Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko/ Propisi Kantona Sarajevo / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE I SELA

("Sl. glasnik RS", br. 25/2018, 46/2018, 71/2018, 82/2018, 97/2018, 102/2018 i 116/2018)

GLAVA I
OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje su obavezna da ispunjavaju fizička i pravna lica za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze korisnika podsticaja nakon njihovog primanja, rokovi, kao i potrebna dokumentacija i obrasci.

Član 2

(1) Pravo na podsticajna sredstva i druge oblike podrške u poljoprivredi imaju fizička i pravna lica (u daljem tekstu: korisnik podsticaja) sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika), koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG) kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva, kao i drugi subjekti u skladu sa članom 26. Zakona o poljoprivredi koji su upisani u Registar korisnika podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: RK).

(2) Visina podsticajnih sredstava obračunava se u skladu sa Planom korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za tekuću godinu (u daljem tekstu: Plan korišćenja sredstava).

(3) Za ostvarivanje prava na novčane podsticaje korisnici podsticaja podnose Agenciji za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Agencija) zahtjev i dokumentaciju propisane ovim pravilnikom.

(4) Zahtjevi za ostvarivanje novčanih podsticaja u poljoprivredi podnose se na obrascima 1. i 2. iz Priloga ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio, osim ako ovim pravilnikom nisu propisani posebni obrasci za podnošenje zahtjeva.

(5) Zahtjev iz stava 3. ovog člana za fizička lica podnosi nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a u slučaju spriječenosti nosioca poljoprivrednog gazdinstva, zahtjev može podnijeti i opunomoćeno lice na ime nosioca gazdinstva, uz prilaganje ovjerene punomoći.

(6) Nakon obrade zahtjeva iz stava 3. ovog člana direktor Agencije, najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva, donosi rješenje o zahtjevu.

(7) Za podsticajne mjere podrške tekućoj proizvodnji iznos premije po jedinici proizvoda koji se koristi pri odobravanju podsticajnih sredstava utvrđuje se rješenjem direktora Agencije nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

(8) Za svaku podsticajnu mjeru koja se obračunava na osnovu utvrđenog procenta, a nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, direktor Agencije rješenjem utvrđuje visinu procenta koji se koristi pri odobravanju podsticajnih sredstava.

(9) Isplata podsticajnih sredstava vrši se direktnim plaćanjem na transakcione, odnosno žiro račune korisnika podsticaja preuzete iz baze podataka RK.

Član 3

(1) Obračun podsticajnih sredstava vrši se na osnovu poređenja podataka iz zahtjeva i dokumentacije u prilogu sa podacima upisnim u RPG i RK.

(2) Obračunski period za obračun podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom traje od isteka roka za podnošenje zahtjeva za podsticajne mjere iz 2017. godine pa do isteka roka za podnošenje zahtjeva za podsticajne mjere u 2018. godini (povezivanje perioda).

(3) Dokumentacija iz stava 1. ovog člana koja se odnosi na dokaze o investiranim sredstvima je:

1) ugovor o izvođenju radova sa privremenom ili okončanom situacijom sa specifikacijom izvršenih radova i dokaz o uplati putem žiro računa i za poslovne subjekte, ali i za fizička lica ili

2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva uz naznačen JIB za poslovne subjekte i dokaz o uplati putem žiro računa i za poslovne subjekte, ali i za fizička lica ili

3) maloprodajni fiskalni račun, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, tako da se faktura odnosi samo na jedan fiskalni račun, uz naznačen JIB za poslovne subjekte i dokaz o uplati u skladu sa obaveznim poslovanjem putem žiro računa, a za fizička lica dokaz o uplati na žiro račun dobavljača za sve račune od 30.000 KM i veće.

(4) Za nabavke, odnosno usluge izvršene od dobavljača/izvođača van područja Republike na kome nije izvršena fiskalizacija (Brčko Distrikt BiH) i za nabavke izvršene u inostranstvu, uz dokaze o investiranim sredstvima iz stava 3. ovog člana, korisnik podsticaja dostavlja i dokaz o uplati na žiro račun dobavljača/izvođača.

(5) Kao predmet obračuna novčanih podsticaja ne uzima se u obzir stavka na računima koja nije predmet podsticaja.

(6) Za ista ulaganja korisnik podsticaja ne može ostvariti podsticaj po više osnova.

(7) Za nabavljena sredstva i opremu u inostranstvu, uz dokumentaciju iz st. 3. i 4. ovog člana, prilažu se prateća carinska dokumentacija i SWIFT, kao dokaz o izvršenoj uplati.

(8) Razvijenost jedinica lokalne samouprave utvrđuje se u skladu sa Odlukom o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2018. godinu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 93/17).

Član 4

Pravo na podsticajna sredstva u skladu sa ovim pravilnikom nemaju korisnici podsticaja koji imaju pasivan status u skladu sa članom 17. Uredbe o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava.

GLAVA II
NOVČANI PODSTICAJI ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE I SELA

Član 5

(1) Pravo na novčane podsticaje za razvoj poljoprivrede i sela korisnik podsticaja ostvaruje kroz podršku tekućoj proizvodnji, podršku kapitalnim investicijama, podršku ruralnom razvoju i sistemske i ostale mjere podrške.

(2) U okviru podrške tekućoj proizvodnji - direktna podrška korisnik podsticaja ostvaruje pravo na sljedeće vrste novčanih podsticaja:

1) direktna podrška stočarskoj proizvodnji:

1. premija za priplodnu stoku,

2. premija za mlijeko,

3. premija za proizvodnju mesa - tov,

4. podrška pčelarskoj proizvodnji,

5. podrška razvoju konjarstva;

2) direktna podrška biljnoj proizvodnji:

1. premija za proizvedeno i prodato voće, povrće i gljive,

2. regres po jedinici sjetvene površine za pšenicu i soju,

3. regres po jedinici obradive površine - dizel-gorivo,

4. premija za pšenicu,

5. premija za sjemenski materijal,

6. premija za sadni materijal,

7. premija za industrijsko bilje,

8. organska proizvodnja.

(3) U okviru podrške kapitalnim investicijama korisnik podsticaja ostvaruje pravo na novčani podsticaj u skladu sa posebnim propisom za:

1) investicije u stočarsku proizvodnju,

2) investicije u biljnoj proizvodnji,

3) investicije u modernizaciju postojećih i opremanje novih prerađivačkih kapaciteta,

4) investicije u poljoprivrednu mehanizaciju.

(4) U okviru podrške ruralnom razvoju korisnik podsticaja ostvaruje pravo na novčani podsticaj za:

1) podršku samozapošljavanju agronoma,

2) poslovne aktivnosti poljoprivredne zadruge i klastera i udruženja žena u ruralnom području,

3) podršku izložbama i sajmovima, medijskim aktivnostima i unapređivanju znanja i vještina,

4) podršku razvoju brdsko-planinskog područja,

5) podršku za unapređivanje proizvodnje sjemena u brdsko-planinskom području - Centar Sokolac,

6) podršku za unapređivanje sistema protivgradne zaštite,

7) podršku zajedničkim projektima Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) i Opštine Srebrenica,

8) podršku za unapređenje visoke tehnologije hemijske prerade kukuruza,

9) podršku uvođenju tehnoloških inovacija u poljoprivredi,

10) podršku uvođenju standarda kvaliteta u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda,

11) podršku za unapređivanje, zaštitu i razvoj lovstva.

(5) U okviru sistemskih i ostalih mjera podrške korisnik ostvaruje pravo na novčani podsticaj za:

1) mjere za zaštitu zdravlja biljaka,

2) mjere za zaštitu zdravlja životinja,

3) podršku za proizvodnju sjemena za vještačko osjemenjavanje u govedarstvu,

4) podršku obavljanju uzgojno-selekcijskih djelatnosti,

5) podršku organizacijama u stočarstvu za zaštitu kulturnog nasljeđa i genetičkih resursa,

6) podršku opremanju laboratorija,

7) podršku sufinansiranju premije osiguranja primarne poljoprivredne proizvodnje,

8) podršku analizi kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta,

9) podršku za vođenje i održavanje registara,

10) podršku za izradu strateških i planskih dokumenata,

11) podršku za sprovođenje zadružnih revizija,

12) poribljavanje ribolovnih područja i rad ribočuvarske službe i Sportsko-ribolovnog saveza Republike Srpske,

13) podršku za potrebe vođenja računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (FADN),

14) podršku za vanredne potrebe i pomoći.

(6) Isplata sredstava po sudskim presudama i žalbama na rješenja Agencije vrši se sredstvima iz stava 5. ovog člana.

1. Podrška tekućoj proizvodnji

1.1. Stočarska proizvodnja

Član 6

(1) Pravo na premiju za uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodne stoke imaju korisnici podsticaja koji se bave proizvodnjom i uzgojem kvalitetno-priplodne stoke, koji su upisani u Registar uzgajivača kvalitetno-priplodne stoke, ako je kvalitetno-priplodno grlo proizvedeno u vlastitom zapatu ili kupljeno za dalju reprodukciju u odgovarajućoj dobi, a vodi porijeklo od roditelja upisanih u matičnu evidenciju i služi za dalju reprodukciju te ako je osnovni zapat obuhvaćen uzgojno-selekcijskim radom i/ili izvrše nabavku (kupovinu) kvalitetno-priplodne stoke, i to za sljedeće proizvodnje:

1) govedarstvo:

1. za uzgoj i nabavku steonih kvalitetno-priplodnih junica,

2. za uzgoj u sistemu krava-tele;

2) svinjarstvo:

1. za uzgoj i nabavku suprasnih kvalitetno-priplodnih krmača i nazimica;

3) ovčarstvo i kozarstvo:

1. za uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodnih ovaca i koza,

4) živinarstvo:

1. za uzgoj kokica i pijetlova roditeljskih karakteristika,

2. za uzgoj osamnaestonedjeljnih pilenki;

5) pčelarstvo:

1. za proizvodnju selekcionisanih matica,

2. za uspostavljanje i rad testnih stanica za testiranje pčelinjih matica.

(2) Korisnici podsticaja pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih ženskih grla iz stava 1. t. 1), 2) i 3) ovog člana ostvaruju za grla koja su osjemenjena priplodnjakom koji je upisan u Centralni registar muških matičnih grla (u daljem tekstu: Centralni registar).

(3) Premija za proizvodnju, uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodne stoke utvrđuje se nakon obrade dostavljenih zahtjeva za svaku vrstu proizvodnje, nakon utvrđenog broja jedinica (grlo/kljun/komad), a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i ovim pravilnikom.

(4) Korisnik podsticaja pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih junica ostvaruje samo jednom za isto grlo.

(5) Komisija, koju formira ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar), provjerava i utvrđuje da li životinja proizvedena u domaćem uzgoju, a za koju se podnosi zahtjev, ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ovog člana i sačinjava zapisnik, koji se prilaže uz prethodno dostavljeni zahtjev sa propisanom dokumentacijom, čime se stiču uslovi za obradu zahtjeva.

Član 7

(1) Pravo na premiju za uzgoj steonih kvalitetno-priplodnih junica imaju korisnici podsticaja koji su:

1) proizveli i uzgojili najmanje dvije kvalitetno-priplodne junice u vlastitom zapatu i/ili

2) uzgojili najmanje dvije kvalitetno-priplodne junice za dalju reprodukciju od nabavljene (kupljene) teladi u dobi do šest mjeseci.

(2) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana imaju korisnici podsticaja za grla mliječnih, tovnih i kombinovanih rasa goveda čija je dob prilikom prve oplodnje za pojedine rase u skladu sa Programom uzgoja goveda u Republici Srpskoj za period 2016-2021 ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 72/16).

(3) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana za grla iz sopstvenog uzgoja ostvaruju na osnovu zahtjeva Agenciji, uz koji prilažu:

1) obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga Pravilnika,

2) pasoš - Obrazac D za predmetno grlo,

3) ovjerenu izjavu na Obrascu 3a. iz Priloga ovog pravilnika da predmetno grlo za koje se ostvaruju podsticaji neće otuđiti najmanje dvije godine, izuzev zbog zdravstvenih i reproduktivnih problema, pri čemu se obezbjeđuje potvrda veterinara o uginuću ili neophodnosti mjere prinudnog klanja.

(4) Pravo na premiju za nabavljene kvalitetno-priplodne junice korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) račune u skladu sa članom 3. st. 3, 4. i 7. ovog pravilnika kao dokaz o investiranim sredstvima osim za grla nabavljena od domaćih uzgajivača, za koja nije potrebno prilagati maloprodajni fiskalni račun,

2) kopije pedigrea i pasoša junice,

3) ovjerenu izjavu na Obrascu 3a. iz Priloga ovog pravilnika da predmetno grlo za koje se ostvaruju podsticaj neće otuđiti najmanje dvije godine, izuzev zbog zdravstvenih i reproduktivnih problema, pri čemu se obezbjeđuje potvrda veterinara o uginuću ili neophodnosti mjere prinudnog klanja.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodne stoke iz st. 1. i 4. ovog člana podnosi se u periodu uzgoja, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

(6) Premija za uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodnih steonih junica iznosi do 230 KM po grlu za grlo iz domaćeg uzgoja i do 280 KM po grlu za nabavljena grla.

(7) Maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM.

Član 8

(1) Pravo na premiju za uzgoj krava u sistemu uzgoja krava-tele imaju korisnici podsticaja koji posjeduju najmanje pet krava tovnih ili kombinovanih rasa (meso-mlijeko), odnosno križance tovnih i kombinovanih rasa (meso-mlijeko), koje daju potomstvo i od kojih je jedini prihod prirast teleta.

(2) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika,

2) kopije pasoša krava,

3) kopije pasoša bika upisanog u Centralni registar ukoliko je osjemenitelj,

4) kopije kartona upotrebe u priplodu i registra teladi.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju iz stava 1. ovog člana podnosi se u periodu uzgoja, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

(4) Premija za uzgoj krava u sistemu uzgoja krava-tele iznosi do 240 KM po grlu.

(5) Maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 50.000 KM.

Član 9

(1) Pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih krmača i suprasnih nazimica imaju korisnici podsticaja čije osnovno stado ima najmanje deset grla (krmača i suprasnih nazimica zajedno) i/ili koji su izvršili nabavku (kupovinu) suprasnih nazimica i nerastova čistih rasa.

(2) Pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih krmača i suprasnih nazimica korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) prepis kartona upotrebe u priplodu za priplodne krmače i suprasne nazimice, sačinjen na Obrascu 4. iz Priloga ovog pravilnika i ovjeren, odnosno potpisan od podnosioca zahtjeva,

2) obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika.

(3) Pravo na premiju za nabavku suprasnih nazimica imaju korisnici podsticaja koji u obračunskom periodu nabave najmanje pet suprasnih nazimica i formiraju osnovno stado od minimalno deset grla.

(4) Pravo na premiju imaju i korisnici podsticaja za nabavku nerastova čistih rasa, koji imaju osnovno stado od minimalno deset kvalitetno-priplodnih krmača.

(5) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz st. 3. i 4. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) račune u skladu sa članom 3. st. 3, 4. i 7. ovog pravilnika kao dokaz o investiranim sredstvima,

2) kopije pedigrea i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja,

3) ovjerenu izjavu na Obrascu 3b. iz Priloga ovog pravilnika da predmetno grlo za koje se ostvaruje podsticaj neće otuđiti najmanje godinu dana, izuzev zbog zdravstvenih i reproduktivnih problema, pri čemu se obezbjeđuje potvrda veterinara o uginuću ili neophodnosti mjere prinudnog klanja.

(6) Premija za uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodnih krmača i suprasnih nazimica iznosi do 90 KM po grlu za grlo iz domaćeg uzgoja i do 120 KM po grlu za nabavljena grla.

(7) Maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može ostvariti u obračunskom periodu za uzgoj kvalitetno-priplodnih krmača i suprasnih nazimica je 50.000 KM, a za nabavku kvalitetno-priplodnih grla je 25.000 KM.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju iz stava 1. ovog člana podnosi se do 30. septembra tekuće godine.

Član 10

(1) Pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih ovaca i koza imaju korisnici podsticaja čije osnovno stado ima najmanje 100 ovaca, odnosno 50 ovaca plemenitih rasa ili 25 koza i/ili koji su izvršili nabavku kvalitetno-priplodnih ovaca ili koza (dvizica i jarica).

(2) Osnovno stado iz stava 1. ovog člana čine ženska grla koja su dala potomstvo, priplodni ovnovi i jarčevi osjemenitelji.

(3) Pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih ovaca i koza korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za uzgoj kvalitetno-priplodnih koza i ovaca u obračunskom periodu je 20.000 KM.

(5) Pravo na premiju za nabavku kvalitetno-priplodnih ovaca ili koza imaju korisnici podsticaja koji u obračunskom periodu nabave najmanje 30 kvalitetno-priplodnih dvizica ili 25 kvalitetno-priplodnih jarica.

(6) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 3. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu obračun premije sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga Pravilnika.

(7) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 5. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) račune u skladu sa članom 3. st. 3, 4. i 7. ovog pravilnika kao dokaz o investiranim sredstvima,

2) kopije pedigrea i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja,

3) ovjerenu izjavu na Obrascu 3a. iz Priloga ovog pravilnika da predmetno grlo za koje se ostvaruju podsticaji neće otuđiti najmanje dvije godine, izuzev zbog zdravstvenih i reproduktivnih problema, pri čemu se obezbjeđuje potvrda veterinara o uginuću ili neophodnosti mjere prinudnog klanja.

(8) Premija za uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodnih ovaca i koza iznosi do 10 KM po grlu za grlo iz domaćeg uzgoja i do 30 KM po grlu za nabavljena grla.

(9) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za nabavku kvalitetno-priplodnih grla iz stava 5. ovog člana u obračunskom periodu je 20.000 KM.

(10) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodne stoke iz st. 1. i 5. ovog člana podnosi se u periodu uzgoja, odnosno nabavke, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Član 11

(1) Pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih kokica i pijetlova roditeljskih karakteristika minimalne starosne dobi 18 nedjelja ostvaruju korisnici podsticaja koji uzgoje najmanje 3.000 kljunova.

(2) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) fakturu o kupovini jednodnevnih pilića ili jaja za inkubiranje u skladu sa članom 3. st. 3, 4. i 7. ovog pravilnika,

2) registar matičnog jata kokoški ili živine, ovjeren od podnosioca zahtjeva,

3) obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika.

(3) Premija za uzgoj kvalitetno-priplodnih kokica i pijetlova roditeljskih karakteristika iznosi do 1,25 KM po kljunu za tešku liniju, odnosno do 1 KM po kljunu za laku liniju.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana završetka uzgoja, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za proizvodnju ostvarenu nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva u 2017. godini do stupanja na snagu ovog pravilnika podnosi se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 12

(1) Pravo na premiju za uzgoj pilenki minimalne starosne dobi 18 nedjelja ostvaruju korisnici podsticaja koji uzgoje najmanje 5.000 kljunova u turnusu.

(2) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) fakturu o kupovini jednodnevnih pilića, odnosno jaja za inkubiranje u skladu sa članom 3. st. 3, 4. i 7. ovog pravilnika,

2) odgovarajući knjigovodstveni dokument za korisnike podsticaja koji imaju matično jato i jaja inkubiraju u vlastitoj inkubatorskoj stanici,

3) registar matičnog jata kokoški ili živine, ovjeren od podnosioca zahtjeva,

4) za uzgojene i prodate osamnaestonedjeljne pilenke potpisanu i ovjerenu fakturu i otpremnicu od kupca i prodavca i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja,

5) subjekti koji uzgojene osamnaestonedjeljne pilenke zadržavaju na sopstvenoj farmi obavezni su dostaviti i knjigovodstvenu dokumentaciju (interni dokument) kao dokaz da su poslije završetka uzgoja prebačene u proizvodnju konzumnih jaja.

(3) Pravo na premiju za uzgoj prepelica ostvaruju korisnici podsticaja koji uzgoje najmanje 5.000 kljunova u tekućoj godini.

(4) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 3. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) odgovarajući knjigovodstveni dokument za korisnike podsticaja koji imaju matično jato i jaja inkubiraju u vlastitoj inkubatorskoj stanici,

2) dnevnik uzgoja prepelica,

3) izjavu korisnika da uzgojene prepelice zadržava na sopstvenoj farmi za vlastitu eksploataciju.

(5) Premija za uzgoj pilenki minimalne starosne dobi 18 nedjelja i prepelica iznosi do 0,30 KM po kljunu.

(6) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za podsticaj iz stava 1. ovog člana u tekućoj godini je 100.000 KM, a za podsticaj iz stava 3. ovog člana je 3.000 KM.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana završetka uzgoja, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za proizvodnju ostvarenu nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva u 2017. godini do stupanja na snagu ovog pravilnika podnosi se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 13

(1) Pravo na premiju za proizvodnju selekcionisanih matica imaju korisnici podsticaja koji su upisani u evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici i koji su Ministarstvu podnijeli zahtjev za registraciju reprocentra u skladu sa Pravilnikom o nivou i obliku selekcijskih metoda u proizvodnji pčela matica ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 5/15).

(2) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu knjigu evidencije o prodaji selekcionisanih matica, popunjenu na Obrascu 5. iz Priloga ovog pravilnika.

(3) Premija za proizvodnju selekcionisanih matica iznosi do 3 KM po matici.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 7.000 KM.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvodnju selekcionisanih matica podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 14

(1) Pravo na podsticajna sredstva za uspostavljanje i rad testnih stanica za testiranje pčelinjih matica ostvaruju korisnici podsticaja koji su upisani u evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici i koji su registrovali testne stanice u skladu sa Pravilnikom o nivou i obliku selekcijskih metoda u proizvodnji pčela matica ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 5/15).

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji se prilaže izvještaj o broju i kvalitetu testiranih matica.

(3) Iznos sredstava podsticaja po registrovanoj testnoj stanici iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u visini do 800 KM.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Član 15

(1) Pravo na premiju za proizvedeno i prodato kravlje, ovčije i kozje mlijeko ostvaruju proizvođači za mlijeko:

1) kome je utvrđen kvalitet u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i uslovima za rad ovlašćene laboratorije ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/15),

2) koje je otkupljeno sa sabirnih mjesta registrovanih u skladu sa Pravilnikom o uslovima za rad sabirnih mjesta za sirovo mlijeko ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 76/15),

3) koje je proizvedeno na poljoprivrednom imanju koje je u vrijeme proizvodnje mlijeka posjedovalo i dostavilo Agenciji uredne važeće veterinarske potvrde u skladu sa Naredbom o sprovođenju mjera zaštite životinja od zaraznih parazitskih bolesti u Republici Srpskoj.

(2) Premija iz stava 1. ovog člana isplaćuje se do iznosa sredstava planiranih Planom korišćenja sredstava i iznosi 0,30 KM po litru za otkupljeno kravlje, ovčije i kozje mlijeko kome je utvrđen kvalitet u skladu sa članom 9. Pravilnika o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i uslovima za rad ovlašćene laboratorije ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/15),

(3) Premiju iz stava 2. ovog člana proizvođači mlijeka ostvaruju na osnovu zahtjeva koji u njihovo ime podnose subjekti koji se bave otkupom i/ili preradom mlijeka i koji su registrovani na području Republike:

1) privredna društva i preduzetnici koji se bave otkupom mlijeka od proizvođača mlijeka i dalje ga prerađuju (mljekare),

2) privredna društva i preduzetnici koji se bave otkupom mlijeka od proizvođača mlijeka radi dalje prodaje prerađivačima (otkupljivači i zadruge),

3) udruženja poljoprivrednih proizvođača koja se bave organizovanjem sakupljanja mlijeka od proizvođača mlijeka za prerađivače (udruženja),

4) privredna društva i preduzetnici koji proizvode kravlje, ovčije i kozje mlijeko i prodaju ga radi dalje prerade ili se bave proizvodnjom i preradom mlijeka.

(4) Subjekti iz stava 3. ovog člana podnose zahtjev Agenciji najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije do 15. oktobra, uz koji dostavljaju:

1) obračun premije sačinjen na obrascima 6. i 7. iz Priloga ovog pravilnika i na internet stranici Agencije, a koji se dostavljaju u pisanoj i elektronskoj formi kroz integrisani informatički sistem za obradu podataka,

2) potvrdu prerađivača o preuzetim i prerađenim količinama mlijeka,

3) spisak izdatih potvrda o sprovedenim obaveznim veterinarskim mjerama na poljoprivrednom gazdinstvu, popunjen na Obrascu 7a. iz Priloga ovog pravilnika, a koji se dostavlja najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec,

4) podnosioci zahtjeva iz stava 3. tačka 1) ovog člana dostavljaju i dokument o prelasku robe iz jedne u drugu proizvodnju (interna faktura / prenosnica) kao dokaz o zaduženju preuzetih količina svježeg sirovog mlijeka u preradu ili drugu knjigovodstvenu dokumentaciju,

5) podnosioci zahtjeva iz stava 3. tačka 2) ovog člana dostavljaju i račun o prodaji mlijeka prerađivaču,

6) podnosioci zahtjeva iz stava 3. tačka 3) ovog člana dostavljaju i ovjerenu izjavu o količini sakupljenog mlijeka i predatog prerađivaču,

7) podnosioci zahtjeva iz stava 3. tačka 4) ovog člana, a koji prerađuju mlijeko, dostavljaju dokument o prelasku robe iz jedne u drugu proizvodnju (interna faktura / prenosnica) kao dokaz o zaduženju preuzetih količina svježeg sirovog mlijeka u preradu ili drugu knjigovodstvenu dokumentaciju ili račun ako mlijeko prodaju prerađivaču.

(5) Minimalna količina mlijeka za koju se isplaćuje premija u toku jednog mjeseca je 100 litara po proizvođaču.

(6) Podatak o registraciji imanja i evidenciji muznih grla Agencija pribavlja službenim putem od Agencije za obilježavanje životinja.

Član 16

(1) Pravo na premiju za utovljenu junad imaju korisnici podsticaja koji su utovili najmanje deset grla u toku godine i koji Agenciji prijave početak tova.

(2) Prijava proizvodnje tovnog materijala iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana obilježavanja, kupovine ili uvoza grla na Obrascu 8. iz Priloga ovog pravilnika, maksimalnom ulaznom težinom teladi do 320 kg, uz koji se prilaže Obrazac A1 (Obrazac za prijavljivanje životinja i zahtjev za izdavanje pasoša) ili Obrazac D - pasoš životinje, a za uvozna grla - carinska deklaracija i račun o kupovini.

(3) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana mogu ostvariti korisnici podsticaja za junad koja ostvare minimalni prirast od 320 kg po grlu sa najmanje 200 dana u tovu, te ako grlo nije starije od 30 mjeseci.

(4) Dani tova iz stava 3. ovog člana računaju se od dana obilježavanja životinja u vlasništvu do dana prodaje ili prenosa vlasništva na životinjama do dana prodaje, odnosno od dana uvoza do dana prodaje.

(5) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) specifikaciju za tovna grla, popunjenu na Obrascu 9. iz Priloga ovog pravilnika,

2) kopiju uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja i dokument za prijavu kretanja (C obrazac), a za izvezena grla kopiju veterinarskog certifikata i dokument za prijavu kretanja (C obrazac),

3) kopije pasoša za junad,

4) račun-fakturu ili otkupni blok (list) o prodaji junadi koji sadrži broj grla, težinu i identifikacione brojeve grla,

5) subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju junadi i preradu mesa, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu proizvodnju podnose izjavu da su junad utovljena na sopstvenoj farmi i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina junadi u preradu,

6) za grla otkupljena od pravnog lica za potrebe izvoza živih životinja dokaze o njihovom izvozu.

(6) Premija za proizvodnju tovnog materijala - junadi utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava, na osnovu odobrenih jedinica mjere (grla, kilograma) i iznosi do 200 KM po grlu za utovljenu junad od domaće teladi i do 120 KM po grlu za utovljenu junad od uvezene teladi.

(7) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana prodaje junadi, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 17

(1) Pravo na premiju za utovljene svinje imaju korisnici podsticaja koji se bave proizvodnjom i prodajom utovljenih svinja i koji prijave početak proizvodnje u roku od 30 dana od dana obilježavanja, kupovine ili uvoza svinja i ispune uslove propisane ovim pravilnikom.

(2) Prijava proizvodnje tovnog materijala iz stava 1. ovog člana podnosi se Agenciji na Obrascu 8. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji se prilažu i kopije priznanice za obavljene mjere zdravstvene zaštite životinja sa ID brojevima svinja, a za uvozna grla - carinska deklaracija i račun o kupovini.

(3) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana mogu ostvariti korisnici podsticaja koji u toku godine utove i prodaju najmanje 60 tovljenika, minimalnog prirasta od 70 kg po tovljeniku sa maksimalnom ulaznom težinom do 35 kg i starosti svinja do tri i po mjeseca i izlaznom težinom od 90 kg do 130 kg u jednom turnusu sa najmanje 80 dana tova ako grlo nije starije od devet mjeseci.

(4) Dani tova iz stava 3. ovog člana računaju se od dana obilježavanja životinja u vlasništvu do dana prodaje ili prenosa vlasništva na životinjama do dana prodaje, odnosno od dana uvoza do dana prodaje.

(5) Premija za proizvodnju ostvaruje se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji, uz koji:

1) pravna lica podnose potpisanu i ovjerenu fakturu, sa navedenim brojem životinja, težinom i unesenim identifikacionim brojevima za grla ili serijskim brojem sa uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja,

2) fizička lica registrovana u sistem PDV-a podnose fakturu o prodaji sa navedenim brojem životinja, težinom i unesenim identifikacionim brojevima za grla ili serijskim brojem sa uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja,

3) fizička lica koja nisu u sistemu PDV-a podnose otkupne blokove u kojima su navedeni brojevi prodatih grla sa identifikacionim brojem i težinom ili serijskim brojem sa uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja.

(6) Korisnici podsticaja, osim dokumentacije iz stava 5. ovog člana, uz zahtjev prilažu i:

1) specifikaciju za tovna grla popunjenu na Obrascu 9. iz Priloga ovog pravilnika,

2) kopiju uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja, koja prati transport D obrazac - za svinje,

3) kopiju rješenja o registraciji za klanice koje su registrovane na osnovu preduzetničke djelatnosti, a ukoliko su grla otkupljena od pravnog lica za potrebe izvoza živih životinja, i dokaze o izvozu,

4) subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju svinja i preradu mesa, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu proizvodnju podnose izjavu da su svinje utovljene na sopstvenoj farmi i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina svinja u preradu.

(7) Premija za utovljene svinje utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava, na osnovu odobrenih jedinica mjere (grla, kilograma) i iznosi do 50 KM po grlu za utovljene svinje od domaće prasadi i do 30 KM po grlu za utovljene svinje od uvezene prasadi.

(8) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM.

(9) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana prodaje svinja, a najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

Član 18

(1) Pravo na premiju za brojlere imaju korisnici podsticaja koji utove u vlastitom ili zakupljenom objektu i prodaju minimalno 5.000 kljunova brojlera u turnusu minimalne prosječne izlazne težine 1,70 kg po brojleru na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji prilažu:

1) specifikaciju za utovljene piliće - brojlere, popunjenu na Obrascu 10. iz Priloga ovog pravilnika,

2) račun za nabavljene jednodnevne piliće ili izjavu odgovornog lica o porijeklu jednodnevnih pilića,

3) uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za jednodnevne piliće,

4) evidenciju uginuća tokom uzgoja, ovjerenu od podnosioca zahtjeva,

5) račun ili otkupni blok (list) o prodaji brojlera i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za brojlere,

6) subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju brojlera i preradu mesa, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu proizvodnju podnose izjavu da su brojleri utovljeni na sopstvenoj farmi i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina brojlera u preradu.

(2) Korisnici podsticaja koji vrše uslužni tov brojlera za organizatora proizvodnje i koji utove i isporuče najmanje 12.000 kljunova brojlera u toku godine, minimalne prosječne izlazne težine 1,70 kg po brojleru u turnusu, pravo na premiju ostvaruju na osnovu zahtjeva, uz koji prilažu:

1) specifikaciju za utovljene piliće - brojlere, popunjenu na Obrascu 10. iz Priloga ovog pravilnika,

2) otpremnice koje prate isporuku jednodnevnih pilića i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za jednodnevne piliće,

3) evidenciju uginuća tokom uzgoja, ovjerenu od tovljača,

4) uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za brojlere,

5) obračun tova, ovjeren od organizatora proizvodnje,

6) izvod iz banke kao dokaz o plaćanju uslužnog tova,

7) ugovor o uslužnom tovu brojlera sa organizatorom proizvodnje.

(3) Premija za proizvodnju brojlera utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, za svaku proizvodnju, a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava, na osnovu odobrenih jedinica mjere (kljunova, kilograma), koje ispunjavaju uslove u skladu sa ovim pravilnikom i iznosi do 0,05 KM po kljunu.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvodnju iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana isporuke, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 19

(1) Pravo na premiju za uzgoj konzumne ribe i proizvodnju oplođene ikre i riblje mlađi (ciprinida i salmonida) imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave uzgojem i prodajom ribe i proizvodnjom i prodajom oplođene ikre i riblje mlađi i koji imaju odobrenje Ministarstva za obavljanje djelatnosti akvakulture.

(2) Subjekti iz stava 1. ovog člana koji imaju proizvodnju oplođene ikre i riblje mlađi ne mogu ostvariti pravo na premiju za količine oplođene ikre ili riblje mlađi koje zadržavaju za dalji uzgoj na vlastitom ribogojilištu.

(3) Premija za uzgojenu konzumnu ribu i proizvedenu oplođenu ikru i riblju mlađ ostvaruje se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji, posebno za uzgojenu i prodatu konzumnu ribu, a posebno za proizvedenu i prodatu oplođenu ikru i riblju mlađ, uz koji se prilažu:

1) mjesečni pregled realizacije po kupcima sa količinama prodate konzumne ribe i oplođene ikre i riblje mlađi,

2) obračun premije, sačinjen na Obrascu 11. iz Priloga ovog pravilnika,

3) maloprodajni fiskalni računi, račun-faktura za prodate količine konzumne ribe i oplođene ikre i riblje mlađi, ovjerene i potpisane od strane prodavca i kupca,

4) kopija izvozne carinske deklaracije za ribu prodatu van granica Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH),

5) subjekti koji imaju vlastiti uzgoj i preradu ribe podnose izjavu da je konzumna riba uzgojena na vlastitim ribogojilištima i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina konzumne ribe u preradu,

6) subjekti koji imaju uzgoj i prodaju konzumne ribe u vlastitim maloprodajnim objektima (ribarnice) podnose izjavu da je konzumna riba uzgojena na vlastitim ribogojilištima i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina konzumne ribe u maloprodaji,

7) račun o kupovini mlađi ili izjava odgovornog lica da je mlađ iz vlastitog mrijesta,

8) subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju oplođene ikre i riblje mlađi i uzgoj ribe podnose izjavu da je oplođena ikra, odnosno riblja mlađ proizvedena u vlastitom mrestilištu i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina riblje mlađi u ribogojilište,

9) potvrda Javne ustanove "Vode Srpske" o izmirenoj vodnoj naknadi.

(4) Premija za uzgoj konzumne ribe i proizvodnju oplođene ikre i riblje mlađi utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva za svaku proizvodnju, a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava, na osnovu odobrenih jedinica mjere (kilograma), koje ispunjavaju uslove u skladu sa ovim pravilnikom i iznosi do 0,35 KM po kilogramu konzumne ribe salmonide, odnosno do 0,60 KM po kilogramu konzumne ribe ciprinide i do 1,2 KM po kilogramu oplođene ikre i riblje mlađi salmonida, odnosno do 1 KM po kilogramu oplođene ikre i riblje mlađi ciprinida.

(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari u tekućoj godini za uzgoj i prodaju konzumne ribe je 70.000, a za proizvodnju i prodaju oplođene ikre i riblje mlađi 10.000 KM.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za uzgoj i proizvodnju iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana prodaje, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za proizvodnju ostvarenu nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva u 2017. godini do stupanja na snagu ovog pravilnika podnosi se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 20

(1) Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruju korisnici podsticaja koji su upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici, koji su izvršili ažuriranje evidencije o broju pčelinjih društava za prethodnu godinu i koji posjeduju najmanje 50 košnica, odnosno pčelinjih društava.

(2) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja mogu ostvariti samo putem jednog udruženja/zadruge u toku godine.

(3) Visina premije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva za ovu vrstu proizvodnje u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i isplaćuje se jednom godišnje.

(4) Premija za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruje se na osnovu zahtjeva udruženja pčelara ili poljoprivrednih zadruga (pčelarskih), uz koji se prilažu:

1) specifikacija korisnika podsticaja na Obrascu 12. iz Priloga ovog pravilnika, a koji se dostavlja u pisanoj i elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije,

2) izjava odgovornog lica udruženja, odnosno zadruge o broju pčelinjih društava u vlasništvu članova udruženja, odnosno zadruge, popunjena na Obrascu 13. iz Priloga ovog pravilnika.

(5) Premija za proizvodnju i uzgoj pčela iznosi do 6 KM po pčelinjem društvu.

(6) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 5.000 KM.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine.

Član 21

(1) Pravo na podsticajna sredstva za podršku ergelama, konjičkim klubovima, hipodromima i razvoju konjarstva ostvaruju korisnici podsticaja za uzgoj čistih rasa: bosansko-brdske, lipicanerske, arapske i engleske punokrvne rase.

(2) Pravo na sredstva podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) kopija rješenja o registraciji djelatnosti,

2) kopija dokaza o porijeklu (pedigre ili matični list),

3) spisak vlasnika za grla koja se nalaze u konjičkim klubovima,

4) godišnji program rada i unapređivanja konjarstva.

(3) Komisija koju formira ministar, uvidom na licu mjesta, konstatuje činjenično stanje i o tome sačinjava zapisnik sa foto-dokumentacijom.

(4) Zapisnik iz stava 3. ovog člana prilaže se uz prethodno dostavljeni zahtjev sa propisanom dokumentacijom, čime se stiču uslovi za obradu zahtjeva.

(5) Podsticajna sredstva za ovu namjenu isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije u iznosu do 400 KM po grlu.

(6) Iznos podsticajnih sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva srazmjerno procentualnom učešću iznosa odobrenih zahtjeva u ukupno raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava.

(7) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava popunjen, na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji dostavlja robno-analitičku karticu ili fakture sa fiskalnim računom sa prilogom potpisanih i ovjerenih otkupnih blokova na osnovu kojih je izvršena nabavka sredstava za ishranu, zdravstvenu zaštitu i održavanje konja, ugovore i dokaze o izvršenim uplatama u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

1.2. Biljna proizvodnja

Član 22

(1) Pravo na premiju za proizvedeno i prodato voće imaju proizvođači (fizička lica i poslovni subjekti) koji ostvare prodaju u obračunskom periodu ako je proizvodnja ostvarena na površinama registrovanim kao obradive i koje su prijavljene kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG.

(2) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana utvrđuje se za sljedeće vrste voća: jabuka, kruška, šljiva, breskva, nektarina, trešnja, višnja, malina, kupina, jagoda i grožđe.

(3) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana imaju proizvođači koji ostvare minimum obima proizvodnje po vrstama voća, i to za:

1) jabučaste i koštičave voćne vrste minimum 1 ha, sa najmanje 10.000 kg za jabuku, odnosno 5.000 kg za krušku, breskvu, nektarinu, trešnju, višnju i šljivu,

2) jagodaste voćne vrste minimum 0,1 ha sa najmanje 1.000 kg po voćnoj vrsti,

3) grožđe minimum 0,5 ha sa najmanje 2.000 kg po hektaru.

(4) Pravo na premiju iz ovog člana fizička lica ostvaruju posredstvom prerađivača, organizatora proizvodnje i organizatora otkupa registrovanog na teritoriji Republike na osnovu zahtjeva, uz koji se prilažu:

1) robno-analitička kartica ili dokument evidencije dnevnog otkupa proizvoda sa prilogom potpisanih i ovjerenih otkupnih blokova na osnovu kojih je izvršen otkup,

2) ugovori sa proizvođačima o organizovanoj proizvodnji, odnosno otkupu voća,

3) specifikacija korisnika podsticaja sa količinama otkupljenih proizvoda, popunjena na Obrascu 25a. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije).

(5) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana poslovni subjekti i poljoprivredni proizvođači u sistemu PDV-a ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) veleprodajna faktura sa otpremnicama ili maloprodajna faktura sa fiskalnim računom i otpremnicama, odnosno dokaz da su proizvedene količine predate u preradu u slučaju kada su proizvođač i prerađivač poslovni subjekt,

2) poreska faktura sa otpremnicom o prodatim količinama (poljoprivredni proizvođači koji su u sistemu PDV-a),

3) specifikacija proizvedenih i prodatih količina voća - vlastita proizvodnja, popunjena na Obrascu 25b. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije).

(6) Količine voća prijavljene za podsticaj stavljaju se u odnos sa površinama pod voćem upisanim kao način korišćenja u RPG, pri čemu se svako odstupanje utvrđenog prinosa po voćnoj vrsti od normativa navedenih u Specifikaciji broj 3. u Prilogu ovog pravilnika koriguje u skladu sa normativom.

(7) Visina premije za proizvedeno i prodato voće utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i utvrđenom referentnom cijenom, i iznosi:

1) do 0,12 KM po kilogramu jabuka,

2) do 0,14 KM po kilogramu krušaka,

3) do 0,12 KM po kilogramu šljiva,

4) do 0,16 KM po kilogramu breskvi,

5) do 0,18 KM po kilogramu nektarina,

6) do 0,30 KM po kilogramu trešanja,

7) do 0,17 KM po kilogramu višanja,

8) do 0,40 KM po kilogramu malina,

9) do 0,15 KM po kilogramu kupina,

10) do 0,25 KM po kilogramu jagoda,

11) do 0,15 KM po kilogramu grožđa.

(8) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM po korisniku.

(9) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvedeno i prodato voće podnosi se najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 22a

(1) Pravo na podsticajna sredstva za kupovinu boks paleta imaju korisnici podsticaja koji se bave proizvodnjom voća i koji su upisali proizvodne zasade kao način korišćenja zemljišta u RPG u 2018. godini, te koji izvrše ulaganja za navedenu namjenu od 1. juna do 15. novembra tekuće godine.

(2) Minimalna površina za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana je zasad od 1 ha, osim za zasade na području Hercegovine, gdje je minimalna površina 0,5 ha po voćnoj vrsti pojedinačno, odnosno 0,2 ha za jagodaste voćne vrste.

(3) Korisnici podsticaja pravo na novčana sredstva podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 3. st. 3, 4. i 7. ovog pravilnika, kao dokaz o nabavci.

(4) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnik podsticaja može ostvariti za najviše 150 boks paleta po hektaru zasada prijavljenog kao način korišćenja zemljišta u RPG, a maksimalna cijena koja se prihvata prilikom obračuna podsticaja iznosi 160 KM za plastičnu, odnosno 60 KM za drvenu boks paletu.

(5) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se u visini od 30% od visine investiranih sredstava i ne može biti veća od 50.000 KM po korisniku.

(6) Za potrebe realizacije podrške iz stava 1. ovog člana izdvojena su sredstva za nabavku 10.000 boks paleta, a u slučaju da ukupan broj paleta po odobrenim zahtjevima za ostvarivanje prava prekorači planirana sredstva, maksimalan odobreni broj paleta po hektaru zasada biće proporcionalno umanjen.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 15. novembra tekuće godine.

Član 23

(1) Pravo na premiju za proizvedeno i prodato povrće i gljive imaju proizvođači (fizička lica i poslovni subjekti) koji ostvare prodaju u obračunskom periodu ako je proizvodnja ostvarena na površinama registrovanim kao obradive i koje su prijavljene kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG.

(2) Proizvođači i otkupljivači koji se bave proizvodnjom, odnosno distribucijom merkantilnog krompira ostvaruju pravo na premiju iz stava 1. ovog člana ako su upisani u Fitoregistar.

(3) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana utvrđuje se za sljedeće vrste:

1) povrće: krompir, krastavac, paprika, paradajz, crveni luk, bijeli luk, mrkva, cvekla, rotkva, patlidžan, kupus, dinja, lubenica, muskatna tikva i povrtna tikva (Cucurbita maxima Duch.),

2) gljive.

(4) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana imaju proizvođači koji ostvare minimum obima proizvodnje po vrstama, i to za:

1) povrće u zatvorenom prostoru minimum 0,1 ha sa najmanje 1.500 kg po vrsti povrća,

2) povrće na otvorenom prostoru minimum 0,5 ha ukupnih površina povrća iz stava 3. tačka 1) ovog člana, odnosno 0,1 ha ukupnih površina krastavca kornišona, sa najmanje 1.500 kg po vrsti povrća.

(5) Pravo na premiju za proizvedeno i prodato povrće fizička lica ostvaruju posredstvom prerađivača, organizatora proizvodnje i organizatora otkupa registrovanog na teritoriji Republike na osnovu zahtjeva, uz koji se prilažu:

1) robno-analitička kartica ili dokument evidencije dnevnog otkupa proizvoda sa prilogom potpisanih i ovjerenih otkupnih blokova na osnovu kojih je izvršen otkup,

2) ugovori sa proizvođačima o organizovanoj proizvodnji, odnosno otkupu povrća i gljiva i

3) specifikacija korisnika podsticaja sa količinama otkupljenih proizvoda, popunjena na Obrascu 25v. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije).

(6) Pravo na premiju za proizvedeno i prodato povrće poslovni subjekti i poljoprivredni proizvođači u sistemu PDV-a ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) veleprodajna faktura sa otpremnicama ili maloprodajna faktura sa fiskalnim računom i otpremnicama, odnosno dokaz da su proizvedene količine predate u preradu u slučaju kada je proizvođač i prerađivač poslovni subjekat,

2) poreska faktura sa otpremnicom o prodatim količinama (poljoprivredni proizvođači koji su u sistemu PDV-a),

3) specifikacija proizvedenih i prodatih količina povrća - vlastita proizvodnja, popunjena na Obrascu 25g. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije).

(7) Pravo na premiju za proizvedene i prodate gljive korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) dokaz o nabavci supstrata,

2) ovjerena kopija KIF-a i specifikacija faktura, ovjerena i potpisana na Obrascu 25d. iz Priloga ovog pravilnika.

(8) Količine povrća prijavljene za podsticaj stavljaju se u odnos sa površinama pod povrćem upisanim kao način korišćenja u RPG, pri čemu se svako odstupanje utvrđenog prinosa po vrsti povrća od normativa navedenih u Specifikaciji broj 3. u Prilogu ovog pravilnika koriguje u skladu sa normativom.

(9) Visina premije za proizvedeno i prodato povrće i gljive utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i utvrđenom referentnom cijenom, i iznosi:

1) do 0,15 KM po kilogramu za krompir, krastavac, papriku, paradajz, crveni luk, mrkvu, cveklu, rotkvu, patlidžan, kupus, dinju, lubenicu, muskatnu tikvu i povrtnu tikvu (Cucurbita maxima Duch.),

2) do 1 KM po kilogramu bijelog luka,

3) do 0,25 KM po kilogramu gljiva.

(10) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM po korisniku za proizvedeno i prodato povrće, odnosno 20.000 KM po korisniku za proizvedene i prodate gljive.

(11) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvedeno i prodato povrće i gljive podnosi se najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 24

(1) Pravo na premiju za proizvedenu i prodatu heljdu, aromatično i ljekovito bilje, izuzev čajeva, ostvaruju proizvođači koji u tekućoj godini imaju zasijano i prijavljeno korišćenje najmanje 0,5 ha heljde, aromatičnog ili ljekovitog bilja.

(2) Premija iz stava 1. ovog člana ostvaruje se za sljedeće vrste aromatičnog i ljekovitog bilja: kamilica, neven, lavanda, žalfija, vrijesak, timijan, miloduh, smilje, bosiljak, nana, ruzmarin, lovor, pčelina ljubica i muskatna salvija.

(3) Premija iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) za poslovne subjekte - maloprodajni fiskalni račun i potpisana i ovjerena faktura, odnosno veleprodajne potpisane i ovjerene fakture, a za fizička lica - otkupni blok i robno-analitička kartica,

2) obračun premije, sačinjen na Obrascu 25đ. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi (za pravna lica), na elektronsku adresu Agencije ili na CD (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije),

3) dokaz da su proizvedene količine predate u preradu - u slučaju kada je proizvođač i prerađivač.

(4) Količine heljde, aromatičnog i ljekovitog bilja prijavljene za podsticaj stavljaju se u odnos sa površinama pod heljdom, aromatičnim i ljekovitim biljem upisanim kao način korišćenja u RPG, pri čemu se svako odstupanje utvrđenog prinosa po navedenoj kulturi od normativa navedenih u Specifikaciji broj 3. u Prilogu ovog pravilnika koriguje u skladu sa normativom.

(5) Visina premije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava, i iznosi do 15% od utvrđene referentne cijene po jedinici proizvoda za vrste iz st. 1. i 2. ovog člana.

(6) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 10.000 KM po korisniku.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvedenu i prodatu heljdu, aromatično i ljekovito bilje podnosi se najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 25

(1) Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice u 2018. godini imaju poljoprivredni proizvođači koji su izvršili jesenju sjetvu merkantilne pšenice u 2017. godini, koji su podnijeli zahtjev popunjen na Obrascu 26 iz Priloga ovog pravilnika i prijavili merkantilnu pšenicu kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG u 2018. godini.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici podsticaja koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1) zasiju minimalno 1,5 ha merkantilne pšenice i prijave date površine kao način korišćenja u RPG,

2) primijene preporučene sjetvene normative od minimalno 170 kg sjemenske pšenice po hektaru.

(3) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) maloprodajni fiskalni račun (fiskalni isječak) za kupljeno sjeme, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, sa naznačenim brojem predmetnog fiskalnog računa (BF) za koji je faktura izdata, tako da se jedna faktura odnosi isključivo na jedan fiskalni račun ili

2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva ili

3) za poslovne subjekte koji imaju vlastitu proizvodnju sjemena i koji su upisani u Registar proizvođača sjemena dokaz (interni dokument) o količinama vlastitog deklarisanog sjemena upotrijebljenog za sjetvu - vlastitu proizvodnju merkantilne pšenice.

(4) Visina podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u iznosu od 200 KM/ha u skladu sa Planom korišćenja sredstava.

(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 150.000 KM.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvodnju merkantilne pšenice u 2018. godini podnosi se najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

Član 25a

(1) Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice u 2019. godini imaju poljoprivredni proizvođači koji su izvršili jesenju sjetvu merkantilne pšenice u 2018. godini, koji su podnijeli zahtjev popunjen na Obrascu 26a. iz Priloga ovog pravilnika i prijavili merkantilnu pšenicu kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG u 2019. godini.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici podsticaja koji:

1) zasiju minimalno 1,5 ha merkantilne pšenice i prijave date površine kao način korišćenja u RPG,

2) primijene preporučene sjetvene normative od minimalno 170 kg sjemenske pšenice po hektaru.

(3) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilaže:

1) maloprodajni fiskalni račun (fiskalni isječak) za kupljeno sjeme, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, sa naznačenim brojem predmetnog fiskalnog računa (BF) za koji je faktura izdata, tako da se jedna faktura odnosi isključivo na jedan fiskalni račun, ili

2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva, ili

3) za poslovne subjekte koji imaju vlastitu proizvodnju sjemena i koji su upisani u Registar proizvođača sjemena, dokaz (interni dokument) o količinama vlastitog deklarisanog sjemena upotrijebljenog za sjetvu - vlastitu proizvodnju merkantilne pšenice.

(4) Visina podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u skladu sa Planom korišćenja sredstava za 2019. godinu.

(5) Korisnici podsticaja podnose Agenciji za agrarna plaćanja Prijavu sjetvenih površina zasijanih merkantilnom pšenicom u jesenjoj sjetvi 2018. godine i zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice, sačinjene na obrascima 26a. i 26b, koji se nalaze u Prilogu ovog pravilnika, najkasnije do 31. januara 2019. godine.

Član 26

(1) Pravo na premiju za proizvedenu i prodatu merkantilnu pšenicu roda 2018. godine ostvaruju korisnici podsticaja koji su ostvarili pravo na podsticaj za proizvodnju merkantilne pšenice roda 2018. godine na površinama od minimalno 1,5 ha koje su prijavljene kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG za ostvareni prosječni prinos do najviše šest tona po hektaru.

(2) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju posredstvom otkupljivača kojima su prodali merkantilnu pšenicu roda 2018. godine, a na osnovu zahtjeva, uz koji se prilažu:

1) dokaz da je registrovani mlin, odnosno dokaz da je pravno lice ili preduzetnik registrovan u Republici ili Brčko Distriktu BiH za otkup žitarica,

2) specifikacija korisnika podsticaja (fizička i pravna lica) sa količinama otkupljene merkantilne pšenice roda 2018. godine i ostalim podacima, popunjena na Obrascu 28. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije),

3) za otkup izvršen od poslovnih subjekata dostavljaju se fakture, fiskalni računi, dokaz o izvršenim plaćanjima (bankarski izvod),

4) za otkup izvršen od fizičkih lica dostavljaju se otkupni blok i dokaz o plaćanju merkantilne pšenice roda 2018. godine (nalog blagajni ili bankarski izvod),

5) za otkupljivače koji su imali vlastitu proizvodnju merkantilne pšenice roda 2018. godine dostavljaju se analitička kartica dobavljača sjemena i dokaz o izvršenim ulaganjima u proizvodnju merkantilne pšenice roda 2018. godine.

(3) Visina premije za proizvedenu i prodatu merkantilnu pšenicu roda 2018. godine iznosi 0,05 KM/kg.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 150.000 KM.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvedenu i prodatu merkantilnu pšenicu roda 2018. godine otkupljivač podnosi najkasnije do 28. februara 2019. godine.

Član 27

(1) Podsticajna sredstva za regresiranje dizel-goriva i evrodizel-goriva (u daljem tekstu: dizel-gorivo) za izvođenje proljećnih i jesenjih radova u poljoprivredi utvrđuju se u iznosu od 0,60 KM/l i odobravaju se za površine koje su u zvaničnoj evidenciji katastra upisane kao obradive katastarske kulture (njiva/oranica, bašta/vrt, voćnjak i vinograd, livade) i za koje je upisan način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG u 2018. godini.

(2) Pravo na podsticajna sredstva za regresiranje dizel-goriva ostvaruju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja u periodu od 30. marta do 30. oktobra tekuće godine izvrše kupovinu dizel-goriva za potrebe izvođenja proljećnih i jesenjih radova u količini do 100 litara goriva po hektaru – za: njiva/oranica, bašta/vrt, voćnjak i vinograd, i do 30 litara po hektaru za livade upisane kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG sa minimalnom površinom od jednog hektara.

(3) Količine dizel-goriva iz stava 2. ovog člana odnose se na maksimalne ukupne količine po hektaru površine upisane u RPG kao način korišćenja u 2018. godini i obuhvataju zbirno i proljećne i jesenje radove, a minimalna ukupna količina dizel-goriva za koju je moguće ostvariti pravo na regres iznosi 30 litara i preuzima se jednokratno.

(4) Korisnici iz stava 2. ovog člana regresirano dizel-gorivo kupuju po maloprodajnoj cijeni, umanjenoj za iznos regresa od 0,60 KM /l, na području cijele Republike, po vlastitom izboru u jednom od maloprodajnih objekata ovlašćenih distributera nafte i naftnih derivata (u daljem tekstu: ovlašćeni distributeri) koji su sa Ministarstvom zaključili sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji za prodaju regresiranog dizel-goriva za potrebe proljećnih i jesenjih radova u poljoprivredi.

(5) Korisnici koji su preuzeli regresirano mineralno đubrivo u 2012. godini i prema evidenciji JP "Robne rezerve Republike Srpske" a.d. Banja Luka izvršili uplatu prije otpisa obaveza imaju pravo na dodatne količine regresiranog dizel-goriva u visini regresa koji odgovara polovini iznosa uplate.

(6) Ministarstvo prije prvog obračuna za odobravanje pripadajućih količina regresiranog dizel-goriva dostavlja Agenciji spisak korisnika iz stava 5. ovog člana.

(7) Agencija vrši dva obračuna za odobravanje pripadajućih količina regresiranog dizel-goriva:

1) prvi obračun vrši se prije početka prodaje regresiranog dizel-goriva za korisnike koji su izvršili obavezu ažuriranja podataka u RPG,

2) drugi, korektivni obračun vrši se za korisnike koji su izvršili obavezu ažuriranja podataka u RPG nakon početka prodaje regresiranog dizel-goriva, zaključno sa istekom roka za ažuriranje podataka, u skladu sa Uredbom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava.

(8) Agencija svim nadležnim administrativnim službama gradova i opština u Republici i svim ovlašćenim distributerima dostavlja elektronske spiskove svih potencijalnih korisnika regresiranog dizel-goriva sa područja opština u kojima se nalaze maloprodajni objekti ovlašćenih distributera, sa pripadajućim ukupnim odobrenim količinama goriva, a na zvaničnoj internet stranici Ministarstva objavljuje objedinjen spisak svih potencijalnih korisnika regresiranog dizel-goriva u Republici, izuzimajući njihove zaštićene lične podatke.

(9) Zahtjev za ostvarivanje prava na regres za dizel-gorivo, popunjen na Obrascu 27. iz Priloga ovog pravilnika, nakon evidentiranja i protokolisanja, korisnici preuzimaju od nadležnih administrativnih službi gradova i opština u Republici i prilikom prve kupovine podnose ga ovlašćenom distributeru, koji ga, nakon isteka roka za jesenju sjetvu iz stava 2. ovog člana, prosljeđuje Agenciji.

(10) Uz zahtjev iz stava 9. ovog člana podnosi se neovjerena kopija lične karte za fizička lica, odnosno podnose se potvrde o registraciji poreskog obveznika (JIB) za pravna lica i preduzetnike i originali ili kopije fiskalnih računa - fiskalnih isječaka, izdatih u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase, na čijim poleđinama korisnik fizičko lice svojim potpisom, odnosno korisnik poslovni subjekat potpisom i ovjerom pečatom potvrđuje da je preuzeo navedenu količinu regresiranog dizel-goriva.

(11) Rok za podnošenje zahtjeva ovlašćenom distributeru iz stava 4. ovog člana je najkasnije do 30. oktobra tekuće godine.

(12) Korisnik iz stava 2. ovog člana može podnijeti jedan zahtjev koji obuhvata proljećne i jesenje radove u propisanom roku, s tim da se uz jedan zahtjev može priložiti više fiskalnih računa koji su realizovani u odvojenim kupovinama, ali isključivo kod jednog ovlašćenog distributera u jednom maloprodajnom objektu.

(13) Obračuni regresa vrše se na dvomjesečnom nivou, na osnovu elektronskih specifikacija prodatih količina regresiranog dizel-goriva, dostavljenih od ovlašćenih distributera, u skladu sa sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji za prodaju regresiranog dizel-goriva za potrebe proljećnih i jesenjih radova u poljoprivredi.

Član 28

(1) Pravo na premiju za proizvedeno, deklarisano i prodato sjeme imaju proizvođači koji su registrovani za proizvodnju ako su proizvodnja i dorada ostvareni u Republici i kontrolisani na osnovu propisa koji uređuju oblast proizvodnje, dorade i prometa sjemenskog i sadnog materijala za kulture koje su prijavljene kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG, a to je sljedeći sjemenski materijal:

1) sjemena strnih žita (pšenica, tritikale, ječam, zob i raž),

2) sjemenski kukuruz,

3) sjemenska soja,

4) sjemena krmnog bilja,

5) sjemenski krompir za proizvođače upisane u Fitoregistar,

6) sjemenski suncokret.

(2) Premija za proizvedeno, deklarisano i prodato sjeme ostvaruje se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) potpisane i ovjerene fakture i knjiga izlaznih faktura (KIF) za prodaju izvršenu pravnim licima, odnosno potpisane i ovjerene fakture i dokaz o izvršenoj naplati za fizička lica,

2) izjava odgovornog lica sa knjigovodstvenim dokumentom podnosioca zahtjeva o izlazu robe za količinu sjemena koja se koristi za vlastitu proizvodnju,

3) uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva, koje izdaje ovlašćena institucija u Republici,

4) završni zapisnik fitosanitarnog inspektora o kontroli proizvodnje i proizvedenim količinama sjemena (zapisnik o proizvodnji, odnosno zapisnik o doradi sjemena),

5) potvrda dorađivača o dorađenim i deklarisanim količinama sjemena,

6) obračun premije sačinjen na Obrascu 29. iz Priloga ovog pravilnika,

7) za sjemenski krompir - potpisana i ovjerena faktura o nabavci sjemena elite, sa dokazom o izvršenom plaćanju ili interni dokument kada se radi o vlastitoj proizvodnji elite.

(3) Visina premije za proizvedenu, deklarisanu i prodatu količinu sjemena utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen u Planu korišćenja sredstava i iznosi do 30% od utvrđene referentne cijene po jedinici proizvoda za dorađeno, naturalno-nedorađeno i prodato sjeme za vrste iz stava 1. ovog člana, a maksimalno do 100.000 KM po korisniku.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvedeno, deklarisano i prodato sjeme korisnik podsticaja podnosi najkasnije do 31. maja, osim za strna žita (pšenica, tritikale, ječam i raž) i sjemenski suncokret, za koje se zahtjev podnosi najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 29

(1) Pravo na premiju za plasteničku proizvodnju rasada povrća proizvedenog u kontejnerima i čašicama od hibridnog sjemena - F1 generacije imaju korisnici (pravna lica i preduzetnici) koji su upisani u Fitoregistar i čija se proizvodnja prati na osnovu propisa koji regulišu oblast proizvodnje, dorade i prometa sjemena i sadnog materijala.

(2) Pravo na premiju za proizvedeni i prodati rasad povrća ostvaruje se na osnovu zahtjeva proizvođača, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) računi u skladu sa članom 3. st. 3, 4. i 7. ovog pravilnika kao dokaz o nabavci materijala - sjemena F1 generacije,

2) fakture i fiskalni računi kao dokaz o prodatom rasadu (za korisnike koji su u sistemu fiskalizacije),

3) fakture i knjiga izlaznih faktura kao dokaz o prodatom rasadu (za korisnike koji nisu u sistemu fiskalizacije),

4) uvjerenje ovlašćene institucije u Republici o zdravstvenom stanju rasada povrća,

5) završni zapisnik fitosanitarnog inspektora o kontroli proizvodnje i proizvedenim količinama rasada i

6) specifikacija prodatog rasada sačinjena na Obrascu 30, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.

(3) Visina premije za proizvedeni i prodati rasad povrća utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i iznosi do 15% od utvrđene referentne cijene po jedinici proizvoda za rasad povrća.

(4) Zahtjev za isplatu premije za proizvedeni rasad povrća podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 30

(1) Pravo na podršku u rasadničkoj proizvodnji za uspostavljanje matičnjaka za proizvodnju certifikovanog sadnog materijala imaju pravna lica i preduzetnici koji su upisani u Fitoregistar, čija se proizvodnja prati na osnovu propisa kojima se uređuje oblast proizvodnje i prometa sadnog materijala, i to za matičnjake podloga, matičnjak plemki i matičnjake jagodastog voća.

(2) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva proizvođača, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) računi u skladu sa članom 3. st. 3, 4. i 7. ovog pravilnika kao dokaz o nabavci certifikovanog sadnog materijala za uspostavljanje matičnjaka i mreženika za izolaciju matičnih stabala,

2) deklaracija proizvođača sadnog materijala iz tekuće godine od koga je kupljen certifikovani sadni materijala za uspostavljanje matičnjaka,

3) zapisnik o umatičenju od ovlašćene institucije,

4) zapisnik fitosanitarnog inspektora o kontroli proizvodnje u matičnjacima,

5) fitosanitarni certifikat i dokaz o bezvirusnom sadnom materijalu za sadni materijal iz uvoza.

(3) Visina premije u rasadničkoj proizvodnji za uspostavljanje matičnjaka utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i iznosi do 50% od uloženih sredstava za nabavku certifikovanog sadnog materijala za uspostavljanje matičnjaka, a najviše do 10.000 KM po korisniku u tekućoj godini.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za namjenu iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine.

Član 31

(1) Pravo na premiju za proizvedene, deklarisane i prodate sadnice imaju pravna lica i preduzetnici koji su upisani u Fitoregistar i čija se proizvodnja prati na osnovu propisa koji uređuju oblast proizvodnje i prometa sadnog materijala za sljedeće kulture:

1) sadnice jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća,

2) sadnice jagodastog voća (maline, kupine i jagode),

3) sadnice loznih kalemova.

(2) Pravo na premiju za proizvedene, deklarisane i prodate sadnice ljekovitog i aromatičnog bilja imaju pravna lica i preduzetnici čija proizvodnja se prati na osnovu propisa kojima se uređuje oblast proizvodnje i prometa sjemena poljoprivrednog bilja.

(3) Pravo na premiju iz st. 1. i 2. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva proizvođača, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) maloprodajni fiskalni računi i ovjerena i potpisana faktura kao dokaz o prodaji sadnica,

2) potpisana i ovjerena faktura i knjiga izlaznih faktura (KIF) za veleprodaju kao dokaz o prodaji sadnica,

3) za poslovne subjekte koji imaju vlastitu proizvodnju sadnica - dokaz (interni dokument) o količinama vlastitih sadnica upotrijebljenih za podizanje vlastitih zasada,

4) uvjerenje ovlašćene institucije u Republici o čistoći sorte sadnog materijala ili sjemena poljoprivrednog bilja,

5) obračun premije, sačinjen na Obrascu 30. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja i na elektronsku adresu Agencije.

(4) Visina premije za proizvedene, deklarisane i prodate sadnice iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i iznosi do 15% od utvrđene referentne cijene po jedinici proizvoda za vrste iz st. 1. i 2. ovog člana, a maksimalno 100.000 KM po korisniku za namjene iz stava 1. ovog člana i 10.000 KM po korisniku za namjene iz stava 2. ovog člana.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za namjenu iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 32

(1) Pravo na premiju za proizvodnju duvana u listu imaju proizvođači (fizička i pravna lica) za proizvedeni i prodati osušeni duvan u obračunskom periodu, koji je upisan kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG u 2018. godini, za ostvaren prosječni prinos do najviše 2,5 tone po hektaru za duvan tipa virdžinija, odnosno 3,5 tone po hektaru za duvan tipa berlej.

(2) Korisnici podsticaja koji samostalno vrše proizvodnju i koji prodaju duvan licu registrovanom za otkup, odnosno obradu duvana pravo na premiju ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) obračun premije, sačinjen na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika,

2) račun za nabavljeno deklarisano sjeme ili rasad,

3) račun ili otkupni blok (list) o prodaji duvana, a subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju i preradu duvana, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu proizvodnju podnose izjavu da je duvan uzgojen na vlastitom posjedu i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina duvana u preradu,

4) robno-analitičku karticu proizvođača.

(3) Korisnici podsticaja koji na osnovu ugovora o organizovanoj proizvodnji, odnosno o otkupu duvana vrše proizvodnju za organizatora proizvodnje pravo na premiju ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) obračun premije, sačinjen na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika,

2) ugovor o proizvodnji duvana sa organizatorom proizvodnje (lice registrovano za otkup, odnosno obradu duvana),

3) otpremnice za preuzeti repromaterijal (sjeme, đubrivo i sl.),

4) račun ili otkupni blok (list) za isporučeni duvan,

5) obračun proizvodnje duvana, ovjeren od organizatora i kooperanta/proizvođača duvana.

(4) Premija za duvan utvrđuje se nakon obrade i obračuna prispjelih zahtjeva i utvrđenog broja proizvedenih jedinica, a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i iznosi do 15% od utvrđene referentne cijene po jedinici proizvoda, a maksimalno do 20.000 KM po korisniku.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za duvan podnosi se Agenciji nakon završetka otkupa, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 33

(1) Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne soje u 2018. godini imaju korisnici podsticaja koji su izvršili sjetvu merkantilne soje u 2018. godini, koji su podnijeli zahtjev popunjen na Obrascu 26a. iz Priloga ovog pravilnika i prijavili merkantilnu soju kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG u 2018. godini.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju registrovani poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1) zasiju minimalno 1 ha merkantilne soje i prijave date površine kao način korišćenja u RPG,

2) primijene preporučene sjetvene normative od minimalno 100 kg sjemenske soje po hektaru.

(3) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) maloprodajni fiskalni račun (fiskalni isječak) za kupljeno sjeme, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, sa naznačenim brojem predmetnog fiskalnog računa (BF) za koji je faktura izdata, tako da se jedna faktura odnosi isključivo na jedan fiskalni račun ili

2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva ili

3) za poslovne subjekte koji imaju vlastitu proizvodnju sjemena i koji su upisani u Registar proizvođača sjemena dokaz (interni dokument) o količinama vlastitog deklarisanog sjemena upotrijebljenog za sjetvu - vlastitu proizvodnju merkantilne soje.

(4) Visina podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u iznosu do 200 KM/ha u skladu sa Planom korišćenja sredstava.

(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 50.000 KM.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvodnju merkantilne soje u 2018. godini podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 34

(1) Pravo na premiju za proizvedene i prodate uljarice: soju, uljanu repicu i suncokret i bundevu golicu ostvaruju proizvođači koji u tekućoj godini imaju zasijano minimalno 1 ha soje, odnosno 0,5 ha ostalih kultura, koje su prijavljene kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG, za ostvaren prosječan prinos u skladu sa Specifikacijom broj 3. iz Priloga ovog pravilnika.

(2) Pravo na premiju za proizvedenu i prodatu merkantilnu soju roda 2018. godine ostvaruju korisnici podsticaja koji su ostvarili pravo na podsticaj za proizvodnju merkantilne soje roda 2018. godine na površinama od minimalno 1 ha.

(3) Premija iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) za pravna lica - potpisana i ovjerena faktura i ovjerena knjiga izlaznih faktura (KIF), ugovor, vagarski list i kopija otpremnice, sa dokazom o uplati na žiro račun o prodatim naplaćenim količinama, a za fizička lica - otkupni blok i dokaz o naplati za predate količine,

2) dokaz o nabavci sjemena (faktura i fiskalni račun),

3) obračun premije sačinjen na Obrascu 32. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi (samo za pravna lica) na elektronsku adresu Agencije ili na CD (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije),

4) za otkupljivače koji su imali vlastitu proizvodnju uljarica potrebno je dostaviti knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz da su proizvedene količine predate u vlastitu preradu.

(4) Visina premije utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i iznosi do 15% od utvrđene referentne cijene po jedinici proizvoda za vrste iz stava 1. ovog člana, a najviše 50.000 KM po korisniku.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju korisnik podnosi najkasnije do 30. novembra tekuće godine, a za uljanu repicu najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Član 35

(1) Pravo na premiju za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju ostvaruju korisnici podsticaja za certifikovanu organsku proizvodnju i certifikovanu proizvodnju u prelaznom periodu (konverziji) za površine i grla koji su u RPG prijavljeni kao način korišćenja/držanja u sistemu organske proizvodnje.

(2) Minimalna površina za koju se može ostvariti premija za organsku biljnu proizvodnju iz stava 1. ovog člana je 0,3 ha biljne kulture.

(3) Certifikovano zemljište bez proizvodnje i površine pod krmnim biljem ne mogu biti predmet podsticaja.

(4) Minimalni broj grla za organsku stočarsku proizvodnju je pet uslovnih grla.

(5) Premija za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju ostvaruje se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koju se prilažu:

1) za biljnu proizvodnju - zapisnik ovlašćenog certifikacionog tijela o zasnovanim površinama u sistemu organske biljne proizvodnje, sa unesenim podacima o katastarskim česticama, katastarskoj opštini i biljnoj vrsti (jednogodišnjoj ili višegodišnjoj),

2) za organsku stočarsku proizvodnju - zapisnik ovlašćenog certifikacionog tijela o ostvarenoj stočarskoj proizvodnji sa evidentiranim (unesenim) brojem grla u sistemu organske stočarske proizvodnje,

3) kopija certifikata organske proizvodnje iz tekuće godine izdatog od certifikacionog tijela ovlašćenog od Ministarstva za poslove certifikovanja organske poljoprivredne proizvodnje.

(6) Zapisnik ovlašćenog certifikacionog tijela i kopija certifikata moraju biti izdati najkasnije do 31. avgusta tekuće godine, kada je krajnji rok za podnošenje zahtjeva, a ukoliko to nije slučaj, podnosilac zahtjeva mora dostaviti ovjereno obrazloženje certifikacionog tijela sa navedenim razlogom kašnjenja u izdavanju certifikata.

(7) Visina premije za organsku biljnu proizvodnju iznosi do 250 KM po hektaru, a za organsku stočarsku proizvodnju iznosi do 250 KM po uslovnom grlu, a najviše 20.000 KM po korisniku u tekućoj godini.

(8) Iznos podsticajnih sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva srazmjerno ukupno zasnovanim površinama i broju stoke u sistemu organske proizvodnje i raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava.

(9) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za organsku proizvodnju korisnik podnosi najkasnije do 31. avgusta tekuće godine.

2. Podrška ruralnom razvoju

Član 36

(1) Pravo na podsticajna sredstva za podršku ruralnom razvoju imaju korisnici podsticaja za:

1) podršku samozapošljavanju agronoma,

2) poslovne aktivnosti poljoprivredne zadruge i klastera i udruženja žena u ruralnom području,

3) podršku izložbama i sajmovima, medijskim aktivnostima i unapređivanju znanja i vještina,

4) podršku razvoju brdsko-planinskog područja,

5) podršku za unapređivanje proizvodnje sjemena u brdsko-planinskom području - Centar Sokolac,

6) podršku za unapređivanje sistema protivgradne zaštite,

7) podršku zajedničkim projektima Vlade i Opštine Srebrenica,

8) podršku za unapređenje visoke tehnologije hemijske prerade kukuruza,

9) podršku uvođenju tehnoloških inovacija u poljoprivredi,

10) podršku uvođenju standarda kvaliteta u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda,

11) podršku za unapređivanje, zaštitu i razvoj lovstva.

(2) Podrška iz stava 1. ovog člana ostvaruje se srazmjerno raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava u tekućoj godini.

(3) Iznos osnovnih podsticajnih sredstava utvrđuje se u propisanom iznosu od uloženih sredstava u zavisnosti od podsticajne mjere.

Član 37

(1) Pravo na podsticajna sredstva za samozapošljavanje imaju nezaposleni diplomirani inženjeri poljoprivrede koji imaju do 40 godina, koji su nosioci poljoprivrednog gazdinstva i bave se poljoprivrednom proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu, sa prebivalištem u seoskom području, a koji nisu ostvarili pravo za ovu namjenu u prethodne tri godine.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

1) izvod iz matične knjige rođenih,

2) uvjerenje o prebivalištu,

3) kopija diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu,

4) dokaz o vlasništvu nad zemljištem ili ugovor o korišćenju zemljišta,

5) program razvoja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvu,

6) predračun za nabavku osnovnih sredstava, potrebnog materijala i opreme i

7) ovjerena izjava da će sredstva koristiti u skladu sa namjenom iz stava 2. tačka 5) ovog člana najmanje tri godine.

(3) U slučaju da se korisnik sredstava zaposli na nekom drugom radnom mjestu ili se prijavi u Zavod za zapošljavanje prije isteka roka od tri godine, dužan je da vrati Agenciji dobijena sredstva.

(4) Podsticajna sredstva za namjene iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije u iznosu do 20.000 KM po korisniku u tekućoj godini.

(5) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 35, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, dokumentovan računima, ugovorima, dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 38

(1) Pravo na podsticajna sredstva za razvoj poslovnih aktivnosti imaju registrovani poljoprivredni klasteri i poljoprivredne zadruge i udruženja žena u ruralnom području za izgradnju, adaptaciju i uređenje poslovnih objekata, nabavku osnovnih, obrtnih sredstava i opreme koji podnesu zahtjev Agenciji i uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) kopiju rješenja o registraciji (u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske - "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 52/01 i 42/05, odnosno Zakonom o poljoprivrednim zadrugama Republike Srpske - "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/08, 106/09 i 78/11),

2) bilans stanja i uspjeha za prethodnu/tekuću godinu,

3) poslovni plan o aktivnostima koje doprinose pokretanju, razvoju i konkurentnosti proizvodnje, popunjen na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika,

4) račun ili predračun za nabavku osnovnih ili obrtnih sredstava, potrebnog materijala i opreme,

5) ovjerenu izjavu korisnika da će objekat i opremu koristiti u skladu sa njihovom namjenom iz odobrenog programa najmanje pet godina,

6) za poljoprivredne zadruge i izvještaj o obavljenoj zadružnoj reviziji za prethodnu ili tekuću godinu i dokaz o izmirenim obavezama prema Zadružnom savezu Republike Srpske.

(2) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u visini do 50% od visine investiranih sredstava ili dostavljenog predračuna i ne mogu biti veća od 40.000 KM po korisniku u toku godine.

(4) Pravo na podsticajna sredstva nemaju zadruge sa negativnim zadružnim revizorskim izvještajem i koje nisu postupile po mjerama i preporukama zadružnog revizora utvrđenim u revizorskom izvještaju.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 38a

(1) Pravo na podsticajna sredstva za osnivanje i razvoj povrtarskog klastera imaju pravna lica koja se bave proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda i koja se udružuju u klasterski način organizovanja sa ciljem razvoja sveobuhvatnog proizvodnog, prerađivačkog i distributivnog centra za poljoprivredu.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu zahtjeva korisnika sa specifikacijom troškova u skladu sa odlukom Vlade.

(3) Korisnik iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticajna sredstva na osnovu zahtjeva, koji podnosi Agenciji i uz koji prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) specifikaciju troškova za tekuću godinu,

2) odluku Vlade iz stava 2. ovog člana.

(4) Korisnik novčanih podsticaja dužan je da dostavi izvještaj o utrošku odobrenih sredstava sa priloženim računima i dokazima o uplati na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. avgusta tekuće godine.

Član 39

(1) Pravo na podsticajna sredstva za unapređivanje znanja i vještina u ruralnim područjima ostvaruje se kroz podršku:

1) za organizovanje sajmova u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja,

2) stočarskim izložbama organizovanim po programu Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi,

3) medijskim aktivnostima (za medijske kuće koje imaju sklopljen ugovor o saradnji sa Ministarstvom),

4) savjetovanjima i seminarima u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i veterinarstva, za poljoprivredne fakultete, Komoru inženjera poljoprivrede Republike Srpske i Veterinarsku komoru Republike Srpske,

5) izradi stručne literature u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (za organizacije i pojedince koji imaju sklopljen ugovor o saradnji sa Ministarstvom).

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) predračun i program za namjenu iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

2) potvrdu lokalne zajednice da je podnosilac zahtjeva organizator sajma, u kojoj se navodi kategorija sajma: republički ili lokalni, za namjenu iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

3) program Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u vezi sa organizovanjem izložbe sa specifikacijom troškova za namjenu iz stava 1. tačka 2) ovog člana,

4) program sa specifikacijom troškova i ugovor o saradnji sa Ministarstvom za namjenu iz stava 1. tačka 3) ovog člana,

5) program sa specifikacijom troškova i predračun za namjenu iz stava 1. tačka 4) ovog člana,

6) ugovor o saradnji sa Ministarstvom za namjenu iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

(3) Troškovi koji ne mogu biti predmet podsticaja za podršku iz stava 1. ovog člana su: honorari, lična primanja, režijski troškovi (struja, voda, održavanje, telefon i slično), troškovi hrane i pića i svi drugi troškovi koji nisu u skladu sa programom iz stava 2. tačka 1) ovog člana.

(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u visini do 50% troškova, ne mogu biti veća od 20.000 KM po korisniku za sajmove republičkog karaktera, odnosno 5.000 KM po korisniku za sajmove lokalnog karaktera, za namjenu iz stava 1. tačka 2) ovog člana u visini do 2.000 KM po programu, za namjenu iz stava 1. t. 3) i 4) ovog člana u visini do 15.000 KM i za namjenu iz stava 1. tačka 5) ovog člana u visini do 10.000 KM po korisniku.

(5) Iznos podsticajnih sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva srazmjerno procentualnom učešću iznosa odobrenih zahtjeva u ukupno raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava, osim za namjenu iz stava 1. t. 3) i 5) ovog člana, za koju se odobrava iznos definisan ugovorom sa Ministarstvom.

(6) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 40

(1) Pravo na podsticajna sredstva za razvoj brdsko-planinskog, planinskog i mediteransko-planinskog područja imaju korisnici podsticaja sa prebivalištem, odnosno sjedištem u opštinama koje pripadaju ovim područjima, u skladu sa Specifikacijom broj 1, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, i koji su registrovani u RPG.

(2) Korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za:

1) uređenje zemljišta u mediteransko-planinskom području - drobljenje kamena,

2) meliorativne mjere obogaćivanja florističkog sastava travnih površina (livada i pašnjaka),

3) izgradnju zimskih mini-akumulacija za vodu.

(3) Pravo na podsticajna sredstva za ulaganja iz stava 2. tačka 1) ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu račun sa dokazom o uplati za usluge uređenja zemljišta.

(4) Pravo na podsticajna sredstva za ulaganja iz stava 2. tačka 2) ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju putem ovlašćenog proizvođača sjemena registrovanog u Republici, koji podnosi zahtjev Agenciji i uz koji prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) fakturu o količini, tipu i vrijednosti sjemena travno-djetelinskih smjesa,

2) ugovor sa korisnikom podrške (udruženje ili zadruga) registrovanim u jednoj od opština navedenih u Specifikaciji broj 1, sa spiskom korisnika i zasijanih površina.

(5) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 2. tačka 3) ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji prilažu:

1) program ili projekat za izgradnju zimskih mini-akumulacija za vodu,

2) račun za nabavku potrebnog materijala, opreme ili za izvršene usluge za izgradnju objekta, sa dokazom o uplati.

(6) Komisija koju formira ministar, uvidom na licu mjesta, konstatuje činjenično stanje i o tome sačinjava zapisnik sa foto-dokumentacijom za ulaganja iz stava 2. tačka 3) ovog člana.

(7) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana isplaćuje se na osnovu rješenja direktora Agencije u iznosu do 50% od investiranih sredstava, a najviše do 3.000 KM po hektaru za ulaganja iz stava 2. tačka 1), najviše do 500 KM po hektaru za ulaganja iz stava 2. tačka 2) i najviše do 2.000 KM po jednoj akumulaciji za ulaganja iz stava 2. tačka 3) ovog člana.

(8) Maksimalni iznos koji korisnik može ostvariti po ovom članu iznosi 20.000 KM, a za ulaganja iz stava 2. tačka 2) ovog člana 30.000 KM.

(9) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine.

Član 41

(1) Pravo na podsticajna sredstva za unapređivanje proizvodnje sjemena u brdsko-planinskom području u okviru Javne ustanove Poljoprivredni institut Republike Srpske ostvaruje se za jačanje kapaciteta i podršku tekućeg poslovanja.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu zahtjeva korisnika sa specifikacijom troškova, a na osnovu odluke Vlade.

(3) Korisnik podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sredstva na osnovu zahtjeva, koji podnosi Agenciji i uz koji prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) specifikaciju troškova za tekuću godinu,

2) odluku Vlade iz stava 2. ovog člana.

(4) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana ne može biti veća od 100.000 KM u tekućoj godini.

(5) Korisnik novčanih podsticaja dužan je da dostavi izvještaj o utrošku odobrenih sredstava sa priloženim računima i dokazima o uplati na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 42

(1) Podrška preventivnim mjerama radi sprečavanja i ublažavanja elementarne nepogode - grada, usmjerava se Javnom preduzeću "Protivgradna preventiva Republike Srpske" a.d. Gradiška, u skladu sa Odlukom Vlade o visini naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/10, 61/11, 47/13 i 24/14).

(2) Sredstva podrške za mjere iz stava 1. ovog člana odobrava Vlada.

(3) Korisnik podsticajnih sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sredstva na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) specifikaciju troškova za tekuću godinu,

2) odluku Vlade iz stava 1. ovog člana.

(4) Korisnik novčanih podsticaja dužan je da dostavi izvještaj sa dokumentacijom o utrošku odobrenih sredstava u roku od 90 dana od dana uplate sredstava uz Obrazac 35. iz Priloga ovog pravilnika.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 43

(1) Pravo na podsticajna sredstva za realizaciju zajedničkih projekata Vlade i Opštine Srebrenica ostvaruju korisnici podsticaja na području opštine Srebrenica.

(2) Vlada određuje vrstu ulaganja, troškove i odobrava sredstva iz stava 1. ovog člana.

(3) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana ne može biti veća od 100.000 KM u tekućoj godini.

(4) Korisnik podsticajnih sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sredstva na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) specifikaciju troškova za tekuću godinu,

2) saglasnost lokalne zajednice na prijedlog ulaganja,

3) odluku Vlade iz stava 2. ovog člana.

(5) Korisnik novčanih podsticaja dužan je da dostavi izvještaj o utrošku odobrenih sredstava na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan kopijama računa i dokazima o uplati.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. avgusta tekuće godine.

Član 44

(1) Pravo na podsticajna sredstva za unapređenje visoke tehnologije hemijske prerade kukuruza imaju pravna lica koja obavljaju djelatnost hemijske prerade kukuruza za povećanje stepena prerade i stvaranje proizvoda više vrijednosti.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu zahtjeva korisnika sa specifikacijom troškova, a na osnovu odluke Vlade.

(3) Korisnik iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticajna sredstva na osnovu zahtjeva, koji podnosi Agenciji i uz koji prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) specifikaciju troškova za tekuću godinu,

2) odluku Vlade iz stava 2. ovog člana.

(4) Korisnik novčanih podsticaja dužan je da dostavi izvještaj o utrošku odobrenih sredstava sa priloženim računima i dokazima o uplati na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 45

(1) Pravo na podsticajna sredstva za uvođenje tehnoloških inovacija u poljoprivredi imaju naučnoistraživačke institucije za projekat primijenjenog istraživanja u oblasti poljoprivredne proizvodnje koji se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom i poljoprivrednim proizvođačima.

(2) Projekat iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži: opis primijenjenog istraživanja, inovativnost primijenjenog istraživanja, očekivani uticaj primijenjenog istraživanja na proizvodni rezultat, opis metodologije koja će se primijeniti u istraživanju, obaveze partnera projekta za realizaciju projekta i opis troškova istraživanja.

(3) Podsticajna sredstva za sufinansiranje projekta iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva, koji Agenciji podnosi naučnoistraživačka institucija i uz koji prilaže:

1) projekat primijenjenog istraživanja na Obrascu 36. iz Priloga ovog pravilnika,

2) račun ili predračun potrebnih ulaganja za realizaciju primijenjenog istraživanja.

(4) Prihvatljivi troškovi za sufinansiranje po osnovu ovog člana odnose se na troškove repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju, troškove nabavke opreme i uređaja i laboratorijskog pribora.

(5) Komisija koju imenuje ministar ocjenjuje relevantnost i opravdanost predloženog projekta uvođenja tehnoloških inovacija.

(6) Iznos podsticajnih sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih zahtjeva, srazmjerno procentualnom učešću ukupno investiranih sredstava u raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava.

(7) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se na osnovu mišljenja komisije iz stava 5. ovog člana, u visini do 50% od investiranih sredstava ili dostavljenog predračuna i ne mogu biti veća od 20.000 KM po projektu.

(8) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od šest mjeseci od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(9) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 46

(1) Pravo na podsticajna sredstva za uvođenje standarda kvaliteta i bezbjednosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda imaju korisnici podsticaja koji se bave proizvodnjom primarnih poljoprivrednih proizvoda namijenjenih tržištu, za uvođenje standarda dobre poljoprivredne prakse, integralne i organske poljoprivredne proizvodnje.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju za uvođenje standarda na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) ugovor ili sporazum za pripremu uvođenja standarda kvaliteta i bezbjednosti,

2) račune ili kopije računa za troškove izdavanja certifikata u tekućoj godini u skladu sa članom 3. st. 3, 4. i 7. ovog pravilnika,

3) kopiju certifikata.

(3) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se u visini do 50% od investiranih sredstava i ne može biti veći od 5.000 KM po korisniku u tekućoj godini.

(4) Iznos podsticajnih sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih zahtjeva, srazmjerno procentualnom učešću ukupno investiranih sredstava u raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava.

(5) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

Član 47

(1) Pravo na podsticajna sredstva za unapređivanje, zaštitu i razvoj lovstva imaju lovačka udruženja u Republici za:

1) nabavku lovno-tehničkih objekata: čeke i zasjede,

2) nabavku lovno-uzgojnih objekata: hranilice,

3) nabavku zaštitnih sredstava: električne i mehaničke ograde, sredstva za video-nadzor, plašilice i druga odbijajuća sredstva,

4) projekte unosa divljači u lovište.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana lovačka udruženja ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) kopiju rješenja o registraciji,

2) kopiju ugovora o korišćenju lovišta,

3) program ulaganja u svrhu unapređivanja, zaštite i razvoja lovstva,

4) mišljenje Lovačkog saveza Republike Srpske na program ulaganja iz tačke 3) ovog stava,

5) račun ili predračun za nabavku osnovnih ili obrtnih sredstava, potrebnog materijala i opreme,

6) ovjerenu izjavu korisnika da će objekat i opremu koristiti u skladu sa programom, a najmanje pet godina.

(3) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u visini do 50% od visine investiranih sredstava ili dostavljenog predračuna i ne mogu biti veća od 10.000 KM po korisniku u toku godine.

(5) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih zahtjeva, srazmjerno procentualnom učešću ukupno investiranih sredstava u raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

3. Sistemske i ostale mjere podrške

Član 48

(1) Pravo na podsticajna sredstva za sistemske i ostale mjere podrške imaju korisnici podsticaja za sljedeće namjene:

1) mjere za zaštitu zdravlja biljaka,

2) mjere za zaštitu zdravlja životinja,

3) podršku za proizvodnju sjemena za vještačko osjemenjavanje u govedarstvu,

4) podršku obavljanju uzgojno-selekcijskih djelatnosti,

5) podršku organizacijama u stočarstvu za zaštitu kulturnog nasljeđa i genetičkih resursa,

6) podršku opremanju laboratorija,

7) podršku sufinansiranju premije osiguranja primarne poljoprivredne proizvodnje,

8) podršku analizi kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta,

9) podršku za vođenje i održavanje registara,

10) podršku za izradu strateških i planskih dokumenata,

11) podršku za sprovođenje zadružnih revizija,

12) poribljavanje ribolovnih područja i rad ribočuvarske službe i Sportsko-ribolovnog saveza Republike Srpske,

13) podršku za potrebe vođenja računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (FADN),

14) podršku za vanredne potrebe i pomoći.

(2) Podsticajna sredstva za namjene iz stava 2. ovog člana isplaćuju se po rješenju direktora Agencije do iznosa odobrenih sredstava u ukupno raspoloživim sredstvima za ove namjene utvrđenim Planom korišćenja sredstava u tekućoj godini.

Član 49

(1) Pravo na podsticajna sredstva za finansiranje programa iz oblasti zaštite zdravlja bilja za 2018. godinu ostvaruju pravna lica koja se bave stručnim i naučnoistraživačkim radom u oblasti zaštite zdravlja bilja i koja su za to ovlašćena od Ministarstva u skladu sa članom 17. Zakona o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/09).

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju se po osnovu programa posebnog nadzora karantinskih štetnih organizama, koji donosi Ministarstvo u skladu sa propisom iz oblasti zaštite zdravlja bilja.

(3) Uslovi za realizaciju programa i korišćenje sredstava utvrđuju se ugovorom između Ministarstva i ovlašćene institucije koja učestvuje u sprovođenju programa.

(4) Visina podsticajnih sredstava za finansiranje programa iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu broja izvršenih vizuelnih pregleda, broja ispitanih uzoraka, troškova uzorkovanja i cijene usluge za ove aktivnosti u skladu sa donesenim programima.

(5) Pravo na podsticajna sredstva za sufinansiranje usluga kontrolnog testiranja uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja ostvaruju pravna lica ovlašćena za vršenje kontrolnog testiranja u skladu sa Pravilnikom o načinu i periodičnosti kontrolnog testiranja uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja.

(6) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 5. ovog člana korisnici ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) kopiju zapisnika sa certifikatom za kontrolisane uređaje,

2) kopiju nota računa ili fakture,

3) dokaz o plaćanju usluge od korisnika.

(7) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 5. ovog člana odobravaju se za izvršene poslove kontrole i kalibracije u iznosu od 25 KM za uređaje zapremine rezervoara do 500 l, odnosno 50 KM za uređaje zapremine rezervoara preko 500 l i ne mogu biti veća od 20.000 KM.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana objavljivanja programa u "Službenom glasniku Republike Srpske", a za namjenu iz stava 5. ovog člana zahtjev se podnosi najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

(9) Korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana dužni su da Ministarstvu dostave izvještaje o utrošku odobrenih sredstava, realizaciji i rezultatima donesenih programa, uz dokaz o primjeni međunarodno priznatih metoda, u roku koji je propisan u objavljenim programima.

Član 50

(1) Pravo na podsticajna sredstva za sprovedene mjere laboratorijske dijagnostike naročito opasnih zaraznih bolesti životinja i zoonoza čije suzbijanje je od posebnog interesa za Republiku i obaveznog utvrđivanja uzroka uginuća ostvaruju referentne veterinarske laboratorije za sljedeće bolesti: bolest ludih krava (BSE) za goveda iz domaće proizvodnje, tuberkulozu, listeriozu, brucelozu, enzootsku leukozu goveda, leptospirozu, bjesnilo, Aujeckijevu bolest, klasičnu kugu svinja, antraks, kju groznicu, bolest plavog jezika, bolest kvrgave kože, hlamidiozu, avijarnu influencu, salmonelozu, kampilobakteriozu, infektivni bovini rinotraheitis (IBR), infektivnu anemiju kopitara (IAK), goveđu virusnu dijareju (BVD), paratuberkulozu, američku kugu pčelinjeg legla, afričku kugu svinja, parainfluencu goveda, groznicu zapadnog Nila, virusni arteritis konja i drugih bolesti životinja i zoonoza i utvrđivanje uzroka uginuća, kao i za analize u kontroli kvaliteta sirovog mlijeka i proizvoda od mlijeka.

(2) Podsticajna sredstva za sprovedene dijagnostičke mjere iz stava 1. ovog člana isplaćuju se po iznosima navedenim u Specifikaciji broj 2, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Za dijagnostiku drugih naročito opasnih zaraznih bolesti podsticajna sredstva isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije, u skladu sa Planom korišćenja sredstava.

(4) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva, koji Agenciji podnosi referentna veterinarska laboratorija i uz koji se prilažu:

1) za dijagnostiku bolesti: faktura i podaci o uzorku, imanje (kod, opština, mjesto i vlasnik), oznaka grla (broj ušne markice), broj dostavljenih uzoraka za dijagnostiku, dijagnostička metoda i rezultat dijagnostičkog ispitivanja,

2) za analize u kontroli kvaliteta sirovog mlijeka i proizvoda od mlijeka: faktura i rezultati dijagnostike uzoraka.

(5) Uz podatke o uzorku iz stava 4. ovog člana korisnik dostavlja i dokaz o nalogu inspektora ili saglasnost Ministarstva za sprovođenje mjere laboratorijske dijagnostike iz stava 1. ovog člana.

(6) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 51

(1) Pravo na podsticajna sredstva za vakcinaciju životinja ostvaruju vlasnici životinja jednom godišnje, posredstvom ovlašćenih veterinarskih organizacija, protiv sljedećih zaraznih bolesti:

1) antraksa u antraksnim distriktima,

2) klasične kuge svinja,

3) bolesti kvrgave kože.

(2) Za sprovedene mjere vakcinacije iz stava 1. ovog člana pravo na podsticajna sredstva ostvaruju registrovane veterinarske organizacije na epizootiološkom području za koje im je izdato rješenje Ministarstva.

(3) Veterinarske organizacije dužne su da obezbijede materijal za sprovođenje mjere vakcinacije iz stava 1. t. 1) i 2) ovog člana.

(4) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u iznosu od:

1) 4 KM po vakcinisanoj životinji za male životinje i 6 KM po vakcinisanoj životinji za krupne životinje za namjenu iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

2) 5 KM po vakcinisanoj životinji u izrazito nerazvijenim opštinama, odnosno 3 KM po vakcinisanoj životinji za ostala područja za namjenu iz stava 1. tačka 2) ovog člana,

3) 4 KM po vakcinisanoj životinji za namjenu iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

(5) Veterinarska organizacija koja je sprovela mjere iz stava 1. ovog člana obavezno u Veterinarski informacioni sistem Republike Srpske (u daljem tekstu: VISRS) unosi podatke o vakcinisanim životinjama na imanju i vlasniku izdaje Potvrdu o vakcinaciji protiv bolesti iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: Potvrda), koju potpisuje i vlasnik, a jedan primjerak Potvrde veterinarska organizacija zadržava za svoju evidenciju i skeniranu postavlja u VISRS.

(6) Potvrda iz stava 7. ovog člana, popunjena na Obrascu 14. iz Priloga ovog pravilnika, izdaje se štampanjem direktno iz VISRS, koji joj sistemski dodjeljuje bar-kod i broj pod kojim je izdata.

(7) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava za sprovedenu mjeru vakcinacije, popunjenog na Obrascu 15. iz Priloga ovog pravilnika, a koji veterinarska organizacija štampa direktno iz VISRS i ovjerava potpisom i pečatom.

(8) Zahtjev za isplatu sredstava sa spiskom imanja i brojem vakcinisanih životinja ovlašćena veterinarska organizacija podnosi Agenciji do petog u mjesecu za mjere sprovedene u prethodnom mjesecu.

(9) Isplata troškova za mjere vakcinacije životinja protiv bolesti kvrgave kože sprovedene u decembru 2017. godine izvršiće se u skladu sa odredbama ovog člana.

Član 52

(1) Pravo na podsticajna sredstva za sprovedene mjere obilježavanja (mikročipovanja) i vađenja krvi kopitara starosti do šest mjeseci, laboratorijsku dijagnostiku infektivne anemije kopitara (u daljem tekstu: IAK) i vođenje baze podataka obilježenih (mikročipovanih) i dijagnostikovanih kopitara ostvaruju vlasnici životinja posredstvom ovlašćenih veterinarskih organizacija, u skladu sa rješenjem o ovlašćenju za sprovođenje obaveznih veterinarskih mjera na veterinarsko-epidemiološkom području jedinice lokalne samouprave i Veterinarski institut.

(2) Lice koje je izvršilo obilježavanje (mikročipovanje) i vađenje krvi kopitara starosti do šest mjeseci izdaje vlasniku originalnu priznanicu o izvršenoj mjeri na Obrascu 16. iz Priloga ovog pravilnika.

(3) Podsticajna sredstva za obilježavanja (mikročipovanja) i vađenja krvi kopitara ostvaruju se na osnovu zahtjeva, koji se nalazi na Obrascu 19. iz Priloga ovog pravilnika, a koji Agenciji podnosi ovlašćena veterinarska organizacija i uz koji se prilaže kopija priznanice braon boje na Obrascu 17. iz Priloga ovog pravilnika.

(4) Podsticajna sredstva za dijagnostiku bolesti iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva, koji se nalazi na Obrascu 20. iz Priloga ovog pravilnika, koji Agenciji podnosi Veterinarski institut i uz koji se prilažu račun, kopija Obrasca 19. iz Priloga ovog pravilnika (kojim se potvrđuje da su uzorci krvi predati na dijagnostiku) i nalaz o izvršenom dijagnostičkom ispitivanju sa sljedećim podacima o uzorku: imanje (kod, opština, mjesto i vlasnik), oznaka grla (broj mikročipa), broj dostavljenih uzoraka za dijagnostiku, dijagnostička metoda i rezultat dijagnostičkog ispitivanja.

(5) U Republici će se od 1. septembra do 30. decembra 2018. godine nastaviti sprovođenje kontrole i iskorjenjivanja IAK-a.

(6) Podsticajna sredstva za izvršenu mjeru vađenja krvi kopitara ostvaruju se na osnovu zahtjeva, koji se nalazi na Obrascu 19. iz Priloga ovog pravilnika, koji Agenciji podnosi ovlašćena veterinarska organizacija i uz koji se prilažu uputnica, kopija Obrasca 21. iz Priloga ovog pravilnika, kojim se potvrđuje da su uzorci krvi predati na dijagnostiku.

(7) Podsticajna sredstva za dijagnostiku bolesti iz stava 6. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva, koji se nalazi na Obrascu 20. iz Priloga ovog pravilnika, koji Agenciji podnosi Veterinarski institut i uz koji se prilažu račun, kopija Obrasca 21. iz Priloga ovog pravilnika, kojim se potvrđuje da su uzorci krvi predati na dijagnostiku i nalaz o izvršenom dijagnostičkom ispitivanju sa sljedećim podacima o uzorku: imanje (kod, opština, mjesto i vlasnik), oznaka grla (broj mikročipa), broj dostavljenih uzoraka za dijagnostiku, dijagnostička metoda, rezultat dijagnostičkog ispitivanja.

(8) Podsticajna sredstva za obilježavanja (mikročipovanja) i vađenje krvi kopitara i vađenje krvi u sprovođenju kontrole i iskorjenjivanja IAK-a iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u iznosu od 11,70 KM po grlu, a za sprovedene dijagnostičke mjere i vođenje baze podataka iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u iznosu od 23,40 KM po uzorku.

(9) Ovlašćene veterinarske organizacije dostavljaju zahtjeve za mikročipove, vakutajnere i priznanice u Ministarstvo, a preuzimaju ih u Veterinarskom institutu.

(10) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se do petog u mjesecu za mjere sprovedene u prethodnom mjesecu.

Član 53

(1) Pravo na podsticajna sredstva za rad Kancelarije za unos podataka u Banjoj Luci ostvaruje se na osnovu zahtjeva, koji se nalazi na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji se prilažu:

1) izvještaj o sprovedenoj registraciji imanja i obilježavanju goveda i specifikacija troškova, na Obrascu 1. iz Pravilnika o načinu i uslovima vršenja poslova Kancelarije za unos podataka ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 107/15),

2) račun Veterinarsko-stočarskog centra a.d. Banja Luka (za bruto plate radnika angažovanih na unosu podataka, troškovi zakupa prostora, troškovi telefona i drugih telefonskih usluga, troškovi kancelarijskog materijala i troškovi drugih usluga).

(2) Ministarstvo sa Veterinarsko-stočarskim centrom a.d. Banja Luka, u okviru kojeg se nalazi Kancelarija za unos podataka, a koja obavlja poslove registracije imanja i identifikacije životinja, zaključuje poseban ugovor.

(3) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 54

(1) Za rad Veterinarske epidemiološke službe koja obavlja praćenje i proučavanje epizootiološkog stanja u Republici pravo na podsticajna sredstva za angažovanje tri saradnika i nabavku sredstava neophodnih za njihov rad ostvaruje Veterinarski institut.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana, u iznosu do 100.000 KM na godišnjem nivou, isplaćuju se za obavljanje sljedećih poslova:

1) terensko epizootiološko ispitivanje, odnosno istraživanje okolnosti pojave prijavljene bolesti u skladu sa Zakonom o veterinarstvu u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/17; u daljem tekstu: Zakon o veterinarstvu),

2) proučavanje epizootiološke situacije u skladu sa Zakonom o veterinarstvu,

3) pripreme epidemioloških studija i analize rizika povodom unosa životinjskih zaraznih bolesti u Republiku i BiH i ispitivanje ekonomski optimalnih mjera i procjena finansijskih posljedica propisanih mjera u slučaju pojave životinjskih zaraznih bolesti u skladu sa Zakona o veterinarstvu,

4) izrada prijedloga sprečavanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti životinja i zoonoza u Republici.

(3) Podsticajna sredstva za obavljanje poslova iz stava 2. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva, koji se nalazi na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, koji Agenciji podnosi Veterinarski institut, uz koji se prilažu:

1) račun Veterinarskog instituta sa specifikacijom troškova prevoza, kancelarijskog materijala i drugih sredstava i usluga neophodnih za rad Veterinarske epidemiološke službe,

2) izvještaj popunjen na Obrascu 23. iz Priloga ovog pravilnika, koji sadrži: izvještaj o obavljenim terenskim epizootiološkim ispitivanjima, pripremljenim epizootiološkim studijama i prijedlozima za sprečavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja i zoonoza u Republici, specifikaciju troškova prevoza, kancelarijskog materijala i drugih sredstava i usluga neophodnih za rad Veterinarske epidemiološke službe,

3) kopije svih pojedinačnih epizootioloških izvještaja o terenskim epizootiološkim izviđanjima.

(4) Ministarstvo sa Veterinarskim institutom, u okviru kojeg djeluje Veterinarska epidemiološka služba, zaključuje poseban ugovor.

(5) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 55

(1) Pravo na podsticajna sredstva za hitno uzimanje i dostavljanje uzoraka do ovlašćene veterinarske laboratorije ostvaruju vlasnici životinja posredstvom ovlašćenih veterinarskih organizacija.

(2) Veterinarske organizacije dužne su da na svom epizootiološkom području obezbijede hitno uzorkovanje prema uputstvu ovlašćene veterinarske laboratorije i dostavljanje uzoraka do te laboratorije u slučaju sumnje na pojavu naročito opasnih zaraznih bolesti i zoonoza, te pobačaja goveda, ovaca, koza, svinja i kobila, ako su svi navedeni slučajevi uredno prijavljeni nadležnoj veterinarskoj inspekciji.

(3) Hitnim uzimanjem i dostavljanjem uzoraka, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se uzorkovanje i dostavljanje uzoraka u slučaju pobačaja goveda, ovaca, koza, svinja i kobila, kao i u slučaju postojanja opravdane sumnje na neku od sljedećih zaraznih bolesti:

1) bjesnilo,

2) klasičnu kugu svinja,

3) afričku kugu svinja

4) avijarnu influencu,

5) antraks,

6) bolest plavog jezika,

7) slinavku i šap,

8) vezikularnu bolest svinja.

(4) Za sprovedeno uzorkovanje i hitno dostavljanje uzoraka pravo na podsticajna sredstva ostvaruju registrovane veterinarske organizacije na epizootiološkom području za koje im je izdato rješenje Ministarstva.

(5) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u iznosu od 20% od cijene litra goriva po pređenom kilometru ili po dostavljenoj fakturi brze pošte.

(6) Registrovana veterinarska organizacija iz stava 4. ovog člana obavezna je da prilikom preuzimanja uzoraka ispuni Uputnicu za hitnu dostavu uzoraka do ovlašćene veterinarske laboratorije, koja se nalazi na Obrascu 24a. iz Priloga ovog pravilnika, sa naznakom: "plaća Agencija za agrarna plaćanja".

(7) Uputnicu iz stava 6. ovog člana potpisuje vlasnik uzorka ili nadležni veterinarski inspektor, nakon čega se izdaje jedna kopija priznanice.

(8) Prilikom prijema uzorka ovlašćena veterinarska laboratorija ovjerava Uputnicu na Obrascu 24a. i zadržava jedan primjerak u svojoj arhivi.

(9) Podsticajna sredstva za sprovedenu hitno dostavljanje uzoraka iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva, popunjenog na Obrascu 24. iz Priloga ovog pravilnika, a koji Agenciji podnosi ovlašćena veterinarska organizacija i uz koji se prilažu jedan primjerak Uputnice popunjene na Obrascu 24a. iz Priloga ovog pravilnika, kopija zapisnika veterinarskog inspektora i dokaz o pređenim kilometrima, do petog u mjesecu za mjere sprovedene u prethodnom mjesecu.

Član 56

(1) Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju sjemena za vještačko osjemenjavanje u govedarstvu imaju registrovani centri za proizvodnju i distribuciju duboko zamrznutog sjemena, koji sa Ministarstvom imaju usaglašen plan proizvodnje, distribucije, korišćenja sjemena i suzbijanja steriliteta.

(2) Korisnik ostvaruje pravo na podsticajna sredstva za proizvedeno sjeme za vještačko osjemenjavanje za doze sjemena i nabavku bikovskog stada (testiranih rasplodnjaka sa pozitivnom uzgojnom vrijednošću, genomski testiranih rasplodnjaka sa pozitivnom vrijednošću testa i mlade muške teladi iz domaćeg uzgoja poznatog porijekla i kontrolisane proizvodnosti majke).

(3) Podsticajna sredstva za namjene iz stava 2. ovog člana odobravaju se u iznosu do 50% od proizvođačke cijene doza sjemena, odnosno vrijednosti bikovskog stada i ne mogu biti veća od 200.000 KM po korisniku.

(4) Korisnici iz stava 1. ovog člana ostvaruju pravo na podsticajna sredstva na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji se dostavljaju:

1) rješenje Ministarstva o registraciji,

2) plan proizvodnje sjemena usaglašen sa Ministarstvom,

3) kalkulacija proizvodne cijene doze sjemena,

4) broj isporučenih doza duboko zamrznutog sjemena sa nazivom pravnog ili fizičkog lica, kupca sjemena za vještačko osjemenjavanje,

5) računi sa dokazom o uplati za nabavku bikovskog stada propisanih karakteristika iz stava 2. ovog člana.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 57

(1) Pravo na podsticajna sredstva za obavljanje uzgojno-selekcijskih djelatnosti u stočarstvu imaju pravna lica koja su ovlašćena rješenjem ministra za organizovanje uzgoja kvalitetno-priplodnih životinja, u skladu sa Zakonom o stočarstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/15).

(2) Pravo na sredstva podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se za:

1) vršenje usluga kontrole proizvodnosti,

2) usluge vođenja glavne i pomoćne matične evidencije,

3) izdavanje potvrda o porijeklu.

(3) Pravo na sredstva podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) kopije ugovora sa korisnicima usluga propisanih u stavu 2. t. 1) i 2), odnosno izvještaj o sprovođenju ovih usluga na sopstvenom stadu,

2) zbirni izvještaj kontrole proizvodnosti za izvještajni period u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja matičnih knjiga i uzgojnih registara ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 3/16).

(4) Iznosi podsticajnih sredstva za namjenu iz ovog člana su:

1) za kontrolu proizvodnosti: 3 KM/grlo za vršenje usluga kontrole proizvodnosti za osobine prirasta za svaku kontrolu i 2 KM/grlo za svaku kontrolu mliječnosti A4, odnosno 1 KM za AT metodu u skladu sa Programom uzgoja goveda u Republici Srpskoj za period 2016-2021 ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 72/16),

2) 3 KM/grlo za vođenje matične evidencije i 2 KM/grlo za izdavanje potvrda o porijeklu na godišnjem nivou u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja matičnih knjiga i uzgojnih registara ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 3/16).

(5) Maksimalni iznos sredstava koji korisnik može ostvariti po ovom članu je 10.000 KM.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Član 58

(1) Pravo na podsticajna sredstva za posebnu brigu i zaštitu imaju organizacije u stočarstvu koje su dio evropskog kulturnog nasljeđa i posjeduju genetički resurs kao dobro od opšteg interesa u svojini Republike Srpske.

(2) Pravo na sredstva podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) plan i program rada za 2018. godinu, na koji je prethodno saglasnost dala Vlada,

2) kopija dokaza o broju i porijeklu kvalitetno-priplodnih grla u stadu (pedigre ili matični list).

(3) Podsticajna sredstva za ovu namjenu isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije u iznosu do 50.000 KM po korisniku.

(4) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, popunjen na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji dostavlja robno-analitičku karticu ili fakture sa fiskalnim računom sa prilogom potpisanih i ovjerenih otkupnih blokova na osnovu kojih je izvršena nabavka hrane, zdravstvena zaštita i njega konja, kao i troškovi promotivnih aktivnosti, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 58a

(1) Pravo na namjenska sredstva za kontrolu kvaliteta svježeg sirovog mlijeka ostvaruje se na osnovu ugovora između Ministarstva i pružaoca usluge.

(2) Zahtjev za ostvarivanje prava na sredstva iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, uz koji se prilaže ugovor i izvještaj o sprovedenoj kontroli mlijeka i broju uzoraka sa strukturom troškova.

(3) Namjenska sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije.

Član 59

(1) Pravo na podsticajna sredstva za opremanje laboratorija za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ostvaruju pravna lica koja su u postupku akreditacije ili imaju ovlašćenje Ministarstva za navedene djelatnosti.

(2) Pravna lica ostvaruju podsticajna sredstva na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) program ili projekat opremanja i rada laboratorije,

2) predračun ili račun za nabavku materijala, opreme ili vršenje usluga,

3) dokaz da je laboratorija u postupku dobijanja akreditacije - za one laboratorije koje nemaju ovlašćenje Ministarstva.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana odobravaju se u skladu sa Planom korišćenja sredstava u iznosu do 50% od procijenjenih vrijednosti investicije i ne mogu biti veća od 20.000 KM po korisniku u toku godine.

(4) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentovan računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 60

(1) Pravo na sredstva za sufinansiranje premije osiguranja primarne poljoprivredne proizvodnje imaju korisnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji izvrše osiguranje primarne poljoprivredne proizvodnje za tekuću godinu.

(2) Pravo na sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se za sljedeće vrste poljoprivredne proizvodnje:

1) stočarsku (stoka),

2) voćarsko-vinogradarsku,

3) povrtarsku i ratarsku.

(3) Korisnici ostvaruju pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) polisu osiguranja za tekuću godinu,

2) dokaz o izvršenoj uplati osiguranja.

(4) Visina podsticajnih sredstva za namjenu iz ovog člana isplaćuje se u iznosu do 50% iznosa osiguranja i ne može biti veća od 25.000 KM po korisniku.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Član 61

(1) Pravo na podsticajna sredstva za finansiranje analize kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta imaju porodična poljoprivredna gazdinstva upisana u RPG kao komercijalna po osnovu Programa pedoloških analiza zemljišta za potrebe porodičnih komercijalnih gazdinstava u Republici i koja zaključno sa 15. majem tekuće godine u RPG imaju minimalno površinu poljoprivrednog zemljišta prijavljenu pod korišćenjem:

1) u ravničarskim područjima (do 200 metara nadmorske visine) za ratarske kulture 3 ha, voćarske i povrtarske kulture 2,5 ha i za plastenike 1,000 m²,

2) u brežuljkastim područjima (od 200 do 500 metara nadmorske visine) za ratarske kulture 2 ha, za voćarske i povrtarske kulture 1,5 ha i za plastenike 500 m²,

3) u područjima iznad 500 metara nadmorske visine za ratarske kulture 1 ha, za voćarske i povrtarske kulture 1 ha i za plastenike 300 m².

(2) Analizu iz stava 1. ovog člana vrši ovlašćena institucija, na osnovu rješenja koje je izdalo Ministarstvo.

(3) Ministarstvo svim područnim jedinicama Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i ovlašćenoj instituciji dostavlja elektronske spiskove potencijalnih korisnika analize kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta odobrenih na osnovu kriterijuma iz stava 1. ovog člana i ti spiskovi objavljuju se i na internet stranici Ministarstva.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na analizu kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta korisnici iz stava 1. ovog člana podnose regionalno nadležnim područnim jedinicama Resora za pružanje stručnih usluga, na Obrascu 33. iz Priloga ovog pravilnika, a koji se dostavlja ovlašćenoj instituciji.

(5) Ovlašćena institucija nakon izvršene analize plodnosti poljoprivrednog zemljišta korisnicima iz stava 1. ovog člana dostavlja izvještaj o rezultatima analize zajedno sa preporukama.

(6) Podsticajna sredstva za izvršene analize iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva, koji Agenciji podnosi ovlašćena institucija i uz koji se prilažu:

1) specifikacija korisnika za koje je izvršena analiza (u pisanoj i elektronskoj formi),

2) kopije zahtjeva korisnika sa ovjerenim izvještajima o izvršenim analizama, u elektronskoj formi,

3) faktura sa fiskalnim računom sa iskazanim troškovima za izvršene analize i

4) godišnji izvještaj o izvršenim analizama.

(7) Agencija nakon izvršene kontrole podataka iz st. 4. i 6. ovog člana odobrava isplatu sredstava ovlašćenoj instituciji za realizovane analize.

(8) Visina nadoknade za izvršenu analizu kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta iznosi 60 KM po analizi sa PDV-om.

(9) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 15. decembra tekuće godine.

Član 62

(1) Pravo na namjenska sredstva za isporuku linkova i mrežno održavanje RPG i sredstva za pristup, korišćenje, održavanje i unapređivanje informacionih sistema ostvaruje se na osnovu ugovora između Ministarstva i pružaoca usluge.

(2) Namjenska sredstva za vođenje RPG i za pristup, korišćenje, održavanje i unapređenje baze podataka ostaruju se na osnovu ugovora između Ministarstva i pružaoca usluge.

(3) Namjenska sredstva iz st. 1. i 2. ovog člana isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije.

Član 63

(1) Pravo na podsticajna sredstva za rad komisija, stručnih timova i radnih grupa imenovanih rješenjem ministra ili na osnovu ugovora za izradu i prevođenje strateških i planskih dokumenata, studija, analiza, zakona, podzakonskih akata i anketa ostvaruju korisnici na osnovu zahtjeva, koji podnose Agenciji.

(2) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana isplaćuju se za rad komisija i radnih grupa imenovanih rješenjem ministra na osnovu projektnog zadatka, u skladu sa rješenjem, a ostvaruju se na osnovu rješenja direktora Agencije i maksimalno iznose do 5.000 KM po članu komisije, osim za poslove po osnovu ugovora.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana isplaćuju se za izradu i prevođenje strateških i planskih dokumenata, studija, analiza, zakona, podzakonskih akata na osnovu sklopljenog ugovora kojim su definisani uslovi i vrijednosti, a isplaćivaće se korisnicima na osnovu rješenja direktora Agencije.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 64

(1) Pravo na podsticajna sredstva za sprovođenje zadružnih revizija, uspostavljanje baze podataka i registra zadruga, edukaciju članica i promociju zadrugarstva radi jačanja zadrugarstva i potpunog institucionalnog uređenja, uspostavljanja standarda savremenog poljoprivrednog zadrugarstva i kadrovskog jačanja ima korisnik - Zadružni savez Republike Srpske, koji podnosi zahtjev Agenciji, uz koji prilaže plan sprovođenja poslovnih aktivnosti za naredni kvartal sa specifikacijom troškova.

(2) Pravo na podsticajna sredstva za izradu Programa zadružnog razvoja za period 2019-2025. ostvaruje korisnik iz stava 1. ovog člana, na osnovu ugovora sa Ministarstvom.

(3) Zahtjev za odobravanje sredstava iz stava 1. ovog člana dostavlja se Agenciji do desetog u mjesecu za naredni kvartal, a za podsticajna sredstva iz stava 2. ovog člana zahtjev se podnosi do 15. decembra tekuće godine.

(4) Korisnik podsticaja dužan je da dostavi izvještaj o utrošku odobrenih sredstava u skladu sa specifikacijom troškova, dokumentovan dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava, na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika.

(5) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije, u iznosu do 50% po odobrenoj specifikaciji, a maksimalno do 10.000 KM mjesečno.

(6) Podsticajna sredstva iz stava 2. ovog člana isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije, a u skladu sa ugovorom iz stava 2. ovog člana i ne mogu biti veća od 100.000 KM.

Član 65

(1) Pravo na podsticajna sredstva za poribljavanje ribolovnih područja i rad ribočuvarske službe imaju subjekti koji imaju ugovor sa Ministarstvom o korišćenju ribarskog područja.

(2) Pravo na podsticajna sredstva za poribljavanje ribolovnih područja u ruralnim krajevima ostvaruje se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) rješenje o registraciji,

2) plan poribljavanja,

3) račun u skladu sa članom 3. st. 3, 4. i 7. ovog pravilnika, sa specifikacijom troškova za traženu namjenu.

(3) Pravo na sredstva za rad ribočuvarske službe ostvaruje se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) ugovor o radu,

2) mjesečna prijava (Obrazac 1002),

3) dokaz o isplati plate (izvod),

4) računi za utrošak goriva u skladu sa članom 3. ovog pravilnika.

(4) Pravo na podsticajna sredstva za vršenje javnih ovlašćenja u skladu sa Zakonom o ribarstvu i Ugovorom sa Ministarstvom o sprovođenju aktivnosti u oblasti sportskog i privrednog ribolova ima Sportsko-ribolovni savez Republike Srpske.

(5) Podsticajna sredstva iz stava 4. ovog člana ostvaruju se za troškove distribucije dozvola, izrade ribočuvarskih znački, ribočuvarskih legitimacija, uvjerenja o položenim ribočuvarskim ispitima, uvjerenja o položenim ribarskim ispitima, izrade brošura, a na osnovu zahtjeva, koji Sportsko-ribolovni savez Republike Srpske podnosi Agenciji i uz koji prilaže:

1) rješenje o registraciji,

2) račune u skladu sa članom 3. ovog pravilnika, sa specifikacijom troškova.

(6) Podsticajna sredstva isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije, i to:

1) za namjenu iz stava 1. ovog člana u iznosu do 50% od visine investiranih sredstava, a najviše 5.000 KM po korisniku ili ribarskom području,

2) za namjenu iz stava 4. ovog člana do 50% od visine investiranih sredstava i ne mogu biti veća od 5.000 KM.

(7) Iznos podsticajnih sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, srazmjerno procentualnom učešću ukupno investiranih sredstava u raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korišćenja sredstava.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

Član 66

(1) Pravo na podsticajna sredstva za vanredne potrebe i pomoći imaju korisnici podsticaja za prevazilaženje problema u poljoprivrednoj proizvodnji koji su nastali u tekućoj godini, a prouzrokovani su pojavom vanrednih okolnosti (požar, uništavanja biljaka po nalogu fitosanitarnog inspektora zbog prisustva karantinskih štetnih organizama, šteta od groma, vukova i pasa lutalica), a zbog kojih može doći do zastoja proizvodnje koji bi mogao izazvati materijalnu štetu.

(2) Za namjene iz ovog člana visina novčanih sredstava određuje se na osnovu dostavljenog izvještaja o nastaloj šteti sa navedenim iznosom procijenjene štete odgovarajuće komisije ili nadležne institucije (opštinska komisija, MUP, civilna zaštita i drugo) ili rješenja fitosanitarnog inspektora sa fotografijama nastale štete, i to u iznosu od 30% od procijenjene štete i ne mogu biti veća od 5.000 KM za fizička lica i 10.000 KM za poslovne subjekte.

(3) Komisija koju imenuje ministar procjenjuje opravdanost dostavljenog zahtjeva i provjerava dostavljene dokaze iz stava 2. ovog člana.

(4) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. oktobra tekuće godine.

Član 67

(1) Pravo na podsticajna sredstva za potrebe računovodstvene baze podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u okviru uspostavljanja mreže podataka o računovodstvu na poljoprivrednim gazdinstvima (FADN) imaju korisnici koji učestvuju u postupku prikupljanja podataka, a koji zaključe ugovor sa Ministarstvom.

(2) Korisnici ostvaruju pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana na osnovu zahtjeva, uz koji prilažu kopiju ugovora sa Ministarstvom.

(3) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana odobravaju se u iznosu od 100 KM po korisniku na osnovu rješenja direktora Agencije.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 68

(1) Ministar i direktor Agencije mogu u pojedinim slučajevima formirati komisiju koja vrši provjeru ispunjenosti uslova za korišćenje podsticajnih sredstava u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

(2) Komisija iz stava 1. ovog člana, uvidom na licu mjesta, konstatuje činjenično stanje i sačinjava zapisnik.

GLAVA III
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 69

Nadzor nad sprovođenjem i izvršavanjem odredaba ovog pravilnika vrše Republička uprava za inspekcijske poslove i inspekcije jedinice lokalne samouprave posredstvom poljoprivredne, veterinarske i tržišne inspekcije.

Član 70

(1) Podsticajna sredstva za sve namjene navedene u članu 5. ovog pravilnika isplaćuju se krajnjim korisnicima do visine predviđene Planom korišćenja podsticajnih sredstava u tekućoj godini.

(2) Korisnici prava dužni su da namjenski koriste podsticajna sredstva i druge oblike podrške u poljoprivredi.

(3) Korisnik prava dužan je da podsticajna sredstva ostvarena na osnovu netačno navedenih podataka ili ako ih nenamjenski utroši vrati u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja kojim nadležni inspektor naloži korisniku vraćanje sredstava.

(4) U slučaju iz stava 3. ovog člana, korisniku se sa danom donošenja rješenja od nadležnog inspektora, dodjelom pasivnog statusa, do daljnjeg, blokiraju sva prava na podsticajna sredstva iz člana 5. ovog pravilnika, a najkraće do isteka dvije godine računajući od dana vraćanja podsticajnih sredstava, zajedno sa zateznom kamatom.

(5) Korisnici prava dužni su da čuvaju dokumentaciju na osnovu koje su ostvarili podsticajna sredstva najmanje tri godine od dana dobijanja podsticajnih sredstava.

Član 71

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 31/17, 51/17, 76/17, 93/17 i 102/17).

Član 72

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje