne samouprave utvrđuje se u skladu sa Odlukom o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2021. godinu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 102/20).

Član 4

Troškovi nastali na osnovu investicionih ulaganja koji nisu prihvatljivi kao osnov za obračun sredstava podrške su:

1) kupovina građevinskog zemljišta i postojećih zgrada i objekata,

2) nabavka korišćene opreme i građevinskog materijala,

3) rekonstrukcija i adaptacija postojeće opreme,

4) troškovi plata i naknada za zaposlene, uključujući troškove održavanja opreme i zakupa zemljišta ili prostora,

5) bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi,

6) troškovi konverzije, troškovi kursnih razlika i naknada,

7) troškovi poslovanja (administrativne takse, troškovi iznajmljivanja opreme, mašina i prostora, plate zaposlenih na poslovima upravljanja, praćenja i nadzora),

8) troškovi za isplatu usluga arhitekata, inženjera i savjetnika, izrade studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti, troškovi nabavke patenata i licenci za pripremu,

9) troškovi uređenja parcela nastalih prije pripremnih građevinskih radova na izgradnji objekta (uklanjanje stabala, šiblja, panjeva, ravnanje terena i drugo),

10) plaćanje u naturi i putem kompenzacije,

11) izdaci koji su nastali zbog komunalnih naknada i doprinosa,

12) nabavke izvršene lizingom,

13) nabavke izvršene na osnovu donacija i poklona.

Član 5

(1) Pravo na podsticajna sredstva u skladu sa ovim pravilnikom ne mogu ostvariti korisnici podsticaja:

1) koji imaju pasivan status, u skladu sa članom 17. Uredbe o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava,

2) porodična poljoprivredna gazdinstava čiji nosilac nije prijavio Poreskoj upravi obavezu doprinosa za 2020. godinu u skladu sa propisima o doprinosima,

3) koji nisu izmirili obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2020. godinu u skladu sa propisima o protivgradnoj zaštiti,

4) koji u zahtjevu za podsticajna sredstva za bilo koju podsticajnu mjeru propisanu ovim pravilnikom daju neistinite podatke.

(2) Podatke iz stava 1. tačka 2) ovog člana Agencija pribavlja po službenoj dužnosti, a za plaćanje obaveza po osnovu protivgradne naknade korisnici prilažu i dokaz o uplati (kopija uplatnice).

GLAVA II NOVČANI PODSTICAJI ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE I SELA

Član 6

(1) Pravo na novčane podsticaje za razvoj poljoprivrede i sela korisnik podsticaja ostvaruje kroz podršku tekućoj proizvodnji, podršku kapitalnim investicijama, podršku ruralnom razvoju i sistemske i ostale mjere podrške.

(2) U okviru podrške tekućoj proizvodnji - direktna podrška korisnik podsticaja ostvaruje pravo na sljedeće vrste novčanih podsticaja:

1) direktna podrška stočarskoj proizvodnji:

1. premija za priplodnu stoku,

2. premija za mlijeko,

3. premija za proizvodnju mesa - tov,

4. podrška pčelarskoj proizvodnji,

5. podrška razvoju konjarstva;

2) direktna podrška biljnoj proizvodnji:

1. premija za proizvedeno i prodato voće i povrće,

2. premija za proizvedenu i prodatu heljdu, aromatično i ljekovito bilje,

3. regres po jedinici sjetvene površine za pšenicu, soju i uljanu repicu,

4. regres po jedinici obradive površine - dizel-gorivo,

5. premija za sjemenski materijal,

6. regres za sjeme kukuruza domaćeg hibrida, domaće sjeme strnih žita, soje i trava i travno-leguminoznih smješa,

7. premija za sadni materijal,

8. premija za duvan,

9. organska proizvodnja.

(3) U okviru podrške kapitalnim investicijama korisnik podsticaja ostvaruje pravo na novčani podsticaj u skladu sa posebnim propisom za:

1) investicije u stočarsku proizvodnju,

2) investicije u biljnoj proizvodnji,

3) investicije u poljoprivrednu mehanizaciju,

4) investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda,

5) investicije u izgradnju i opremanje ribogojilišta.

(4) U okviru podrške ruralnom razvoju korisnik podsticaja ostvaruje pravo na novčani podsticaj za:

1) podršku samozapošljavanju agronoma,

2) poslovne aktivnosti udruženja žena u ruralnom području,

3) poslovne aktivnosti poljoprivrednih zadruga i klastera u ruralnom području,

4) podršku poljoprivrednim zadrugama za otkup poljoprivrednih proizvoda,

5) podršku informisanju korisnika i promociju sektora poljoprivrede,

6) podršku za unapređivanje eksperimentalno-edukativnih i razvojnih centara,

7) podršku za sufinansiranje i modernizaciju protivgradne zaštite,

8) podršku zajedničkim projektima Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) i Opštine Srebrenica,

9) podršku prenosu znanja i vještina u poljoprivrednoj proizvodnji,

10) podršku za uvođenje tehnoloških inovacija u poljoprivredi,

11) podršku standardizaciji i brendiranju poljoprivredne proizvodnje i učešću u sistemima kvaliteta,

12) podršku za sufinansiranje projekata ruralnog razvoja,

13) podršku za unapređivanje, zaštitu i razvoj lovstva,

14) podršku za očuvanje i zaštitu izvornih rasa i sojeva domaćih životinja u stočarstvu.

(5) U okviru sistemskih i ostalih mjera podrške korisnik ostvaruje pravo na novčani podsticaj za:

1) mjere za zaštitu zdravlja biljaka,

2) mjere za zaštitu zdravlja životinja,

3) podršku za unapređenje veterinarske djelatnosti,

4) podršku za proizvodnju sjemena za vještačko osjemenjavanje u govedarstvu,

5) podršku obavljanju uzgojno-selekcijskih djelatnosti u pčelarstvu,

6) podršku opremanju laboratorija,

7) podršku sufinansiranju premije osiguranja primarne poljoprivredne proizvodnje,

8) podršku analizi kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta,

9) podršku analizi kontrole kvaliteta stočne hrane,

10) podršku za kontrolu kvaliteta mlijeka,

11) podršku za vođenje i održavanje registara,

12) podršku za izradu strateških i programskih dokumenata,

13) podršku za sprovođenje zadružnih revizija,

14) podršku za potrebe vođenja računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (FADN),

15) podrška za unapređenje, zaštitu i razvoj ribljeg fonda i rad ribočuvarske službe i Sportsko-ribolovnog saveza Republike Srpske,

16) podršku za vanredne potrebe i pomoći.

(6) Isplata sredstava po sudskim presudama i žalbama na rješenja Agencije vrši se sredstvima iz stava 5. ovog člana.

1. Podrška tekućoj proizvodnji

1.1. Stočarska proizvodnja

Član 7

(1) Pravo na premiju za uzgoj i nabavku kvalitetnopriplodne stoke imaju korisnici podsticaja koji se bave proizvodnjom i uzgojem kvalitetno-priplodne stoke, koji su upisani u Registar uzgajivača kvalitetno-priplodne stoke, ako je kvalitetno-priplodno grlo proizvedeno u vlastitom zapatu ili kupljeno za dalju reprodukciju u odgovarajućoj dobi, a vodi porijeklo od roditelja upisanih u matičnu evidenciju i služi za dalju reprodukciju, te ako je osnovni zapat obuhvaćen uzgojno-selekcijskim radom i/ ili izvrše nabavku (kupovinu) kvalitetno-priplodne stoke u skladu sa članom 46. Zakona o stočarstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/15), i to za sljedeće proizvodnje:

1) govedarstvo:

1. za uzgoj steonih kvalitetno-priplodnih junica,

2. za uzgoj u sistemu krava-tele;

2) svinjarstvo:

1. za uzgoj suprasnih kvalitetno-priplodnih krmača i nazimica;

3) ovčarstvo i kozarstvo:

1. za uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodnih ovaca i koza,

4) živinarstvo:

1. za uzgoj kokica i pijetlova roditeljskih karakteristika,

2. za uzgoj osamnaestonedjeljnih pilenki;

5) pčelarstvo:

1. za proizvodnju selekcionisanih matica,

2. za uspostavljanje i rad testnih stanica za testiranje pčelinjih matica.

(2) Korisnici podsticaja pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih ženskih grla iz stava 1. t. 1), 2) i 3) ovog člana ostvaruju za grla koja su osjemenjena priplodnjakom koji je upisan u Centralni registar muških matičnih grla (u daljem tekstu: Centralni registar).

(3) Premija za proizvodnju, uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodne stoke utvrđuje se nakon obrade dostavljenih zahtjeva za svaku vrstu proizvodnje, nakon utvrđenog broja jedinica (grlo/kljun/komad), a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i ovim pravilnikom.

(4) Korisnik podsticaja pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih junica ostvaruje samo jednom za isto grlo.

Član 8

(1) Pravo na premiju za uzgoj steonih kvalitetno-priplodnih junica imaju korisnici podsticaja koji su:

1) proizveli i uzgojili najmanje tri upisane steone kvalitetno-priplodne junice u vlastitom zapatu i/ili uzgojili najmanje tri upisane steone kvalitetno-priplodne junice za dalju reprodukciju od nabavljene (kupljene) teladi u dobi do šest mjeseci ili

2) proizveli i uzgojili najmanje tri umatičene steone kvalitetno-priplodne junice u vlastitom zapatu, a čije su majke u kontroli proizvodnosti i za koje ovlašćena organizacija za uzgoj uredno vodi pomoćnu i glavnu matičnu evidenciju.

(2) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana imaju korisnici podsticaja za grla mliječnih, tovnih i kombinovanih rasa goveda čija je dob prilikom prve oplodnje za pojedine rase u skladu sa Programom uzgoja goveda u Republici Srpskoj za period 2016-2021. godine.

(3) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana za grla iz sopstvenog uzgoja korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva Agenciji, uz koji prilažu:

1) obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika,

2) kopiju pasoša - Obrazac D za predmetno grlo,

3) potvrdu o gravidnosti, koja obavezno sadrži datum osjemenjavanja i identifikacioni broj bika osjemenitelja,

4) potvrdu ovlašćene organizacije za uzgoj - za podnosioce zahtjeva za premiju u skladu sa stavom 1. tačka 2) ovog člana.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za uzgoj steonih kvalitetno-priplodnih junica podnosi se u periodu uzgoja, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

(5) Premija za uzgoj steonih kvalitetno-priplodnih junica iz stava 1. tačka 1) ovog člana iznosi do 200 KM po grlu, a za uzgoj iz stava 1. tačka 2) ovog člana iznosi do 500 KM.

(6) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 50.000 KM.

Član 9

(1) Pravo na premiju za uzgoj krava u sistemu uzgoja krava-tele imaju korisnici podsticaja koji posjeduju:

1) najmanje 12 kvalitetno-priplodnih grla čistih mesnih rasa u skladu sa Rješenjem o utvrđivanju liste rasa, sojeva, hibrida i križanaca domaćih životinja koje se uzgajaju u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 40/16), a koje daju potomstvo i od kojih je jedini prihod prirast teleta ili

2) najmanje sedam kombinovanih grla (meso-mlijeko), odnosno križance tovnih i kombinovanih rasa (mesomlijeko) koje daju potomstvo i od kojih je jedini prihod prirast teleta.

(2) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji, uz koji prilažu:

1) obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika,

2) kopije pasoša krava ili pedigrea,

3) kopije pasoša bika upisanog u Centralni registar ukoliko je osjemenitelj,

4) kopije kartona upotrebe u priplodu i registra teladi.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju iz stava 1. ovog člana podnosi se u periodu uzgoja, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

(4) Premija za uzgoj krava u sistemu uzgoja krava-tele iznosi do 300 KM za korisnike podsticaja iz stava 1. tačka 1. ovog člana i do 150 KM po grlu za korisnike podsticaja iz stava 1. tačka 2. ovog člana.

(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 50.000 KM.

Član 10

(1) Pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih krmača i suprasnih nazimica imaju korisnici podsticaja čije osnovno stado ima najmanje 15 grla (krmača i suprasnih nazimica zajedno).

(2) Pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih krmača i suprasnih nazimica korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) prepis kartona upotrebe u priplodu za priplodne krmače i suprasne nazimice, sačinjen na Obrascu 6. iz Priloga ovog pravilnika i ovjeren, odnosno potpisan od podnosioca zahtjeva,

2) obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika,

3) ovjerenu izjavu na Obrascu 5. iz Priloga ovog pravilnika da predmetno grlo za koje se ostvaruje podsticaj neće otuđiti najmanje godinu dana, izuzev zbog zdravstvenih i reproduktivnih problema, pri čemu se obezbjeđuje potvrda veterinara o uginuću ili neophodnosti mjere prinudnog klanja.

(3) Premija za uzgoj kvalitetno-priplodnih krmača i suprasnih nazimica iznosi do 115 KM po grlu.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u obračunskom periodu je 50.000 KM.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju iz stava 1. ovog člana podnosi se do 30. septembra tekuće godine.

Član 11

(1) Pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih ovaca i koza imaju korisnici podsticaja čije osnovno stado ima najmanje 100 ovaca, odnosno 50 ovaca plemenitih rasa ili 20 koza i/ili koji započinju proizvodnju i izvršili su nabavku kvalitetno-priplodnih ovaca ili koza (dvizica i jarica).

(2) Osnovno stado iz stava 1. ovog člana čine ženska grla koja su dala potomstvo, priplodni ovnovi i jarčevi osjemenitelji.

(3) Pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih ovaca i koza korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za uzgoj kvalitetno-priplodnih koza i ovaca u obračunskom periodu je 20.000 KM.

(5) Pravo na premiju za nabavku kvalitetno-priplodnih ovaca ili koza imaju korisnici podsticaja koji proširuju stado ili započinju proizvodnju i koji u obračunskom periodu nabave najmanje 15 kvalitetno-priplodnih dvizica ili deset kvalitetno-priplodnih jarica.

(6) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 5. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) račune u skladu sa članom 3. st. 4, 5. i 8. ovog pravilnika kao dokaz o investiranim sredstvima,

2) kopije pedigrea i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja,

3) ovjerenu izjavu na Obrascu 4. iz Priloga ovog pravilnika da predmetno grlo za koje se ostvaruju podsticaji neće otuđiti najmanje dvije godine, izuzev zbog zdravstvenih i reproduktivnih problema, pri čemu se obezbjeđuje potvrda veterinara o uginuću ili neophodnosti mjere prinudnog klanja.

(7) Premija za uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodnih ovaca iznosi do 20 KM po grlu, a premija za uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodnih koza iznosi do 40 KM po grlu.

(8) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za nabavku kvalitetno-priplodnih grla iz stava 5. ovog člana u obračunskom periodu je 30.000 KM.

(9) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodne stoke iz st. 1. i 5. ovog člana podnosi se u periodu uzgoja, odnosno nabavke, a najkasnije do 31. avgusta tekuće godine.

Član 12

(1) Pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih kokica i pijetlova roditeljskih karakteristika minimalne starosne dobi 18 nedjelja ostvaruju korisnici podsticaja koji uzgoje najmanje 3.000 kljunova.

(2) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) fakturu o kupovini jednodnevnih pilića ili jaja za inkubiranje u skladu sa članom 3. st. 4, 5. i 8. ovog pravilnika,

2) registar matičnog jata kokoški ili živine, ovjeren od podnosioca zahtjeva,

3) obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika.

(3) Premija za uzgoj kvalitetno-priplodnih kokica i pijetlova roditeljskih karakteristika iznosi do 1,25 KM po kljunu za tešku liniju, odnosno do 1 KM po kljunu za laku liniju.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 70.000 KM za tešku liniju i 40.000 za laku liniju.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana završetka uzgoja, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za proizvodnju ostvarenu nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva u 2020. godini do stupanja na snagu ovog pravilnika podnosi se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 13

(1) Pravo na premiju za uzgoj pilenki minimalne starosne dobi 18 nedjelja ostvaruju korisnici podsticaja koji uzgoje najmanje 5.000 kljunova u turnusu.

(2) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) fakturu o kupovini jednodnevnih pilića, odnosno jaja za inkubiranje u skladu sa članom 3. st. 4, 5. i 8. ovog pravilnika,

2) odgovarajući knjigovodstveni dokument za korisnike podsticaja koji imaju matično jato i jaja inkubiraju u vlastitoj inkubatorskoj stanici,

3) registar matičnog jata kokoški ili živine, ovjeren od podnosioca zahtjeva,

4) za uzgojene i prodate osamnaestonedjeljne pilenke potpisanu i ovjerenu fakturu i otpremnicu od kupca i prodavca i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja,

5) subjekti koji uzgojene osamnaestonedjeljne pilenke zadržavaju na sopstvenoj farmi obavezni su dostaviti i knjigovodstvenu dokumentaciju (interni dokument) kao dokaz da su poslije završetka uzgoja prebačene u proizvodnju konzumnih jaja.

(3) Pravo na premiju za uzgoj prepelica ostvaruju korisnici podsticaja koji uzgoje najmanje 5.000 kljunova u tekućoj godini.

(4) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 3. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) odgovarajući knjigovodstveni dokument za korisnike podsticaja koji imaju matično jato i jaja inkubiraju u vlastitoj inkubatorskoj stanici,

2) dnevnik uzgoja prepelica,

3) izjavu korisnika da uzgojene prepelice zadržava na sopstvenoj farmi za vlastitu eksploataciju.

(5) Premija za uzgoj pilenki minimalne starosne dobi 18 nedjelja iznosi do 0,30 KM po kljunu, a za prepelice do 0,05 KM po kljunu.

(6) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za podsticaj iz stava 1. ovog člana u tekućoj godini je 70.000 KM, a za podsticaj iz stava 3. ovog člana je 3.000 KM.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana završetka uzgoja, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za proizvodnju ostvarenu nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva u 2020. godini do stupanja na snagu ovog pravilnika podnosi se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 14

(1) Pravo na premiju za proizvodnju selekcionisanih matica imaju korisnici podsticaja koji su upisani u evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj i koji su Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) podnijeli zahtjev za registraciju reprocentra u skladu sa Pravilnikom o nivou i obliku selekcijskih metoda u proizvodnji pčela matica ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 5/15).

(2) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu knjigu evidencije o prodaji selekcionisanih matica, popunjenu na Obrascu 7. iz Priloga ovog pravilnika.

(3) Premija za proizvodnju selekcionisanih matica iznosi do 3 KM po matici.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 5.000 KM.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvodnju selekcionisanih matica podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 15

(1) Pravo na podsticajna sredstva za uspostavljanje i rad testnih stanica za testiranje pčelinjih matica ostvaruju korisnici podsticaja koji su upisani u evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj i koji su registrovali testne stanice u skladu sa Pravilnikom o nivou i obliku selekcijskih metoda u proizvodnji pčela matica ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 5/15).

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji se prilaže izvještaj o broju i kvalitetu testiranih matica.

(3) Iznos sredstava podsticaja po registrovanoj testnoj stanici iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u visini do 1.000 KM.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Član 16

(1) Pravo na premiju za proizvedeno i prodato kravlje, ovčije i kozje mlijeko ostvaruju proizvođači za mlijeko:

1) kome je utvrđen kvalitet u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i uslovima za rad ovlašćene laboratorije ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/15 i 46/18),

2) koje je otkupljeno sa sabirnih mjesta registrovanih u skladu sa Pravilnikom o uslovima za rad sabirnih mjesta za sirovo mlijeko ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 76/15),

3) koje je proizvedeno na poljoprivrednom imanju koje je u vrijeme proizvodnje mlijeka posjedovalo i dostavilo Agenciji uredne važeće veterinarske potvrde u skladu sa Naredbom o sprovođenju mjera zaštite životinja od zaraznih parazitskih bolesti u Republici Srpskoj.

(2) Premija iz stava 1. ovog člana isplaćuje se do iznosa sredstava planiranih Planom korišćenja sredstava i iznosi do 0,25 KM po litru za otkupljeno kravlje i do 0,40 KM po litru za otkupljeno ovčije i kozje mlijeko kojem je utvrđen kvalitet u skladu sa članom 9. Pravilnika o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i uslovima za rad ovlašćene laboratorije (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, br. 81/15 i 46/18).

(3) Premiju iz stava 2. ovog člana proizvođači mlijeka ostvaruju na osnovu zahtjeva koji u njihovo ime podnose subjekti koji se bave otkupom i/ili preradom mlijeka i koji su registrovani na području Republike Srpske:

1) privredna društva i preduzetnici koji se bave otkupom mlijeka od proizvođača mlijeka i dalje ga prerađuju (mljekare),

2) privredna društva i preduzetnici koji se bave otkupom mlijeka od proizvođača mlijeka radi dalje prodaje prerađivačima (otkupljivači i zadruge),

3) udruženja poljoprivrednih proizvođača koja se bave organizovanjem sakupljanja mlijeka od proizvođača mlijeka za prerađivače (udruženja),

4) privredna društva i preduzetnici koji proizvode kravlje, ovčije i kozje mlijeko i prodaju ga radi dalje prerade ili se bave proizvodnjom i preradom mlijeka.

(4) Subjekti iz stava 3. ovog člana podnose zahtjev Agenciji najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije do 15. decembra, uz koji dostavljaju:

1) obračun premije, sačinjen na obrascima 8. i 9. iz Priloga ovog pravilnika i na internet stranici Agencije, a koji se dostavljaju u pisanoj i elektronskoj formi kroz integrisan informatički sistem za obradu podataka,

2) dokaz o plaćanju za otkupljene količine mlijeka (ovjeren i potpisan izvod iz banke),

3) potvrdu prerađivača o preuzetim i prerađenim količinama mlijeka,

4) spisak izdatih potvrda o sprovedenim obaveznim veterinarskim mjerama na poljoprivrednom gazdinstvu, popunjen na Obrascu 10. iz Priloga ovog pravilnika, a koji se dostavlja najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec,

5) podnosioci zahtjeva iz stava 3. tačka 1) ovog člana dostavljaju i dokument o prelasku robe iz jedne u drugu proizvodnju (interna faktura / prenosnica) kao dokaz o zaduženju preuzetih količina svježeg sirovog mlijeka u preradu ili drugu knjigovodstvenu dokumentaciju,

6) podnosioci zahtjeva iz stava 3. tačka 2) ovog člana dostavljaju i račun o prodaji mlijeka prerađivaču,

7) podnosioci zahtjeva iz stava 3. tačka 3) ovog člana dostavljaju i ovjerenu izjavu o količini sakupljenog mlijeka i predatog prerađivaču,

8) podnosioci zahtjeva iz stava 3. tačka 4) ovog člana, a koji prerađuju mlijeko, dostavljaju dokument o prelasku robe iz jedne u drugu proizvodnju (interna faktura / prenosnica) kao dokaz o zaduženju preuzetih količina svježeg sirovog mlijeka u preradu ili drugu knjigovodstvenu dokumentaciju ili račun ako mlijeko prodaju prerađivaču.

(5) Minimalna količina mlijeka za koju se isplaćuje premija u toku jednog mjeseca je 300 litara po proizvođaču.

(6) Podatak o registraciji imanja i evidenciji muznih grla Agencija pribavlja službenim putem od Agencije za obilježavanje životinja.

(7) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 350.000 KM.

(8) Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju ostvarenu u oktobru, novembru i decembru 2020. godine korisnici podsticaja ostvaruju u skladu sa uslovima iz Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2020. godini i Planom korišćenja sredstava u tekućoj godini.

Član 17

(1) Pravo na premiju za utovljenu junad imaju korisnici podsticaja koji su utovili najmanje deset grla u toku godine i koji Agenciji prijave početak tova.

(2) Prijava proizvodnje tovnog materijala iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od obilježavanja, kupovine ili uvoza grla isključivo u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije), na Obrascu 11. iz Priloga ovog pravilnika, maksimalnom ulaznom težinom do 300 kg.

(3) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana mogu ostvariti korisnici podsticaja za junad koja ostvare minimalan prirast od 300 kg po grlu, sa najmanje 200 dana u tovu i ako grlo nije starije od 30 mjeseci.

(4) Dani tova iz stava 3. ovog člana računaju se od dana obilježavanja životinja u vlasništvu do dana prodaje ili od dana prenosa vlasništva na životinjama do dana prodaje, odnosno od dana uvoza do dana prodaje.

(5) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) specifikaciju za tovna grla, popunjenu na Obrascu 12. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije),

2) kopiju uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja i dokument za prijavu kretanja (C obrazac), a za izvezena grla kopiju veterinarskog sertifikata i dokument za prijavu kretanja (C obrazac),

3) kopije pasoša za junad,

4) za telad iz uvoza - carinska deklaracija i račun o kupovini,

5) račun/fakturu ili otkupni blok (list) o prodaji junadi, koji sadrži broj grla, težinu i identifikacione brojeve grla,

(6) Premija za proizvodnju tovnog materijala - junadi utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava, na osnovu odobrenih jedinica mjere (grla, kilograma) i iznosi do 180 KM po grlu.

(7) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana prodaje junadi, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

(9) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za proizvodnju ostvarenu nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva u 2020. godini do stupanja na snagu ovog pravilnika podnosi se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 18

(1) Pravo na premiju za utovljene svinje imaju korisnici podsticaja koji se bave proizvodnjom i prodajom utovljenih svinja i koji prijave početak proizvodnje u roku od 30 dana od dana obilježavanja, kupovine ili uvoza svinja i ispune uslove propisane ovim pravilnikom.

(2) Prijava proizvodnje tovnog materijala iz stava 1. ovog člana podnosi se Agenciji na Obrascu 11. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji se prilažu i kopije priznanice za obavljene mjere zdravstvene zaštite životinja sa ID brojevima svinja, a za uvozna grla - carinska deklaracija i račun o kupovini.

(3) Korisnici koji vrše prijavu proizvodnje tovnog materijala za više od 50 grla potrebno je da Obrazac 11. dostave i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije).

(4) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana mogu ostvariti korisnici podsticaja koji u toku godine utove i prodaju najmanje 100 tovljenika, minimalnog prirasta od 70 kg po tovljeniku sa maksimalnom ulaznom težinom do 35 kg i starosti svinja do tri i po mjeseca i izlaznom težinom od 90 kg do 130 kg u jednom turnusu sa najmanje 80 dana tova ako grlo nije starije od devet mjeseci.

(5) Dani tova iz stava 4. ovog člana računaju se od dana obilježavanja životinja u vlasništvu do dana prodaje ili od dana prenosa vlasništva na životinjama do dana prodaje, odnosno od dana uvoza do dana prodaje.

(6) Premija za proizvodnju ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji:

1) pravna lica podnose potpisanu i ovjerenu fakturu sa navedenim brojem životinja, težinom i unesenim identifikacionim brojevima za grla ili serijskim brojem sa uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja,

2) fizička lica registrovana u sistem PDV-a podnose fakturu o prodaji sa navedenim brojem životinja, težinom i unesenim identifikacionim brojevima za grla ili serijskim brojem sa uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja,

3) fizička lica koja nisu u sistemu PDV-a podnose otkupne blokove u kojima su navedeni brojevi prodatih grla sa identifikacionim brojem i težinom ili serijskim brojem sa uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja.

(7) Korisnici podsticaja, osim dokumentacije iz stava 6. ovog člana, uz zahtjev prilažu i:

1) specifikaciju za tovna grla popunjenu na Obrascu 12. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije),

2) kopiju uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja, koja prati transport D obrazac - za svinje,

3) kopiju rješenja o registraciji za klanice koje su registrovane na osnovu preduzetničke djelatnosti, a ukoliko su grla otkupljena od pravnog lica za potrebe izvoza živih životinja, i dokaze o izvozu,

4) subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju svinja i preradu mesa, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu proizvodnju podnose izjavu da su svinje utovljene na sopstvenoj farmi i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina svinja u preradu.

(8) Premija za utovljene svinje utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava, na osnovu odobrenih jedinica mjere (grla, kilograma) i iznosi do 45 KM po grlu.

(9) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM.

(10) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana prodaje svinja, a najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

Član 19

(1) Pravo na premiju za brojlere imaju korisnici podsticaja koji utove u vlastitom ili zakupljenom objektu i prodaju minimalno 5.000 kljunova brojlera u turnusu minimalne prosječne izlazne težine 1,70 kg po brojleru na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji prilažu:

1) specifikaciju za utovljene piliće - brojlere, popunjenu na Obrascu 13. iz Priloga ovog pravilnika,

2) račun za nabavljene jednodnevne piliće ili izjavu odgovornog lica o porijeklu jednodnevnih pilića,

3) uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za jednodnevne piliće,

4) evidenciju uginuća tokom uzgoja, ovjerenu od podnosioca zahtjeva,

5) račun ili otkupni blok (list) o prodaji brojlera i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za brojlere,

6) subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju brojlera i preradu mesa, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu proizvodnju podnose izjavu da su brojleri utovljeni na sopstvenoj farmi i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina brojlera u preradu.

(2) Pravo na premiju za brojlere imaju korisnici podsticaja koji vrše uslužni tov brojlera za organizatora proizvodnje i koji utove i isporuče najmanje 12.000 kljunova brojlera u toku godine, minimalne prosječne izlazne težine 1,70 kg po brojleru u turnusu na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji prilažu:

1) specifikaciju za utovljene piliće - brojlere, popunjenu na Obrascu 13. iz Priloga ovog pravilnika,

2) otpremnice koje prate isporuku jednodnevnih pilića i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za jednodnevne piliće,

3) evidenciju uginuća tokom uzgoja, ovjerenu od tovljača,

4) uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za brojlere,

5) obračun tova, ovjeren od organizatora proizvodnje,

6) izvod iz banke kao dokaz o plaćanju uslužnog tova,

7) ugovor o uslužnom tovu brojlera sa organizatorom proizvodnje.

(3) Premija za proizvodnju brojlera utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava, na osnovu odobrenih jedinica mjere (kljunova, kilograma) u skladu sa ovim pravilnikom i iznosi do 0,08 KM po kljunu.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvodnju iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana isporuke, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 20

(1) Pravo na premiju za uzgoj i preradu konzumne ribe imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave uzgojem i/ ili preradom ribe i koji imaju odobrenje Ministarstva za obavljanje djelatnosti akvakulture.

(2) Korisnici, tj. subjekti koji se bave uzgojem ribe, premiju za uzgojenu konzumnu ribu ostvaruju na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) mjesečni pregled realizacije po kupcima sa količinama prodate konzumne ribe,

2) obračun premije, sačinjen na Obrascu 14. iz Priloga ovog pravilnika,

3) maloprodajni fiskalni računi, račun/faktura za prodate količine konzumne ribe, ovjereni i potpisani od prodavca i kupca,

4) kopija izvozne carinske deklaracije za ribu prodatu van granica Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH),

5) subjekti koji imaju vlastiti uzgoj i preradu ribe podnose izjavu da je konzumna riba uzgojena na vlastitim ribogojilištima i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina konzumne ribe u preradi,

6) subjekti koji imaju uzgoj i prodaju konzumne ribe u vlastitim maloprodajnim objektima (ribarnice) podnose izjavu da je konzumna riba uzgojena na vlastitim ribogojilištima i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina konzumne ribe u maloprodaji,

7) potvrda Javne ustanove "Vode Srpske" o izmirenoj vodnoj naknadi.

(3) Korisnici, tj. subjekti koji se bave otkupom radi prerade konzumne ribe, od uzgajivača sa teritorije Republike Srpske podnose zahtjev Agenciji, uz koji prilažu:

1) mjesečni pregled po kupcima o otkupljenim količinama konzumne ribe radi prerade,

2) izjavu o prerađenim mjesečnim količinama konzumne ribe,

3) fakturu za otkupljene količine konzumne ribe, ovjerenu i potpisanu od prodavca i kupca,

4) dokaz o plaćanju otkupljene količine konzumne ribe radi prerade.

(4) Premija za uzgoj, kao i premija za otkup i preradu konzumne ribe, utvrđuju se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava, na osnovu odobrenih jedinica mjere (kilograma), koje ispunjavaju uslove u skladu sa ovim pravilnikom i iznosi do 0,35 KM po kilogramu za uzgoj konzumne ribe salmonide i do 0,60 KM po kilogramu za uzgoj konzumne ribe ciprinide za korisnike iz stava 2. ovog člana, odnosno do 0,30 KM po kilogramu otkupljene i prerađene konzumne ribe za korisnike iz stava 3. ovog člana.

(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari u tekućoj godini za uzgoj, odnosno otkup i preradu konzumne ribe je 50.000 KM po vrsti djelatnosti u tekućoj godini.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za uzgoj i preradu iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana prodaje ili otkupa, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za uzgoj konzumne ribe ostvaren nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva u 2020. godini do stupanja na snagu ovog pravilnika podnosi se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 21

(1) Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruju udruženja pčelara i pčelarske zadruge čiji su članovi upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj, koji su izvršili ažuriranje evidencije o broju pčelinjih društava za prethodnu godinu i koji posjeduju najmanje 50 košnica, odnosno pčelinjih društava.

(2) Visina premije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva za ovu vrstu proizvodnje u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i isplaćuje se jednom godišnje.

(3) Premija za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruje se na osnovu zahtjeva udruženja pčelara ili poljoprivrednih zadruga (pčelarskih), uz koji se prilažu:

1) specifikacija članova na Obrascu 15. iz Priloga ovog pravilnika, a koji se dostavlja u pisanoj i elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije,

2) izjava odgovornog lica udruženja, odnosno zadruge o broju pčelinjih društava u vlasništvu članova udruženja, odnosno zadruge, popunjena na Obrascu 16. iz Priloga ovog pravilnika.

(4) Premija za proizvodnju i uzgoj pčela iznosi do 10 KM po pčelinjem društvu.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine.

Član 22

(1) Pravo na podsticajna sredstva za podršku konjičkim klubovima, hipodromima i razvoju konjarstva ostvaruju korisnici podsticaja za uzgoj čistih rasa: bosanskobrdske, lipicanerske, arapske i engleske punokrvne rase.

(2) Pravo na sredstva podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) kopija rješenja o registraciji djelatnosti,

2) kopija dokaza o porijeklu (pedigre ili matični list),

3) spisak vlasnika za grla koja se nalaze u konjičkim klubovima,

4) godišnji program rada i unapređivanja konjarstva.

(3) Komisija, koju formira ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar), uvidom na licu mjesta, konstatuje činjenično stanje i o tome sačinjava zapisnik sa foto-dokumentacijom.

(4) Zapisnik iz stava 3. ovog člana prilaže se uz prethodno dostavljeni zahtjev sa propisanom dokumentacijom, čime se stiču uslovi za obradu zahtjeva.

(5) Podsticajna sredstva za ovu namjenu isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije u iznosu do 400 KM po grlu.

(6) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, srazmjerno procentualnom učešću iznosa odobrenih zahtjeva u ukupno raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava.

(7) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, popunjen na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji dostavlja robno-analitičku karticu ili fakture sa fiskalnim računom sa prilogom potpisanih i ovjerenih otkupnih blokova na osnovu kojih je izvršena nabavka sredstava za ishranu, zdravstvenu zaštitu i održavanje konja, ugovore i dokaze o izvršenim uplatama u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika, a korisnici iz stava 6. ovog člana dostavljaju izvještaj o aktivnostima na realizaciji sporazuma.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine.

1.2. Biljna proizvodnja

Član 23

(1) Pravo na premiju za proizvedeno i prodato voće imaju proizvođači (fizička lica i poslovni subjekti) koji ostvare prodaju u obračunskom periodu ako je proizvodnja ostvarena na površinama registrovanim kao obradive i koje su prijavljene kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG.

(2) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana utvrđuje se za sljedeće vrste voća: jabuka, kruška, šljiva, breskva, nektarina, trešnja, višnja, malina, kupina, jagoda, grožđe, lješnjak, maslina i orah.

(3) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana imaju proizvođači koji proizvedu i prodaju voće, u minimumu obima proizvodnje po vrstama, i to za:

1) jabučaste i koštičave voćne vrste minimum 1 ha po vrsti sa najmanje 10.000 kg po hektaru za jabuku, odnosno 5.000 kg za krušku, breskvu, nektarinu, trešnju, višnju i šljivu,

2) jagodaste voćne vrste minimum 0,1 ha po vrsti sa najmanje 1.000 kg po voćnoj vrsti,

3) grožđe minimum 0,5 ha sa najmanje 2.000 kg po hektaru,

4) jezgraste vrste minimum 0,5 ha sa najmanje 1.000 kg po hektaru,

5) maslinu minimum 0,3 ha sa najmanje 3.000 kg po hektaru.

(4) Pravo na premiju iz ovog člana fizička lica ostvaruju posredstvom prerađivača, organizatora proizvodnje i organizatora otkupa registrovanog na teritoriji Republike Srpske na osnovu zahtjeva, uz koji se prilažu:

1) robno-analitička kartica ili dokument evidencije dnevnog otkupa proizvoda,

2) ugovori sa proizvođačima o organizovanoj proizvodnji, odnosno otkupu voća,

3) specifikacija korisnika podsticaja sa količinama otkupljenih proizvoda, popunjena na Obrascu 17. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije).

(5) Fizička lica koja su prodala voće otkupljivaču čije je sjedište u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Brčko Distriktu pravo na premiju iz ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva, uz koji se prilažu:

1) potpisani i ovjereni otkupni blokovi na osnovu kojih je izvršen otkup, odnosno robno-analitička kartica otkupljivača,

2) ugovori sa otkupljivačem o organizovanoj proizvodnji, odnosno otkupu voća,

3) dokaz da je preuzeta roba plaćena (ovjeren i potpisan izvod iz banke),

4) specifikacija proizvedenih i prodatih količina voća - vlastita proizvodnja, popunjena na Obrascu 18. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije).

(6) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana poslovni subjekti i poljoprivredni proizvođači u sistemu PDV-a ostvaruju na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) veleprodajna faktura ili maloprodajna faktura sa fiskalnim računom, odnosno dokaz da su proizvedene količine predate u preradu u slučaju kada je proizvođač i prerađivač poslovni subjekt,

2) poreska faktura o prodatim količinama (poljoprivredni proizvođači koji su u sistemu PDV-a),

3) ovjerena knjiga izlaznih faktura,

4) specifikacija proizvedenih i prodatih količina voća - vlastita proizvodnja, popunjena na Obrascu 18. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije).

(7) Količine voća prijavljene za podsticaj upoređuju se sa površinama pod voćem upisanim kao način korišćenja u RPG, pri čemu se svako odstupanje utvrđenog prinosa po voćnoj vrsti od normativa navedenih u Specifikaciji broj 1. u Prilogu ovog pravilnika koriguje u skladu sa normativom.

(8) Visina premije za proizvedeno i prodato voće utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i utvrđenom referentnom cijenom i iznosi do 0,20 KM po kilogramu voćnih vrsta iz stava 2. ovog člana, osim za malinu za koju se utvrđuje iznos do 0,40 KM po kilogramu.

(9) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM po korisniku.

(10) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvedeno i prodato voće podnosi se najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 23a

(1) Pravo na podsticajna sredstva za kupovinu boks-paleta imaju korisnici podsticaja koji se bave proizvodnjom voća i koji su upisali proizvodne zasade kao način korišćenja zemljišta u RPG u 2021. godini, te koji izvrše ulaganja za navedenu namjenu od 1. juna do 15. novembra tekuće godine.

(2) Minimalna površina za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana je zasad od 1 ha, osim za zasade na području Hercegovine, gdje je minimalna površina 0,5 ha po voćnoj vrsti pojedinačno.

(3) Korisnici podsticaja pravo na novčana sredstva podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 3. st. 4, 5. i 8. ovog pravilnika kao dokaz o nabavci.

(4) Maksimalna cijena boks-paleta, koja se prihvata prilikom obračuna podsticaja, iznosi 160 KM za plastičnu, odnosno 60 KM za drvenu boks-paletu.

(5) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen u Planu korišćenja sredstava, iznosi do 30% od visine investiranih sredstava i ne može biti veća od 10.000 KM po korisniku.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 15. novembra tekuće godine.

Član 24

(1) Pravo na premiju za proizvedeno i prodato povrće imaju korisnici podsticaja koji ostvare prodaju u obračunskom periodu ako je proizvodnja ostvarena na površinama registrovanim kao obradive i koje su prijavljene kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG.

(2) Proizvođači i otkupljivači koji se bave proizvodnjom ili distribucijom merkantilnog krompira ostvaruju pravo na premiju iz stava 1. ovog člana ako su upisani u Fitoregistar.

(3) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana imaju proizvođači koji ostvare minimum obima proizvodnje po vrstama, i to za:

1) povrće u zatvorenom prostoru minimum 0,1 ha sa najmanje 1.500 kg po vrsti povrća,

2) povrće na otvorenom prostoru minimum 0,5 ha ukupnih površina povrća, odnosno 0,1 ha ukupnih površina krastavca kornišona sa najmanje 1.000 kg po vrsti povrća.

(4) Pravo na premiju za proizvedeno i prodato povrće fizička lica ostvaruju posredstvom prerađivača, organizatora proizvodnje i organizatora otkupa registrovanog na teritoriji Republike Srpske na osnovu zahtjeva, uz koji se prilažu:

1) robno-analitička kartica ili dokument evidencije dnevnog otkupa proizvoda sa prilogom potpisanih i ovjerenih otkupnih blokova na osnovu kojih je izvršen otkup,

2) ugovori sa proizvođačima o organizovanoj proizvodnji, odnosno otkupu povrća,

3) specifikacija korisnika podsticaja sa količinama otkupljenih proizvoda, popunjena na Obrascu 19. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije).

(5) Fizička lica koja su prodala povrće otkupljivaču čije je sjedište u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Brčko Distriktu pravo na premiju iz ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva, uz koji se prilažu:

1) potpisani i ovjereni otkupni blokovi na osnovu kojih je izvršen otkup,

2) ugovori sa otkupljivačem o organizovanoj proizvodnji, odnosno otkupu povrća,

3) dokaz da je preuzeta roba plaćena (ovjeren i potpisan izvod iz banke),

4) specifikacija proizvedenih i prodatih količina povrća - vlastita proizvodnja, popunjena na Obrascu 20. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije).

(6) Pravo na premiju za proizvedeno i prodato povrće poslovni subjekti i poljoprivredni proizvođači u sistemu PDV-a ostvaruju na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) veleprodajna faktura sa otpremnicama ili maloprodajna faktura sa fiskalnim računom i otpremnicama, odnosno dokaz da su proizvedene količine predate u preradu u slučaju kada je proizvođač i prerađivač poslovni subjekt,

2) poreska faktura sa otpremnicom o prodatim količinama (poljoprivredni proizvođači koji su u sistemu PDV-a),

3) ovjerena knjiga izlaznih faktura,

4) specifikacija proizvedenih i prodatih količina povrća - vlastita proizvodnja, popunjena na Obrascu 20. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije).

(7) Količine povrća prijavljene za podsticaj upoređuju se sa površinama pod povrćem upisanim kao način korišćenja u RPG, pri čemu se svako odstupanje utvrđenog prinosa po vrsti povrća od normativa navedenih u Specifikaciji broj 1. u Prilogu ovog pravilnika koriguje u skladu sa normativom.

(8) Visina premije za proizvedeno i prodato povrće utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i utvrđenom referentnom cijenom i iznosi do 0,15 KM po kilogramu za sve vrste povrća, osim bijelog luka za koji iznosi do 1 KM po kilogramu.

(9) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM po korisniku.

(10) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvedeno i prodato povrće podnosi se najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 25

(1) Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice u 2021. godini imaju poljoprivredni proizvođači koji su izvršili jesenju sjetvu merkantilne pšenice u 2020. godini, koji su podnijeli zahtjev popunjen na Obrascu 21. iz Priloga ovog pravilnika i prijavili merkantilnu pšenicu kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG u 2021. godini.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici podsticaja koji:

1) zasiju minimalno 1,5 hektara merkantilne pšenice i prijave date površine kao način korišćenja u RPG-u,

2) primijene preporučene sjetvene normative od minimalno 170 kilograma sjemenske pšenice po hektaru.

(3) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) maloprodajni fiskalni račun (fiskalni isječak) za kupljeno sjeme, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, sa naznačenim brojem predmetnog fiskalnog računa (BF) za koji je faktura izdata, tako da se jedna faktura odnosi isključivo na jedan fiskalni račun, ili

2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva, ili

3) za poslovne subjekte koji imaju vlastitu proizvodnju sjemena i koji su upisani u Registar proizvođača sjemena, dokaz (interni dokument) o količinama vlastitog deklarisanog sjemena upotrijebljenog za sjetvu - vlastitu proizvodnju merkantilne pšenice.

(4) Visina podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u iznosu od 300 KM/ha u skladu sa Planom korišćenja sredstava.

(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice korisnik podsticaja podnosi najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Član 26

(1) Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne bez GMO soje, uljane repice i suncokreta u 2021. godini imaju korisnici podsticaja koji su izvršili sjetvu merkantilne bez GMO soje i suncokreta u 2021. godini, odnosno sjetvu uljane repice u 2020. godini koji su podnijeli zahtjev popunjen na Obrascu 22, odnosno Obrascu 23. iz Priloga ovog pravilnika i prijavili navedene kulture kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG u 2021. godini.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici podsticaja koji:

1) zasiju minimalno 1 ha merkantilne bez GMO soje, odnosno suncokreta ili uljane repice i prijave date površine kao način korišćenja u RPG,

2) primijene preporučene sjetvene normative od minimalno 80 kg sjemenske bez GMO soje, odnosno minimalno 500.000 sjemena uljane repice po hektaru, odnosno minimalno 50.000 sjemena suncokreta po hektaru.

(3) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilaže:

1) maloprodajni fiskalni račun (fiskalni isječak) za kupljeno sjeme, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, sa naznačenim brojem predmetnog fiskalnog računa (BF) za koji je faktura izdata, tako da se jedna faktura odnosi isključivo na jedan fiskalni račun, ili

2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva, ili

3) za poslovne subjekte koji imaju vlastitu proizvodnju sjemena i koji su upisani u Registar proizvođača sjemena dokaz (interni dokument) o količinama vlastitog deklarisanog sjemena upotrijebljenog za sjetvu - vlastitu proizvodnju merkantilne soje, suncokreta ili uljane repice.

(4) Visina podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva, u skladu sa Planom korišćenja sredstava i iznosi do 200 KM po hektaru.

(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 80.000 KM.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvodnju merkantilne soje i suncokreta podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine, a za uljanu repicu do 31. marta tekuće godine.

Član 27

(1) Podsticajna sredstva za regresiranje dizel-goriva i evrodizel-goriva (u daljem tekstu: dizel-gorivo) za izvođenje proljećnih i jesenjih radova u poljoprivredi utvrđuju se u iznosu od 0,50 KM/l i odobravaju se za obradive poljoprivredne površine za koje je upisan način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG u 2021. godini.

(2) Pravo na podsticajna sredstva za regresiranje dizel-goriva ostvaruju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja u periodu od 30. marta do 31. oktobra tekuće godine izvrše kupovinu dizel-goriva za potrebe izvođenja proljećnih i jesenjih radova u količini do 100 litara goriva po hektaru sa minimalnom površinom od jednog hektra, odnosno do 80.000 KM po korisniku za ovu vrstu podsticaja.

(3) Korisnici iz stava 2. ovog člana regresirano dizel-gorivo kupuju po maloprodajnoj cijeni, umanjenoj za iznos regresa od 0,50 KM/l, na području cijele Republike Srpske, po vlastitom izboru u jednom od maloprodajnih objekata ovlašćenih distributera nafte i naftnih derivata (u daljem tekstu: ovlašćeni distributeri), koji su sa Ministarstvom zaključili sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji za prodaju regresiranog dizel-goriva za potrebe proljećnih i jesenjih radova u poljoprivredi.

(4) Agencija vrši najmanje dva obračuna za odobravanje pripadajućih količina regresiranog dizel-goriva:

1) prvi obračun vrši se prije početka prodaje regresiranog dizel-goriva za korisnike koji su izvršili obavezu ažuriranja podataka u RPG,

2) posljednji obračun vrši se za korisnike koji su izvršili obavezu ažuriranja podataka u RPG nakon početka prodaje regresiranog dizel-goriva, zaključno sa istekom roka za ažuriranje podataka, u skladu sa Uredbom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava.

(5) Agencija svim nadležnim administrativnim službama gradova i opština u Republici Srpskoj, kao i svim ovlašćenim distributerima, dostavlja elektronske spiskove svih potencijalnih korisnika regresiranog dizelgoriva sa područja opština u kojima se nalaze maloprodajni objekti ovlašćenih distributera, sa pripadajućim ukupnim odobrenim količinama goriva, a na zvaničnoj internet stranici Ministarstva objavljuje objedinjen spisak svih potencijalnih korisnika regresiranog dizel-goriva u Republici Srpskoj, izuzimajući njihove zaštićene lične podatke.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na regres za dizel-gorivo, popunjen na Obrascu 24. iz Priloga ovog pravilnika, nakon evidentiranja i protokolisanja, korisnici preuzimaju od nadležnih administrativnih službi gradova i opština u Republici Srpskoj i prilikom prve kupovine podnose ga ovlašćenom distributeru.

(7) Uz zahtjev iz stava 6. ovog člana podnosi se neovjerena kopija lične karte za fizička lica, odnosno podnose se potvrde o registraciji poreskog obveznika (JIB) za pravna lica i preduzetnike i originali ili kopije fiskalnih računa - fiskalnih isječaka, izdatih u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase, na čijim poleđinama korisnik fizičko lice svojim potpisom, odnosno korisnik poslovni subjekat potpisom i ovjerom pečatom potvrđuje da je preuzeo navedenu količinu regresiranog dizel-goriva.

(8) Rok za preuzimanje regresiranog dizel-goriva kod ovlašćenog distributera iz stava 3. ovog člana je najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

(9) Korisnik iz stava 2. ovog člana može podnijeti jedan zahtjev koji obuhvata proljećne i jesenje radove u propisanom roku, s tim da se uz jedan zahtjev može priložiti više fiskalnih računa koji su realizovani u odvojenim kupovinama, ali isključivo kod jednog ovlašćenog distributera u jednom maloprodajnom objektu.

(10) Obračuni regresa vrše se na dvomjesečnom nivou, na osnovu elektronskih specifikacija prodatih količina regresiranog dizel-goriva, dostavljenih od ovlašćenih distributera, u skladu sa sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji za prodaju regresiranog dizel-goriva za potrebe proljećnih i jesenjih radova u poljoprivredi.

Član 28

(1) Pravo na premiju za proizvedene i prodate uljarice: soju, uljanu repicu i suncokret ostvaruju proizvođači koji su ostvarili pravo na podsticaj za proizvodnju navedenih kultura u 2021. godini, koje su prijavljene kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG, za ostvaren prosječan prinos u skladu sa Specifikacijom broj 1. iz Priloga ovog pravilnika.

(2) Premija iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) za pravna lica i poljoprivredne proizvođače u sistemu PDV-a - potpisana i ovjerena faktura i ovjerena knjiga izlaznih faktura (KIF), ugovor, vagarski list i kopija otpremnice, sa dokazom o uplati na žiro račun o prodatim naplaćenim količinama,

2) za fizička lica - otkupni blok, vagarski list i ugovori sa proizvođačima o organizovanoj proizvodnji, odnosno otkupu uljarice,

3) dokaz o nabavci sjemena (faktura i fiskalni račun),

4) obračun premije, sačinjen na Obrascu 25. iz Priloga ovog pravilnika,

5) za otkupljivače koji su imali vlastitu proizvodnju uljarica potrebno je dostaviti knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz da su proizvedene količine predate u vlastitu preradu.

(3) Visina premije utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i iznosi do 15% od utvrđene referentne cijene po jedinici proizvoda za vrste iz stava 1. ovog člana, a najviše 50.000 KM po korisniku.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvedenu i prodatu soju i suncokret korisnik podnosi najkasnije do 30. novembra tekuće godine, a za uljanu repicu najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Član 29

(1) Pravo na premiju za proizvedenu i prodatu heljdu, aromatično i ljekovito bilje, osim čajeva, ostvaruju korisnici podsticaja koji u tekućoj godini zasiju najmanje 0,5 ha heljde, aromatičnog ili ljekovitog bilja koje je prijavljeno kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG.

(2) Premija iz stava 1. ovog člana ostvaruje se za sljedeće vrste aromatičnog i ljekovitog bilja: šipurak, kamilica, neven, lavanda, žalfija, vrijesak, timijan, miloduh, smilje, bosiljak, nana, ruzmarin, lovor, maslačak, kopriva, pčelina ljubica i muskatna salvija.

(3) Premija iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) za poslovne subjekte - maloprodajni fiskalni račun i potpisana i ovjerena faktura, odnosno veleprodajne potpisane i ovjerene fakture, a za fizička lica - otkupni blok i robno-analitička kartica,

2) obračun premije, sačinjen na Obrascu 26. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi (za pravna lica) na elektronsku adresu Agencije ili na CD (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije),

3) dokaz da su proizvedene količine predate u preradu - u slučaju kada je proizvođač i prerađivač.

(4) Količine heljde, aromatičnog i ljekovitog bilja prijavljene za podsticaj upoređuju se sa površinama pod heljdom, aromatičnim i ljekovitim biljem upisanim kao način korišćenja u RPG, pri čemu se svako odstupanje utvrđenog prinosa po navedenoj kulturi od normativa navedenih u Specifikaciji broj 1. u Prilogu ovog pravilnika koriguje u skladu sa normativom.

(5) Visina premije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i iznosi do 15% od utvrđene referentne cijene po jedinici proizvoda za vrste iz st. 1. i 2. ovog člana.

(6) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 10.000 KM po korisniku.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvedenu i prodatu heljdu, aromatično i ljekovito bilje podnosi se najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 30

(1) Pravo na premiju za proizvodnju duvana u listu imaju korisnici podsticaja za proizvedeni i prodati osušeni duvan u obračunskom periodu, koji je upisan kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG u 2021. godini, za ostvaren prosječan prinos do najviše tri tone po hektaru.

(2) Korisnici podsticaja koji samostalno vrše proizvodnju i koji prodaju duvan licu registrovanom za otkup, odnosno obradu duvana pravo na premiju ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) obračun premije, sačinjen na Obrascu 27. iz Priloga ovog pravilnika,

2) račun za nabavljeno deklarisano sjeme ili rasad,

3) račun ili otkupni blok (list) o prodaji duvana, a subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju i preradu duvana, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu proizvodnju podnose izjavu da je duvan uzgojen na vlastitom posjedu i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina duvana u preradu,

4) robno-analitičku karticu proizvođača.

(3) Korisnici podsticaja koji na osnovu ugovora o organizovanoj proizvodnji, odnosno o otkupu duvana vrše proizvodnju za organizatora proizvodnje pravo na premiju ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) obračun premije, sačinjen na Obrascu 27. iz Priloga ovog pravilnika,

2) ugovor o proizvodnji duvana sa organizatorom proizvodnje (lice registrovano za otkup, odnosno obradu duvana),

3) otpremnice za preuzeti repromaterijal (sjeme, đubrivo i slično),

4) račun ili otkupni blok (list) za isporučeni duvan,

5) obračun proizvodnje duvana, ovjeren od organizatora i kooperanta/proizvođača duvana.

(4) Premija za duvan utvrđuje se nakon obrade i obračuna prispjelih zahtjeva i utvrđenog broja proizvedenih jedinica, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i iznosi do 15% od utvrđene referentne cijene po jedinici proizvoda, a maksimalno do 20.000 KM po korisniku.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za duvan podnosi se Agenciji nakon završetka otkupa, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 31

(1) Pravo na premiju za organsku biljnu proizvodnju ostvaruju korisnici podsticaja za sertifikovanu organsku proizvodnju i proizvodnju u periodu konverzije po jedinici površine koja je prijavljena u RPG kao način korišćenja u sistemu organske proizvodnje.

(2) Minimalna površina za koju se može ostvariti premija za organsku biljnu proizvodnju i proizvodnju u periodu konverzije iz stava 1. ovog člana je 0,1 ha za voćarske i povrtarske kulture, 300 m² za povrtarske kulture u zaštićenom prostoru i 0,25 ha za ratarske kulture.

(3) Premija za organsku biljnu proizvodnju ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) zapisnik ovlašćene kontrolne organizacije o zasnovanim površinama u sistemu organske biljne proizvodnje sa unesenim podacima o katastarskim česticama, katastarskoj opštini i biljnim vrstama (jednogodišnje ili višegodišnje),

2) kopija sertifikata, izdatog od strane ovlašćene kontrolne organizacije za tekuću godinu ovlašćene od Ministarstva za poslove kontrole i sertifikacije organske proizvodnje,

3) zapisnik ovlašćene kontrolne organizacije i kopija sertifikata moraju biti izdati najkasnije do 30. septembra tekuće godine, a ukoliko su izdati nakon ovog roka, korisnik podsticaja dostavlja obrazloženje ovlašćene kontrolne organizacije sa navedenim razlogom kašnjenja u izdavanju sertifikata.

(4) Visina premije za organsku biljnu proizvodnju i proizvodnju u periodu konverzije za ratarske kulture iznosi do 500 KM po hektaru, za povrtarske i voćarske kulture iznosi do 600 KM po hektaru i za povrtlarske kulture u zaštićenom prostoru iznosi do 600 KM po 300 m².

(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 50.000 KM po korisniku.

(6) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva srazmjerno ukupno zasnovanim površinama u sistemu organske proizvodnje i raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za organsku biljnu proizvodnju korisnik podnosi najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Član 32

(1) Pravo na premiju za organsku stočarsku proizvodnju ostvaruju korisnici podsticaja za certifikovanu stočarsku organsku proizvodnju i proizvodnju u periodu konverzije, uključujući i pčele čija su grla prijavljena u RPG kao način držanja u sistemu organske proizvodnje, a košnice upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, koju vodi Ministarstvo.

(2) Premija za organsku stočarsku proizvodnju ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) zapisnik ovlašćene kontrolne organizacije o ostvarenoj stočarskoj proizvodnji sa prijavljenim brojem grla u RPG kao sistem organske proizvodnje, pri čemu je za pčele minimalan broj košnica 25 po korisniku,

2) kopija rješenja o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj, koju je izdalo Ministarstvo, te identifikacioni broj pločice za svaku košnicu,

3) kopija certifikata izdatog od ovlašćene kontrolne organizacije za tekuću godinu, koja je ovlašćena od Ministarstva za poslove kontrole i certifikacije organske proizvodnje.

(3) Zapisnik ovlašćene kontrolne organizacije i kopija certifikata moraju biti izdati najkasnije do 30. septembra tekuće godine, a ukoliko su izdati nakon ovog roka, korisnik podsticaja dostavlja obrazloženje certifikacionog tijela sa navedenim razlogom kašnjenja u izdavanju certifikata.

(4) Visina premije iznosi do 500 KM po uslovnom grlu, odnosno 20 KM po košnici.

(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 40.000 KM po korisniku.

(6) Korisnici koji ostvare pravo u skladu sa ovim članom ne mogu ostvariti pravo po ostalim mjerama podrške po grlu i košnici za stočarsku proizvodnju.

(7) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, srazmjerno ukupno prijavljenom broju grla u sistemu organske proizvodnje i raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za organsku proizvodnju korisnik podnosi najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Član 33

(1) Pravo na premiju za proizvedeno, deklarisano, primarno dorađeno i prodato sjeme imaju proizvođači koji su upisani u Registar proizvođača sjemena poljoprivrednog bilja za proizvodnju ako je proizvodnja, dorada i primarna prerada ostvarena u Republici Srpskoj i kontrolisana na osnovu propisa koji uređuju oblast proizvodnje, dorade i prometa sjemenskog materijala za kulture koje su prijavljene kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG, a to je sljedeći sjemenski materijal:

1) sjemena strnih žita (pšenica, tritikale, ječam, zob i raž),

2) sjemenski kukuruz,

3) sjemenska soja,

4) sjemena krmnog bilja,

5) sjemenski krompir za proizvođače upisane u Fitoregistar,

6) sjemenski suncokret.

(2) Premija za proizvedeno, deklarisano i prodato sjeme ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) potpisane i ovjerene fakture i knjiga izlaznih faktura (KIF) za prodaju izvršenu pravnim licima, odnosno potpisane i ovjerene fakture i dokaz o izvršenoj naplati za fizička lica,

2) izjava odgovornog lica sa knjigovodstvenim dokumentom podnosioca zahtjeva o izlazu robe za količinu sjemena koje se koristi za vlastitu proizvodnju,

3) uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva, koje izdaje ovlašćena institucija u Republici Srpskoj,

4) završni zapisnik fitosanitarnog inspektora o kontroli proizvodnje i proizvedenim količinama sjemena (zapisnik o proizvodnji, odnosno zapisnik o doradi i primarnoj doradi sjemena),

5) potvrda dorađivača o dorađenim i deklarisanim i primarno dorađenim količinama sjemena,

6) obračun premije, sačinjen na Obrascu 28. iz Priloga ovog pravilnika,

7) za sjemenski krompir - potpisana i ovjerena faktura o nabavci sjemena elite sa dokazom o izvršenom plaćanju ili interni dokument kada se radi o vlastitoj proizvodnji elite.

(3) Visina premije za proizvedenu, deklarisanu i prodatu količinu sjemena utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen u Planu korišćenja sredstava i iznosi do 30% od utvrđene referentne cijene po jedinici proizvoda za dorađeno, naturalnonedorađeno i prodato sjeme za vrste iz stava 1. ovog člana, a maksimalno do 150.000 KM po korisniku.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvedeno, deklarisano i prodato sjeme korisnik podsticaja podnosi najkasnije do 30. novembra tekuće godine, osim za sjeme kukuruza, soje i krompira za koje se zahtjev podnosi najkasnije do 15. juna tekuće godine.

Član 34

(1) Pravo na podsticajna sredstva za regresiranje domaćeg sjemena selekcionisanog i proizvedenog u Republici Srpskoj, i to: domaćeg hibrida kukuruza, domaćih sorti strnih žita, domaćeg sjemena soje, te domaćeg sjemena krmnih trava i travno-leguminoznih smješa ostvaruju proizvođači koji su sjeme proizveli, doradili i prodali u Republici Srpskoj i čija je proizvodnja kontrolisana od ovlašćenih institucija.

(2) Podsticajna sredstva za regresiranje sjemena domaćih sorti i hibrida iz stava 1. ovog člana proizvedenog u Republici Srpskoj utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen u Planu korišćenja sredstava i ne može biti veći od:

1) 15 KM po pakovanju 25.000 zrna za sve količine prodatog i posijanog sjemena domaćeg hibrida kukuruza,

2) 8 KM po pakovanju sjemena domaćih sorti strnih žita (pšenice, tritikalea, ječma, raži i zobi),

3) 12,50 KM po pakovanju sjemena domaćih sorti soje,

4) 50% od vrijednosti prodatog domaćeg sjemena krmnih trava i travno-leguminoznih smješa.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na regres za sjemena iz stava 1. ovog člana, popunjen na Obrascu 28. iz Priloga ovog pravilnika, korisnici podsticaja podnose Agenciji, uz koji prilažu:

1) potpisane i ovjerene fakture,

2) knjigu izlaznih faktura (KIF) o prodaji,

3) potpisana i ovjerena knjižna odobrenja o povratu sjemena za pravna lica,

4) potpisane i ovjerene fakture i fiskalni račun za fizička lica.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za regresiranje sjemena domaćeg hibrida kukuruza, domaće sorte strnih žita i domaće sorte soje podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine, a za domaće sjeme krmnih trava i travno-leguminoznih smješa do 15. decembra tekuće godine.

Član 35

(1) Pravo na premiju za proizvedene, deklarisane i prodate sadnice imaju pravna lica i preduzetnici koji su upisani u Fitoregistar i čija se proizvodnja prati na osnovu propisa koji uređuju oblast proizvodnje i prometa sadnog materijala za sljedeće kulture:

1) sadnice jabučastog voća,

2) koštičavog voća,

3) jezgrastog voća,

4) sadnice jagodastog i bobičastog voća,

5) sadnice loznih kalemova.

(2) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva proizvođača koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) maloprodajni fiskalni računi i ovjerena i potpisana faktura kao dokaz o prodaji sadnica,

2) potpisana i ovjerena faktura i knjiga izlaznih faktura (KIF) za veleprodaju kao dokaz o prodaji sadnica,

3) za poslovne subjekte koji imaju kooperantsku proizvodnju sadnica - ugovor o kooperantskoj proizvodnji sa specifikacijom sadnog materijala,

4) za poslovne subjekte koji imaju vlastitu proizvodnju sadnica - dokaz (interni dokument) o količinama vlastitih sadnica upotrijebljenih za podizanje vlastitih zasada,

5) uvjerenje ovlašćene institucije u Republici Srpskoj o čistoći sorte sadnog materijala iz godine proizvodnje koja je osnov za utvrđivanje sortimenta, količine prodatih sadnica i tipa sadnica (golih žila, kontejnerska, jednogodišnja, dvogodišnja i slično),

6) obračun premije, sačinjen na Obrascu 29. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja i na elektronsku adresu Agencije.

(3) Visina premije za proizvedene, deklarisane i prodate sadnice iz stava 1. ovog člana utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i iznosi do 30% od utvrđene referentne cijene po jedinici proizvoda, a maksimalno 70.000 KM po korisniku.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za namjenu iz ovog člana podnosi se do 30. juna tekuće godine, osim za jagodu za koju se zahtjev podnosi do 15. avgusta tekuće godine.

2. Podrška ruralnom razvoju

Član 36

(1) Pravo na podsticajna sredstva za podršku ruralnom razvoju imaju korisnici podsticaja za:

1) podršku samozapošljavanju inženjera poljoprivrede i inženjera prehrambene tehnologije,

2) poslovne aktivnosti udruženja žena u ruralnom području,

3) poslovne aktivnosti poljoprivrednih zadruga i klastera u ruralnom području,

4) podršku poljoprivrednim zadrugama za otkup poljoprivrednih proizvoda,

5) podršku informisanju korisnika i promociju sektora poljoprivrede,

6) podršku za unapređivanje eksperimentalno-edukativnih i razvojnih centara,

7) podršku za sufinansiranje modernizacije protivgradne zaštite,

8) podršku zajedničkim projektima Vlade i institucija,

9) podršku prenosu znanja i vještina u poljoprivrednoj proizvodnji,

10) podršku za uvođenje tehnoloških inovacija u poljoprivredi,

11) podršku standardizaciji i brendiranju poljoprivredne proizvodnje i učešću u sistemima kvaliteta,

12) podršku za sufinansiranje projekata ruralnog razvoja,

13) podršku za unapređivanje, zaštitu i razvoj lovstva,

14) podršku za očuvanje i zaštitu izvornih rasa i sojeva domaćih životinja u stočarstvu.

(2) Podrška iz stava 1. ovog člana ostvaruje se srazmjerno raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava u tekućoj godini.

(3) Iznos osnovnih podsticajnih sredstava utvrđuje se u propisanom iznosu od uloženih sredstava u zavisnosti od podsticajne mjere.

Član 37

(1) Pravo na podsticajna sredstva za samozapošljavanje imaju nezaposleni diplomirani inženjeri poljoprivrede i inženjeri prehrambene tehnologije koji imaju do 40 godina, a koji su nosioci nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva i bave se poljoprivrednom proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu, sa prebivalištem u seoskom području, a koji nisu ostvarili pravo za ovu namjenu i nisu imali status komercijalnog gazdinstva u prethodnih deset godina.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

1) izvod iz matične knjige rođenih,

2) uvjerenje o prebivalištu,

3) kopija diplome o završenom poljoprivrednom ili tehnološkom fakultetu,

4) dokaz o vlasništvu nad zemljištem ili ugovor o korišćenju zemljišta,

5) poslovni plan poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvu, sačinjen na Obrascu 30. iz Priloga ovog pravilnika,

6) predračun za nabavku osnovnih sredstava, potrebnog materijala i opreme,

7) ovjerena izjava da će sredstva koristiti u skladu sa namjenom iz tačke 5) ovog stava najmanje tri godine,

8) potvrda da se korisnik nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

(3) Korisnik je obavezan registrovati komercijalno gazdinstvo nakon podnošenja izvještaja iz stava 6. ovog člana.

(4) Komisija koju imenuje ministar vrši bodovanje korisnika na osnovu kriterijuma navedenih u Specifikaciji broj 2. iz Priloga ovog pravilnika i sačinjava ranglistu, koju dostavlja Agenciji.

(5) Podsticajna sredstva za namjene iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije, u skladu sa rang-listom iz stava 4. ovog člana, u iznosu do 40.000 KM po korisniku u tekućoj godini, a do obima sredstava utvrđenog Planom korišćenja sredstava u tekućoj godini.

(6) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, dokumentovan računima, ugovorima, dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 38

(1) Pravo na podsticajna sredstva za razvoj poslovnih aktivnosti imaju udruženja žena u ruralnom području koja podnesu zahtjev Agenciji, uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) kopiju rješenja o registraciji (u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske - "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 52/01),

2) bilans stanja i uspjeha za prethodnu/tekuću godinu, osim za novoosnovana udruženja žena,

3) poslovni plan o aktivnostima koje doprinose pokretanju, razvoju i konkurentnosti proizvodnje, popunjen na Obrascu 30. iz Priloga ovog pravilnika,

4) račun ili predračun za nabavku osnovnih ili obrtnih sredstava, potrebnog materijala i opreme, ukupne vrijednosti koja ne može biti veća od limita po korisniku uvećanog za 100%,

5) ovjerenu izjavu korisnika da će objekat i opremu koristiti u skladu sa njihovom namjenom iz odobrenog plana iz tačke 3) ovog stava najmanje pet godina.

(2) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u iznosu do 50% od visine investiranih sredstava ili dostavljenog predračuna i ne mogu biti veća od 10.000 KM po korisniku.

(3) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 39

(1) Pravo na podsticajna sredstva za razvoj poslovnih aktivnosti imaju registrovani poljoprivredni klasteri i poljoprivredne zadruge u ruralnom području za:

1) adaptaciju i uređenje poslovnih objekata,

2) nabavku osnovnih sredstava i opreme,

3) nabavku obrtnih sredstava.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva Agenciji, uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) kopiju rješenja o registraciji (u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske - "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 52/01 i 42/05, odnosno Zakonom o poljoprivrednim zadrugama Republike Srpske - "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/08, 106/09 i 78/11),

2) bilans stanja i uspjeha za prethodnu/tekuću godinu, osim za novoosnovane klastere i zadruge,

3) poslovni plan o aktivnostima koje doprinose pokretanju, razvoju i konkurentnosti proizvodnje, popunjen na Obrascu 30. iz Priloga ovog pravilnika,

4) račun ili predračun za nabavku osnovnih ili obrtnih sredstava, potrebnog materijala i opreme, ukupne vrijednosti koja ne može biti veća od limita po korisniku uvećanog za 100%,

5) dokaz o vlasništvu nad objektom ili zemljištem na kojem se planira izvršiti adaptacija objekta,

6) ovjerenu izjavu korisnika da će objekat i opremu koristiti u skladu sa njihovom namjenom iz odobrenog plana iz tačke 3) ovog stava najmanje pet godina,

7) za poljoprivredne zadruge i izvještaj o obavljenoj zadružnoj reviziji za prethodnu ili tekuću godinu, kao i dokaz o izmirenim obavezama prema Zadružnom savezu Republike Srpske.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u iznosu do 50% od visine investiranih sredstava ili dostavljenog predračuna i ne mogu biti veća od 50.000 KM po korisniku za poljoprivredne zadruge i 70.000 KM po korisniku za klastere u tekućoj godini.

(4) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(5) Pravo na podsticajna sredstva nemaju zadruge sa negativnim zadružnim revizorskim izvještajem i koje nisu postupile po mjerama i preporukama zadružnog revizora utvrđenim u revizorskom izvještaju.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 40

(1) Pravo na podsticajna sredstva za otkup poljoprivrednih proizvoda imaju poljoprivredne zadruge u ruralnom području koje podnesu zahtjev Agenciji i uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) kopiju rješenja o registraciji (u skladu sa Zakonom o poljoprivrednim zadrugama Republike Srpske - "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/08, 106/09 i 78/11),

2) bilans stanja i uspjeha za prethodnu/tekuću godinu,

3) specifikaciju korisnika (članova i kooperanata) sa kojima je ugovoren otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda sa količinama i vrstom proizvoda,

4) izvještaj o obavljenoj zadružnoj reviziji za prethodnu ili tekuću godinu i dokaz o izmirenim obavezama prema Zadružnom savezu Republike Srpske.

(2) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u iznosu do 10% od vrijednosti ugovorenih količina domaćih poljoprivrednih proizvoda preračunatih na bazi referentne cijene i ne mogu biti veća od 50.000 KM po korisniku u tekućoj godini.

(3) Pravo na podsticajna sredstva nemaju zadruge sa negativnim zadružnim revizorskim izvještajem i koje nisu postupile po mjerama i preporukama zadružnog revizora utvrđenim u revizorskom izvještaju.

(4) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan otkupnim blokovima i izvodima iz banke kao dokazom o plaćanju otkupa.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 41

(1) Pravo na podsticajna sredstva za informisanje korisnika i promociju poljoprivredne proizvodnje ostvaruju korisnici podsticaja za:

1) organizovanje sajmova i izložbi međunarodnog značaja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja,

2) medijske aktivnosti (za medijske kuće koje imaju sklopljen ugovor o saradnji sa Ministarstvom),

3) organizovanje i nastup na stočarskim izložbama i manifestacijama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) za namjenu iz stava 1. tačka 1) ovog člana predračun, program i ugovor sa Ministarstvom o podršci organizaciji sajma ili izložbe međunarodnog značaja,

2) za namjenu iz stava 1. tačka 2) ovog člana program sa specifikacijom troškova i ugovor o saradnji sa Ministarstvom,

3) za namjenu iz stava 1. tačka 3) ovog člana predračun, program i ugovor organizatora izložbe/manifestacije/ sajma sklopljen sa Ministarstvom.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u skladu sa ugovorom i ne mogu biti veća od 30.000 KM po korisniku za namjenu iz stava 1. t. 1) i 2) ovog člana i 3.000 KM po korisniku za namjenu iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

(4) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Član 42

(1) Pravo na podsticajna sredstva za unapređenje sistema prenosa znanja i vještina u poljoprivredi ostvaruje se kroz podršku:

1) savjetovanjima i seminarima u oblasti poljoprivrede, prehrambene tehnologije, ruralnog razvoja i veterinarstva, za poljoprivredne fakultete, tehnološke fakultete, studijski program prehrambene tehnologije, Komoru inženjera poljoprivrede Republike Srpske i Veterinarsku komoru Republike Srpske,

2) izradi razvojnih programa u pojedinim oblastima proizvodnje,

3) izradi stručne literature u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) program sa specifikacijom troškova i predračun za namjenu iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

2) ugovor o saradnji sa Ministarstvom za namjenu iz stava 1. t. 2) i 3) ovog člana.

(3) Troškovi koji ne mogu biti predmet podsticaja za namjenu iz stava 1. tačka 1) ovog člana su: honorari, lična primanja, režijski troškovi (struja, voda, održavanje, telefon i slično), troškovi hrane i pića i svi drugi troškovi koji nisu u skladu sa programom iz stava 2. ovog člana.

(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u iznosu do 50% troškova i ne mogu biti veća od 10.000 KM po korisniku za podršku iz stava 1. tačka 1), 20.000 KM po korisniku za podršku iz stava 1. tačka 2) i 2.000 KM po korisniku za podršku iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

(5) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, srazmjerno procentualnom učešću iznosa odobrenih zahtjeva u ukupno raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava, osim za namjenu iz stava 1. t. 2) i 3) ovog člana za koji se odobrava iznos definisan ugovorom sa Ministarstvom.

(6) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 43

(1) Pravo na podsticajna sredstva za uvođenje tehnoloških inovacija u poljoprivredi imaju pravna lica za projekat primijenjenog istraživanja u oblasti poljoprivredne proizvodnje, koji se sprovodi u partnerstvu sa naučno-istraživačkim institucijama, Ministarstvom i poljoprivrednim proizvođačima.

(2) Projekat iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži: opis primijenjenog istraživanja, inovativnost primijenjenog istraživanja, očekivani uticaj primijenjenog istraživanja na proizvodni rezultat, opis metodologije koja će se primijeniti u istraživanju, obaveze partnera projekta za realizaciju projekta, opis troškova istraživanja.

(3) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnik ostvaruje na osnovu zahtjeva, uz koji prilažu:

1) projekat primijenjenog istraživanja na Obrascu 33. iz Priloga ovog pravilnika,

2) račun ili predračun potrebnih ulaganja za realizaciju primijenjenog istraživanja.

(4) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih zahtjeva, srazmjerno procentualnom učešću ukupne vrijednosti po dostavljenim računima ili predračunima u raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava i ne mogu biti veća od 100.000 po projektu.

(5) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od šest mjeseci od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 44

(1) Pravo na podsticajna sredstva za unapređenje eksperimentalno-edukativnih i razvojnih centara u poljoprivredi imaju:

1) Poljoprivredni fakultet za razvoj Eksperimentalno-edukativnog centra,

2) Javna ustanova Poljoprivredni institut Republike Srpske za razvoj Centra za razvoj i unapređenje poljoprivrede u brdsko-planinskom području Sokolac,

3) Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu zahtjeva korisnika sa specifikacijom troškova, a na osnovu odluke Vlade.

(3) Korisnik podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sredstva na osnovu zahtjeva koji podnosi Agenciji i uz koji prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) specifikaciju troškova za tekuću godinu,

2) odluku Vlade iz stava 2. ovog člana.

(4) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana ne može biti veća od 100.000 KM po korisniku.

(5) Korisnik novčanih podsticaja dužan je da dostavi izvještaj o utrošku odobrenih sredstava sa priloženim računima i dokazima o uplati na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine.

Član 45

(1) Podrška preventivnim mjerama radi sprečavanja i ublažavanja elementarne nepogode - grada usmjerava se Javnom preduzeću "Protivgradna preventiva Republike Srpske" a.d. Gradiška, u skladu sa Odlukom Vlade o visini naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite u Republici Srpskoj.

(2) Sredstva podrške za mjere iz stava 1. ovog člana odobrava Vlada.

(3) Korisnik podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sredstva na osnovu zahtjeva koji podnosi Agenciji i uz koji prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) specifikaciju troškova za tekuću godinu,

2) odluku Vlade iz stava 2. ovog člana.

(4) Korisnik novčanih podsticaja dužan je da dostavi izvještaj sa dokumentacijom o utrošku odobrenih sredstava u roku od 90 dana od dana uplate sredstava, uz Obrazac 31. iz Priloga ovog pravilnika.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 46

(1) Pravo na podsticajna sredstva za realizaciju zajedničkih projekata Vlade i Opštine Srebrenica ostvaruju korisnici podsticaja na području opštine Srebrenica.

(2) Vlada određuje vrstu ulaganja, troškove i odobrava sredstva iz stava 1. ovog člana.

(3) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana ne može biti veća od 100.000 KM u tekućoj godini.

(4) Korisnik podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sredstva na osnovu zahtjeva koji podnosi Agenciji i uz koji prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) specifikaciju troškova za tekuću godinu,

2) saglasnost lokalne zajednice za prijedlog ulaganja,

3) odluku Vlade iz stava 2. ovog člana.

(5) Korisnik novčanih podsticaja dužan je da dostavi izvještaj o utrošku odobrenih sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan kopijama računa i dokazima o uplati.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. avgusta tekuće godine.

Član 47

(1) Pravo na podsticajna sredstva za standardizaciju, brendiranje i učešće u sistemima kvaliteta poljoprivredne proizvodnje imaju korisnici podsticaja za:

1) uvođenje standarda kvaliteta i bezbjednosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (dobre poljoprivredne prakse, integralne i organske poljoprivredne proizvodnje, uključujući i grupne sertifikate),

2) brendiranje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda namijenjenih tržištu,

3) izradu elaborata ili specifikacije proizvoda neophodne za registraciju oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i garantovano tradicionalni specijalitet.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) ugovor ili sporazum za pripremu uvođenja standarda kvaliteta i bezbjednosti za namjenu iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

2) ugovor za uslugu kreiranja brenda (dizajn, marketing, pakovanje i dr.) za namjenu iz stava 1. tačka 2) ovog člana,

3) ugovor za izradu elaborata ili specifikacije proizvoda za namjenu iz stava 1. tačka 3) ovog člana,

4) račune ili kopije računa za troškove izdavanja sertifikata, kreiranja brenda i izradu elaborata ili specifikacije proizvoda u tekućoj godini u skladu sa članom 3. st. 4, 5. i 8. ovog pravilnika,

5) kopiju sertifikata, elaborata ili specifikacije proizvoda izdate od institucije registrovane za datu djelatnost, u skladu sa namjenom ulaganja.

(3) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se u visini do 50% od investiranih sredstava i ne može biti veći od 10.000 KM po korisniku u tekućoj godini.

(4) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih zahtjeva, srazmjerno procentualnom učešću ukupno investiranih sredstava u raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava.

(5) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 48

(1) Pravo na podsticajna sredstva za podršku projektima ruralnog razvoja ostvaruju korisnici za:

1) sufinansiranje projekata ruralnog razvoja odobrenih za finansiranje od strane međunarodnih izvora finansiranja,

2) sufinansiranje projekata razvoja ruralnog i socijalnog preduzetništva i diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) potvrdu međunarodne organizacije, odgovorne za sprovođenje projekta, o potrebi sufinansiranja za projekte iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

2) potvrdu Ministarstva o podršci implementaciji projekta iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

3) ugovor o odobravanju i finansiranju projekta između podnosioca zahtjeva i međunarodne organizacije za projekte iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

4) prijedlog projekta ruralnog preduzetništva sa specifikacijom ulaganja za projekte iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

(3) Komisija koju imenuje ministar ocjenjuje relevantnost i opravdanost predloženog projekta iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. tačka

1) ovog člana isplaćuju se u visini do 50% troškova koji se odnose na finansiranje od strane korisnika i ne mogu biti veća od 5.000 KM po korisniku.

(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. tačka 2) ovog člana isplaćuju se u visini do 50% troškova i ne mogu biti veća od 10.000 KM po korisniku.

(6) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, srazmjerno procentualnom učešću iznosa odobrenih zahtjeva u ukupno raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava.

(7) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 49

(1) Pravo na podsticajna sredstva za razvoj brdsko-planinskog, planinskog i mediteransko-planinskog područja imaju korisnici podsticaja sa prebivalištem, odnosno sjedištem u opštinama koje pripadaju ovim područjima, u skladu sa Specifikacijom broj 3, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, i koji su registrovani u RPG.

(2) Korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za:

1) meliorativne mjere obogaćivanja florističkog sastava travnih površina (livada i pašnjaka) i

2) izgradnju infrastrukture u ruralnom području (pojila za stoku, ograde, otkupne stanice).

(3) Pravo na podsticajna sredstva za ulaganja iz stava 2. tačka 1) ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji ovlašćeni proizvođač sjemena registrovanog u Republici Srpskoj podnosi Agenciji i uz koji prilaže ugovor između poljoprivrednog udruženja ili poljoprivredne zadruge registrovane u jednoj od opština navedenih u Specifikaciji broj 3. ovlašćenog proizvođača sjemena i Ministarstva.

(4) Pravo na podsticajna sredstva za ulaganja iz stava 2. tačka 2) ovog člana imaju udruženja korisnika vode za navodnjavanje i udruženja poljoprivrednih proizvođača na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu ugovor o izvođenju radova i program ulaganja.

(5) Maksimalni iznos koji korisnik može ostvariti po ovom članu iznosi do 10.000 KM po ugovoru iz st. 1. i 2. ovog člana do iznosa sredstava za ove namjene utvrđenih Planom korišćenja sredstava za ovu namjenu.

(6) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za ulaganja iz stava 2. tačka 2) ovog člana na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(7) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. avgusta tekuće godine.

Član 50

(1) Pravo na podsticajna sredstva za unapređivanje, zaštitu i razvoj lovstva imaju lovačka udruženja u Republici Srpskoj za:

1) nabavku lovno-tehničkih objekata: čeke i zasjede,

2) nabavku lovno-uzgojnih objekata: hranilice, pojilišta, solila, uzgajališta, prihvatilišta i mrciništa,

3) nabavku zaštitnih sredstava: električne i mehaničke ograde, sredstva za video-nadzor, plašilice, oprema za praćenje, traženje i osmatranje i druga odbijajuća sredstva,

4) projekte unosa divljači u lovište,

5) nabavku službenog naoružanja i opreme za potrebe lovočuvarske službe,

6) nabavku motornih vozila.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana lovačka udruženja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) kopiju rješenja o registraciji,

2) kopiju ugovora o korišćenju lovišta,

3) program ulaganja u svrhu unapređivanja, zaštite i razvoja lovstva,

4) mišljenje Lovačkog saveza Republike Srpske na program ulaganja iz tačke 3) ovog stava,

5) račun ili predračun za nabavku osnovnih ili obrtnih sredstava, potrebnog materijala i opreme,

6) ovjerenu izjavu korisnika da će objekat i opremu koristiti u skladu sa programom, a najmanje pet godina.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u visini do 50% od visine investiranih sredstava ili dostavljenog predračuna i ne mogu biti veća od 10.000 KM po korisniku u toku godine.

(4) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih zahtjeva, srazmjerno procentualnom učešću ukupno investiranih sredstava u raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava.

(5) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 51

(1) Pravo na podsticajna sredstva za očuvanje i zaštitu izvornih rasa i sojeva domaćih životinja u stočarstvu (in situ) imaju pravna lica, udruženja i uzgajivači koji posjeduju izvorne i zaštićene rase, u skladu sa Zakonom o stočarstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/15), te naučno-istraživačke institucije koje su registrovane za održavanje i zaštitu genetičkih resursa.

(2) Pravo na podsticaj iz stava 1. ovog člana imaju korisnici podsticaja za grla gatačkog goveda, buše, bosansko-brdskog konja, mangulice, pramenka soj: vlašićki, podveleški, kupreški, a na osnovu zahtjeva Agenciji, uz koji prilažu:

1) obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika,

2) pasoš - Obrazac D za goveda, odnosno matične listove za ostale vrste,

3) potvrdu o rasnoj pripadnosti i reproduktivnim performansama grla, izdatu od nadležne područne jedinice Ministarstva,

4) ovjerenu izjavu, na Obrascu 4. iz Priloga ovog pravilnika, da predmetno grlo za koje se ostvaruju podsticaji neće otuđiti najmanje dvije godine, izuzev zbog zdravstvenih i reproduktivnih problema, pri čemu se obezbjeđuje potvrda veterinara o uginuću ili neophodnosti mjere prinudnog klanja.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za uzgoj odgovarajućeg broja grla navedenih vrsta i rasa podnosi se u periodu uzgoja, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

(4) Premija za uzgoj gatačkog goveda iznosi do 60 KM po grlu, buše do 100 KM po grlu, bosansko-brdskog konja do 150 KM po grlu, mangulice do 40 KM po grlu, a za vlašićku, podvelešku i kuprešku pramenku do 25 KM po grlu.

(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 5.000 KM.

(6) Naučna institucija iz stava 1. ovog člana Agenciji podnesi zahtjev, uz koji prilaže:

1) saglasnost na plan rada DNK tipizacije određene vrste i rase životinja iz stava 2. ovog člana Ministarstva,

2) ugovor za realizaciju programa, potpisan sa Ministarstvom.

(7) Uslovi za realizaciju programa i korišćenje sredstava utvrđuju se ugovorom između Ministarstva i naučnoistraživačke organizacije.

(8) Maksimalni iznos sredstava koji naučno-istraživačka institucija može ostvariti za podsticaj iz stava 1. ovog člana u tekućoj godini je 50.000 KM.

(9) Zahtjev za ovu vrstu podsticaja podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

(10) Naučno-istraživačka institucija dužna je, po realizaciji programa, dostaviti izvještaj o utrošku odobrenih sredstava i dobijenim rezultatima.

3. Sistemske i ostale mjere podrške

Član 52

(1) Pravo na podsticajna sredstva za sistemske i ostale mjere podrške imaju korisnici podsticaja za sljedeće namjene:

1) mjere za zaštitu zdravlja biljaka,

2) mjere za zaštitu zdravlja životinja,

3) podršku za unapređenje veterinarske djelatnosti,

4) podršku za proizvodnju sjemena za vještačko osjemenjavanje u govedarstvu,

5) podršku obavljanju uzgojno-selekcijskih djelatnosti u pčelarstvu,

6) podršku opremanju laboratorija,

7) podršku sufinansiranju premije osiguranja primarne poljoprivredne proizvodnje,

8) podršku analizi kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta,

9) podršku analizi proizvodnje stočne hrane,

10) podršku za kontrolu kvaliteta mlijeka,

11) podršku za vođenje i održavanje registara,

12) podršku za izradu strateških i planskih dokumenata,

13) podršku za sprovođenje zadružnih revizija,

14) podršku za potrebe vođenja računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (FADN),

15) podršku za unapređenje, zaštitu i razvoj ribljeg fonda i rad ribočuvarske službe i Sportsko-ribolovnog saveza Republike Srpske,

16) podršku za vanredne potrebe i pomoći.

(2) Podsticajna sredstva za namjene iz stava 1. ovog člana isplaćuju se po rješenju direktora Agencije do iznosa odobrenih sredstava u ukupno raspoloživim sredstvima za ove namjene utvrđenim Planom korišćenja sredstava u tekućoj godini.

Član 53

(1) Pravo na podsticajna sredstva za finansiranje programa iz oblasti zaštite zdravlja bilja za 2021. godinu ostvaruju pravna lica koja se bave stručnim i naučnoistraživačkim radom u oblasti zaštite zdravlja bilja i koja su za to ovlašćena od Ministarstva u skladu sa članom 17. Zakona o zaštiti zdravlja bilja u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/09).

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se po osnovu programa posebnog nadzora karantinskih štetnih organizama, koji donosi Ministarstvo u skladu sa propisom iz oblasti zaštite zdravlja bilja.

(3) Uslovi za realizaciju programa i korišćenje sredstava utvrđuju se ugovorom između Ministarstva i ovlašćene institucije koja učestvuje u sprovođenju programa.

(4) Visina podsticajnih sredstava za finansiranje programa iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu broja izvršenih vizuelnih pregleda, broja ispitanih uzoraka, troškova uzorkovanja i cijene usluge za ove aktivnosti u skladu sa donesenim programima.

(5) Pravo na podsticajna sredstva za sufinansiranje usluga kontrolnog testiranja uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja ostvaruju pravna lica ovlašćena za vršenje kontrolnog testiranja u skladu sa Pravilnikom o načinu i periodičnosti kontrolnog testiranja uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja.

(6) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 5. ovog člana korisnici ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) kopiju zapisnika sa sertifikatom za kontrolisane uređaje,

2) kopiju nota računa ili fakture,

3) dokaz o plaćanju usluge od korisnika.

(7) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 5. ovog člana odobrava se za izvršene poslove kontrole i kalibracije u iznosu od 25 KM za uređaje zapremine rezervoara do 500 l, odnosno 50 KM za uređaje zapremine rezervoara preko 500 l i ne mogu biti veća od 20.000 KM.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana objavljivanja programa u "Službenom glasniku Republike Srpske", a za namjenu iz stava 5. ovog člana zahtjev se podnosi najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

(9) Korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana dužni su da Ministarstvu dostave izvještaje o utrošku odobrenih sredstava, realizaciji i rezultatima donesenih programa, uz dokaz o primjeni međunarodno priznatih metoda, u roku koji je propisan u objavljenim programima.

Član 54

(1) Pravo na podsticajna sredstva za finansiranje Programa monitoringa ostataka sredstava za zaštitu bilja za 2021. godinu (u daljem tekstu: Program monitoringa) ostvaruju službene laboratorije koje su akreditovane za ispitivanje prisustva i nivoa aktivnih materija sredstava za zaštitu bilja predviđenih Programom monitoringa.

(2) Uslovi za realizaciju Programa monitoringa i korišćenje sredstava utvrđuju se ugovorom između Ministarstva i službene laboratorije.

(3) Visina podsticajnih sredstava za finansiranje Programa monitoringa iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu broja ispitanih uzoraka utvrđenih Programom monitoringa, a do iznosa sredstava utvrđenih Planom korišćenja sredstava.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

(5) Korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana dužni su da dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa ugovorom.

Član 55

(1) Pravo na podsticajna sredstva za sprovedene mjere laboratorijske dijagnostike naročito opasnih zaraznih bolesti životinja i zoonoza čije suzbijanje je od posebnog interesa za Republiku Srpsku i obaveznog utvrđivanja uzroka uginuća ostvaruju referentne veterinarske laboratorije za sljedeće bolesti: bolest ludih krava (BSE) za goveda iz domaće proizvodnje (osim goveda starijih od 30 mjeseci namijenjena za klanje za ljudsku ishranu, čija je obaveza pregleda propisana godišnjim programom mjera zdravstvene zaštite životinja u Republici Srpskoj), tuberkulozu, listeriozu, brucelozu, enzootsku leukozu goveda, leptospirozu, bjesnilo, Aujeckijevu bolest, klasičnu kugu svinja, antraks, kju-groznicu, bolest plavog jezika, bolest kvrgave kože, hlamidiozu, avijarnu influencu, salmonelozu, kampilobakteriozu, infektivni bovini rinotraheitis (IBR), infektivnu anemiju kopitara (IAK), goveđu virusnu dijareju (BVD), paratuberkulozu, američku kugu pčelinjeg legla, afričku kugu svinja, parainfluencu goveda, groznicu Zapadnog Nila, virusni arteritis konja i drugih bolesti životinja i zoonoza i utvrđivanje uzroka uginuća, kao i za analize u kontroli kvaliteta sirovog mlijeka i proizvoda od mlijeka.

(2) Podsticajna sredstva za sprovedene dijagnostičke mjere iz stava 1. ovog člana isplaćuju se po iznosima navedenim u Specifikaciji broj 4, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Veterinarska laboratorija koja je sprovela mjere iz stava 1. ovog člana obavezno u Veterinarski informacioni sistem Republike Srpske (u daljem tekstu: VIS RS) unosi podatke o izvršenim dijagnostičkim ispitivanjima, a primjerak potpisanog nalaza sa rezultatom dijagnostičkog ispitivanja skenira i postavlja u VIS RS.

(4) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, popunjenog na Obrascu 34. iz Priloga ovog pravilnika, a koji veterinarska laboratorija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(5) Uz podatke o uzorku iz stava 3. ovog člana veterinarska laboratorija unosi podatke po nalogu inspektora ili saglasnost Ministarstva za sprovođenje mjere laboratorijske dijagnostike iz stava 1. ovog člana, koji skenira i postavlja u VIS RS.

(6) Za dijagnostiku drugih naročito opasnih zaraznih bolesti podsticajna sredstva isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije, u skladu sa Planom korišćenja sredstava.

(7) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 56

(1) Pravo na podsticajna sredstva za unos podataka o imanjima u bazu podataka VIS RS i unos podataka o životinjama (goveda, ovce, koze, svinje, živina, konji i pčele) u VIS RS ostvaruju ovlašćene veterinarske organizacije na osnovu ugovora sa Ministarstvom.

(2) Za sprovedene mjere unosa podataka iz stava 1. ovog člana pravo na podsticajna sredstva ostvaruju registrovane veterinarske organizacije za koje je Ministarstvo izdalo rješenje o ovlašćenju za sprovođenje programa mjera zdravstvene zaštite životinja na epizootiološkom području jedinice lokalne samouprave.

(3) Podsticajna sredstva za unos podataka u VIS RS iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u iznosu od:

1) 2 KM za unos podataka o imanju (po imanju) na kojima se drže goveda, ovce, koze, svinje, živina, konji i pčele,

2) 0,70 KM za obilježavanje i unos podataka za goveda, ovce, koze, svinje i konje (po životinji) na imanjima, izuzev za životinje na kojima se sprovode mjere vakcinacije protiv antraksa i Aujeckijeve bolesti,

3) 0,30 KM za unos podataka za obilježena goveda, ovce, koze, svinje i konje (po životinji) na imanjima.

(4) Veterinarska organizacija koja je sprovela mjere iz stava 1. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o imanju i životinjama koje se nalaze na imanju i vlasniku izdaje Potvrdu o obilježavanju životinja (u daljem tekstu: Potvrda), koju potpisuje i vlasnik, a jedan primjerak Potvrde veterinarska organizacija zadržava za svoju evidenciju i skeniranu postavlja u VIS RS.

(5) Potvrda iz stava 4. ovog člana, popunjena na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika, izdaje se štampanjem direktno iz VIS RS, koji joj sistemski dodjeljuje QR-kod i broj pod kojim je izdata.

(6) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava za sprovedenu mjeru unosa podataka, popunjenog na Obrascu 36. iz Priloga ovog pravilnika, a koji veterinarska organizacija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(7) Zahtjev za isplatu sredstava sa spiskom imanja i brojem životinja ovlašćena veterinarska organizacija podnosi Agenciji do petog u mjesecu za mjere sprovedene u prethodnom mjesecu.

Član 57

(1) Pravo na podsticajna sredstva za vakcinaciju životinja ostvaruju vlasnici životinja jednom godišnje za svaku propisno obilježenu životinju, posredstvom ovlašćenih veterinarskih organizacija, protiv sljedećih zaraznih bolesti:

1) antraksa u antraksnim distriktima (Banja Luka - plato Manjače, Pale, Sokolac, Gacko i Bileća) i

2) Aujeckijeve bolesti kod seronegativnih reproduktivnih kategorija svinja na farmama na kojima je utvrđeno prisustvo bolesti.

(2) Za sprovedene mjere vakcinacije iz stava 1. ovog člana pravo na podsticajna sredstva ostvaruju ovlašćene veterinarske organizacije na epizootiološkom području za koje im je izdato rješenje Ministarstva.

(3) Veterinarske organizacije dužne su da obezbijede materijal za sprovođenje mjera vakcinacije iz stava 1. t. 1) i 2) ovog člana.

(4) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u iznosu od:

1) 2,90 KM po vakcinisanoj životinji za male životinje i 4,70 KM po vakcinisanoj životinji za krupne životinje za namjenu iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

2) 4 KM po životinji za vakcinaciju sa revakcinacijom za namjenu iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

(5) Veterinarska organizacija koja je sprovela mjere iz stava 1. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o vakcinisanim životinjama na imanju i vlasniku izdaje Potvrdu o vakcinaciji protiv bolesti iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: Potvrda o vakcinaciji), koju potpisuje i vlasnik, a jedan primjerak Potvrde o vakcinaciji veterinarska organizacija zadržava za svoju evidenciju i skeniranu postavlja u VIS RS.

(6) Potvrda o vakcinaciji iz stava 5. ovog člana, popunjena na Obrascu 37. iz Priloga ovog pravilnika, izdaje se štampanjem direktno iz VIS RS, koji joj sistemski dodjeljuje QR-kod i broj pod kojim je izdata.

(7) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava za sprovedenu mjeru vakcinacije, popunjenog na Obrascu 38. iz Priloga ovog pravilnika, a koji veterinarska organizacija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(8) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se do petog u mjesecu za mjere sprovedene u prethodnom mjesecu.

Član 58

(1) Pravo na podsticajna sredstva za sprovedene mjere obilježavanja (mikročipovanja) konja, vađenja krvi kopitara starosti do šest mjeseci i laboratorijsku dijagnostiku infektivne anemije kopitara (u daljem tekstu: IAK) ostvaruju vlasnici životinja posredstvom ovlašćenih veterinarskih organizacija i Veterinarski institut.

(2) Veterinarska organizacija koja je sprovela mjere iz stava 1. tačka 1. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o obilježenim konjima na imanju i vlasniku izdaje Potvrdu o obilježavanju životinja, koju potpisuje i vlasnik, a jedan primjerak Potvrde veterinarska organizacija zadržava za svoju evidenciju i skeniranu postavlja u VIS RS.

(3) Potvrda iz stava 2. ovog člana, popunjena na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika, izdaje se štampanjem direktno iz VIS RS, koji joj sistemski dodjeljuje QR-kod i broj pod kojim je izdata.

(4) Veterinarska organizacija koja je sprovela mjere iz stava 1. tačka 2. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o vađenju krvi kopitara izdaje Uputnicu za slanje uzoraka na laboratorijsko ispitivanje (u daljem tekstu: Uputnica), koju potpisuje i vlasnik, jedan primjerak Uputnice ostavlja vlasniku, a drugi primjerak Uputnice veterinarska organizacija zadržava za svoju evidenciju i skeniranu postavlja u VIS RS.

(5) Uputnica iz stava 4. ovog člana, popunjena na Obrascu 39. iz Priloga ovog pravilnika, izdaje se štampanjem direktno iz VIS RS, koji joj sistemski dodjeljuje QR-kod i broj pod kojim je izdata.

(6) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere obilježavanja (mikročipovanja) konja i vađenja krvi kopitara starosti do šest mjeseci ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava za sprovedenu mjeru obilježavanja (mikročipovanja) i vađenja krvi kopitara, popunjenog na Obrascu 40. iz Priloga ovog pravilnika, a koji veterinarska organizacija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(7) Veterinarski institut koji je sproveo mjeru laboratorijske dijagnostike obavezno u VIS RS unosi podatke o izvršenim dijagnostičkim ispitivanjima, a primjerak potpisanog nalaza sa rezultatom dijagnostičkog ispitivanja skenira i postavlja u VIS RS.

(8) Podsticajna sredstva za sprovedenu mjeru laboratorijske dijagnostike infektivne anemije kopitara ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, popunjenog na Obrascu 34. iz Priloga ovog pravilnika, a koji veterinarska laboratorija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(9) U Republici Srpskoj će se od 1. septembra do 15. decembra 2021. godine nastaviti sprovođenje kontrole i iskorjenjivanja IAK-a kod kopitara starosti preko šest mjeseci na jedinicama lokalne samouprave na kojima je dijagnostikovano pet i više pozitivnih kopitara u zadnjih godinu dana.

(10) Podsticajna sredstva za obilježavanja (mikročipovanja) i vađenje krvi kopitara iz stava 1. ovog člana, kao i vađenje krvi u sprovođenju kontrole i iskorjenjivanja IAK-a iz stava 9. ovog člana, isplaćuju se u iznosu od 11,70 KM po grlu, a za sprovedene dijagnostičke mjere isplaćuju se u iznosu od 23,40 KM po uzorku.

(11) Ovlašćene veterinarske organizacije dostavljaju zahtjeve za mikročipove i vakutajnere u Ministarstvo, a preuzimaju ih u Veterinarskom institutu.

(12) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz ovog člana podnosi se do petog u mjesecu za mjere sprovedene u prethodnom mjesecu.

Član 59

(1) Pravo na podsticajna sredstva za rad Kancelarije za unos podataka u Banjoj Luci ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se nalazi na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji se prilažu:

1) izvještaj o sprovedenoj registraciji imanja i obilježavanju goveda i specifikacija troškova, na Obrascu 1. iz Pravilnika o načinu i uslovima vršenja poslova Kancelarije za unos podataka ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 107/15),

2) račun Veterinarsko-stočarskog centra a.d. Banja Luka (za bruto plate radnika angažovanih na unosu podataka, troškovi zakupa prostora, troškovi telefona i drugih telefonskih usluga, troškovi kancelarijskog materijala i troškovi drugih usluga).

(2) Ministarstvo sa Veterinarsko-stočarskim centrom a.d. Banja Luka, u okviru kojeg se nalazi Kancelarija za unos podataka, a koja obavlja poslove registracije imanja i identifikacije životinja, zaključuje poseban ugovor.

(3) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 60

(1) Za rad Veterinarske epidemiološke službe, koja obavlja praćenje i proučavanje epizootiološkog stanja u Republici Srpskoj, pravo na podsticajna sredstva za angažovanje tri saradnika i nabavku sredstava neophodnih za njihov rad ostvaruje Veterinarski institut.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana, u iznosu do 100.000 KM na godišnjem nivou, isplaćuju se za obavljanje sljedećih poslova:

1) terensko epizootiološko ispitivanje, odnosno istraživanje okolnosti pojave prijavljene bolesti, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/17 - u daljem tekstu: Zakon o veterinarstvu),

2) proučavanje epizootiološke situacije u skladu sa Zakonom o veterinarstvu,

3) priprema epidemioloških studija i analize rizika povodom unosa životinjskih zaraznih bolesti u Republiku Srpsku i BiH i ispitivanje ekonomski optimalnih mjera i procjena finansijskih posljedica propisanih mjera u slučaju pojave životinjskih zaraznih bolesti u skladu sa Zakona o veterinarstvu,

4) izrada prijedloga sprečavanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti životinja i zoonoza u Republici Srpskoj.

(3) Podsticajna sredstva za obavljanje poslova iz stava 2. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva koji se nalazi na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji se prilažu:

1) specifikacija troškova prevoza, kancelarijskog materijala i drugih sredstava i usluga neophodnih za rad Veterinarske epidemiološke službe,

2) izvještaj popunjen na Obrascu 41. iz Priloga ovog pravilnika, koji sadrži: izvještaj o obavljenim terenskim epizootiološkim ispitivanjima, pripremljenim epizootiološkim studijama i prijedlozima za sprečavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja i zoonoza u Republici Srpskoj, specifikaciju troškova prevoza, kancelarijskog materijala i drugih sredstava i usluga neophodnih za rad Veterinarske epidemiološke službe,

3) kopije svih pojedinačnih epizootioloških izvještaja o terenskim epizootiološkim izviđanjima.

(4) Ministarstvo sa Veterinarskim institutom, u okviru kojeg djeluje Veterinarska epidemiološka služba, zaključuje poseban ugovor.

(5) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 61

(1) Pravo na podsticajna sredstva za hitno uzimanje i dostavu uzoraka do ovlašćene veterinarske laboratorije ostvaruju vlasnici životinja posredstvom ovlašćenih veterinarskih organizacija.

(2) Veterinarske organizacije iz stava 1. ovog člana obezbjeđuju na svom epizootiološkom području hitno uzorkovanje prema uputstvu ovlašćene veterinarske laboratorije i dostavu uzoraka do te laboratorije u slučaju sumnje na pojavu naročito opasnih zaraznih bolesti i zoonoza, te pobačaja goveda, ovaca, koza, svinja i kobila, ako su svi navedeni slučajevi uredno prijavljeni nadležnoj veterinarskoj inspekciji.

(3) Hitnim uzimanjem i dostavom uzoraka, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se uzorkovanje i dostava uzoraka u slučaju pobačaja goveda, ovaca, koza, svinja i kobila, kao i u slučaju postojanja opravdane sumnje na neku od sljedećih zaraznih bolesti:

1) bjesnilo,

2) klasičnu kugu svinja,

3) afričku kugu svinja,

4) avijarnu influencu,

5) antraks,

6) bolest plavog jezika,

7) slinavku i šap,

8) vezikularnu bolest svinja.

(4) Za sprovedeno uzorkovanje i hitnu dostavu uzoraka pravo na podsticajna sredstva ostvaruju ovlašćene veterinarske organizacije na epizootiološkom području za koje im je izdato rješenje Ministarstva.

(5) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u iznosu od 20% od cijene litra goriva po pređenom kilometru ili po dostavljenoj fakturi brze pošte.

(6) Veterinarska organizacija koja je sprovela mjeru hitnog uzimanja i dostave uzoraka iz stava 1. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o uzorkovanju i izdaje Uputnicu, koju potpisuje i vlasnik uzorka ili nadležni veterinarski inspektor, jedan primjerak Uputnice ostavlja vlasniku, a drugi primjerak Uputnice veterinarska organizacija zadržava za svoju evidenciju i skeniranu postavlja u VIS RS.

(7) Uputnica iz stava 2. ovog člana, popunjena na Obrascu 39. iz Priloga ovog pravilnika, izdaje se štampanjem direktno iz VIS RS, koji joj sistemski dodjeljuje QR-kod i broj pod kojim je izdata.

(8) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere hitnog uzimanja i dostave uzoraka iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva, popunjenog na Obrascu 40. iz Priloga ovog pravilnika, a koji veterinarska organizacija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom, uz koji se prilažu kopija zapisnika veterinarskog inspektora i dokaz o pređenim kilometrima.

(9) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 62

(1) Pravo na podsticajna sredstva za sprovođenje Programa aktivnog i pasivnog nadzora na klasičnu i afričku kugu svinja kod domaće i divlje populacije svinja (u daljem tekstu: Program), koji donosi Ministarstvo, za mjeru uzorkovanja i dostave uzoraka i laboratorijske analize, ostvaruju registrovane veterinarske organizacije za uzorkovanje i referentna veterinarska laboratorija za laboratorijsku analizu.

(2) Veterinarska organizacija koja je sprovela mjeru uzorkovanja i dostave uzoraka iz stava 1. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o uzorkovanju i izdaje Uputnicu, koju potpisuje i vlasnik životinja, jedan primjerak Uputnice ostavlja vlasniku, a drugi primjerak Uputnice veterinarska organizacija zadržava za svoju evidenciju i skeniranu postavlja u VIS RS.

(3) Uputnica iz stava 2. ovog člana, popunjena na Obrascu 39. iz Priloga ovog pravilnika, izdaje se štampanjem direktno iz VIS RS, koji joj sistemski dodjeljuje QR-kod i broj pod kojim je izdata.

(4) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere uzorkovanja i dostave uzoraka iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava za sprovedenu mjeru uzorkovanja i dostave uzoraka, popunjenog na Obrascu 40. iz Priloga ovog pravilnika, a koji veterinarska organizacija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(5) Veterinarskoj organizaciji iz stava 1. ovog člana s ciljem sprovođenja programa, a na ime uzorkovanja i dostave uzoraka u referentnu laboratoriju, isplaćuju se podsticajna sredstva u iznosu od:

1) 11,70 KM za uzimanje i dostavu krvi,

2) 20 KM za dostavu leša svinje,

3) 23,40 KM za parcijalnu obdukciju i dostavu uzorka.

(6) Referentna veterinarska laboratorija koja je sprovela mjere laboratorijske analize iz stava 1. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o izvršenim laboratorijskim analizama, a primjerak potpisanog nalaza sa rezultatom dijagnostičkog ispitivanja skenira i postavlja u VIS RS.

(7) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere laboratorijske analize iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, popunjenog na Obrascu 34. iz Priloga ovog pravilnika, a koji referentna veterinarska laboratorija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(8) Laboratorijske analize dostavljenih uzoraka s ciljem sprovođenja programa isplaćuju se u iznosu od:

1) 30,50 KM za ELISA Ab i 70,20 KM za Real Time PCR metodu za program nadzora na klasičnu kugu svinja,

2) 17,55 KM za ELISA Ab i 70,20 KM za Real Time PCR metodu za program nadzora na afričku kugu svinja.

(9) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 63

(1) Pravo na podsticajna sredstva za unapređenje veterinarske djelatnosti imaju veterinarske organizacije i veterinarske laboratorije za:

1) nabavku opreme (dijagnostičke, hirurške, laboratorijske opreme i opreme za vještačko osjemenjavanje) i

2) nabavku teretnih automobila za obavljanje veterinarske djelatnosti.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana veterinarske organizacije i veterinarske laboratorije ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) rješenje o ispunjenosti uslova za rad veterinarske organizacije i veterinarske laboratorije,

2) izvod o zaposlenim licima iz Poreske uprave,

3) program ulaganja za unapređenje veterinarske djelatnosti,

4) predračune ili račune o planiranoj nabavci opreme i/ili automobila sa navedenim iznosom visine planiranih ulaganja,

5) ovjerenu izjavu korisnika podsticaja, sačinjenu na Obrascu 4. iz Priloga ovog pravilnika, da opremu ili automobil neće otuđiti u periodu od tri godine.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u visini do 35% od visine investiranih sredstava ili dostavljenog predračuna i ne mogu biti veća od 8.000 KM po korisniku u toku godine.

(4) Komisija koju imenuje ministar vrši bodovanje zahtjeva prema kriterijumima i bodovima navedenim u Specifikaciji broj 5. iz Priloga ovog pravilnika i objavljuje rang-listu na službenoj stranici Ministarstva.

(5) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se u skladu sa bodovanjem do iznosa raspoloživih sredstava utvrđenih Planom korišćenja sredstava.

(6) Korisnici podsticaja koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva za nabavku teretnog automobila u 2020. godini nemaju pravo na podsticajna sredstva za nabavku teretnog automobila u 2021. godini.

(7) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 64

(1) Pravo na sredstva za nabavku ušnih markica za obilježavanje svinja ostvaruje referentna veterinarska laboratorija koja izvrši nabavku ušnih markica i koja Agenciji podnese zahtjev, sačinjen na Obrascu 42, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, uz koji dostavlja:

1) fakturu o izvršenoj nabavci ušnih markica i

2) ugovor zaključen između referentne laboratorije i dobavljača nakon sprovedene procedure nabavke.

(2) Distribuciju ušnih markica za svinje prema ovlašćenim veterinarskim organizacijama koje sprovode mjere u skladu sa Zakonom o veterinarstvu u Republici Srpskoj vrši referentna veterinarska laboratorija na osnovu Plana distribucije ušnih markica, koji donosi Ministarstvo.

(3) Veterinarska organizacija prilikom preuzimanja ušnih markica za svinje u referentnoj veterinarskoj laboratoriji potpisuje Izjavu o preuzimanju ušnih markica za svinje, sačinjenu na Obrascu 43, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.

(4) Nakon izvršene aplikacije ušnih markica, ovlašćena veterinarska organizacija unosi podatak za svaku obilježenu svinju u VIS RS, te ušne markice razdužuje dostavljanjem potvrde o obilježavanju životinja referentnoj veterinarskoj laboratoriji.

(5) Zahtjev za isplatu sredstava za nabavku ušnih markica za svinje referentna veterinarska laboratorija podnosi nakon završetka postupka nabavke, a najkasnije do 1. decembra tekuće godine.

(6) Referentna veterinarska laboratorija dostavlja Ministarstvu izvještaj o distribuciji ušnih markica za svinje ovlašćenim veterinarskim organizacijama, sa popunjenim Obrascem 43. iz Priloga ovog pravilnika i potvrdom o obilježavanju životinja kao dokazom o razduženju ušnih markica do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

(8) Maksimalni iznos sredstava koji korisnik može ostvariti za ovu namjenu u tekućoj godini je do 50.000 KM.

Član 65

(1) Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju sjemena za vještačko osjemenjavanje u govedarstvu imaju registrovani centri za proizvodnju i distribuciju duboko zamrznutog sjemena, koji sa Ministarstvom imaju usaglašen plan proizvodnje, distribucije, korišćenja sjemena i suzbijanja steriliteta.

(2) Korisnik ostvaruje pravo na podsticajna sredstva za proizvedeno sjeme za vještačko osjemenjavanje za nabavku seksiranog sjemena, bikovskog stada (testiranih rasplodnjaka sa pozitivnom uzgojnom vrijednošću, genomski testiranih rasplodnjaka sa pozitivnom vrijednošću testa i mlade muške teladi iz domaćeg uzgoja poznatog porijekla i kontrolisane proizvodnosti majke).

(3) Podsticajna sredstva za namjene iz stava 2. ovog člana odobravaju se u iznosu do 50% od proizvođačke cijene doza sjemena, odnosno vrijednosti bikovskog stada i ne mogu biti veća od 250.000 KM po korisniku.

(4) Korisnici iz stava 1. ovog člana ostvaruju pravo na podsticajna sredstva na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se dostavlja:

1) rješenje Ministarstva o registraciji,

2) plan proizvodnje sjemena usaglašen sa Ministarstvom,

3) kalkulacija proizvodne cijene doze sjemena,

4) broj isporučenih doza duboko zamrznutog sjemena sa nazivom pravnog ili fizičkog lica, kupca sjemena za vještačko osjemenjavanje,

5) računi sa dokazom o uplati za nabavku sjemena, bikovskog stada propisanih karakteristika iz stava 2. ovog člana.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 65a

(1) Pravo na podsticajna sredstva za obavljanje uzgojnoselekcijskih djelatnosti u stočarstvu imaju pravna lica koja su ovlašćena za organizovanje uzgoja kvalitetno-priplodnih životinja, u skladu sa Zakonom o stočarstvu.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se za vršenje usluga kontrole proizvodnosti za osobine proizvodnje mlijeka i prirasta.

(3) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilaže zbirni izvještaj kontrole proizvodnosti i prirasta za izvještajni period, u skladu sa Pravilnikom o postupcima ocjenjivanja, ispitivanja i testiranja uzgojnih vrijednosti kvalitetno-priplodnih goveda.

(4) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz stava 2. ovog člana iznosi:

1) 10 KM po grlu za vršenje usluga kontrole proizvodnosti za osobine prirasta za svaku kontrolu,

2) 2 KM po grlu za vršenje usluga kontrole proizvodnosti za osobine proizvodnje mlijeka za svaku kontrolu.

(5) Maksimalni iznos sredstava koji korisnik može ostvariti po ovom članu iznosi do 15.000 KM.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Član 66

(1) Pravo na podsticajna sredstva za obavljanje nadzora nad uzgojno-selekcijskim radom u pčelarstvu imaju naučno-istraživačke institucije koje su ovlašćene od strane Ministarstva, a u skladu sa Pravilnikom o nivou i obliku selekcijskih metoda u proizvodnji pčela matica ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 5/15).

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva koji Agenciji podnosi ovlašćena institucija i uz koji prilaže:

1) saglasnost Ministarstva na plan rada,

2) listu korisnika na čijim pčelinjacima se realizuje plan proizvodnje matica i rad reprocentara u pčelarstvu,

3) završni izvještaj sa iskazanim troškovima kojim su obuhvaćeni svi korisnici plana rada (pisana i elektronska forma),

4) ugovor između Ministarstva i ovlašćene institucije iz stava 1. ovog člana.

(3) Agencija nakon izvršene kontrole podataka iz stava 2. ovog člana odobrava isplatu sredstava ovlašćenoj instituciji za realizovane aktivnosti.

(4) Maksimalni iznos sredstava koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je do 15.000 KM.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 15. decembra tekuće godine.

Član 67

(1) Pravo na podsticajna sredstva za kontrolu kvaliteta svježeg sirovog mlijeka imaju korisnici podsticaja koji učestvuju u postupku kontrole kvaliteta svježeg sirovog mlijeka i koji zaključe ugovor sa Ministarstvom.

(2) Korisnici ostvaruju pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana na osnovu zahtjeva uz koji prilažu ugovor sa Ministarstvom i izvještaj o sprovedenoj kontroli mlijeka, kao i broju uzoraka sa ukupnim troškovima za mjesec u kojem je vršena kontrola.

(3) Zahtjev iz stava 2. ovog člana podnosi se na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana odobravaju se u iznosu do 80.000 KM mjesečno po korisniku, na osnovu rješenja direktora Agencije.

Član 68

(1) Pravo na podsticajna sredstva za opremanje laboratorija za kontrolu kvaliteta i bezbjednosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda imaju pravna lica koja su u postupku akreditacije ili imaju ovlašćenje Ministarstva za navedene djelatnosti.

(2) Pravna lica ostvaruju podsticajna sredstva na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) program ili projekat opremanja i rada laboratorije,

2) predračun ili račun za nabavku materijala, opreme, uređaja ili vršenju usluga,

3) dokaz da je laboratorija u postupku dobijanja akreditacije - za one laboratorije koje nemaju ovlašćenje Ministarstva.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana odobravaju se u skladu sa Planom korišćenja sredstava u iznosu do 50% od procijenjenih vrijednosti investicije i ne mogu biti veća od 50.000 KM po korisniku u toku godine.

(4) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 68a

(1) Pravo na podsticajna sredstva za opremanje laboratorije za molekularna ispitivanja zaraznih bolesti životinja na farmama i poljoprivrednim gazdinstvima ima referentna veterinarska laboratorija.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva koji Agenciji podnosi referentna veterinarska laboratorija uz koji prilaže:

1) program unapređenja laboratorijske dijagnostike,

2) predračun za nabavku materijala, opreme ili uređaja,

3) ugovor između Ministarstva i referentne veterinarske laboratorije.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana odobravaju se na osnovu rješenja direktora Agencije i ne mogu biti veća od 120.000 KM po korisniku.

(4) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

Član 69

(1) Pravo na sredstva za sufinansiranje premije osiguranja primarne poljoprivredne proizvodnje imaju korisnici podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji izvrše osiguranje primarne poljoprivredne proizvodnje za tekuću godinu.

(2) Pravo na sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se za sljedeće vrste poljoprivredne proizvodnje:

1) stočarsku (stoka),

2) voćarsko-vinogradarsku,

3) povrtarsku i ratarsku.

(3) Korisnici podsticaja ostvaruju pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) polisu osiguranja za tekuću godinu,

2) dokaz o izvršenoj uplati osiguranja (uplatnica ili izvod iz banke).

(4) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana isplaćuje se u iznosu do 50% iznosa osiguranja i ne može biti veća od 25.000 KM po korisniku.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Član 70

(1) Pravo na podsticajna sredstva za finansiranje analize kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta imaju poljoprivredna gazdinstva upisana u RPG po osnovu Programa pedoloških analiza zemljišta u Republici Srpskoj i koja do 15. maja tekuće godine u RPG imaju prijavljene minimalne površine pod korišćenjem:

1) u ravničarskim područjima (do 200 metara nadmorske visine) za ratarske kulture 3 ha, za voćarske i povrtarske kulture 2 ha i za plastenike 1.000 m²,

2) u brežuljkastim područjima (od 200 do 500 metara nadmorske visine) za ratarske kulture 2 ha, za voćarske i povrtarske kulture 1 ha i za plastenike 500 m²,

3) u područjima iznad 500 metara nadmorske visine za ratarske kulture 1 ha, za voćarske i povrtarske kulture 1 ha i za plastenike 300 m².

(2) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja podnose Agenciji ili kancelariji najbliže područne jedinice Ministarstva (Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi) na Obrascu 44. iz Priloga ovog pravilnika najkasnije do 15. juna tekuće godine.

(3) Nakon podnošenja zahtjeva iz stava 2. ovog člana, ministar imenuje komisiju koja vrši obradu zahtjeva, i to provjerom podataka iz zahtjeva sa podacima iz službenih evidencija i utvrđuje listu korisnika analiza, koju dostavlja Agenciji, svim područnim jedinicama Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, ovlašćenoj instituciji i objavljuje na internet stranici Ministarstva.

(4) Analizu iz stava 1. ovog člana vrši ovlašćena institucija na osnovu rješenja koje je izdalo Ministarstvo.

(5) Pravo na podsticajna sredstva za finansiranje analize nemaju porodična poljoprivredna gazdinstva koja su to pravo ostvarila u posljednje četiri godine po osnovu Programa pedoloških analiza zemljišta u Republici Srpskoj.

(6) Ovlašćena institucija nakon izvršene analize plodnosti poljoprivrednog zemljišta korisnicima iz stava 1. ovog člana dostavlja izvještaj o rezultatima analize zajedno sa preporukama.

(7) Podsticajna sredstva za izvršene analize iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva koji Agenciji podnosi ovlašćena institucija i uz koji se prilažu:

1) specifikacija korisnika za koje je izvršena analiza (u pisanoj i elektronskoj formi),

2) ovjereni izvještaji o izvršenim analizama (u elektronskoj formi),

3) faktura sa fiskalnim računom sa iskazanim troškovima za izvršene analize,

4) godišnji izvještaj o izvršenim analizama.

(8) Agencija nakon izvršene kontrole podataka iz st. 6. i 7. ovog člana odobrava isplatu sredstava ovlašćenoj instituciji za realizovane analize.

(9) Visina nadoknade za izvršenu analizu kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta iznosi 80 KM po analizi sa PDV-om.

(10) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 15. decembra tekuće godine.

Član 71

(1) Pravo na podsticajna sredstva za analizu kvaliteta stočne hrane proizvedene i spremljene na farmama imaju poljoprivredna gazdinstva posredstvom ovlašćene institucije, a na osnovu Programa unapređenja kvaliteta kabaste i koncentrovane stočne hrane, koji se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva koji Agenciji podnosi ovlašćena institucija i uz koji prilaže:

1) listu korisnika na čijim poljoprivrednim gazdinstvima se realizuje Program iz stava 1. ovog člana,

2) završni izvještaj kojim su obuhvaćeni svi korisnici Programa (pisana i elektronska forma),

3) predračun sa iskazanim troškovima za realizaciju Programa,

4) ugovor između Ministarstva i ovlašćene institucije iz stava 1. ovog člana.

(3) Agencija nakon izvršene kontrole podataka iz stava 2. ovog člana odobrava isplatu sredstava ovlašćenoj instituciji za realizovane analize.

(4) Maksimalni iznos sredstava koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 150.000 KM.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 15. decembra tekuće godine.

Član 72

(1) Pravo na namjenska sredstva za isporuku linkova, korišćenje licenci i mrežno održavanje RPG i sredstva za pristup, korišćenje, održavanje i unapređivanje informacionih sistema za kontrolu podsticaja, upravljanje zemljišnim resursima i poljoprivrednom proizvodnjom, kao i za vođenje evidencija, ostvaruje se na osnovu ugovora između Ministarstva i pružaoca usluge.

(2) Namjenska sredstva za vođenje RPG, te za pristup, korišćenje, održavanje i unapređenje informacionih sistema i korišćenje licenci ostvaruju se na osnovu ugovora između Ministarstva i pružaoca usluge.

(3) Namjenska sredstva iz st. 1. i 2. ovog člana isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije.

Član 73

(1) Pravo na podsticajna sredstva za rad komisija, stručnih timova i radnih grupa imenovanih rješenjem ministra ili na osnovu ugovora za izradu strateških i programskih dokumenata, studija, analiza, zakona, podzakonskih akata i anketa ostvaruju korisnici na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji.

(2) Izradu najsloženijih strateških i analitičkih dokumenata iz stava 1. ovog člana vrše Univerzitet u Banjoj Luci ili Univerzitet u Istočnom Sarajevu, a na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana isplaćuju se za rad komisija i radnih grupa imenovanih rješenjem ministra na osnovu projektnog zadatka, u skladu sa rješenjem, a ostvaruju se na osnovu rješenja direktora Agencije i maksimalno iznose do 5.000 KM po članu komisije, osim za poslove po osnovu ugovora.

(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana isplaćuju se za izradu i prevođenje strateških i planskih dokumenata, studija, analiza, zakona, podzakonskih akata na osnovu sklopljenog ugovora kojim su definisani uslovi i vrijednosti, a isplaćuju se korisnicima na osnovu rješenja direktora Agencije.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 74

(1) Pravo na podsticajna sredstva za sprovođenje zadružnih revizija, uspostavljanje baze podataka i registra zadruga, edukaciju članica i promociju zadrugarstva radi jačanja zadrugarstva i potpunog institucionalnog uređenja, uspostavljanja standarda savremenog poljoprivrednog zadrugarstva i kadrovskog jačanja ima korisnik - Zadružni savez Republike Srpske koji podnosi zahtjev Agenciji, uz koji prilaže plan sprovođenja poslovnih aktivnosti za naredni kvartal sa specifikacijom troškova.

(2) Zahtjev za odobravanje sredstava iz stava 1. ovog člana dostavlja se Agenciji do desetog u mjesecu za naredni kvartal.

(3) Korisnik podsticaja dužan je da dostavi izvještaj o utrošku odobrenih sredstava u skladu sa Specifikacijom troškova, dokumentovan dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava, na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika.

(4) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije u iznosu do 50% po odobrenoj specifikaciji, a maksimalno do 10.000 KM mjesečno.

Član 75

(1) Pravo na podsticajna sredstva za unapređenje, zaštitu i razvoj ribljeg fonda u ribolovnim vodama ostvaruju korisnici koji imaju zaključen ugovor sa Ministarstvom o korišćenju ribolovnih zona, i to za:

1) poribljavanje ribolovnih zona, rad, održavanje i adaptaciju mrestilišta,

2) izgradnju ribolovno-tehničkih objekata: ribolovnih staza i mjesta za djecu i ribolovce sa posebnim potrebama,

3) nabavku zaštitnih sredstava: električne i mehaničke ograde za prirodna mrestilišta, sredstva za videonadzor, plašilice, oprema za praćenje, traženje i osmatranje i druga odbijajuća sredstva,

4) zaštitu ribljeg fonda, ugroženih vrsta riba i staništa i rad ribočuvarske službe.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) kopiju rješenja o registraciji, a za mrestilište i upotrebnu dozvolu za objekat,

2) program ulaganja u svrhu unapređivanja, zaštite i razvoja ribljeg fonda,

3) mišljenje Sportsko-ribolovnog saveza Republike Srpske na program ulaganja iz tačke 2) ovog stava,

4) račun ili predračun za nabavku osnovnih ili obrtnih sredstava, potrebnog materijala i opreme,

5) ovjerenu izjavu korisnika da će objekat i opremu koristiti u skladu sa programom, a najmanje pet godina.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u visini do 60% od visine investiranih sredstava ili dostavljenog predračuna i ne mogu biti veća od 10.000 KM po korisniku u toku godine.

(4) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih zahtjeva, srazmjerno procentualnom učešću ukupno investiranih sredstava u raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava.

(5) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

Član 76

(1) Pravo na podsticajna sredstva za potrebe računovodstvene baze podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u okviru uspostavljanja mreže podataka o računovodstvu na poljoprivrednim gazdinstvima (FADN) imaju korisnici koji učestvuju u postupku prikupljanja podataka, a koji zaključe ugovor sa Ministarstvom.

(2) Korisnici ostvaruju pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana na osnovu zahtjeva, uz koji prilažu kopiju ugovora sa Ministarstvom.

(3) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana odobravaju se u iznosu do 500 KM po korisniku na osnovu rješenja direktora Agencije.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine putem Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

Član 77

(1) Pravo na podsticajna sredstva za vanredne potrebe i pomoći mogu imati korisnici podsticaja za prevazilaženje problema socijalne i ekonomske održivosti koji su nastali u obračunskom periodu, i to usljed:

1) problema prouzrokovanih pojavom vanrednih okolnosti (požar, uništavanja biljaka po nalogu fitosanitarnog inspektora zbog prisustva karantinskih štetnih organizama, šteta od groma, vukova i pasa lutalica),

2) problema prouzrokovanih lošim ekonomskim i socijalnim stanjem članova poljoprivrednog gazdinstva koji pored zastoja poljoprivredne proizvodnje prouzrokuju teškoće u stvaranju uslova za zadovoljenje osnovnih životnih potreba,

3) problema demografske održivosti za registrovana poljoprivredna gazdinstva.

(2) Za namjene iz stava 1. tačka 1) ovog člana visina novčanih sredstava određuje se na osnovu dostavljenog izvještaja o nastaloj šteti sa navedenim iznosom procijenjene štete odgovarajuće komisije ili nadležne institucije (opštinska komisija, MUP, civilna zaštita i drugo) ili rješenja fitosanitarnog inspektora, i to u iznosu od 30% od procijenjene štete i ne mogu biti veća od 5.000 KM za fizička lica i 10.000 KM za poslovne subjekte.

(3) Za namjene iz stava 1. tačka 2) ovog člana ministar imenuje komisiju koja terenskim obilaskom i uvidom na licu mjesta utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 1. tačka 2) ovog člana i predlaže korisnika podsticaja.

(4) Komisija iz stava 3. ovog člana vrši bodovanje korisnika na osnovu kriterijuma navedenih u Specifikaciji broj 6. iz Priloga ovog pravilnika i sačinjava zapisnik koji dostavlja Agenciji.

(5) Visina podsticajnih sredstava iz stava 1. tačka 2) ovog člana određuje se na osnovu broja bodova iz Specifikacije broj 6. i ne mogu biti veća od 5.000 KM po korisniku.

(6) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. tačka 2) ovog člana nemaju korisnici koji su ovo pravo ostvarili u prethodnoj godini.

(7) Za namjene iz stava 1. tačka 3) ovog člana korisnik podsticaja podnosi zahtjev, uz koji prilaže uvjerenje iz matične knjige rođenih samo za djecu rođenu u obračunskom periodu i uvjerenje o prebivalištu (CIPS).

(8) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz stava 7. ovog člana isplaćuje se u visini od 500 KM po rođenom djetetu.

(9) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

Član 77a

(1) Pravo na podsticajna sredstva za interventnu prodaju svinja imaju korisnici podsticaja koji su izvršili prijavu tova svinja u skladu sa članom 18. ovog pravilnika i koji su u periodu od 15. januara 2021. godine do 28. februara 2021. godine izvršili prodaju tovnih svinja izlazne težine 110 kg i više.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji, uz koji prilažu:

1) potpisanu i ovjerenu fakturu sa navedenim brojem životinja, težinom i unesenim identifikacionim brojevima za grla ili serijskim brojem sa uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja - za pravna lica i fizička lica registrovana u sistemu PDV-a,

2) otkupne blokove u kojima su navedeni brojevi prodatih grla sa identifikacionim brojem i težinom ili serijskim brojem sa uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja - za fizička lica koja nisu u sistemu PDV-a,

3) specifikaciju za tovna grla, popunjenu na Obrascu 12. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije),

4) kopiju uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja, koja prati transport D obrazac - za svinje,

5) kopiju rješenja o registraciji za klanice koje su registrovane na osnovu preduzetničke djelatnosti, a ukoliko su grla otkupljena od pravnog lica za potrebe izvoza živih životinja, i dokaze o izvozu.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana odobravaju se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, u skladu sa Planom korišćenja sredstava, u iznosu do 50 KM po grlu.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 15. marta 2021. godine.

Član 78

(1) Ministar i direktor Agencije mogu u pojedinim slučajevima formirati komisiju koja vrši provjeru ispunjenosti uslova za korišćenje podsticajnih sredstava u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

(2) Komisija iz stava 1. ovog člana, uvidom na licu mjesta, konstatuje činjenično stanje i sačinjava zapisnik.

(3) Zapisnik komisije iz stava 2. ovog člana može biti osnov za donošenje rješenja o odbijanju prava na podsticajna sredstva po ovom pravilniku.

GLAVA III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 79

Nadzor nad sprovođenjem i izvršavanjem odredaba ovog pravilnika vrše Republička uprava za inspekcijske poslove i inspekcije jedinice lokalne samouprave posredstvom poljoprivredne, veterinarske i tržišne inspekcije.

Član 80

(1) Podsticajna sredstva za sve namjene navedene u članu 6. ovog pravilnika isplaćuju se krajnjim korisnicima do visine predviđene Planom korišćenja podsticajnih sredstava u tekućoj godini.

(2) Korisnici prava dužni su da namjenski koriste podsticajna sredstva i druge oblike podrške u poljoprivredi.

(3) Korisnik prava dužan je da vrati podsticajna sredstva ostvarena na osnovu netačno navedenih podataka ili ako ih nenamjenski utroši u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja kojim nadležni inspektor naloži korisniku vraćanje sredstava.

(4) U slučaju iz stava 3. ovog člana, korisniku se sa danom donošenja rješenja od nadležnog inspektora, dodjelom pasivnog statusa do daljeg, blokiraju sva prava na podsticajna sredstva iz člana 6. ovog pravilnika, a najkraće do isteka dvije godine, računajući od dana vraćanja podsticajnih sredstava, zajedno sa zateznom kamatom.

(5) Korisnici prava dužni su čuvati dokumentaciju na osnovu koje su ostvarili podsticajna sredstva najmanje tri godine od dana dobijanja podsticajnih sredstava.

Član 81

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 7/20, 24/20, 33/20, 55/20, 78/20, 90/20, 107/20 i 111/20).

Član 82

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje